Når skat kommer på besøg!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når skat kommer på besøg!"

Transkript

1 Når skat kommer på besøg! Præsentation Klaus Grønbæk Jakobsen Partner BDO huset i Herning Birk Centerpark 30 Mobil:

2 Det fokuserer skat på. Lønbehandling og administration Kørselsregnskab og godtgørelser Behandling af personalekost Momsmæssig behandling Skattemæssig behandling Momsmæssig behandling i øvrigt. Personalekost Skat vil tvinge de almindelige regler ned over højskolerne Der er ikke er betalt nok i skat og moms af personalekosten. Udfordringer: Regler vedr. skat og moms er ikke ens Manglende forståelse for hvad højskoleliv og drift er Fællesskab /Samvær Pligtmæssigt deltagelse i måltider Nuancering af kost i kvalitet og servering Fastlæggelse af normalprisen Fastlæggelse af kostprisen Hører gerne jeres forslag! 2

3 Personalekost skattemæssig behandling Personalekost Skat Fri kost er skattepligtigt, som sparet privatforbrug 1. Hvad er normalprisen? 2. Hvad er kostprisen? 3. Hvem har spist 1. hvor meget? 2. Hvor ofte? 3. Hvad opkræves der i betaling? 3

4 Personalekost SKAT Ansatte efter reglen std, værdi Hovedregel for andre er beskatning af markedsværdien (skønsmæssigt) Standardmåltid vejledende satser for almindelig kantinemad. 3 almindelige stykker mad! Personalekost SKAT SKAT s verdensopfattelse: En højskoleverden: Skatterådet (bek.nr af køkkenpersonale: Fuld kost 75 kr. pr. dag 2 måltider(delvis kost) 65 kr. pr. dag 1 måltid 40 kr. pr. dag 1 kostdag på eksempelhøjskole indeholder 6 måltider efter nedenstående fordelingsnøgle Grad Morgenmad 20% Formiddagskaffe 10% Frokost 25% Eftermiddagskaffe 10% Aftensmad 25% Aftenkaffe 10% 4

5 Kantineordninger - skat Kantineordninger, styresignal medio marts 2010 Medarbejderens betaling af frokost udgør min. 15 kr. ekskl. drikkevarer Medarbejderens betaling af frokost udgør min. 20 kr. inkl. drikkevarer Kaffe, te fortsat skattefrit (personalepleje) Medarbejdere, som deltager i aftensbespisningen vil givetvis have fri/afspadsere andre dage, hvorfor man kunne argumentere for at ovenstående kunne anvendes. Brug af vejledende værdier Betingelse for anvendelse Godet er uvæsentligt af værdi Det er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder Hvis kostprisen er lavere må maden sælges til kostpris. Hvis der betales en pris lavere end kostprisen er forskellen skattepligtig Beskatningsgrundlaget er forskellen mellem den skønnede markedsværdi og det medarbejderen har betalt for måltidet (altså ikke længere kostprisen) Betalt beløb kan reduceres med dokumenterede fraværsdage 5

6 Personalekost Normalprisen Normalprisen SKAT s verdensbillede: Salgsprisen for et måltid Beregnet gennemsnitspris for hhv. 1, 2 måltider og fuld kost. Udfordring: Højskolens prissætning er et ophold ikke et måltid Hvad er et måltid? Hvad gør vi med kaffepauserne? Hvordan håndterer vi når der er flere kvaliteter af mad Bespisning af gæster Åbent hus arrangementer Særforplejning til IDV-aktiviteter Fest-bespisning og særarrangementer Vegetar og individueltilpasset kost Elevfester Personalekost Kostprisen Skat ønsker en beregning af kostprisen baseret på de 3 niveauer: Anførte værdier er kun vejledende luksusmad skal prissættes for sig. Udfordring: Hvad er et måltid? Giver de 3 niveauer overhovedet mening - nej Hvad gør vi med kaffepauserne? Hvordan håndterer vi når der er flere kvaliteter af mad Bespisning af gæster Åbent hus arrangementer Særforplejning til IDV-aktiviteter Fest-bespisning og særarrangementer Vegetar og individueltilpasset kost Elevfester 6

7 Personalekost fortsat Værdiansættelsen af fri kost for højskolepersonale bør tage højde for En kostskole er kursisternes hjem og baserer sig netop på fællesskab/samvær Måltider og pausebespisning er en del af højskolens samvær Personalet er forpligtet til deltagelse i måltiderne Personalet kan ikke sidde for sig men må sidde blandt kunderne Madfabrikation sker primært med formål at servicerer kursister Kostplan og serveringstider tilrettelægges alene for at tilgodese kursister Personalekost Skat de gode råd. Det er pt. Uklart hvad der skal til for at stille SKAT tilfreds Forvent det værste håb på det bedste! Opgøre og registrer antal måltider pr. medarbejder. Også hvilke måltider Beregne kostprisen baseret på en skønsmæssig fordeling Reducer skønsmæssigt for kaffe og the - serveringer Husk differentiering: Undervisningsaktivitet særlige arrangementer, åbent hus, bestyrelsesmøder, gæstebespisning ol. Det er alene rengøring i tilknytning til madlavningen der skal medregnes Opkræv kost-betaling baseret på standardværdi 15/20 kr s regl eller Baseret på den foretagne kostpris-beregning (hvis lavere) 7

8 Personalekost - moms Personalekost Moms SKAT har udtalt, at ansattes betaling for mad og drikkevare på efterskoler kan anses for at være fritaget for moms, når: Ansættelsesaftaler pålægger pligt til at spise med eleverne på de fastsatte spisetider De ansatte skal sidde fordelt i elevgrupper under måltiderne og Udøve voksenindflydelse Give elevinfo Ansattes betaling for mad og drikke på efterskoler kan således være momsfri!. 8

9 Personalekost Moms SKAT: Der skal betales moms af normalværdien af leverancen. Normalværdien/salgsprisen er det beløb en kunde ville betale Skolens salg til eksterne, hvis sammenlignelige ydelser Samme forhold og mad som eksterne Typisk umulig/svær at opgøre for en højskole derfor anvendes kostprisen En medarbejder er ikke en kunde, men nærtstående. Kostprisen kan evt. bruges herom senere. SKAT taler om kantineordninger men er det det højskoler har? JA da alternativ er værre. Ansattes betaling for mad og drikke på efterskoler er momsfri.. Personalekost Moms SKAT: Mad og drikkevare, der sælges til en værdi, som er lavere end fremstillingsprisen, kan den faktiske salgspris IKKE anvendes som momsgrundlag. Kostprisen bliver dermed vigtig i forhold til vurderingen heraf! Alternativt kan der beregnes moms af et forhøjet momsgrundlag den forenklede metode 9

10 Beregning af kostpris Kostpris udgør ifølge SKAT: Indkøb af vare og ydelser, herunder svind ved fremstilling Transportudgifter Lokaleudgifter, herunder vand, varme og elektricitet Løn og feriepenge til ansatte Køb af arbejdsydelser ex. Vikar ol. Anskaffelse/afskrivning af driftsmidler og inventar mm. Udgifter til rengøring i forbindelse med madfremstillingen Udgifter der vedrører spiselokalet skal dog ikke indgå i beregningen. Udgifter til opvask af service ol. Skal ikke indgå. Moms - Kantineordninger Afsætning under kostprisen indebærer, at vederlaget til momsberegning skal kalkuleres. Kalkulation af fremstillingsprisen /kostprisen Forenklet ordning 1 Råvarer + 5% Lønninger 25% Evt. reduktion af grundlaget med andel til mødebespisning evt. 3% skematisk fradrag Forenklet ordning 2 (ved samlet indkøb) Indkøbsprisen + evt. lønninger 25% + regulering for mødebespisning 10

11 Personalekost momsmæssig behandling De gode råd : Brug så vidt muligt den forenklede metode (1). Opgøre og registrer antal måltider pr. medarbejder. Antal personalebespisninger Opgør/estimer det totale antal bespisninger Kursister Gæster Personalekost momsmæssig behandling Eksempel på beregning: Grundlag Tillæg Grundlag Varekøb /råvare ex. Moms % Løn kantinepersonale % løn ekstern arbejdskraft Kostpris i alt Antal kostdage Dage andel Kursister ,3 gæster mv ,0 medarbejdere , Antal dage Momsgrundlag pr. medarbejderdag. 40,7 moms til afregning pr. dag pr. medarbejder. 10,2 11

12 Personalekost momsmæssig behandling Den konkrete omkostnings-opgørelse : Kan være en fordel i tilfælde, hvor der er meget gæstebespisning Hvor der serveres mad af anden kaliber Hvor der afholdes gourmet-undervisning eller lign. Betingelser for Behov for timeregistrering køkkenpersonale Opdeling ift. gæsteservering og undervisning Differentiering vareforbrug Registrering og kontering skal understøtte dette Dok for håndtering af grund-råvare Personalekost momsmæssig behandling Skolen bliver momspligtig i det omfang den momspligtige omsætning overstiger 50 tkr. Konsekvens af momsregistrering/afregning: Der afregnes moms efter den forenklede metode eller den faktiske opgjorte kostpris eller salgsprisen. Skolen får forholdsmæssig momsfradrag på: Køb af madvare, råvare mv. Indretning og vedligeholdelse af kantinelokaler Køb af service, inventar mv. Øvrige fællesomkostninger (ex. Administration) 12

13 Gæsters betaling for kost En skoles salg af mad til eleverne er momsfri efter ML 13, stk.1 nr. 3 fordi ydelsen anses for leveret i nær tilknytning til undervisning. Det er en betingelse, at madordningen hverken direkte eller indirekte sigter mod en økonomisk gevinst. I det omfang der under skolens madordning foregår slag udover, hvad der indgår i selve madordningen, er det momspligtigt, ligesom salg til personale er momspligtigt. Eksempel på momspligtig salg: Vin, slik ol. Logotøj, T-shirts Gæsters betaling for kost Salg af kost til gæster eksempelvis i tilknytning til udlejning Momspligtigt og indgår i 50 tkr. grundlaget. Salg af drikkevare mv. mod særskilt betaling ifb. Med faste måltider Momspligtigt og indgår i 50 tkr. grundlaget. Salg i forbindelse med afholdelse af foredrag hvor forplejning ikke er en del af entre-prisen. Momspligtigt og indgår i 50 tkr. grundlaget. 13

14 Praksis moms og højskoler For højskoler mv., hvor der normalt udelukkende sker servering for elever, der har ophold på skolen, ses der indtil videre bort fra moms af den servering, der sker for deltagerer i sammenkomster og møder, og ved servering i forbindelse med skolers afholdelse af enkeltstående kurser af 1 dags varighed dvs. uden overnatning. Servering af drikkevare ifb. Med skolefester, der for egen regning og risiko arrangeres af et kursushold, er indtil videre momsfri på betingelse af, at drikkevarene videresælges uden avance. Sælges drikkevarene med avance skal kursusholdet registreres, hvis omsætningen overstiger registreringsgrænsen SKM LSR Det er vigtigt, at skolen ikke er involveret i salget! Skolers udlejning og servering Momsfri: En skole der lejer værelser ud til egne elever Udlejning af værelser til andre arrangementer, hvor lejeperioden er over 1. måned. Momspligtig: Udlejning under 1 måned til andre arrangementer Der skal afregnes moms af al udlejningsvirksomhed Dette medføre, at udlejning til andre arrangementer over 1 måned også bliver momspligtig. DEP 449/

15 Skolers udlejning og servering Skolens salg af mad til elever er momsfritaget når (ML 13, stk 1 nr.3). Ydelsen anses for leveret med nær tilknytning til undervisning. Det er en betingelse at madordningen hverken direkte eller indirekte sigter mod en økonomisk gevinst. Der skal fortsat betales moms i skolekantiner ved servering af spise- og drikkevarer. I det omfang der under en skoles madordning foregår salg udover, hvad der indgår i selve madordningen, ligesom salg til personalet er momspligtigt. Moms - i øvrigt 15

16 Momsopgørelse SKAT - fokus Styring af momspligtig og momsfri aktivitet Særskilte konti til momspligtige aktiviteter Både indtægter og omkostninger Direkte omkostninger har særskilte konti Automatiseret behandling (fast momskode) Fællesomkostninger Konteringsprincipper Indretning kontoplan Særlige fokusområder - fællesomkostninger Lønadministration Annoncering Hvornår skal skolen registreres for moms Ved salg af varer og ydelser, der sker uafhængigt af undervisningen, og omsætning inden for 12 måneder overstiger kr. Ved køb af varer i udlandet for mere end kr. inden for 12 måneder Ved køb af ydelser i udlandet Der er ingen beløbsgrænse Ved anvendelse af udenlandske håndværkere Ved køb og montering/installering af varer fra en udenlandsk leverandør Ved køb af metalskrot 16

17 Finansieringsbidrag Når man bliver pligtig til at lade sig momsregistrere eller registrere for lønsumsafgift skal man betale finansieringsbidrag. ATP har givet os en tilbagemelding på, at det ikke har nogen betydning, om I er registreret for moms, fordi I leverer varer eller ydelser, der er omfattet af moms/lønsumsafgift eller om I er registreret for moms, pga. at der er indført omvendt betalingspligt ved købet. Finansieringsbidrag 2014 Bidraget for en fuldtidsansat er på 862,00 kr. Fordele/ ulemper ved momsregistrering Fordele Der kan opnås hel eller delvis fradrag for moms af ny opførelser og drift af skolen Der kan opnås hel eller delvis godtgørelse for energiafgifter I det omfang skolen samarbejder med virksomheder, som har adgang til momsfradrag, vil der være mulighed for at overvælte momsen til køber af ydelserne Ulemper Skolen bliver pligtig til at betale finansieringsbidrag for alle ansatte Hvis køber af ydelser ikke har adgang til momsfradrag, vil der ikke være adgang til at overvælte momsen på køber 17

18 Momsbrøk Forholdsmæssig momsfradrag kan opnås på fællesomkostninger Beregning sker med udgangpunkt i omsætningsfordeling: Løn og administration Skattefri kørselsgodtgørelse Kørsel i skolens biler Håndtering af honorarer og løst tilknyttede (B-indkomst) Gaver og gavekort 18

19 Kørselsregnskab og godtgørelser Hvor konteres skattefri kørselsgodtgørelse? Afstemning til E-indkomst Hvem kan få kørselsgodtgørelse Bestyrelsesmedlemmer Studerende/kursister Anvendt takst Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse (1) Befordringsgodtgørelser LL 9B Krav til befordringsgodtgørelse: - Egen bil + (lejet) eller samlevers bil hvis fælles økonomi Krav til dokumentationen: 1. Modtagerens navn og personnummer 2. Kørslens formål (anledningen) 3. Datoen for kørslen 4. Kørslens mål (adresse) med eventuelle delmål (den kørte rute) 5. Det kørte antal kilometer 6. De anvendte satser 7. Det udbetalte beløb 8. Bilens reg. nr

20 Tom Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse (2) Satserne udgør: Op til km. hos den enkelte arbejdsgiver: 3,73 kr. pr. km. Udover km. udgør satsen 2,10 pr. km. (= lav sats) 20

21 Benyttelse af skolens biler Kriterier og administrative krav: Skolen biler kan alene anvendes til tjenesteligt formål Der skal føres kørebog med angivelse af Kilometerstand før og efter hver tur Angivelse af kørte kilometer Angivelse af anledning Angivelse af ansvarlig Skolen skal kunne redegøre for bilens kilometerstand og dokumenterer at denne alene har været anvendt til tjenesteligt formål. Håndtering af honorarer, B-indkomst Dokumentation for håndtering/styring af honorarer betalt som B-indkomster: Skal være tale om løst-tilknyttede/ Uden for tjenesteforhold Vilkår skal adskille sig fra øvrige ansatte Tilbagevendende aftaler kræver behandling som A-indkomst CVR. Nr/honorarmodtager CVR nr. er ikke nok til at man kan nøjes med at behandle disse som B- indkomst Kan det faktureres? Vær skeptisk, hvis der kun er én ansat Man kan ikke sætte sig selv på aktier. 21

22 Gaver Gavekort skal indberettes Sidestilles med pengegaver/kontanter. Undtagelse, hvis gavekortet er meget specifikt. Vingaver/blomstergaver ol. dokumentationskrav: Hvad er der givet Anledning Hvem Det er op til gavemodtager selv at indberette en værdi. Omvendt betalingspligt 22

23 Det skal du være opmærksom på! Tom 23

24 Tom Tom 24

25 Tom Momskompensation seneste udvikling 25

26 Momskompensationsordningen Ordningen ændre sig løbende Basisår er afskaffet Der er således ikke længere noget bundfradrag Indberetning- og frister ændret Gavebeløb skal mindst udgøre 200 kr. Der skal mindst være 101 gavegivere pr. år 3 års regel er afskaffet. Godkendelse som almennyttig Ansøgning til SKAT inden 1. oktober i det år der ønskes momskompensation Dokumentationsgrundlag Særlig blanket udfyldes (03.068) Vedtægter i underskrevet stand Seneste årsregnskab Sandsynliggørelse/dokumentation for antal gaveydere overstiger

27 Vedligeholdelse af godkendelse Godkendelse af LL 8A og 12, stk 3. har virkning indtil denne bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år. For at påse, at betingelserne i godkendelse stadig er opfyldt skal gaveskema indsendes til SKAT hvert år senest 31. marts (tidligere 30 juni) Opfyldes institutionen ikke betingelserne, vil godkendelse blive ophævet pr. 30/6 i det år hvor skemaet indsendes. Selvom man ikke opfylder betingelserne er det vigtigt at få indsendt skemaet. Tom 27

28 Vedligeholdelse af godkendelse For skoler, som er godkendt før 1. april 2014, er det et krav, at der inden 1. oktober 2014 indsendes dokumentation på at de nye krav for godkendelse er overholdt. Sker dette ikke, vil godkendelsen blive ophævet pr. 1. januar 2015 Blanket (forenklet gaveskema) skal udfyldes og indsendes Der er ingen krav til hvor mange gavegivere, der skal være pr. 1/ , men der skal være mindst 101 gavegivere a 200 kr. pr Hvis man er godkendt så få ansøgningen ind! Forenklet gaveskema 28

29 Ansøgning om momskompensation Ansøgning året efter inden 1. juli Blanket Krav om erklæring fra Institutionen revisor 29

30 Tom Tom 30

31 Spørgsmål 31

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere