Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem 1840-2001"

Transkript

1 Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem Ph.D. afhandling Hanne Lindegaard Etnolog Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

2 Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det Københavnske kloaksystem Ph.D. afhandling Hanne Lindegaard Etnolog ISBN Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Produktionstorvet, bygning 424 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Tryk IKON, Vallensbækvej 44, 2625 Vallensbæk ii ii

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 7 Resumé... 9 English Summary Kapitel 1 Introduktion Baggrunden for afhandlingen Problemstilling Et etnologisk bidrag Etnologien og det materielle Afhandlingens empiriske afgrænsning Kildemateriale og litteratur Afhandlingens opbygning Kapitel 2 Afhandlingens analytiske ramme Teknologisociologien og den konstruktivistiske teknologianalyse Teknologihistoriske studier Actor Network Theory Refleksion og konkrete studier Foucault, genealogi og diskurs Hegel og den dialektiske metode Frembringelse, konstruktion og dannelse Forskningsprocessen Kapitel 3 Kloaksystemets dannelse, i-tale-sættelse og mulighedsbetingelser Det københavnske kloaksystems etaper Kloakteknologien kommer på den københavnske dagsorden De tekniske Indretninger Bystyre og befolkningstilvækst i 1840'erne Skadelige Luftarter Store Stæder ere et uafskaffeligt Onde Sundhedsoplysning og forebyggelse ydre Orden fører til indre Orden Confort, Bekvemmelighed og høiere Kulturtrin Referencer til de engelske undersøgelser Kabells skrifts videre betydning Kapitel 4. Den internationale kloakkonkurrence i 1847 og vedtagelsen af Københavns første kloaksystem i Den Internationale konkurrence, Vandlaasen og det fuldstændige System Vandforsyning og kloaksystem - to sider af samme sag Skeptikerne Kloakplanen vedtages - og afvises Coldings to-tempi-plan, iii

4 W,C - Forbud eller W.C - paabud Kapitel 5. Det ufuldstændige kloaksystem og Den Hygieiniske Congres En brydningstid; nye rettigheder og pligter Den Hygieiniske Congres i Kjøbenhavn, De Gode og de Onde ; Velyndere og Modstandere Konfrontation og debat Gjødningskraft og Statsoeconomiske Tab Genforhandlingerne af den fælles Indstilling Kapitel 6. Statistik, videnskab og nye fagdiscipliner De videnskabelige institutioner og discipliner i starten af 1800-tallet Kongresser, møder og tidsskrifter - et internationalt netværk Enighed Den Hygiejniske Sag og at paavirke Opinionen Videnskabens Nytte i samfundsudviklingen Edwin Chadwick og de nyttige praktiske tiltag Fra Guds vilje til forebyggende foranstaltninger Brugen af tabeller og befolkningsstatistik i kloakdiskussionerne Fagene Hygiejne og Teknisk Hygiejne Opsummering af kapitel 3, 4, 5 og Kapitel 7. Optakten til Københavns 2. kloakdebat, Kloaksystemet og natrenovationen i 1880'erne København omkring Kloaksystemet kommer igen på den politiske dagsorden i 1880'erne Vand som transportmiddel De videnskbelige Undersøgelsesmetoder og Renlighedens Nytte Netværksdannelsen mellem Hygiejnikere og Teknikere Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark Solid Grundvold og microbiske Snylteorganismer Kolera og Forsigtigforanstaltninger Det Liernur ske pnevmatiske Renovationssystem Stadsingeniøren og undervisningen på Polyteknisk Læreanstalt Kampen imod sygelighed og dødelighed Kapitel 8. De konkrete forhandlinger i Borgerrepræsentationen, Strejker, latrinophobning, og Natrenovationsfællesudvalget Ekskrementmassen og de illegale installationer Stadsingeniør Ambts plan: afskæring fra Havnen, Diskussionen af Ambts plan De skadelige Stoffer som en Draabe i Havet Ansøgninger om W.C.tilladelse ved nybyggeri Forslag om en Poudrettefabrik Landmændene og den rå latrin Julius Thomsens modforslag Debatten i Medicinsk Selskab - Tout-à-l égout At stole på Sagkundskaben iv iv

5 Vedtagelsen af Tout-à-l égeau, Kapitel 9. Tout- à-l égout ; konsolidering og lovprisning af kloaksystemet, Latrinstationen Den Tekniske og Hygiejniske Kongres i Kjøbenhavn, Fremskridt, Gerninger og nye Sejre En Formindskelse af Dødeligheden Byhygiejne Lovprisning af fremskridtet Kapitel 10. Badevand og havforurening Mistænkelige Klumper af en Valnøds Størrelse Vandprøver, snegledød og biologiske Systemer Enhedsfront mod Øresunds Forurening Badeanstalter og friluftsliv Tidsskrifter og undervisningsprotokoller Naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder og kemiske gifte Fra aktiv Strøm til passiv Recipient Kapitel 11. De nyere kloak- og spildevandsproblematikker Miljøet kommer på dagsordenen Rensningsanlægget Lynetten Havmiljøet og vandmiljøplanen Fuldstændigt, centralt og kontrolleret Næringsstoffer på afveje Ændret toiletkultur og brug af egen gødning Byøkologi, borgerinddragelse og kildesortering Omstilling, dialog og enighed Fremtidens spildevandshåndtering Spildevandsplan 2000' - både og eller enten eller? Kampen imod Tout-à-l égout Kapitel 12. Afslutning og perspektivering Pointer og afsluttende bemærkninger Det metodiske og teoretiske bidrag Perspektiver Litteratur og kildemateriale v

6

7 Forord I 1997 blev jeg ansat som forskningsassistent på Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet. Min opgave var at stå for analysen af de historiske kilder i et forskningsprojekt om etableringen af kloakteknologien i København. Projektidén var udarbejdet af Ulrik Jørgensen og Stine Høier og finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Fra 1998 fortsatte min ansættelse i et kandidatstipendium finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd. Årene gik, projektet greb om sig, og afhandlingen her er resultatet af mit arbejde. Jeg har i forløbet været tilknyttet Teknologisociologi-faggruppen på Institut for Teknologi og Samfund (Nu: Institut for Produktion og Ledelse)Det har været en meget lærerig og spændende periode, hvor jeg både er blevet introduceret til et helt nyt forskningsfelt, teknologistudier, men også til en mere tværfaglig forskningspraksis end jeg var vant til fra etnologien. Jeg vil takke Ulrik og Stine for at turde overlade kloakprojektet til mig, og for deres respekt af den drejning, projektet har taget. Dernæst vil jeg takke alle nuværende og tidligere kolleger, som har måttet høre på alle mine mange meninger om, hvordan teknologi og samfund også kan studeres; I har været tålmodige og kritiske. En tak skal også lyde til Hegelstudiekredsen og kolleger på Etnologi på Københavns Universitet, samt til de historikere, byøkologer, miljøingeniørere m.fl., der alle med positive tilkendegivleser, har støttet op om projektet. Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke min dejlige store familie, som alle, har hjulpet, når det var nødvendigt; min far, der har læst det hele igennem og min mand og børn, der gennem årene har måttet lægge øre til, når jeg skulle have afløb for fustrationerne. Vejleder: Lektor Ulrik Jørgensen Hanne Lindegaard April

8 8 8

9 Resumé Afhandlingen handler om Københavns mere end 100 år gamle kloakteknologi, der i mange år har været en usynlig, stabil og taken for granted hverdagsinstallation, som ikke i særlig høj grad er blevet diskuteret eller problematiseret, men opfattet som en fuldstændig løsning på en række af byens problemer og svær at tænke anderledes. I afhandlingen redegøres der i detaljer for de diskussioner, konkrete kloakplaner og videnskabelige undersøgelser, der var på dagsordenen i København i 1800-tallet, hvor bl.a koleraepidemier, hygiejniske forbedringer, en voksende storby, fremskridtsoptimisme m.m. blev i-tale-sat, og hvor læger og cand. polytter i fællesskab søgte at finde og få opbakning til konkrete løsninger. På baggrund af en bred vifte af kildemateriale, skildres de lokalpolitiske, videnskabelige og tekniske forslag og forhandlinger, og fortalere og skeptikeres argumenter bliver nøje analyseret. Afhandlingen viser således, hvordan nye videnskabelige fagdiscipliner, argumenter og problematiseringer dannes gennem processer, og hvordan der konkret er sammenhænge mellem konstruktionen af kloakrør på den ene side, og fagdiscipliner, et voksende kommunalt system, et internationalt fagmiljø, laboratoriefaciliteter, undersøgelsesmetoder m.m., på den anden. Titlen, Ud af røret, refererer til 1800-tallets hygiejniske indsats, hvor Toutà-l égout (alt i kloakken)- løsningen sendte alt regnvand, spildevand og latrin ud i Øresund, men også til en nutidig problematisering af Tout-à-l égout, hvor f.eks. byøkologer kæmper for at få latrin og regnvand ud af røret igen og ind i et naturligt kredsløb. Kloaksystemet ses her som en ufuldstændig løsning, hvor latrin ikke er et spildprodukt, men en gødningsressource. Teoretisk og metodisk er afhandlingen dels inspireret af STS-miljøet, Science and Technology Studies (primært Bruno Latour), dels af Foucault og Hegel. Det er på denne baggrund, at de konkrete, specifikke processer udforskes og at fokus er på det, der i forening gennem netværker, kampe og relationer er frembragt og dannet. De teknologier, de institutioner og den videnskabelige praksis vi i en periode har taget for givet, problematiseres og det detaljerede empiriske studie viser, hvordan etableringer har fundet sted i en konkret historisk kontekst. Inspirationen fra Latour har betydet, at jeg har fokuseret på videnskabsmændenes opbygning af netværk og dannelse af fælles foreninger, ligesom også laboratorier, teknisk udstyr og jordog vandprøver ses som afgørende medspillere i processerne. 9

10 Kloaksystemet er derfor ikke studeret som et isoleret fænomen, men tværtimod som forbundet i relationer og netværk, hvor der er modsætninger, brud og samtidige processer, og hvor det er relationerne og samspillet imellem elementerne, der er det centrale studieobjekt. Afhandlingen er opbygget kronologisk da argumenterne i diskussioner, både af politisk-, kulturel-, teknisk-, og videnskabelig art, rider på ryggen af hinanden; dvs. at de enkelte argumenter, de tekniske installationer, undersøgelsesmetoder m.m. muliggør, hvad der bringes ind i de efterfølgende diskussioner, undersøgelser og planer. De bringes i spil og brydes i-og-med- hinanden, og således bærer de nuværende debatter og løsninger nødvendigvis i sig både samtidige men også fortidige argumenter, teorier m.m. At viske tavlen ren er en illusion, da der altid er noget som de næste processer og planer nødvendigvis er del af og derfor også, hvad det er muligt at i-tale-sætte og gøre til objekt for viden. Der er altid noget værende i form af institutioner, fag, rør, organiseringer og vaner som det nye skal bryde med og som får betydning for nyetableringerne. Kloakteknologien og de videnskabelige discipliner bryder både med etablerede fysiske, materielle systemer som rendestenene og latringruberne, og med forestillinger om guds vilje, smitteveje, m.m. Ændringer, diskussioner og etableringsprocesser tager derfor altid udgangspunkt i det førhen selvfølgelige, og det som er, har afgørende betydning for det, der bliver. Den eksisterende teknologi vil altid være en del af den nye, om ikke andet, så som den forældede, umoderne eller ufuldstændige løsning. I afhandlingen er det Københavnske kloaksystem det empiriske omdrejningspunkt, men i projektet perspektiveres København gennem de relationer byen har udadtil. Kildematerialet afspejler en international vand, gas og kloaksystemkonkurrence i København i 1849; en international Hygieinisk Congres i København i 1858 med 520 deltagere fra 4 lande; tyske bøger oversat til dansk; engelske undersøgelser som direkte reference i danske kilder; danske polyteknikere og lægers rejser til England, Paris og Hamborg. Ligeledes studeres dannelsen og opbygningen af nye tidsskrifter og foreninger samt fagdiscipliner som Hygiejne og Teknisk Hygiejne. Studiet viser, at lægerne, polyteknikerne, kemikere, biologer m.fl. i kraft af deres uddannelse og position, både i-tale-sætter deres synspunkter og har mulighed for at praktisere dem gennem det Foucault har kaldt viljen til viden og viljen til sandhed. Netop jagten på rationelle og entydige sandheder og beviser, gav lægerne og polyteknikerne over-bevisende argumenter, som de selv og andre politisk brugte i Borgerrepræsentation, hvor Miasmer, Baciller og dødelighedsstatistik indgik i diskussionerne. Studiet viser tillige, at diskussionerne i Borgerrepræsentation og udvalg på den anden side også var med til at sætte en dagsorden for, hvad man diskuterede 10 10

11 på de videnskabelige møder og kongresser, hvilke emner, der blev behandlet i faglige tidsskrifter, hvad man underviser i på de højere læreanstalter, og hvilke videnskabelige forsøg og undersøgelser man faktisk satte i værk - relationerne gik således begge veje. I afhandlingen viser jeg, at der ikke var garanti for, at de videnskabelige udredninger blev hørt. Selvom kemiske undersøgelser og statistiske data blev fremført var der konkurrerende argumenter i debatten fra andre fagdiscipliner, hvor særlig argumenterne omkring frihed, ejendomsret og økonomi i 1850'erne, knyttede sig til en samtidig virkeliggørelse af liberale politiske ideer, med fri forfatning, næringsfrihed, og bystyrets større selvforvaltning. Flere skeptikere argumenterede bl.a. for, at et kloaksystem var en krænkelse af nyvundne friheder, da husejerne ikke frit kunne sælge latrin, og at en anden mands kloakrør skulle føres gennem ens grund. Materialet og analysen viser dog, at statistiske data, udfærdiget i tal og tabeller, og muligheden for at drive sammenligninger med andre byer eller lande, fik betydning, ligesom intensiveringen af de bakteriologiske, kemiske, biologiske og mikroskopiske undersøgelser. Referater fra hygiejniske- og tekniske kongresser i 1800-tallet og workshops fra 1990'erne har været et godt kildemateriale, der ikke kun viser den aktuelle videnskabelige, tekniske og politiske dagsorden, men også understreger, hvordan fremskridt og nytænkning er en del af målet med at samles og at det ikke er tilladt at være konservativ. Diskussion, dialog og forhandlinger skulle derimod føre til Enighed om nye mål og midler, og kongresser, møder og workshops bliver afsluttet med afstemninger af nye fælles Indstillinger, Resolutioner eller Visioner for fremtiden. Hvor kloak- og spildevandsdiskussionerne i 1800-tallet navnlig var en del af byen og lægernes sundheds- og hygiejneforebyggelse, så kommer biologer og kemikere på banen i 1970'erne og 1980'erne. Der kommer bl.a fra byøkologernes side en tiltagende kritik af Tout-à-l égout, som den bedste løsning, men samtidig viser deres workshops og undersøgelser tillige, at kloaksystemet er institutionaliseret. Det består af et meget omfattende rørsystem; et meget stort dyrt, centralt og kontrolleret rensningsanlæg; teknikere, der gennem uddannelse og praksis har indarbejdede rutiner; og et stort kommunalt apparat, der varetager håndteringen og som er opbygget med henblik på at varetage byens og borgernes fælles bedste. Byøkologernes undersøgelser fremhæver tillige, at toiletkultur, vaner og adfærd hos befolkningen ikke er let at lave om på, da vi er vokset op med systemer med vandlås, træk og slip, og at genbrug af egen gødning, ikke virker særligt attraktivt. Byøkologerne fremhæver, at der derfor ligger en række barrierer i 11

12 kloaksystemerne, og afhandlingen viser, at dette relaterer sig til det, der ansås for at være en fornuftig og fuldstændig løsning omkring år 1900, hvor rør, vand og Verdenshav var midlet til en bæredygtig og moderne storby. Således peges der også på hvordan vandet specifikt indgår i alle faser af kloakteknologien; vandets centrale rolle i vandlåsen, som blokerende for lugt og syn; vandets brug til skylning og rensning af W.C.-kummen, regnvand som transportmiddel for ekskrementerne i rørene, og ikke mindst havvandets aktiv Strøm, som den endelige recipient. Afhandlingen søger ikke at give svar på fremtidens kloak, spildevand eller toiletsystemer men påpeger de grundlæggende forskelle på Tout-a-l egout s store, centrale, kommunalt varetaget infrastrukturelle system, og byøkologernes visioner om små, forskellige, person-intensive og lokale håndteringer. Alt skal ikke længere i kloakken og latrin er ikke Spild men en ressource. Hvor det på en Hygiejnisk Congres i 1858 var et konservativt og forældet standpunkt at anse latrin som en ressource, er det for videnskabsmænd i 1990'erne et visionært syn, der bliver fulgt op af videnskabelige eksperimenter og tekniske undersøgelser. Projektet viser således, at det der ansås for fuldstændigt, bedst og miljørigtigt i én periode og kontekst, ikke nødvendigvis er faste urokkelige strukturer; og at både tekniske løsninger, videnskabelige teorier, spildevandet og de i-tale-satte problematikker, skifter. Dog tager ændringer, diskussioner og etableringsprocesser altid udgangspunkt i det der er og både den historiske og nutidige kontekst er derfor central

13 English Summary This dissertation deals with Copenhagen s sewage technology. A centuryold service installation, which for many years has remained an invisible, stable and taken-for-granted infrastructure tending to the city s daily needs, neither particularly debated nor problematized. In being taken to be a complete solution to a wide range of urban problems, the sewerage system has been difficult to perceive otherwise. The study provides a detailed account of the discussions, concrete sewage plans, as well as the scientific studies which were on the agenda in the city of Copenhagen in the 1800 s, where outbreaks of cholera, sanitary improvements, an expanding city, and anticipation toward progress, came to be discussed. Medical and engineering professionals collaborated on finding concrete solutions to problems addressed, and on securing support for their realization. On the basis of a wide range of empirical sources as archival material, newspapers, publications of physicians and engineers, the study depicts the political, scientific as well as technical proposals and negotiations that were involved, providing a thorough analysis of the arguments of the advocates as well as sceptics. The study shows concrete processes through which new scientific disciplines, forms of argument, and problematizations take shape. The dissertation title Down the Drain refers not only to the initial hygienic endeavours of the 1800 s, where the Tout-à-l égout (all in the sewer) model mixed all rainwater, wastewater and night soil out into the Sound of Öresund; it points, at the same time, to a more contemporary issue of Tout-àl égout, where the urban ecology strategy has entailed efforts to redirect night soil and rainwater out of the drains again for recycling. In this light, the existing sewerage system, are considered to be an incomplete solution, where the night soil, rather than being waste, is taken to be a valuable resource as fertilizer. From a theoretical and methodological standpoint, the dissertation work has been inspired by the STS (Science, Technology and Society) field, and in part by Foucault and Hegel. It is within this context that the study explores the concrete, specific processes and maintains a focus on that which is generated and formed in associations through networks, resistances and relations. The technologies, institutions and scientific practices that are taken for granted in a given period of time are problematized, and through empirically detailed study, the dissertation shows how these elements come 13

14 to be established within a concrete historical context. Inspiration from Latour has meant that I have focussed on the network construction of the scientists and the formation of collective societies, just as laboratories, technical equipment are taken to be decisive actants in the processes. The sewage system is thus not studied as an isolated phenomenon; on the contrary, it is analysed as being linked in a network of relations, where disparity and tension as well as ruptures and simultaneous processes are to be found, and where the relations and interplay between the elements are the central object of inquiry. That is, the individual arguments, the technical installations, investigative methods, amongst others, are what make possible the subsequent incorporation of issues into further discussions, investigations and plans. They are brought into play and juxtaposed, and the contemporary debates and solutions thus necessarily carry within them both present-day arguments and theories, as well as ones from the past. The idea of being able to wipe the slate clean, is an illusion, as there would always be something of the old of which the next processes and plans would be a part, and as a consequence, what would be possible to put on the agenda and make the new regime in discourse and forms of knowledge. There would always be existing institutions, disciplines, pipes, particular orderings and habits, which the new must interact or break with, and which would thus have bearing on the establishment of the new. The sewage technology and the scientific disciplines break away both from the established physical and material systems such as the gutters and the cesspools, as well as from conceptions of God s will, paths of infection, etc. Changes, debates and processes of establishment therefore always take outset in what is and this has a crucial consequence for that which becomes. The existing technology would always be a part of what is to come, such as the outmoded or incomplete solution would be. Even though the sewerage system of Copenhagen forms the empirical fulcrum of the study, the project addresses Copenhagen also in the light of the city s relations to its outside environs. In the empirical source material of the study, I have found concrete references to an international water, gas and sewerage competition held in Copenhagen in 1849; an international Sanitary Congress in Copenhagen in 1858 with 520 delegates from 4 countries; German books being translated into Danish; English studies cited directly in the Danish sources; and also Danish engineers and physicians journeys to England, Paris and Hamburg. Also, the establishment and development of new professional journals, societies and disciplines such as Public Health and Sanitary Engineering are incorporated in the analysis

15 The study shows that physicians, engineers, chemists, biologists etc., through their educational training and positions, produces discourse and have the opportunity to practice trough what Foucault has called a battle for truth. It is precisely the search for rational, unequivocal truths and evidence that gave the physicians and engineers, like others amongst them, the convincing arguments they could use, politically, in the City Council, where Miasma, Bacteria and mortality statistics entered the discussions. The study shows in addition, that the discussions in the City Council and pertinent committees themselves, played, at the same time, their part in setting the agenda for the discussions at the scientific congresses and meetings, the issues taken up by the professional journals, and what sort of scientific studies were in fact initiated. Thus, the relations were mutually influencing. The study demonstrates that the existence of scientific reports in the process of the debates is not sufficient in guaranteeing that these findings would be heeded. Even though chemical studies and statistical data had been presented in the debates of the 1850 s, competing arguments from other disciplines, the standpoint of freedom, propriety rights and economics were linked to a simultaneous realization of liberal political ideas with a free constitution etc. A great number of sceptics argued that the sewerage system was a violation of newly won freedom, that homeowners no longer were apple to sell night soil etc. The empirical material and the analysis show, however, that statistical data, drawn up in numerical figures and tables, and the subsequent possibility of making comparisons between other cities and countries, was of significance, just as the intensified bacteriological, chemical, biological and microscopic studies were. Minutes of the sanitary and technical congresses of the 1800 s and the workshops of the 1990 s have been a rich source of empirical material, as they present not only the most salient scientific, technical as well as political agendas of the time, but also underscore how progress and new lines of thought constitute, in part, the very aim of such gatherings. Here, standpoints which characterize more conservative positions were not granted acceptance, and discussions, dialogue and negotiations instead were intended to lead to Agreement on new aims, and on means as to the achievement of these aims. Congresses, meetings and workshops were brought to their close with balloting on new, joint Recommendations, Resolutions, and Visions of the future. Whereas in the 1800 s the debates on the sewage and wastewater constituted, especially, a part of the city s and the physicians health and sanitary preventions, it was in the 1970 s and 80 s biologists and chemists who would enter the scene. The urban 15

16 ecology has an increasing critique of the conception of Tout-à-l égout s being the best solution; however, their workshops and studies reveal, that the sewerage system itself had been institutionalized. It had become an institution as a comprehensive system of pipes with very large and costly centralized and controlled treatment plants; with technicians, who through their training and professional practice had incorporated routines and who managed the systems. In addition, the studies by the urban ecologists emphasizes that toilet culture, habits, and behaviour of the inhabitants are difficult to change, as one has been brought up accustomed to systems of the pull-to-flush mentality, where the recycling of our own fertilisers not seems an attractive option. The urban ecologists emphasize, that there thus are a series of barriers built into the sewerage systems, and this dissertation shows that this both practice and mentality is linked to that which was a sensible and complete solution around 1900, where pipes, water and the Sea was the means to a sustainable and modern city. The dissertation thus shows how water forms an integral part of every phase of the sewage technology; the central role of water in the stench trap to render both smell and sight less unpleasant; the use of water in the flushing and cleaning of the toilet; rainwater as a means of transporting the excrements in the pipes; and the active Streams of the ocean as the ultimate receiver of the waste. The study does not aim to resolve issues concerning the sewerage system, sewage water, and toilet systems of the future. Rather it points to fundamental differences between Tout-a-l egout which, in the custody of the municipality, is a large, centralized infrastructural system and the visions of the urban ecologists, as to small, varied and locally managed personintensive endeavours. Whereas it had been a conservative and archaic standpoint to treat night soil as a resource at the Sanitary Congress of 1858, it would be regarded as visionary among the scientists of the 1990 s, leading to scientific investigations and technical experiments along this line of thought. The study shows that solutions which are regarded as being complete, best or environmentally sound during a specific period or within a specific context do not necessarily remain fixed and unchanging structures. Technical solutions, scientific theories, wastewater and the problem issues being raised shift over time. But these changes, debates and the processes of establishment always take their outset in that which already exists. As such, the historical context comes to have central bearing on the development, which follows

17 Kapitel 1 Introduktion Fra midten af 1800-tallet og frem til årene omkring år 1900, tages der initiativ til og anlægges der nye vandforsyningsanlæg og større kloaksystemer i mange storbyer rundt om i Europa. I København etablerer man et forbedret vandforsyningssystem i årene , og det er i samme periode, ideerne og konceptet for kloaksystemet kommer på dagsordenen, og man begynder reelt at etablere Københavns kloaksystem i Vandforsyningssystemer og kloaksystemerne i Europas storbyer er ikke fuldstændig identiske, men et fælles træk er, at de etableres af de lokale byråd i samspil med embedsmænd og fagfolk som læger, ingeniører m.fl. Ligeledes er det et fælles kendetegn, at der samtidig med nedgravning af rør og bygning af vand-og kloakværker, etableres nye fag og discipliner, f.eks Hygiejne og Teknisk Hygiejne, på landenes universiteter og læreanstalter, ligesom de lokale byråd reorganiseres. Således får København en ny forfatning i 1840 (udvidede beføjelser i 1857); man begynder at undervise i Teknisk Hygiejne på Polyteknisk Læreanstalt i 1865, og Københavns Universitet får den første lærestol i Offentlig Hygiejne i Kloakering bliver således for alvor et anliggende i København, i den forstand, at ansvaret for rendestene, spildevand og latrin ikke længere er et forhold mellem stat og den enkelte husejer, men bliver til et ansvarsområde for den nye, valgte borgerrepræsentation. Der foregår således nogle administrative og institutionelle ændringer samtidig med den fysiske og materielle realisering af kloaksystemet. Dette projektets omdrejnings- og udgangspunkt er Københavns mere end 100 år gamle kloakteknologi, der i dag for langt de fleste fremstår som en usynlig, taken for granted hverdagsinstallation, som i rigtig mange år ikke er blevet diskuteret eller problematiseret. Min interesse og ambition går især på at påvise den sammenhængskraft, jeg finder, ikke kun mellem konstruktionen af kloakrør, fagdiscipliner og ingeniørkompetencer, men også i mellem det voksende kommunale system, embedsmændene, de nye videnskaber, og en inter-storby kappestrid. Disse elementer er i forskellig grad forudsætninger for hinanden og jeg vil gennem afhandlingen argumentere for konkrete sammenhænge og gensidighed mellem flere af dem. Institutionerne og teknologien vil jeg således ikke studere som isolerede fænomener, men studere som gensidigt forbundne; ikke forstået i traditionel funktionalistisk forstand, hvor alt der kan iagttages nødvendigvis har en 17

18 plads, men mere som en dialektisk helhed, hvori der indgår modsætninger, brud og samtidige processer, og hvor det er i relationerne eller samspillet mellem elementerne, at forudsætningerne for de enkelte dele skal findes; d.v.s. at et fag som Teknisk Hygiejne nok i sig har drivkraft, men at disciplinen samtidig nødvendigvis må studeres i relation til kloakdebatterne, rørene, embedsmændene osv. Den dialektiske tilgang betyder, at jeg vil lægge vægt på, at der i de forskellige historiske perioder er samtidige forskellige syn på, hvad der f.eks anses for værende spild og affald, eller hvad der er nytte eller ressource, og som mødes og brydes i debatterne. Syn, der på nogle punkter er afhængig af den konkrete historiske periode - og derfor er historisk specifik - men tillige hænger sammen med profession og videnskabeligt verdensbillede - og derfor også kultur- eller professionsspecifik. Eksempelvis omtaler lægerne i slutningen af 1800-tallet konsekvent menneskelig afføring som sundhedsfarlige ekskrementer, mens det med betegnelsen latrin af grundejere og landmænd anses for værende en gødningsressource, som man ikke blot kunne lade gå til spilde i kloaksystemet. Siden slutningen af 1980 erne, er der lavet flere andre studier af København, hvor orden, hygiejne koleraepidemi m.m. har været omdrejningspunkt, og disse har jeg har haft stor nytte af. I bøger som Byen tæmmes (Lützen,1998) og Storbyen støbes (Knudsen,1986) lægges der vægt på forskellige etableringsprocesser i København med politikere, lægerne, og planlæggere mfl. som afgørende medspillere i byens etablering. Jeg vil på samme vis fokusere på processer, men tillige inddrage de materielle, teknologiske og videnskabelige elementer, som væsentlige og centrale. Jeg vil undervejs diskutere emner som renlighed, fænomener som lugt og også civilisation og dannelse, men det er diskussionerne, etableringsprocesserne og kampene omkring kloakteknologien, der er omdrejningspunktet for afhandlingen. Koleraen i København i 1853 er gennem mange år blevet udpeget som årsagen til at man installerede nyt vandforsyningssystem og kloaksystem i København. 1 Min intention er hverken at aflive dette som en myte, eller forsøge at vise, at det er rigtigt men at argumentere for, at det ikke er hensigtsmæssigt at stille problemet op på denne vis, men snarer at vise, hvordan koleraen, eller frygten for en sådan epidemi, kunne indgå som et argument i debatten for de nye tekniske systemer, men at en lang række an- 1 Se bla. Christensen, V(1912) København ', og: Department of Environmental Engineering, ,(1990), 'Institut for Miljøteknologi. DTU

19 dre faktorer også indgik, og med mindst lige så stor vægt. Baggrunden for afhandlingen Baggrunden for denne afhandling var min ansættelse som forskningsassistent på Institut for Teknologi og Samfund (ITS), på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Her skulle jeg stå for den historiske del af et forskningsprojekt om kloakteknologi under titlen: Vandklosettets og kloaksystemets fremkomst og aktuelle dominans - et studie af den historiske udvikling og sociale konstruktion af designkoncepter og videnssystemer som grundlag for udformningen af fremtidens sanitation og spildevandshåndtering. 2 Som det fremgår at titlen, tager kloakprojektet udgangspunkt i en nuværende problematik omkring kloakteknologien, og min opgave var gennem en historisk analyse, at afdække de forestillinger og diskussioner, der var på dagsordenen ved etableringen af kloakkerne og hygiejneteknologien. Hvordan og hvorfor blev netop denne tekniske løsning valgt og hvilke alternativer blev valgt fra? Hvordan blev kloakteknologien overhovedet til? Hvorfor ser den ud som den gør? Ved at kortlægge hvordan etableringsprocesserne foregik, se på tilvalg og fravalg i processen og ved at undersøge kompleksiteten omkring kloakteknologien, giver det en mulighed for at forstå vores aktuelle situation og dens problematikker. Med denne viden, vil det være nemmere at sætte et spørgsmålstegn ved det nuværende system, som af flere i dag, ses som værende problematisk: * I det Københavnske kloaksystem sker der en sammenblanding af mange forskellige komponenter som latrin, papir, bind, spildevand fra industri, sæbe, rengøringsmidler, regnvand mm i ét og samme kloakrør. Det kræver så mange ressourcer og flere forskellige rensemetoder at skille disse komponenter fra hinanden igen på rensningsanlæggene. * Der er et stort forbrug af rent drikkevand til toiletskyl; vand, som kræver mange ressourcer når det skal renses på rensningsanlæggene. 2 Citat fra projektbeskrivelsen, sendt til SSF og SHF i

20 * Det nuværende kloaksystem har et restprodukt, slam, der i stedet for at kunne recirkuleres til gødning i landbruget, i dag må afbrændes p.g.a. det høje indhold af bl.a. tungmetaller og miljøfremmede stoffer. * Trods disse problemer, udbygger man hele tiden det eksisterende system, man kloakerer tyndt befolkede udkantsområder, ligesom man også hidtil, forholdsvis ureflekteret, har teknologioverført vores kloakteknologi til f.eks. u-lande. Der ligger i projektformuleringen en undren over den styrke, dominans og udbredelse kloaksystemet har - et system, der er mere end 100 år gammelt. Trods det, at man i Danmark i dag har en øget fokus på recirkulering, byøkologiske forsøg og decentrale systemer så synes (det)svært at overskride de konventioner, der er knyttet til hygiejneteknologien, som udtryk for renlighed og civilisation. 3 En del af kloakprojektet og min rolle var således, at undersøge den opbygning af specialiseret viden indenfor kloak-teknologien, som etableres samtidig med rør og pumper. Her tænkes især på faget Teknisk hygiejne ved Polyteknisk Læreanstalt(det nuværende DTU), uddannelsen af ingeniører, indlæring, standarder mm. Forelæsningsprotokoller og undervisningsmateriale fra Læreanstalten var derfor en del af projektet, da forklaringen på systemets dominans og styrke også syntes at skulle findes i den undervisning ingeniørerne gennem årene har modtaget her. Forskningsprojektet var - som det også fremgår at titlen- tænkt ind i en socialkonstruktivistisk sammenhæng, som er udviklet i de senere år, særlig indenfor vidensskabsstudier, teknologisociologi og teknologihistorie. Det er et tværfagligt felt, som internationalt går under betegnelsen STS. 4 Det afgørende for disse studier er, at teknologiske systemer og teknologisk videnopbygning generelt er konstrueret i en social sammenhæng gennem processer, og opgaven er at vise, hvordan disse processer konkret foregår og at udrede kompleksiteten. En vigtig pointe er, at det ikke er teknologiens 3 Fra projektbeskrivelsen, sendt til SSF og SHF i Forkortelsen STS bruges både for Science and Technology Studies og Science, Technology and Society

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere