Indholdsfortegnelse. Formål side 3 Målgruppen side 3 Lovgrundlag side 3. Beskrivelse af ungetilbud side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Formål side 3 Målgruppen side 3 Lovgrundlag side 3. Beskrivelse af ungetilbud side 4"

Transkript

1 FORORD Historisk set har udviklingen af Storstrøms Amts tilbud til udviklingshæmmede ændret sig kvalitativt mærkbart; fra store institutioner til borgere med egen kultur og livsform. Denne udvikling har betydet, at de udviklingshæmmede i dag stiller helt andre - store - krav til Bøgecentrets tilbud og vi må og skal derfor rette disse tilbud mod deres krav. På Bøgecentret startede det med, at de unge kom og bad om et tilbud rettet mod deres alder og interesser. Tilfældigheder gjorde, at et reelt ungetilbud begyndte at forme sig. I årene fik vi så flere og flere henvendelser fra unge udviklingshæmmede, som - med deres sagsbehandler (kommunen) i hånden - ønskede et tilbud på Bøgecentret. Vi oplevede, at disse unge søgte hinanden på Bøgecentret og at overgangen fra barn til voksen var alt for brat; der var simpelthen ikke nogen ungdomstid. Vi oplevede ligeledes, at de unge havde meget blandede behov og vi besluttede derfor at tage udfordringen om et ungetilbud op. Den 1. februar 2001 startede vi så et 2-årigt projekt, som undervejs udviklede sig til et egentligt ungetilbud med fokus på ungekulturen. Målet var fra starten at lave et projekt, hvor der var plads til alle. Et sted der var alment dannende og hvor udvikling af sociale kompetencer var i højsædet. Grundlaget har været de unge selv. De har haft stor andel i udviklingen af projektet, haft medansvar og lært konsekvenserne af dette medansvar. 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Formål side 3 Målgruppen side 3 Lovgrundlag side 3 Beskrivelse af ungetilbud side 4 Ungdomskultur side 5 Teoretisk indlæring side 5 Faglig afklaring side 7 Indholdsbeskrivelse af ungegruppen side 9 De pædagogiske strategier og retninger side 11 Pædagogiske strategier side 11 Pædagogiske retninger side 12 Rammer side 13 Visioner side 14 LAYOUT - ANN THORBJØRN, KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN STORSTRØMS AMT 2

3 Formål Formålet med ungetilbuddet er at udvikle et miljø, hvor unge udviklingshæmmede får mulighed for at få opfyldt deres ungdomsbehov; at være sammen med andre unge, få undervisning/uddannelse, få styrket egne interesser, opleve, at der er "gang i den" og snakke om - for unge - vigtige emner. Det er ligeledes formålet at gøre overgangen fra skole (barn/ung) til arbejde (voksen) mere glidende. Målgruppen: Ungdomstilbuddet henvender sig til unge med særlige behov, der hidtil har ønsket at modtage beskæftigelse på Bøgecentret. Brugergruppen spænder vidt; fra overordentlig velfungerende unge, der klarer en arbejdsdag på egen hånd, til brugere, der behøver meget hjælp i dagligdagen. Ungetilbuddet er også rettet mod brugere, der intelligensmæssigt har forståelse for egen situation, men som socialt har behov for støtte. Ungetilbuddet modtager unge i alderen fra 16 til 25 år. Lovgrundlag Serviceloven nr. 454 af 10. juni 1997, Lov om social service kap. 17, 87, stk. 1: Amtskommunen sørger for tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Serviceloven nr. 454 af 10. juni 1997, Lov om social service, kap. 17, 88, stk. 1: Amtskommunen sørger for aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særli- 3

4 ge sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Lovbekendtgørelse nr. 866 af 7. november 1995 samt bekendtgørelse nr. 383 af 11. november Kompenserende specialundervisning er en planlagt, målrettet og fremadskridende indsats, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen skal forbedre deltagernes funktionelle færdigheder samt fremme den enkelte deltagers udvikling og kvalifikationer. Kompenserende specialundervisning er en visiteret foranstaltning, hvor undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. Ud fra dette skøn udarbejdes en individuel undervisningsplan, hvoraf undervisningens mål, indhold, metode samt omfang - herunder undervisningens tilrettelæggelse - fremgår. Beskrivelse af ungetilbud Ungetilbuddet indeholder 3 overordnede mål: Ungdomskultur. Teoretisk indlæring. Faglig afklaring. På figuren herunder ses, at alle overordnede mål rummer forskellige delmål. Disse har til hensigt at modne og udvikle den enkelte bruger. Identitet Pædagog Indiividuel handleplan Ungdomskultur Kompetence Opkvalificering Teoretisk Indlæring Speciallærer Ungegruppen BøgeCentret UNGDOMSTILBUD Afklaring Arbejdsbegrebet Job-Uddannelseskonsulent Kompetence/udvikling Undervisningsforløb Ervervsfaglig Rammer 4

5 Ungdomskultur Formålet med ungdomskultur er: at alle brugere får en ungdomstid og derigennem finde egne fremtidsmål at alle brugere gives et almendannende tilbud at alle brugere forstår og indretter sig på gruppens vedtagne normer at alle brugere udvikler personlige, sociale, erhvervsfaglige og intellektuelle kompetencer Udvikling af identitet I ungegruppen skaber brugeren en rolle i forhold til omgivelserne og det sociale fællesskab. Der opbygges et realistisk selvbillede, som er med til at gøre, at tilværelsen opleves som mere succesrig. Brugeren går fra at være tilskuer til at blive aktør i eget liv og dette understøtter og udvikler selvstændiggørelsen. Mål og Visioner: Der udarbejdes individuelle mål, som udmønter sig i konkrete og skriftlige handleplaner. Det er her vigtigt, at der er plads til individuelle visioner; det skal være tilladt at drømme. Det er altså brugerens egne mål, der er i fokus, hvilket giver hans/hendes liv mening. Teoretisk indlæring I ungegruppen tilbydes kompenserende specialundervisning, det vil sige en planlagt, målrettet og fremadskridende indsats, der har til formål af afhjælpe eller begrænse virkningerne af et givent handicap. Undervisningen har til formål at forbedre deltagernes funktionelle færdigheder, samt fremme den enkelte deltagers udvikling og kvalifikation. Undervisningen har ligeledes til formål at udvide brugerens aktionsradius; at flytte grænser, udvikle og vedligeholde kompetencer, tilføje abstrakt tænkning og udvikle afkodningsevnen. Opkvalificering: De unge skal styrkes i de teoretiske (boglige) kompetencer. Her er meget fokus på de matematisk-logiske kompetencer og de sproglige. Kompetenceudvikling: Ungegruppen søger at skabe en sammenhæng mellem de teoretiske kompetencer og andre kompetencer såsom de musikalske. Hermed skabes sammenhæng og forståelse imellem teori og praksis. Kompetence: På Bøgecentret er det altid vores mål at tage udgangspunkt i brugerens stærke sider. Disse er platforme for videreudviklingen af den enkeltes kompetence, men vi søger dog alligevel altid at skabe tilbud, der kan afspejle alle kompetencer. Eksempel på et forløb, der synliggør den personlige udvikling i ungekulturen: En ung mand på 18 år, der kommer ind i ungegruppen, er meget lidt alderssvarende. Det kommer til udtryk ved, at hans tilgang til livet er præget af drengelege f.eks. cowboy og indianere. Han bruger blandt andet denne udtryksform i sin kontakt til unge piger og afvises derfor generelt som værende alt for barnlig. Efter et ½ år i ungegruppen er den barnlige leg aftaget meget og erstattet af refleksion og en mere moden form for kontakt. Han har i kammeratskabsgruppen prøvet sin væremåde af og korrigeret den på baggrund af de reaktioner og modspil, han har fået. Processen har været understøttet af personalegruppen, som har haft en del én-til-én samtaler med den unge mand, hvor han er blevet informeret om, hvordan andre unge mennesker reagerer. Han har fået en forståelse for, hvad der er en almindelig socialt accepteret omgangsform. Undervisningsforløb: Undervisningens primære opgave er at formidle intensiv læring indenfor de områder, den unge har valgt. Undervisningen skal kunne tilbydes under hensyntagen til brugerens potentialer, ønsker og til tilbuddets karakter. Den formes i planlagte og styrede forløb. Undervisningen tilrettelægges i målbare, individuelle forløb med udgangspunkt i noget kendt og knyttet til konkrete praktiske ting. Den kompenserende undervisning - som er en integreret del af tilbuddet til de unge - er en hurtig og enkel vej til at opnå livskvalitet. Der ud over opnås det ved: 5

6 at blive set, hørt og taget alvorlig at den enkelte får en viden om, at alt det han/hun gør er vigtigt og at han/hun har betydning at den enkelte bruger til enhver tid kan ændre sig og sine omgivelser og opnå livskvalitet Det grundlæggende ved undervisningen har derfor to sider, dels: skal brugeren tilegne sig funktionelle færdigheder skal brugeren gøres i stand til at anvende disse færdigheder i hverdagen; løsrevet fra undervisningen. Undervisningen har 4 delmål, nemlig: at give praktisk, personlig og social kompetenceafklaring, som danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en individuel undervisningsog handleplan. Denne udføres i samarbejde med brugeren at formidle læring indenfor områder, der er relevante og interessante for den enkelte bruger. at give et almendannende forløb. i sammenhæng med undervisningen, at yde specialpædagogisk bistand f.eks. samtale, rådgivning/vejledning og personlig assistance. Eksempel på undervisning, hvor brugeren er udgangspunktet: Ved et tidligere afklaringsforløb viste det sig, at en bruger kunne udnytte viden og overskride intellektuelle grænser, som ikke tidligere var tænkt mulige. Indlæringsvejen blev "målt" til stor sproglig kompetence, kropslig/motorisk kompetence og interpersonel kompetence. Dette viste sig blandt andet ved, at brugeren: kunne lide at lytte til det talte f.eks. gennem højtlæsning kunne lege med bogstaver og ord var glad for ordspil og sproglege kunne lide at skrive talte meget var god til at aflæse følelser elskede gruppeaktiviteter kunne samarbejde med andre Med udgangspunkt i dette blev brugerens undervisningsplan planlagt. Brugeren skulle: læse og fortælle små historier. spille huskespil, bogstavjagt og lykkehjulet. skrive tekster, huskesedler, beskeder og lave opslagstavler. skrive daglig arbejdsplan og fastholde denne. skrive dagbog. øve sætningsopbygning og ordklasser. lave simpel tekstbehandling på computer. træne motorik, lave idrætsaktiviteter og svømme. være socialt sammen med andre i pauser. være sammen med andre i indlæringssituationer. Eksempel på undervisning i et længerevarende projekt: I foråret 2002 blev det i ungegruppen besluttet, at det gennemgående projekt sommeren over skulle være "Projekt Bålhus". Projektet ville give almendannende færdigheder, have arbejdsrelaterede teoriopgaver og give mulighed for at træne håndværksmæssige færdigheder. Desuden ville det være forpligtigende for den enkelte bruger. Projektet ville ydermere give mulighed for at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger; en vigtig bestanddel for den enkelte brugers engagement. Undervisningsemnerne omkring "Projekt Bålhus" kunne deles i 3 overordnede emner: Almendannende færdigheder. Optræning i håndværksmæssige færdigheder. Arbejdsrelaterede teoriopgaver. 6

7 den, opstår der hele tiden situationer, der kan udnyttes til at giver vigtig og vedkommende information. Situationen indbyder måske ligefrem til at flere sammen undersøger og finder svar på forskellige spørgsmål. Det har f.eks. været: Undersøgelse af solsystemet, tidsmåling, dag/nat, årsskiftet og skiftet i naturen. Politisk relaterede, indhentede oplysninger til brug for diskussion i gruppen. Undersøgelse af DNA-molekylet, genteknologi, proteiner, enzymer, kroppens "systemer" mm. Almendannede færdigheder: Mødepligt. Overholdelse af aftalte tider. Træning af vedholdenhed. Disciplin. Sociale omgangsformer. Respekt for hinandens forskelligheder. Gensidig støtte og hjælp. Optræning i håndværksmæssige færdigheder: Værktøjskendskab. Materialelære. Udførelse af: Graveopgaver. Måleopgaver. Tømmeropgaver. Smedeopgaver. Syopgaver. Brolægningsopgaver. Arbejdsrelaterede teoriopgaver: Udfyldelse af arbejdssedler i perioder. Indhentelse af diverse tilladelser fra: Bøgecentrets ledelse Teknisk forvaltning, Nykøbing F. kommune. MED- udvalg, Bøgecentret. Økonomiansvarlig, Bøgecentret. Brandmyndigh., Nykøbing F. kommune. Udregning af budget. Aflevering af regnskab. Udfærdigelse af arbejdstegninger. Udfærdigelse af arbejdsstrategier. Vedtagelse af tidsplan. Deltagelse i ugentlige "byggemøder" med status. Faglig afklaring: Formålet med faglig afklaring er at understøtte brugerens udvikling af ressourcer, så de kan anvendes i arbejdsrelaterede sammenhænge, herunder eventuelt forandre brugerens opfattelse af egne udviklingsmuligheder. Gennem hele forløbet skal der være fokus på, hvilke ressourcer brugeren har og kan udvikle. Arbejdsbegrebet: Arbejdet er meget identitetsskabende og giver som oftest brugeren succesoplevelser. Arbejdet giver status og skaber struktur og rutiner i tilværelsen. Det oppebærer løn, udvikler disciplin og giver sociale relationer. Kombinationstilbud: Et kombinationstilbud går ud på, at den unge kombinerer et arbejde med ungegruppens tilbud. På den måde får brugeren det identitetsskabende fra både arbejdet og ungekulturen. Mange opfatter jo ungdommen som en vigtig periode for identitetsdannelsen, men for de udviklingshæmmede er situationen historisk set en anden; de spang tidligere ungdomstiden over. Dette var selvfølgelig ikke rimeligt og de unge udviklingshæmmede stiller da i dag også større og større krav om fleksibilitet i tilbuddene såle- Eksempel på undervisning, som opstår "i situationen": Udover de almendannede forløb som f.eks. er forpligtigelse, overholdelse af aftaler, sociale omgangsformer og respekt og støtte til hinan- 7

8 des, at de - i lighed med andre unge - kan konstruere/kombinere deres egen ungetilværelse. Det gør kombinationstilbud vigtige! Kombinationstilbuddene må aldrig være begrænsende og der skal udvises fleksibilitet således, at brugerens ønsker og forventninger imødekommes mest hensigtsmæssigt. Kombinationstilbuddene skal være aftalte og skemalagte. Job- og Uddannelseskonsulenten varetager selve forløbet og opfølger aftaler. Disse evalueres hvert halve år. Praktik: Hvis den enkelte unge er i tvivl om, hvorvidt arbejde eller kombinationstilbud er det rigtige valg eller måske bare har lyst til at prøve noget forskelligt, er der mulighed for at komme i praktik forskellige steder. Viften af praktikvalg skal være tydeliggjort for den enkelte bruger, så muligheden for at prøve de forskellige former for beskæftigelse af er til stede. Forløber praktikken godt, kan brugeren overgå til permanent ansættelse som en del af kombinationstilbudet. Arbejdsopgaven inden for metalarbejde kunne X ikke håndtere. X's arbejde kom derfor til at bestå i at tage imod et færdigt emne, lægge det i en pallekasse, feje og lignende opgaver. Ved praktikforløbets afslutning blev konklusionen som følger: At X ikke for nuværende kunne blive maskinarbejder, men besad mange gode kompetencer til at være i en montageafdeling. Tilbage til Bøgecentrets ungegruppe: Der blev etableret et kombinationstilbud, hvor X blev oplært i selv at tage ansvar for de arbejdsopgaver, X kunne honorere. Gennem dialog med kollegaer og værkstedsassistenten fik X bygget en realistisk arbejdsidentitet op. Arbejdsidentiteten blev altså flyttet fra den blå kedeldragt og arbejdshandskerne til selve arbejdet og samarbejdet med kollegaer. Arbejdstøjet var nu kun noget, der hørte med til jobbet. Rammer: Der skal være et tæt samarbejde mellem alle implicerede parter baseret på en løbende dialog og møder. Hermed sikres det, at fordelingen af ansvar og kompetence er afklaret og dermed er der også fælles grundlag og vidensdeling. I praktikkerne er det ungegruppens personale, som har ansvar for selve forløbet og opfølgning af aftaler. Eksempel på et forløb i forbindelse med praktik/kombinationstilbud/arbejdsafklaring: X blev indkaldt til en indledende samtale. Her fremkom X med sine jobønsker og vi fik en drøftelse af, hvorvidt det var realistisk for X at få opfyldt disse ønsker. X ville være maskinarbejder. Praktik blev aftalt i arbejdsfællesskabet på Schillers Maskinfabrik. X's arbejdsidentitet lå på daværende tidspunkt i at have en blå kedeldragt og et par arbejdshandsker på. 8

9 der vil altid blive aftalt konkrete aktiviteter eller forløb inden for det længerevarende projekt. Resten af formiddagen går herefter med arbejdet i de forskellige grupper, der er dannet. Indholdsbeskrivelse af ungegruppen Ungegruppens mødetider er mandag til torsdag fra kl. 09:00-15:00 og fredag fra kl. 09:00-12:30. Ungegruppen arbejder altid med et længerevarende projekt, som vælges af de unge selv med støtte fra personalet. Eksempelvis "Projekt Bålhus". Disse projekter giver anledning til undervisning og der arbejdes direkte med problemstillinger/viden, som er nødvendige for at realisere det. Projekterne er derfor også integreret som en fast bestanddel mandag til onsdag. Disse dage vil der være mulighed for at melde sig til forskellige emner, der alle har med projektet at gøre. Den unge kan altså vælge ud fra interesse og kompetence. En uge i ungegruppen former sig som følger: Mandag: Alle dage indledes med et morgenmøde, hvor der kan snakkes om løst og fast samt morgenhygges med kaffe, kakao og the. Derefter starter en drøftelse af, hvilke aktiviteter, der vil blive mulige denne dag og der tages - om muligt - udgangspunkt i de unges ønsker. Mandag eftermiddag er der som et fast punkt fællesmøde, hvor alle brugere i ungegruppen deltager. Mødet starter med en fællessang, herefter tages de faste punkter op og til slut snakkes om løst og fast; det som bruger og personale har brug for at få drøftet. Ved møderne er én af de unge ordstyrer; denne har så ansvaret for mødedisciplinen. På fællesmødet udvikles sociale kompetencer, idet det er nødvendigt at give plads til hinanden og respektere den enkeltes taletid. Demokratiske værdier udvikles ligeledes, idet disse møder er beslutningsdygtige i forhold til, hvor ungegruppens ture skal gå hen, hvilke indkøb, der skal foretages, indretning af lokaler osv. Her lærer de unge at tage stilling og forholde sig konkret. Tirsdag: Vi starter med morgenmødet og om formiddagen arbejdes med det længerevarende projektet. Om eftermiddagen tager ungegruppen til svømning. Det er en social aktivitet, hvor motorikken er i fokus, men også vigtige dagligdagsaktiviteter som badning, påklædning og hygiejne bearbejdes og udvikles her. De unge skiftes til at skrive de aktiviteter op på tavlen, som det er muligt at vælge sig ind på. Herefter vælger den enkelte bruger sig ind på én af aktiviteterne og deres navn bliver skrevet op ud for den aktivitet, de har valgt. Dermed skabes synlighed og desuden forpligtiger det at have sit navn skrevet op. Der forsøges at give plads til individuelle forløb og hensyntagen, men 9

10 Onsdag: Vi starter igen med morgenmødet. Herefter skrives på ny aktivitetsmulighederne op på tavlen og brugerne vælger sig ind. Resten af dagen arbejdes der med de givne aktiviteter. Torsdag: Igen startes med morgenmødet. Om torsdagen tager vi på tur ud af huset. Brugerne har selv valgt og planlagt disse ture på mandagsmødet. Turene kan være at besøge arbejdspladser, undersøge fritidstilbud, besøge hinanden, tage på indkøb eller køre ud og gå ture ved skov og strand. Fredag: Fredag startes - som de andre dage - med et morgenmøde. Alle brugere er herefter med til rengøring af vores gruppelokaler; der tørres støv af, gøres rent i køkkenet, fejes, vaskes gulv osv. Resten af dagen går med hyggeligt samvær. 10

11 De pædagogiske strategier og retninger Det er nødvendigt med individuelle tilgange til brugerne på grund af den meget brede målgruppes forskellige problemstillinger. Arbejdet i ungegruppen tager derfor udgangspunkt i flere forskellige pædagogiske strategier og retninger. Pædagogiske strategier PAS-testen I ungegruppen anvendes PAS-testen (Pædagogisk Analyse System) til at afdække brugerens kompetencer. Den er udviklet af psykolog Steen Hilling på baggrund af Hovard Gardners teori om de mange intelligenser. På baggrund af testresultatet tages der udgangspunkt i den enkelte brugers styrkesider. Dialog: Der samtales både personligt - "under 4 øjne" - og i grupper. Den personlige samtale støtter op omkring personlige problemer og er med til at afgrænse og fastholde den enkeltes privatsfære. Gruppesamtalerne i mødesituationerne er med til at udvikle sociale kompetencer og demokratiske værdier. Observation: Personalet observerer den enkelte brugers adfærd og reaktioner, følelsesmæssige tilstand og empati med henblik på at afdække mønstre i personligheden. Observationen danner baggrund for tilgangen til brugeren og er basis for nye tiltag og med i revisionen af de allerede aktuelle tiltag. Planlagte, målrettede processer: Hverdagen i ungegruppen er skemaopdelt. Der arbejdes ud fra det længerevarende projekt, som de unge - som tidligere nævnt - selv har valgt. Dette projekt danner grundlag for en væsentlig del af undervisningen og fremstår som et fast tema i dagligdagen. Ungetilbuddets struktur søges fastholdt i dagligdagen for alle brugerne. Tydelig kommunikation og handling: Personalet sørger for, at der er ro, så brugeren har de bedste betingelser for at opnå forståelse. Det er vigtigt, at brugerne lytter til hinanden og at personalet stiller krav til alle om at deltage i kommunikationen. Demokrati-spilleregler: På møderne (ikke mindst fællesmødet) udvikles de sociale kompetencer, som vedrører det at kunne fungere i en gruppe. Der lægges stor vægt på, at der er tid til at tale, lytte, afvente, tage initiativ og beslutte. Alle aftaler skal overholdes og skrives op på tavlen, hvilket synliggør forpligtigelsen. Koncentration: I ungegruppen stilles krav til den enkelte unge om at arbejde koncentreret i de valgte forløb. Derfor organiseres alle forløb med passende pauser således, at udtrætning undgås. Vedholdenhed: De valgte opgaver er forpligtigende; der er altid et mål og det skal nås! De unge selv: Alt, hvad brugeren har mulighed for selv at gøre, søger ungegruppen at opmuntre ham/hende til. Der stilles krav til brugeren om at involvere sig i de brugerstyrede møder. Der afholdes daglige, regelmæssigt fastlagte møder, hvor den unge har en høj grad af medbestemmelse med hensyn til indkøb, fysisk indretning, kommende længerevarende projekter osv. Der lægges op til, at brugeren er aktøren og personalet støtter op, hvis brugeren skaber problemer i kammeratskabsgruppen. 11

12 træk og evt. hjerneskader. Neuropædagogik er diagnoseorienteret og anvendes derfor udelukkende, hvor diagnosen er relevant. Nøgleordene er forudsigelighed og genkendelighed. Struktureret pædagogik: Ungegruppen arbejder med planlagte- og skemalagte forløb, som tager udgangspunkt i brugernes fælles beslutninger. Også individuelt arbejdes der med planlagte forløb, hvor der stilles krav til den enkelte bruger om tilstedeværelse og deltagelse. Tillidsøvelser: I Ungegruppen søges udvikling af tillid gennem leg i svømmebassin, ved hjælp af humor og anden form for "pjank og pjat". Her lærer brugerne at skelne mellem sjov og alvor og de lærer ligeledes at få et afslappet forhold til sig selv, hvor små ting ikke får lov til at ødelægge det gode humør. Pædagogiske retninger Involveringspædagogik: Personalet inddrager og giver meget af sig selv; det handler om at være deltagende i modsætning til blot at være tilskuer. Derved skabes meget personlige pædagogiske forhold, hvor personalet ofte bruger eksempler fra sin egen verden og sit eget liv. Det pædagogiske forhold bliver derfor både professionelt, personligt og privat. Brugeren lærer at skelne mellem disse forhold. Frigørende pædagogik: Ungegruppen tager udgangspunkt i brugerens stærke sider og egne succeskriterier. I fællesskab findes målene for den enkelte, det vil sige personalet hjælper brugeren med at få et overblik over sit liv således, at valgene tages på et fornuftigt grundlag. Dialogen har derfor også en høj prioritet. Den sikrer, at det er "brugerens projekt" og ikke personalets. Hermed lægges op til en selvstændiggørelse, som bygger på fornuft og overblik over egen situation. Det er meget vigtigt at være i "øjenhøjde" med brugeren. Det sikrer, at målene, der arbejdes med individuelt, ligger inden for brugerens rækkevidde udviklingsmæssigt. Erfaringspædagogik: Ungegruppen tager ofte afsæt i de unges personlige erfaringer. Her bearbejdes negative erfaringer, men det er som oftest de positive erfaringer, der bruges som udgangspunkt, da de har været successkabende Hermed er det brugerens egen verden, som er i fokus og dermed også denne, der omsættes og bearbejdes. Brugerens kompetencer og egne oplevelser danner her grundlag for udviklingen. John Dewey "Learning by doing": Brugeren udfører - med støtte - alle funktioner selvstændigt. Det er vigtigt, at brugeren er motiveret og selv ønsker at deltage i den konkrete proces/ arbejdsopgave, ligesom meningsfuldhed med opgaverne er vigtig; det giver en ægte interesse i projektet. Som eksempel kan nævnes "Projekt Bålhus". Her var det brugerne, som savede alle brædder over og slog alle søm i. Det var en tidskrævende proces, men tilfredsstillelsen ved at se det færdige resultat og vide, at den enkelte bruger havde været en del af processen og, at det ikke var lykkedes uden præcis dennes præstation, var det hele værd. Piagets kognitionspsykologi: Anvendes som analyseværktøj til at bestemme, hvor brugeren befinder sig aldersvarende. Det er nødvendigt for at kunne målrette den indlæringsmæssige indsats individuelt. Neuropædagogik: Denne pædagogiske retning - som er forsknings- og videnskabsbaseret - henvender sig meget til brugere med autistiske 12

13 Rammer Fysiske rammer Som minimum skal et ungetilbud indeholde følgende faciliteter: Et "brugernes eget rum", hvor de unge kan være sammen i kammeratskabsgruppen uden pædagogernes tilstedeværelse. Et undervisningslokale. Et fællesrum med et stort bord, hvor alle kan bænkes til møderne. Et køkken. Et "dialogrum", hvor der er plads til ene-samtaler med den enkelte bruger. En garderobe. Ordnede toiletforhold. Udendørsarealer, hvor der kan dyrkes sport osv. Et samarbejde med andre faggrupper om lån af faglokaler. Økonomiske rammer For at kunne opfylde den indholdsmæssige side af ungetilbuddet, skal normeringen være 1 pædagog for hver 6 brugere. Personalegruppen skal sammensættes af: Pædagoger. Speciallærere. Andre personaler med speciel faglighed, som knytter sig til de længerevarende projekter. Job- og uddannelseskonsulenter. 13

14 Visioner Bøgecentrets personale har gjort sig mange tanker om udviklingsmulighederne i ungegruppen. Kort fortalt lyder de som følger: I Storstrøms Amt skal der være et fast tilbud om en 3-årig ungdomsuddannelse til alle, uanset handicap. Tilbuddet skal gives indtil ét år efter endt skolegang (10. klasse). Tilbuddet skal være differentieret efter handicap og behov. I Storstrøms Amt skal der sættes endnu mere fokus på ungdomskulturen hos de udviklingshæmmede. Den skal udvikles yderligere gennem et tilbud, hvor de unge bor sammen på et sted, der har karakter af en blanding mellem et socialpædagogisk opholdssted og en højskole. Stedet kan have base i Nykøbing F. by, men stadig have sit tilhørsforhold til Bøgecentret. Ungdomskulturen vil styrkes i og med, at der er gode fællesarealer, hvor der kan dyrkes musik, café, film osv. Sport og udeliv styrkes ved, at der er gode udendørsarealer. Stedet kan være opdelt i flere ungegrupper efter behovet for pædagogisk støtte. De unge skal have mulighed for at "rykke op" efterhånden som egenkompetencen udvikles. Den "bedste" gruppe skal være en meget selvstændig udslusningsgruppe for unge, som ønsker og evner at bo i egen bolig. Ved på denne måde at gøre tilbuddet til et døgntilbud, kan vi styrke den fælles pædagogiske indsats og bedre tage udgangspunkt i "det hele menneske". 14

15 15

16 16

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge Rinze van der Goot, masterstuderende i specialpædagogik, arbejdet 1. januar 2008 1. marts 2011 med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov som Pædagogisk Konsulent i Undervisningsministeriet. Om

Læs mere

Skovbærskolen. Virksomhedsoplysninger Indledning. 3. Formål. 3. Beliggenhed. 3. Målgruppe. 4. Visitation. 4. Pædagogik og metode 4

Skovbærskolen. Virksomhedsoplysninger Indledning. 3. Formål. 3. Beliggenhed. 3. Målgruppe. 4. Visitation. 4. Pædagogik og metode 4 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Indledning. 3 Formål. 3 Beliggenhed. 3 Målgruppe. 4 Visitation. 4 Pædagogik og metode 4 Undervisningen. 5 Rammerne.. 5 Grupper.. 6 Grundskema 2017/2018.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning.

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning. Specialundervisning Specialundervisning defineres som en undervisning, der gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Faxe Sociale Udviklingscenter STU uddannelsen maj 2013 1 Indledning og formålserklæring... 3 Målgruppe... 3 Lovgrundlag... 4 Et lokalt tilbud om STU... 4 Afklaringsforløb...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Kompendiet til studerende på Aktivitetshuset Limfjorden

Kompendiet til studerende på Aktivitetshuset Limfjorden Kompendiet til studerende på Aktivitetshuset Limfjorden Fakta Som ny studerende på Aktivitetshuset Limfjorden vil vi byde dig velkommen til en praktik periode hvor vi håber du får både faglig og personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Helhed og sammenhæng afsættet til et godt liv for unge med særlige behov Guide til kommuner om uddannelse, bolig, job og fritid

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Forretningsplan Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf:

Forretningsplan Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: 48 24 42 17 www.levuk.dk Levuk tilbyder beskyttet beskæftigelse for voksne, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan 1 Trekløveret Pædagogisk Handleplan Vejledning... 2 Indbydelse til handleplansmøde.... 4 Samtykkeerklæring... 5 Faktuelle Oplysninger... 6 Pædagogisk udredning... 8 Økonomiske oplysninger... 13 Brugerinddragelse....

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere