EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN"

Transkript

1 Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Michael Svarer & Michael Rosholm

2 EVALUERING AF KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Revision 2 Dato December 2012 Udarbejdet af Sophie Danneris Jensen, Lars Høeberg, Michael Svarer & Michael Rosholm Beskrivelse Rapport for evaluering af kontrolleret forsøg med LVU-indsatsen Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning Om LVU forsøget Om evalueringen 2 3. Implementering af forsøget Samtaler Aktive tilbud 5 4. De lediges vurdering af indsatsen Vurdering af indsatsen Sagsbehandlerens kompetencer Tilfredshed med den samlede indsats De lediges udbytte af indsatsen 8 5. De lediges jobsøgning og mobilitet Geografisk fleksibilitet Faglig fleksibilitet Forventning om job Beskæftigelsesmæssige effekter af forsøget Effekter af forsøget Forklaring af effekter Konklusion 18 BILAG Bilag A: Frekvenser fra spørgeskemaundersøgelsen Bilag B: Øvrige figurer fra registeranalysen

4 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 1 1. RESUME Rapporten indeholder en evaluering af det kontrollerede forsøg med indsatsen overfor ledige med en lang videregående uddannelse (LVU). Formålet med det kontrollerede forsøg med indsatsen overfor ledige LVU'ere er at sammenligne effekten af den aktive beskæftigelsesindsats i henholdsvis jobcenter og hos anden aktør. Evalueringen indeholder en effektanalyse af indsatsen baseret på DREAM og eindkomst-registret samt en brugerevaluering baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt LVU'er henvist til henholdsvis et jobcenter og anden aktør. Implementering af forsøget Analysen af forsøgets implementering viser, at deltagere tilknyttet anden aktør i gennemsnit har modtaget lidt flere samtaler end personer tilknyttet et jobcenter. LVU'ere hos anden aktør har ligeledes været aktiveret i et lidt større omfang end det er tilfældet hos jobcentrene. Gennemsnitligt har LVU'erne hos anden aktør således modtaget omkring 0,7 ugers mere aktivering end LVU'ere hos jobcentrene. Forskellen i aktiveringsomfang skyldes i overvejende grad, at anden aktør anvender virksomhedspraktik i højere grad end jobcentrene. Derimod er der ingen forskel i anvendelsen af løntilskud eller andre typer aktiveringsforløb mellem jobcentre og anden aktør. Evalueringen har undersøgt deltagernes vurdering og tilfredshed af den indsats de har modtaget. Generelt er deltagerne tilknyttet et jobcenter lidt mere positive i deres vurdering af sagsbehandlernes kompetencer, forberedelse etc. i forbindelse med samtaler, sammenholdt med deltagere tilknyttet anden aktør. Tilsvarende vurderer ledige LVU'ere tilknyttet et jobcenter, at deres udbytte af indsatsen har været lidt højere end dem der har været tilknyttet anden aktør. De lediges jobsøgning Vi har i evalueringen undersøgt de ledige LVU'eres jobsøgning, herunder deres geografiske og faglige fleksibilitet. Disse faktorer må antages at påvirke den enkeltes søgeadfærd og dermed spille en rolle for, hvor hurtigt den enkelte kommer i job. Overordnet viser analysen imidlertid, at det ikke spiller nogen rolle for de ledige LVU'eres jobsøgning eller geografiske eller faglige fleksibilitet om de modtager en indsats hos jobcenteret eller hos anden aktør. Beskæftigelseseffekter af forsøget Evalueringen viser, at der ikke nogen væsentlig forskel i det akkumulerede beskæftigelsesomfang for LVU ere der har fået indsats hos jobcentrene eller andre aktører. Der er en meget svag tendens til, at ledige hos andre aktører akkumulerer en anelse mere beskæftigelse, men den akkumulerede effekt er ca. ¼ uge og er ikke statistisk signifikant. Den lidt bedre tilfredshed med indsatsen for ledige der har været tilknyttet jobcentrene har altså ikke sat sit præg på beskæftigelsesomfanget endnu. Det er endvidere undersøgt om der er forskel på effekterne på beskæftigelse for ledige over og under 30 år og på tværs af køn. Der findes ingen statistisk signifikante forskelle, og den aldersopdelte analyse viser ingen forskelle, mens der spores en tendens til, at ledige mænd opnår mere beskæftigelse, hvis de er hos anden aktør, mens kvinder opnår mere beskæftigelse i jobcentrene. Det er blevet undersøgt, om der er nogen sammenhæng mellem de lediges tilfredshed med indsatsen og deres vurdering af indholdet og på den enkeltes beskæftigelsesomfang. Der er imidlertid ikke fundet nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem den lediges vurdering af indsatsen og det akkumulerede beskæftigelsesomfang målt efter 33 uger. Samlet set synes resultaterne af forsøget at understøtte, at kravet om obligatorisk brug af anden aktør blev afskaffet, men for det enkelte jobcenter kan der dog stadig være god ræson i at anvende anden aktør i LVU-indsatsen. Dette kan være ud fra driftsmæssige overvejelser, men kan også funderes i effektmæssige overvejelser, såfremt man som jobcenter ikke har mulighed for at tilbyde en specialiseret LVU-indsats.

5 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 2 2. INDLEDNING I denne rapport præsenteres resultaterne af det kontrollerede forsøg med indsatsen overfor ledige med en lang videregående uddannelse (LVU). Evalueringen er gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen af Rambøll i samarbejde med Michael Rosholm og Michael Svarer fra Aarhus Universitet. 2.1 Om LVU forsøget Formålet med det kontrollerede forsøg med indsatsen overfor ledige LVU'ere er at sammenligne effekten af den aktive beskæftigelsesindsats i henholdsvis jobcenter og hos anden aktør. Forsøgets målgruppe er arbejdsmarkedsparate LVU'ere, der enten modtager dagpenge, kontanthjælp, eller starthjælp. Derudover består målgruppen af borgere: under 30 år med højst 6 ugers ledighed over 30 år med højst 3 måneders ledighed. Det kontrollerede forsøg blev igangsat i august Som følge af opsigelsen af LVUrammeaftalerne sluttede forsøget 1. juli 2012, idet personerne i kontrolgruppen på det tidspunkt ikke længere kunne være i forløb hos anden aktør. Indtagningen til projektet foregik i perioden medio august til medio november 2011, hvor halvdelen af deltagerne blev udvalgt til at modtage indsatsen i jobcenteret (deltagergruppe) mens den anden halvdel blev henvist til anden aktør (kontrolgruppe). I alt har 3107 ledige LVU'ere indgået i forsøget. I forsøget er der ikke fastsat specifikke rammer for tilrettelæggelsen af indsatsen i jobcentrene og hos anden aktør udover, at indsatsen skal ligge inden for gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og inden for LVU-udbuddets rammer. 2.2 Om evalueringen Det grundlæggende formål med evalueringen af forsøget er, at sammenligne effekten af indsatsen hos jobcentrene og anden aktør sammenligne tilfredsheden med indsatsen blandt LVU'erne hos jobcenter og anden aktør undersøge om der er sammenhæng mellem tilfredsheden og de opnåede effekter. Evalueringen indeholder en effektanalyse af indsatsen samt en brugerevaluering. Effektanalysen er opbygget omkring en kvantitativ analyse af DREAM data koblet med information fra eindkomst-registret, og formålet med denne er at undersøge effekten af indsatsen for LVU'ere, der er forblevet i jobcenteret (deltagergruppen) sammenholdt med LVU'ere, der har modtaget en indsats hos anden aktør (kontrolgruppen). Det har ikke været muligt at lave en cost-benefit-analyse af forsøget, da det ikke har været muligt at få sammenlignelige omkostningsdata for anden aktør og jobcentrene. Brugerevalueringen er blevet gennemført på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt LVU'er i målgruppen. Formålet er at belyse målgruppens tilfredshed med indsatsen. I forbindelse med afdækningen af tilfredsheden afdækkes ydermere, hvilket udbytte målgruppen vurderer at have fået ud af det forløb, de har været på hos henholdsvis jobcenter og anden aktør. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført blandt 2519 ledige LVU'ere. Forsøget har som nævnt omfattet 3107 personer, men en del af disse har været omfattet af forskerbeskyttelse og har dermed ikke kunnet indgå i spørgeskemaundersøgelsen. Dataindsamlingen er foregået løbende, således at alle ledige har besvaret spørgeskemaet det samme antal uger efter, at de har påbegyndt indsatsen hos jobcenteret eller anden aktør. Dataindsamlingen er gennemført af 14 omgange, svarende til antallet af uger med optag i forsøget. I alt har 1288 personer besvaret spørgeskemaet fuldt ud, svarende til en renset svarprocent på 54, af personer er blevet sorteret fra som følge af, at de startede i job inden indsatsens påbegyndelse, gik på barsel eller lignende.

6 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 3 3. IMPLEMENTERING AF FORSØGET Vi har i analysen undersøgt, hvordan det kontrollerede forsøg er blevet implementeret, herunder samtalerne og de aktive tilbud, som ledige LVU'erne har deltaget i. Analysen af implementeringen viser, at deltagere tilknyttet anden aktør, har været til lidt flere samtaler end tilfældet for personer tilknyttet et jobcenter. Det er desuden udledt, at deltagere tilknyttet jobcenter generelt er lidt mere positive i deres vurdering af sagsbehandlernes kompetencer, forberedelse etc. i forbindelse med samtaler, sammenholdt med deltagere tilknyttet anden aktør. Analysen viser derudover, at brugen af kurser og vejledningsforløb er mest udbredt blandt personer tilknyttet jobcenter, hvorimod privat virksomhedspraktik har været mest udbredt blandt den gruppe, der er blevet henvist til anden aktør. 3.1 Samtaler De overordnede rammer for samtalerne i forsøget omhandler, hvorvidt deltagerne har været til en eller flere samtaler det seneste halve år samt længden af de afholdte samtaler. Der er afholdt lidt flere samtaler pr person blandt personer tilknyttet anden aktør inden for det seneste halve år, sammenlignet med personer tilknyttet jobcenteret. Nedenstående figurer illustrerer, i hvilket omfang der er blevet gennemført samtaler fordelt på ledighedsuger efter forsøgets påbegyndelse for den enkelte LVU er. Figuren i panel a viser, hvor stor en andel af LVU erne i forsøget, der har deltaget i en samtale i en given ledighedsuge i henholdsvis deltagergruppen (hos jobcenteret) og kontrolgruppen (hos anden aktør). Derudover vises i panel b i figuren den akkumulerede forskel med 95% konfidensbånd mellem deltager og kontrolgruppen. Figuren viser, at de ledige LVU'ere hos jobcentrene (deltagergruppen) har modtaget lidt færre samtaler end tilfældet hos anden aktør (kontrolgruppen). Herudover fremgår det, at den første samtale afholdes lidt tidligere i ledighedsforløbet hos jobcenteret end hos anden aktør. Forskellen kan skyldes, at der er en indbygget forsinkelse i henvisningen fra jobcenter til anden aktør som ikke gør sig gældende for de ledige LVU'ere som bliver hos jobcentrene. Figur 3-1: Andel der har modtaget samtaler Andel med samtale A k ku m u le re t e ffe kt p å s a m ta le a n d e l Jobcentre Andre aktører Akkumuleret effekt Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples). Ser vi på samtalernes indhold viser analysen, at der ikke er store forskelle mellem jobcentre og anden aktør. Hos begge parter fokuseres der i udpræget grad på aktive tilbud og den enkeltes jobmuligheder og hidtidige jobsøgning. Spørgeskemaundersøgelsen peger dog på, at jobcentrene i højere grad fokuserer på uddannelsesmuligheder end det er tilfældet hos anden aktør, der modsat har mere fokus på den enkeltes CV og ansøgninger.

7 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 4 Tabel 3-1: Hvad har samtalerne primært fokuseret på? Jobcenter Anden aktør I alt Om job, jeg kan søge 41,9 % 45,1 % 43,6 % Job, jeg har søgt 33,4 % 39,4 % 36,6 % Hvilke brancher, jeg kan bruge min uddannelse i 25,6 % 22,2 % 23,8 % Uddannelsesmuligheder 22,0 % 4,4 % 12,6 % Aktive tilbud (f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud eller kursus) 63,2 % 58,9 % 60,9 % Dit CV og/eller ansøgninger 23,5 % 42,2 % 33,5 % Hvorvidt jobcentrets oplysninger om mig er korrekte Mine personlige forhold, f.eks. helbred og økonomi 12,5 % 11,2 % 11,8 % 2,3 % 4,4 % 3,4 % Andet 8,5 % 12,3 % 10,5 % I alt Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Analysen indikerer, at jobcentrene i højere grad følger op på forudgående aftaler sammenlignet med anden aktør. Således oplever 40 % af deltagere tilknyttet et jobcenter, at der i høj eller meget høj grad er blevet fulgt op på foregående aftaler, mens det kun gør sig gældende for 26 % af deltagere tilknyttet anden aktør (se tabel Figur 7-1 i bilag). Endelig er der en svag tendens til, at personer tilknyttet et jobcenter har haft kortere samtaler end personer tilknyttet anden aktør. For langt hovedparten af de ledige hos såvel jobcentre som anden aktør er samtalerne dog blevet afviklet på under en halv time (se tabel Figur 7-4 i bilag). Det er endvidere undersøgt, om der er en sammenhæng mellem fokus i samtalerne og deltagerens køn. Dette er ikke tilfældet.

8 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN Aktive tilbud Nedenstående figurer viser omfanget af deltagelse i aktivering. Det fremgår heraf, at LVU'ere hos anden aktør har været aktiveret i et lidt større omfang end det er tilfældet hos jobcentrene. Gennemsnitligt har LVU'erne hos anden aktør således modtaget omkring 0,7 ugers mere aktivering end LVU'ere hos jobcentrene. Figur 3-2: Andel i aktivering Andel i aktivering A k k u m u le re t e ffe k t p å a k t iv e rin g s a n d e l Jobcentre Andre aktører Akkumuleret effekt Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples). Forskellen i aktiveringsomfang skyldes primært, at anden aktør anvender virksomhedspraktik i højere grad end jobcentrene. Derimod er der ingen forskel i anvendelsen af løntilskud eller andre typer aktiveringsforløb mellem jobcentre og anden aktør. Disse tendenser gør sig gældende uanset køn og uanset om der er tale om unge (under 30) eller ældre ledige LVU'ere. Figur 3-3: Andel i virksomhedspraktik Andel i virksomhedspraktik A k ku m u le re t e ffe k t p å a n d e l i v ir k s o m h e d s p ra k tik Jobcentre Andre aktører Akkumuleret effekt Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples).

9 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 6 Spørger man deltagerne, hvorvidt de har haft indflydelse på, hvilke tilbud de har deltaget i, er der en mindre forskel mellem de to grupper. De ledige LVU'ere, der har været tilknyttet et jobcenter, vurderer således i højere grad end gruppen henvist til anden aktør, at de har haft indflydelse på, hvilket aktivt tilbud de har deltaget i. Samlet er det således 72 % henvist til et jobcenter der i høj eller meget høj grad vurderer, at de har haft indflydelse på deltagelsen i et aktivt tilbud, mens det tilsvarende tal for anden aktør er 63 %. Denne forskel skyldes dog næsten udelukkende, at de kvindelige LVU'ere, der er forblevet hos jobcentrene, oplever en relativt højere grad af indflydelse end de andre grupper. Tabel 3-2: Har du haft indflydelse på, hvilket aktivt tilbud du har deltaget i? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I alt Mænd Jobcenter 40,6 % 26,6 % 13,3 % 7,8 % 10,2 % 1,6 % 128 Anden aktør 38,1 % 24,5 % 18,1 % 7,1 % 11,0 % 1,3 % 155 Kvinder Jobcenter 57,5 % 20,5 % 7,0 % 4,5 % 9,0 % 1,5 % 200 Anden aktør 41,9 % 21,5 % 19,2 % 5,8 % 9,2 % 2,3 % 260 I alt Jobcenter 49,9 % 22,2 % 11,7 % 5,7 % 9,1 % 1,4 % 415 Anden aktør 40,8 % 22,4 % 18,6 % 6,2 % 10,0 % 1,9 % 328 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør.

10 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 7 4. DE LEDIGES VURDERING AF INDSATSEN Vi har i evalueringen undersøgt, hvordan målgruppen i det kontrollerede forsøg vurderer den indsats, som de har modtaget i henholdsvis jobcenter og hos anden aktør. Overordnet set viser analysen, at de deltagere, som er tilknyttet et jobcenter vurderer den samlede indsats mest positivt. Dette gør sig også gældende i deres vurdering af udbyttet af de aktive tilbud. 4.1 Vurdering af indsatsen Sagsbehandlerens kompetencer De ledige LVU'ere tilknyttet et jobcenter oplever i højere grad, at sagsbehandleren har lyttet til dem og forstået deres behov sammenholdt med gruppen, som er tilknyttet anden aktør. For dem henvist til et jobcenter vurderer 57 % i høj eller meget høj grad, at de har haft indflydelse, mens det tilsvarende tal for anden aktør er 42 %. Figur 4-1: Har din sagsbehandler/vejleder lyttet til dig og forstået dine behov eller ønsker? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. Derudover er LVU'erne tilknyttet et jobcenter mere positive i deres vurdering af sagsbehandleren/jobkonsulentens kompetencer i forhold til sin vejledning sammenlignet med personer tilknyttet anden aktør. Fire ud af ti tilknyttet et jobcenter vurderer, at deres sagsbehandler i høj eller meget høj grad er kompetent i forhold til at vejlede dem, mens det tilsvarende hos anden aktør er tre ud af ti (se tabel Figur 7-2 i bilag). Tilsvarende er der svag overvægt af personer tilknyttet et jobcenter, der mener, at deres sagsbehandler virkede forberedt til samtalerne sammenholdt med personer hos anden aktør (se tabel Figur 7-3 i bilag). Vurderingen af kompetencer og hvorvidt medarbejderne var forberedte til samtalerne er ikke påvirket af køn Tilfredshed med den samlede indsats De ledige LVU ere tilknyttet et jobcenter vurderer den samlede indsats lidt mere positivt end ledige LVU ere henvist til anden aktør. For dem henvist til et jobcenter vurderer 43 % indsatsen som god eller meget god, mens det for anden aktør er 29 %. Figur 4-2: Hvordan vurderer du samlet set den indsats, kommunens jobcenter eller anden aktør har ydet over for dig? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør.

11 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 8 Der er ydermere en mindre forskel mellem de ledige, der har været tilknyttet jobcenter og anden aktør i forhold til, hvorvidt de kan se et klart mål med den indsats, de har modtaget. I tråd med den generelle tilfredshed, er der en større andel af ledige LVU ere hos jobcentrene, der kan se et klart mål med indsatsen end tilfældet er for ledige LVU ere henvist til anden aktør (se tabel Figur 7-9 i bilag). 4.2 De lediges udbytte af indsatsen I evalueringen har vi undersøgt, hvordan de ledige LVU'ere i forsøget vurderer deres udbytte af den samlede indsats, af samtaler og af aktive tilbud. Billedet her svarer nogenlunde til billedet af deres tilfredshed med indsatsen, hvor jobcentrene får en lidt mere positiv vurdering end anden aktør. Deltagere tilknyttet jobcentrene, og som på spørgeskematidspunktet stadig var ledige, vurderer udbyttet af den samlede indsats en smule mere positivt end de ledige LVU ere, som var tilknyttet anden aktør. Figur 4-3: Har forløbet samlet set bragt dig tættere på job? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. Omvendt er der ikke nogen nævneværdig forskel i respondenternes vurderinger af, hvorvidt de samtaler, de har modtaget hos henholdsvis jobcenter og anden aktør, har hjulpet i deres jobsøgning. Som det fremgår af figuren, vurderer 16 % af de ledige henvist til et jobcenter, at samtalerne i høj eller meget høj grad har været en hjælp, mens yderligere 31 % vurderer, at de har været det i nogen grad. For LVU ere henvist til anden aktør er det 18 hhv. 26 %, er vurderer tilsvarende. Figur 4-4: Har samtalerne været en hjælp i forhold til din jobsøgning? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. Ser vi på de aktive tilbud, er der blandt de ledige LVU'ere tilknyttet et jobcenter lidt flere der vurderer, at de har fået styrket deres faglige kvalifikationer og er blevet opmærksomme på nye jobmuligheder sammenlignet med deltagerne, der har været tilknyttet anden aktør. Omvendt vurderer deltagerne hos anden aktør i lidt højere grad, at de har fået erhvervserfaring, der kan

12 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 9 bruges i den videre jobsøgning. Dette kan afspejle, at brugen af virksomhedspraktik er større blandt andre aktører end blandt jobcentrene. Tabel 4-1: Hvilket udbytte har du især fået af det aktive tilbud? Jeg har styrket mine faglige kvalifikationer Jobcenter Anden aktør I alt 49,6 % 38,6 % 44,1 % Jeg har udviklet mig personligt 20,7 % 17,6 % 19,1 % Jeg er blevet opmærksom på nye jobmuligheder eller jobområder Jeg har fået lyst til at supplere min uddannelse 29,7 % 23,3 % 26,5 % 10,5 % 5,0 % 7,7 % Jeg har fået udvidet mit netværk 38,0 % 36,4 % 37,2 % Jeg er blevet bedre til at søge job 16,6 % 20,5 % 18,5 % Jeg har fået erhvervserfaring, der kan bruges i den videre jobsøgning 22,8 % 29,5 % 26,2 % Jeg er kommet tættere på job 17,1 % 14,5 % 15,8 % Jeg er kommet længere fra job 1,7 % 1,0 % 1,3 % Jeg har ikke lært noget nyt 9,0 % 15,5 % 12,2 % Ved ikke 2,6 % 4,0 % 3,3 % I alt Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. Næppe overraskende er der en tydelig sammenhæng mellem deltagernes vurdering af udbyttet af det aktive tilbud og deres oplevelse af at have haft indflydelse på valget af tilbud (jf. Tabel 3-2 på side 4). Eksempelvis vurderer 63 %, der i meget høj grad har haft indflydelse på valg af tilbud, at det har styrket deres faglige kvalifikationer, mens det kun er tilfældet for 3 % af de deltagere, der slet ikke har haft indflydelse på valg af aktivt tilbud. Vi har desuden undersøgt, om der er en sammenhæng mellem den lediges vurdering af udbyttet af den aktive indsats og den lediges køn. Dette er på enkelte områder tilfældet. En højere andel af kvinderne end af mændene i forsøget vurderer, at de aktive tilbud har styrket deres faglige kvalifikationer. Denne tendens forekommer både blandt ledige hos jobcenter og anden aktør. Blandt kvinderne, der har været tilknyttet anden aktør, er der en større andel (22 %), der vurderer, at de er blevet bedre til at søge job end blandt de der er tilknyttet et jobcenter (11 %), mens der blandt mændene ikke er nogen signifikant forskel. Som nævnt i afsnit 3.1 har anden aktør tilsyneladende et lidt større fokus på CV og ansøgninger, men dette forklarer dog ikke, hvorfor mændene ikke tilsvarende vurderer udbyttet i forhold til jobsøgning bedre hos anden aktør end hos jobcentre. Hos mændene er der til gengæld en signifikant forskel på andelen, der vurderer ikke at have lært noget nyt. Hos jobcentrene er det ca. hver tiende af mændene der vurderer, at de ikke har lært noget, men det gælder for hver femte, der har været henvist til anden aktør. For kvinderne er det tilsvarende tal en ud af 10 hos både jobcentre og anden aktør.

13 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN DE LEDIGES JOBSØGNING OG MOBILITET Vi har i evalueringen undersøgt de ledige LVU'eres jobsøgning, herunder deres geografiske og faglige fleksibilitet. Disse faktorer må antages at påvirke den enkeltes søgeadfærd og dermed spille en rolle for, hvor hurtigt den enkelte kommer i job. Overordnet viser analysen imidlertid, at det ikke spiller nogen rolle for de ledige LVU'eres jobsøgning eller geografiske eller faglige fleksibilitet om de modtager en indsats hos jobcenteret eller hos anden aktør. I gennemsnit har de ledige LVU'ere søgt lidt over otte jobs inden for en fire ugers periode, omtrent svarende til de to jobs, man som ledig minimum skal søge pr uge. Der er ingen signifikant forskel på, om de ledige har modtaget indsats hos jobcenter eller anden aktør. De ledige LVU'ere benytter en række forskellige kanaler til jobsøgning. Omkring tre ud af fire har svaret på konkrete jobannoncer og ligeledes har tre ud af fire søgt uopfordret eller henvendt sig direkte til en arbejdsgiver med henblik på ansættelse. Seks ud af ti har gjort brug af deres netværk i forbindelse med jobsøgningen, mens det er omkring en femtedel, der har søgt sparring i jobcenter eller hos anden aktør. Blandt de ledige LVU'ere tilknyttet anden aktør er der en lidt større andel, der har søgt sparring og som har henvendt sig direkte til en arbejdsgiver end for dem tilknyttet et jobcenter. Tilsvarende er der lidt flere tilknyttet anden aktør, der angiver at bruge virksomhedspraktik eller en løntilskudsstilling som adgang til et job på virksomheden efterfølgende. Dette mønster kan være et udslag af, at anden aktør benytter virksomhedspraktik i lidt større omfang end tilfældet for jobcentrene, jf. Figur 3-3. I det omfang den højere brug af virksomhedspraktik blandt anden aktør er udtryk for et lidt større virksomhedsfokus end hos jobcentrene eller at de ledige vurderer at det forholder sig sådan kunne det også forklare, den lidt højere andel af de ledige LVU'ere henvist til anden aktør der henvender sig direkte til en arbejdsgiver og bruger anden aktør til sparring i forhold til virksomhedskontakt end tilfældet for ledige LVU'ere henvist til et jobcenter. Tabel 5-1: Hvad har du konkret gjort for at søge arbejde? Jobcenter Anden aktør I alt Har søgt sparring i jobcenteret eller hos anden aktør med kontakt til virksomheder/arbejdspladser eller til konkret jobsøgning Henvendt mig direkte til en arbejdsgiver eller søgt uopfordret Kontaktet venner, slægtninge, tidligere arbejdskollegaer mv. Svaret på eller indrykket annoncer i aviser, tv, internettet, fagblad mv. Jeg er i virksomhedspraktik/løntilskud og arbejder på at sikre mig ansættelse i virksomheden efterfølgende 13,2 % 20,8 % 16,9 % 72,3 % 79,6 % 75,9 % 62,8 % 62,3 % 62,5 % 77,8 % 75,7 % 76,8 % 20,6 % 29,1 % 24,8 % Andet, hvad: 8,6 % 10,9 % 9,7 % I alt Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. 5.1 Geografisk fleksibilitet Transporttiden mellem hjem og arbejde er en af de faktorer, der for mange har en betydning for, om man søger et konkret job.

14 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 11 For syv ud af ti har den længste transporttid frem og tilbage mellem bopæl og arbejde været to timer eller derunder for de jobs, der er søgt indenfor en fire ugers periode, mens omtrent en tredjedel ikke har søgt jobs, hvor den samlede transporttid var over én time. Figur 5-1: Hvad er den længste samlede transporttid i alt (dvs. til og fra arbejde), der har været for de job, du har søgt de seneste fire uger? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. Den nævnte transporttid skal dog ses i lyset af, at den langt overvejende del af de ledige LVU'ere i undersøgelsen har været tilknyttet jobcenter eller anden aktør i København eller Aarhus, hvor der typisk vil være flere stillinger at søge indenfor en relativt kort afstand end for ledige i mindre byer. Det hører samtidig med, at fire ud af ti inden for deres samlede ledighedsperiode angiver at have søgt et job, der krævede, at den ledige flyttede for at kunne varetage det (se tabel Figur 7-10 i bilag). Dette vidner om en relativt høj geografisk fleksibilitet blandt de ledige LVU'ere og er i tråd med tidligere undersøgelser, der har vist, at LVU'ere har en højere geografisk mobilitet end andre grupper på arbejdsmarkedet. 2 Den relativt høje flyttevillighed skal dog sikkert også ses i sammenhæng med, at en stor andel af de ledige LVU'ere er nyuddannede, som generelt har lettere ved at flytte, da de ikke i samme omfang som ældre har stiftet familie, har fast ejendom mv. Det har ingen betydning for de ledige LVU'eres geografiske fleksibilitet, om de har modtaget indsats hos jobcenter eller anden aktør. Det er undersøgt om der er en sammenhæng mellem den geografiske fleksibilitet og køn. Dette er ikke tilfældet. 5.2 Faglig fleksibilitet Den faglige fleksibilitet handler om, hvorvidt de ledige LVU'ere søger job uden for deres traditionelle områder. Undersøgelsen viser her, at hovedparten af de ledige har søgt jobs inden for andre uddannelsesområder end deres eget, men omvendt er det mindre end halvdelen, der har søgt et job, der ikke direkte kræver en lang videregående uddannelse. Figur 5-2: Har du søgt jobs inden for et andet uddannelsesområde end dit eget? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. 2 PLS RAMBØLL Management (2003): "Analyse af akademikeres arbejdsmarked". Rapport udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

15 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 12 Som tilfældet var for den geografiske fleksibilitet er den faglige fleksibilitet ikke påvirket af, om den ledige har været tilknyttet jobcenter eller anden aktør. Der er med andre ord ikke noget i forsøget, der indikerer, at jobcentre skulle være bedre til at påvirke LVU'ernes søgeadfærd end andre aktører og omvendt. Figur 5-3: Har du søgt jobs, som ikke kræver en lang videregående uddannelse? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør. Der er ingen sammenhæng mellem den faglige fleksibilitet og køn. 5.3 Forventning om job Omkring halvdelen af de ledige LVU ere tror i høj eller meget høj grad på, at de er kommet i job inden for et halvt år, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de på tidspunktet for spørgeskemaundersøgelsen havde været ledige i godt seks måneder. Det er kun omkring 10 % der i mindre grad eller slet ikke tror på job inden for perioden på et halvt år. Heller ikke på dette område er der nogen signifikant forskel på om de ledige LVU ere er henvist til et jobcenter eller til en anden aktør. Figur 5-4: Tror du på, at du er kommet i job om et halvt år? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør

16 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE EFFEKTER AF FORSØGET I dette afsnit foretages en effektanalyse af den indsats, som LVU erne tilbydes i jobcenteret, sammenholdt med indsatsen der tilbydes hos anden aktør. Formålet med afsnittet er at undersøge: 1) om ledige LVU ere, der får en indsats i jobcentrene, samlet set har flere uger med beskæftigelse eller uddannelse end ledige LVU ere der får indsatsen hos anden aktør, 2) hvad der forklarer de eventuelle forskelle mellem effektiviteten hos jobcentrene og andre aktører. Analysen er baseret på DREAM data koblet med information fra eindkomst-registret, samt med information fra forsøget om hvorvidt den enkelte ledige LVU er er blevet tilknyttet jobcenter eller anden aktør og startdatoen for deltagelse i forsøget for hver enkelt ledig LVU er. Vi måler effekter for de første 39 uger efter forsøgets påbegyndelse, da der findes 39 ugers observationer efter forsøgets start for størstedelen af de ledige LVU ere, som indgår i forsøget. Der indgår 3107 ledige LVU ere i den kvantitative analyse, og disse er tilfældigt fordelt, så 1566 af dem er tilknyttet anden aktør, mens 1541 har modtaget en indsats hos jobcentret. Der er ikke fundet tegn på problemer med den tilfældige allokering på de to grupper. Således er der ikke fundet nogen systematiske forskelle i sammensætningen af de to grupper med hensyn til køn, alder, arbejdsmarkedshistorik, a-kasse medlemskab, etnicitet m.v. Først analyseres, hvor stor en andel af forsøgspersonerne der er i beskæftigelse et givet antal uger efter forsøgets start for at belyse, i hvilket omfang deltager- og kontrolgruppe ikke blot finder beskæftigelse, men også fastholder den. 3 Denne analyse angiver således i hver uge, målt fra den individuelle startdato i forsøget, hvor stor en andel af personerne i deltagergruppen (hos jobcentrene) og kontrolgruppen (anden aktør), som er enten i beskæftigelse. Forskellen mellem deltager- og kontrolgruppen i andelen i beskæftigelse pr. uge angives som effekterne af forsøget. For at få et mål for den samlede effekt af forsøget over de 39 uger forsøget evalueres, akkumuleres forskellen i hvert effektmål over tid. Effekten på den akkumulerede beskæftigelsesgrad målt efter 39 uger er det egentlige effektmål i denne evaluering. Det angiver, hvor mange flere uger en person i deltagergruppen (jobcenter) gennemsnitligt har været i beskæftigelse end en person i kontrolgruppen. For at angive om den akkumulerede effekt er statistisk signifikant angives der i de efterfølgende figurer et 95 % konfidensinterval for de akkumulerede effekter Effekter af forsøget Som det fremgår af Figur 6-1 er der ikke nogen væsentlig forskel i det akkumulerede beskæftigelsesomfang for LVU ere der har fået indsats hos jobcentrene eller andre aktører. Der er en meget svag tendens til, at ledige hos andre aktører akkumulerer en anelse mere beskæftigelse, men den akkumulerede effekt er ca. ¼ uge og er ikke statistisk signifikant. I en regressionsanalyse, hvor den akkumulerede beskæftigelse efter 33 uger (som er den sidste uge, hvor alle individer i forsøget kan observeres) sammenholdes mod et sæt af forklarende variable inklusive arbejdsmarkedshistorik og udvalgte spørgeskema-spørgsmål findes et effekt-estimat på -0,26 uger med en standardfejl på 0,37, så heller ikke sådan et forsøg på variansreduktion fører til en signifikant effekt. 3 Der anvendes eindkomstdata koblet til forløbsregistret DREAM for at bestemme beskæftigelsesstatus. 4 Konfidensinterval er fundet ved en såkaldt bootstrap metode.

17 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 14 Figur 6-1: Effekten af LVU-indsatsen på beskæftigelsesomfang Beskæftigelsesandel A k ku m u le re t e ffe kt p å b e s k æ ftig els e sa n d e l Jobcentre Andre aktører Akkumuleret effekt Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples). Som figuren viser, er det godt 40 % af LVU erne i forsøget, der er kommet i beskæftigelse 33 uger efter start. Det hører med, at spørgeskemaundersøgelsen viser (se Figur 7-6, Figur 7-7 og Figur 7-8), at der generelt en stor tilfredshed med de jobs, der er opnået. Således er der otte ud af ti der angiver, at de er tilfredse med deres job, at jobbet i høj eller meget høj grad giver kompetencer, som man vil kunne drage nytte af i den videre karriere samt at man søgte/tog jobbet fordi det var relevant. Der er således ikke noget der tyder på, at LVU erne generelt presses ud i jobs, der ikke modsvarer deres kompetencer eller ønsker. Dette kan antages at have en positiv betydning for fastholdelsen af den opnåede beskæftigelse. I Figur 6-2 ses, at der er en øget afgang til ordinær uddannelse for de LVU ere der har været tilknyttet et jobcenter. Det er ikke oplagt, at dette er godt, da der er tale om akademikere, som jo i forvejen har en lang uddannelse, men dette afhænger naturligvis af typen og relevansen af uddannelsen. Der er dog tale om en meget beskeden andel, der kommer i ordinær uddannelse, og målt 39 uger siden indsatsstart akkumulerer forskellen til lidt mere en ¼ uge. Denne effekt er dog statistisk signifikant. Bemærk at blandt LVU ere henvist til anden aktør er der de facto ingen, som påbegynder ordinær uddannelse. Figur 6-2: Effekten af LVU-indsatsen på uddannelsesomfang Andel i ordinær uddannelse A k k u m u le re t e ffe kt p å o rd in æ r u d d a n n e lse sa n d e l Jobcentre Andre aktører Akkumuleret effekt Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples). Der er således ikke, hverken når det angår beskæftigelse eller uddannelse, tale om væsentlige forskelle i udfaldet for LVU ere i henholdsvis jobcentre eller hos anden aktør. Hvis man i stedet ser på effekten på det efterfølgende omfang af ledighed, så akkumulerer effekten til ½ uge merledighed blandt LVU ere tilknyttet jobcentrene sammenlignet med anden aktør (se Figur 6-3). Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant. Da effekten på beskæftigelse og uddannelse stort

18 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 15 set opvejer hinanden skyldes denne forskel på ½ uge i ledighedsomfang især at der i jobcentrene er lidt færre, som bliver selvforsørgende (på anden vis end ved at finde beskæftigelse). Figur 6-3: Effekten af LVU indsatsen på omfanget af ledighed L e dig h e d s a n de l A k k u m u le re t e ffe k t p å le d ig h e d s a n d el Jobcentre Andre aktører Akkumuleret effekt Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples). De ledige har LVU ere har været tilknyttet 7 forskellige andre aktører. Den ene af disse havde omkring 10 ledige og er derfor udeladt af Figur 6-4. Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen for de ledige der har været tilknyttet de 6 andre aktører med mere end 100 ledige hver. Der er ikke tale om noget effektmål, men udelukkende en illustration af udviklingen i beskæftigelsesomfanget for de forskellige andre aktører. Som det kan ses er der en vis forskel i andelen som finder beskæftigelse blandt aktørerne, men disse forskelle kan skyldes selektion i, hvem der sendes til hvilke aktører, såvel som forskelle i disse aktørers effektivitet, og det kan ikke i denne analyse afgøres, hvilken af disse forklaringer der er den rigtige. Figur 6-4: Beskæftigelsesudviklingen blandt de andre aktører 0.80 Beskæftigelsesandel Alecto A/S Institut for karriereudvikling A/S Jobdk A/S AS3 Public A/S Job Vision A/S Konsulenthuset Ballisager A/S Kilde: Egne beregninger på DREAM data. Det er endvidere undersøgt om der er forskel på effekterne på beskæftigelse for ledige over og under 30 år og på tværs af køn. Der findes ingen statistisk signifikante forskelle, og den aldersopdelte analyse viser ingen forskelle, mens der spores en tendens til, at ledige mænd opnår mere beskæftigelse, hvis de er hos anden aktør, mens kvinder opnår mere beskæftigelse i jobcentrene (se Figur 6-5).

19 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 16 A k ku m u le re t e ffe kt p å b e s k æ ftig els e sa n d e l Figur 6-5: Effekten af LVU-indsatsen på beskæftigelsesomfang for mænd (venstre) og kvinder (højre) A k ku m u le re t e ffe kt p å b e s k æ ftig els e sa n d e l cumeff cumeff Kilde: Egne beregninger på DREAM data. 95% konfidensbånd i figuren til højre er beregnet ved hjælp af bootstrap (200 resamples). 6.2 Forklaring af effekter Der er, som det fremgår oven for, ikke nogle væsentlige forskelle i hverken beskæftigelses- eller uddannelsesomfang for ledige LVU ere i jobcentrene eller hos andre aktører, om end der er en signifikant forskel i uddannelsesomfang, som dog er meget lille. Der er således ikke, på det korte sigt, nogen direkte sammenhæng mellem de forskelle, der blev fundet i aktiveringsomfanget mellem jobcentre og andre aktører og beskæftigelsesudfaldet. Som det fremgik i Figur 3-2 og Figur 3-3 var der et større aktiveringsomfang hos ledige ved andre aktører, men dette slår ikke igennem i effektmålene præsenteret oven for. Det kan dog ikke udelukkes, at de små forskelle som trods alt observeres, vil vokse over tid, som det er set for visse af indsatserne i Hurtigt i gang og Hurtigt i gang 2. Det er blevet undersøgt, om der er nogen sammenhæng mellem de svar, de ledige har afgivet på spørgsmålene præsenteret i afsnit 4 og på den enkeltes beskæftigelsesomfang. Der er ikke fundet nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem den lediges vurdering af indsatsen herunder tilfredshed og vurdering af udbyttet af indsatsen og så det akkumulerede beskæftigelsesomfang målt efter 33 uger. Dette skal dog også ses i lyset af, at der kun var besvarelser for 1288 af de 3107 personer i forsøget. For ledige hos andre aktører er der en tendens til, at de der kan se et klart mål med indsatsen akkumulerer mindre beskæftigelse, hvilket forekommer ulogisk, med mindre der er tale om en indsats, som fastlåser den ledige, mens den pågår. Den bør i så fald føre til positive effekter i form af mere stabil beskæftigelse eller bedre løn og jobtilfredshed på længere sigt. For kvinder hos andre aktører er der en svag tendens til, at jo mere kompetent sagsbehandleren vurderes at være, jo mere beskæftigelse blev der akkumuleret, mens der for mænd hos andre aktører gælder, at jo mindre sagsbehandleren lyttede til ens behov og ønsker, jo mere beskæftigelse blev der akkumuleret. Det er interessant i betragtning af, at der var en tendens til at ledige mænd hos andre aktører akkumulerede mere beskæftigelse end ledige mænd i jobcentrene. Dette er ikke i modstrid med den eksisterende evidens om, at såkaldte motivationseffekter er størst hos mænd og nærmest ikke eksisterende hos kvinder, se f.eks. Rosholm & Svarer og Pedersen m.fl. 5 Der er dog ikke en overordnet sammenhæng til, at mænd der vurderede at sagsbehandleren i mindre grad lyttede til ens behov og ønsker opnåede større beskæftigelse. Set i et internationalt perspektiv adskiller resultaterne i LVU-forsøget sig en smule fra andre lignende initiativer. Der har i lighed med LVU-indsatsen været gennemført kontrollerede forsøg med at fordele ledige mellem jobcentre og private aktører i Frankrig, Tyskland og Sverige. I det fran- 5 Rosholm, M. & M. Svarer (2008), Estimating the Threat Effect of Active Labour Market Programmes. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 110, Pedersen, J. M., M. Rosholm & M. Svarer (2012), Experimental Evidence on the Effects of Early Meetings and Activation, IZA Discussion Paper 6970, IZA, Bonn.

20 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 17 ske forsøg 6 deltog over 2000 ledige fordelt over ca. 400 jobcentre i forsøget. Forsøget fandt sted i Indsatsen var i lighed med LVU-forsøget en intensiveret indsats i forhold til at forbedre de lediges jobsøgning. Resultatet af indsatsen viste, at der var positive effekter af at intensivere kontakten mellem ledige og sagsbehandlere og endvidere, at effekten var markant større for de ledige der var tilnyttet et jobcenter end de ledige der var tilknyttet en privat aktør. I det franske forsøg var alle ledige en del af indsatsen. Når der udelukkende analyseres på ledige med en lang videregårende uddannelse reduceres forskellen i effekterne på tværs af de to grupper. Der er således i lighed med resultatet af LVU-forsøget stort set ingen forskel i effekterne for LVU ere i det franske forsøg. Det svenske 7 forsøg fandt sted i 2007 og involverede ca ledige. Disse blev tilfældigt allokeret mellem private aktører og jobcentre. Populationen består af alle typer af ledige og der præsenteres ikke særskilte resultater for LVU ere. Resultaterne fra det svenske forsøg viste i lighed med tendenserne i det danske LVU-forsøg - at der ikke er nogen signifikant forskel i beskæftigelsesomfanget for de to grupper af ledige. Det tyske 8 forsøg fandt sted i 2009 og involverede lidt over 1000 ledige, der blev tilfældig fordelt mellem jobcentre og private aktører. Resultaterne af forsøget opgjort på beskæftigelsesstatus 180 dage efter forsøgets start viser i lighed med franske forsøg at ledige der tilknyttes en privat aktør klarer sig dårligere end ledige i jobcentrene. Der er dog også en tendens til, at ledige der er tilknyttet et jobcenter i større grad forlader arbejdsmarkedet. Det tyske forsøg skelner ikke mellem effekter for forskellige typer af ledige og det er således ikke muligt at afgøre om resultaerne også gælder for de ledige med lang videregående uddannelse. Samlet set tegner de udenlandske forsøg således ikke et entydigt billede af effekterne af at bruge private aktører i beskæftigelsesindsatsen for LVU ere. Det eneste af de udenlandske forsøg der præsenterer resultater for LVU ere var det franske forsøg og her var konklusionen, at der ikke er nogen signifikant forskel i effekterne på tværs af de to udbydere af indsats. Dette forsøg ligger sig således tæt op af erfaringerne for det danske LVU forsøg, men peger også på, at den gruppe af ledige det måske er mest relevant at tilknytte en privat aktør er LVU erne. 6 Beghagel, L, B. Crepon & M. Gurgand (2012), Private and Public Provision of Counceling to Job-Seekers: Evidence from a Large Controlled Experiment, IZA Discussion Paper Bennmaker, H., E. Grönqvist & B. Öckert (2009), Effects of Outsourcing Employment Services: Evidence from a Randomized Experiment, IFAU Working paper 2009:23. 8 Krug G. and Stephan G. (2011), Is Contracting-out Intensified Placement Services more Effective than In-house Production? Evidence from a Randomized Field Experiment". LASER Discussion Papers 51.

21 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN KONKLUSION Denne rapport viser, at der ikke er nogen signifikante forskelle på beskæftigelsesomfanget mellem ledige LVU ere der modtaget indsats i jobcentrene eller hos andre aktører. Dog er der en svag tendens til, at mænd klarer sig en smule bedre hos andre aktører, mens kvinder omvendt ser ud til at klare sig bedre hos jobcentrene. Forskellen på mænd og kvinder kan muligvis skyldes, at kvinder i højere grad orienterer deres jobsøgning mod det offentlige arbejdsmarked, mens det kan tænkes at mandlige akademikere i højere grad er interesseret i jobs i den private sektor. I det omfang andre aktører er relativt bedre end jobcentrene til at formidle private jobs kan dette måske bidrage til at forklare denne, svage, tendens. En anden hypotese kunne være, at andelen af mandlige jobkonsulenter er højere hos andre aktører end i jobcentrene. Forskning viser, at det har betydning, hvis en ledig har en jobkonsulent, som ligner ligner en selv med hensyn til køn, alder og uddannelse. Der er en større brug af virksomhedspraktik og aktiveringsomfanget er generelt større hos andre aktører, men målt efter 39 uger er der som nævnt ikke nogen målbare effekter af denne forskel på beskæftigelsesomfanget. Det er imidlertid ikke utænkeligt, at der kan opstå større forskelle på længere sigt i lyset af den forskellige indsats, der er givet. Det vil derfor være relevant at genanalysere data-materialet om et par år. Der er en lidt bedre tilfredshed med indsatsen for ledige der har været tilknyttet jobcentrene, men dette har heller ikke sat sit præg på beskæftigelsesomfanget endnu. Som nævnt indledningsvist i rapporten sluttede LVU-forsøget 1. juli 2012 som følge af opsigelsen af LVU-rammeaftalerne. Det oprindelige krav om at jobcentrene skulle bruge det statslige rammeudbud i forhold til ledige LVU ere var bl.a. begrundet i en vurdering af, at der var behov for en særlig indsats for denne gruppe og at mange jobcentre ikke ville kunne levere denne indsats. Da der i forsøget ikke har været forskel på beskæftigelsesomfanget mellem ledige LVU ere der har modtaget indsats i jobcentrene eller hos anden aktør synes resultaterne af forsøget umiddelbart at understøtte, at den obligatoriske brug af anden aktør i forhold til LVU ere blev afskaffet. Det hører dog med til billedet, at den langt overvejende del af de ledige LVU ere i forsøget har været tilknyttet Jobcenter København og Jobcenter Aarhus, der begge er store jobcentre med stor volumen af ledige LVU ere. Man kan derfor antage, at de to jobcentre har bedre vilkår for at levere en specialiseret indsats end nogle af de mindre jobcentre med få ledige LVU ere. 9 For de mindre jobcentre kan det derfor stadig tænkes at være relevant at benytte anden aktør i LVU-indsatsen ud fra et ønske om at opnå størst mulig effekt. Jobcentrenes brug af anden aktør er dog typisk ikke kun begrundet i overvejelser om effekt, men i mindst lige så høj grad også i driftmæssige overvejelser om fleksibilitet, økonomi og kapacitet. 10 Forsøget indikerer dog, at der kan være god ræson i at anvende anden aktør i LVU-indsatsen såfremt man som jobcenter vurderer, at der kan opnås driftsmæssige fordele ved det, da beskæftigelseseffekten alt andet lige synes at være på niveau med den der opnås i jobcentrene. Som nævnt i forrige kapitel peger de franske erfaringer ligeledes på, at den gruppe af ledige det måske er mest relevant at tilknytte en privat aktør, netop er LVU erne. 9 Både Jobcenter København og Jobcenter Aarhus har i forbindelse med forsøget gennemført særlige indsatser målrettet LVU ere, herunder i samarbejde med LVU a-kasserne. 10 Rambøll (2012), Kommunernes brug af andre aktører. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

22 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 1 BILAG A: FREKVENSER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Bilaget indeholder de resterende frekvenser fra spørgeskemaundersøgelsen opdelt på om den ledige har været henvist til et jobcenter (deltagergruppen) eller anden aktør (kontrolgruppen). Figur 7-1: Er der i samtalerne blevet fulgt op på forudgående aftaler? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Figur 7-2: Virkede din sagsbehandler/vejleder kompetent i forhold til at vejlede dig? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør

23 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 2 Figur 7-3: Virkede din sagsbehandler/vejleder forberedt til samtalerne? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Figur 7-4: Hvor længe varede den seneste samtale? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Figur 7-5: Hvordan var stemningen ved den seneste samtale? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Figur 7-6: Er du tilfreds med dit nuværende job? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør

24 KONTROLLERET FORSØG MED LVU-INDSATSEN 3 Figur 7-7: Vurderer du, at dit nuværende job giver dig kompetencer, som du vil kunne drage nytte af i din videre karriere? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Figur 7-8: Hvilket af følgende udsagn passer bedst på forløbet forud for dit nuværende job? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør Note: Svarkategori nr. to hedder jeg tog/søgte jobbet, fordi jeg ville i beskæftigelse, mens indholdet i jobbet var mindre vigtigt Figur 7-9: Kan du se et klart mål med den indsats, du har fået? Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt LVU ere henvist til jobcenter og anden aktør

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Kvantitativ evaluering af. Alle i gang. Michael Rosholm & Michael Svarer

Kvantitativ evaluering af. Alle i gang. Michael Rosholm & Michael Svarer Kvantitativ evaluering af Alle i Gang 1 Kvantitativ evaluering af Alle i gang Af Michael Rosholm & Michael Svarer 26.10 2009 Kvantitativ evaluering af Alle i Gang 2 Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 2 Indledning...5

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Samfunds- og adfærdsøkonomiske vinkler på sygefravær

Samfunds- og adfærdsøkonomiske vinkler på sygefravær Samfunds- og adfærdsøkonomiske vinkler på sygefravær Michael Rosholm Institut for konomi, Aarhus Universitet INSTITUT FOR KONOMI Overlevelseskurver for sygedagpenge, I godt 1/3 af forløbene var borgeren

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Fra effektmåling til evidensbaseret praksis

Fra effektmåling til evidensbaseret praksis Fra effektmåling til evidensbaseret praksis - erfaringer fra Hurtigt i gang forsøget Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Det fundamentale evalueringsproblem Vi har et udfald, fx omfang

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året.

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året. Analyse Aktivering af unge forsikrede ledige I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud for aktivering af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for at disse

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dokumenttype Slutrapport. Dato Juni 2011 EVALUERING UNGE GODT I GANG

Til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Dokumenttype Slutrapport. Dato Juni 2011 EVALUERING UNGE GODT I GANG Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Slutrapport Dato Juni 2011 EVALUERING UNGE GODT I GANG EVALUERING UNGE GODT I GANG Dato Juni 2011 Udarbejdet af Lars Høeberg, Jais Poulsen, Marie Hertz, Michael

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse Punkt 6. Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse 2012-3717 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til beskæftigelsesudvalget orientering evalueringen af Mentorforsøget til udsatte

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer

Langtidsledighed og initiativer Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed Ledighedens anatomi Konsekvenser af langtidsledighed Danmark og langtidsledighed Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 8. På kanten af arbejdsmarkedet

PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 8. På kanten af arbejdsmarkedet KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 8 På kanten af arbejdsmarkedet Flere i job og uddannelse v/ Leif Johannes Jensen Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Hjørring Kommune National rammesætning Ledigheden

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Effektmåling 2. Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats

Effektmåling 2. Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats Effektmåling 2 Hurtigt i gang Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats Effektmålinger Formål med pjecerne Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser,

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvantitativ evaluering af. Hurtig i gang 2. Michael Rosholm & Michael Svarer 14. september 2009

Kvantitativ evaluering af. Hurtig i gang 2. Michael Rosholm & Michael Svarer 14. september 2009 Kvantitativ evaluering af Hurtig i gang 2 1 Kvantitativ evaluering af Hurtig i gang 2 Af Michael Rosholm & Michael Svarer 14. september 2009 Kvantitativ evaluering af Hurtig i gang 2 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats

De fleste pilotkommuner yder ringere indsats Organisation for erhvervslivet 18. marts 2009 De fleste pilotkommuner yder ringere indsats AF CHEFKONSULENT THOMAS Q. CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Der er meget stor forskel på kommunernes indsats, når de skal

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND BAGGRUND FOR Meget beskedne jobeffekter ift. udsatte borgere Rigsrevisionens rapport (2010) Negativ effekt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET. Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET. Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND BAGGRUND FOR Meget beskedne jobeffekter ift. udsatte borgere Rigsrevisionens rapport (2010) Negativ effekt

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere