for statsforvaltningens udtalelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for statsforvaltningens udtalelse."

Transkript

1 X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt i forbindelse med standsning af igangværende fripladser i Aalborg Kommune. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /364 SAGSBEHANDLER: AGHNOR Statsforvaltningens udtalelse En begunstigende forvaltningsakt kan undtagelsesvis tilbagekaldelse uden udtrykkelig lovhjemmel. Hvorvidt der i det konkrete tilfælde er hjemmel til at tilbagekalde til ugunst for adressaten beror på en afvejning. Statsforvaltningen udøver alene et legalitetstilsyn og kan derfor ikke tage stilling til rimeligheden og hensigtsmæssigheden af den indbyrdes afvejning af de lovlige kriterier, der indgår i et skøn. Dog kan statsforvaltningen tage stilling til, om myndigheden overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder om myndighedens skøn er båret af sagligt vedkommende hensyn. DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen Nordjylland finder, at hensynet til de nye muligheder via E-indkomst til kontrol af indkomstoplysninger er en svag tilbagekaldelsesgrund. Statsforvaltningen har derfor d.d. anmodet Aalborg Byråd om at udtale, hvad byrådet videre agter at gøre i sagen. Vedlagt følger en sagsfremstilling, samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens udtalelse.

2 Med Venlig Hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt Kontorchef Annemette Grøngaard Hansen Fuldmægtig SIDE 2

3 Sagsfremstilling X har ved brev modtaget den 4. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af standsning af igangværende fripladser i Aalborg Kommune. Vedlagt henvendelsen til statsforvaltningen var kopi af brev fra pladsanvisningen i Aalborg Kommune af 30. oktober 2009 vedlagt ansøgningsskema samt vejledning. Brevet fra pladsanvisningen er henvendt til forældre med børn i kommunal pasning, som på tidspunktet for brevets fremsendelse den 30. oktober 2009 havde en hel eller delvis økonomisk friplads. I brevet er nærmere anført følgende: I forbindelse med, at Pladsanvisningen har fået nye muligheder via E-indkomst til kontrol af indkomstoplysninger, stopper alle igangværende fripladser pr. 31. december Det betyder hvis I stadigvæk opfylder kravene til hel eller delvis friplads at I skal ansøge igen på (se vedlagte vejledning) eller udfylde vedlagte skema [ ] Ansøgningsfristen er i brevet angivet til den 15. november X har i sin klage nærmere anført, at pladsanvisningen har tilsidesat gældende lovgivning i forbindelse med beslutning om at standse alle igangværende hele og delvise økonomiske fripladser. Således skriver X som følger: Som der fremgår af vedlagte skrivelse fra Pladsanvisningen, er beslutningen ikke truffet i henhold til nogen lovgivning, og der har ikke været forudgående partshøring, hvilket en offentlig myndighed ellers er forpligtet til iht. Forvaltningslovens 19 og Retssikkerhedslovens 4, når den har til hensigt at træffe en afgørelse, der er til ugunst for en part. Kommunens begrundelse for afgørelsen er efter min opfattelse temmelig tynd, idet kommunen allerede har de relevante oplysninger om familiens indkomst i forbindelse med de allerede eksisterende fripladser. X har påpeget, at brevet fra pladsanvisningen er skrevet i generelle vendinger og alene angiver en 14 dages frist til på ny at søge om en friplads. Desuden har X henvist til, at der ikke i skrivelsen er anført en konktaktperson, som borgerne kan henvende sig til med eventuelle spørgsmål. SIDE 3

4 Endvidere har X anført, at X ikke finder, at afgørelsen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering, og X har tillige påpeget, at der ikke i brevet fra pladsanvisningen er angivet nogle klagemuligheder. Ved brev af 9. december 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland har Familie- og Beskæftigelsesafdelingen i Aalborg Kommune udtalt følgende: Vi har, som det fremgår af sagen stoppet alle økonomiske fripladser pr. den Dette er en normal procedure i de fleste kommuner, da det er i alles interesse, at fripladserne revideres således, at borgeren undgår efterregninger. Vi stopper fripladserne på sådan en måde, at alle der er berettiget til økonomisk friplads fra den 1. januar fortsat vil kunne få det bevilget. For at kunne bevilge fripladsen pr. den 1. januar, er det nødvendigt at få ansøgningsskemaet udfyldt og sendt retur. Desuden har den kommunale myndighed oplyst, at tilskud til eneforsørgere skal beregnes anderledes fra den 1. januar 2010, samt at der i forbindelse med selvstændige erhvervsdrivende er en lang række fradrag, der skal tages højde for. Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger til sagen. Nærmere redegørelse for statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at det tilsyn, der udøves af statsforvaltningen i henhold til kommunestyrelseslovens 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører herefter tilsyn med, at kommunalbestyrelserne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. I henhold til dagtilbudslovens 43, nr. 2 skal kommunalbestyrelsen tildele økonomisk friplads under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. SIDE 4

5 501 af 6. juni De nærmere betingelser for tildeling af økonomisk friplads fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 20. november 2009 om Pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. Systemet er herefter, at en borger har ret til økonomisk fripladstilskud, så længe de økonomiske betingelser herfor er opfyldt. Som modtager af tilskud har den enkelte borger pligt til at underrette kommunen om sådanne ændringer i forholdene, der indebærer, at tilskuddet skal nedsættes eller bortfalde, jf. bekendtgørelsens 30, der har følgende ordlyd: 30. Forældrene har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i deres faktiske indtægt eller andre forhold i årets løb, der har betydning for retten til økonomisk fripladstilskud. Stk. 2. En indtægtsfremgang på under 10 pct. giver ikke anledning til en regulering af det økonomiske fripladstilskud. Har forældre en indtægtsfremgang på over 10 pct., kan kommunalbestyrelsen regulere det økonomiske fripladstilskud med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor forældrenes forhold har ændret sig. Der er i de anførte retsregler ikke hjemmel til automatisk at lade et fripladstilskud ophøre. Udgangspunktet er herefter, at et en gang bevilget fripladstilskud må fortsætte, indtil der er grundlag for regulering, jf. bekendtgørelsens 30. Dette kan i så fald ske med tilbagevirkende kraft, altså reelt som tilbagebetaling, jf. SM C Ankestyrelsen udtalte i SM C at reglen om efterregulering af fripladstilskud i bekendtgørelse om kommunernes tilskud til brug for dagtilbud til børn m.v. måtte fortolkes i overensstemmelse med den almindelige regel i serviceloven om tilbagebetaling af ydelser efter loven, hvorefter krav om tilbagebetaling forudsætter, at ydelsesmodtageren har modtaget ydelsen mod bedre vidende. En kvinde, der i 2000 uberettiget havde modtaget for højt fripladstilskud, fandtes herefter efter en konkret samlet vurdering ikke at kunne anses for at have modtaget ydelsen mod bedre vidende. Kommunen kunne derfor ikke stille krav om efterregulering af økonomisk friplads. Hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg var berettiget til at tilbagekalde de tildelte økonomiske fripladser, skal herefter vurderes i henhold til den almindelige grundsætning om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter. Begunstigende forvaltningsakter kan undtagelsesvis tilbagekaldes uden udtrykkelig lovhjemmel. Hvorvidt der i det SIDE 5

6 konkrete tilfælde er hjemmel til at tilbagekalde til ugunst for adressaten beror på en afvejning af henholdsvis adressatens berettigede forventninger og de modstående offentlige interesser i en ophævelse af den oprindelige forvaltningsafgørelse. Adressatens berettigede forventninger står forholdsvist stærkt i denne sammenhæng. Se hertil bl.a. Karsten Revsbech, Forvaltningsret, Almindelige emner 4. udgave side 525ff. Såfremt, der er tale om et såkaldt løbende retsforhold som for eksempel overførsler af økonomiske midler, er adgangen til at tilbagekalde til ugunst for borgeren generelt videre end normalt, for så vidt tilbagekaldelsen kun har virkning for fremtiden. Årsagen hertil er, at det er vanskeligt ud fra et forventningsprincip at hævde, at myndigheden er bundet af den oprindelige vurdering, idet formålet med hjælpen og udformningen af betingelserne for hjælpen i sig selv forudsætter en løbende nyvurdering. Det må dog i almindelighed kræves, at tilbagekaldelse af løbende retsforhold sker med et rimeligt varsel. Se hertil bl.a. Karsten Revsbech, Forvaltningsret, Almindelige emner 4. udgave side 548ff. Statsforvaltningen udøver alene et legalitetstilsyn og kan derfor ikke tage stilling til rimeligheden og hensigtsmæssigheden af den indbyrdes afvejning af de lovlige kriterier, der indgår i et skøn. Statsforvaltningen kan imidlertid tage stilling til, om myndigheden overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Den kommunale myndigheds afvejning er således bundet af almindelige, uskrevne forvaltningsretlige regler. Dette indebærer bl.a., at den skønsmæssige afgørelse skal baseres på saglige hensyn. Adgangen til at tilbagekalde en begunstigende forvaltningsakt beror som nævnt på en konkret afvejning. I indeværende sag er der tale om en generel tilbagekaldelse af samtlige økonomiske fripladser i Aalborg Kommune, uden hensyntagen til hvorvidt de faktiske oplysninger i den enkelte sag samt betingelserne for fripladstilskud fortsat er de samme som på afgørelsestidspunkterne. Tilbagekaldelserne er begrundet med en henvisning til den kommunale myndigheds nye muligheder via E- indkomst til at kontrollere indkomstoplysningerne. Hensyn til bl.a. det offentliges økonomi eller til sikring af lighed og konsekvens i administrationen betegnes i almindelighed som svage hensyn, og er normalt ikke tilstrækkeligt tungtvejende til at kunne bære en afgørelse til ugunst for adressaten. Se hertil Karsten Revsbech, Forvaltningsret, Almindelige emner 4. udgave side 527f. SIDE 6

7 Hensynet til de nye muligheder via E-indkomst til kontrol af indkomstoplysninger må ifølge statsforvaltningen betegnes som en svag tilbagekaldelsesgrund. Myndighedens adgang til at tilbagekalde forvaltningsafgørelser i løbende retsforhold er imidlertid videre end normalt, såfremt tilbagekaldelsen alene har virkning for fremtiden. Således har en myndighed mulighed for at tilbagekalde en retsakt, i tilfælde hvor der er tale om et løbende retsforhold mellem myndigheden og adressaten, uanset at der alene foreligger en svag tilbagekaldelsesgrund. En forudsætning herfor er dog, at der er grundlag for at tilsidesætte myndighedens oprindelige vurdering af forholdet. Tildeling af økonomisk fripladstilskud må ifølge statsforvaltningen betegnes som et løbende retsforhold. I den pågældende sag er det imidlertid ikke en nyvurdering af de enkelte forhold, der ligger til grund for den kommunale myndigheds tilbagekaldelse af afgørelserne om fripladstilskud. Således skyldes myndighedens tilbagekaldelse ikke en vurdering af, at de pågældende borgere ikke længere opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Forudsætningen for at anvende den lempeligere adgang til at tilbagekalde begunstigende forvaltningsakter i løbende retsforhold er derfor ikke tilstede i indeværende sag. Statsforvaltningen Nordjylland har d.d. anmodet Aalborg Byråd om at udtale, hvad myndigheden videre agter at gøre i sagen. Allerede fordi statsforvaltningen af ovenstående grunde har anmodet om en udtalelse fra Aalborg Byråd, finder statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen i forbindelse med de forvaltningsretlige forhold, X har påpeget. SIDE 7

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. 2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere