Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune"

Transkript

1 Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

2 Savsvinget Hørsholm Telefon

3 Indholdsfortegnelse Affaldsstatus 2015: Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad indeholder Affaldsstatus Norfors og kommunerne Datagrundlag Norfors og kommunerne samlet Generelt for de 4 kommuner tilsammen Mål for genanvendelse Erhvervsaffald i Norfors regi Husholdninger Husholdningsaffald pr. indbygger Dagrenovation Papir og pap Glas og flasker Storskrald Haveaffald Farligt Affald Genbrugspladser Allerød Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation, papir og emballageaffald Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Fredensborg Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation, papir og emballageaffald Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugspladser Hørsholm Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation, papir og emballageaffald Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugsplads Rudersdal Kommune Generelt Husholdninger Dagrenovation, papir og emballageaffald Storskrald Haveaffald Farligt affald Genbrugspladser AFFALDSSTATUS 2015 Side 3 af 38

4 1. Indledning 1. Indledning 1.1 Hvad indeholder Affaldsstatus 2015 Norfors udarbejder årligt en affaldsstatus for kommunerne. Affaldsstatus 2015 indeholder affaldsmængderne opgjort for de seneste 5 år, dvs. årene Data stammer fra kommunernes og Norfors egne registreringer. Derudover er der en mindre mængde data fra behandlingsanlæg, der modtager affald til behandling. I Kapitel 2 beskrives mængder og ordninger for Norfors og de 4 kommuner samlet. I Kapitel 3 til 6 beskrives mængder for kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Siden 1996 har Norfors på vegne af interessentkommunerne indsamlet oplysninger fra modtageanlæg og transportører, som var forpligtet til at afgive oplysninger om modtagne og transporterede mængder affald, og udgivet en årlig affaldsstatus baseret på disse oplysninger. Den årlige affaldsstatus bliver anvendt til at give kommunerne et overblik over udviklingen også i relation til affaldsplanlægningen og opfølgning herpå. Som følge af Affaldsreformen 2009 har kommunerne siden 2010 ikke haft pligt eller ret til at anvise direkte kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald til behandling. Dette sker nu via et landsdækkende register, hvor det enkelte behandlingsanlæg og transportør/indsamler skal lade sig registrere. Ændringen betyder, at Affaldsstatus fra og med Affaldsstatus 2010 ikke indeholder oplysninger om kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, men alene omfatter husholdningsaffald, samt den del af erhvervsaffaldet, som er modtaget og behandlet af Norfors anlæg. Bemærk, at alle affaldsmængder er opgjort i tons, med mindre andet fremgår af teksten. 1.2 Norfors og kommunerne Norfors forbrændingsopland består af de 5 interessentkommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal. De fire kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal udarbejder Affaldsstatus i fællesskab med Norfors. Norfors samlede opland repræsenterer i alt ca indbyggere. Heraf bor ca indbyggere eller ca. 70 % i de fire interessentkommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal), som nærværende Affaldsstatus 2015 dækker. Fordelingen på kommunerne ses nedenfor. Side 4 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

5 1. Indledning Kommune Antal indbyggere Antal husstande Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal Total Indbyggere og antal husstande iflg. Danmarks Statistik pr. 1. januar Kortet viser et udsnit af Nordsjælland og de 5 interessentkommuner. 1.3 Datagrundlag Norfors har i forbindelse med drift af ordningerne løbende registreret affald til forbrænding, til deponering, klinisk risikoaffald, farligt affald og affald fra genbrugspladserne, hvilket indgår i Affaldsstatus Husholdningsaffald er opdelt i følgende kategorier: Dagrenovation samt papir- og emballageaffald, storskrald, haveaffald og farligt affald. Endvidere præsenteres tabeller for genbrugspladserne. I alle tabellerne er de samlede mængder fra genbrugspladserne medtaget under affald fra husholdninger, selvom en mindre del stammer fra erhverv. AFFALDSSTATUS 2015 Side 5 af 38

6 2. Norfors og kommunerne samlet 2. Norfors og kommunerne samlet Norfors driver forbrændingsanlæg, losseplads (med sortering og jordkartering), ordning for farligt affald og kommunernes genbrugspladser. Flere detaljer om ordningerne kan læses i Affaldsplan 2014 og den tilhørende kortlægning Affaldsstatus 2012, i de respektive miljøberetninger for genbrugspladserne og i de grønne regnskaber for anlæggene. Rapporterne kan downloades fra Norfors hjemmeside Generelt for de 4 kommuner tilsammen I år 2015 er der i alt håndteret ca ton husholdningsaffald fra de 4 kommuner. Til husholdningsaffaldet regnes her også den mængde affald, som erhverv afleverer på genbrugspladsen. Undersøgelser har vist at ca. 6 % af affaldet på genbrugspladserne stammer fra erhverv. Figuren nedenfor viser, hvordan affaldet blev behandlet. Figur 2.1 Behandling af husholdningsaffald fra de 4 kommuner år % 1% 4% Genanvendelse Forbrænding Special behandling Deponering 49% 2.2 Mål for genanvendelse Miljøstyrelsen fastsætter nationale retningslinjer for affald, herunder mål for hvor meget der skal genanvendes henholdsvis deponeres. Endvidere kan der være specifikke målsætninger for de enkelte affaldsfraktioner. Frem til 2012 var der en national målsætning om at mindst 65 % af affaldet skulle genanvendes 1, 2 og 3. Denne procentsats var baseret på en beregning af alt hvad der blev genanvendt i Danmark sat i forhold til den totale affaldsmængde (for både husholdninger og erhverv) Fra 2013 skete der dog et paradigmeskifte. I forbindelse med regeringens ressourcestrategi 4 og den tilhørende ressourceplan 5 er der opstillet konkrete mål for 1 National Affaldsstrategi , september Regeringens Affaldsstrategi , 1. Delstrategi, marts Regeringens Affaldsstrategi 10, 2. Delstrategi, juni Ressourcestrategi Danmark uden affald, Miljøstyrelsen, oktober 2013 Side 6 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

7 2. Norfors og kommunerne samlet genanvendelse af en række fraktioner. For husholdningsaffald er der således fastsat et mål for Danmark samlet på 50 % genanvendelse i Det virker umiddelbart underligt med en lavere målsætning end den tidligere på 65 %. Men det skyldes, at der i denne målsætning alene fokuseres på syv genanvendelige fraktioner: Papir, pap, plast, glas, træ, metal og organisk affald. Miljøstyrelsen lancerede samtidig en ny måde at beregne genanvendelsesprocenten på, som kun omfatter ovennævnte fraktioner. Andre genanvendelige fraktioner som f.eks. affald til direkte genbrug, PVC, haveaffald, batterier, elektronik, gips, dæk, slagge samt bygge- og anlægsaffald (som bl.a. omfatter tegl, beton, asfalt, der som bekendt bliver genanvendt i stor stil), er ikke medtaget i formlen. Det betyder, at genanvendelsesprocenter beregnet med Miljøstyrelsens nye formel vil ligge langt under de procenter, som opnås med den tidligere måde at beregne genanvendelse på, hvor alle genanvendelige affaldsfraktioner blev medtaget. I Affaldsstatus 2015 er der for husholdningsaffald derfor anført genanvendelsesprocenter beregnet med både Miljøstyrelsens nye formel og med den hidtil anvendte beregningsmetode. Som anført i Figur 2.1 er den samlede genanvendelse af husholdningsaffaldet 49 %. Denne genanvendelsesprocent er beregnet med den hidtil anvendte formel. Beregnet med Miljøstyrelsens nye formel er genanvendelsesprocenten 19 % for de nævnte fraktioner i de fire kommuner samlet. 2.3 Erhvervsaffald i Norfors regi Fra 2010 er det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald ikke længere omfattet af den kommunale anvisningspligt, og de indsamlede mængder indgår derfor ikke i denne kortlægning. Nedenfor er opgjort de mængder, der er indsamlet til henholdsvis forbrænding og deponering. Skema 2.1 Erhvervsaffald behandlet af Norfors i perioden Affald til forbrænding i tons Affald til forbrænding Affald til deponering i tons Affald til deponering Norfors driver desuden de kommunale ordninger for emballeret farligt affald og tømningsordningen for olie-/benzinudskiller til bortskaffelse fra virksomheder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør. Nedenfor ses udviklingen i samlede mængder, som Norfors har håndteret. Figuren inkluderer ikke farligt affald fra virksomheder, som har fået fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. 5 Ressourceplan for affaldshåndtering, Miljøstyrelsen, maj 2014 AFFALDSSTATUS 2015 Side 7 af 38

8 2. Norfors og kommunerne samlet Figur 2.2 Samlede mængder af farligt affald i perioden Norfors total Erhvervskunder Genbrugspladser t/år Erhvervskunder Genbrugspladser Husholdninger Cirka halvdelen af den samlede mængde affald i kommunerne stammer fra husholdningerne. Figur 2.3 Affald fra husholdninger i perioden ton Dagrenovation Storskrald Haveaffald Specialbehandling I alt Affaldsmængderne fra husholdningerne i de 4 kommuner er stort set uændret i perioden. Andelen til genanvendelse af husholdningsaffaldet ligger samlet set på 49 % i Side 8 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

9 2. Norfors og kommunerne samlet Husholdningsaffald pr. indbygger Hver indbygger i de fire kommuner skilte sig i gennemsnit af med 841 kg husholdningsaffald i år Der er sket fald på ca. 6 % over de sidste 4 år. Figur 2.4 viser, hvor meget affald hver indbygger bortskaffer i hver enkelt kommune, og i gennemsnit for de 4 kommuner. Figur 2.4 Husholdningsaffald pr. indbygger i perioden kg/indbygger Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal I gennemsnit AFFALDSSTATUS 2015 Side 9 af 38

10 2. Norfors og kommunerne samlet Dagrenovation 37 % af den samlede mængde husholdningsaffald udgøres af dagrenovation, når papir, pap, glas og plast (som defineret af Miljøstyrelsen) medregnes til dagrenovationen. Figur 2.5 Behandlingen af dagrenovation år 2015 Genanvendelse 80% 20% Forbrænding Genanvendelsesprocenten for dagrenovationen er faldet med 1 % point i forhold til 2014, mens mængden af dagrenovation er faldet med 2 % i forhold til Den største del af dagrenovationen går til forbrænding med energiudnyttelse, der er defineret som nyttiggørelse. Af den mængde affald der brændes bliver ca. 20 % til slagge, der erstatter grus mv i anlægsarbejder mv. Skema 2.2 Dagrenovation i perioden Dagrenovation i alt Genanvendelse (tons) Papir og pap Flasker og glas Plastflasker og -dunke Plastfolie Total Forbrænding (tons) Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation Papir og pap Miljøstyrelsen har for hver enkelt kommune i Danmark beregnet et potentiale for hvor meget papir og pap, der skal indsamles til genanvendelse. Skema 2.3 viser hvor mange tons papir og pap kommunerne har samlet ind, hvor meget de potentielt kan indsamle og indsamlingseffektiviteten i %. Det bemærkes, at indsamlingspotentialet som senest er beregnet af Miljøstyrelsen i 2012 for 2010 (og samme potentialer for årene frem) i sagens natur er behæftet med en ikke uvæsentlig usikkerhed, hvilket blandt andet bevirker, at en kommune kan have et beregnet potentiale, der er større eller mindre end det reelle for det aktuelle år. Side 10 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

11 2. Norfors og kommunerne samlet Tre ud af de fire kommuner opfylder det lovpligtige krav på indsamling af minimum 55 % af potentialet, og disse kommuner har endvidere mere end opfyldt målet at genanvende mindst 60% af potentialet, hvilket var den nationale sigtelinje for Hørsholm Kommune har iværksat en indsats for at øge papirindsamlingen i kommunen. Der har været et samlet fald i indsamlet papir for de 4 kommuner på ca. 12 % i forhold til Der kan være flere årsager til faldet. Af stor betydning er faldende papirmængder, som hænger sammen med den stigende digitalisering. Mange har fået Nej tak til reklamer på postkassen, og stadig flere benytter onlineaviser fremfor et abonnement på papirudgaven. Så den reelle indsamlet i procent af potentialet kan være højere end nedenstående tabel. Skema 2.3 Indsamlet papir og pap i 2015 set i forhold til potentialet Papir og Pap Potentiale tal fra Miljøstyrelsen Ton Indsamlet i år 2015 Ton Indsamlet % af potentiale Indsamlet kg pr husstand Allerød % 96 Fredensborg % 92 Hørsholm % 42 Rudersdal % 92 I alt % Glas og flasker Skemaet nedenfor viser mængden af flasker og glas, der er indsamlet til genanvendelse. Mængden er herefter omregnet til mængde pr. husstand. De mange pantbelagte flasker, der afleveres i butikkerne, er ikke med i disse tal. Pantflaskerne er inkluderet i de nationale tal, så de indsamlede mængder glas og flasker i de fire kommuner er over landsgennemsnittet. Skema 2.4 Indsamling af flasker og glas år 2015 Flasker og glas Indsamlet mængde 2015 tons Indsamlet Kg pr. husstand Allerød Fredensborg Hørsholm Rudersdal Total mængde/gns Landsgennemsnit inkl. pantflasker* 43 * Kilde: Miljøstyrelsen: Affaldsstatistik Storskrald Storskrald er defineret som alt det affald, kommunerne indsamler på genbrugspladserne og ved afhentning af storskrald med undtagelse af haveaffald og farligt affald, samt papir og pap, flasker og glas, plastflasker og dunke (der som tidligere nævnt medregnes i dagrenovation ). AFFALDSSTATUS 2015 Side 11 af 38

12 2. Norfors og kommunerne samlet Figur 2.6 Behandling af storskrald år % 10% Genanvendelse Forbrænding Deponering 53% Skema 2.5 Storskrald fordelt på affaldsfraktioner i perioden Storskrald i alt Genanvendelse (tons) Jern- og metalaffald Tegl, asfalt og beton (blanding) Beton Tegl Asfalt Andet bygge/anlægsaffald Jord og sten Ren jord Planglas PVC til genanvendelse Gips Dæk Tøj og sko Rent træ Total Forbrænding (tons) Brændbart Madrasser og møbler Total Specialbehandling (tons) Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Akkumulatorer WEEE-affald Lyskilder Total Deponering (tons) Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total mængde storskrald uden farligt affald Total storskrald inkl. farligt affald Mængden af storskrald er stort set uændret fra 2014 til Side 12 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

13 2. Norfors og kommunerne samlet Haveaffald Genbrugspladserne er det sted, hvor den største mængde haveaffald indsamles. Endvidere er det i alle 4 kommuner muligt for borgerne at melde sig til en ordning, hvor haveaffald bliver hentet fra boligen. Skema 2.6 Haveaffald i perioden Haveaffald i alt Genanvendelse (tons) Haveaffald fra genbrugspladser Haveaffald fra indsamlingsordninger Rødder og stød Total mængde haveaffald Mængden af haveaffald er steget med 23 % fra 2014 til Farligt Affald Farligt affald er for eksempel malingsrester, rengøringsmidler, gødningsrester, spraydåser og batterier. Skema 2.7 Farligt Affald Farligt Affald Specialbehandling (tons) Farligt affald fra Genbrugspladser Batterier Akkumulatorer Farligt Affald i alt Genbrugspladser Alle borgere i de fire kommuner har adgang til en genbrugsplads. Allerød Genbrugsplads betjener primært borgere og virksomheder i Allerød Kommune. Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej betjener primært borgere og virksomheder i Fredensborg Kommune. Genbrugsplads Vandtårnvej betjener primært borgere og virksomheder fra både Hørsholm og Fredensborg Kommune. Genbrugspladserne Containerhaven og Blokken betjener primært borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune. Norfors driver alle seks genbrugspladser på vegne af kommunerne, og der udarbejdes en årlig Miljøberetning. Miljøberetningerne kan ses på Norfors hjemmeside eller fås ved henvendelse til Norfors. AFFALDSSTATUS 2015 Side 13 af 38

14 2. Norfors og kommunerne samlet Figur 2.7 Affald fra genbrugspladserne i perioden Ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Den samlede mængde af affald fra genbrugspladserne stort set uændret i perioden. Figur 2.8 Behandling af affaldet fra genbrugspladserne år 2015 Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling 2% 7% Deponering 25% 66% Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til Side 14 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

15 3. Allerød Kommune 3. Allerød Kommune Husholdningsaffaldet i Allerød Kommune stammer fra ca indbyggere ( husstande). 3.1 Generelt Figur 3.1 Behandling af husholdningsaffald fra Allerød Kommune år % 1% 5% 50% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Andelen til genanvendelse er steget med 1 %-point i forhold til Beregnet med Miljøstyrelsens formel, der kun medtager pap, papir, glas, plast, træ og metal (se afsnit 2.2 Mål for genanvendelse) bliver genanvendelsesprocenten 19 % for de nævnte fraktioner. Figur 3.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald fra Ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Fra 2014 til 2015 er den samlede mængde husholdningsaffald steget 2,2 %. AFFALDSSTATUS 2015 Side 15 af 38

16 3. Allerød Kommune 3.2 Husholdninger I det følgende er husholdningsaffald opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation, papir og emballageaffald Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Papir, pap, glas og plast medregnes her til dagrenovation. Figur 3.3 Behandling af dagrenovation år 2015 Genanvendelse 79% 21% Forbrænding Genanvendelsesprocenten faldet med 4 % point i forhold til Mængden af dagrenovation er faldet med 2,7 % fra 2014 til Side 16 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

17 3. Allerød Kommune Skema 3.1. Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Allerød Affald til genanvendelse i tons Papir fra Spildopmagerne *) Pap fra Spildopmagerne *) Papir fra Genbrugsplads Pap fra Genbrugsplads Flasker/glas fra Spildopmagerne *) Flasker/glas fra Genbrugsplads Plastflasker og -dunke 4,5 4,0 4,2 4,6 5,6 Plastfolie 0,2 2,0 1,6 1,9 Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation *) I Allerød Kommune er der en speciel henteordning, hvor frivillige (Spildopmagerne) hver måned afhenter papir og pap, flasker og glas samt genbrugelige effekter (møbler mv.) på adressen. De genbrugelige effekter til videresalg på Gladgården er ikke medtaget i denne affaldsstatus Storskrald Storskrald er alt det affald, der afleveres på genbrugspladsen og hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir og pap, plastflasker og -dunke samt flasker og glas (som regnes med til dagrenovationen). Figur 3.4 Behandling af storskrald i år % 3% 10% 52% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Andelen til genanvendelse er steget med 2 %-point i forhold til Mængden af storskrald er steget med 3,5 % i forhold til AFFALDSSTATUS 2015 Side 17 af 38

18 3. Allerød Kommune Skema 3.2 Storskrald i Allerød Storskrald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald Beton Tegl Asfalt Jord og sten Planglas PVC til genanvendelse Gips Dæk Tøj og sko Rent træ Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Brændbart fra Spildopmagerne Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 4,7 3,2 4,0 5,0 5,8 Batterier v dagrenovation 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1 Akkumulatorer WEEE-affald Lyskilder 2 2 Total specialbehandling Farligt Affald i alt Affald til deponering i tons Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Asbest Total Total storskrald u. farligt affald Total mængde storskrald Mængderne kommer primært fra genbrugspladsen, men også fra afhentningsordninger. På genbrugspladsen kan erhverv komme med mindre mængder, der også er registreret her Haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod betaling afhenter haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladsen eller kompostere affaldet i egen have. Side 18 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

19 3. Allerød Kommune Skema 3.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Allerød Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra Genbrugsplads Haveaffald fra indsamlingsordning Rødder og stød fra Genbrugsplads Total mængde haveaffald Mængden af haveaffald er steget ca. 9 % i forhold til Farligt affald Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og tre henteordninger: Genbrugspladsen På kommunens genbrugsplads kan alle typer af miljøfarligt affald afleveres (op til 200 kg pr. husstand om året). Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med farvehandlere om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet miljøfarligt affald (max. 10 kg pr. borger), som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Norfors afhenter affaldet hos farvehandlere og transporterer det til Allerød Genbrugsplads. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apoteket. Affaldet afhentes sammen med det kliniske risikoaffald af Norfors. Batteribokse Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/supermarkeder, som typisk forhandler batterier, om at opstille batteribokse/-spande. Batterierne afhentes af Norfors. Batterier på låg (poseordning) Brugte batterier indsamles hver uge ved husstanden sammen med dagrenovation. Batterierne lægges i en gennemsigtig pose på låget af skraldestativet, hvorefter de hentes af skraldemanden. Afhentning ved etageboliger Norfors afhenter miljøfarligt affald hos etageboliger og samlede bebyggelser. Det miljøfarlige affald indsamles af og opbevares hos viceværten. Fire ejer-/boligforeninger er med i ordningen. Afhentning hos borgere, der har brug for hjælp for aflevering af miljøfarligt affald. Skema 3.4: Farligt affald på fraktion Farligt Affald i Allerød (ton) Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 4,7 3,2 4,0 5,0 5,8 Batterier (poseordning) 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1 Akkumulatorer Total AFFALDSSTATUS 2015 Side 19 af 38

20 3. Allerød Kommune Genbrugsplads Skema 3.5 Affald afleveret på Allerød Genbrugsplads i perioden Affald fra Allerød Genbrugsplads Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde Mængden af affald på Genbrugspladsen er steget med ca. 4 % fra 2014 til Side 20 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

21 4. Fredensborg Kommune 4. Fredensborg Kommune Husholdningsaffaldet i Fredensborg Kommune stammer fra ca indbyggere (ca husstande). 4.1 Generelt Figur 4.1 Behandling af husholdningsaffald fra Fredensborg år % 1% 4% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering 46% Andelen af affald der går til genanvendelse er uændret 46 % i forhold til Beregnet med Miljøstyrelsens formel, der kun medtager pap, papir, glas, plast, træ og metal (se afsnit 2.2 Mål for genanvendelse) bliver genanvendelsesprocenten 20 % for de nævnte fraktioner. Figur 4.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald fra Ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt AFFALDSSTATUS 2015 Side 21 af 38

22 4. Fredensborg Kommune Den samlede mængde af affald i Fredensborg Kommune er stort set uændret i forhold til Husholdninger Husholdningsaffald er opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation, papir og emballageaffald Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Papir, pap, glas og plast medregnes her til dagrenovation. Figur 4.3 Behandling af dagrenovation år 2015 Genanvendelse 79% 21% Forbrænding Andelen til genanvendelse er faldet med 3 %-point i forhold til Skema 4.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Fredensborg Affald til genanvendelse i tons Papir og pap fra papircontainere mv Papir fra genbrugspladser Pap fra genbrugspladser Flasker/glas fra glascontainere/bobler Flasker/glas fra genbrugspladser Plastflasker og -dunke Plastfolie Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation Mængden af dagrenovation er faldet 1,5 % i forhold til Side 22 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

23 4. Fredensborg Kommune Storskrald Storskrald er alt det affald, kommunerne indsamler på genbrugspladserne og ved afhentning af storskrald med undtagelse af papir og pap, flasker og glas, plastflasker og dunke, haveaffald. Figur 4.4 Behandling af storskrald i år % 3% 9% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering 48% Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til Mængden af storskrald er steget med 5 % i forhold til AFFALDSSTATUS 2015 Side 23 af 38

24 4. Fredensborg Kommune Skema 4.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden Storskrald i Fredensborg Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald fra genbrugspladser inkl. kabler Jern- og metalaffald fra storskraldsindsamling Tegl, asfalt og beton (blanding) Beton Tegl Gips Asfalt Jord og sten - ren jord Planglas Dæk PVC til genanvendelse Tøj og sko Rent træ Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier (genbrugspladser og butikker) 7,1 6,7 6,9 7,5 8,1 Batterier (poseordning) 0,8 0,3 0,6 0,6 0,6 Akkumulatorer WEEE-affald Lyskilder 3 3 Total til specialbehandling Farligt affald Affald til deponering i tons Asbest Affald til fyldplads Affald til losseplads Trykimprægneret træ Total I alt storskrald uden farligt affald Total mængde storskrald Haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan tilmelde sig en henteordning, hvor der mod ekstrabetaling afhentes haveaffald (abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladserne eller kompostere affaldet i egen have. Mængden af haveaffald er steget med 12 % fra 2014 til Side 24 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

25 4. Fredensborg Kommune Skema 4.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Fredensborg Affald til genanvendelse i tons Haveaffald fra genbrugspladser Haveaffald fra Indsamlingsordning Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og en henteordning: Genbrugspladsen På kommunens genbrugspladser ved Vandtårnsvej, Højvangen og Bakkegårdsvej kan alle typer af farligt affald afleveres. Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald af Norfors. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler og der er opstillet ca. 100 batteribeholdere ved boligbebyggelser, forretninger og skoler. Endvidere har kommunen en batteriordning for husstande med affaldsstativer, hvor borgerne kan lægge en klar pose med brugte batterier på låget på skraldestativet. Skraldemanden henter batterierne sammen med dagrenovationen. Farligt affald fra etageboliger Kommunen har sammen med Norfors iværksat en ordning for indsamling af farligt affald fra etage- og samlede bebyggelser, hvor borgerne kan aflevere til viceværten. Skema 4.4 Farligt Affald Farligt Affald i Fredensborg Olieaffald Kemikalieaffald Batterier (genbrugspladser og butikker) 7,1 6,7 6,9 7,5 8,1 Batterier (poseordning) 0,8 0,3 0,6 0,6 0,6 Akkumulatorer Total AFFALDSSTATUS 2015 Side 25 af 38

26 4. Fredensborg Kommune Genbrugspladser I Fredensborg Kommune kan borgere og virksomheder benytte Genbrugspladsen Vandtårnsvej, Genbrugspladsen Bakkegårdsvej og på Genbrugspladsen Højvangen. Mængden af affald er steget med 7,6 % i forhold til Skema 4.5 Affald afleveret på kommunens genbrugspladser i perioden Affald fra Kommunens genbrugspladser Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde Side 26 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

27 5. Hørsholm Kommune 5. Hørsholm Kommune Husholdningsaffaldet i Hørsholm Kommune stammer fra ca indbyggere (ca husstande). 5.1 Generelt Figur 5.1 Behandling af husholdningsaffald fra Hørsholm kommune år % 1% 5% 46% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Andelen af affald til genanvendelse er uændret 46 % i forhold til Mængden af affald er steget med 4 % fra 2014 til Beregnet med Miljøstyrelsens formel, der kun medtager pap, papir, glas, plast, træ og metal (se afsnit 2.2 Mål for genanvendelse) bliver genanvendelsesprocenten 16 % for de nævnte fraktioner. Figur 5.2 Udviklingen af mængder af husholdningsaffald i perioden Ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt AFFALDSSTATUS 2015 Side 27 af 38

28 5. Hørsholm Kommune 5.2 Husholdninger Husholdningsaffald er i det følgende opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation, papir og emballageaffald Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Papir, pap, glas og plast medregnes her til dagrenovation. Figur 5.3 Behandling af dagrenovationen i Hørsholm år 2015 Genanvendelse 84% 16% Forbrænding Andelen til genanvendelse er faldet med 3 %-point i forhold til år Mængden af dagrenovation er stort set uændret i forhold til Skema 5.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Dagrenovation i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Papir fra papircontainere Papir fra Genbrugspladsen Pap fra Genbrugspladsen Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra Genbrugspladsen Plastflasker og dunke 2,1 3, Plastfolie Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation Side 28 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

29 5. Hørsholm Kommune Storskrald Storskrald er det affald, der afleveres på Genbrugsplads Vandtårnvej (Hørsholms andel) og hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir/pap, plastflasker, og flasker/glas (som er medtaget under dagrenovation). Figur 5.4 Behandling af storskrald i år % 2% 10% 51% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til Mængden af storskrald er steget med 8 % fra 2014 til AFFALDSSTATUS 2015 Side 29 af 38

30 5. Hørsholm Kommune Skema 5.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden Storskrald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Jern- og metalaffald inkl. kabler Beton Tegl Asfalt Gips Ren jord Planglas PVC til genanvendelse Dæk Tøj og sko Rent træ Total Affald til forbrænding i tons Brændbart Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 4,5 3,8 4,4 4,7 5,1 Batterier v dagrenovation 1 1 0,8 0,8 0,9 Akkumulatorer WEEE-affald Lyskilder 2 2 Total Affald til deponering i tons Trykimprægneret træ Asbest Affald til fyldplads Affald til losseplads Total I alt storskrald uden farligt affald Total mængde storskrald Haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Det er muligt at lade husstanden tilmelde en privatiseret henteordning. Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladsen eller hjemmekompostere affaldet i egen have. Mængden af haveaffald er steget med 2 % fra 2014 til Side 30 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

31 5. Hørsholm Kommune Skema 5.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Haveaffald i Hørsholm Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere fx brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes af Norfors sammen med det kliniske risikoaffald og bortskaffes. Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger/skoler, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er opstillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes og batterierne afleveres på genbrugspladsen. Endvidere er der lavet en indsamlingsordning, så batterier kan hænges i en plastpose på affaldsstativet og indsamles samtidigt med dagrenovationen. Genbrugspladsen På kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). Skema 5.4 Farligt affald i Hørsholm Farligt affald fra husholdninger i Hørsholm Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier 4,5 3,8 4,4 4,7 5,1 Batterier v dagrenovation 1 1 0,8 0,8 0,9 Akkumulatorer Farligt affald i alt Genbrugsplads Skema 5.5 Affald afleveret på den fælleskommunale genbrugsplads (Hørsholms andel) Affald fra Genbrugspladsen Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde Mængden af affald på genbrugspladsen er steget med 6,6 % i forhold til AFFALDSSTATUS 2015 Side 31 af 38

32 6. Rudersdal Kommune 6. Rudersdal Kommune Affaldet i Rudersdal Kommune stammer fra ca indbyggere (ca husstande). 6.1 Generelt Figur 6.1 Behandling af husholdningsaffald fra Rudersdal år % 1% 4% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering 52% Andelen til genanvendelse er steget med 3 %-point i forhold til Der er sket en stigning i de samlede affaldsmængder på 9 % i forhold til Beregnet med Miljøstyrelsens formel, der kun medtager pap, papir, glas, plast, træ og metal (se afsnit 2.2 Mål for genanvendelse) bliver genanvendelsesprocenten 20 % for de nævnte fraktioner Figur 6.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald i perioden Ton Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Side 32 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

33 6. Rudersdal Kommune 6.2 Husholdninger I det følgende er husholdningsaffald opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, haveaffald og farligt affald Dagrenovation, papir og emballageaffald Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Papir, pap, glas og plast medregnes her til dagrenovation. Figur 6.3 Behandling af dagrenovation år 2015 Genanvendelse 79% 21% Forbrænding Andelen til genanvendelse er steget 1 %-point i forhold til år Skema 6.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation i perioden Affald til genanvendelse i tons Papir fra papircontainere Papir fra genbrugspladser Pap fra genbrugspladser Flasker/glas fra glascontainere Flasker/glas fra genbrugspladser Plastflasker og -dunke Plastfolie Total Affald til forbrænding i tons Dagrenovation til forbrænding Total mængde dagrenovation AFFALDSSTATUS 2015 Side 33 af 38

34 6. Rudersdal Kommune Storskrald Storskrald er alt det affald, som indsamles på Genbrugspladserne og hentes ved storskraldsordningen (- bortset fra papir, pap, plastflasker og glas). Figur 6.4 Behandling af storskrald i år % 3% 9% 54% Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Andelen til genanvendelse er faldet med 1 %-point fra 2014 til Mængden af storskrald er steget med 6,5 % fra 2014 til Side 34 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

35 6. Rudersdal Kommune Skema 6.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden Affald til genanvendelse i tons Jern, metal inkl. storskraldsafhentning og kabler Beton Tegl Asfalt Ren jord Dæk Gips Planglas PVC til genanvendelse Tøj og sko Rent træ Total Affald til forbrænding i tons Brændbart fra genbrugspladser Madrasser og møbler Total Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Batterier fra poseordning Akkumulatorer WEEE-affald *) Lyskilder 5 5 Total Affald til deponering i tons Trykimprægneret træ Affald til fyldplads Affald til losseplads Asbest Total Total mængde storskrald Total mængde storskrald uden farligt affald *) Siden 2013: inkl. småt elektronik fra poseordning Haveaffald Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Enten ved deltagelse i kommunens indsamlingsordning, ved at benytte kommunens genbrugspladser eller ved kompostering i egen have. AFFALDSSTATUS 2015 Side 35 af 38

36 6. Rudersdal Kommune Skema 6.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden Affald til genanvendelse i tons Haveaffald Haveaffald fra indsamlingsordning Rødder og stød Total mængde haveaffald Farligt affald Der indsamles farligt affald ved 4 forskellige bringeordninger, der kan benyttes af alle kommunens borgere: Genbrugspladser På kommunens genbrugspladser kan stort set alle typer af farligt affald afleveres. Farvehandlerordningen Kommunen har indgået aftaler med en række farvehandlere, om at modtage kasserede husholdningsbatterier, malingsrester, renseprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. Forretningerne ringer efter behov til Norfors, der afhenter affaldet og leverer det til pakning på genbrugspladserne. Apotekerordningen Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apotekerne. Dette afhentes af Norfors sammen med det kliniske risikoaffald. Affaldet bortskaffes til et godkendt modtageanlæg f.eks. EKOKEM (tidligere Kommunekemi). Batteriordningen Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretninger, som typisk forhandler batterier, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Desuden findes batteribeholdere i forbindelse med nogle af de opstillede papir og glas containere. Batteribeholderne tømmes af kommunen og batterierne afleveres på genbrugspladserne. Fra 1. januar 2013 indsamles batterier og småt elektronikaffald sammen med dagrenovationsaffaldet. Batterier og småt elektronikaffald sorteres og emballeres hver for sig i 4 liters plastposer og lægges på låget af skraldespanden. Affaldet afleveres til Norfors, som sørger for bortskaffelse til godkendt modtager. Skema 6.4 Farligt affald i perioden Farligt Affald til specialbehandling i tons Olieaffald Kemikalieaffald Batterier Batterier fra poseordning Akkumulatorer Total Side 36 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

37 6. Rudersdal Kommune Genbrugspladser Kommunens genbrugspladser er Blokken i Birkerød og Containerhaven i Nærum. Skema 6.5 Affald afleveret på genbrugspladser i perioden Affald fra genbrugspladserne Genanvendelse Forbrænding Specialbehandling Deponering Total mængde AFFALDSSTATUS 2015 Side 37 af 38

38 6. Rudersdal Kommune Savsvinget Hørsholm Telefon Side 38 af 38 AFFALDSSTATUS 2015

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 7. korrektur Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 2 INDHOLD 1 STATUS- OG KORTLÆGNINGSDELEN 1.1 Indledning 1.2 Datagrundlag 1.3 Oplysninger om kommunen 3 3 3 4 4

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere