Indsatsområde 4 Service 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening 4.2 Service og borgerinddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområde 4 Service 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening 4.2 Service og borgerinddragelse"

Transkript

1 Som en naturlig følge af visionen om Langeland som en kommende bosætningskommune vil kommunalbestyrelsen prioritere de kommunale kerneydelser højt med stor vægt på pasning og undervisning af børn og pleje af ældre. Planlægning og prioritering skal tage udgangspunkt i de fremtidige forventninger til bosætning og udviklingen i befolkningen. at tilbud om service løbende synliggøres således, at henvendelser bliver målrettede at alle henvendelser fra borgere, virksomheder, foreninger m.fl. så vidt muligt ekspederes færdig eller sendes til videre behandling så hurtigt som muligt at borgere, virksomheder, foreninger m.fl. ved henvendelser, som ikke umiddelbart kan ekspederes færdig, straks får en meddelelse om, hvornår kommunen forventer at sagen kan behandles 4.1 Borgerservice - personlig og digital betjening Langeland Kommune tilbyder service til borgere, erhvervsliv, foreninger, turister m.fl. enten fra institutionerne eller via de administrative forvaltninger. Skoleundervisning, børnepasning, ældrecentre, turistservice m.m. bliver ydet fra og findes på bestemte adresser. Service fra Borgerservice og de administrative forvaltninger ydes som udgangspunkt som digitale selvbetjeningsløsninger via kommunens hjemmeside, og sekundært ved personlig betjening på én adresse nemlig fra Langeland Kommunes rådhus. Digital betjening er udgangspunktet for den kommunale service. Et stigende antal borgere skal over de kommende år benytte sig af mulighederne for digital betjening. For at imødekomme dette er det vigtigt, at den digitale betjening er så brugervenlig og let tilgængelig som overhovedet muligt. Langeland Kommune opgraderer løbende funktionaliteter på hjemmesiden. : at der fortsat skal arbejdes for at indgangen til offentlig service for borgere, erhvervsliv, foreninger m.fl. er så let og entydig som overhovedet muligt at det skal være tydeligt, hvordan man skal henvende sig at løbende udvikles således, at denne til stadighed lever op til krav og forventninger hos borgere og brugere. Dette gælder både krav vedrørende brugervenlighed, entydighed og funktionalitet at stadigt flere borgere og brugere finder det attraktivt at benytte i kommunikationen med kommunen at der laves systematiske undersøgelser af brugernes krav og ønsker vedrørende den elektroniske indgang til kommunen at ny teknologi og nye metoder i relation til den digitale betjening overvejes i forbindelse med den løbende udvikling af 4.2 Service og borgerinddragelse Det er vigtigt at kende borgeres og brugeres forventninger og mening om de kommunale ydelser. På den måde bliver det lettere at inddrage disse synspunkter som et naturligt element i videreudviklingen af ydelserne. Denne udveksling af synspunkter foregår på mange måder - både på den formelle og mere uformelle bane. Det sker eksempelvis ved brugerundersøgelser, borgermøder, høringer, via fokusgrupper, brugerbestyrelserne, råd, avisdebat, via hjemmesiden osv. at Rådhuset har én indgang for breve, s og telefoniske henvendelser - én adresse og ét telefonnummer at debatformer til samspillet mellem kommunalbestyrelse og borgere, brugere, erhvervsliv, foreninger m.fl. fortsat udvikles. 21

2 4.3 Folkeskoler og ungdomsskole Folkeskolerne i Langeland Kommune har i dag ca elever. Folkeskoler på Langeland: Nordskolen i Snøde med klasse samt SFO. Humble Skole i Humble med klasse samt SFO. Ørstedskolen i Rudkøbing med klasse, specialklasseafdeling samt SFO. Strynø Skole er en filial af skolen i Rudkøbing og har elever fra klasse. Skrøbelev Skole er en kommunal heldags specialskole. Ørstedskolen er et helt nyt byggeri, der blev taget i brug i sommeren Den er en af Danmarks mest moderne skoler. Nordskolen i Snøde er nyrenoveret og stod færdig til august Der er udvidet SFO-ordning med pasning for de 3-6 årige på skolen i selvstændig børnehaveafdeling. Skolen på Sydlangeland Humble Skole fremstår allerede som en moderne, velindrettet og velholdt skole. Der er samdreven institution med børnehaven Rævehøj, der har selvstændig afdeling på skolen. Skrøbelev Skole åbnede 1. januar 2010 i gennem renoverede lokaler i Skrøbelev, der ligger 2-3 km. fra Rudkøbing. Kommunalbestyrelsen har i planperioden særlig fokus på udnyttelse af de nye optimale moderne rammer: at der arbejdes løbende med styringsmæssige strukturer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, så børnene tilbydes optimale muligheder for læring og trivsel. Det sker blandt andet gennem en skolevision for skoleområdet, hvor der arbejdes med særlige indsatsområder at skolernes fysiske rammer udnyttes optimalt i forbindelse med skabelse af læringsmiljøer i skolen og i de omkringliggende lokalområderne. Blandt andet derfor skal der fortsat ske forbedringer i infrastrukturen til og fra skolerne. 22

3 Ungdomsskolen har ved juniorklub, aftenklub, ungdomsskoletilbud og 16+ aktiviteter en bred vifte af tilbud til børn og unge. Der udvikles fortsat tilbud til de unge på Langeland i ungdomsskolens regi og ved Team Ung. Unge har behov for fællesskaber med et fornuftigt indhold. Ungdomsskolens tilbud tilpasses løbende ungdomskulturen. Ungdomsskolens tilbud og aktiviteter sker både på folkeskolerne og i ungdomskulturhuset. at fastholde og udvikle det høje pædagogiske niveau i alle pasningstilbuddene. Det gøres ved at der skabes styringsmæssige strukturer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, så børnene tilbydes optimale muligheder for udvikling og trivsel - bl.a. gennem udpegning af særlige indsatsområder. 4.4 Dagpasning og børneinstitutioner Langeland Kommune tilbyder pasningsgaranti for alle børn. I alderen op til tre år tilbydes pasningen i den kommunale dagpleje. Der er dagplejere fordelt over hele øen. I alderen fra tre til seks år tilbydes pasningen i børnehaverne. Der er tilbud om skolefritidsordning til og med tredje klasse. Der er junior- og aftenklub under ungdomsskolens regi. Der er i alt 3 kommunale børnehaver og en selvejende institution. Nordstjernen er en del af Nordskolen og ligger fysisk som en selvstændig afdeling på Nordskolen i Snøde. Midtlangeland Børnehave består af tre afdelinger på Midtlangeland. Der er en afdeling i Simmerbølle, der er to afdelinger i Rudkøbing: Pyramiden og Vejlen Ældreområdet Ældreområdet i Langeland Kommune ønsker at være præget af høj faglighed, sammenhængende forløb, brugerinddragelse og -indflydelse. Som arbejdsplads vil området være kendt for åbenhed, troværdighed, medarbejderinddragelse og - indflydelse og for tilbud om målrettet kompetenceudvikling samt mulighed for/forventning til medarbejderen om at påtage sig et ansvar svarende til de erhvervede kompetencer. Personlig pleje og praktisk bistand er organiseret i 4 hjemmehjælpsgrupper i Lohals, Tullebølle, Rudkøbing og Humble. Hjemmesygeplejen er centralt organiseret i Rudkøbing. Den daglige planlægning foregår med udgangspunkt i Tullebølle, Rudkøbing og Humble. Der er i alt 56 dagcenterpladser fordelt på plejecentrene. Der er åbne aktivitetscentre for alle pensionister i Solhjem i Lejbølle, Ny Kohaven og Tryggelev. Til Midtlangeland Børnehave er en lille specialgruppe Solsikken. Rævehøj er en del af Humble Skole og ligger fysisk som en selvstændig afdeling på Humble Skole. Rævehøj har en afdeling i Bagenkop (Søbanke Naturbørnehave). Skattekisten er en selvejende institution på Strynø, der har pasning fra 3-6 år, SFO-tilbud og juniorklub. Rehabilitering. Støtte, hjælp og vejledning har det primære mål, at borgeren i videst muligt omfang bevarer og genvinder selvhjulpenhed. Dette både for at fremme uafhængighed og livskvalitet og for at prioritere ressourcerne der, hvor der er størst behov Velfærdsteknologi. Fokus på de teknologiske muligheder der kan fremme kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og at disse implementeres i driften og vejledningen af borgerne 23

4 Samarbejdet med frivillige. På ældreområdet er der lange traditioner for samarbejdet med frivillige, både med tilknytning til de enkelte plejecentre og sociale og understøttende aktiviteter, til alle ældre, der har ønsket og behovet. Med udgangspunkt i samarbejdet med Frivilligcenter Langeland vil Langeland Kommune understøtte det frivillige sociale arbejde. På ældreområdet vil dette ske med særlig fokus på de områder, hvor de frivillige kan supplere de kommunale ydelser og øge livskvaliteten for de ældre ved socialt samvær, aktiviteter, ledsagelse og nærvær. Færre indlæggelser på sygehus. Der arbejdes på at etablere et fagligt beredskab således, at pleje- og behandling, i det omfang det er hensigtsmæssigt, kan foregå i eget hjem eller på akutpladser i kommunen. Plejeboliger, aflastningspladser og ældreboliger Lohals: Stigtebo 18 Tullebølle: Tullebøllecentret 43 Rudkøbing: Ældreboliger Rehabiliteringsboliger 1) Rudkøbing Plejehjem er en selvejende institution under danske diakonhjem med driftsaftale med Langeland Kommune. Plejeboliger Aflastningspladser Danahus Rudkøbing Plejehjem 1) 33 Ny Kohave 18 Gl. Kohave 17 Ringparken 10 Torvegården Handicapområdet Langeland Kommune har et veludbygget tilbud til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, således at kommunens borgere kan blive på Langeland ved behov for en indsats som bostøtte, dagbeskæftigelse, hjemmevejledning, voksen specialundervisning eller cafe tilbud for senhjerneskadede. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tankegang og vil i have fokus på dette med nye visioner understøttet af områdets værdier. Strynø 4 Lindelse: Lindelse Plejecenter 38 8 Præstevænget 12 Humble: Humble Plejecenter 20 Ældreboliger 2 Bagenkop 13 I alt at fastholde og fortsat udvikle et højt pædagogisk niveau at der løbende arbejdes med udvikling af borgernes færdigheder via pædagogiske handleplaner at der arbejdes bevidst med forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser med brugerne at der arbejdes med udvikling af servicetilbuddene således at vi har de rette tilbud til borgerne i kommunen. 24

5 Handicapområdets opdeling og tilbud Myndighedschef Daglig leder Daglig leder Daglig leder Brungårdsvænget: 14 pladser og 1 aflastningsplads døgndækket tilbud Ledsageordning Bostederne i Humble: 12 pladser og 1 aflastningsplads dag og aften dækning med kald til Brungårdsvænget Hine Bakkevej: 9 pladser dag og aftendækning Værkstedsgården dagtilbud til ca. 40 brugere Senhjerneskadecafe pædagogisk dagtilbud to formiddage/hold om ugen a ca. 10 brugere pr hold Hjemmevejledning støtte i eget hjem, på hold eller på dagtilbud ca. 15 borgere Voksen specialundervisning (VSU): Borgere med indlæringsvanskeligheder Sindslidende Senhjerneskadede Socialpsykiatri Socialpsykiatrien i Langeland Kommune består af Skrøbelev Centeret, kaldet Hjørnet, hvor bofællesskabet, værestedet, aktivitetsstedet og støttekontaktperson jf. servicelovens 85 og 99 har til huse. Alle borgere, som er hjemmehørende på Langeland, bliver ved henvendelse eller ved visitation serviceret. Bostedet har 14 selvstændige lejligheder og 2 akutlejligheder. De 5 lejligheder er visiteret til bofællesskabet jf. 108 i serviceloven. De resterende 9 lejligheder er beskyttede boliger. Akut-lejligheden anvendes til borgere, der er for tidligt udskrevet fra psykiatrisk afdeling eller har et andet behov for at være i trygge hænder/rammer. Bostedet er døgndækket, så alle borgere på Langeland har en telefon-livline hele døgnet rundt. Alle borgere på Langeland kan henvende sig direkte til socialpsykiatrien, og alle vil blive mødt med en professionel tilgang til den eventuelle problematik. Socialpsykiatrien på Langeland har som sådan ikke en formuleret målgruppe alle problematikker tages alvorligt og borgeren hjælpes på rette spor i det kommunale system. Socialpsykiatrien har et tæt samarbejde med distriktspsykiatrien, sygehuspsykiatrien, praktiserende læger og alle instanser på rådhuset. Lederen af socialpsykiatrien har direkte kontakt til psykiatrisk bagvagt dvs. at socialpsykiatrien har mulighed for at indlægge på psykiatrisk afdeling. I alkohol- og misbrugssager arbejder socialpsykiatrien tæt sammen med alkoholambulatoriet i Svendborg og Misbrugscenter Svendborg. Hjørnet /socialpsykiatrien har en rygepolitik og en kostpolitik alle borgere får tilbudt en sundhedsundersøgelse samt motions- og kostvejledning. at undersøge behovet for bosteder m.v. for de personer der har været ude i et livslangt misbrug af alkohol og/eller stoffer at undersøge muligheden for at trække alkohol- /stofmisbrugsbehandling og metadonudlevering tilbage til Langeland at undersøge behovet for flere støttede boliger til unge mennesker gerne i form af et opgangsfællesskab med sociale viceværter, som kan etablere bostøtte og botræning med fokus på at den unge skal ud på arbejdsmarkedet og klare sig selv at socialpsykiatrien fortsat udvikles, så alle de, der måtte have brug for hjælp fra socialpsykiatrien, vil få det bedst mulige tilbud, defineret som: respekt, intet bureaukrati, ingen lukkede døre Træningsområdet Kommunen varetager genoptræning efter sundhedsloven og yder også vedligeholdende træning efter serviceloven. 25

6 Kommunen råder over et træningscenter beliggende på Spodsbjergvej 129 A i Rudkøbing. Endvidere benyttes motions rummene på øens plejecentre til træning. Der ydes fysioterapi og ergoterapi i dagtimerne på hverdage. Kommunen tilbyder holdtræning til de borgere, som vurderes egnet til det. De borgere som ikke kan deltage på hold får tilbudt individuel fysioterapi eller ergoterapi. Kommunens trænende terapeuter har et tæt samarbejde med ældreplejen, hjælpemiddelterapeuter og handicapområdet. De trænende terapeuter er hver tilknyttet en hjemmehjælpsgruppe eller et plejecenter med henblik på, at borgerne sikres en tværfaglig vurdering for at øge eller fastholde borgerens aktivitetsniveau. Terapeuterne har samtidig mulighed for at give medarbejdere i ældreplejen vejledning og sparring omring arbejdsstillinger. at fastholde og fortsat udvikle et højt fagligt fysio- og ergoterapeutisk niveau at sikre at borgerne modtager træning tilpasset borgerens problematik og diagnose at sikre fortsat mulighed for at arbejde tværfagligt. er i Langeland Kommunes interesse at alle arbejder sammen om at optimere sundhed og trivsel. Derfor vil borgerne kunne forvente øget fokus på sundhed og forebyggelse, når de er i kontakt med det offentlige system. Sundhedshus Langeland åbner i Sundhedshuset rummer en række forskellige aktører inden for sundhedsarbejdet, eksempelvis alment praktiserende læger, terapeuter, misbrugsbehandlere og koordinerende sygeplejersker, samt konsulenter inden for job og beskæftigelse samt forebyggelse og sundhed. Samlet skal Sundhedshus Langeland fungere som et fyrtårn i forhold til hele kommunens folkesundhedsarbejde. Sundhedshus Langeland skal iværksætte og udvikle indsatser og projekter inden for folkesundhedsarbejdet samt medvirke til implementeringen af tværsektorielle sundhedsstrategiske politikker i Langeland Kommune. Det skal indeholde borgerrettede tilbud inden for forskellige indsatsområder såsom fysisk træning og rygestop, og det skal understøtte kontaktfladerne til foreningslivet, herunder patientforeninger, idrætsforeninger m.m. at sundhedsopgaver tænkes ind i kerneydelsen i alle serviceområder og understøtte en koordineret tværfaglig indsats for sundhed og trivsel 4.6 Sundhed og trivsel Kommunerne skal via Sundhedsloven dels iværksætte tilbud, der kan nedbringe omfanget af sygehusindlæggelser, og dels etablere tilbud inden for sundhed og forebyggelse. Kommunen har samtidig ansvaret for genoptræning og rehabilitering efter sygehusindlæggelser. Folkesundhedsarbejdet spænder over sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering, træning efter behandling og pleje. Dermed involveres alle afdelinger og institutioner i kommunen i folkesundhedsarbejdet. at servicetilbuddene løbende optimeres således at forebyggelse bliver en grundtanke og der er en sammenhæng i tilbuddene at kommunen støtter og rådgiver borgerne omkring sundhed gennem de eksisterende kontakter til borgerne at tilbyde relevant efteruddannelse til medarbejdere og ledere i forhold til forebyggelse, sundhed og trivsel. Sundhedsfremme og forebyggelse integreres i alle servicetilbud, og kommunens indsatser fremstår som tværfaglige helhedsløsninger. Langeland Kommune har gennem sine servicetilbud kontakt til mange af de langelandske borgere. Disse servicetilbud indebærer pasning og pleje, undervisning og uddannelse samt rådgivning og andre støttefunktioner. Det 26

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND? Foreningen af kommunale social-, sundhedsog arbejdsmarkedschefer i Danmark Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark VELFÆRDSSAMFUNDET I PERMANENT UNDTAGELSESTILSTAND?

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

STRATEGIREDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2001-2013 TOMMERUP KOMMUNE

STRATEGIREDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2001-2013 TOMMERUP KOMMUNE STRATEGIREDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2001-2013 TOMMERUP KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side De overordnede mål 3 Befolkningsudvikling 4 Agenda 21 5 Børn 7 Skoler 9 Kultur Fritid 12 Sociale forhold, Sundhed

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere