Arbejdstidsaftale kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstidsaftale kort fortalt"

Transkript

1 Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge i en normperiode for en fuldtids ansat. Normtimetallet ændres ikke under afvikling af ferie. Normperiodens længde aftales lokalt, men skal være mindst 4 uger. Er der ikke indgået lokalaftale eller kan der ikke opnås enighed, er længden 14 uger. Normtimetallet for en fuldtidsansat nedsættes med 7,4 time pr. søgnehelligdag, som ikke falder på en søndag. For medarbejdere på deltid nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt. Eksempel: Hvis normperioden er 4 uger, er normtimerne for en ansat på 30 timer ugentligt: 4 x 30 = 120 timer. Er der helligdage i normperioden reduceres dette med (30 timer/5 dage) 6 timer pr. helligdag for en ansat på 30 timer. OBS: Har man fri på en SH-dag, som oprindeligt var en arbejdsdag ifølge fast rulleplan, skal dagen blankes i Tjenestetid (=normtidsnedsættelse) og markeres på planen som fri på/for SH. OBS.: det er vigtigt at medarbejderne kender normens start og sluttidspunkt samt kendskab til normtimeregnskabet. Der kan overføres +5/-5 timer fra en normperiode til næste normperiode. Det er lederens ansvar at få timerne til at gå op, og ved slutningen af normperioden at få opgjort timerne, og evt. omdannet nogle timer til f.eks. overarbejde. Er timerne negativ ved normperiodens sluttidspunkt kan lederen kun overføre -5 timer og timerne ud over -5 forsvinder og betragtes som dårlig planlægning. 5 Daglig arbejdstid Den daglige normaltjeneste kan udgøre mellem 5 og 12 timer Normaltjenesten kan udgøre mindre end 5 timer, hvis det er i tilslutning til fridøgn og anden frihed, såfremt tjenesten fortrinsvis anvendes til afspadsering. For deltidsansatte er der ingen nedre grænse for daglig arbejdstid, dog har deltidsansatte med 30 timer eller mere samme nedre grænse som fuldtidsansatte. 6 Mødeplan Ansatte skal kende deres arbejdsplan mindst 4 uger forud. Ændringer i den planlagte tjenestes placering kan ske efter drøftelse med medarbejderen og kun i ganske særligt tilfælde. Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i

2 arbejdstiden med et varsel på mindst 1 døgn. Hvis 1-døgns varslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer. (29,36 kr. pr. time i niveau gives pr. påbegyndt ½ time) Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste eller rådighedsvagt. Overarbejde er ikke omlagte timer. Omlægning af tjeneste kan ske indenfor en 24-timers periode forud for den oprindelige planlagte vagts sluttidspunkt eller efter dens planlagte starttidspunkt. En dagvagt tirsdag 8-16 kan således ændres til en aftenvagt, nattevagt mandag eller aftenvagt, nattevagt tirsdag. Dette kan illustreres således: Mandag Tirsdag Onsdag Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Eksempler: Arbejde fra kl. 7-15, ændres til kl Føres i Tjenestetid: (7-15 slettes) Arbejde fra kl. 7-15, ændres til kl Føres i Tjenestetid: (7-15 slettes) Lønart 800 er altid præsterede timer, som på forhånd var ukendte. 7 Fridøgn Den ansatte skal kende fridøgnenes placering mindst 4 uger forud. Der gives en ugentlig lang fridøgnsperiode af 55 til 64 timers varighed. Denne periode kan også opdeles i 2 korte fridøgnsperioder på mindst 35 timer, dog 32 timer, hvis hviletiden lokalt er aftalt nedsat til 8 timer. OBS: Se evt. lokalaftale om fridøgnslængden kan nedsættes. Tjeneste på søgnehelligdag giver ret til anden fridag (denne føres med lønart FSH), som skal afvikles inden for normperioden, med mindre andet aftales lokalt. Dvs. Hvis man har et 10-ugers rul, skal der være 20 beskyttede fridage i rullet. Falder der f.eks. 3 helligdage i rullet, er antallet af beskyttede fridage så FSH dage. Inddragelse af FSH-dag giver overarbejde og inddragelse af BF-dag giver overarbejde + evt. varslingsgodtgørelse. 9 Særlige fridage Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges: 1. maj fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24

3 Nytårsaftensdag i tiden kl (lønart 710, uden normtidsnedskrivning) Personale der udfører effektiv tjeneste i ovennævnte tidsrum honoreres med søndagstillæg. Tjenesten giver ikke ret til erstatningsfrihed. Juleaftensdag betragtes som en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24. Derfor nedsættes normtiden for dagen og honorering er svarende til SH-dag. Dvs. Holder man fri på en, ifølge fast rulleplan, normal arbejdsdag/aften den 24/12, skal dagen blankes i Tjenestetid.(= normtidsnedskrivning) 10 Betaling eller afspadsering Honorering gives som betaling eller afspadsering Afspadsering udover det planlagte i mødeplanen, skal varsles overfor medarbejderen med mindst 4 døgns varsel. Varslet skal gives i arbejdstiden. Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage. Afspadsering, der skal sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne kræver ingen varsling. Aflyses afspadsering med mindre end 4 døgn, honoreres tjenesten med overarbejde, og afspadseringsregnskabet nedskrives som om afspadseringen har fundet sted. Med mindre andet er aftalt lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori arbejdet er præsteret. Hvis afspadseringen ikke er afviklet, går disse til udbetaling. 11 Arbejde på særlige tidspunkter Honorering for arbejde på særlige tidspunkter kan enten gives som afspadsering eller betaling. Se lokalaftaler (evt. lavet på personniveau) FOA/3F/HK SHK Effektiv tjeneste i tidsrummet kl / % 27% Effektiv tjeneste i tidsrummet kl ,5%* 32,50% Effektiv tjeneste på lørdage i tidsrummet kl % 42% Effektiv tjeneste på søndage i tidsrummet kl % 42% Effektiv tjeneste på søgnehelligdage 50% 50% * for lægesekretærer gældende pr , 34,50% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt halve time. Honorering ydes også under fravær ved sygdom, barsel og ferie, i det omfang den normalt udbetales, og derfor er en fast påregnelig løndel. Det der evt. optjenes til afspadsering under sygdom og barsel kan også afspadseres under sygdom og barsel. 12 Overarbejde Overarbejde = arbejde udover den daglige planlagte arbejdstid. Lønart 200/300. Giver timeløn +50% (gives pr. påbegyndt halve time)

4 Overarbejde skal varsles i arbejdstiden senest dagen forinden. For manglende varsel af overarbejde udover 1 time ydes et tillæg på 26,56 kr. pr. gang ( niveau). Lønart 960 Hvis der mellem to normaltjenester udføres effektiv tjeneste (overarbejde eller tilkald uden for planlagt tjeneste), og der ikke kan opnås den planlagte hviletid på 11 (8) timer, gives medarbejderen tjenestefrihed med løn, indtil der er opnået 8 timers hviletid. Der finder afspadsering sted for øvrige planlagte timer. Hviletid, lønart 410 (tæller normtimer) Eksempel: Arbejde med efterfølgende dagvagt 7-15 Overarbejde Føres i Tjenestetid: / Se desuden eksempel 3 under 14 - Tilkald 13 Deltidsansattes merarbejde Ved deltidsansattes merarbejde forstås arbejde: - som ligger ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal ifølge beskæftigelsesdecimalen - som ligger indenfor den gennemsnitlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte - som i øvrigt ikke betragtes som overarbejde eller tilkald uden for planlagt tjeneste Varsel er i arbejdstiden senest dagen forinden. For manglende varsel af merarbejde ud over 1 time ydes et tillæg på 26,56 kr. pr. gang ( niveau) Lønart 960 For deltidsansatte føres der ekstratimer (lønart 110/720) op til dagsnormen for en fuldtidsansat og efterfølgende overarbejde (lønart 200/300) 14 Tilkald Tilkald = tilkald, hvor den ansatte ikke har planlagt tjeneste og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste. Medarbejderen bliver kontaktet uden for arbejdstiden. Tilkald honoreres med overarbejde beregnet pr. påbegyndt time. Fuldtidsansatte: Tilkald på planlagt fridøgn: Lønart 320/321 + evt. varsling 880 Tilkald på fridage af mindst 24 timers varighed: Lønart 320/321 Øvrige tilkald (eksempelvis mellem to vagter): Lønart 370 Deltidsansatte: Tilkald på planlagt fridøgn: Lønart 320/321 + evt. varsling 880 Øvrige tilkald: Lønart 370 Mindst 6 timer Mindst 6 timer Mindst 3 timer Mindst 6 timer Mindst 3 timer

5 Se lokalaftale for hvilken lønart der skal bruges af 320/321. Eksempler: 1) Planlagt tjeneste: Fredag 7-15 Lørdag bf-dag Søndag bf-dag Mandag 7-15 Medarbejderen bliver ringet op efter arbejde fredag med besked om arbejde lørdag Fredag 7-15 Lørdag 7-15 Søndag bf-dag Mandag 7-15 Får honorering for mistet fridag (lønart 320/321) og varsling (lønart 880) Fridøgnet her fra 15 lørdag til 7 mandag er på 40 timer, derfor ok jf. 7 2) Planlagt tjeneste: Fredag Lørdag bf-dag Søndag bf-dag Mandag 7-15 Medarbejderen bliver ringet op hjemme med besked om arbejde lørdag Fredag Lørdag 23-7 Søndag bf-dag Mandag 7-15 Får honorering for mistet fridag (lønart 320/321) og varsling (lønart 880) Varsling, lønart 880 føres i Tjenestetid* *Fridøgnet her fra 7 søndag til 7 mandag er på 24 timer, derfor for kort fridøgn jf. 7. Der skal derfor betales for endnu en mistet fridag og varsling. Varsling (lønart 880) kan føres i Tjenestetid, men da medarbejderen ikke skal have sine særydelser, men kun timerne skal HR kontaktes for at føre de 6 timer. 3) Planlagt tjeneste: Mandag 7-15 Tirsdag 7-15 Medarbejderen bliver ringet op hjemme med besked om at tage vagten mandag nat i stedet for dagvagten tirsdag Mandag 7-15 Føres med lønart 100 (hviletid = tjenestefri med løn) Mandag Føres med overarbejde min. 3 timer (lønart 370/200/300) Tirsdag 7-15 Føres med hviletid (lønart 410) Arbejdsgiver betaler de første 8 timers hviletid, herefter afspadserer den ansatte selv resten af timerne, lønart ) En medarbejder bliver ringet op og bedt møde på arbejde en time tidligere i dagvagten end planlagt. Dette er tilkald og der gives for min. 3 timer. (lønart 370) Dvs. i denne situation ville det være billigere for afdelingen at bede f.eks. nattevagten blive en ekstra time og herved honorere dette for overarbejde.

6 15 Inddragelse af fridøgn Sker der inddragelse af en fridøgnsperiode, erstattes det mistede fridøgn af en anden frihedsperiode. (lønart 320/321 se lokalaftale) For fridøgnsperioder, som inddrages med et kortere varsel end 14 døgn, betales et tillæg pr. gang på 375,82 kr. ( niveau) Lønart 880 (kan kun udløses på beskyttet fridag og ikke på en arbejdsfri dag) 16 Frivilligt ekstraarbejde Honorering af frivilligt ekstraarbejde gives efter takster i arbejdstidsaftalen. Der ydes ikke samtidig honorering for arbejde på særlige tidspunkter Rådighedsvagt og tilkald Det aftales lokalt hvordan rådighedsvagt og tilkald under rådighedsvagt honoreres. Rådighedsvagt fra hjemmet x 0,33 Lønart 280 Rådighedsvagt fra vagtværelse x 0,75 Lønart 290 Opkald under rådighedsvagt til udbetaling Lønart 230 Opkald under rådighedsvagt til afspadsering Lønart Ekstra rådighedsvagt Pålægges en ansat ekstra rådighedsvagt, som ikke er indeholdt i tjenesteplanen, omregnes denne til normaltjeneste og honoreres som overarbejde. 28 Pension nyt pr Kun gældende for SHK Med virkning fra bliver følgende særydelser pensionsgivende: (2%) - Aftentillægget - Nattillægget - Weekendtillægget - Søgnehelligdagstillægget - Tilkald SLA/LL

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Skifteholdsarbejde. Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kifteholdsarbejde Praktisk vejledning for ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kifteholdsarbejde Indhold: Forord................................ side 3 Hvad er skifteholdsarbejde?..............

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Henrik T. Poulsen Kandidatafhandling ved Datalogisk Institut 2004 Technical Report no. 2004/12 ISSN: 0107-8283 University of Copenhagen

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere