Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift."

Transkript

1 Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til en politik, som er udarbejdet i samarbejde med et andet råd, nemlig handicaprådet. Vi skal behandle sag nummer 8, Aarhus Kommunes Handicappolitik. Tatiana Hjorth Sørensen: Mennesker med handicap og familier påvirket af handicap er først og fremmest aarhusianere ligesom alle os andre. Og derfor er det indlysende, at de så vidt muligt skal have lige muligheder og medbestemmelse, at de skal inddrages og have indflydelse både på deres eget liv og hverdag men også på den by, de lever i. Og den målsætning kan den nye handicappolitik hjælpe os med at nå. Vi står her med en politik, som ud over at spille flot ind i hele medborgerskabstankegangen, tager højde for især handicaprådets og handicaporganisationernes ønske om en overordnet, fleksibel og dynamisk politik. En politik som udstikker den overordnede retning og får sat ord på nogle af de opgaver, vi skal løse på området, samtidig med at den også peger på nogle af de redskaber, vi skal bruge til det. En politik med en løbende årlig opfølgning og inddragelse er helt afgørende for, at politikken skal kunne fungere. Og vi er glade for, at der hermed skabes mulighed for løbende at tage højde for ændringer for eksempel også for det velfærdsteknologiske område. På den årlige workshop skal der arbejdes med politikkens forskellige indsatsområder. Og der skal udarbejdes et indsatskatalog og handleplaner for, hvordan indsatserne mere konkret skal føres ud i livet. Og som det fremgår af politikken, er det så op til de enkelte magistratsafdelinger selv at udmønte politikken. Vi har stor tiltro til afdelingerne, men det skal også vide, at der bliver holdt et vågent øje med dem ikke mindst fra handicaprådets side, og at vi altid er klar med dialog, samarbejde og sparring. Et andet mål med den nye handicappolitik er blandt andet at finde ud af, hvordan vi får skabt en kultur for, hvordan vi interagerer med hinanden, uanset hvilke forudsætninger vi hver især kommer med. Hvordan man ser hinanden ressourcer og ikke begrænsninger. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt at nævne, at inklusion selvfølgelig skal tænkes ind der og for dem, hvor det giver mening. Jeg vil gerne rose alle de mange samarbejdspartnere, som har været inddraget ved udarbejdelsen af politikken. Jeg vil gerne rose dem for den meget positive stemning, der har været i arbejdet og den åbne tilgang, man er kommet med. Det tyder rigtig godt for det fremtidige samarbejde, hvor hele byen skal være med til at gøre sig god for alle. 1

2 Claus Thomasbjerg: Aarhus skal være en god by for alle. En by med plads til forskelle, der skaber mulighed for, at for eksempel mennesker med handicap i højere grad er i stand til at være selvhjulpne. Men Aarhus skal også være en by, der hjælper dem, der har behov for hjælp. I Aarhus står vi stadigvæk over for en række udfordringer med at sikre visioner for denne handicappolitik. Og man må også sige, at efter fire år med store besparelser, så har vi et endnu større arbejde forude med at skabe bedre forhold for mennesker med handicap og leve op til de konventioner, vi har skrevet under på. For SF er det rigtig vigtigt, vi får en handicappolitik, der både indeholder gode visioner og fremsynede strategier, men frem for alt at disse udmønter sig i konkrete målsætninger og handlinger på kort og længere sigt. Her deler vi måske også lidt Dansk Handicapforbunds kritik af, at politikken ikke helt forpligter, fordeler og placerer ansvaret for, hvem og hvordan intentionerne skal føres ud i livet. Regeringen fremlagde i september en social 2020-plan. En plan som vi støtter rigtig højt, og som Aarhus skal videreføre og styrke blandt andet gennem en stærk handicappolitik, der repræsenterer børn, unge, voksne og ældre. Det er jo i høj grad kommunerne, der skal levere resultaterne i forhold til den her 2020-plan. Og vi ser også gerne, at handicapområdet bliver endnu mere fremtonet i forhold til det. Handicappolitikken indeholder tre visioner. Den første er, at den skal understøtte, at mennesker i højere grad er selvhjulpne og kan tage vare om eget liv. Det skaber vi blandt andet gennem bedre tilgængelighed. Og tilgængeligheden er jævnligt til diskussion. Men er der et samlet overblik over behov, der er for at styrke tilgængeligheden, og hvor er behovet størst? Det vil vi i SF gerne have undersøgt nærmere. Men vi vil ikke bare have det undersøgt. Vi mener også, der er behov for at lave en helhedsorienteret strategisk indsats for bedre tilgængelighed. Den skal kigge på tilgængelighed i bygninger, transport, idrætsfaciliteter med videre i forhold til forskellige typer af handicap. Herudfra skal der laves en kortlægning af behovene for bedre tilgængelighed. Og målet er, at man løbende forbedrer tilgængeligheden i Aarhus Kommune ud fra en prioritet, ligesom man blandt andet har i forhold til etablering af cykelstier. Det vil SF gerne have indskrevet i den kommende handicappolitik. En anden måde, vi kan gøre mennesker med handicap mere selvhjulpne, er gennem velfærdsteknologi, herunder digitale hjælpemidler. Men velfærdsteknologien kan vi blandt andet skabe større frihed for, at mennesker med handicap blandt andet kan være selvstyrende i forhold til måltider, som har en stor værdi for mange. Men samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at vi bruger velfærdsteknologien med omtanke. Den anden vision handler om at hjælpe dem, der har behov for hjælp. Og som jeg sagde før, så har vi selvfølgelig haft nogle udfordringer i forhold til det med økonomien. Men det handler blandt andet om en stærk BPA-ordning, hvor mennesker med handicap sikres mulighederne for at leve et liv så almindeligt som muligt. Det handler for eksempel om at give borgerne med handicap mulighed for at deltage i kulturliv, forskellige fritidsaktiviteter, idrætstilbud med videre. 2

3 En diskussion, vi også har haft nogle gange, er i forhold til ventelister til boformer for mennesker med handicap. Og der er det jo sådan set en ret at kunne få sin egen bolig. Ventelisterne er heldigvis væk nu, selvom stadig flere venter på deres ønskebolig. Men det er selvfølgelig vigtigt samtidig fremadrettet også i forhold til den handicappolitik og handicapområdet i det hele taget, at vi er meget obs. på, at vi fremadrettet undgår ventelister. Og i forbindelse med nye handicapboliger har jeg rundt omkring hørt flere og flere ønsker om, at man også gerne vil have handicapboliger i midtbyen. At det ikke kun foregår rundt omkring i oplandet. Ligesom vi har ældreboliger og ungdomsboliger i midtbyen. Så ville det fremadrettet måske også være en god idé at have nogle handicapboliger i midtbyen. Den tredje vision er at skabe plads til forskelligheder. Det gør vi blandt andet ved at styrke jobmulighederne for mennesker med handicap. Og her skal vi blandt andet styrke mentorordningen. Og derudover har SF for nyligt stillet et forslag om at styrke socialøkonomisk vækst i Aarhus, som skal være med til blandt andet at skabe arbejdspladser for mennesker med handicap. På den måde bliver flere mennesker med handicap en del af arbejdsfællesskabet, hvor den enkelte kan udnytte sine evner, og hvor der er plads til forskelle. Den samme tilgang skal vi have i forhold til uddannelsen. I SF er vi også meget optaget af det tværgående samarbejde. Og vi skal som kommune blive bedre til at koordinere vores indsats og ikke mindst vores politikker og planer. Således skal der være synergi og sammenhæng mellem den kommende handicappolitik og for eksempel sports- og fritidspolitikken, byudviklingsplanen og så videre. Det er på den måde, vi ikke kun i ord men også i handling skaber reelle helhedsorienterede løsninger til gavn for borgerne, hvor arbejdsressourcer og skattekroner bruges mest optimalt. Kate Runge: Jeg synes, den er fin, den handicappolitik der er skrevet ned på papir. Handicappolitikken er netop noget med at gøre folk selvhjulpne så langt, det overhovedet kan lade sig gøre. Det er uansat alder. Det skal være ordentlig politik, at borgerne gøres selvhjulpne, så de kan komme ud på deres altan, som hører til deres lejlighed, så man kan få en lille plasticrampe, så kørestolen kan køre derud, når solen skinner. Det er også vigtigt for mennesker med handicap at kunne komme rundt ude i samfundet og lave sociale ting, så de også får den oplevelse med, som de har ret til. Vi skal gøre handicappede så ligeværdige som muligt og efterleve de konventioner, der findes. Vi har alle sammen lige fået en besked fra en pige med et handicap, der ikke fik at vide fra midttrafik, at hun kun havde en tur tilbage, og det undrede hende, for da hun selv skulle beregne det, viste det sig, hun formentlig havde ti gange så mange ture tilbage. Jeg vil gerne bede om, at den sag bliver forelagt på udvalgsmødet på mandag, hvis udvalgsformanden vil sørge for, den kommer på dagsordenen, så vi hører, hvordan det her fungerer i livet. Tilgængelighed er vigtig. 3

4 Det lykkedes ikke for Sundhed og Omsorg i budgetforliget at få udvidet den handicapkørsel, som er absolut nødvendig, og som netop er med til at begrænse det sociale liv for mange af dem. Der var ikke penge til det i budgettet. Sundhed og Omsorg har opsparet 259 millioner alene ved at spare på hjemmehjælpen. Sundhed og Omsorg har også inden for den sidste tid givet 10 millioner adskillige gange til nogle projekter, som heller ikke har noget med den yderste hjælp at gøre til dem, der har brug for hjælpen. Hvorfor har nogle af de 259 millioner ikke kunnet bruges til udvidelse af handicapkørslen? Men det er måske, som det fremgår af Borgmester Jacob Bundsgaards valgmateriale, når man kommer gennem byen, først står det omsorg, så står der ansvar, så står der handling, og så står der drømme. Er det fordi, det her er noget, vi skal drømme om, uden at se realiteterne omkring det? For så vil jeg anbefale vores borgmester og vores rådmand for Sundhed og Omsorg at sætte sig lidt ind i virkeligheden. En ting er teori, noget andet er praksis. Og vi ved jo alle, at: En ting er et søkort at forstå, et andet et skib at føre. Jeg taler af erfaring, så jeg synes, vi skal gøre noget ved den handicapkørsel. Rådmand Marc Perera Christensen: Der er rigtig mange fine og gode tanker i den politik, der ligger foran os nu. Og vi er glade for handicaprådet. Vi synes ikke, der skal sidde politikere i det. Det er så en anden diskussion. Den har vi taget ved andre lejligheder. For her er en hel anden og mere markant situation end blot et spørgsmål om, hvilken etnicitet, man nu måtte have. Det er en handicappolitik med rigtig mange gode takter som sagt. Og det er også en politik, vi kan støtte. Et enkelt ankepunkt, og det er en fælles udfordring, det er måske, om den er håndgribelig nok. Når jeg sådan kigger rundt og ser på andre kommuners handicappolitik, så er der nogen af dem, der udmærker sig ved at være enormt meget håndgribelige med meget konkrete initiativer. Og det er jo til at tage og føle på og håndterbart. Men det er måske mere i implementeringen af den. Og det er måske i høj grad et ansvar, som også er beskrevet og fremhævet i debatten i dag, ligger i de forskellige magistratsafdelinger. I Kolding Kommune har de et begreb i deres indsats for mennesker med handicap, der hedder fra velfærd til selvværd, og hvor udgangspunktet er den enkeltes behov og ønske om at være herre i eget liv og ikke bare et spørgsmål om at komme ind i et velfærdsmaskineri. Det er en god tanke, og det er også et perspektiv, som Det Konservative Folkeparti i Aarhus kan følge rigtig fint. Jeg ser ingen grund til at forlænge debatten yderligere herfra. Jeg synes, den her skal gå sin gang. Men jeg synes også, den fortjener de pæne ord med på vejen. Jette Skive: Borgmesterens Afdeling, magistratsafdelingerne, inddragelse af interesseorganisationer, erhvervsliv, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, medarbejdere i Aarhus Kommune og andre bidragsydere har været med til at danne den her politik. Hold da op. Det er rigtig mange mennesker, der har brugt rigtig lang tid på den, og den er rigtig flot. 4

5 Når det så er sagt, så håber jeg og der vil jeg give Marc Perera Christensen ret i, at det ikke bare blive til pæne ord på glitteret papir det er noget, vi skal gøre noget ved, og det er noget, vi skal følge. Ellers har vi holdt så mange mennesker hen med bare snak. Og det er ikke i orden. Jeg har været aktiv politiker i 18 år. Og første gang, jeg satte benene her på Aarhus Rådhus til et byrådsmøde, omhandlede det tilgængelig for handicappede. Nu står vi så her 18 år efter, og Socialistisk Folkeparti beder om, når vi skal have det på mødet, hvordan det set ud med tilgængeligheden, fordi den ikke er i orden, og der er mange ting i vejen. Hvis det er mange ting i vejen, hvis det er mange ting, vi mangler, så er det simpelthen en falliterklæring. Jeg ved godt, der er langt fra ord til handling i kommunalt regi. Men 18 år er for længe. Vi burde virkelig leve op til vores egne intentioner om, at tilgængelighed var noget af det første, vi tog med os, når vi lavede byggerier. Der, hvor vi ikke byggede, der var det rette op, så alle kunne komme ind i vores institutioner, uanset hvilket handicap man havde. Så vil jeg også lige sige, at velfærdsteknologien er kommet for at blive. Vi har kun lige set begyndelsen af den. Men det må aldrig blive en erstatning for varme hænder, uden det er frivilligt for den enkelte borger. Jeg vil meget gerne se en handicappolitik, som omhandler borgernes præmisser. Alt skal foregå på borgerens præmisser. Så vil jeg væres stolt af min kommune. Og held og lykke med det her arbejde. Der har været et grundigt forarbejde. Resultatet er flot. Og lad det så blive mere end ord på glitteret papir. Rabih Azad-Ahmad: Jeg vil heller ikke forlænge debatten alt for længe, for jeg mener faktisk, at ordførerne har været rundt omkring på nogle af de vigtige områder. Jeg mener faktisk også, at de fire forskellige fokusområder er rigtig gode, og vi støtter fuldt ud op omkring det i Det Radiale Venstre. Jeg mener faktisk, vi har en fornuftig handicappolitik i Aarhus Kommune. Og jeg mener faktisk også vi er blevet bedre til tilgængeligheden. Men der er stadigvæk noget at arbejde med. Og sådan er det jo også. Vi kunne jo sådan set ønske, at der er tilgængelighed overalt i Aarhus Kommune, men det kræver også de midler, der skal til. Og det er klart, at i forhold til nybyggerier skal vi jo selvfølgelig tænke på folk med handicap og deres tilgængelighed med ind i det. Og der er ingen tvivl om, at de kulturtilbud, vi har i Aarhus Kommune, fritidstilbud og så videre, at de selvfølgelig også har mulighed for at have adgang til de faciliteter, som andre borgere. For vi mener faktisk også, at noget af det, der betyder noget for folk i det hele taget, at de kan være så meget selvhjulpne som muligt, så de ikke behøver at have en til at give et skub, men at de faktisk selv kan klare det. Og der kan vi jo også bruge velfærdsteknologien til at give mest muligt selvhjulpenhed til vores medborgere med handicap, fordi de er de mest værdige. Og det kræver sådan set også, at det er en af de indsatser, vi kommer til at arbejde mere med. Vi har været igennem nogle sparerunder, hvilket jo selvfølgelig også har haft betydning for folk med handicap. Vi har heldigvis rettet op på noget af det, for eksempel ventetiden i forhold til boliger. Det er selvfølgelig vigtigt, og der skal også stadigvæk arbejdes mere for, at den her ventetid helt afskaffes. Jeg mener, det er nogle vigtige fokusområder, som vi skal arbejde videre med. Og glæder jeg mig også til, at Aarhus Kommune stadigvæk fortsætter med at udvikle det her 5

6 område, så vi når målet med hensyn til, at folk med handicap kan nå alle steder i Aarhus Kommune i forhold til tilgængeligheden. Jette Jensen: Flere ordførere har været inde på, at de senere års besparelser også har ramt hårdt på området mennesker med handicap. Vi ved alle os, der sidder i byrådet, at der har været problemer omkring ventelister til botilbud. Vi ved alle, at der har været skabt stor utryghed om BPA en. Og når vi så får en handicappolitik til vedtagelse i byrådet, så må vi sige, at ordene er fine, men de skulle gerne blive til handling. Jeg er enig med SF s ordfører i, at handicappolitikken på visser områder er for uforpligtigende. Og når jeg siger det, så handler det jo om, at handicaprådet gang på gang kan påpege, hvor det er, Aarhus Kommune ikke lever op til sin egen handicappolitik, altså den nugældende, eller FN s konvention. Det handler for eksempel om tilgængelighed. Gang på gang bliver byrådet gjort opmærksom på områder, hvor tilgængeligheden ikke er i orden. Og her taler vi både sådan rent fysisk tilgængelighed og den tilgængelighed, der ligger i, frit at kunne deltage i byens liv. Det må være en selvfølge, at vi som kommune arbejder målrettet imod, at også mennesker med handicap kan være ligeværdige borgere i en by. Og det vil sige at deltage på lige fod med andre i de ting, der foregår. Jeg synes, at SF har stillet nogle fornuftige spørgsmål, som jo så indgår i den videre behandling af sagen. Og så vil jeg sige i, at det i den her sag viser sig, som det måske også vil gøre i forhold et integrationsråd og ældreråd, at det at have et handicapråd er en rigtig god ting, fordi handicaprådet kan sætte fokus på nogle af de blinde pletter, vi andre får, i forhold til hvordan det er at være tvunget til at levet på en helt bestemt måde. Tatiana Hjorth Sørensen: Jeg vil selvfølgelig gerne på sekretariatets vegne sige mange tak for de roser, der er kommet. For der er virkelig blevet arbejdet hårdt med den her politik. Og så vil jeg gerne sige til dem, der taler om, at den ikke er konkret nok, og den konservative ordfører siger, om den er håndgribelig nok, og at de savner nogle konkrete initiativer, så er det sådan, at i alle de år, hvor jeg har siddet som formand for handicaprådet, der har handicaporganisationerne ønsket sig en politik, som er netop som den, vi har fået nu, nemlig en overordnet hat, som udstikker en retning og nogle redskaber. Og ønsket er så, at vi hvert år vedtager nogle mere konkrete indsatser og laver nogle handleplaner, så vi sikrer den her dynamik i politikken. For laver vi en politik med meget konkrete indsatser, som gælder i fire år, så bliver den lynhurtigt forældet, og den er alt for rigtig. Så politikken er indrettet sådan, som handicaporganisationerne har ønsket sig det i mange år, og det er jeg rigtig glad for, vi har gjort. SF s ordfører kritiserer også det her med, at den ikke er forpligtende nok, og at der ikke følges nok op, og henviser til DH s høringssvar. Nu er det sådan, at man rent faktisk har lyttet rigtig meget til de høringssvar, som er blevet givet i den her proces, og det er også blevet ændret, efter DH har 6

7 afgivet sit høringssvar. Så det er nu sådan, at der er planlagt en årlig statusdrøftelse i byrådet, hvor man skal synliggøre de forskellige indsatser, som magistratsafdelingerne har på områder, og hvilken effekt de her indsatser har medført. Så den får vi hvert år i byrådssalen samtidig med, at vi har de årlige workshops, hvor hele civilsamfundet også bliver inddraget igen i at finde ud af, hvordan vi bedst opfylder målsætningerne i handicappolitikken. Så er der også en kritik med hensyn til indsatsen på tilgængelighedsområdet. Og der er ikke nogen tvivl om, at tilgængelighed er helt uhyggelig vigtig. Men jeg er også nødt til at sige, at SF har sæde i handicaprådet. Man har haft alle muligheder for at sætte det ekstra på dagsordenen der. Og vi har også en tilgængelighedskonsulent i kommunen, som jeg selvfølgelig forventer, man har haft kontakt til i den forbindelse. Kate Runge: Jeg har lige en bemærkning, jeg glemte sidst. Jeg har set i de høringssvar, der er, at socialpædagogerne markeres ved at sige meget tydeligt, at selvfølgelig skal de mennesker med handicap, som har brug for assistance til et eller andet ikke alene have medbestemmelse men også indflydelse på de hjælpemidler, som de bliver konfronteret med. For eksempel velfærdsteknologien. Claus Thomasbjerg: I forhold til tilgængeligheden er det ikke så meget en kritik. Det er mere en konstatering af det her spørgsmål omkring tilgængeligheden, som vi også løbende har haft i handicaprådet. Men en handicappolitik er altid en god lejlighed til at sætte sig nogle mål fremadrettet. Og jeg må sige i forhold til overblikket over, hvor tilgængeligheden kunne være bedre, og det kan den jo sikkert mange steder, men hvor den er særlig udpræget, der kunne jeg godt tænke mig, at vi i handicappolitikken laver en strategi og et overblik over, hvor det præcist er. Jeg har ikke overblikket over, hvor tilgængelighedsproblemerne er særlig udbredt, og hvor de er mindre udbredt. Men jeg savner, at vi får et overblik over det, så vi kan handle ud fra det. Jeg får jævnligt henvendelser fra folk, der giver udtryk for, at de har nogle udfordringer med at kunne deltage her og der. Og vi ved også godt i forhold til idrætsfaciliteterne, som SF blandt andet har været med til at presse på for at kunne få penge til i den forrige sports- og fritidspolitik i forhold til tilgængeligheden og så videre, der har vi også stadigvæk nogle udfordringer. Og jeg synes, det er vigtigt, vi som politikere har kendskab til de udfordringer og også kan prioritere nogle midler i forhold til det, når der er midler til det ud fra et oplyst grundlag. Det er ret vigtigt også i kobling til en handicappolitik. Borgmesteren: Godt. Der er ikke flere indtegnede til sagen her. 7

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Dagsorden HANDICAPRÅDSMØDE DEN 28. november 2013

Dagsorden HANDICAPRÅDSMØDE DEN 28. november 2013 Dagsorden HANDICAPRÅDSMØDE DEN 28. november 2013 Deltagere: Tatiana Hjort Sørensen, Kate Runge, Lars Skov, Helen Conway-Blake, Bodil Vibe Rasmussen, Claus Bjarne Christensen, Jan Radzewicz, Carsten Wulff

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne.

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne. Sag 21. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 1 Sag 22. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Så går vi videre til sag nr. 21 og

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Indkomne høringssvar i Borgmesterens Afdeling Nr. Afsender Adresse Modtaget 1 Handicaprådet Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 2 Ligestillingsudvalget Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 3 Dieter Delling

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT TIL DRØFTELSE HANDICAPRÅDSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2014 MØDEDELTAGERE: PEDER UDENGAARD (PU), ANETTE POULSEN (AP) KNUD N. MATHIESEN (KM), MARIANNE BANNER (MB), PETER BACH NIELSEN (PBN), JØRGEN BAK (JB), BIRTE RERUP (BR),

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDSMØDE DEN 18. APRIL 2013

REFERAT HANDICAPRÅDSMØDE DEN 18. APRIL 2013 REFERAT HANDICAPRÅDSMØDE DEN 18. APRIL 2013 Deltagere: Tatiana Hjorth Sørensen, Kate Runge, Claus Thomasbjerg, Jette Jensen, Claus Bjarne Christensen, Helle Kaas Schmidt, Birte Rerup, Bodil Vibe Rasmussen,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Borgmesteren: Så går vi

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Referat for Handicaprådets møde den 18. august 2010 kl. 18.00 21.00 i værelse 381 på Århus Rådhus.

Referat for Handicaprådets møde den 18. august 2010 kl. 18.00 21.00 i værelse 381 på Århus Rådhus. Referat for Handicaprådets møde den 18. august 2010 kl. 18.00 21.00 i værelse 381 på Århus Rådhus. Deltagere: Claus Bjarne Christensen Helle Kaas Schmidt Marianne Banner Peter Bach-Nielsen Keld Hvalsø

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så vender vi tilbage til de sager, der kræver lidt længere bemærkninger. Den første

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Handicappolitik i Syddjurs Kommune Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede mål:... 4 1.3 Generelle mål:... 4 1.4 Indsatsområder... 4 2. MÅLSÆTNINGER... 4 2.1 Det tekniske

Læs mere