Endelig ansøgning [785]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig ansøgning [785]"

Transkript

1 Endelig ansøgning [785] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 785 Projekt Projektets titel Automatisering af arbejdsgange ved brug af præjournalisering Startdato: Slutdato: Hovedansøger Hovedansøger 1 Frederikssund Kommune Hovedansøger 2 Adresse 1 Torvet 2 Adresse 2 Postnr By Frederikssund CVR nr Fornavn Jayne Efternavn Press Titel IKTchef Kontaktperson for ansøgningen Fornavn Jayne Efternavn Press Organisation Frederikssund Kommune Stilling IKTchef Telefon Telefon 2 Side 1 af 32

2 1. Formål Beskriv kort formålet med projektet og hvordan projektet opfylder tildelingskriterierne. Formålet med projektet er at frigive tid til sagsbehandling og dermed give borgerne en bedre og hurtigere sagsbehandling. Vi vil fokusere på at få en ellers tung gruppe borgere til at anvende en selvbetjeningsløsning og dermed blive digitaliserede, således at det bliver muligt at kvalitetssikre data, lave datafangst og automatisere nogle af sagsgangene. Det er målet, at løsningen skal være generisk og dermed skal kunne overføres til andre områder af den kommunale sagsbehandling også. Projektet skal derfor undersøge, om kommunikationen mellem ansøger og kommune kan optimeres i elektroniske kanaler primært ved at etablere en hjemmeside, der hjælper ansøgere om enkeltydelser med at få udarbejdet en ansøgning og sikrer, at de i højere grad får vedlagt alle relevante bilag. Det er projektets mål at afdække de krav, der skal stilles for at sikre kvalitet i kommunikationen mellem tunge borgere og kommunen og det forventes, at dette kan realiseres i en webside, der kan eksemplificere dette. Succeskriteriet er, at få antallet af borgere, der ansøger elektronisk frem for i papirform op på min. 50%. Side 2 af 32

3 2. Projektidé Beskriv visionen giv et sælgende resumé af projektet. Vi har været nødt til at skifte fokusområde i forhold til prækvalifikationen, fordi de områder, vi i første omgang havde beskæftiget os med, forventes snarligt at forsvinde ud af kommunens regi. Vi har i stedet valgt sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser i hht. Aktivlovens 80, 81 og 85. Visionen for dette projekt er at bidrage til forståelse af, hvordan en kommune elektronisk kan kommunikere med en gruppe af borgere, der ofte bliver holdt ude af målgruppen for itbaseret borgerkommunikation. Projektets erfaringer vil kunne overføres til lignende sagsområder. Sagsbehandlingstiden på en ansøgning om enkeltydelse er ofte lang, bl.a. fordi de indkomne ansøgninger er mangelfulde. Hvis vi kan kvalitetssikre ansøgningerne ved at få borgerne til at udfylde dem elektronisk, er der potentiale for at automatisere sagsgange, der i dag udføres manuelt og optimere andre arbejdsgange og dermed afkorte sagsbehandlingstiden. Dette kan gøres med kendt og eksisterende teknologi. Vi vil gøre dette med en hjemmeside, der sikrer: En korrekt udfyldt formular. At formularen beriges med data i stregkoder, således at indlæsning af formular og bilag kan automatisere sagsoprettelsesprocessen. At borgeren evt. oplyser adresse eller mobiltelefonnummer, så en del af kommunikationen kan klares elektronisk. Følgende arbejdsgange vil blive ændret for sagsbehandlerne: Returnering af ansøgninger pga. manglende oplysninger bliver reduceret til et minimum. Udsendelse af samtykkeerklæring mv. fjernes, fordi dette indbygges i ansøgningen. Oprettelse af sag i ESDHsystemet fjernes, da denne bliver automatiseret. Samtidig forventes det, at en højere grad af feedback i form af automatisk genererede kvitteringsskrivelser og statusskrivelser ved bestemte handlinger i sagen vil nedbringe antallet af de henvendelser fra borgerne, der udelukkende handler om, hvordan det går med deres sag. I Frederikssund, Horsens og Gentofte Kommuner omfattes i alt 24 medarbejdere, som alle er sagsbehandlere i kontanthjælpsafdelingerne, af projektet. Udfra dette tal anslås det, at der på landsplan er ca. 500 medarbejdere beskæftiget med udbetaling af enkeltydelser. Side 3 af 32

4 3. Fagområde 3. Fagområde Digitalisering Side 4 af 32

5 4. Den nuværende situation Beskriv den nuværende situation ("i dag") og tilhørende arbejdsprocesser så konkret som muligt. Ansøgning om enkeltydelser er i dag en papirbaseret sagsgang, hvor meget af tiden til sagsbehandling går til at kvalitetssikre den indkomne ansøgning, så den krævede dokumentation er til stede. Ansøgerne er ofte svage borgere og som regel er den indsendte ansøgning mangelfuldt udfyldt og der mangler dokumentation. Sagsbehandlerne bruger derfor megen tid på at indhente de manglende oplysninger og den manglende dokumentation. Det betyder, at sagsbehandlingen af en ansøgning om enkeltydelse kommer ofte til at strække sig over meget lang tid, fordi den som regel skal retur til borgeren mere end en gang før den er komplet. Dernæst skal der evt. fremsendes samtykkeerklæring eller tilbagebetalingserklæring til underskrift hos borgeren og der skal ofte også indhentes oplysninger fra 3. part. Det giver et langt sagsbehandlingsforløb, hvilket er meget uhensigtsmæssigt både for kommunen, fordi sagsbehandlerne bruger al for megen tid på hver sag, men i allerhøjeste grad også for borgerne, fordi de ofte har brug for pengene ret hurtigt og derfor har svært ved at vente. Det betyder også, at kontanthjælpsafdelingen modtager mange henvendelser fra borgerne, der udelukkende går på, om ansøgningen er modtaget og hvor langt man er nået i sagsbehandlingen. Til ansøgning om enkeltydelser anvendes Dafoloblanket Blanketten kan udløse to forskellige KLnr eller I Frederikssund kommune er der i 2009 oprettet 590 sager vedr. behandling af enkeltsager. Ca. 40 % af de modtagne blanketter kommer fra en borger, der har ansøgt mindst en gang tidligere i Der er eksempler på borgere der har op til fem ansøgninger om enkeltydelser om året. Forløbet i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser er i dag som følger: 1. Borgeren får udleveret ansøgningsskema i papirform hos Social Service 2. Borgeren udfylder skema og returnerer dette. Relevante bilag skal medsendes. 3. Skema modtages og sendes direkte til sagsbehandler idet der er erfaring for at denne type ansøgninger oftest er mangelfuld. 4. Hvis skemaet ikke er korrekt udfyldt eller der mangler bilag returneres det til borgeren. Det sker ofte flere gange, før alle nødvendige bilag er kommet med. 5. Der foretages kontrol af borgerens berettigelse til ydelsen ved opslag på A850, Eindkomst, og R75 6. Sagen oprettes i ESDHsystemet Captia. Løbende korrespondance arkiveres og journal føres på sagen i Captia. Skærmdump fra Eindkomst og R75 lægges på sagen. 7. Rådighedsberegning foretages på regneark, der arkiveres på sagen. 8. Der foretages vurdering af rimelig begrundet udgift. Der indhentes evt. udtalelser fra andre eks. Tandlægekonsulenten. 9. Der fremsendes tilbagebetalingserklæring ved depositum til bolig og samtykkeerklæring til indhentelse af lægeoplysninger ved ansøgning om dækning af medicinudgifter. 10. Udbetaling sker fra KMDAktiv. 11. Først når sagen er helt færdigbehandlet, indskannes alle dokumenter til sagen i Captia. 12. Sagen lukkes i Captia, når bevillingen er færdigbrugt. Der træffes altid en afgørelse uanset om det er afslag eller bevilling. De henvendelser der modtages fra borgerne pr. telefon eller personligt er primært forespørgsler til, hvor langt sagerne er nået og hvornår borgeren kan forvente at modtage pengene. Side 5 af 32

6 5. Løsningsbeskrivelse Beskriv konkret den nye teknologi/arbejdsmetode/løsning ("idé"), der skal afprøves i projektet. Idéen er at prøve at hjælpe de lidt svagere borgere til at blive mere selvhjulpne ved at anvende en selvbetjeningsløsning, der er specielt rettet mod dem. Som følge heraf får vi mulighed for at lave datafangst samt automatisere og helt fjerne nogle arbejdsgange for sagsbehandlerne. Vi forventer at dette kan lade sig gøre, fordi: 1. De borgere, der søger enkeltydelser, aldersmæssigt ligger i et segment, der typisk er vant til at bruge internettet (se nedenstående statistik over køns og aldersfordeling på ansøgerne) 2. Erfaringsmæssigt ved vi, at disse borgere oftest har en PC i hjemmet Fordeling af ansøgere om enkeltydelser i 2009 fordelt på alder og køn: Alder Køn I alt Mand Kvinde I alt Vi er bevidst om, at denne gruppe af borgere måske ikke er så stærke ITbrugere og derudover ofte har udfordringer med at læse og skrive, så den borgerrettede del af løsningen skal laves med inddragelse af borgere for at sikre, at den bliver lavet på en måde, så borgerne rent faktisk kan finde ud af at benytte den. Den konkrete / tekniske del af løsningen består af: En hjemmeside med en aktiv formular. Det forventes at denne skal udvikles med Adobe Acrobat. Det skal afklares i analysefasen om dette produkt kan integreres med den hjælp, der bliver nødvendig. Konfiguration af ESDHsystem så blanketter kan registreres automatisk og sagsoprettelse dermed også kan automatiseres. Konfiguration af ESDHsystem til automatisk generering af svarskrivelser og statusskrivelser. Den aktive formular kan udover fra kommunens hjemmeside gøres tilgængelig fra Borger.dk. Den tekniske løsning vil kunne bruges i samspil med Dokumentboks og/eller NemSMS, men vi har i udgangspunktet valgt ikke at anvende det i projektet, idet det pt. ikke forventes, at denne gruppe af borgere anvender digital signatur, hvilket er et krav for at kunne anvende Dokumentboks. Dette skal dog afdækkes i projektet. Viser det sig at borgerne anvender Dokumentboks vil det få den indflydelse på dette projekt, at udgående kommunikation efter sagsoprettelse skal gå via Dokumentboks. Det innovative i dette projekt er anvendelsen af kendt og eksisterende teknologi til kommunikation med en gruppe borgere der traditionelt opfattes som svage. Projektet vil derfor generere viden på dette område. Pt. er eneste kendte analyse af dette område Odense Kommunes arbejde vedr. borgerinddragelse (Odense 2006). Dette arbejde fokuserede dog bredt på alle borgere, og ikke eksplicit på gruppen af svage borgere. I analysen af borgerkommunikationen er det væsentligt at få klarlagt, hvorledes borgeren helst vil kommunikeres med i forbindelse med selve sagsbehandlingen, således at alle relevante data om kommunikationsformen kan indsamles via hjemmesiden. Eksempelvis kan man ved at bede borgerne om at oplyse deres adresse, anvende denne til at udbede yderligere dokumentation i det omfang hvor dette kan gøres uden at anvende personfølsomme data. Dette kan evt. også ske pr. SMS. Side 6 af 32

7 6. Situationen efter indførelse af løsningen Beskriv den nye situation ("i morgen") og de ændrede arbejdsprocesser, når løsningen er implementeret. I det følgende beskrives en forventet arbejdsgang ved anvendelse af en intelligent blanket. Arbejdsgangen i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser er som følger: 1. Borgeren starter blanket på kommunens hjemmeside og udfylder denne. Borgeren skal tage stilling til hvilken type ydelse, der søges om. Dette bevirker, at blanketten udvides med relevante felter, der kan anvendes til at angive, at borgeren giver tilladelse til indhentning af oplysninger fra 3. part, udtalelser eller lign. således, at den i dag efterfølgende arbejdsgang med fremsendelse af erklæringer kan afskaffes. Borgeren kan undervejs få hjælp og guides til hvordan blanketten skal udfyldes. Afhængigt af hvad der ansøges om, bliver borgeren guidet gennem huskeliste, der sikrer at flest mulige relevante bilag vedlægges ansøgningen. Når borgeren har udfyldt skemaet, printes dette ud, underskrives og returneres sammen med relevante bilag. Skemaet vil kunne indsendes elektronisk med brug af digital signatur, men qua vores antagelser om, at disse borgere ikke i ret stor udstrækning anvender digital signatur, vil denne løsning pt. ikke være særligt aktuel. Skemaet indeholder nu stregkode med informationer om borger, sagsområde og KLnummer. Skemaet indeholder endvidere oplysning om hvilke og hvor mange bilag der er vedlagt. 2. Skema skannes. På baggrund af stregkodeoplysninger kan der automatisk oprettes en sag i ESDH systemet og der genereres automatisk en kvitteringsskrivelse for modtagelse med oplysning om forventet sagsbehandlingstid. 3. Sagsbehandler modtager advis fra ESDH system om ny sag. Sagsbehandler kontrollerer om skema og bilag er korrekt udfyldt. Hvis skemaet ikke er korrekt udfyldt eller der mangler bilag, findes der er standardskrivelse, der kan udsendes direkte fra sagen, hvor der kan anmodes om at få den manglende dokumentation. 4. Der foretages kontrol af borgerens berettigelse til ydelsen ved opslag på A850, Eindkomst, og R Løbende korrespondance arkiveres og journal føres på sagen i Captia. Eindkomst, R75 registreres i sagen. 6. Rådighedsberegning foretages på regneark, der arkiveres på sagen. 7. Der foretages vurdering af rimelig begrundet udgift. Der indhentes evt. udtalelser fra andre eks. Tandlægekonsulenten. 8. Der fremsendes tilbagebetalingserklæring ved depositum til bolig. 9. Udbetaling sker fra KMDAktiv. Nogle gange til alternativ modtager. 10. Sagen lukkes i Captia, når bevillingen er færdigbrugt. Der frigøres ressourcer ved: 1. At øge sandsynligheden for at blanketten er udfyldt korrekt 1. gang (højne kvaliteten af ansøgningerne) 2. Automatisering af sagsoprettelse og dokumenttilknytning. 3. Automatisering af udsendelse af kvitteringsskrivelse og evt. statusmeddelelser 4. Nedsættelse af antallet af rykkerhenvendelser, fordi borgerne får at vide, hvornår de kan forvente svar. 5. Forkortelse af antallet af kalenderdage en sagsbehandling strækker sig over ved at kommunikere elektronisk med borgerne i stedet for i papirform. Side 7 af 32

8 7. Erfaringer Beskriv erfaringer fra lignende projekter fra ind og/eller udland. Der er flere, der har gjort sig gode erfaringer med præjournalisering og automatisering af arbejdsgange på baggrund af dette. F.eks. har Skanderborg Kommune benyttet sig af dette i forbindelse med oprettelse af personalesager. ABTfonden støtter allerede følgende projekter, der har fællestræk med dette projekt: Automatisering af arbejdsgange (Arbejdsskadestyrelsen) Digitalisering af boligsikrings og børnefamilieydelsesområdet (Københavns Kommune) Det der adskiller dette projekt fra de ovennævnte er, at vi vil lave en løsning specielt rettet mod en gruppe af borgere, som man traditionelt set ikke forventer er i stand til at benytte sig af selvbetjeningsløsninger. Dette skal lykkes ved at inddrage borgerne i udarbejdelsen af den borgervendte del af løsningen. Flere kommuner har allerede nu onlineskemaer til at søge om enkeltydelser, men udfordringen er, at de borgere, som dette skema henvender sig til, ofte ikke er i stand til at udfylde skemaet korrekt uden grundig vejledning. Dette vil forsøge at give dem i vores løsning. Det er således den borgervendte del af løsningen, der er det innovative i dette projekt. Den interne del af løsningen, der går på præjournalisering og automatisering af arbejdsgange er velkendt og velafprøvet. Dog er evt. samspil med Dokumentboks og NemSMS af gode grunde ikke afprøvet endnu, da disse løsninger endnu ikke er tilgængelige. Side 8 af 32

9 Antal direkte målgruppe(r) Antal direkte målgrupper 1 Direkte målgruppe 1 Direkte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Sagsbehandlere der behandler ansøgninger om enkeltydelser Sagsbehandlerne bliver lettet for nogle administrative opgaver. Følgende arbejdsgange vil blive ændret for sagsbehandlerne: Returnering af ansøgninger pga. manglende oplysninger bliver reduceret til et minimum. Udsendelse af samtykkeerklæring mv. fjernes, fordi dette indbygges i ansøgningen. Oprettelse af sag i ESDHsystemet fjernes, da denne bliver automatiseret. I Frederikssund Kommune berøres 5 sagsbehandlere. Fordi nogle arbejdsgange bliver enten automatiseret, minimeret eller helt fjernet, vil sagsbehandlerne kunne spare tid på hver eneste sag, de behandler. Sagsbehandlerne har anslået, at de med denne løsning vil kunne spare ca. 30 min. pr. sag. Der blev i 2009 behandlet 590 sager om enkeltydelser i Frederikssund Kommune. Sagsbehandlerne vil blive bedt om at registrere hvor lang tid de bruger på behandlingen af en sag før og efter implementering af løsningen. Et sagsbehandlingsforløb vil strække sig over færre kalenderdage, fordi en del af kommunikationen med borgeren bliver elektronisk og der dermed spares postgange og samtidig bliver nogle af de tidsforlængende arbejdsprocesser minimeret. Derfor vil sagsbehandlerne hurtigere kunne afslutte sagsbehandlingen. Sagsbehandlerne skulle gerne kunne mærke, at sagsbehandlingen strækker sig over færre kalenderdage og de derfor får sagerne lukket hurtigere, så de ikke har så mange sideløbende sager. Sagsbehandlerne vil blive bedt om at registrere hvor mange kalenderdage behandlingen af en sag strækker sig over før og efter implementering af løsningen. Direkte målgruppe 2 Direkte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 3 Direkte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Side 9 af 32

10 Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Direkte målgruppe 4 Direkte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Arbejdskraftbesparende potentiale Direkte målgruppe 5 Direkte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal indirekte målgruppe(r) Antal indirekte målgrupper 3 Indirekte målgruppe 1 Indirekte målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Rådhusbetjente I dag bliver skemaerne med bilag sendt ind i papirform og undtaget for skanning. Det betyder, at rådhusbetjentene skal sortere den indkomne post og tage disse skemaer fra og sørge for, at de kommer ud til afdelingen. I Frederikssund Kommune vil 4 rådhusbetjente blive påvirket. Hvis løsningen indføres vil rådhusbetjentene kunne spare arbejdsgangen med at sortere skemaerne om enkeltydelser fra, idet vi slet ikke vil modtage skemaerne i papirform mere. Side 10 af 32

11 Indikator for potentiale Måling af indikator Den tid rådhusbetjentene bruger på at håndtere post vil blive reduceret. Rådhusbetjentene vil blive bedt om at registrere, hvor lang tid de er om at sortere og fordele post før og efter løsningen. Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 2 Indirekte målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Postfordelere i afdelingen Postfordelerne i afdelingen bruger i dag tid på at fordele papirsposten til de enkelte sagsbehandlere. Denne arbejdsgang vil med løsningens indførsel blive elektronisk. I Frederikssund Kommune vil 12 personer blive påvirket af dette. Postfordelerne vil fremover skulle fordele posten elektronisk i ESDHsystemet i stedet for manuelt i papirform. Den elektroniske arbejdsgang er væsentlig hurtigere end den manuelle papirform. Den tid postfordelerne bruger på at håndtere post vil blive reduceret. Postfordelerne vil blive bedt om at registrere, hvor lang tid de bruger på postfordeling før og efter løsningens implementering. Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 3 Indirekte målgruppe 3 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Medarbejdere i receptionen I dag bliver skemaerne i papirform udleveret i receptionen og det afføder ofte en del spørgsmål til udfyldelse af skemaet. I Frederikssund Kommune vil 24 personer blive påvirket. Arbejdsgangen med at udlevere skemaer og i et vist omfang også vejledningen til udfyldelse af dem vil blive reduceret eller helt forsvinde ved indførelse af løsningen. Den tid receptionen bruger på at udlevere skemaerne og vejlede i udfyldelse af dem vil blive væsentligt reduceret. Receptionen vil blive bedt om at registrere, hvor megte tid de bruger om ugen på at udlevere skemaer med medfølgende vejledning før og efter indførelse af løsningen. Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 4 Indirekte målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Side 11 af 32

12 Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Indirekte målgruppe 5 Indirekte målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Arbejdskraftbesparende potentiale Indikator for potentiale Måling af indikator Mulige øvrige effekter Indikator for øvrig effekt Måling af indikator for øvrig effekt Antal øvrige målgruppe(r) Antal øvrige målgrupper 1 Øvrig målgruppe 1 Øvrig målgruppe 1 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? De borgere der ansøger om enkeltydelser Vi kan se ud af de ansøgninger, vi modtager i dag, at borgerne har meget svært ved at finde ud af at udfylde skemaerne korrekt og få alle de relevante bilag med. De skal meget gerne opleve løsningen, som en hjælp til både at få udfyldt skemaet, men også at huske at få alle bilagene med. Borgerne får den gevinst af løsningen, at sagsbehandlingstiden nedsættes. Desuden skal en højere grad af feedback i form af kvitteringsskrivelser og statusmeddelelser give dem bedre indblik i egen sag. Muligheden for at modtage beskeder fra kommunen via eller SMS vil give borgeren oplevelsen af, at kommunen er nem at kommunikere med. Forbedret Øvrig målgruppe 2 Øvrig målgruppe 2 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 3 Øvrig målgruppe 3 Side 12 af 32

13 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 4 Øvrig målgruppe 4 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Øvrig målgruppe 5 Øvrig målgruppe 5 Påvirkning af målgruppen Hvordan vil målgruppen efter implementering af løsningen opleve den offentlige service/ kvalitet? Effektmåling og samlet evaluering af projektet Øvrige effekter Effektmåling Evaluering Kommunen opnår en besparelse på portoudgifter og print, idet borgeren selv udskriver blanketten og kommunikationen med borgeren i højere grad gøres elektronisk. Effekten vil blive målt ved: Opgørelse af hvor mange blanketter, der udfyldes elektronisk frem for i hånden. Opgørelse af tidsforbrug pr. sag hos sagsbehandleren før/efter. Opgørelse af tidsforbrug på postsortering hos rådhusbetjentene/postfordeleren før/efter Opgørelse af tidsforbrug hos receptionen før/efter Effektmålingen vil give et billede af, om projektet har frigivet tid som forventet. Det er et succeskriterium, at sagsbehandlerne sparer min. 20 min. pr. sag. Derudover skal der måles på brugeroplevelse ved at interviewe de medarbejdere, som har været påvirket af projektet. Antallet af borgere, der benytter løsningen, tages ydermere som indikator for løsningens succes. Succeskriteriet er at få min. 50% af borgerne til at benytte løsningen. Side 13 af 32

14 Tabel 1. Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Arbejdskraftbesparende potentiale for direkte berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Sagsbehandlere (HK) 5, , , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, direkte berørt målgruppe: Arbejdskraftbesparende potentiale for indirekte berørt(e) målgruppe(r) 5, , , % 4% Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Rådhusbetjente 4, , , ,00 Postfordelere (HK) 1, , , ,00 Receptionister (HK) 3, , , ,00 Total, indirekte berørt målgruppe: 0,00 0,00 0,00 0,00 1% 1% 1% 1% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 8, , , % 2% Evt. merarbejde for de berørt(e) målgruppe(r) Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årligt merforbrug Årligt merforbrug i procent Indtast faggruppe Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total, merarbejde: 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0% 0% Samlet arbejdskraftbesparende potentiale Nuværende samlet årligt forbrug Forventet samlet årligt forbrug Årlig besparelse Årlig besparelse i procent Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Årsværk Lønudgifter Total 13, , , % 3% Side 14 af 32

15 Projektets arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets arbejdskraftbesparende potentiale" Det er en meget teoretisk beregning, idet det ikke er formålet med projektet at spare medarbejdere væk, men derimod at frigive tid til egentlig sagsbehandling fremfor administrative rutiner. Desuden er projektet et demonstrationsprojekt, som vi har valgt at lave på et lille sagsområde. Derfor er besparelsen ikke så stor direkte på dette område, men når løsningen er lavet, vil den nemt kunne overføres til andre sagsområder og så bliver det arbejdskraftbesparende potentiale langt større. Side 15 af 32

16 Tabel 2. Projektets økonomiske balance Projektets økonomiske balance Total Direkte arbejdskraftbesparelse ,00 Indirekte arbejdskraftbesparelse ,00 Besparelser på driftsomkostninger ,00 Økonomiske gevinster total Omkostninger til merarbejde 0,00 Totale projektudgifter ,00 Øgede driftsomkostninger 0,00 Omkostninger total Årlig økonomisk balance Summeret økonomisk balance Side 16 af 32

17 Projektets økonomiske balance Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets økonomiske balance" Som nævnt er der tale om et demonstrationsprojekt på et ret lille område. Projektet balancerer ikke i sig selv, men løsningen vil nemt og med relativt små investeringer kunne udbredes til flere sagsområder og så vil potentialet blive øget væsentligt. Desuden vil projektet høste erfaringer på området omkring "tunge" borgergrupper, som vil kunne bruges i mange andre sammenhænge. Side 17 af 32

18 Tabel 3. Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Det totale årlige arbejdskraftbesparende potentiale for projektet i årsværk 0,33 Antallet af årlige gentagelser af den arbejdsproces, projektet er rettet imod 600 Gennemsnitligt arbejdskraftbesparende potentiale i årsværk pr. gentagelse af arbejdsproces 0, Antal gentagelser af arbejdsprocessen på landsplan Arbejdskraftbesparende potentiale ved landsdækkende udbredelse opgjort i årsværk 33, s Side 18 af 32

19 Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale Evt. kommentar(er) til tabellen "Projektets landsdækkende arbejdskraftbesparende potentiale" Dette er kun for sagsområdet udbetaling af enkeltydelser iht. Aktivlovens 80, 81 og 85. Hvis løsningen udbredes til flere sagsområder er potentialet langt større. Side 19 af 32

20 Tabel 4. Risikoområder Organisation: Risikoen skyldes forhold i organisationen Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Personalemangel hos kommunen. Kommunale besparelser Projektet kan blive forsinket Ny projektplan Gennemsnit: 4,0 Teknisk løsning: Risikoen kommer af den tekniske løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Løsningen er for ustabil Teknik Borgerne og sagsbehandlerne bruger ikke løsningen. Systematisk test før ibrugtagning Gennemsnit: 4,0 Leverandører: Risikoen er relateret til leverandørerne Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Sidste del af løsningen kan ikke implementeres Ressourcemangel hos kildekodeejeren Projektet forsinkes Ny projektplan. Anden ansvarsfordeling Gennemsnit: 1,0 Interessenter: Risikoen er relateret til projektets interessenter Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Borgerne anvender ikke løsningen Svært flyttelige traditioner i et tungt område Processen vil være længere. Succeskriteriet opnås ikke. Fokus på sagsbehandlerne, som kan påvirke brugen Gennemsnit: 2,0 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Side 20 af 32 Risiko Hvad er det for risici projektet Kilde Hvem/Hvad er kilden til Sandsyn Konse Vurde Beskriv hvordan risikoen kan påvirke Korrigerende

21 Kvalitet: Risikoen er relateret til kvaliteten af projektets løsning Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke udfaldet af projektet Korrigerende handling(er) Løsningen er ikke brugervenlig nok Løsningens udformning Succeskriteriet opnås ikke. Høj grad af borgerinddragelse i udviklingen Gennemsnit: 1,0 Side 21 af 32

22 Risiko områder Evt. kommentar(er) til tabellen "Risiko områder" Side 22 af 32

23 Tabel 5. Økonomiske risici Omkostninger: Risikoen for at omkostningerne bliver større end angivet Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres Udviklingen af løsningen kan være Løsningens kompleksitet mere kompliceret end beregnet Hvis løsningen bliver dyrere, varer det længere før der reelt opnås en besparelse Det er primært den samlede udgift til tjenesteydelser, der bliver højere. Udgiften til teknologi kan dog også stige. Gennemsnit: 6,0 Økonomisk potentiale: Riskoen for at det økonomiske potentiale bliver mindre end angivet Risiko Hvad er det for risici projektet indeholder? Kilde Hvem/Hvad er kilden til risikoen? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan risikoen kan påvirke projektets potentiale Angiv ændringer i de forventede omkostninger hvis risiko realiseres Borgerne anvender ikke løsningen. Borgerne og løsningens grad af brugervenlighed Hvis borgerne ikke vil anvende løsningen, kan den forventede besparelse ikke opnås Omkostningerne øges ikke, men besparelsen opnås til gengæld heller ikke. Borgerne har svært ved at anvende løsningen og kræver derfor megen hjælp. Løsningens grad af brugervenlighed Sagsbehandlerne bruger den tid, de Der opnås ingen besparelse, fordi sparer på sagsbehandlingen til at tiden bruges til vejledning af hjælpe borgerne med at finde ud af at borgerne. bruge løsningen i stedet. Gennemsnit: 6,0 Side 23 af 32

24 Økonomiske risici Evt. kommentar(er) til tabellen "Økonomiske risici" Side 24 af 32

25 Tabel 6. Barrierer Barrierer Barriere for national udbredelse af projektets løsning Kilde Hvem/Hvad er kilden til barrieren? Sandsynlighed Konsekvens Vurdering Beskriv hvordan barrieren påvirker projektets nationale arbejdskraftbesparende potentiale Korrigerende handling(er) Målgruppen er for svag Brugerne (borgerne) kan vise sig ikke at kunne benytte elektroniske formularer Løsningen kan ikke anvendes = intet potentiale Publicering af resultatet så erfaring gives videre Brugergruppen (medarbejderne i forvaltningen) kan ikke få den ønskede løsning Enkeltelementer i den samlede løsning udnyttes ikke Udgiften til konfiguration er for høj Løsningen laves så standardiseret som muligt. Gennemsnit: 2,0 Side 25 af 32

26 Barrierer Evt. kommentar(er) til tabellen "Barrierer" Hvis det viser sig at borgerne hverken kan betjenes med central, web baseret løsning, eller decentral 'udleveret elektronisk blanket' løsning, vil dette projekt have bidraget til at afdække dette. Omvendt vil succesfuld erfaring kunne bruges i mange andre projekter der kommunikerer med 'svage borgere'. Business casen kan ikke overføres til kommuner der anvender andre ESDHsystemer idet omkostningerne til konfiguration af løsningen ikke kendes for andre produkter. Offentlige samarbejdspartnere Antal offentlige samarbejdspartnere Offentlig samarbejdspartner 1 Rolle 3 Gentofte Kommune Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i en ESDH ERFAgruppe med deltagelse af Gentofte, Holstebro, Horsens og Frederikssund Kommune. Da de nævnte kommuner alle anvender samme ESDHsystem vil de umiddelbart kunne anvende løsningen. Frederikssund Kommune står for projektet, men de øvrige kommuner bidrager med viden og vil også blive inddraget i udformningen af løsningen og evt. i et testforløb. Offentlig samarbejdspartner 2 Offentlig samarbejdspartner 2 Rolle Holstebro Kommune Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i en ESDH ERFAgruppe med deltagelse af Gentofte, Holstebro, Horsens og Frederikssund Kommune. Da de nævnte kommuner alle anvender samme ESDHsystem vil de umiddelbart kunne anvende løsningen. Frederikssund Kommune står for projektet, men de øvrige kommuner bidrager med viden og vil også blive inddraget i udformningen af løsningen og evt. i et testforløb. Offentlig samarbejdspartner 3 Offentlig samarbejdspartner 3 Rolle Horsens Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i en ESDH ERFAgruppe med deltagelse af Gentofte, Holstebro, Horsens og Frederikssund Kommune. Da de nævnte kommuner alle anvender samme ESDHsystem vil de umiddelbart kunne anvende løsningen. Frederikssund Kommune står for projektet, men de øvrige kommuner bidrager med viden og vil også blive inddraget i udformningen af løsningen og evt. i et testforløb. Offentlig samarbejdspartner 4 Offentlig samarbejdspartner 4 Rolle Offentlig samarbejdspartner 5 Offentlig samarbejdspartner 5 Rolle Offentlig samarbejdspartner 6 Side 26 af 32

27 Offentlig samarbejdspartner 6 Rolle Offentlig samarbejdspartner 7 Offentlig samarbejdspartner 7 Rolle Offentlig samarbejdspartner 8 Offentlig samarbejdspartner 8 Rolle Offentlig samarbejdspartner 9 Offentlig samarbejdspartner 9 Rolle Offentlig samarbejdspartner 10 Offentlig samarbejdspartner 10 Rolle Mulige private samarbejdspartnere Antal private samarbejdspartnere 1 Privat samarbejdspartner 1 CSC Rolle Privat samarbejdspartner 2 Privat samarbejdspartner 2 Rolle Privat samarbejdspartner 3 Privat samarbejdspartner 3 Rolle CSC varetager den tekniske udformning og udvikling af løsningen. CSC er valgt, da de er leverandør af ESDHsystemet Captia, som de fire kommuner anvender. Privat samarbejdspartner 4 Side 27 af 32

28 Privat samarbejdspartner 4 Rolle Privat samarbejdspartner 5 Privat samarbejdspartner 5 Rolle Privat samarbejdspartner 6 Privat samarbejdspartner 6 Rolle Privat samarbejdspartner 7 Privat samarbejdspartner 7 Rolle Privat samarbejdspartner 8 Privat samarbejdspartner 8 Rolle Privat samarbejdspartner 9 Privat samarbejdspartner 9 Rolle Privat samarbejdspartner 10 Privat samarbejdspartner 10 Rolle Projektorganisering Projektorganisering Frederikssund Kommune er projektleder. De øvrige kommuner fungerer som sparringspartnere. CSC varetager al udvikling af den tekniske løsning. Projektmidler Har hovedansøger tidligere ansøgt ABTfonden om støtte? Angiv til hvilke projekter og beløbets størrelse samt Nej Side 28 af 32

29 ansøgningsnummer for de projekter, der har modtaget støtte Har hovedansøger modtaget støtte til det nærværende projekt fra anden side (andre fonde, puljer, private investorer m.v.)? Angiv fra hvem og beløbets størrelse Nej Side 29 af 32

30 Tabel 7. Projektbudget Samlet budget ved projektstart Direkte udgifter Total Løn til eget personale Teknologi Andre varer og materialer Tjenesteydelser (fx konsulenter) Kursusaktiviteter Rejser, befordring og kørsel Revision 0 Andet Direkte udgifter i alt Indirekte udgifter Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter) 0 Udgifter i alt Indtægter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 Evt. indtægter i projektet 0 Egenfinansiering, direkte tilskud Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter) 0 Indtægter i alt Udgifter indtægter (= ansøgt tilskud fra ABTfonden) Side 30 af 32

31 Budget Evt. kommentar(er) til tabellen "Budget" Antal projektplans faser Angiv hvor mange faser du ønsker at oprette 7 Projektplan fase 1 Fase 1 Projekt start Startdato: Overordnet mål Bookning af ressourcer og detailplanlægning Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Færdig projektplan Projektplanen kan holdes inden for det forventede tidsrum Detaljeret projektplan Projektplan fase 2 Fase 2 Dataindsamling Startdato: Overordnet mål Milepæl Succeskriterier Leverancer Interview med mulige brugere (borgere) for at afdække, hvad der skal til for at få dem til at bruge løsningen. Interview med sagsbehandlerne for at afdække hvilke oplysninger, de har behov for at få. Interviews gennemført og kravsspecifikation udarbejdet Det er muligt at få borgerne til at deltage i udviklingen af kravsspecifikationen. Kravsspecifikation Slutdato: Projektplan fase 3 Fase 3 Løsningsdesign (detaljeret) Startdato: Overordnet mål Designworkshop hvor løsningen bliver tegnet. Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Løsningen færdigdesignet Det er muligt at designe en løsning, som kan holdes inden for det budgetterede. Detaljeret designdokument Projektplan fase 4 Fase 4 Løsningsudvikling og test Startdato: Overordnet mål Milepæl Succeskriterier Side 31 af 32 Udvikling, konfiguration og test Løsningen installeret i testmiljø Færdigtestet løsning Slutdato:

32 Leverancer Udviklet, konfigureret og testet løsning Projektplan fase 5 Fase 5 Løsningsimplementering Startdato: Overordnet mål Undervisning og idriftssættelse Slutdato Milepæl Succeskriterier Leverancer Undervisning gennemført og løsningen implementeret og klar til brug Løsning klar til ibrugtagning Implementeret løsning Projektplan fase 6 Fase 6 Drift Startdato: Overordnet mål Drift af løsningen Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Løsningen sat i drift og taget i brug af borgerne 50% af ansøgerne bruger løsningen Drift Projektplan fase 7 Fase 7 Evaluering Startdato: Overordnet mål Dataindsamling og evalueringsworkshop, samt afrapportering Slutdato: Milepæl Succeskriterier Leverancer Dataindsamling gennemført og rapport udarbejdet Færdig evalueringsrapport Evalueringsrapport Tro og loveerklæring Jeg accepterer hermed ovenstående False Side 32 af 32

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

Endelig ansøgning [120]

Endelig ansøgning [120] Endelig ansøgning [120] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 44411 Projekt Projektets titel Telecareløsning i Norddjurs Kommune Startdato: 01012010 Slutdato: 30062011 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Endelig ansøgning [119]

Endelig ansøgning [119] Endelig ansøgning [119] AnsøgningsID Ansøgningsnr._OLD 445 Ansøgningsnr. 445111 Projekt Projektets titel Interaktiv SMS Startdato: 01012010 Slutdato: 01012011 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs kommune

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Endelig ansøgning [843]

Endelig ansøgning [843] Endelig ansøgning [843] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 843 Projekt Projektets titel Online Borgerbetjening 24/7 Startdato: 01072010 Slutdato: 01012012 Hovedansøger Hovedansøger 1 Frederikssund Kommune Hovedansøger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Ansøgningsskema Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi

Ansøgningsskema Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologi Vejledning til ansøgningsskema På baggrund af foreliggende oplysninger om projektet udfyldes fanerne, Økonomisk balance, Projektbudget og Risikovurdering. Grå celler udregner automatisk værdier. Skemaet

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Mere robot. Mere effekt. Stabschef Camilla Staal Axelsen. Digitaliseringsmessen den 28. September BEDRE VELFÆRD

Mere robot. Mere effekt. Stabschef Camilla Staal Axelsen. Digitaliseringsmessen den 28. September BEDRE VELFÆRD Mere robot. Mere effekt. Stabschef Camilla Staal Axelsen. Digitaliseringsmessen den 28. September 2017. BEDRE VELFÆRD Udfordringen en historie om: En henvendelse fra EY om RPA Knappe ressourcer En revisionsrapport

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsforslag for Anmeldelse af udrejse 1. Indledning Nedenstående beskriver kommunale forslag til udviklingstiltag for eksisterende og nye løsninger inden for området Anmeldes af udrejse. Forslagene

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere