VIRKSOMHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN

2 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag, udvikling, trivsel g rdentlighed danner basis fr Viftens arbejde med brgerne, samarbejde med pårørende, interne g eksterne samarbejdspartnere g kllegialt i Viften. Udvikling: Vi vil skabe de bedst mulige livsvilkår fr kmmunens brgere. Trivsel: Vres arbejdspladser skal være præget af arbejdsglæde, humr g engagement. Ordentlighed: Alle vres beslutninger g handlinger skal være hldbare. Disse værdier giver følgeskab til Viftens udarbejdede missin: Vi skaber ligeværdige relatiner med respekt fr den enkelte Det er vres mål, at den etiske prfil i sin helhed - skal fungere sm et refleksinsredskab, der kan inspirere s til at fasthlde dialgen m, hvrdan vi skaber de bedste betingelser fr, at den enkelte kan trives, udflde sig g pleve gde relatiner i Viften. Præsentatin af Viften: Viften er et af kmmunens tilbud til vksne med nedsat fysisk g psykisk funktinsevne, samt yngre fysisk handicappede g vksne med erhvervet hjerneskade. Vi yder støtte til brgerne efter Servicelvens 85, dels i 6 bfællesskaber, dels sm hjemmestøtte fr selvstændigt bende. Derudver har vi et midlertidigt unge-tilbud, samt et Fritids-værested efter Servicelvens 104. Vi har ligeledes mulighed fr, at yde praktisk g persnlig hjælp efter 83 hs brgere indvisteret i Viften. Der er tilknyttet ca. 100 brgere med nedsat fysisk g psykisk funktinsevne, samt ca. 40 brgere med fysisk handicap eller en erhvervet hjerneskade. Der er udarbejdet servicedeklaratiner af de enkelte tilbud, samt deres beliggenhed. Disse kan findes på Organisatin: Ledelsen består af et team med centerleder g suschef. Medarbejdergruppen er rganiseret i netværksteams, med hver en krdinatr. Medarbejderne er tværfagligt sammensat g frdeler sig på flere faggrupper. Der er ansat pædagger, scial- g sundhedsassistenter, pædaggstuderende g PAU-elever. Derudver har vi flere flexjb ansatte g tager løbende persner ind i arbejdsprøvning, virksmhedspraktik g afvikling af samfundstjeneste. Derudver er der ansat 1 rengøringsassistent g 1 administrativ medarbejder, samt tilknyttet et varierende antal timelønnede vikarer. Viften har et velfungerende g aktivt Lkal-MED med 4 tillidsvalgte medarbejdere. Lkal-MED har str medindflydelse g medbestemmelse i frhld til rganisatinens frtsatte udvikling. Viften er rganiseret i selvstyrende teams, hvr kmpetencen til at beslutte i dagligdagen ligger ude i de enkelte teams, ud fra de rammer, aftaler g værdier der er systematiseret af Lkal-MED. Den verrdnede beslutningskmpetence er ledelsens. 1

3 Der er udarbejdet kmpetencebeskrivelse fr de selvstyrende teams. Der arbejdes med synliggørelse, dialg g systematik i pgaveløsningen. Da Viftens tilbud er gegrafisk spredt, betyder det at ledelsen i praksis bruges sm knsulent, sparringspartner g sm krdinerende persner. Der arbejdes ud fra en værdirienteret ledelse g den systemiske tankegang med fkus på den anerkendende metde i pædaggisk praksis. Opfølgning fra sidste virksmhedsplan 2013/2014: Her vil vi gerne fremhæve følgende: Ændringer i rganisatinen i frm af afvikling af nattevagt i bfællesskabet Østerbr, afvikling af aflastningen på Parcelvej g pstart af btilbuddet Ungb. Ændring i ledelsesstruktur fra et team på tre til nu t ledere. Der er blevet arbejdet med frandringsparathed i samarbejde med Scial- g sundhedssklen g en knsulent fra Videnscenter fr arbejdsmiljø. I samarbejde med Scial- g sundhedssklen har der været sat fkus på at håndtere medarbejdernes faglige udfrdringer med afsæt i kan- g skal pgaver. Der er blevet udarbejdet arbejdsgange på pgaver pdelt i rød-gul-grøn på både basis g netteams niveau. Fr at styrke medarbejdernes kmmunikative kmpetencer har der i samarbejde med Scial- g sundhedssklen været afviklet et frløb m skriftlighed. Sm led i medarbejdernes kmpetenceudvikling mdtg t basisteams ekstern supervisin med udgangspunkt i KRAP. Frløbene var en str succes g i år afvikles det på denne måde fr alle basisteams. Sammen med Knsulenthus g videnscenter fr praktisk etik Etiks gennemførte Viften et kursus frløb, hvr der blev arbejdet med etisk refleksin g Viftens etiske prfil blev udarbejdet. Der har det sidste år været en mfattende indsats mkring implementering af jurnalsystemet Avale. Systemet vil ved fuld udnyttelse ptimere den helhedsrienterede indsats g sikre bedre betingelser fr dkumentatin af den målrettede habiliterende indsats. Der vil frsat være fkus på systemets muligheder g udvikling af medarbejdernes skriftlige kmpetencer. Viften har i samarbejde med STU/CKU gennemført et prjekt m brugen af velfærds- g scialteknlgiske løsninger i det pædaggiske arbejde. Fkus har været brugen af fx app s fr at øget selvstændigheden fr de invlverede brgere. Sm en afledt knsekvens af prjektet er samarbejdet mellem rganisatinernes medarbejdere ptimeret i væsentlig grad. 2

4 Udvalgte temamråder: A. Helhedsrienteret g målrettet habiliterende indsats: Målet er at gøre hver enkelt brger så selvhjulpen g selvstændig sm muligt. I samarbejde med brgeren, sagsbehandlere, samt øvrige samarbejdspartnere tilrettelægges en helhedsrienteret, sammenhængende g målrettet indsats. Indsatsen tager afsæt i de kmpetencer, ressurcer g ønsker brgeren har fr sit liv i et habiliterende perspektiv. Den habiliterende indsats mfatter vedligehldelse af allerede pnåede færdigheder, ressurcer g funktinsniveau, samt udvikling af psitive mestringsstrategier. B. Brgerinddragelse g netværksdannelse: Al pædaggisk arbejde i Viften tager udgangspunkt i respekt fr brgens ret til selvbestemmelse. Indsatsen tager afsæt i brgerens ønsker g behv, således at brgeren støttes i at nå egne mål g træffe persnlige valg. Ud fra den enkelte brgers funktinsevne, frmåen g livssituatin arbejdes der med brgerindflydelse g inddragelse i mange af dagligdagens aktiviteter. Der afhldes på det frmelle plan blandt andet ugentlige husmøder i bfællesskaberne, hvr brgerne har mulighed fr at gøre deres indflydelse gældende på både strt g småt. På Fritids-værestedet T eren har den enkelte brger i dagligdagen mulighed fr at øve indflydelse igennem kntakten med medarbejderne. På husmøder, der afhldes hver 14. dag, har brgerne ligeledes indflydelse på, hvilke aktiviteter g tilbud, der skal udbydes. Der er tilknyttet et fest- g aktivitetsudvalg, hvr brgerne vælges fr et år af gangen. T eren udgiver Viftebladet 5 gange m året g her kan alle brugere af T eren, samt Viftens brgere bidrage til indhld g interesserede brugere er ligeledes en del af redaktinen. Samtlige medarbejdere vil i løbet af 2015 blive intrduceret i KRAP g med baggrund i denne tilgang er intentinen, at øge brgerens invlvering g ansvar fr eget liv. Der er nedsat et kntaktråd på tværs af tilbuddene fr vksne udviklingshæmmede i Scialafdelingen i Skive Kmmune. Pårørende til brgere der mdtager støtte fra Viften har 2 pladser i dette råd. En gang årligt afhldes en infrmatinsaften fr pårørende på tværs af tilbuddene i Scialafdelingen. Yderligere tilstræbes det at afvikle et årligt pårørendearrangement på tværs af tilbuddene i Viften, når der er den nødvendige tilslutning. Et tæt samarbejde med frældre/pårørende mkring den enkelte brger vægtes højt, så vi i fællesskab får skabt de bedste betingelser fr udvikling g livskvalitet fr brgeren. Graden af invlvering afstemmes med den enkelte brger g dennes pårørende. Viftens bfællesskaber giver gde muligheder fr netværksdannelse i nærmiljøet g der udvikles relatiner på tværs af tilbuddene. Fritids-værestedet T eren er fr mange et dagligt mødested, med mulighed fr scialt samvær med ligestillede g det sciale aspekt er mdrejningspunktet fr flertallet af brugerne af T eren. 3

5 Trivselagent prjektet 1 bidrager med en øget mulighed fr, at udbygge netværk g styrker ligeledes brgernes indbyrdes relatiner. Hvert andet år afhldes der et dialgbasseret tilsyn fra frvaltningen. Ved tilsynet deltager brgere, pårørenderepræsentanter g repræsentanter fra medarbejdergruppen. C. Samarbejdet med andre: Fr at sikre g kvalificere pgaveløsningen er der særligt fkus på, at styrke g udvikle samarbejdet med vres samarbejdspartnere. Vi samarbejder med en bred vifte af faggrupper, afdelinger g sektrer. Intern i Scialafdelingen samarbejdes med sagsbehandlere, medarbejdere på døgn g aktivitetsstederne, STU, CKU mv. Særligt samarbejdet med sagsbehandlerne har de senere år været under udvikling g den frudgående revisitatinsprces har styrket samarbejdet, så vi nu gennem den dialgbaserede visitatin kan gøre brug af de frskellige faglige kmpetencer på effektiv vis. Fælles fr det tværfaglige samarbejde er vigtigheden af vidensdeling g erfaringsudveksling, så der sikres en sammenhængende g krdinerende indsats fr den enkelte brger. Samarbejdet med arbejdsmarkedsafdelingen har primært til frmål at understøtte jbplaner g ressurcefrløb, g hermed gså sikre en pædaggisk helhedsindsats. Viften har ligeledes flere mentrpgaver, hvr et tæt samarbejde er med til at sikre en kvalificeret fælles indsats. Vi har et ønske m at øge samarbejdet g ideudveksle med afdelingen. Der er på tværs af tilbuddene i Viften et mangeårigt samarbejde med Pleje g msrg. Mange af Viftens brgere har bevilliget hjælp af Myndighedsafdelingen g en tæt krdinering medarbejderne i mellem er nødvendig fr, at skabe en sammenhæng i den enkelte brgers dagligdag g ptimere udbyttet af indsatsen mkring brgeren. Flertallet af Viftens brgere har brug fr ledsagelse til besøg i sundhedsvæsnet g ffentlige instanser. Medarbejderne har derfr en tæt dialg med aktuelle myndighedspersner, graden af invlvering er betinget af den enkelte brgers egen frmåen g funktinsevne. Der frventes pstart af et trænende fritidstilbud til målgruppen med erhvervet hjerneskade i samarbejde med CKU med fysisk base i lkaler på CKU. 1 Se yderligere beskrivelse af prjektet under afsnittet: Frivillighed g det mkringliggende samfund. 4

6 D. Frivillighed g det mkringliggende samfund: Viften har udarbejdet en lkal frivillighedsplitik g der arbejdes med implementeringen af denne. Viften ønsker at bidrage til udvikling af kulturen mkring frivillighed gså på det ufrmelle plan. Flere af Viftens brgere er allerede nu inkluderet i det mkringliggende samfund på frskellig vis g i varierende grad, herunder gså med deres bidrag til en frivillig indsats. Vi vil have fkus på udvikling af brger-til-brger relatiner i en frivilligheds kntekst, hvr den enkelte brger får plevelsen af, at kunne bidrage med nget g være nget værdifuldt fr andre. Med baggrund i et ønske g behv fr øget sundhedsfremme g netværksdannelse blev der i samarbejde mellem Scialafdelingen, Frivillighedscenter Skive g Viften taget initiativ til en målrettet indsats med prjektet Trivselsagenter. Prjektet startede p i april 2015 g frmålet er at udvikle g nytænke det frivillige sciale arbejde verfr handicappede g udsatte brgere i Skive Kmmune. I prjekt peridens start vil hvedfkus primært være rettet md brgere tilknyttet Krpset i Viften. Efterfølgende skal erfaringerne bredes ud i resten af rganisatinen g i Scialafdelingens øvrige rganisatiner. Prjektet er rganiseret i et team på t frikøbte medarbejdere, der har et tæt samarbejde med Frivillighedscenter Skive Trivselsagenternes pgave er at være psøgende, frmidlende, understøttende g igangsættende af frivilligt scialt arbejde, herunder understøtte sundhedsfremmende aktiviteter, netværksdannelse g venskaber. E. Tilbud m bstøtte: Viften tilbyder bligfrmer der kan tilgdese ethvert støttebehv, fra det tætte bligmiljø til bliger der indbyder til mere selvstændighed. Vi vil have særligt fkus på at btilbuddene er et prgressivt tilbud, - med en erkendelse af, at der fr flertallet af brgerne i bfællesskaberne pt., vil være tale m en habiliterende indsats med vedligehldelse af færdigheder g kmpetencer fr øje. Ungb på Parcelvej blev etableret i smmeren Btilbuddet er midlertidige ungdmsbliger g fungerer ptimalt efter hensigten. Ungb-medarbejdernes erfaringer med det intensive udviklingsrienterede pædaggiske arbejde, vil løbende blive viderefrmidlet til de øvrige medarbejdere, så de faglige kmpetencer udnyttes effektivt i rganisatinen. Fremadrettet vil der blive lagt str vægt på, at styrke g udvikle kmpetencer i bstøtten, så vi kan imødekmme de frventninger g krav der stilles til at yde en målrettet habiliterende indsats. F. Undervisnings- g beskæftigelsestilbud: Viften indgår i et dagligt g tæt samarbejde med Skvly/Magneten, Bmi g med CKU, hvr flere af de yngre brgere er i gang med 3-årige STU-frløb. Ligeledes er enkelte brgere i kraft af deres afklarings- g ressurcefrløb i diverse praktikker på det rdinære arbejdsmarked, g medarbejderne samarbejder derfr gså med de frskellige arbejdspladser. 5

7 G. Fritids- g aktivitetstilbud: Fritids værestedet T eren danner rammen fr fællesskab, netværk g aktiviteter fr mange af Viftens brgere. Her mødes de med ligestillede i kendte g trygge mgivelser g har mulighed fr at udvikle sciale kmpetencer i et pædaggisk miljø. T eren tilbyder alsidige aktiviteter, det kan f.eks. være: Ungdmsklub. Onsdagsklub. Events. Kreative værkstedsaktiviter. Kurser i samarbejde med AOF. Udflugter til frskellige seværdigheder, indkøbsture m.v. Zumba Mtin mtinslkaler. Årstidsarrangementer, fester g traditiner. Tirsdagsklub fr målgruppen med erhvervet hjerneskade. Alt sammen i velindrettede lkaler med et separat ungdmsmiljø. Der er søgt anlægsmidler fr at ptimere udenmsarealerne på stedet. Viften ønsker at T eren i højere grad inddrages sm en del af den pædaggiske strategi ved udarbejdelsen af pædaggiske handleplaner. Der arbejdes med en analyse af brgernes brug af tilbuddet, fr at understøtte deres ønsker i frhld til åbningstid g indhld. H. Sundhedsfaglig indsats: Viften har fkus på et sundt fysisk g psykisk miljø fr både brgere g medarbejdere. Der samarbejdes med Sundhedshuset, hvr medarbejdere g brger gså henter inspiratin til at understøtte den sundhedsfremmende indsats. Samtlige btilbud i Viften har udarbejdet en kstplitik g hvert netværksteam har en tilknyttet en medarbejder med særlig viden m KRAM-faktrerne. Der er særligt fkus på mtivatinsarbejdet, da målgruppens kgnitive begrænsninger vanskeliggør den nødvendige frståelse af den sundhedsfaglige indsats. I. Ny teknlgi: Viften vil arbejde med udvikling g nytænkning i frbindelse med brugen af velfærds- g scialteknlgiske løsninger. Interessen skal fremmes g udvikles blandt medarbejderne g der skal ligeledes arbejdes strategisk på at samtlige medarbejdere får en grundlæggende viden på mrådet. I første mgang er der udvalgt medarbejdere sm har til pgave, at skærpe de øvrige medarbejders nysgerrighed g interesse, samt være psøgende på igangværende g kmmende velfærds- g scialteknlgiske løsninger. I pstart fasen vil det primært blive de yngre brgere, samt de selvstændig bende, der vil være fkus på g med udpræget pmærksmhed på individuelle løsninger. Her vil løsninger sm Skype/Facetime være plagte til afprøvning af visuel bstøtte, hvr vi kan bibehlde det tryghedsskabende ved, at kntakten frsat er ansigt til ansigt. Brugen af app s åbner p fr nye muligheder fr øget mestring af hverdagen g en større selvstændighed fr den enkelte brger g etableringen af disse er så småt undervejs. Fr nuværende gøres der gså allerede str brug af mbiltelefner, tablets g Ipad, hvr både samtaler, sms, husketavler g alarmer benyttes. 6

8 Ved enkelte brgere er der ligeledes etableret msrgs- g plejeteknlgi, sm vaske-tørre tiletter g lftlifte. Det er plagt at inddrage de unge mennesker aktivt, således at de indbyrdes kan hjælpe, støtte g frmidle erfaringer g viden til hinanden. Ungdmsklubben på T eren skal være mdrejningspunktet g dermed inddrages gså det sciale aspekt. J. Kmpetence g arbejdsmiljø: Der vil være fkus på at udvikle Viftens kultur, så vi kan imødekmme den nødvendige fleksibilitet i medarbejderressurcerne i rganisatinen. Vi skal styrke g udvikle medarbejdernes frandringsparathed g skabe en kultur, hvr flw i tilknytningssted er en selvfølgelighed. Dette flw vil ligeledes bidrage til intern kmpetenceudvikling. Samtlige medarbejdere vil i løbet af 2015 få en krtere intrduktin eller et længere uddannlesesfrløb i KRAP. Der tages ligeledes udgangspunkt i KRAP i vres eksterne supervisin i år. Fem medarbejdere færdiggjrde efteruddannelse i neurpædaggik på diplmniveau i fråret g vil i den kmmende tid frmidle deres viden ud i rganisatinen således, at alle medarbejdere i større eller mindre grad kan anvende neurpædaggikken i deres daglige pædaggiske arbejde. Kurserne i dkumentatin g skriftlighed i løbet af efteråret frventes at styrke g udvikle medarbejdernes kmpetencer, så vi mere målrettet g fagligt funderet kan dkumentere vres pædaggiske indsats. Viften pririterer et trygt g sikkert arbejdsmiljø g implementerede i 2014 yderligere IT systemet Min arbejdsdag sm støtte redskab til at øge den generelle trivsel i rganisatin. Ledelsen har hermed mulighed fr at gribe hurtigt ind, hvis en medarbejder viser tegn på mistrivsel, samt erfaringsindsamle på de teams, hvr medarbejderne udviser trivsel g verskud. Viften er inspireret af de langtidsfriske g vi arbejder på at gøre tankerne bag dette, til knkrete g anvendelige strategier i Viften, fr derigennem at minimere et højt sygefravær. I den kmmende tid vil der blive sat fkus på risikvurderinger, samt nær-ved-ulykker. 7

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere