Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven"

Transkript

1 Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som udgangspunkt have 100 point, som man opnår ved at opfylde en række krav. Læs mere herom på For at opfylde kravet om aktivt medborgerskab og opnå 15 ud af de 100 point skal man have udvist aktivt medborgerskab i Danmark gennem mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v. Eller man kan opnå de 15 point ved at bestå medborgerskabsprøven. 2. Tilmelding til medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven bliver i månederne juni og december afholdt samme dag som indfødsretsprøven. Medborgerskabsprøven bliver afholdt om formiddagen, og indfødsretsprøven bliver afholdt om eftermiddagen. Det er vigtigt, at du sikrer, at du tilmelder dig den korrekte prøve. Medborgerskabsprøven står i relation til ansøgning om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. Indfødsretsprøven står i relation til ansøgning om dansk indfødsret (statsborgerskab). 3. Medborgerskabsprøvens indhold Medborgerskabsprøven består af 15 skriftlige spørgsmål om hverdagsliv og medborgerskab i Danmark, danske samfundsforhold og dansk historie, kultur og kunst. De 15 spørgsmål er udarbejdet inden for rammerne af lærematerialet Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven. De 15 spørgsmål vil således handle om forhold, som er beskrevet i lærematerialet. Du har 30 minutter til at svare på de 15 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple-choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds ved den rigtige svarmulighed. Du må kun sætte ét kryds pr. spørgsmål. Hvis man mener, at man har besvaret et spørgsmål forkert, kan man inden for prøvetiden rette i sin besvarelse. Eventuelle rettelser skal markeres tydeligt. Det betyder, at et svar, som man har fortrudt, skal streges over. For at bestå prøven skal du besvare mindst 10 ud af de 15 spørgsmål korrekt. 4. Forberedelse til prøven Integrationsministeriet har udarbejdet hæftet Fakta om Danmark - Læremateriale til medborgerskabsprøven, som du kan downloade gratis fra På kan du også lytte til en indtalt version af lærematerialet. Du kan ikke købe lærematerialet som trykt publikation, men du kan som nævnt downloade det gratis fra

2 5. Før prøven begynder Det er vigtigt, at du møder op i god tid, før prøven begynder. Prøvelokalet åbner 10 minutter, før prøven starter. Du skal huske at medbringe legitimation med foto. Legitimationen skal være en af følgende typer: 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. Hvis du er under 19 år og ikke har en af de nævnte former for legitimation, kan du anvende dit sundhedskort som legitimation. Hvis du er over 19 år og ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for legitimation, skal du ansøge ministeriet om tilladelse til at anvende anden legitimation ved prøven. Fristerne for at ansøge ministeriet om tilladelse til at anvende anden legitimation ved prøven er: Prøven den 6. juni 2011: fristen er den 16. maj 2011 Prøven den 12. september 2011: fristen er den 22. august 2011 Prøven den 2. december 2011: fristen er den 4. november 2011 Hvis du får tilladelse til at anvende anden legitimation ved prøven, skal du medbringe tilladelsen ved prøven. Det er dit eget ansvar at medbringe gyldig legitimation på prøvedagen. Hvis du har din legitimation liggende hos Udlændingeservice på grund af en aktuel sagsbehandling, skal du selv sørge for (senest 3 uger før prøven) at ringe til Udlændingeservice enten for at få legitimationen udleveret eller for at få en attesteret kopi af legitimationen. Hvis du ikke medbringer korrekt legitimation til prøven, bortvises du fra prøven. Du må ikke medbringe ordbøger eller andre hjælpemidler til prøven. Du må heller ikke medtage mobiltelefon, musikafspiller eller lignende teknisk udstyr. Hvis du overtræder disse regler, kan du blive bortvist fra prøven. 6. Prøvens begyndelse Prøven starter med, at de tilsynsførende deler et opgavesæt ud til hver prøvedeltager. Du må kun skrive din besvarelse på opgavesættet. 7. Under prøven Du må ikke have kontakt med de andre prøvedeltagere under prøven. Du må ikke forlade prøvelokalet, før prøven er færdig, og du må først aflevere din besvarelse, når prøven er færdig. Hvis du har behov for midlertidigt at forlade prøvelokalet, fx for at gå på toilettet, skal du have tilladelse fra en prøvetilsynsførende. Du skal række hånden op, hvis du vil tale med en tilsynsførende.

3 Den tilsynsførende fortæller, når de 30 minutters prøvetid er gået. Hvis du overtræder disse regler, kan du blive bortvist fra prøven. 8. Når prøven er færdig Når prøven er færdig, skal du skrive dit navn, CPR-nummer og prøvenummer på forsiden af opgavesættet. Prøvenummeret får du af den tilsynsførende, der også skal skrive sit navn på opgavesættet. Du må ikke forlade din plads, før den tilsynsførende har hentet din besvarelse og attesteret modtagelsen. Der kan gå op til 3-4 uger, før resultatet af prøven foreligger. Prøveafholderen udsteder herefter et prøvebevis til dig, hvis du har bestået prøven. Når klagefristen er udløbet, kan du få din opgavebesvarelse udleveret ved at henvende dig til prøveafholderen. 9. Indsendelse af prøvebevis til Udlændingeservice Du skal indsende prøvebeviset sammen med din ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. 10. Klagemuligheder Du har mulighed for at klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet. En sådan klage skal du indgive til Integrationsministeriet, senest 4 uger efter at prøven har fundet sted. Du har også mulighed for at klage over bedømmelsen af din besvarelse. En sådan klage skal du indgive til Integrationsministeriet, senest 4 uger efter at resultatet af prøven er meddelt. En klage skal indgives individuelt og skriftligt og begrunde klagepunkterne. 11. Hvad gør man, hvis man bliver syg eller ikke består prøven? Der afholdes ikke sygeeksamen til medborgerskabsprøven. Hvis du bliver syg, må du derfor vente og tilmelde dig en ny prøve i den næste prøvetermin. Du vil skulle betale et nyt gebyr på 673 kr. Hvis du ikke består prøven, kan du gå op til en ny prøve i næste prøvetermin mod betaling af nyt gebyr. 12. Personer med særlige behov Som udgangspunkt må du ikke medbringe en hjælper eller hjælpemidler, f.eks. ordbøger, til medborgerskabsprøven. Der vil dog kunne gives tilladelse til brug af hjælpemidler for så vidt muligt at ligestille personer med handicap med andre prøvedeltagere. Dog må tilladelsen ikke forringe prøvens faglige niveau. Hvis du f.eks. er døv, blind eller ordblind, og dit handicap gør det vanskeligt for dig at deltage i medborgerskabsprøven på almindelige vilkår, kan du derfor søge om dispensation. Der kan f.eks. gives tilladelse til særlige praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, tilstedeværelse af en hjælper og forlænget prøvetid. Hvis du mener, at du har behov for sådanne særlige hjælpemidler, kan du henvende dig til den prøveafholder, hvor du ønsker at aflægge prøven. Prøveafholderen vil derefter kunne vejlede dig om dispensationsmulighederne. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere ikke åbenlyse handicap med en udtalelse fra en læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, og udtalelsen må højst være 2 år gammel (regnet

4 fra det tidspunkt, hvor ansøgningen skal være prøveafholderen i hænde). Udtalelsen skal redegøre for dine vanskeligheder i forbindelse med aflæggelse af prøven. Fristerne for at indsende en ansøgning om hjælpemidler m.v. til prøveafholderen er: Prøven den 6. juni 2011: fristen er den 16.maj 2011 Prøven den 12. september 2011: fristen er den 22. august 2011 Prøven den 2. december 2011: fristen er den 4. november Hvor og hvornår afholdes medborgerskabsprøven? Prøven bliver afholdt af en række sprogcentre landet over. Du kan finde en liste over prøveafholdere på I 2011 afholdes medborgerskabsprøven: den 6. juni 2011 kl den 12. september 2011 kl den 2. december 2011 kl Hvem kan gå op til medborgerskabsprøven? Alle udlændinge, der har ansøgt eller vil ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse, kan gå op til prøven. Du behøver altså ikke først at have ansøgt om tidsubegrænset opholdstilladelse. 15. Tilmeldingsfrister Frist for tilmelding til den første medborgerskabsprøve den 6. juni 2011 er senest den 9. maj Frist for tilmelding til medborgerskabsprøven den 12. september 2011 er senest den 15. august Frist for tilmelding til medborgerskabsprøven den 2. december 2011 er senest den 28. oktober Hvordan tilmelder man sig? Du tilmelder dig medborgerskabsprøven ved at henvende dig til det sprogcenter, hvor du ønsker at aflægge prøven. Ved tilmelding til prøven skal du betale et gebyr på 673 kr. til prøveafholderen. Det anbefales, at du i god tid undersøger åbningstider og betalingsmuligheder hos den enkelte prøveafholder. 17. Generelt om ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse Hvis du ønsker at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse (permanent opholdstilladelse), kan du ansøge ved et særligt ansøgningsskema (TU1). Ud over at opfylde de særlige betingelser for en tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man også fortsat opfylde betingelserne for sin nuværende tidsbegrænsede (midlertidige) opholdstilladelse. Det vil fx sige, at hvis man har opholdstilladelse som ægtefællesammenført, skal man stadig leve sammen med sin ægtefælle, og hvis man har opholdstilladelse på baggrund af arbejde, skal man stadig arbejde i samme stilling, som man fik sin seneste opholdstilladelse til. For at Udlændingeservice kan vurdere, om man fortsat opfylder betingelserne for sin tidsbegrænsede (midlertidige) opholdstilladelse, er det således vigtigt, at man ud over ansøgningsskema TU1 også udfylder

5 og vedlægger en ansøgning om tidsbegrænset (midlertidig) forlængelse af ens nuværende opholdstilladelse. Det skal man gøre, selv om ens tidsbegrænsede (midlertidige) opholdstilladelse først udløber på et senere tidspunkt. Man benytter det forlængelsesskema, som passer til ens nuværende opholdsgrundlag, fx familiesammenføring eller opholdstilladelse som lønarbejder eller studerende. For at finde det rigtige forlængelsesskema kan man benytte skemaguiden på Ansøgningsskemaerne kan hentes på eller kan også fås i Servicecenteret i Udlændingeservice, hvor ansøgningen også kan afleveres. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningsskemaerne desuden hentes og afleveres hos det lokale politi, eller man kan sende ansøgningen til Udlændingeservice med post. 18. Sådan behandles en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse Fra d. 1. januar 2011 skal der normalt betales et gebyr, for at man kan få sin sag behandlet i Udlændingeservice. Der skal ikke betales separat gebyr for ansøgning om tidsbegrænset (midlertidig) forlængelse, når du indgiver ansøgning om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. Man skal alene betale gebyret for ansøgning om en tidsubegrænset opholdstilladelse. Læs mere om gebyrer på Man kan ansøge om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse når som helst. Man behøver altså ikke at vente, til ens opholdstilladelse er ved at udløbe. Det er dog af afgørende betydning, at man indgiver ansøgningen, inden ens nuværende opholdstilladelse udløber. Læs mere om at søge i tide på En ansøgning om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse kan afvises, hvis ansøgningen er mangelfuldt oplyst, dvs. ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om man vil kunne få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. Det fremgår klart af ansøgningsskemaet for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, hvad man skal oplyse og vedlægge af dokumentation i forbindelse med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse afvises, vil Udlændingeservice tage stilling til, om man kan få en forlængelse af sin tidsbegrænsede (midlertidige) opholdstilladelse. Udlændingeservice har fastsat servicemål for maksimale sagsbehandlingstider på de fleste områder. Læs mere om servicemål for ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse på Det er Udlændingeservice, som i første omgang træffer afgørelse vedrørende en ansøgning om opholdstilladelse. Hvis Udlændingeservice giver afslag på en ansøgning, kan man klage til Integrationsministeriet. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, juni 2011

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere