Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser"

Transkript

1 Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

2 Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2

3 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2010, bilag 1: Tekniske forskrifter for gasser. Til forskel fra andre brændbare og brandfarlige produktionsafsnit og oplag, som f.eks. træbearbejdning og -oplag, er der for gasser nogle særlige egenskaber, der skal tages højde for ved sikring mod brand og brandspredning. F.eks. skal der som hovedregel for brandfarlige og brandnærende gasser tages højde for, at spredning af gassen kan medføre antændelse eller forøget antændelsesfare. Ordensreglerne skel betragtes som forhold, der som minimum skal være i orden, men virksomheden kan selv tage yderligere skridt i retning af en bedre sikkerhed ved f.eks. at udarbejde interne sikkerhedsregler Ordensregler for oplag i beholdere og tanke...side 5 Generelle bestemmelser...side 5 Skiltning...side 7 Branddøre...side 7 Flugtveje...side 8 Brandtekniske installationer...side 8 Særlige ordensregler for oplag over 200 GOE i bygning og 264 GOE i det fri...side 9 3

4 3.8 Ordensregler for anlæg med lagerafsnit i bygning...side 11 Generelle bestemmelser...side 11 Skiltning...side 12 Branddøre...side 13 Flugtveje...side 13 Brandtekniske installationer...side 14 Særlige ordensregler for anlæg med en lagerkapacitet på over 200 GOE...side Ordensregler for anlæg med lagerafsnit i det fri...side 15 Generelle bestemmelser...side 15 Skiltning...side 17 Brandtekniske installationer...side 18 Særlige ordensregler for anlæg med en lagerkapacitet på over 264 GOE...side 18 Særlige ordensregler for salgs- og forbrugstankanlæg med F-gas...side 20 Supplerende bemærkninger til enkelte af bestemmelserne...side 21 4

5 2.10 Ordensregler Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i lagerafsnit for gasser Personalet skal instrueres om gassernes egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare Personalet skal instrueres om placering og brug af brandslukningsmateriellet Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til oplaget Lagerafsnittet skal holdes rent og ryddeligt Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri. 5

6 Beholdere og tanke til gasser skal behandles med fornøden forsigtighed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning, f.eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning, og skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning. Det påhviler modtagere af flasker at drage omsorg for, at beholdere og tanke straks efter modtagelsen anbringes på forskriftsmæssig måde. Beskadigede beholdere og tanke må ikke anvendes og skal på forsvarlig måde gøres farefri Beholdere skal stå op på et fast, plant underlag, idet beholdere med komprimerede gasser dog må ligge ned. Beholdere, bortset fra lightere, lighterrefill-beholdere og gaspatroner i emballager, må kun henstilles i ét lag. Flasker med tilladelig fyldning på indtil 11 kg kan stables til en højde af indtil 2 m, hvis enten flaskerne er udformet på en sådan måde, at de er egnet for stabling, eller der anvendes solide stablingsplanker, reoler e.l. Tomme flasker kan ligge ned og stables til en højde af indtil 2 m. Flaskebure kan stables til en højde af indtil 6 m. Flaskebatterier kan stables til en højde af indtil 2 m, hvis de er beregnet hertil Flaskers ventiler skal være lukket og beskyttelseshætter skal være påsat. Beskyttelseshætter kan undlades, hvis ventilen er beskyttet på anden måde, som opfylder reglerne i Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen) Forbrug eller omfyldning af gas må ikke finde sted. 6

7 Ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder: a) I selve lagerafsnittet ved oplag i bygning samt udvendigt på alle døre hertil. b) Ved lagerafsnit i det fri. Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt ) Udvendigt på døre til lagerafsnit med beholdere og ved lagerafsnit med beholdere i det fri skal der opsættes skilte med teksten: "TRYKFLASKER". Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt ) Ved overjordiske tanke skal der opsættes skilte med teksten: "GASOPLAG" eller med skilt, hvoraf gastypens benævnelse fremgår. Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt ) Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler eller lignende. 7

8 Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning:»branddør - holdes lukket« Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: BRANDDØR lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder udgange, der ikke benyttes i den daglige drift Udgange skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele installationens levetid. Anlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig skal sørge for, at overrislingsanlæg efterses, kontrolleres og afprøves mindst én 8

9 gang om året. Afprøvningen skal ske efter aftale med det stedlige redningsberedskab Der skal føres logbog, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning. Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn Den nærmere placering af lagerafsnit med beholdere skal synliggøres ved tydelig markering på gulv i rum eller bygning eller på belægning i det fri eller ved indhegning. Hvor der sker oplag i det fri af både brandfarlige og brandnærende gasser i samme lagerafsnit, skal placeringen af henholdsvis de brandfarlige og brandnærende gasser også markeres på belægningen, jf. afstandskravet i punkterne og ). Der skal endvidere opsættes tydelig skiltning med oplysning om, hvilken gastype der må placeres i det pågældende område i lagerafsnittet. Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt ) I lagerafsnit i bygning eller rum må der ikke findes andet end beholdere med gas og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. paller. 9

10 I lagerafsnit i bygning eller rum for indtil GOE kan der dog oplagres uantændelige materialer samt ikke-brandfarlige og ikke-ætsende væsker I lagerafsnit i det fri må der ikke findes andet end beholdere og tanke med gas og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. paller. Inden for en afstand af 2,5 m fra lagerafsnit i det fri skal der etableres et friareal, idet der dog må opstilles hegn og vejrligsbeskyttelse udført af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]. I lagerafsnit i det fri for indtil GOE samt inden for en afstand af 2,5 m fra sådanne lagerafsnit kan der dog oplagres uantændelige materialer samt ikke-brandfarlige og ikke-ætsende væsker. Kravet om etablering af et friareal bortfalder, hvis der mellem lagerafsnittet og den aktuelle oplagsaktivitet etableres en brandsektionsadskillelse i overensstemmelse med reglerne i afsnit 2.6 eller en flammeskærm i overensstemmelse med punkt 2.7.7, 2. pkt 3) Lagerafsnit i det fri på over GOE, dog GOE, hvis der udelukkende sker oplag af inaktive gasser, skal placeres i en afstand af mindst 10 m fra større brandfarligt oplag i det fri, som ikke er omfattet af beredskabslovgivningen. Afstandskravet bortfalder, hvis det vedrører større brandfarligt oplag i det fri på egen grund, og der etableres en flammeskærm mellem lagerafsnittet og det brandfarlige oplag i overensstemmelse med punkt 2.7.7, 2. pkt 3). Hvis afstandskravet vedrører større brandfarligt oplag på en nabogrund, kan afstanden til naboskel samt vej- og stimidte halveres, dog ikke til mindre end 2,5 m, ved etablering af en flammeskærm efter reglerne i punkt 2.7.7, 2. pkt 3). Flammeskærmen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra vej- og stiskel. 10

11 3.8 Ordensregler Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i lagerafsnit for gasser Personalet skal instrueres om gassernes egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare Personalet skal instrueres om placering og brug af brandslukningsmateriellet Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til lagerafsnittet Lagerafsnittet skal holdes rent og ryddeligt Beholdere til gasser skal behandles med fornøden forsigtighed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning, f.eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning, og skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning. 11

12 Det påhviler modtagere af beholdere at drage omsorg for, at beholderne straks efter modtagelsen anbringes på forskriftsmæssig måde. Beskadigede beholdere må ikke anvendes og skal på forsvarlig måde gøres farefri Anlæg skal benyttes i overensstemmelse med en af gasleverandøren udarbejdet brugsanvisning, som skal forefindes ved anlægget Beholdere skal stå op på et fast, plant underlag, idet beholdere med komprimerede gasser og flasker i anlæg med væskeudtag dog må ligge ned. Hætter og sikkerhedslukker skal forblive på flasker, indtil disse tilsluttes, og skal sættes fast på flasker straks efter frakobling. Beskyttelseshætter kan undlades, hvis ventilen er beskyttet på anden måde, som opfylder reglerne i Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen). Ved udskiftning af beholdere skal det påses, at tilkobling sker på behørig måde, og at frakoblede beholderes ventiler er lukkede Ventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild i selve lagerafsnittet samt udvendigt på alle døre hertil. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt ) 12

13 Udvendigt på døre til lagerafsnit skal der opsættes skilte med teksten: TRYKFLASKER. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt ) Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler e.l Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning:»branddør - holdes lukket«. Skiltning skal udføres i overensstemmelse med punkt ) Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: BRANDDØR lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at 13

14 der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder udgange, der ikke benyttes i den daglige drift Udgange skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele installationernes levetid Der skal føres logbog, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning. Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn Lagerafsnittet skal tydeligt markeres på gulvet I lagerafsnit i bygning eller rum må der ikke findes andet end beholdere med gas og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. 14

15 paller. Dette gælder dog ikke for lagerafsnit med et automatisk rumslukningsanlæg. I lagerafsnit i bygning eller rum for indtil GOE kan der dog oplagres uantændelige materialer samt ikke-brandfarlige og ikke-ætsende væsker Ordensregler Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er godkendt til dette formål Personalet skal instrueres om gassernes egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare Personalet skal instrueres om placering og brug af brandslukningsmateriellet Personalet skal instrueres om anlæggenes sikkerhedsfunktioner. 15

16 Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til anlæg, herunder til tankes ventiler Der skal holdes rent og ryddeligt omkring anlæg Letantændelig vegetation ved anlæg skal fjernes Beholdere og tanke til gasser skal behandles med fornøden forsigtighed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning, f.eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning, og skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning. Det påhviler modtagere af beholdere at drage omsorg for, at beholderne straks efter modtagelsen anbringes på forskriftsmæssig måde. Beskadigede beholdere og tanke må ikke anvendes og skal på forsvarlig måde gøres farefri Anlæg skal benyttes i overensstemmelse med en af gasleverandøren udarbejdet brugsanvisning, som skal forefindes ved anlægget Beholdere skal stå op på et fast, plant underlag, idet beholdere med komprimerede gasser og flasker i anlæg med væskeudtag dog må ligge ned. Hætter og sikkerhedslukker skal forblive på flasker, indtil disse tilsluttes, og skal sættes fast på flasker straks efter frakobling. Beskyttelseshætter kan undlades, hvis ventilen er beskyttet på anden måde, som opfylder reglerne i Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen). 16

17 Ved udskiftning af beholdere skal det påses, at tilkobling sker på behørig måde, og at frakoblede beholderes ventiler er lukkede Flasker skal ved hjælp af kæder eller på anden måde sikres mod væltning I tilfælde af brand skal tankes ventiler lukkes og nødafbryder for stop af pumper aktiveres Ved anlæg skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild. Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt ) Ved anlæg med beholdere skal der opsættes skilte med teksten: TRYKFLASKER. Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt ) Ved overjordiske tanke skal der opsættes skilte med teksten: GASOPLAG eller med et skilt, hvoraf gastypens benævnelse fremgår. Skiltet skal være udført i overensstemmelse med punkt ) 17

18 Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele installationernes levetid. Anlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig skal sørge for, at overrislingsanlæg efterses, kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om året. Afprøvning skal ske efter aftale med det stedlige redningsberedskab Der skal føres logbog, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning. Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn Lagerafsnittet skal tydeligt markeres på belægning i det fri. Dette gælder dog ikke lagerafsnit med stationære tanke. Hvor der sker oplag i det fri af både brandfarlige og brandnærende gasser i samme lagerafsnit, skal placeringen af henholdsvis de brandfarlige og brandnærende gasser også markeres på belægningen, jf. afstandskravet i punkterne og ). Der skal endvidere opsættes tydelig skiltning med oplysning om, hvilken gastype der må placeres i det pågældende område i lagerafsnittet. 18

19 I lagerafsnit i det fri må der ikke findes andet end beholdere og tanke med gas og den for opbevaringen af reserveflasker nødvendige emballage, som f.eks. paller. Inden for en afstand af 2,5 m fra lagerafsnit i det fri skal der etableres et friareal, idet der dog må opstilles hegn udført af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]. Inden for friarealet ved lagerafsnit med beholdere og jorddækkede tanke må der endvidere etableres vejrligsbeskyttelse udført af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]. I lagerafsnit i det fri for indtil GOE samt inden for en afstand af 2,5 m fra sådanne lagerafsnit kan der dog oplagres uantændelige materialer samt ikke-brandfarlige og ikke-ætsende væsker. Afstandskravet bortfalder, hvis der mellem lagerafsnittet og den aktuelle oplagsaktivitet etableres en brandsektionsadskillelse i overensstemmelse med reglerne i afsnit 2.6 eller en flammeskærm i overensstemmelse med punkt , 2. pkt 3) Lagerafsnit i det fri på over GOE, dog GOE, hvis lagerafsnittet udelukkende er for inaktive gasser, skal placeres i en afstand af mindst 10 m fra større brandfarligt oplag i det fri, som ikke er omfattet af beredskabslovgivningen. Afstandskravet bortfalder, hvis det vedrører større brandfarligt oplag i det fri på egen grund, og der etableres en flammeskærm mellem lagerafsnittet og det brandfarlige oplag i overensstemmelse med punkt , 2. pkt 3). Hvis afstandskravet vedrører større brandfarligt oplag på en nabogrund, kan afstanden til naboskel samt vej- og stimidte halveres, dog ikke til mindre end 2,5 m, ved etablering af en flammeskærm efter reglerne i punkt , 2. pkt 3). Flammeskærmen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra vej- og stiskel. 19

20 Det påhviler brugeren at drage omsorg for, at de benyttede anlæg er i forsvarlig stand, at brugsanvisninger følges, og at enhver, som har med betjeningen at gøre, modtager fornøden vejledning Inden for en afstand af 3 m fra udleveringsstandere må der ikke placeres anlæg eller brændbare materialer, som er tankanlægget uvedkommende Omfyldning må ikke finde sted I tilfælde af brand skal tankes ventiler lukkes og nødafbryder for stop af pumper aktiveres. 1) Punkt : Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 2) Punkt og : Brandnærende og brandfarlige gasser skal være placeret med en indbyrdes afstand på mindst 4 m. Afstandskravet bortfalder, hvis der etableres en flammeskærm mellem de forskellige typer oplag i overensstemmelse med punkt 2.7.7, 2. pkt. 3) Punkt 2.7.7, 2. pkt. og , 2. pkt.: Flammeskærmen skal være en lodret stående væg udført som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60] uden åbninger. Flammeskærmen skal have en sådan udstrækning, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse. 4) Punkt og : Lagerafsnit med brandnærende og brandfarlige gasser skal være placeret med en indbyrdes afstand på mindst 4 m. Afstandskravet bortfalder, hvis der etableres en flammeskærm mellem de forskellige typer oplag i overensstemmelse med punkt , 2. pkt. 20

21 (Jf. Beredskabsstyrelsens vejledning til tekniske forskrifter for gasser) Krav til motorkøretøjer, herunder trucks (2.10.1, og ) Ved anvendelse af motorkøretøjer, herunder trucks, samt garagering og indretning af ladeområder kan der tages udgangspunkt i kravene i Brandteknisk vejledning nr. 21, "Anvendelse af motorredskaber, herunder truck i erhvervsvirksomheder", udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Kontrol, vedligeholdelse og inspektion af brandtekniske installationer ( , og ) Drift, kontrol (inspektion) og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer skal foretages, så de er pålidelige i hele installationernes levetid. Dette kan gøres efter principperne i Dansk Brand og sikringsteknisk Instituts retningslinier , eller andre anerkendte normer eller stanarder, der i samme grad tilgodeser de hensyn, der ligger bag retningslinierne

22 Kilde vedr. Supplerende bemærkninger: Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen 23. december

23 Furesø Kommune Beredskabet Stiager Værløse Telefon:

24 Furesø Kommune Stiager Værløse 24

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Salg, håndtering og opbevaring

Salg, håndtering og opbevaring Salg, håndtering og opbevaring af Fyrværkeri Ordensregler for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Anmeldelse 3 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2011 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 68

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Sikkerhedsstyrelsen 5. november 2008 1 Bekendtgørelse nr. 729 af. 4. juli 2008, bilag

Læs mere

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) BEK nr 1444 af 15/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2009/009849 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Gasser Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Version 22. maj 2012 Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København V

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2014 Salgssted i det fri Maks. 50 kg NEM Fyrværkeri Butik Konsumfyrværkeri

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser 2016 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«.

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«. BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-11-00002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er:

Et type 1-brandsyn kan ikke fravige sin fastsatte termin, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag. Et par eksempler på et type 1-brandsyn er: Bilag 5: Brandsyn Bilag 5 Brandsyn beskriver, hvordan Nordjyllands Beredskab ønsker at skabe ensartet sikkerhed i de 11 kommuner og kunne tilrettelægge brandsyn ud fra en vurdering af sted, behov og risiko.

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3 Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser Tekniske forskrifter for gasser Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2010

Temadag for beredskaberne 2010 Temadag for beredskaberne 2010 Pernille Petersen pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Hvem må sælge fyrværkeri Opbevaringsperioder Typer af salgssteder Opbevaring af fyrværkeri El-tilsyn med fyrværkeriudsalgssteder

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brandsyn

Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr 1000 af 9/06/016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 014/034638 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Brandfarlige væsker Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Beredsabet i Furesø Kommune. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2011

Temadag for beredskaberne 2011 Temadag for beredskaberne 2011 Pernille Enoch pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Opbevaring af fyrværkeri i detailleddet Markedskontrol Spørgsmål Eksempel på anmeldelse Fejl på anmeldelsesskema

Læs mere

UDKAST til Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

UDKAST til Vejledning til tekniske forskrifter for gasser UDKAST til Vejledning til tekniske forskrifter for gasser 2015 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Planlægning af teltmontering og -indretning.

Planlægning af teltmontering og -indretning. Planlægning af teltmontering og -indretning. 1 Indholdfortegnelse: Forord... 3 Kursusbeskrivelse:... 3 Detaljetegning... 5 Skrå afbildning... 5 Perspektivtegning... 5 Målestoksforhold... 6 Papirstørrelser:...

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 1. Husorden for

Husregler for Grenaa Sundhedshus version 1. Husorden for Husorden for 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål, målgruppe, definition af begreber, kontaktpersoner, ansvar, Husråd Affald 4 Akutte problemer 4 Beredskab 4 Brandsikring 4 Driftsforstyrrelser 6 Flugtvej

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed Miljø- og Planlægningsudvalget 010-11 (Omtrk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 007-1-04 Jour.: D63317100-39 Sag: RE07344-3 Init.: Lars Vædeled Roed E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 0 1 89 01 Oplag

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definitioner...

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Til dig der sælger fyrværkeri

Til dig der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG SIKKERHEDSBRILLER Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt, og skal

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere