PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?"

Transkript

1 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

2 side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen efter anmodning fra Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Danske Erhvervsskoler - Lederne har stillet billedmateriale til rådighed og står for distribution af publikationen. Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 2630 Taastrup ISBN: August 2010 Kontaktperson: Annemarie Holsbo Center for Analyse og Erhvervsfremme Tlf.:

3 side 3 INDHOLD Om kataloget 4 Fem centrale spørgsmål 5 1. ORGANISERING PÅ SKOLEN 6 Praktikpladskonsulenterne er én enhed 6 Salgskonsulenter sælger både erhvervsog efteruddannelse 6 Praktikpladskonsulenter på kontrakt 7 En sælger opsøger nye praktikvirksomheder 7 Virksomhedsudvikling står for alt det udadrettede 8 Virksomhedsudvikling: Elev eller efteruddannelse? 8 2. AKTIVITETER OG TILTAG 10 Mester og elev mødes på skolen 10 Lokalt samarbejde 10 Ildsjælen i køkkenet DE ANDRE AKTØRERS INDSATS 12 Brancheorganisationen opruster 12 Kommunen er aktiv medspiller i det opsøgende arbejde 12 Det er også elevernes ansvar; et eksempel: Så meget kan du få for kr.! Nogle elever fra bygge- og anlægsuddannelserne fik på det lokale byggemarked lov til at låne materialer og værktøj, for hvad der svarer til kr. I de travle timer, hvor håndværkerne kom i byggemarkedet, viste de bunken frem og fortalte svende og mestre, at det er hvad en virksomhed lige nu kan få for at tage en elev. Der blev ikke indgået konkrete aftaler på stedet, men der blev skabt nogle kontakter. Det faglige udvalg til hjælp og inspiration SET FRA VIRKSOMHEDEN 14 En ny branche får en ny uddannelse LOVGRUNDLAGET VÆR OPMÆRKSOM PÅ! 18

4 side 4 Om kataloget Hvert år begynder mange unge på deres erhvervsuddannelse, som typisk er en vekseluddannelse, der gennemføres med en praktikplads i en virksomhed. Det er en vedvarende udfordring at skabe tilstrækkelig balance mellem efterspurgte og udbudte praktikpladser, og erhvervsuddannelserne skal tales op gennem fokus på uddannelsernes kvaliteter og ikke ned ved at eksponere manglen på praktikpladser. Ambitionen med dette inspirationskatalog er at sætte det praktikpladsopsøgende arbejde på dagordenen i erhvervsskolernes bestyrelser og ledergrupper. Forhåbentlig kan kataloget også tjene som inspiration for dem, der efterfølgende skal gennemføre det praktikpladsopsøgende arbejde. Kataloget er opbygget således: 1. Forskellige skolers organisering af det praktikpladsopsøgende arbejde. 2. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan styrke indsatsen. 3. Eksempler på hvordan de andre aktører i det praktikpladsopsøgende arbejde kan bidrage. 4. Eksempel fra en virksomhed der for nylig er begyndt at have elever. 5. Udsnit fra loven og bekendtgørelsen om det praktikpladsopsøgende arbejde. 6. Punkter som konsulenten har observeret i forbindelse med udarbejdelsen af kataloget.

5 side 5 Kataloget dækker langt fra alle de erfaringer og ideer, der findes i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde. Vejene er mange og forskellige, og der er ikke én løsning, der passer til alle. Der skal tages højde for skolens størrelse og lokalsamfundet, ligesom indsatsen skal tilpasses den branche, man henvender sig til. For at forbedre spredning af erfaringer er der oprettet en hjemmeside, hvor viden og materialer kan deles. Alle opfordres til at bidrage med input om deres løsninger og erfaringer. Adressen er: praksis_der_virker/index.html Oplysninger om den aktuelle situation kan hentes her: Praktik.aspx Materialet til dette inspirationskatalog er først og fremmest tilvejebragt gennem interview af nøglepersoner på skoler og andre institutioner. Der er eksempler på forskellige løsninger, som ikke er indbyrdes afstemte, og materialet forholder sig ikke til, hvad der er mest rigtigt eller fungerer bedst. Kataloget er tænkt som inspiration til den debat og afklaring, der bør finde sted på alle skoler, om hvordan praktikpladsarbejdet kan tilrettelægges og håndteres. Løsningerne er meget forskellige, men de har det tilfælles, af de er båret af stor entusiasme og overbevisning om at have fundet en god og farbar vej for det praktikpladsopsøgende arbejde. Eksemplerne i inspirationskataloget viser, hvordan der lokalt er truffet forskellige valg. Når en skole står over for at evaluere og udvikle den praktikpladsopsøgende indsats, er der fem centrale spørgsmål, der skal træffes beslutning omkring. Fem centrale spørgsmål Finansiering. Skal midlerne samles centralt eller tilgå hver af indgangene til erhvervsuddannelserne i forhold til de udfordringer, de står overfor, eller i forhold til antallet af praktikpladser? Ansættelsesforhold. Skal de praktikpladsopsøgende medarbejdere være ansat i en central enhed eller i indgangene til erhvervsuddannelserne? Og skal de arbejde på fuldtid eller deltid med det praktikpladsopsøgende arbejde? Kontakten med virksomheden. Det er afgørende at have tæt kontakt med virksomhederne. Skal kontaktpersonen være den samme fra det første møde, og til der foreligger en underskrevet aftale? Generalister eller specialister. Hvilken profil skal de medarbejdere, der har kontakt til virksomheden, have en bredt funderet sælger eller en med dybt branchekendskab? Organisatorisk forankring. Hvem er ansvarlig for det praktikpladsopsøgende arbejde? Skal det være indgangene til erhvervsuddannelserne eller et centralt center? Og hvordan inddrages ledelsen?

6 side 6 1. ORGANISERING PÅ SKOLEN Praktikpladskonsulenterne er én enhed På Tech College Aalborg har uddannelseschefen og de 20 praktikpladskonsulenter, der arbejder med praktikpladsopsøgende aktiviteter, siden 2001 været samlet i én organisatorisk enhed Praktiktak. Konsulenterne er både ansat i indgangene til erhvervsuddannelserne og samlet i ét team på tværs af skolen. Hver konsulent har ansvaret for et eller flere uddannelsesområder og er nøglepersonen i alle spørgsmål vedrørende elever. Alle midler praktikpladspræmier, AER-midler og projektmidler samles i enheden. Praktikpladskonsulenterne er til dels ansat på resultatløn i forhold til, hvor mange uddannelsesaftaler de opretter. Den individuelle resultatlønsaftale afspejler de særlige udfordringer, der er inden for de forskellige brancher. F.eks. kan det være sværere at oprette praktikpladser inden for nogle af de nye uddannelsesområder såsom mediegrafiker, digitale medier eller fitness end inden for fag, hvor der er en lang tradition for at uddanne og ansætte medarbejdere med en erhvervsfaglig baggrund. Praktikpladskonsulenterne har tæt kontakt med undervisere og elever inden for deres område og får på den måde god indsigt i de forskellige elevers karakteristika og kan være med til at sikre et godt match af elev og virksomhed. Når der er en ledig praktikplads, opfordrer konsulenten fire til fem elever, som de mener matcher virksomhedens behov, til at søge. Alle midler samles ét sted. Konsulenterne arbejder på fuldtid fra én central enhed. Samme konsulent fra start til slut. Konsulenterne er fordelt på brancher. Samarbejde med undervisere og stærk ledelsesforankring. Tech College Aalborg Ole Ervolder Tlf.: Salgskonsulenter sælger både erhvervsog efteruddannelse Københavns Tekniske Skole har samlet det udadvendte arbejde og salgskorpset i ét virksomhedsopsøgende sekretariat. Salgskonsulenterne har alle skolens ydelser med til kunderne både erhvervsuddannelse (EUD) og voksen- og efteruddannelse (VEU). De syv salgskonsulenter, der er ansat på fuldtid i sekretariatet, er fordelt, så de dækker alle de faglige områder, som skolen tilbyder hovedforløb og/eller efteruddannelsesaktiviteter indenfor. Det er deres opgave at gennemføre det strategisk opsøgende salgsarbejde i forhold til virksomhederne i skolens område. Salgskonsulenterne bliver hele tiden opdateret i forhold til lovgrundlaget og de aktuelle muligheder i forhold til praktikpladser. De arbejder inden for et afgrænset brancheområde og kender derfor de særlige udfordringer, som branchen står overfor, ligesom de også har et godt kendskab til de lokale virksomheder. Hvert halve år udarbejder salgskonsulenterne overordnede planer for, hvilke tiltag og mål de vil arbejde med inden for deres fagområder. Planerne lægges i Praktik+ (http://

7 side 7 pplus.emu.dk). Hver måned udarbejder konsulenten en detaljeret plan for den kommende måneds indsats, som afstemmes med sekretariatslederen, og ved månedens slutning bliver der fulgt op på aktiviteter og mål. Uddannelseslederne informeres ligeledes på månedsbasis om planer, resultater og generelle informationer fra virksomhederne. For Københavns Tekniske Skole er Praktik+ i høj grad det fælles referencepunkt og dataopsamlingssted, og det fungerer som sekretariatets CRM-system. Alle midler samles i ét sekretariat. Konsulenterne er fuldtidsansatte, fordelt på brancher. Konsulenterne dækker både EUD og VEU. Konsulenterne har en stærk sælgerprofil. Københavns Tekniske Skole Jens Peter Munk Tlf.: Praktikpladskonsulenter på kontrakt På HANSENBERG i Kolding er praktikpladskonsulenterne rammeaftaleansat til at varetage den opsøgende virksomhedskontakt. Praktikpladskonsulenterne og virksomhedskonsulenten refererer til vejledningschefen, og arbejdet koordineres af virksomhedskonsulenten. Rammeaftalerne er typisk på mellem timer om året. I den resterende arbejdstid fungerer konsulenterne som undervisere, skolepraktikansvarlig og/eller kontaktlærer. I disse funktioner refererer de til uddannelseslederne på skolen. En gang om året indgås rammeaftalen for praktikpladskonsulenten. Rammeaftalen udarbejdes, når den enkelte praktikpladskonsulent har udarbejdet sin aktivitetsplan for det kommende år. Praktikpladsmidlerne (taxameteret) tilgår den centrale enhed Brugerservice, som fordeler midlerne på indgangene i forhold til deres særlige udfordringer og behov. AER-midler supplerer den igangværende opsøgende aktivitet. Praktikpladskonsulenterne har siden 2006 modtaget kompetenceudvikling for at kunne udføre det opsøgende arbejde professionelt. Der afsættes årligt fire kompetencedage. Ud over det koordinerende arbejde, er virksomhedskonsulenten forpligtiget til at tage initiativ i forhold til praktikpladser inden for områder med nye uddannelser. Dette gøres dels gennem skriftlig kommunikation dels ved besøg i branchen. Erfaringen viser, at besøgsaktivitet er afgørende for, om virksomhederne tager ejerskab til den nye uddannelse og dermed elever. Når eleven har fået en praktikplads, er det kontaktlæreren, der har den løbende kontakt med både virksomhed og elev. Alle midler samles og fordeles i forhold til behov og kompleksitet. Konsulenterne arbejder deltid med det opsøgende. arbejde, virksomhedskonsulenten koordinerer. Kontaktlæreren overtager, når eleven har praktikplads. HANSENBERG Hanne Koblauch Christensen Tlf.: En sælger opsøger nye praktikvirksomheder EUCNordvestsjælland i Holbæk har udbygget det praktikpladsopsøgende arbejde på det merkantile område ved at ansætte en sælger, der udelukkende laver opsøgende arbejde i forhold til praktikpladser. Hans opgave er at opsøge nye virksomheder og undersøge, om de er interesserede i at have en elev, og om de kan praktikpladsgodkendes.

8 side 8 På kontor- og detailhandelsområdet kan der være arbejdspladser, som ikke kender til elevuddannelserne eller opbygningen af et erhvervsuddannelsesforløb. Sælgeren har et godt kendskab til skolen og uddannelserne samt et indgående kendskab til arbejdsområdet. Effekten af hans arbejde måles på antallet af opslåede praktikpladser. Når der er underskrevet en kontrakt om praktikplads, er det kontaktlæreren på den relevante hovedforløbsskole, der står for elev- og virksomhedskontakten. Midler samles centralt, og indsatsen fordeles efter behov. Ikke-godkendte virksomheder opsøges af en sælger. Når der er indgået praktikpladsaftale, overtager kontaktlæreren. EUCNordvestsjælland Pernille Molloy Tlf.: Virksomhedscentret står for alt det udadrettede På EUCSjælland i Næstved er der oprettet et virksomhedscenter, der står for al den eksterne kontakt i forhold til internationale projekter og kontakten til virksomheder både vedrørende efter- og videreuddannelse og i forhold til praktikpladser. Praktikpladsspørgsmålet er et bestyrelsesanliggende, der indgår i og behandles løbende på bestyrelsesmøderne. Der er ansat fem døråbnere, der arbejder fokuseret med den opsøgende kontakt til virksomheder. Tre af dem har særlig fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde. Alle er opdaterede i forhold til det aktuelle regelsæt vedrørende praktikpladser og har indgående kendskab til alle de uddannelser, som skolen udbyder. Ved ansættelsen får de EASY P, Praktik+ samt salgskurser. Alle praktikpladsmidlerne og AER-midlerne tilgår virksomhedscentret. I spidsbelastningsperioder frikøber centret undervisere til at deltage i det opsøgende arbejde. Alle midler samles i virksomhedscentret. Tre fuldtidsansatte til praktikpladsopsøgende arbejde. Konsulenterne er specialister i praktik og uddannelse. EUCSjælland Helge Hansen Tlf.: Virksomhedsudvikling: Elev eller efteruddannelse? På EUCVest i Esbjerg er der blevet oprettet et virksomhedscenter, der står for det opsøgende salgsarbejde. Konsulenterne har hverken elever eller kurser med i tasken. Deres opgave er at undersøge, hvad virksomhedernes udviklingsbehov er. Efter en undersøgelse der viste, at virksomhederne lægger stor vægt på, at konsulenterne har branchekendskab, er der nu fem branchekonsulenter med særlig indsigt i branchens udfordringer og udviklingsperspektiver. Efter at virksomheden har haft besøg af branchekonsulenten, sætter anden bølge ind, hvor faglærerne følger op i forhold til de konkrete behov, der er blevet afdækket. I forhold til de ikke-godkendte og de virksomheder, der ikke har elever, er der ansat et telemarketingsbureau til at lave aftaler om møder. En konsulent tager sig af de nyetablerede virksomheder, som aldrig har haft elever. Disse virksomheder får desuden tilbud om fyraftensmøder, så de kan møde skolen, lærerne og ledelsen. Når virksomheden er klar, overtager virksomhedscentrets konsulenter den.

9 side 9 For at alle hele tiden er opdaterede, holder konsulenterne regelmæssigt møde med EUD- og AMU-lærerne og udveksler viden om udfordringer og nyheder. Alle midler samles centralt. Fem fuldtidskonsulenter kontakter virksomhederne. Konsulenterne har stort branchekendskab. Nye virksomheder serviceres først af en særlig konsulent og overdrages derefter til virksomhedscentret. EUCVest Anette Fuglkjær Tlf.:

10 side AKTIVITETER OG TILTAG Mester og elev mødes på skolen Tømrerafdelingen i Bygge/anlæg-indgangen på Selandia i Slagelse har etableret et tæt samarbejde med de lokale arbejdsgivere bl.a. for at fastholde de eksisterende praktikpladser og for at få flere virksomheder praktikpladsgodkendte. I forhold til de små og mellemstore håndværksvirksomheder, der ikke har elevansvarlige eller personaleafdelinger, er det Selandias erfaring, at der er behov for nogle særlige aktiviteter. Skolen afholder derfor en gang om året en messe, hvor leverandører inden for byggeri udstiller og holder oplæg. Den ansvarlige for det praktikpladsopsøgende arbejde på tømreruddannelsen deltager desuden i den lokale tømmerhandels arrangementer, hvor der er god lejlighed til at møde håndværksmestre. Når tømrereleverne afslutter, inviteres deres mestre til åbent hus på skolen, og dette arrangement støttes af Mesterforeningen, som også har repræsentanter i det lokale uddannelsesudvalg. Selandia Arne Jørgensen Tlf.: Lokalt samarbejde Fire erhvervsuddannelsesinstitutioner har indledt et samarbejde med kommunen og en række organisationer i lokalområdet om at gennemføre en praktikpladskampagne. Kampagnen går bredt ud til områdets virksomheder og tilbyder rådgivning og vejledning i forhold til at indgå uddannelsesaftaler og blive godkendt som praktikplads. Den aktuelle indsats er igangsat under sloganet Ansæt en elev det betaler sig. Arbejdet er foranlediget af den aktuelle mulighed (udløber i 2010) for at få tilskud til en praktikplads, men samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne fortsætter og vil bl.a. have fokus på nye praktikpladsmuligheder f.eks. på offentlige arbejdspladser. Det kan være en praktikplads til en smede- eller elektrikerlærling på et sygehus. Tech College Aalborg Ole Ervolder Tlf.: Ildsjælen i køkkenet Gastronomuddannelsen på Erhvervsskolen Nordsjælland havde i en periode været for nedadgående. Men en ny lærer og tidligere koks store netværk og aktive opsøgende arbejde i forhold til potentielle virksomheder har givet bonus. Læreren underviser på kokkeskolen fra klokken 8 til 14. Herefter er han ude og snakke med sine tidligere kollegaer i køkkenerne i hele regionen, og nu er der kommet flere ledige praktikpladser og et stigende antal elever. Han bruger mange forskellige metoder, når elev og virksomhed skal møde hinanden. Det spænder fra en enkelt vagt i køkkenet til en hjælpende hånd eller et virksomhedsophold i en kort periode. Og dette er ofte nok til, at der er grundlag for en praktikplads. Når først døren er åbnet, og kontakten er skabt, overtager andet personale på skolen alt det administrative arbejde. Erhvervsskolen Nordsjælland Anton Olsen Tlf.:

11 side 11

12 side DE ANDRE AKTØRERS INDSATS Brancheorganisationen opruster Metal- og Maskinindustrien vurderer, at der inden for deres fagområde vil opstå mangel på faglært arbejdskraft allerede i løbet af de næste ti år. De har derfor gjort uddannelse til et højt prioriteret indsatsområde. Organisationen har ansat en uddannelseskonsulent, der yder rådgivning og driver informationsaktiviteter over for medlemsvirksomhederne. Hun sørger bl.a. for, at der på hjemmesiden findes opdateret information om f.eks. praktikpladssituationen og de aktuelle regler og muligheder i forhold til uddannelse af unge, og hun sørger endvidere for, at virksomhederne nemt og hurtigt kan blive sat i forbindelse med en kontaktperson på en relevant erhvervsskole. Brancheorganisationen arrangerer halvårlige koordineringsmøder for alle de medlemmer, der enten deltager i de lokale uddannelsesudvalg eller er skuemestre, og denne kreds er desuden med i et internt online-netværk. På møderne deles viden og erfaringer på tværs af geografiske og faglige grænser, ligesom aktuelle emner drøftes herunder praktikpladssituationen og mulighederne for at få flere virksomheder godkendt og aktive i forhold til uddannelse af lærlinge. Samtidig er møderne og netværket med til at ruste og inspirere deltagerne til at indgå aktivt og kvalificeret i udvalgsarbejdet til gavn for den løbende udvikling og markedsføring af uddannelserne. Organisationens vigtigste anbefalinger i forhold til skolerne er: Hold personlig og jævnlig kontakt mellem skole og virksomheder. Det forebygger problemer og øger chancerne for et godt samarbejde også i vanskelige tider. Sørg for, at det opleves trygt og nemt for virksomhederne at tage en lærling eller elev. Praktikpladskonsulenterne skal være professionelle, når de håndterer det administrative og kommunikerer med den enkelte virksomhed. Ryk ud med det samme, når der er etableret en ny kontakt. Følg op på telefonsamtaler og møder med det samme og meld tilbage. Ellers bliver virksomhedens fokus hurtigt flyttet til noget andet, og interessen kølner. Vær omhyggelig med matchning og se på muligheder. Hvad kan lade sig gøre lige netop i forhold til den enkelte virksomhed og lærling? Korte aftaler, virksomhedsforlagt undervisning, ny mesterlære virksomhederne er ikke altid bekendt med disse muligheder, og her kan praktikpladskonsulenterne gøre en stor forskel. Metal- og Maskinindustrien (en del af DI) Charlotte Andresen Vilsholm Tlf.: Kommunen er aktiv medspiller i det opsøgende arbejde Århus Kommune deltager aktivt i det praktikpladsopsøgende arbejde via initiativet Praktikplads til alle. Sammen med DI, Dansk Erhverv, LO, HK, Aarhus Håndværkerforening, Århus Købmandsskole og Århus Tech har kommunen igangsat et arbejde med fokus på at skabe flere praktikpladsvirksomheder og udnytte de eksisterende praktikpladser.

13 side 13 Initiativet er samfinansieret af de deltagende parter. Formålet er både at sikre, at de unge kan komme i praktik og færdiggøre deres uddannelse samt at arbejde for, at der også i fremtiden er tilstrækkelig faglært arbejdskraft. Konsulenten indsamler og distribuerer erfaringer med forskellige praktikpladsaktiviteter. Fra august 2010 vil dette inspirationskatalog ligge på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside. Der udgives blandt andet kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve, ligesom Praktikplads til alle har igangsat en kampagne og kontakter de virksomheder, der er praktikpladsgodkendte, men ikke p.t. har elever. Virksomhederne ringes op med henblik på at arrangere et møde med en af skolernes konsulenter. Dette kaldes et serviceeftersyn, fordi virksomhedens muligheder og behov afdækkes. Byggeriets Uddannelser Tue Eskildsen Tlf.: Erfaringen viser, at det er en god hjælp med denne systematisering af skolernes opsøgende arbejde. Århus Kommune Christian Lausten Sørensen Tlf.: Uddannelse-i-Aarhus/Praktikplads-til-alle.aspx Det faglige udvalg til hjælp og inspiration Byggeriets Uddannelsesudvalg har ansat en konsulent, der arbejder på tværs af de uddannelser, som udvalget omfatter. Hans opgave er at støtte de lokale uddannelsesudvalg og skolerne i det praktikpladsopsøgende arbejde. Konsulenten afholder regionale møder, hvor alle relevante lokale uddannelsesudvalg, skolernes uddannelsesledere og evt. opsøgende medarbejdere inviteres. Mødet varer ca. tre timer og afsluttes med en middag, som giver mulighed for at netværke og udveksle synspunkter og erfaringer på kryds og tværs. Ud over at introducere det faglige udvalg og dets aktiviteter er der fokus på de forskellige værktøjer og metoder, der kan anvendes i forbindelse med det praktikpladsopsøgende arbejde, herunder også Praktik+.

14 side SET FRA VIRKSOMHEDEN En ny branche får en ny uddannelse I Danmark er fitnessbranchen relativ ny, og i 2007 omfattede den 582 registrerede fitnesscentre med ca ansatte, hvoraf en stor del er deltidsansatte. Uddannelsen som fitnessinstruktør blev etableret i Den hører til i indgangen Krop og stil og er knyttet til det faglige udvalg for uddannelser inden for oplevelsesområdet. Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem HK og Dansk Erhverv og er berammet til at vare halvandet år. Den samlede uddannelse gennemføres i øjeblikket af CPHWest, Hansenberg og Tradium, og 128 virksomheder er i dag godkendt til praktik. I januar 2010 var de første 24 elever færdiguddannede, og der er i øjeblikket 31 elever i gang. Branchen har været præget af, at medarbejderne ikke har en faglig uddannelse, men i høj grad er drevet af deres entusiasme i forhold til idræt og motion, og deres tilgang kan være mere orienteret mod gymnastikforeningsideen end egentlig forretning. En del af medarbejderne er studerende inden for idræt, sundhed eller fysioterapi, og de er kun ansat et begrænset antal timer om ugen. De er dygtige og entusiastiske, men kommer i en vis udstrækning også for deres egen skyld. Medarbejderne har gennemgået korte private kurser i f.eks. spinning for hold og har i øvrigt en meget forskellig baggrund. HR-afdelingen i en stor fitnessvirksomhed deltog i debatten om udvikling af instruktøruddannelsen, men medarbejderne i de enkelte afdelinger rundt omkring i landet havde kun sporadisk hørt om forløb og resultater. På et tidspunkt begyndte centrene at modtage henvendelser fra unge mennesker, der gerne ville have en elevplads. På et center greb en ledende medarbejder, Betina, ideen. Hun syntes, at det kunne være spændende at få nogle faglærte unge mennesker ind med nye ideer og en anden form for engagement med det formål at højne standarden i centret og inspirere og provokere hendes egen udvikling. Da praktikpladsgodkendelsen var på plads, forhørte Betina sig om, hvorvidt der skulle hænges et stillingsopslag op på skolen. Men alene omtalen af muligheden for en praktikplads betød, at der kom masser af henvendelser. Betina valgte det første år at tage én elev og har det næste år taget én samt en ekstra, som hun deler med et andet center. Eleverne har betydet, at det faglige niveau er højnet bl.a. med et bredere teoretisk fundament. Nye emner bliver taget op til debat, og elever og studerende fra andre uddannelser beriger hinanden og de øvrige kollegaer. Betina forestiller sig, at der på sigt vil blive ansat flere på fuldtid med en erhvervsfaglig uddannelse og håber på et endnu tættere samarbejde med skolen og andre praktikpladser. Fitness dk Betina Rasmussen Tlf.:

15 side 15

16 side LOVGRUNDLAGET Udsnit af lov og bekendtgørelse vedr. det praktikpladsopsøgende arbejde. Bekendtgørelse nr. 510 af 19/ af lov om erhvervsuddannelser. Praktikuddannelsen 43. Praktikpladser formidles af skoler m.v., som udbyder erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det påhviler skolerne m.v. at udføre opsøgende virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser. Stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder. Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om samarbejds eller informationsordninger med henblik på at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen. Stk. 5. Finder undervisningsministeren, at forpligtelsen efter stk. 4 ikke er opfyldt, kan ministeren efter udtalelse fra vedkommende faglige udvalg, jf. 37, pålægge regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen hver at stille et årligt mindste antal praktiksteder til social og sundhedsuddannelsen til rådighed for institutionerne. Hovedbekendtgørelse nr. 901 af 9. juli 2010 om erhvervsuddannelser Formidling af praktikpladser 43. Skolerne skal etablere et hensigtsmæssigt samarbejde indbyrdes og med de faglige udvalg om formidling af praktikpladser til praktikpladssøgende, der ikke selv har kunnet skaffe sig en praktikplads. Stk. 2. Skolerne og de faglige udvalg samarbejder om vedligeholdelsen af jf. bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af godkendelsessager. 44. Skolerne skal til brug for praktikpladsformidlingen og til belysning af praktikpladssituationen tilvejebringe fornødne oplysninger vedrørende: 1) Praktikpladssøgende, deres uddannelsesmæssige baggrund og ønsker om uddannelse, geografiske fordeling og andre relevante oplysninger vedrørende de praktikpladssøgende. Stk. 4. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal stille praktikpladser til rådighed for de institutioner, som er godkendt til at udbyde social og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse i regionen. 2) Godkendte praktikpladser, deres uddannelsesmæssige muligheder, geografiske fordeling og andre relevante oplysninger.

17 side 17 3) Praktikpladsmuligheder i virksomheder, der ikke er godkendt, men som kan antages at opfylde betingelserne for hel eller delvis godkendelse. Oplysningerne indhentes i samarbejde med de faglige udvalg eller de lokale uddannelsesudvalg, hvis de er bemyndiget hertil af de faglige udvalg. Skolernes vejlednings- og registreringspligt fremgår af i hovedbekendtgørelse nr. 901 af 9. juli 2010 om erhvervsuddannelser: #K Skolerne skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af praktikpladser. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling med samarbejdsparterne. Stk. 2. Skolernes opsøgende arbejde kan foregå gennem virksomhedsbesøg, information om de praktikpladssøgendes kvalifikationer og uddannelsesønsker, orienterende møder samt anden systematisk indsats. Stk. 3. Det opsøgende arbejde skal omfatte både godkendte og ikkegodkendte virksomheder. For de ikkegodkendte virksomheder omfatter arbejdet med de lokale uddannelsesudvalgs medvirken tillige undersøgelse af mulighederne for at opnå det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden som praktikplads og mulighederne for efterfølgende uddannelsesaftaler herunder kombinationsaftaler m.v. Stk. 4. De faglige udvalg foretager opsøgende virksomhed, jf. 43, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Den opsøgende virksomhed omfatter både godkendte og ikkegodkendte virksomheder inden for udvalgets område. Udvalget vejleder virksomhederne om de forskellige muligheder for at indgå uddannelsesaftaler. De faglige udvalg skal kontakte de godkendte virksomheder med passende mellemrum for at sikre den bedst mulige anvendelse af virksomhedens potentiale som praktikvirksomhed.

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Side 1 af 8 11/28/2013 infonyt Hotel og Restaurant Gastronom- og tjeneruddannelserne November 2013 Euro-Toques og KF Danmarks elevkonkurrence 2013 Side 2 af 8 SUPERFLOTTE resultater træning lønner sig

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg

Jørgen T. Møller fra Undervisningsministeriet havde 8 gode råd, som han uddybede i sit oplæg AUB konference 1. september 2015 I forbindelse med AUB-projektet blev der afholdt en konference i Odense den 1. september om det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne. Jørgen T. Møller fra

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland

Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Evaluering Flere og bedre praktikpladser Erhvervsskolerne på Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Indledning og formål

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres?

Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Side 1 af 6 Kortvarige praktikforløb på grundforløbet - kan det styrkes og kvalificeres? Af Ahmed El Hamss, Ulrik Tingstrup og Ole Foss Andersen På TEC bliver der eksperimenteret for tiden. Uddannelseslaboratoriet

Læs mere

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan

Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Hvilken værdi har 20 erhvervsskoler af at arbejde med kompetencestyring i Medarbejderplan Torben V. Jensen Konsulent, itai a/s Min baggrund Økonomi- og personalechef på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere