Indsatsområde 4 Service 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening 4.2 Service og borgerinddragelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområde 4 Service 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening 4.2 Service og borgerinddragelse"

Transkript

1 Som en naturlig følge af visionen om Langeland som en kommende bosætningskommune vil kommunalbestyrelsen prioritere de kommunale kerneydelser højt med stor vægt på pasning og undervisning af børn og pleje af ældre. Planlægning og prioritering skal tage udgangspunkt i de fremtidige forventninger til bosætning og udviklingen i befolkningen. at tilbud om service løbende synliggøres således, at henvendelser bliver målrettede at alle henvendelser fra borgere, virksomheder, foreninger m.fl. så vidt muligt ekspederes færdig eller sendes til videre behandling så hurtigt som muligt at borgere, virksomheder, foreninger m.fl. ved henvendelser, som ikke umiddelbart kan ekspederes færdig, straks får en meddelelse om, hvornår kommunen forventer at sagen kan behandles 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening Langeland Kommune tilbyder service til borgere, erhvervsliv, foreninger, turister m.fl. enten fra institutionerne eller via de administrative forvaltninger. Skoleundervisning, børnepasning, ældrecentre, turistservice m.m. bliver ydet fra og findes på bestemte adresser. Service fra Borgerservice og de administrative forvaltninger ydes som udgangspunkt som digitale selvbetjeningsløsninger via kommunens hjemmeside, og sekundært ved personlig betjening på én adresse nemlig fra Langeland Kommunes rådhus. Digital betjening er udgangspunktet for den kommunale service. Et stigende antal borgere skal over de kommende år benytte sig af mulighederne for digital betjening. For at imødekomme dette er det vigtigt, at den digitale betjening er så brugervenlig og let tilgængelig som overhovedet muligt. Langeland Kommune opgraderer løbende funktionaliteter på hjemmesiden. : at der fortsat skal arbejdes for at indgangen til offentlig service for borgere, erhvervsliv, foreninger m.fl. er så let og entydig som overhovedet muligt at det skal være tydeligt, hvordan man skal henvende sig at løbende udvikles således, at denne til stadighed lever op til krav og forventninger hos borgere og brugere. Dette gælder både krav vedrørende brugervenlighed, entydighed og funktionalitet at stadigt flere borgere og brugere finder det attraktivt at benytte i kommunikationen med kommunen at der laves systematiske undersøgelser af brugernes krav og ønsker vedrørende den elektroniske indgang til kommunen at ny teknologi og nye metoder i relation til den digitale betjening overvejes i forbindelse med den løbende udvikling af 4.2 Service og borgerinddragelse Det er vigtigt at kende borgeres og brugeres forventninger og mening om de kommunale ydelser. På den måde bliver det lettere at inddrage disse synspunkter som et naturligt element i videreudviklingen af ydelserne. Denne udveksling af synspunkter foregår på mange måder - både på den formelle og mere uformelle bane. Det sker eksempelvis ved brugerundersøgelser, borgermøder, høringer, via fokusgrupper, brugerbestyrelserne, råd, avisdebat, via hjemmesiden osv. at Rådhuset har én indgang for breve, s og telefoniske henvendelser - én adresse og ét telefonnummer at debatformer til samspillet mellem kommunalbestyrelse og borgere, brugere, erhvervsliv, foreninger m.fl. fortsat udvikles. 21

2 4.3 Folkeskoler og ungdomsskole Folkeskolerne i Langeland Kommune har i dag ca elever. Folkeskoler på Langeland: Nordskolen i Snøde med klasse samt SFO. Humble Skole i Humble med klasse samt SFO. Ørstedskolen i Rudkøbing med klasse, specialklasseafdeling samt SFO. Strynø Skole er en filial af skolen i Rudkøbing og har elever fra klasse. Skrøbelev Skole er en kommunal heldags specialskole. Ørstedskolen er et helt nyt byggeri, der blev taget i brug i sommeren Den er en af Danmarks mest moderne skoler. Nordskolen i Snøde er nyrenoveret og stod færdig til august Der er udvidet SFO-ordning med pasning for de 3-6 årige på skolen i selvstændig børnehaveafdeling. Skolen på Sydlangeland Humble Skole fremstår allerede som en moderne, velindrettet og velholdt skole. Der er samdreven institution med børnehaven Rævehøj, der har selvstændig afdeling på skolen. Skrøbelev Skole åbnede 1. januar 2010 i gennem renoverede lokaler i Skrøbelev, der ligger 2-3 km. fra Rudkøbing. Kommunalbestyrelsen har i planperioden særlig fokus på udnyttelse af de nye optimale moderne rammer: at der arbejdes løbende med styringsmæssige strukturer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, så børnene tilbydes optimale muligheder for læring og trivsel. Det sker blandt andet gennem en skolevision for skoleområdet, hvor der arbejdes med særlige indsatsområder at skolernes fysiske rammer udnyttes optimalt i forbindelse med skabelse af læringsmiljøer i skolen og i de omkringliggende lokalområderne. Blandt andet derfor skal der fortsat ske forbedringer i infrastrukturen til og fra skolerne. 22

3 Ungdomsskolen har ved juniorklub, aftenklub, ungdomsskoletilbud og 16+ aktiviteter en bred vifte af tilbud til børn og unge. Der udvikles fortsat tilbud til de unge på Langeland i ungdomsskolens regi og ved Team Ung. Unge har behov for fællesskaber med et fornuftigt indhold. Ungdomsskolens tilbud tilpasses løbende ungdomskulturen. Ungdomsskolens tilbud og aktiviteter sker både på folkeskolerne og i ungdomskulturhuset. at fastholde og udvikle det høje pædagogiske niveau i alle pasningstilbuddene. Det gøres ved at der skabes styringsmæssige strukturer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, så børnene tilbydes optimale muligheder for udvikling og trivsel - bl.a. gennem udpegning af særlige indsatsområder. 4.4 Dagpasning og børneinstitutioner Langeland Kommune tilbyder pasningsgaranti for alle børn. I alderen op til tre år tilbydes pasningen i den kommunale dagpleje. Der er dagplejere fordelt over hele øen. I alderen fra tre til seks år tilbydes pasningen i børnehaverne. Der er tilbud om skolefritidsordning til og med tredje klasse. Der er junior- og aftenklub under ungdomsskolens regi. Der er i alt 3 kommunale børnehaver og en selvejende institution. Nordstjernen er en del af Nordskolen og ligger fysisk som en selvstændig afdeling på Nordskolen i Snøde. Midtlangeland Børnehave består af tre afdelinger på Midtlangeland. Der er en afdeling i Simmerbølle, der er to afdelinger i Rudkøbing: Pyramiden og Vejlen Ældreområdet Ældreområdet i Langeland Kommune ønsker at være præget af høj faglighed, sammenhængende forløb, brugerinddragelse og -indflydelse. Som arbejdsplads vil området være kendt for åbenhed, troværdighed, medarbejderinddragelse og - indflydelse og for tilbud om målrettet kompetenceudvikling samt mulighed for/forventning til medarbejderen om at påtage sig et ansvar svarende til de erhvervede kompetencer. Personlig pleje og praktisk bistand er organiseret i 4 hjemmehjælpsgrupper i Lohals, Tullebølle, Rudkøbing og Humble. Hjemmesygeplejen er centralt organiseret i Rudkøbing. Den daglige planlægning foregår med udgangspunkt i Tullebølle, Rudkøbing og Humble. Der er i alt 56 dagcenterpladser fordelt på plejecentrene. Der er åbne aktivitetscentre for alle pensionister i Solhjem i Lejbølle, Ny Kohaven og Tryggelev. Til Midtlangeland Børnehave er en lille specialgruppe Solsikken. Rævehøj er en del af Humble Skole og ligger fysisk som en selvstændig afdeling på Humble Skole. Rævehøj har en afdeling i Bagenkop (Søbanke Naturbørnehave). Skattekisten er en selvejende institution på Strynø, der har pasning fra 3-6 år, SFO-tilbud og juniorklub. Rehabilitering. Støtte, hjælp og vejledning har det primære mål, at borgeren i videst muligt omfang bevarer og genvinder selvhjulpenhed. Dette både for at fremme uafhængighed og livskvalitet og for at prioritere ressourcerne der, hvor der er størst behov Velfærdsteknologi. Fokus på de teknologiske muligheder der kan fremme kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og at disse implementeres i driften og vejledningen af borgerne 23

4 Samarbejdet med frivillige. På ældreområdet er der lange traditioner for samarbejdet med frivillige, både med tilknytning til de enkelte plejecentre og sociale og understøttende aktiviteter, til alle ældre, der har ønsket og behovet. Med udgangspunkt i samarbejdet med Frivilligcenter Langeland vil Langeland Kommune understøtte det frivillige sociale arbejde. På ældreområdet vil dette ske med særlig fokus på de områder, hvor de frivillige kan supplere de kommunale ydelser og øge livskvaliteten for de ældre ved socialt samvær, aktiviteter, ledsagelse og nærvær. Færre indlæggelser på sygehus. Der arbejdes på at etablere et fagligt beredskab således, at pleje- og behandling, i det omfang det er hensigtsmæssigt, kan foregå i eget hjem eller på akutpladser i kommunen. Plejeboliger, aflastningspladser og ældreboliger Lohals: Stigtebo 18 Tullebølle: Tullebøllecentret 43 Rudkøbing: Ældreboliger Rehabiliteringsboliger 1) Rudkøbing Plejehjem er en selvejende institution under danske diakonhjem med driftsaftale med Langeland Kommune. Plejeboliger Aflastningspladser Danahus Rudkøbing Plejehjem 1) 33 Ny Kohave 18 Gl. Kohave 17 Ringparken 10 Torvegården Handicapområdet Langeland Kommune har et veludbygget tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, således at kommunens borgere kan blive på Langeland ved behov for en indsats som bostøtte, dagbeskæftigelse, hjemmevejledning, voksen specialundervisning eller cafe tilbud for senhjerneskadede. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tankegang og vil i have fokus på dette med nye visioner understøttet af områdets værdier. Strynø 4 Lindelse: Lindelse Plejecenter 38 8 Præstevænget 12 Humble: Humble Plejecenter 20 Ældreboliger 2 Bagenkop 13 I alt at fastholde og fortsat udvikle et højt pædagogisk niveau at der løbende arbejdes med udvikling af borgernes færdigheder via pædagogiske handleplaner at der arbejdes bevidst med forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser med brugerne at der arbejdes med udvikling af servicetilbuddene således at vi har de rette tilbud til borgerne i kommunen. 24

5 Handicapområdets opdeling og tilbud Myndighedschef Daglig leder Daglig leder Daglig leder Brungårdsvænget: 14 pladser og 1 aflastningsplads døgndækket tilbud Ledsageordning Bostederne i Humble: 12 pladser og 1 aflastningsplads dag og aften dækning med kald til Brungårdsvænget Hine Bakkevej: 9 pladser dag og aftendækning Værkstedsgården dagtilbud til ca. 40 brugere Senhjerneskadecafe pædagogisk dagtilbud to formiddage/hold om ugen a ca. 10 brugere pr hold Hjemmevejledning støtte i eget hjem, på hold eller på dagtilbud ca. 15 borgere Voksen specialundervisning (VSU): Borgere med indlæringsvanskeligheder Sindslidende Senhjerneskadede Socialpsykiatri Socialpsykiatrien i Langeland Kommune består af Skrøbelev Centeret, kaldet Hjørnet, hvor bofællesskabet, værestedet, aktivitetsstedet og støttekontaktperson jf. servicelovens 85 og 99 har til huse. Alle borgere, som er hjemmehørende på Langeland, bliver ved henvendelse eller ved visitation serviceret. Bostedet har 14 selvstændige lejligheder og 2 akutlejligheder. De 5 lejligheder er visiteret til bofællesskabet jf. 108 i serviceloven. De resterende 9 lejligheder er beskyttede boliger. Akut-lejligheden anvendes til borgere, der er for tidligt udskrevet fra psykiatrisk afdeling eller har et andet behov for at være i trygge hænder/rammer. Bostedet er døgndækket, så alle borgere på Langeland har en telefon-livline hele døgnet rundt. Alle borgere på Langeland kan henvende sig direkte til socialpsykiatrien, og alle vil blive mødt med en professionel tilgang til den eventuelle problematik. Socialpsykiatrien på Langeland har som sådan ikke en formuleret målgruppe alle problematikker tages alvorligt og borgeren hjælpes på rette spor i det kommunale system. Socialpsykiatrien har et tæt samarbejde med distriktspsykiatrien, sygehuspsykiatrien, praktiserende læger og alle instanser på rådhuset. Lederen af socialpsykiatrien har direkte kontakt til psykiatrisk bagvagt dvs. at socialpsykiatrien har mulighed for at indlægge på psykiatrisk afdeling. I alkohol- og misbrugssager arbejder socialpsykiatrien tæt sammen med alkoholambulatoriet i Svendborg og Misbrugscenter Svendborg. Hjørnet /socialpsykiatrien har en rygepolitik og en kostpolitik alle borgere får tilbudt en sundhedsundersøgelse samt motions- og kostvejledning. at undersøge behovet for bosteder m.v. for de personer der har været ude i et livslangt misbrug af alkohol og/eller stoffer at undersøge muligheden for at trække alkohol- /stofmisbrugsbehandling og metadonudlevering tilbage til Langeland at undersøge behovet for flere støttede boliger til unge mennesker gerne i form af et opgangsfællesskab med sociale viceværter, som kan etablere bostøtte og botræning med fokus på at den unge skal ud på arbejdsmarkedet og klare sig selv at socialpsykiatrien fortsat udvikles, så alle de, der måtte have brug for hjælp fra socialpsykiatrien, vil få det bedst mulige tilbud, defineret som: respekt, intet bureaukrati, ingen lukkede døre Træningsområdet Kommunen varetager genoptræning efter sundhedsloven og yder også vedligeholdende træning efter serviceloven. 25

6 Kommunen råder over et træningscenter beliggende på Spodsbjergvej 129 A i Rudkøbing. Endvidere benyttes motions rummene på øens plejecentre til træning. Der ydes fysioterapi og ergoterapi i dagtimerne på hverdage. Kommunen tilbyder holdtræning til de borgere, som vurderes egnet til det. De borgere som ikke kan deltage på hold får tilbudt individuel fysioterapi eller ergoterapi. Kommunens trænende terapeuter har et tæt samarbejde med ældreplejen, hjælpemiddelterapeuter og handicapområdet. De trænende terapeuter er hver tilknyttet en hjemmehjælpsgruppe eller et plejecenter med henblik på, at borgerne sikres en tværfaglig vurdering for at øge eller fastholde borgerens aktivitetsniveau. Terapeuterne har samtidig mulighed for at give medarbejdere i ældreplejen vejledning og sparring omring arbejdsstillinger. at fastholde og fortsat udvikle et højt fagligt fysio- og ergoterapeutisk niveau at sikre at borgerne modtager træning tilpasset borgerens problematik og diagnose at sikre fortsat mulighed for at arbejde tværfagligt. er i Langeland Kommunes interesse at alle arbejder sammen om at optimere sundhed og trivsel. Derfor vil borgerne kunne forvente øget fokus på sundhed og forebyggelse, når de er i kontakt med det offentlige system. Sundhedshus Langeland åbner i Sundhedshuset rummer en række forskellige aktører inden for sundhedsarbejdet, eksempelvis alment praktiserende læger, terapeuter, misbrugsbehandlere og koordinerende sygeplejersker, samt konsulenter inden for job og beskæftigelse samt forebyggelse og sundhed. Samlet skal Sundhedshus Langeland fungere som et fyrtårn i forhold til hele kommunens folkesundhedsarbejde. Sundhedshus Langeland skal iværksætte og udvikle indsatser og projekter inden for folkesundhedsarbejdet samt medvirke til implementeringen af tværsektorielle sundhedsstrategiske politikker i Langeland Kommune. Det skal indeholde borgerrettede tilbud inden for forskellige indsatsområder såsom fysisk træning og rygestop, og det skal understøtte kontaktfladerne til foreningslivet, herunder patientforeninger, idrætsforeninger m.m. at sundhedsopgaver tænkes ind i kerneydelsen i alle serviceområder og understøtte en koordineret tværfaglig indsats for sundhed og trivsel 4.6 Sundhed og trivsel Kommunerne skal via Sundhedsloven dels iværksætte tilbud, der kan nedbringe omfanget af sygehusindlæggelser, og dels etablere tilbud inden for sundhed og forebyggelse. Kommunen har samtidig ansvaret for genoptræning og rehabilitering efter sygehusindlæggelser. Folkesundhedsarbejdet spænder over sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering, træning efter behandling og pleje. Dermed involveres alle afdelinger og institutioner i kommunen i folkesundhedsarbejdet. at servicetilbuddene løbende optimeres således at forebyggelse bliver en grundtanke og der er en sammenhæng i tilbuddene at kommunen støtter og rådgiver borgerne omkring sundhed gennem de eksisterende kontakter til borgerne at tilbyde relevant efteruddannelse til medarbejdere og ledere i forhold til forebyggelse, sundhed og trivsel. Sundhedsfremme og forebyggelse integreres i alle servicetilbud, og kommunens indsatser fremstår som tværfaglige helhedsløsninger. Langeland Kommune har gennem sine servicetilbud kontakt til mange af de langelandske borgere. Disse servicetilbud indebærer pasning og pleje, undervisning og uddannelse samt rådgivning og andre støttefunktioner. Det 26

Indsatsområde 4 Service 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening 4.2 Service og borgerinddragelse

Indsatsområde 4 Service 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening 4.2 Service og borgerinddragelse Som en naturlig følge af visionen om Langeland som en kommende bosætningskommune vil kommunalbestyrelsen prioritere de kommunale kerneydelser højt med stor vægt på pasning af børn, undervisning af børn

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune. Forslag til Kommuneplan for Langeland Kommune. Ikrafttrædelsesdato: xx.xxxx.

Kommuneplan for Langeland Kommune. Forslag til Kommuneplan for Langeland Kommune. Ikrafttrædelsesdato: xx.xxxx. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: xx.xxxx.xxxx 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune. Forslag til Kommuneplan for Langeland Kommune. Ikrafttrædelsesdato: xx.xxxx.

Kommuneplan for Langeland Kommune. Forslag til Kommuneplan for Langeland Kommune. Ikrafttrædelsesdato: xx.xxxx. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: xx.xxxx.xxxx 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Målsætninger politikområde 7 og 8

Målsætninger politikområde 7 og 8 Målsætninger politikområde 7 og 8 Politikområde 7: Voksen- og handicapområdet Indhold Politikområde Ældre og handicap omfatter: Ældreområdet Psykiatrien Mad- og måltidsservice Tilbagemeldinger Skal med

Læs mere

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene

Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Nye veje for folkesundhedsarbejdet i København og den patientrettede forebyggelse i sundhedshusene Marianne Cosgrave Wenkens, Sundhedshusleder Susanne Westergren, Afdelingsleder Folkesundhed i København

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Vi har blik for hele din sundhed

Vi har blik for hele din sundhed Vi har blik for hele din sundhed Her er alle muligheder åbne I Herning Kommune lægger vi vægt på et aktivt medborgerskab både til gavn for dig selv og til glæde for andre. Mulighederne inden for sundheds-

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere