Endelig ansøgning [785]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig ansøgning [785]"

Transkript

1 Endelig ansøgning [785] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 785 Projekt Projektets titel Automatisering af arbejdsgange ved brug af præjournalisering Startdato: Slutdato: Hovedansøger Hovedansøger 1 Frederikssund Kommune Hovedansøger 2 Adresse 1 Torvet 2 Adresse 2 Postnr By Frederikssund CVR nr Fornavn Jayne Efternavn Press Titel IKTchef Kontaktperson for ansøgningen Fornavn Jayne Efternavn Press Organisation Frederikssund Kommune Stilling IKTchef Telefon Telefon 2 Side 1 af 32

2 1. Formål Beskriv kort formålet med projektet og hvordan projektet opfylder tildelingskriterierne. Formålet med projektet er at frigive tid til sagsbehandling og dermed give borgerne en bedre og hurtigere sagsbehandling. Vi vil fokusere på at få en ellers tung gruppe borgere til at anvende en selvbetjeningsløsning og dermed blive digitaliserede, således at det bliver muligt at kvalitetssikre data, lave datafangst og automatisere nogle af sagsgangene. Det er målet, at løsningen skal være generisk og dermed skal kunne overføres til andre områder af den kommunale sagsbehandling også. Projektet skal derfor undersøge, om kommunikationen mellem ansøger og kommune kan optimeres i elektroniske kanaler primært ved at etablere en hjemmeside, der hjælper ansøgere om enkeltydelser med at få udarbejdet en ansøgning og sikrer, at de i højere grad får vedlagt alle relevante bilag. Det er projektets mål at afdække de krav, der skal stilles for at sikre kvalitet i kommunikationen mellem tunge borgere og kommunen og det forventes, at dette kan realiseres i en webside, der kan eksemplificere dette. Succeskriteriet er, at få antallet af borgere, der ansøger elektronisk frem for i papirform op på min. 50%. Side 2 af 32

3 2. Projektidé Beskriv visionen giv et sælgende resumé af projektet. Vi har været nødt til at skifte fokusområde i forhold til prækvalifikationen, fordi de områder, vi i første omgang havde beskæftiget os med, forventes snarligt at forsvinde ud af kommunens regi. Vi har i stedet valgt sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser i hht. Aktivlovens 80, 81 og 85. Visionen for dette projekt er at bidrage til forståelse af, hvordan en kommune elektronisk kan kommunikere med en gruppe af borgere, der ofte bliver holdt ude af målgruppen for itbaseret borgerkommunikation. Projektets erfaringer vil kunne overføres til lignende sagsområder. Sagsbehandlingstiden på en ansøgning om enkeltydelse er ofte lang, bl.a. fordi de indkomne ansøgninger er mangelfulde. Hvis vi kan kvalitetssikre ansøgningerne ved at få borgerne til at udfylde dem elektronisk, er der potentiale for at automatisere sagsgange, der i dag udføres manuelt og optimere andre arbejdsgange og dermed afkorte sagsbehandlingstiden. Dette kan gøres med kendt og eksisterende teknologi. Vi vil gøre dette med en hjemmeside, der sikrer: En korrekt udfyldt formular. At formularen beriges med data i stregkoder, således at indlæsning af formular og bilag kan automatisere sagsoprettelsesprocessen. At borgeren evt. oplyser adresse eller mobiltelefonnummer, så en del af kommunikationen kan klares elektronisk. Følgende arbejdsgange vil blive ændret for sagsbehandlerne: Returnering af ansøgninger pga. manglende oplysninger bliver reduceret til et minimum. Udsendelse af samtykkeerklæring mv. fjernes, fordi dette indbygges i ansøgningen. Oprettelse af sag i ESDHsystemet fjernes, da denne bliver automatiseret. Samtidig forventes det, at en højere grad af feedback i form af automatisk genererede kvitteringsskrivelser og statusskrivelser ved bestemte handlinger i sagen vil nedbringe antallet af de henvendelser fra borgerne, der udelukkende handler om, hvordan det går med deres sag. I Frederikssund, Horsens og Gentofte Kommuner omfattes i alt 24 medarbejdere, som alle er sagsbehandlere i kontanthjælpsafdelingerne, af projektet. Udfra dette tal anslås det, at der på landsplan er ca. 500 medarbejdere beskæftiget med udbetaling af enkeltydelser. Side 3 af 32

4 3. Fagområde 3. Fagområde Digitalisering Side 4 af 32

5 4. Den nuværende situation Beskriv den nuværende situation ("i dag") og tilhørende arbejdsprocesser så konkret som muligt. Ansøgning om enkeltydelser er i dag en papirbaseret sagsgang, hvor meget af tiden til sagsbehandling går til at kvalitetssikre den indkomne ansøgning, så den krævede dokumentation er til stede. Ansøgerne er ofte svage borgere og som regel er den indsendte ansøgning mangelfuldt udfyldt og der mangler dokumentation. Sagsbehandlerne bruger derfor megen tid på at indhente de manglende oplysninger og den manglende dokumentation. Det betyder, at sagsbehandlingen af en ansøgning om enkeltydelse kommer ofte til at strække sig over meget lang tid, fordi den som regel skal retur til borgeren mere end en gang før den er komplet. Dernæst skal der evt. fremsendes samtykkeerklæring eller tilbagebetalingserklæring til underskrift hos borgeren og der skal ofte også indhentes oplysninger fra 3. part. Det giver et langt sagsbehandlingsforløb, hvilket er meget uhensigtsmæssigt både for kommunen, fordi sagsbehandlerne bruger al for megen tid på hver sag, men i allerhøjeste grad også for borgerne, fordi de ofte har brug for pengene ret hurtigt og derfor har svært ved at vente. Det betyder også, at kontanthjælpsafdelingen modtager mange henvendelser fra borgerne, der udelukkende går på, om ansøgningen er modtaget og hvor langt man er nået i sagsbehandlingen. Til ansøgning om enkeltydelser anvendes Dafoloblanket Blanketten kan udløse to forskellige KLnr eller I Frederikssund kommune er der i 2009 oprettet 590 sager vedr. behandling af enkeltsager. Ca. 40 % af de modtagne blanketter kommer fra en borger, der har ansøgt mindst en gang tidligere i Der er eksempler på borgere der har op til fem ansøgninger om enkeltydelser om året. Forløbet i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser er i dag som følger: 1. Borgeren får udleveret ansøgningsskema i papirform hos Social Service 2. Borgeren udfylder skema og returnerer dette. Relevante bilag skal medsendes. 3. Skema modtages og sendes direkte til sagsbehandler idet der er erfaring for at denne type ansøgninger oftest er mangelfuld. 4. Hvis skemaet ikke er korrekt udfyldt eller der mangler bilag returneres det til borgeren. Det sker ofte flere gange, før alle nødvendige bilag er kommet med. 5. Der foretages kontrol af borgerens berettigelse til ydelsen ved opslag på A850, Eindkomst, og R75 6. Sagen oprettes i ESDHsystemet Captia. Løbende korrespondance arkiveres og journal føres på sagen i Captia. Skærmdump fra Eindkomst og R75 lægges på sagen. 7. Rådighedsberegning foretages på regneark, der arkiveres på sagen. 8. Der foretages vurdering af rimelig begrundet udgift. Der indhentes evt. udtalelser fra andre eks. Tandlægekonsulenten. 9. Der fremsendes tilbagebetalingserklæring ved depositum til bolig og samtykkeerklæring til indhentelse af lægeoplysninger ved ansøgning om dækning af medicinudgifter. 10. Udbetaling sker fra KMDAktiv. 11. Først når sagen er helt færdigbehandlet, indskannes alle dokumenter til sagen i Captia. 12. Sagen lukkes i Captia, når bevillingen er færdigbrugt. Der træffes altid en afgørelse uanset om det er afslag eller bevilling. De henvendelser der modtages fra borgerne pr. telefon eller personligt er primært forespørgsler til, hvor langt sagerne er nået og hvornår borgeren kan forvente at modtage pengene. Side 5 af 32

6 5. Løsningsbeskrivelse Beskriv konkret den nye teknologi/arbejdsmetode/løsning ("idé"), der skal afprøves i projektet. Idéen er at prøve at hjælpe de lidt svagere borgere til at blive mere selvhjulpne ved at anvende en selvbetjeningsløsning, der er specielt rettet mod dem. Som følge heraf får vi mulighed for at lave datafangst samt automatisere og helt fjerne nogle arbejdsgange for sagsbehandlerne. Vi forventer at dette kan lade sig gøre, fordi: 1. De borgere, der søger enkeltydelser, aldersmæssigt ligger i et segment, der typisk er vant til at bruge internettet (se nedenstående statistik over køns og aldersfordeling på ansøgerne) 2. Erfaringsmæssigt ved vi, at disse borgere oftest har en PC i hjemmet Fordeling af ansøgere om enkeltydelser i 2009 fordelt på alder og køn: Alder Køn I alt Mand Kvinde I alt Vi er bevidst om, at denne gruppe af borgere måske ikke er så stærke ITbrugere og derudover ofte har udfordringer med at læse og skrive, så den borgerrettede del af løsningen skal laves med inddragelse af borgere for at sikre, at den bliver lavet på en måde, så borgerne rent faktisk kan finde ud af at benytte den. Den konkrete / tekniske del af løsningen består af: En hjemmeside med en aktiv formular. Det forventes at denne skal udvikles med Adobe Acrobat. Det skal afklares i analysefasen om dette produkt kan integreres med den hjælp, der bliver nødvendig. Konfiguration af ESDHsystem så blanketter kan registreres automatisk og sagsoprettelse dermed også kan automatiseres. Konfiguration af ESDHsystem til automatisk generering af svarskrivelser og statusskrivelser. Den aktive formular kan udover fra kommunens hjemmeside gøres tilgængelig fra Borger.dk. Den tekniske løsning vil kunne bruges i samspil med Dokumentboks og/eller NemSMS, men vi har i udgangspunktet valgt ikke at anvende det i projektet, idet det pt. ikke forventes, at denne gruppe af borgere anvender digital signatur, hvilket er et krav for at kunne anvende Dokumentboks. Dette skal dog afdækkes i projektet. Viser det sig at borgerne anvender Dokumentboks vil det få den indflydelse på dette projekt, at udgående kommunikation efter sagsoprettelse skal gå via Dokumentboks. Det innovative i dette projekt er anvendelsen af kendt og eksisterende teknologi til kommunikation med en gruppe borgere der traditionelt opfattes som svage. Projektet vil derfor generere viden på dette område. Pt. er eneste kendte analyse af dette område Odense Kommunes arbejde vedr. borgerinddragelse (Odense 2006). Dette arbejde fokuserede dog bredt på alle borgere, og ikke eksplicit på gruppen af svage borgere. I analysen af borgerkommunikationen er det væsentligt at få klarlagt, hvorledes borgeren helst vil kommunikeres med i forbindelse med selve sagsbehandlingen, således at alle relevante data om kommunikationsformen kan indsamles via hjemmesiden. Eksempelvis kan man ved at bede borgerne om at oplyse deres adresse, anvende denne til at udbede yderligere dokumentation i det omfang hvor dette kan gøres uden at anvende personfølsomme data. Dette kan evt. også ske pr. SMS. Side 6 af 32

7 6. Situationen efter indførelse af løsningen Beskriv den nye situation ("i morgen") og de ændrede arbejdsprocesser, når løsningen er implementeret. I det følgende beskrives en forventet arbejdsgang ved anvendelse af en intelligent blanket. Arbejdsgangen i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser er som følger: 1. Borgeren starter blanket på kommunens hjemmeside og udfylder denne. Borgeren skal tage stilling til hvilken type ydelse, der søges om. Dette bevirker, at blanketten udvides med relevante felter, der kan anvendes til at angive, at borgeren giver tilladelse til indhentning af oplysninger fra 3. part, udtalelser eller lign. således, at den i dag efterfølgende arbejdsgang med fremsendelse af erklæringer kan afskaffes. Borgeren kan undervejs få hjælp og guides til hvordan blanketten skal udfyldes. Afhængigt af hvad der ansøges om, bliver borgeren guidet gennem huskeliste, der sikrer at flest mulige relevante bilag vedlægges ansøgningen. Når borgeren har udfyldt skemaet, printes dette ud, underskrives og returneres sammen med relevante bilag. Skemaet vil kunne indsendes elektronisk med brug af digital signatur, men qua vores antagelser om, at disse borgere ikke i ret stor udstrækning anvender digital signatur, vil denne løsning pt. ikke være særligt aktuel. Skemaet indeholder nu stregkode med informationer om borger, sagsområde og KLnummer. Skemaet indeholder endvidere oplysning om hvilke og hvor mange bilag der er vedlagt. 2. Skema skannes. På baggrund af stregkodeoplysninger kan der automatisk oprettes en sag i ESDH systemet og der genereres automatisk en kvitteringsskrivelse for modtagelse med oplysning om forventet sagsbehandlingstid. 3. Sagsbehandler modtager advis fra ESDH system om ny sag. Sagsbehandler kontrollerer om skema og bilag er korrekt udfyldt. Hvis skemaet ikke er korrekt udfyldt eller der mangler bilag, findes der er standardskrivelse, der kan udsendes direkte fra sagen, hvor der kan anmodes om at få den manglende dokumentation. 4. Der foretages kontrol af borgerens berettigelse til ydelsen ved opslag på A850, Eindkomst, og R Løbende korrespondance arkiveres og journal føres på sagen i Captia. Eindkomst, R75 registreres i sagen. 6. Rådighedsberegning foretages på regneark, der arkiveres på sagen. 7. Der foretages vurdering af rimelig begrundet udgift. Der indhentes evt. udtalelser fra andre eks. Tandlægekonsulenten. 8. Der fremsendes tilbagebetalingserklæring ved depositum til bolig. 9. Udbetaling sker fra KMDAktiv. Nogle gange til alternativ modtager. 10. Sagen lukkes i Captia, når bevillingen er færdigbrugt. Der frigøres ressourcer ved: 1. At øge sandsynligheden for at blanketten er udfyldt korrekt 1. gang (højne kvaliteten af ansøgningerne) 2. Automatisering af sagsoprettelse og dokumenttilknytning. 3. Automatisering af udsendelse af kvitteringsskrivelse og evt. statusmeddelelser 4. Nedsættelse af antallet af rykkerhenvendelser, fordi borgerne får at vide, hvornår de kan forvente svar. 5. Forkortelse af antallet af kalenderdage en sagsbehandling strækker sig over ved at kommunikere elektronisk med borgerne i stedet for i papirform. Side 7 af 32

8 7. Erfaringer Beskriv erfaringer fra lignende projekter fra ind og/eller udland. Der er flere, der har gjort sig gode erfaringer med præjournalisering og automatisering af arbejdsgange på baggrund af dette. F.eks. har Skanderborg Kommune benyttet sig af dette i forbindelse med oprettelse af personalesager. ABTfonden støtter allerede følgende projekter, der har fællestræk med dette projekt: Automatisering af arbejdsgange (Arbejdsskadestyrelsen) Digitalisering af boligsikrings og børnefamilieydelsesområdet (Københavns Kommune) Det der adskiller dette projekt fra de ovennævnte er, at vi vil lave en løsning specielt rettet mod en gruppe af borgere, som man traditionelt set ikke forventer er i stand til at benytte sig af selvbetjeningsløsninger. Dette skal lykkes ved at inddrage borgerne i udarbejdelsen af den borgervendte del af løsningen. Flere kommuner har allerede nu onlineskemaer til at søge om enkeltydelser, men udfordringen er, at de borgere, som dette skema henvender sig til, ofte ikke er i stand til at udfylde skemaet korrekt uden grundig vejledning. Dette vil forsøge at give dem i vores løsning. Det er således den borgervendte del af løsningen, der er det innovative i dette projekt. Den interne del af løsningen, der går på præjournalisering og automatisering af arbejdsgange er velkendt og velafprøvet. Dog er evt. samspil med Dokumentboks og NemSMS af gode grunde ikke afprøvet endnu, da disse løsninger endnu ikke er tilgængelige. Side 8 af 32

9 Antal direkte målgruppe(r) Antal direkte målgrupper 1 Direkte målgruppe 1 Direkte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Sagsbehandlere der behandler ansøgninger om enkeltydelser Sagsbehandlerne bliver lettet for nogle administrative opgaver. Følgende arbejdsgange vil blive ændret for sagsbehandlerne: Returnering af ansøgninger pga. manglende oplysninger bliver reduceret til et minimum. Udsendelse af samtykkeerklæring mv. fjernes, fordi dette indbygges i ansøgningen. Oprettelse af sag i ESDHsystemet fjernes, da denne bliver automatiseret. I Frederikssund Kommune berøres 5 sagsbehandlere. Fordi nogle arbejdsgange bliver enten automatiseret, minimeret eller helt fjernet, vil sagsbehandlerne kunne spare tid på hver eneste sag, de behandler. Sagsbehandlerne har anslået, at de med denne løsning vil kunne spare ca. 30 min. pr. sag. Der blev i 2009 behandlet 590 sager om enkeltydelser i Frederikssund Kommune. Sagsbehandlerne vil blive bedt om at registrere hvor lang tid de bruger på behandlingen af en sag før og efter implementering af løsningen. Et sagsbehandlingsforløb vil strække sig over færre kalenderdage, fordi en del af kommunikationen med borgeren bliver elektronisk og der dermed spares postgange og samtidig bliver nogle af de tidsforlængende arbejdsprocesser minimeret. Derfor vil sagsbehandlerne hurtigere kunne afslutte sagsbehandlingen. Sagsbehandlerne skulle gerne kunne mærke, at sagsbehandlingen strækker sig over færre kalenderdage og de derfor får sagerne lukket hurtigere, så de ikke har så mange sideløbende sager. Sagsbehandlerne vil blive bedt om at registrere hvor mange kalenderdage behandlingen af en sag strækker sig over før og efter implementering af løsningen. Direkte målgruppe 2 Direkte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 3 Direkte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Side 9 af 32

10 Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 4 Direkte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Arbejdskraftbesparende potentiale Direkte målgruppe 5 Direkte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal indirekte målgruppe(r) Antal indirekte målgrupper 3 Indirekte målgruppe 1 Indirekte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Rådhusbetjente I dag bliver skemaerne med bilag sendt ind i papirform og undtaget for skanning. Det betyder, at rådhusbetjentene skal sortere den indkomne post og tage disse skemaer fra og sørge for, at de kommer ud til afdelingen. I Frederikssund Kommune vil 4 rådhusbetjente blive påvirket. Hvis løsningen indføres vil rådhusbetjentene kunne spare arbejdsgangen med at sortere skemaerne om enkeltydelser fra, idet vi slet ikke vil modtage skemaerne i papirform mere. Side 10 af 32

11 Indikator for potentiale Måling af indikator Den tid rådhusbetjentene bruger på at håndtere post vil blive reduceret. Rådhusbetjentene vil blive bedt om at registrere, hvor lang tid de er om at sortere og fordele post før og efter løsningen. Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 2 Indirekte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Postfordelere i afdelingen Postfordelerne i afdelingen bruger i dag tid på at fordele papirsposten til de enkelte sagsbehandlere. Denne arbejdsgang vil med løsningens indførsel blive elektronisk. I Frederikssund Kommune vil 12 personer blive påvirket af dette. Postfordelerne vil fremover skulle fordele posten elektronisk i ESDHsystemet i stedet for manuelt i papirform. Den elektroniske arbejdsgang er væsentlig hurtigere end den manuelle papirform. Den tid postfordelerne bruger på at håndtere post vil blive reduceret. Postfordelerne vil blive bedt om at registrere, hvor lang tid de bruger på postfordeling før og efter løsningens implementering. Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 3 Indirekte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Medarbejdere i receptionen I dag bliver skemaerne i papirform udleveret i receptionen og det afføder ofte en del spørgsmål til udfyldelse af skemaet. I Frederikssund Kommune vil 24 personer blive påvirket. Arbejdsgangen med at udlevere skemaer og i et vist omfang også vejledningen til udfyldelse af dem vil blive reduceret eller helt forsvinde ved indførelse af løsningen. Den tid receptionen bruger på at udlevere skemaerne og vejlede i udfyldelse af dem vil blive væsentligt reduceret. Receptionen vil blive bedt om at registrere, hvor megte tid de bruger om ugen på at udlevere skemaer med medfølgende vejledning før og efter indførelse af løsningen. Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 4 Indirekte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Side 11 af 32

12 Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 5 Indirekte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal øvrige målgruppe(r) Antal øvrige målgrupper 1 Øvrig målgruppe 1 Øvrig målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? De borgere der ansøger om enkeltydelser Vi kan se ud af de ansøgninger, vi modtager i dag, at borgerne har meget svært ved at finde ud af at udfylde skemaerne korrekt og få alle de relevante bilag med. De skal meget gerne opleve løsningen, som en hjælp til både at få udfyldt skemaet, men også at huske at få alle bilagene med. Borgerne får den gevinst af løsningen, at sagsbehandlingstiden nedsættes. Desuden skal en højere grad af feedback i form af kvitteringsskrivelser og statusmeddelelser give dem bedre indblik i egen sag. Muligheden for at modtage beskeder fra kommunen via eller SMS vil give borgeren oplevelsen af, at kommunen er nem at kommunikere med. Forbedret Øvrig målgruppe 2 Øvrig målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 3 Øvrig målgruppe 3 Side 12 af 32

13 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 4 Øvrig målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 5 Øvrig målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Effektmåling og samlet evaluering af projektet Øvrige effekter Effektmåling Evaluering Kommunen opnår en besparelse på portoudgifter og print, idet borgeren selv udskriver blanketten og kommunikationen med borgeren i højere grad gøres elektronisk. Effekten vil blive målt ved: Opgørelse af hvor mange blanketter, der udfyldes elektronisk frem for i hånden. Opgørelse af tidsforbrug pr. sag hos sagsbehandleren før/efter. Opgørelse af tidsforbrug på postsortering hos rådhusbetjentene/postfordeleren før/efter Opgørelse af tidsforbrug hos receptionen før/efter Effektmålingen vil give et billede af, om projektet har frigivet tid som forventet. Det er et succeskriterium, at sagsbehandlerne sparer min. 20 min. pr. sag. Derudover skal der måles på brugeroplevelse ved at interviewe de medarbejdere, som har været påvirket af projektet. Antallet af borgere, der benytter løsningen, tages ydermere som indikator for løsningens succes. Succeskriteriet er at få min. 50% af borgerne til at benytte løsningen. Side 13 af 32

14 Tabel 1. Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Arbejdskraftbesparende potentiale for direkte berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Sagsbehandlere (HK) 5, , , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, direkte berørt målgruppe: Arbejdskraftbesparende potentiale for indirekte berørt(e) målgruppe(r) 5, , , % 4% Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Rådhusbetjente 4, , , ,00 Postfordelere (HK) 1, , , ,00 Receptionister (HK) 3, , , ,00 Total, indirekte berørt målgruppe: 0,00 0,00 0,00 0,00 1% 1% 1% 1% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 8, , , % 2% Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årligt merforbrug Årligt merforbrug i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, merarbejde: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0% 0% Samlet arbejdskraftbesparende potentiale Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total 13, , , % 3% Side 14 af 32

15 Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets arbejdskraftbesparende potentiale" Det er en meget teoretisk beregning, idet det ikke er formålet med projektet at spare medarbejdere væk, men derimod at frigive tid til egentlig sagsbehandling fremfor administrative rutiner. Desuden er projektet et demonstrationsprojekt, som vi har valgt at lave på et lille sagsområde. Derfor er besparelsen ikke så stor direkte på dette område, men når løsningen er lavet, vil den nemt kunne overføres til andre sagsområder og så bliver det arbejdskraftbesparende potentiale langt større. Side 15 af 32

16 Tabel 2. Projektets økonomiske balance Projektets økonomiske balance Total Direkte arbejdskraftbesparelse ,00 Indirekte arbejdskraftbesparelse ,00 Besparelser på driftsomkostninger ,00 Økonomiske gevinster total Omkostninger til merarbejde 0,00 Totale projektudgifter ,00 Øgede driftsomkostninger 0,00 Omkostninger total Årlig økonomisk balance Summeret økonomisk balance Side 16 af 32

17 Projektets økonomiske balance Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets økonomiske balance" Som nævnt er der tale om et demonstrationsprojekt på et ret lille område. Projektet balancerer ikke i sig selv, men løsningen vil nemt og med relativt små investeringer kunne udbredes til flere sagsområder og så vil potentialet blive øget væsentligt. Desuden vil projektet høste erfaringer på området omkring "tunge" borgergrupper, som vil kunne bruges i mange andre sammenhænge. Side 17 af 32

18 Tabel 3. Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk 0,33 Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod 600 Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces 0, Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk 33, s Side 18 af 32

19 Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale" Dette er kun for sagsområdet udbetaling af enkeltydelser iht. Aktivlovens 80, 81 og 85. Hvis løsningen udbredes til flere sagsområder er potentialet langt større. Side 19 af 32

20 Tabel 4. Risikoområder Organisation: Risikoen skyldes forhold i organisationen Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Personalemangel hos kommunen. Kommunale besparelser Projektet kan blive forsinket Ny projektplan Gennemsnit: 4,0 Teknisk løsning: Risikoen kommer af den tekniske løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Løsningen er for ustabil Teknik Borgerne og sagsbehandlerne bruger ikke løsningen. Systematisk test før ibrugtagning Gennemsnit: 4,0 Leverandører: Risikoen er relateret til leverandørerne Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Sidste del af løsningen kan ikke implementeres Ressourcemangel hos kildekodeejeren Projektet forsinkes Ny projektplan. Anden ansvarsfordeling Gennemsnit: 1,0 Interessenter: Risikoen er relateret til projektets interessenter Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Borgerne anvender ikke løsningen Svært flyttelige traditioner i et tungt område Processen vil være længere. Succeskriteriet opnås ikke. Fokus på sagsbehandlerne, som kan påvirke brugen Gennemsnit: 2,0 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Side 20 af 32 Risiko Hvad er det for risici projektet Kilde Hvem/Hvad er kilden til Sandsyn Konse Vurde Beskriv hvordan risikoen kan påvirke Korrigerende

21 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Løsningen er ikke brugervenlig nok Løsningens udformning Succeskriteriet opnås ikke. Høj grad af borgerinddragelse i udviklingen Gennemsnit: 1,0 Side 21 af 32

22 Risiko områder Evt. kommentar(er) til tabellen "Risiko områder" Side 22 af 32

23 Tabel 5. Økonomiske risici Omkostninger: Risikoen for at omkostningerne bliver større end angivet Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres Udviklingen af løsningen kan være Løsningens kompleksitet mere kompliceret end beregnet Hvis løsningen bliver dyrere, varer det længere før der reelt opnås en besparelse Det er primært den samlede udgift til tjenesteydelser, der bliver højere. Udgiften til teknologi kan dog også stige. Gennemsnit: 6,0 Økonomisk potentiale: Riskoen for at det økonomiske potentiale bliver mindre end angivet Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres Borgerne anvender ikke løsningen. Borgerne og løsningens grad af brugervenlighed Hvis borgerne ikke vil anvende løsningen, kan den forventede besparelse ikke opnås Omkostningerne øges ikke, men besparelsen opnås til gengæld heller ikke. Borgerne har svært ved at anvende løsningen og kræver derfor megen hjælp. Løsningens grad af brugervenlighed Sagsbehandlerne bruger den tid, de Der opnås ingen besparelse, fordi sparer på sagsbehandlingen til at tiden bruges til vejledning af hjælpe borgerne med at finde ud af at borgerne. bruge løsningen i stedet. Gennemsnit: 6,0 Side 23 af 32

24 Økonomiske risici Evt. kommentar(er) til tabellen "Økonomiske risici" Side 24 af 32

25 Tabel 6. Barrierer Barrierer Barriere for national udbredelse af projektets løsning Kilde Hvem/Hvad er kilden til barrieren? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan barrieren påvirker projektets nationale arbejdskraftbesparende potentiale Korrigerende handling(er) Målgruppen er for svag Brugerne (borgerne) kan vise sig ikke at kunne benytte elektroniske formularer Løsningen kan ikke anvendes = intet potentiale Publicering af resultatet så erfaring gives videre Brugergruppen (medarbejderne i forvaltningen) kan ikke få den ønskede løsning Enkeltelementer i den samlede løsning udnyttes ikke Udgiften til konfiguration er for høj Løsningen laves så standardiseret som muligt. Gennemsnit: 2,0 Side 25 af 32

26 Barrierer Evt. kommentar(er) til tabellen "Barrierer" Hvis det viser sig at borgerne hverken kan betjenes med central, web baseret løsning, eller decentral 'udleveret elektronisk blanket' løsning, vil dette projekt have bidraget til at afdække dette. Omvendt vil succesfuld erfaring kunne bruges i mange andre projekter der kommunikerer med 'svage borgere'. Business casen kan ikke overføres til kommuner der anvender andre ESDHsystemer idet omkostningerne til konfiguration af løsningen ikke kendes for andre produkter. Offentlige samarbejdspartnere Antal offentlige samarbejdspartnere Offentlig samarbejdspartner 1 Rolle 3 Gentofte Kommune Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i en ESDH ERFAgruppe med deltagelse af Gentofte, Holstebro, Horsens og Frederikssund Kommune. Da de nævnte kommuner alle anvender samme ESDHsystem vil de umiddelbart kunne anvende løsningen. Frederikssund Kommune står for projektet, men de øvrige kommuner bidrager med viden og vil også blive inddraget i udformningen af løsningen og evt. i et testforløb. Offentlig samarbejdspartner 2 Offentlig samarbejdspartner 2 Rolle Holstebro Kommune Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i en ESDH ERFAgruppe med deltagelse af Gentofte, Holstebro, Horsens og Frederikssund Kommune. Da de nævnte kommuner alle anvender samme ESDHsystem vil de umiddelbart kunne anvende løsningen. Frederikssund Kommune står for projektet, men de øvrige kommuner bidrager med viden og vil også blive inddraget i udformningen af løsningen og evt. i et testforløb. Offentlig samarbejdspartner 3 Offentlig samarbejdspartner 3 Rolle Horsens Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i en ESDH ERFAgruppe med deltagelse af Gentofte, Holstebro, Horsens og Frederikssund Kommune. Da de nævnte kommuner alle anvender samme ESDHsystem vil de umiddelbart kunne anvende løsningen. Frederikssund Kommune står for projektet, men de øvrige kommuner bidrager med viden og vil også blive inddraget i udformningen af løsningen og evt. i et testforløb. Offentlig samarbejdspartner 4 Offentlig samarbejdspartner 4 Rolle Offentlig samarbejdspartner 5 Offentlig samarbejdspartner 5 Rolle Offentlig samarbejdspartner 6 Side 26 af 32

27 Offentlig samarbejdspartner 6 Rolle Offentlig samarbejdspartner 7 Offentlig samarbejdspartner 7 Rolle Offentlig samarbejdspartner 8 Offentlig samarbejdspartner 8 Rolle Offentlig samarbejdspartner 9 Offentlig samarbejdspartner 9 Rolle Offentlig samarbejdspartner 10 Offentlig samarbejdspartner 10 Rolle Mulige private samarbejdspartnere Antal private samarbejdspartnere 1 Privat samarbejdspartner 1 CSC Rolle Privat samarbejdspartner 2 Privat samarbejdspartner 2 Rolle Privat samarbejdspartner 3 Privat samarbejdspartner 3 Rolle CSC varetager den tekniske udformning og udvikling af løsningen. CSC er valgt, da de er leverandør af ESDHsystemet Captia, som de fire kommuner anvender. Privat samarbejdspartner 4 Side 27 af 32

28 Privat samarbejdspartner 4 Rolle Privat samarbejdspartner 5 Privat samarbejdspartner 5 Rolle Privat samarbejdspartner 6 Privat samarbejdspartner 6 Rolle Privat samarbejdspartner 7 Privat samarbejdspartner 7 Rolle Privat samarbejdspartner 8 Privat samarbejdspartner 8 Rolle Privat samarbejdspartner 9 Privat samarbejdspartner 9 Rolle Privat samarbejdspartner 10 Privat samarbejdspartner 10 Rolle Projektorganisering Projektorganisering Frederikssund Kommune er projektleder. De øvrige kommuner fungerer som sparringspartnere. CSC varetager al udvikling af den tekniske løsning. Projektmidler Har hovedansøger tidligere ansøgt ABTfonden om støtte? Angiv til hvilke projekter og beløbets størrelse samt Nej Side 28 af 32

29 ansøgningsnummer for de projekter, der har modtaget støtte Har hovedansøger modtaget støtte til det nærværende projekt fra anden side (andre fonde, puljer, private investorer m.v.)? Angiv fra hvem og beløbets størrelse Nej Side 29 af 32

30 Tabel 7. Projektbudget Samlet budget ved projektstart Direkte udgifter Total Løn til eget personale Teknologi Andre varer og materialer Tjenesteydelser (fx konsulenter) Kursusaktiviteter Rejser, befordring og kørsel Revision 0 Andet Direkte udgifter i alt Indirekte udgifter Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter) 0 Udgifter i alt Indtægter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 Evt. indtægter i projektet 0 Egenfinansiering, direkte tilskud Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter) 0 Indtægter i alt Udgifter indtægter (= ansøgt tilskud fra ABTfonden) Side 30 af 32

31 Budget Evt. kommentar(er) til tabellen "Budget" Antal projektplans faser Angiv hvor mange faser du ønsker at oprette 7 Projektplan fase 1 Fase 1 Projekt start Startdato: Overordnet mål Bookning af ressourcer og detailplanlægning Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Færdig projektplan Projektplanen kan holdes inden for det forventede tidsrum Detaljeret projektplan Projektplan fase 2 Fase 2 Dataindsamling Startdato: Overordnet mål Milepæl Succeskriterier Leverancer Interview med mulige brugere (borgere) for at afdække, hvad der skal til for at få dem til at bruge løsningen. Interview med sagsbehandlerne for at afdække hvilke oplysninger, de har behov for at få. Interviews gennemført og kravsspecifikation udarbejdet Det er muligt at få borgerne til at deltage i udviklingen af kravsspecifikationen. Kravsspecifikation Slutdato: Projektplan fase 3 Fase 3 Løsningsdesign (detaljeret) Startdato: Overordnet mål Designworkshop hvor løsningen bliver tegnet. Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Løsningen færdigdesignet Det er muligt at designe en løsning, som kan holdes inden for det budgetterede. Detaljeret designdokument Projektplan fase 4 Fase 4 Løsningsudvikling og test Startdato: Overordnet mål Milepæl Succeskriterier Side 31 af 32 Udvikling, konfiguration og test Løsningen installeret i testmiljø Færdigtestet løsning Slutdato:

32 Leverancer Udviklet, konfigureret og testet løsning Projektplan fase 5 Fase 5 Løsningsimplementering Startdato: Overordnet mål Undervisning og idriftssættelse Slutdato Milepæl Succeskriterier Leverancer Undervisning gennemført og løsningen implementeret og klar til brug Løsning klar til ibrugtagning Implementeret løsning Projektplan fase 6 Fase 6 Drift Startdato: Overordnet mål Drift af løsningen Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Løsningen sat i drift og taget i brug af borgerne 50% af ansøgerne bruger løsningen Drift Projektplan fase 7 Fase 7 Evaluering Startdato: Overordnet mål Dataindsamling og evalueringsworkshop, samt afrapportering Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Dataindsamling gennemført og rapport udarbejdet Færdig evalueringsrapport Evalueringsrapport Tro og loveerklæring Jeg accepterer hermed ovenstående False Side 32 af 32

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding. Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Evalueringsrapport Digitalisering af ansøgningsprocessen ved optag udenfor den koordinerede tilmelding Projektnr. 1103 Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Universiteternes IT, 27. maj 2013

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om råden over vej

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om råden over vej Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om råden over vej Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering.............................

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Patientkufferten til genoptræning. Evaluering til ABT- fonden - 1 -

Patientkufferten til genoptræning. Evaluering til ABT- fonden - 1 - Patientkufferten til genoptræning Evaluering til ABT- fonden - 1 - Indholdsfortegnelse. 1. Indledning:...1 2. Formål...2 3. Baggrund...2 4. Teknologien...3 5. Forretningsmæssig problemstilling...4 5.1

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Evaluering af videodemonstrationsprojekt

Evaluering af videodemonstrationsprojekt Evaluering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Hovedrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport-v5

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Rapport om forsøg med. Styrket Borgerkontakt. En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager

Rapport om forsøg med. Styrket Borgerkontakt. En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager Rapport om forsøg med Styrket Borgerkontakt En proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager Rapport om Styrket Borgerkontakt en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere