ANTENNEFORENINGENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTENNEFORENINGENS 2015-1"

Transkript

1 ANTENNEFORENINGENS Bestyrelsens opgaver og ansvar Skat Moms Afgiftsgodtgørelse Ydelser og goder Godtgørelse kørsel og rejse Regnskab Økonomi Forsikringer

2 Indholdsfortegnelse Forord...03 Bestyrelsens opgaver og ansvar...04 Antenneforeningens skattemæssige forhold...05 Antenneforeningens momsmæssige forhold Antenneforeningens afgiftsgodtgørelse...09 Udbetaling af ydelser og goder Skattefri godtgørelse for kørsel og rejse FDAs forslag til et regnskab Bilag til selvangivelsen - X-købing Antenneforening Antenneforeningens forsikringer...22 Nettoprisindeks Denne vejledning er udarbejdet efter bedste overbevisning ud fra gældende love, bekendtgørelser og andre myndighedsbestemmelser på de konkrete områder. Da der i flere tilfælde skal foretages en fortolkning af reglerne, og/eller et konkret skøn, er det muligt, at andre har en anden vurdering end den, der fremgår af vejledningen. I sådanne tilfælde er FDA ikke erstatnings- ansvarlig. Vejledningen blev udsendt første gang i juni 2009 til samtlige bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af FDA. Fra og med 2012 udsendes ABC ikke mere i fysisk form. Fremover orienteres antenneforeningerne i Nyt fra FDA med link til en pdf-version på Pdf-versionen vil blive opdateret, når der sker væsentlige ændringer i de pågældende regler. Ændringer vil ligeledes blive oplyst i Nyt fra FDA, således at den opdaterede version kan læses på Konkret og supplerende vejledning kan fås ved henvendelse til: FDAs sekretariat Telefon: Mandag-torsdag: kl Fredag: kl JANUAR 2015

3 Forord Antenneforeningens ABC for bestyrelsens opgaver og ansvar, skat, økonomi og forsikringer er en samling nyttige og nødvendige råd, som ethvert medlem af en bestyrelse bør have kendskab til. ABC er udarbejdet af en række erfarne bestyrelsesmedlemmer for antenneforeninger, der har særligt kendskab til økonomi- og skatteforhold. Det er således et omfattende erfaringsmateriale fra kyndige bestyrelsesmedlemmer, der stilles til rådighed. ABC er tænkt som et opslagsværk, der på en enkel måde beskriver de forhold, som bestyrelsen og særligt kassereren beskæftiger sig med. Det er FDAs håb, at vejledningen kan lette det praktiske arbejde for bestyrelserne i almindelighed og kassereren i særdeleshed, så de administrative og skattemæssige problemer, der dukker op, kan håndteres enkelt og korrekt. Det er også FDAs håb, at vejledningen kan blive et værktøj for forretningsførere og administratorer, som udfører administraivt arbejde i antenneforeningerne. FDA siger stor tak til medlemmerne af FDAs Skat- og Økonomiudvalg, der har påtaget sig udarbejdelse og redigering af vejledningen. Hvis du har bemærkninger til vejledningen eller ønsker til ændringer, hører vi gerne fra dig på Januar 2015 Carsten Karlsen Landsformand. JANUAR

4 Bestyrelsens opgaver og ansvar Der kan indledes med en række spørgsmål, som: * Hvilket ansvar har en bestyrelse? * Hvilke opgaver har en bestyrelse helt generelt? * Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne? * Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar? * Hvordan skaber vi opmærksomhed på at få et godt samarbejde i bestyrelsen? * Hvordan kan bestyrelsen skabe et godt arbejdsgrundlag ved hjælp af nogle gode retningslinjer? Når man siger ja til at deltage i en bestyrelse, siger man samtidig ja til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at man skal sætte sig ind i de emner/forhold, som foreningen nu beskæftiger sig med, herunder økonomien. Flere af disse spørgsmål kan du finde svar på ved at logge ind på FDAs hjemmeside Samtidig skal du være opmærksom på, at du som bestyrelsesmedlem står til ansvar for de beslutninger, som du og bestyrelsen træffer. I kan blive draget til ansvar, hvis du og bestyrelsen ikke lever op til vedtægterne, beslutninger på generalforsamlinger samt evt. egen forretningsorden - også selvom det er frivilligt bestyrelsesarbejde. Uanset om du som frivilligt bestyrelsesmedlem er ulønnet eller lønnet, er du stadig omfattet af de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Når du udfører frivilligt bestyrelsesarbejde, skal du være opmærksom på, at alle bestyrelsesmedlemmer - uanset aflønning - risikerer at blive draget til ansvar, hvis man handler uden bestyrelsens samtykke eller i strid med det, som medlemmerne kan forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem. Umiddelbart er det foreningen, som hæfter udadtil, og som bærer ansvaret for de aftaler og forpligtelser, som foreningen påtager sig, men dette er ikke ensbetydende med, at man som bestyrelsesmedlem er uden ansvar. Det er set, at det i mindre foreninger er formanden og kassereren, som sidder tungt på posterne, og som helst vil være fri for, at resten af bestyrelsen blander sig, men også i en sådan forening har du som bestyrelsesmedlem ret og pligt til at blive informeret samt tage stilling til foreningens økonomi, indholdet af aftaler, m.v. For bestyrelsesmedlemmer gælder der de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Det betyder, at du som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage dig et personligt ansvar, såfremt der handles uden for de retningslinjer, der er aftalt. Eller med andre ord, uden for sin fuldmagt eller såfremt man handler uforsvarligt og i strid med det, man kunne forvente af et almindeligt fornuftigt bestyrelsesmedlem. Det er samtidig vigtigt at slå fast, at der er brug for den frivillige arbejdskraft i antenneforeningerne og dermed også de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Det at sige ja til et bestyrelsesansvar bør ikke afskrække nogen fra at deltage i bestyrelsesarbejde. Udvalget anbefaler, at foreningen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. FDA har forhandlet en god aftale for en sådan forsikring. Se afsnittet Antenneforeningernes forsikringer på side JANUAR 2015

5 Så længe man sørger for at holde sig orienteret om foreningens drift og de opgaver/forpligtelser, som foreningen har og reagerer i de situationer, hvor man mener, at det er nødvendigt, så kan man sagtens sove roligt om natten. Forretningsorden Udvalget anbefaler, at bestyrelserne udarbejder en forretningsorden. FDA tilbyder en standardforretningsorden, som dækker mange generelle forhold/beslutninger, som en bestyrelse bør tage stilling til i det daglige arbejde. Se under Dokumenter. Antenneforeningens skattemæssige forhold Selskabsskattelovens bestemmelser er gældende for antenneforeningers skattemæssige stilling, og der skelnes mellem 2 former for indtægter. Hvis en forening kun har omsætning med medlemmerne, er der ingen skattepligt eller pligt til at indberette selvangivelse. 1. Ikke-erhvervsmæssige indtægter/omsætning med medlemmer En antenneforening er ikke skattepligtig af indtægter, der kan karakteriseres som ikke-erhvervsmæssige. Foreningens almindelige leverancer til medlemmer er ikke-erhversmæssige. Ikke-erhversmæssige indtægter er f.eks. indtægter i form af fee/provision eller indtægter fra andre aktiviteter, som en forening modtager fra en leverandør i forbindelse med levering til medlemmerne. Hvis antenneforeningen ikke har erhvervsmæssig virksomhed, er den ikke skattepligtig og skal derfor ikke indberette selvangivelsesbeløb til SKAT. Ikke-erhvervsmæssige = skattefrie indtægter er f.eks.: 1. Kontingent fra foreningens medlemmer. 2. Opkrævning af programafgifter. 3. Opkrævning af udlæg for Copydan og KODA. 4. Indtægt fra foreningens medlemmer for udleje af modem, boks og kort. 5. Indtægt fra foreningens medlemmer for leje af stik (i stedet for at betale for en tilslutning). 6. Fee/provision fra leverandør for levering af internet/ip-telefoni til foreningens medlemmer. 7. Fee/provision fra leverandør for levering af programmer til foreningens medlemmer. JANUAR

6 2. Erhvervsmæssige indtægter/omsætning med ikke-medlemmer Antenneforeninger er skattepligtige af indtægter, der kan karakteriseres som erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsmæssig virksomhed er al omsætning med ikke-medlemmer - f.eks. indtægter fra udleje af mast, kabelstrækning, plads i hovedstation, annoncer og reklamer. Hvis antenneforeningen har erhvervsmæssige indtægter, er den skattepligtig af disse indtægter. Udgifter, som relaterer sig til indtægten, kan fradrages. Selvom foreningen har skattepligtige indtægter er indtægterne i forbindelse med leverancer til medlemmer og omsætning med medlemmer fortsat ikke-erhversmæssig virksomhed. Erhvervsmæssige indtægter = skattepligtige indtægter er f.eks.: 1. Udlejning af mast/del af mast. 2. Udlejning af ledningsnettet eller dele heraf til andre end medlemmer (f.eks. kommunens anvendelse til egne institutioner eller en virksomhedsbetaling for anden anvendelse). 3. Udlejning af plads(er) i en hovedstation. 4. Indtægt fra annoncer/reklamer på eksempelvis hjemmeside, tekst-tv, infokanal eller medlemsblad. 5. Indtægt fra andre end antenneforeningens medlemmer for leje af modem, bokse og kort. Myndighedskrav til antenneforeninger, der har erhvervsmæssig virksomhed Når en antenneforening har erhvervsmæssig virksomhed, skal den: 1. Årligt indberette oplysninger om skattepligtig indkomst til SKAT (skatteregnskabet skal KUN indsendes efter anmodning fra SKAT). 2. Foretage bogføring ud fra god bogføringsskik. 3. Udarbejde en årsrapport ud fra god regnskabsskik, hvilket betyder, at: A. Indtægter og udgifter skal henføres til det år, de vedrører. B. Formuen skal opgøres ved regnskabsårets begyndelse og slutning, og værdiansættelsen skal være retvisende. C. Årsregnskabets opstillingsform er uændret fra sidste år, medmindre andet oplyses. 4. Opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter regnskabsåret udløb. Registrering af selvangivelsespligten Første gang en antenneforening har skattepligtig indkomst (hvad enten den er positiv, negativ eller 0) skal foreningen på Det Centrale Virksomhedsregisters (CVR) hjemmeside selv straks indberette denne nye forpligtelse. Herefter vil selvangivelsesmaterialet automatisk blive fremsendt fra SKAT. 06 JANUAR 2015

7 Det er antenneforeningen, som har forpligtelsen til at indberette oplysninger om indkomst til SKAT. Alternativt kan selvangivelsesblanketten findes på SKATs hjemmeside Salg af antenneanlæg og formue ved opløsning af foreningen Antenneforeninger, som ikke har, eller ikke har haft, erhvervsmæssig virksomhed, er ikke skattepligtig af en evt. fortjeneste ved salg af anlæg (eller dele heraf). Der gælder særlige skatteregler ved opløsning af et antenneanlæg, som har eller har haft erhvervsmæssig virksomhed. Skattepligten omfatter salg af anlægget (mast, hovedstation, bredbåndsanlæg m.m.), som helt eller delvist har været afskrevet eller fratrukket i en skattepligtig indkomst. Da der er tale om særlig komplekse regler, bør foreningen kontakte en revisor. Antenneforeningens momsmæssige forhold Antenneforeninger med en årlig omsætning på kr. eller derover er pligtig til at blive momsregistreret. Det skal ske på Det Centrale Virksomhedsregisters (CVR) hjemmeside (www.cvr.dk). Som hovedregel er alle indtægter (uanset om de kommer fra medlemmer eller leverandører) i antenneforeninger momspligtige, dvs. regninger/fakturaer skal pålægges 25 % moms, f.eks.: 1. Kontingent. 2. Programafgifter. 3. Fee/provision fra leverandører. 4. Udleje af modem, boks, kort eller stik. 5. Udleje af mast eller del heraf. 6. Udleje af anlægget, eller dele heraf. 7. Udleje af plads(er) i hovedstation. Vederlag til Copydan og KODA skal ikke tillægges moms, hvis beløbene bogføres som udlæg. Se nærmere side 18. Moms på gebyrer ved restancer - særlige undtagelser SKAT har beskrevet den momsmæssige behandling af gebyrer i tilknytning til restancer. Gebyrer for rykkerbreve, inkassomeddelelser og lukkebreve skal ikke indeholde moms. JANUAR

8 Moms på andre gebyrer Betegnelsen gebyr er i sig selv ikke tilstrækkelig til at undgå momspligt. Gebyret skal kunne karakteriseres som en omkostningsgodtgørelse. Bemærk, at gebyrer for at åbne tilslutninger skal indeholde moms. Momsfradrag ved gaver/opmærksomheder Der kan ikke foretages momsfradrag for gaver. Det gælder alle former for gaver, uanset hvem der er modtager. Momsfradrag ved hotelophold, restaurationsudgifter Moms på hotelophold kan fradrages med 100 % af opholdsudgiften, dvs. uden morgenmad og anden forplejning. Moms på restaurationsudgifter kan fradrages med 25 % af momsbeløbet. Regning/kvittering fra hotellet skal være specificeret i overnatning og måltider (hvis modtaget). Hvis den ikke er specificeret, kan der ikke foretages momsfradrag på hverken 100 % eller 25 %. Eksempler på momsberegning: Type udgift Totalbeløb inkl. moms kr. Momsfradrag Momsfradrag kr. Leje af mødelokale % 200 Leje af AV-udstyr % 100 Forplejning % 50 Parkering, personbil 50 0 % 0 Færge/broafgift personbil % 0 Kursusafgift % Hotelværelse (ekskl. morgenmad) % 200 Restaurant/morgenmad % JANUAR 2015

9 Antenneforeningens afgiftsgodtgørelse Afgifterne bestod tidligere af energiafgift, energisparebidrag, el-distributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift Reglerne for godtgørelse af elafgift, blev 1. januar 2014 meget forenklet. Det skyldes, at man slog alle de afgifter, der tidligere var knyttet op på elafgiften, sammen til én afgiftssats. Herudover forenklede man godtgørelsen, således at hele afgiften blev godtgjort på nær den andel, som EU kræver, at alle virksomheder skal betale selv den såkaldte minimumsafgift. Den andel udgør pt. 0,4 øre/kwh. I dette skema fremgår elafgiftssatsen og godtgørelsessatsen for 2015: År/øre pr. kwh 2015 Energiafgift 84,7 Reduktion EU s minimumsafgift -0,4 Samlet opgørelse 84,3 Det betyder, at der samlet kan fradrages 84,3 øre (84,7-0,4) for forbrugt kwh for Det beregnede beløb skrives i rubrikken elafgift på momsindberetningen. JANUAR

10 Udbetaling af ydelser og goder Ulønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Ydelsens art: Noter s. 12 A/B Indkomst Skattefri eindkomst AM-bidrag 1 Fri telefon. 3 X 2 Telefongodtgørelse/-tilskud over kr. medfører, at også de første kr. bliver skattepligtige og dermed anses pågældende person for lønnet. 3 Godtgørelse af udgifter til telefon og internet med indtil kr. pr. år eller refusion af faktiske udgifter efter specificeret regning fra telefoniudbyder. Det er forudsat, at man ikke - helt eller delvist - er omfattet af pkt. 1 eller 2. 4 Godtgørelse af udgifter til porto, kontorartikler og møder med indtil kr. pr. år eller refusion af faktiske udgifter til porto, kontorartikler og møder. 5 Hel eller delvis kontingentfritagelse (ikke programafgifter og Copydan/ KODA). 6 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler og Copydan/ KODA, bokse og kort - stillet til rådighed af antenneforeningen. 7 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler og Copydan/ KODA, bokse og kort stillet til rådighed af andre. A 13 X X X X 2 B 53 X 2 B 8 Fri datakommunikation fra antenneforeningen/andre. 3 X 9 Faglige kurser betalt af antenneforeningen. 3 X 10 Befordringsgodtgørelse efter skatterådets regler og satser for kørsel i eget befordringsmiddel eller refusion af faktiske udgifter til bus/tog til møder og kurser m.v. X 11 Rejsegodtgørelse (mindst 24 timer + overnatning), se side 22. X 12 Refusion af faktiske udgifter (udlæg for antenneforeningen). X 10 JANUAR 2015

11 Lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Ydelsens art: Noter s. 12 A/B indkomst Skattefri aindkomst AM-bidrag 1 Fri telefon og/eller fri dataforbindelse uden adgang til antenneforeningens netværk. 3 A 13/20 X 2 Al telefongodtgørelse/-tilskud. A 13 X 3 Godtgørelse af udgifter til telefon og internet efter specificeret regning fra teleudbyder. X 4 Refusion af faktiske udgifter til porto, kontorartikler og møder. X 5 Løn, honorar, m.v., som led i antenneforeningens skattefri virksomhed - under kr. pr. år. 6 Løn, honorar, mv. over kr. pr. år. Det medfører, at også de første kr. skal medregnes. 7 Hel eller delvis kontingentfritagelse (ikke programafgifter og Copydan/KODA). 8 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, Copydan/ KODA, boks og kort - stillet til rådighed af foreningen. 9 Fri signalafgift/programafgift, herunder betalingskanaler, Copydan/ KODA, boks og kort - stillet til rådighed af andre. 10 Fri datakommunikation fra foreningen og adgang til foreningens netværk. 11 Fri PC fra antenneforeningen, hvis stillet til rådighed for både antenneforeningen og privat. Særlige regler i forbindelse med lønnedgang. 1 B A 13 X X B 53 2 B X X 12 Rejsegodtgørelse (mindst 24 timer + overnatning). Se side 13. X Befordringsgodtgørelse efter skatterådets regler og satser for kørsel i eget befordringsmiddel eller refusion af faktiske udgifter til bus/tog til møder og kurser, mv. X 48 * 14 Refusion af faktiske udgifter (udlæg for anlægget). X * Kun af befordringsgodtgørelsen. JANUAR

12 Noter: 1. Hvis en forening - som led i sin skattefri virksomhed - udbetaler vederlag til den enkelte indkomstmodtager på kr. eller derunder om året, er foreningen fritaget for at trække arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Disse vederlag på kr. og derunder er B-indkomst. Modtagere skal selv anføre beløbet på selvangivelsen. SKAT beregner herefter automatisk arbejdsmarkedsbidrag og skat af beløbet. 2. Det er som udgangspunkt værdien for modtageren af dét, der stilles til rådighed, der skal selvangives, jvf. Statsskattelovens 4. Modtager skal selv selvangive værdien. 3. A. Fri telefon beskattes i 2015 med kr. årligt hvis den er til rådighed for privat brug. Der gives ægtefællerabat på 25 %, hvis to i en husstand betaler skat af fri telefon. Beskatning af fri telefon forudsætter, at en privatperson har rådighed over en helt eller delvis antenneforeningsbetalt telefon. Beskatning kan undgås, hvis der afgives en tro og love -erklæring om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Husstandens private afholdte telefonudgifter kan ikke modregnes. B. Computer med tilbehør: Stiller antenneforeningen en computer med tilbehør til rådighed for brug for arbejdet, skal den private benyttelse ikke beskattes. Hvis der stilles en computer med tilbehør til rådighed udelukkende til privat brug, er bestyrelsesmedlemmer/ansatte skattepligtige af et beløb svarende til markedsprisen af tilsvarende computer. C. Datakommunikation: Antenneforeningsbetalt internetforbindelse beskattes ikke, hvis der via forbindelsen er adgang til antenneforeningens netværk (fmt. kun hvis et netværk faktisk findes). Hvis der er fri telefon og datakommunimation beskattes der i alt kr. D. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre beskattes ikke af fri telefon, jf. side 10. eindkomst Har antenneforeningen ved årsafslutningen honorarudbetalinger, der ikke er medtaget tidligere, kan disse indberettes via TastSelv Erhverv, eller via blanket , som kan anvendes til indsendelse af oplysningerne. Denne blanket kan hentes på SKATs hjemmeside, Log på TastSelv Erhverv og vælg: Indberette/forespørge på eindkomst- /Letløn. 12 JANUAR 2015

13 Skattefri godtgørelse for kørsel og rejse Krav til kørselsregnskabet Skatteministeriet har specificeret, hvilke kontrolforpligtelser m.m. arbejdsgiveren (antenneforeningen) har i forbindelse med udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at bogføringsbilag vedr. rejser og befordring skal indeholde: 1. Modtagerens navn og adresse og CPR-nummer (bilens regnr. kan evt. påføres). 2. Kørslens erhvervsmæssige formål. 3. Dato for kørslen. 4. Kørslens mål med eventuelle delmål. 5. Angivelse af antal kørte kilometer. 6. De anvendte satser. 7. Beregning af befordringsgodtgørelsen. Satser for skattefri befordringsgodtgørelse (i egen bil, cykel) Skatterådets satser pr Kr. pr. km. Kørsel indtil km. pr. år 3,70 Kørsel over km. pr. år 2,05 Egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter 0,52 (Udbetales en højere sats, er hele godtgørelsen skattepligtig. Antenneforeningen skal føre den nødvendige kontrol med kørselsomfanget) Satser for befordringsfradrag - hjem/arbejde Skatterådets satser pr kr. pr. km km. 0, km. 2,05 Over 120 km. 1,03 Satser for skattefri rejsegodtgørelse Der er to muligheder for at få dækket udgifter ved en rejse. Antenneforeningen kan dække rejseudgifterne efter regning (som udlæg), eller du kan få udbetalt skattefri godtgørelse fra antenneforeningen. Der skal registreres samme oplysninger som under kørselsgodtgørelse. Skatterådets satser pr Kr. A. Logi efter regning eller pr. døgn 202,00 B. Fortæring pr. døgn 471,00 C. Tilslutttede døgn pr. time 19,63 D. Fri morgenmad (15 %) 70,65 E. Fri frokost (30 %) 141,30 F. Fri middag (30 %) 141,30 JANUAR

14 FDAs forslag til et regnskab Det er FDAs erfaring, at der i mange antenneforeninger er usikkerhed omkring den daglige bogføring, det årlige regnskab og herunder også, hvordan en evt. selvangivelse til SKAT skal udarbejdes. Dette kan jo skyldes, at foreningens kasserer ikke har regnskabsmæssige erfaring, at evt. ekstern bistand heller ikke har den store erfaring med hensyn til regnskaber for en antenneforening eller noget helt tredje. Regnskabet for en antenneforening er heller ikke helt enkelt, så tilsammen kan det måske forklare, at de regnskaber, vi ser i FDA, er meget forskellige og svært sammenlignelige. De næste siders forslag til det årlige regnskab i en antenneforening er Skat- og Økonomiudvalgets forslag, idet udvalget grundlæggende er af den opfattelse, at det årlige regnskab er bestyrelsens vigtigste redskab til over for medlemmer og andre interessenter at redegøre for foreningens økonomi og virke. Udvalget håber, at forslaget kan tjene til inspiration, og jo flere, der vil følge anbefalingerne i forslaget, jo lettere vil det være at foretage sammenligninger foreningerne imellem. Alligevel skal vi hele tiden være opmærksomme på, at de vilkår, hvorunder foreningerne virker, kan være meget forskellige. Ikke alene er foreningerne forskellige i størrelse, men der kan være mange andre årsager til en forskellighed, hvor især de valg, der i tidligere år er truffet, påvirker foreningerne situation lige her og nu. FDA råder over dygtige regnskabsmedarbejdere med stor erfaring i de særlige regnskabsproblemer, der gælder for antenneforeninger. Det er gratis at få et tilbud på hel eller delvis kontingentopkrævning, regnskabsføring, udarbejdelse af regnskab og evt. selvangivelse m.v. Se mere på bagsiden. 14 JANUAR 2015

15 X-købing Antenneforening - Regnskab for kalenderåret 2014 Resultatopgørelse Indtægter Budget 2015 Foreningskontingent Programafgifter: Opkrævet Afregnet Copydan/KODA-afgifter: Opkrævet Afregnet, se note For meget opkrævet overført til status Samlet opkrævet (ekskl. moms): ( ) Samlede indtægter Servicekontrakt på anlægget inkl. mast Vedligeholdelse ikke omfattet af servicekontrakt Elforbrug antennehus + forstærkere Forsikring, se note Leje grund, antennehus og mast Administration, se note Ordinære driftsudgifter Primært driftsresultat Indtægt, udleje af mast, se note Modtaget fee (adgang til internettet via kabelnettet) Særskilte udgifter til advokat vedr. mast Tilslutningsafgifter netto, se note Åbne-/lukkegebyrer netto, se note Rykkergebyrer Andre indtægter Andre udgifter Sekundære indtægter og udgifter netto JANUAR

16 Budget 2015 Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat før finansiering Renteindtægter Renteudgifter Renteindtægter netto Nettoresultat Status Aktiver Anlægsaktiver: Ledningsnettet, se note Antennemast 0 0 Antennehus, vurdering Anlægsaktiver i alt Finansielle aktiver Indestående bank, aftaleindskud Finansielle aktiver i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavende kontingent m.v Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Årets resultat Ændring i vurdering, antennehus Egenkapital i alt Langfristet gæld: Anlægslån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Skyldig moms Mellemregning Copydan/KODA, se note Skyldige omkostninger i øvrigt JANUAR 2015

17 Kassekredit Kortfristet gæld i alt Tal flyttes op Passiver i alt Noter: Note 1: Udlejning af antennemast TDC Telia (Specifikation må evt. udlades, hvis kontraktforholdene hindrer dette) Note 2: Forsikringer Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (indeholdt i kontingent til FDA) 0 0 Bestyrelsesansvarsforsikring Antenneforsikring (Se også det særlige afsnit på side 20 om forsikringer) Note 3: Administration Specificeres så meget som bestyrelsen mener, det er nødvendigt, men bør bl.a. omfatte: Lønninger/honorarer, kontorartikler, mødeudgifter, tilskud til bestyrelse til telefon/kontorhold/programafgifter m.v., kontingent til FDA Note 4: Tilslutningsafgifter Opkrævet Afholdte udgifter Note 5: Åbne/lukkegebyr Opkrævet Afholdte udgifter JANUAR

18 Note 6: Ledningsnettet Saldo primo Udbygning (Jægerskoven) Afskrivninger 30 % Saldo ultimo Note 7: Copydan/KODA Skyldig primo Opkrævet for meget i år Skyldig ultimo Øvrige oplysninger Antal medlemmer lille pakke (gennemsnit) xxx xxx Antal medlemmer stor pakke (gennemsnit) xxx xxx Antal medlemmer med internet xxx xxx Antal medlemmer med IP-telefoni xxx xxx Kontingentpriser Lille pakke xxx xxx Stor pakke xxx xxx Programudbud Her kan evt. anføres antal kanaler, disses fordeling på analoge, digitale og HD-kanaler, fordeling på pakker, mv.v. Alt efter lokale ønsker og sædvane Forpligtelser: Navn + varighed kontrakt programleverandør + opsigelsesfrist Navn + varighed kontrakt serviceleverandør + opsigelsesfrist Navn + varighed kontrakt leverandør af internet + opsigelsesfrist Navn + varighed kontrakt IP-telefoni + opsigelsesfrist Navn + varighed lejekontrakter + opsigelsesfrist Leasingkontrakt + varighed Bestyrelsesgoder Bør specificeres eller medtages i bestyrelsens beretning 18 JANUAR 2015

19 Bilag til selvangivelsen - X-købing Antenneforening Skattepligtige indtægter: Lejeindtægt fra mobiltelefonselskaber Annonceindtægter X-købing infokanal 0 Andre skattepligtige indtægter 0 Samlede skattepligtige indtægter: Fradragsberettigede udgifter: Afskrivninger Saldo antennemast Årets afskrivning 10 % (afskrivning kan foretages med indtil 25 %) Saldo antennemast Fradragsberettiget andel af afskrivningen 40 % - se note Udgifter der alene vedrører den skattepligtige indtægt: Foreningens andel af advokatudgift i forbindelse med opsigelse af lejekontrakt Udgifter, der både vedrører den skattepligtige indtægt og den skattefrie virksomhed - se note 2: Administrationsudgifter Servicekontrakt på anlægget Forsikringer Leje grund Sum Fradragsberettiget andel af delvis fradragsberettigede udgifter 6,985 % - se note Samlede fradragsberettigede udgifter ved den erhvervsmæssige virksomhed Skattepligtig indkomst JANUAR

20 Note 1: Fordelingen er fastsat ud fra, at foreningens fællesantenne i dag alene benyttes til 5 antenner, hvor de 3 er i forbindelse med foreningens skattefrie virksomhed og de to antenner er i forbindelse med den overfor anførte skattepligtige indtægt fra to mobilselskaber, der hver har opsat én antenne. Dvs. 2 ud af 5 eller 40 % af mastens benyttelse knytter sig til den skattepligtige virksomhed. Foreningens øvrige signalfødning sker via fiber og uafhængigt af masten. Note 2: Dvs. udgifter, der alene vedrører foreningens skattefrie virksomhed, indgår ikke i beløbet på kr. Note 3: Foreningens samlede omsætninger andrager kr. og heraf udgør den skattepligtige lejeindtægt kr. eller 6,985 %. Vejledning Nedenstående vejledning er målrettet de antenneforeninger, der jf. Skattekontrolloven er forpligtede til at selvangive til SKAT. Det er antenneforeninger, der har erhvervsmæssig virksomhed, der er forpligtet til at selvangive til SKAT. Antenneforeninger, der ikke har erhvervsmæssig virksomhed, er ikke forpligtet til at selvangive til SKAT. Skattepligt En antenneforenings omsætning med medlemmer er som udgangspunkt skattefri. Det fremgår af Selskabsskattelovens 1, stk. 1 nr. 6. Foreningen er alene skattepligtig af evt. erhvervsmæssig virksomhed. Omsætning med ikke-medlemmer er i denne forbindelse skattepligtig, lige som anden erhvervsmæssig aktivitet er skattepligtig. Foreningen er således skattepligtig af den indtægt, den vil have ved leje af antenneplads i sin antennemast, ligesom evt. indtægt fra annoncer i foreningens eventuelle infokanal eller blade som udgangspunkt er skattepligtig. Hvis der i forbindelse med det sidste alene er tale om, at en del af foreningens udgifter dækkes af en erhvervsdrivende mod en mindre annonce, skal det vurderes i den enkelte situation, om der er tale om en skattepligtig indtægt. Skattemæssig afskrivning på antennemast En antennemast kan afskrives som et driftsmiddel/inventar med indtil 25 % af afskrivningsgrundlaget. Hvis den delvist erhvervsmæssige udlejning af masten først begyndes flere år efter mastens afskaffelse, skal mastens værdi fastsættes på dette tidspunkt til mastens værdi i handel og vandel. Det fremgår af Afskrivningslovens JANUAR 2015

21 At fastsætte denne værdi kan være særdeles vanskeligt. Ofte vil værdien være højere end den oprindelige anskaffelsessum, idet det i dag vil være særdeles vanskeligt at få tilladelse til at opføre en sådan mast. FDA har i et konkret tilfælde ført en sag (LSR ) for en medlemsforening og fået medhold i, at mastens værdi minimum vil være lig den tekniske værdi + den mulige årlige lejeindtægt gange 10. Begge dele på det tidspunkt, hvor udlejning af mastepositioner begyndes. Fordeling af udgifter med skattepligtig virksomhed og skattefri virksomhed Kun udgifter, der efter de almindelige skattemæssige regler er fradragsberettigede, kan fratrækkes, når den skattepligtige indkomst skal opgøres. Hvis der er tale om en udgift, som alene vedrører den skattepligtige erhvervsmæssige virksomhed, kan udgiften fratrækkes i sin helhed. Hvis der er tale om en udgift, som alene vedrører foreningens skattefrie virksomhed, kan ingen del af udgiften fratrækkes. Noter: Hvis der er tale om en udgift, som både vedrører den skattepligtige virksomhed og den skattefrie virksomhed, foreslår FDA, at fordelingen foretages med udgangspunkt i omsætningstallene, dvs. dels den skattepligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning i foreningen. Helt eller delvis kan det dog være rimeligt at anvende en anden fordelingsnøgle, f.eks. som beskrevet i forhold til afskrivning på side 19. Læs evt. mere om dette på SKATs hjemmeside Jura, tal og statistik Den juridiske vejledning C.D JANUAR

22 Antenneforeningens forsikringer Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring med, rådgiveransvar og kriminalitetsdækning Som medlem af FDA kan man tegne en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring og opnå en besparelse på op til 80 % af markedsprisen. Forsikringen dækker det personlige ansvar, man har som bestyrelsesmedlem, eller i den daglige ledelse af en antenneforening, herunder ansvar for økonomiske tab og ansvar for fejlagtig rådgivning, for blot at nævne enkelte eksempler. Forsikringen dækker blandt meget andet de sagsomkostninger, som et erstatningskrav mod bestyrelsen, ledelsen eller foreningen medfører, eksempelvis omkostninger til advokat, retsafgift eller lignende, uanset om sagen ender med erstatningsudbetaling eller ej. Forsikringen dækker desuden sagsomkostninger i forbindelse med erstatningskrav, herunder udgifter som sikrede måtte blive forpligtet til at betale modparten. Forsikringen koster 975 kr. om året (2015). Præmie og skadesforsikringsafgift til staten på 1,1% er indholdt i prisen. Forsikringsordningen dækker med følgende 2015-summer: Dækningssum pr. forening pr. år Selvrisiko Dækningssum for rådgiveransvar Dækningssum for kriminalitetsforsikring Dækningssum for hackerangreb kr. 0 kr kr kr kr Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Når man er medlem af FDA, er antenneforeningen automatisk omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring. Det vil sige, at præmien er inkluderet i kontingentet. Ifølge Lov om sikring mod følger af arbejdsskade skal enhver, der udfører arbejde for andre, forsikres under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man får løn for arbejdet eller ej. Det er ligeledes uden betydning, om man er ansat til varigt arbejde, eller der blot er tale om et tilfældigt kortvarigt ansættelsesforhold. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ikke personer, der er ansat af antenneforeningen. Forsikringen dækker antenneforeninger i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. Antenneanlægsforsikring FDA tilbyder en forsikring, som dækker antenneanlæg, herunder master, bygninger, hovedstation, alle installationer og selve nettet i hele antenneanlægget. Der indgås individuelle forsikringsaftaler. På FDAs hjemmeside kan man beregne præmien, og man kan finde kontaktoplysninger til det forsikringsselskab, som FDA har indgået rabataftale med. Rejse i udlandet, som led i bestyrelsesarbejdet Man bør være opmærksom på, om man ved rejser i ind- og udland, er dækket af en rejseforsikring, herunder en af rejsearrangøren tegnet rejseforsikring. 22 JANUAR 2015

23 Nettoprisindeks Danmarks statistik offentliggør en lang række forskellige indekstal, som anvendes til regulering af prisen i kontraktsforhold, f.eks. i forbindelse med lejekontrakter, kontrakter om vedligeholdelse mv. Danmarks Statistik offentliggør bl.a. hver måned nettoprisindeks et og i januar måned nettoprisindeks et for året før. Du kan finde oplysninger om nettoprisindekset og mange andre indeks på Danmarks Statistiks hjemmeside hvor der på forsiden er et link til forskellige prisindeks. JANUAR

24 FDA kan hjælpe din forening med * Bogføring * Udarbejdelse af regnskab * Momsafregning * Kontingentopkrævning * Full-serviceadministration * Forsikringer * Kanalafstemninger * Dirigentkorps Ring og få et gratis tilbud på telefon Copyright 2013 FDA, Forenede Danske Antenneanlæg. Eftertryk, kopiering eller anden form for mangfoldiggørelse er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra FDA.

Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold 2011-1. Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg

Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold 2011-1. Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg Bestyrelsens ABC for økonomi- og skatteforhold 2011-1 Udgivet af: Forenede Danske Antenneanlæg Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Antenneanlæggets skattemæssige forhold... 4 Antenneanlæggets momsmæssige

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere