Kort og godt om farligt gods 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt om farligt gods 2016"

Transkript

1 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL

2 Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold. Skal medbringes ved transport af farligt gods over frimængden.

3 Transportørens ansvar ved transport af farligt gods: Sikre sig, at det i henhold til ADR er tilladt af transportere det farlige gods Kontrollere at have modtaget alle oplysninger og data på en sporbar måde Kontrollere at de foreskrevne dokumenter er til stede i køretøjet Sikre sig, at der ikke er defekter, lækager eller revner, manglende udstyr m.v. i køretøjet eller lasten Sikre sig, at næste dato for prøvning af tankvogn, batterikøretøj, UN-tanke og tankcontainere ikke er overskredet Kontrollere at køretøjerne ikke er overbelæssede Sikre sig, at den foreskrevne mærkning af køretøjer er i orden Sikre sig, at det foreskrevne udstyr er med på køretøjet Sikre sig, at chaufføren og andre, som er involveret i transportens gennemførelse har den rette uddannelse Udlevere og instruere chaufføren om transportens gennemførelse, herunder sikre sig, at chaufføren forstår og er i stand til at udføre de skriftlige instrukser korrekt Hvis transportøren konstatere uoverensstemmelser med reglerne i ADR, må han ikke fortsætte transporten før forholdet er bragt i orden At ansætte eller samarbejde med en eksamineret sikkerhedsrådgiver Afsenderens ansvar ved transport af farligt gods: Kontrollere af det farlige gods er klassificeret og tilladt at transportere i overensstemmelse med ADR Give transportøren oplysninger og data på en sporbar måde, Transportdokument indeholder alle relevante oplysninger Godset er klassificeret til vejtransport Godset er korrekt pakket i UN godkendte emballage Kolli er korrekt afmærket med faresedler Evt. containerpakkeattest er udfyldt korrekt Undersøge dokumenter, køretøj og udstyr inden læsning Frimængder ADR giver mulighed for at transportere farligt gods på lempeligere betingelser. Med baggrund i en vurdering af stoffernes farlighed, er der åbnet mulighed for at transportere visse typer/mængder emballeret farligt gods uden at skulle overholde alle farligt gods reglerne Til vurdering af mulighed/mængde anvendes et stofs Transportkategori, som kan være 0, 1, 2, 3 eller 4. I frimængdetabellen på næste side kan man for hvert enkelt stof læse hvad frimængden er. Ved transport af flere mindre mængder stykgods skal der foretages en beregning for at konstatere, om den samlede mængde overstiger 1000 på den transporterende enhed.

4 Transport kategori Stoffer eller genstande, emballagegruppe eller klassifikationskode/gruppe eller UN-nummer 0 Klasse 1: 1. 1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN Klasse 3: UN Klasse 4.2: Stoffer hørende til emballagegruppe I. Klasse 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 og Klasse 5.1: UN 2426 Klasse 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og Klasse 6.2: UN 2814 og Klasse 7: UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til Klasse 8: UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET) Klasse 9: UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt udstyr indeholdende sådanne stoffer og blandinger. samt tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer fra denne transportkategori, bortset fra emballager henført til UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe I, og som ikke er tildelt transportkategori 0, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 1: 1.1B til 1.1J a), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5D a) Klasse 2: Grupperne T, TC a), TO, TF, TOC a) og TFC. Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC. Kemikalier under tryk: 3502, 3503, 3504, 3505 Klasse 4.1: UN 3221 til 3224 og 3231 til Klasse 5.2: UN 3101 til 3104 og 3111 til Maksimal samlet mængde 0 Multiplikationsfaktor a) UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II, og som ikke er i transportkategori 0, 1 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 1: 1.4B til 1.4G og 1.6N. Klasse 2: Gruppe F. Aerosoler: gruppe F. Kemikalier under tryk: 3501 Klasse 4.1: UN 3225 til Klasse 5.2: UN 3105 til Klasse 6.1: Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III. Klasse 9: UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III, og som ikke er tildelt transportkategori 0, 2 eller 4, samt stoffer og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 2: Grupperne A og O. Aerosoler: grupperne A og O. Kemikalier under tryk: 3500 Klasse 3: UN 3473 Klasse 4.3: UN 3476 Klasse 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028 og Klasse 9: UN 2990 og Klasse 1: 1.4S Klasse 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623 Klasse 4.2: UN 1361 og 1362 emballagegruppe III Klasse 7: UN 2908 til 2911 Klasse 9: UN 3268, 3499 og 3509 samt tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med undtagelse af det, som er tildelt transportkategori Ubegrænset For genstande i klasse 1: nettovægt i kg af det eksplosive stof NEM, For genstande/kolli, bruttovægt i kg, For væsker beholderes nominelle kapacitet i liter. For komprimerede gasser flaskerne nominelle kapacitet i liter (vandkap) og andre gasser, nettovægten af flaskerne indhold. (se afsnit i ADR)

5 Faktor-1000-beregning (foretages af transportøren/køretøjets mandskab): Er den samlede beregnede værdi over 1000, skal alle ADR-bestemmelserne overholdes. Er værdien under 1000 er der kun krav om transportdokument og en 2 kg håndildslukker samt passende uddannelser i henhold afsnit 1.3 i ADR. Eksempel på, hvordan faktor 1000 beregningen foretages. Man tager den faktiske transporteret mængde (se fragtbrevet) og ganger dette tal med det multiplikations faktoren i kolonnen til højre i frimængdetabellen på side 2 Vi tager udgangspunkt i, at der læsses forskellige produkter i godkendt emballage. 1. Læssested: 3 tromler (i alt 600 liter) UN 1202 Dieselolie, 3, III 2. Læssested: 5 dunke (i alt 100 liter), UN 1203 BENZIN, 3, II, (D/E) Disse produkter hører til transportkategori 3 og 2 hvilket vil sige, at der kan foretages en faktorberegning. UN 1202 DIESELOLIE, 3, III, (D/E) 600 liter x 1 = 600 UN 1203 BENZIN, 3, II, (D/E) 100 liter x 3 = 300 I alt en beregnet værdi eller faktor på 900, hvilket er ensbetydende med at godset kan køres på de lempelige betingelser som fremgår af tjekliste u/frimængden. Såfremt mængden havde været så stor, at beregningen resulterer i en værdi over 1000, skal alle regler vedrørende vejtransport af farligt gods overholdes. Se tjekliste på næste side. Transportkategori 4 - Ubegrænset mængde: Godstyper der tilhører transportkategori 4, har ubegrænset frimængde. Det vil sige, at uanset hvor meget der læsses af disse typer, vil det aldrig komme over frimængden. Til transportkategori 4 hører f.eks. TOM URENSET EMBALLAGE, der har indeholdt stoffer hørende til transportkategori 1, 2, 3 eller 4. Transportkategori 0 Ingen frimængde: Godstyper og tom urenset emballage der tilhører transportkategori 0, har ingen frimængde. Det vil sige, at uanset hvor lidt der læsses på køretøjet, er transporten altid over frimængden. Med andre ord: Gods, tilhørende transportkategori 0, kan IKKE transporteres under frimængden Farligt gods emballeret som begrænset mængde : Farligt gods emballeret som begrænset mængde tæller ikke med som farligt gods ved beregning af frimængden.

6 Tjekliste for vejtransport af farligt gods stykgods Dokumenter, der skal medbringes Under frimængden Over frimængden 1 Fragtbrev transportdokument Medbringes se side 7 Medbringes se side 7 2 Skriftlige anvisninger Sikkerhedskort Kræves ikke Medbringes se side 2 3 Chaufførens ADR bevis 1.3 uddannelse ADR-grundkursus 4 Køretøjet godkendt til farligt gods Kræves Ikke Kun Klasse 1 5 Billedlegitimation Kræves ikke Medbringes 6 Container/Køretøjs pakkeattest forud for søtransport Medbringes Medbringes Uddannelseskrav Under frimængden Over frimængden 7 Chauffører (køretøjer med farligt gods) 1.3 uddannelse ADR Bevis 8 Andet involveret personale transport u/ 1.3 uddannelse 1.3 uddannelse frimængden 9 Sikkerhedsrådgiver for virksomheden Kræves ikke Tilmeldes hos BRS Afmærkning med orange skilte og faresedler Under frimængden Over frimængden 10 Køretøj Kræves ikke Orange skilte for/bag 11 Emballage skal være godkendt UN-nr. og fareseddel UN-nr. og fareseddel 12 Ved transport af LQ og EQ mærket gods Ikke relevant Ikke relevant Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes Under frimængden Over frimængden 13 Pr. køretøj 1 stk. stopklods, 2 stk. advarselsafmærkninger 1 stk. øjenskyllevæske Køretøjets mandskab: 1 stk. advarselsvest, 1 stk. transportabel belysningsanordning, et par beskyttelseshandsker øjenbeskyttelse. Til visse stoffer: Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige): Åndedrætsbeskyttelse Til faresedler 3, 4.1, 4.3, 8 og 9: Skovl, opsamlingsbeholder & kloakafdækning Udstyret kræves ikke Ja Se sidste side på de skriftlige anvisninger 14 Godkendt brandslukningsudstyr Mindst 1 x 2 kg Ja - mindst 2 x 6 kg Diverse regler Under frimængden Over frimængden 15 Opsyn med køretøjer Ikke relevant Se håndbog 16 Tvangsruter Ingen krav Se håndbog 17 Sammenlæsning med andre klasser Se faresedler Se faresedler 18 Sammenlæsning med fødevarer, fareseddel 6.1 Skal holdes adskilt Skal holdes adskilt og Sammenlæsning indbyrdes i klasse 1 Se håndbog Se håndbog 20 Tunnelrestriktioner Er ikke omfattet Se håndbog 21 Passagerer Ingen forbud Forbudt 22 Tobaksrygning og brug af elektroniske Forbudt Forbudt cigaretter under håndtering og i nærheden af køretøjet 23 Tomgangskørsel Forbudt Forbudt 24 Konvoj kørsel/ Klasse 1 køretøjer Ingen krav Mindst 50 meter 25 Lastsikring og sikring af andet udstyr på Ja. Ja. køretøjet 26 Særlig (terror) sikring af visse mængder/typer Se håndbog Se håndbog farligt gods 27 Instrueret i brug af håndildslukker Ja. Ja. 28 Sejlads med færge Østersøaftalen Spørg rederiet Spørg rederiet Frimængdetabellen Side 4 Side 4 Ved færgesejlads er der ingen frimængder, eller undtagelse ved transport af LQ og EQ mærket gods, og rederiet/skibsføreren skal altid underrettes uanset mængde. Køretøjet skal kunne afmærkes med orange skilte og relevante faresedler.

7 Dokumenter Følgende dokumenter skal normalt medbringes ved transport af farligt gods stykgods: Dokumenter, der skal medbringes Begrænset mængde Under frimængden Over frimængden Transportdokument (fragtbrev) Nej * Ja Ja Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) Nej Nej Ja Chaufførens ADR-bevis, Nej Nej Ja Billedlegitimation, Nej Nej Ja Container/køretøjs pakkeattest ved færgefart Ja Ja Ja * Afsenderen skal forud for transport, på en sporbar måde, give transportøren oplysninger om det farlige gods Nr. Transportdokumentet skal som minimum (a) Bogstaverne UN samt stoffets UN-nummer (b) Stoffets navn - den officielle godsbetegnelse (c) Primær fareseddel (og evt. sekundær fareseddel i parentes) (d) Emballagegruppe (eller klassificeringen i klasserne 1, 2 og 7) (e) Antal kolli og beskrivelse af kolliets art (f) Godsets volumen eller vægt (Klasse 1, NEM) (g) Afsenderens navn og adresse (h) Modtagerens navn og adresse (i) Oplysning om evt. særaftale (k) Eventuel tunnelrestriktionskode for tunneler på strækningen (g) Afsender A/S Industriholmen 2650 Hvidovre (h) Modtager A/S Stamholmen 2650 Hvidovre Antal Art Beskrivelse Mængde (e) 1 (e) IBC (a) UN 1202 (b) DIESELOLIE (f) 600 liter (c) 3 (d) III ((k) D/E) UN 1202 DIESELOLIE 3, III, (D/E) Miljøfarligt Samlet mængde transportkategori 3 Ovenstående punkter a, b, c, d og k skal anføres i denne rækkefølge og uden andre informationer imellem disse. Ved grænseoverskridende transport dog ikke til/fra Sverige og Norge, skal emnerne gentages på enten Tysk, Fransk eller Engelsk Hvis transporten udføres i henhold til kapitel skal den samlet mængde fra hver transportkategori fremgå af transportdokumentet.

8 Er godset afmærket med en eller flere af nedenstående faresedler, er godset klassificeret som farligt gods efter den nationale bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods samt ADR-konventionen. Fareseddel 1 1.1, 1.2 og 1.3 Fareseddel 1.4 Fareseddel 1.5 Fareseddel 1.6 Fareseddel 2.1 Fareseddel 2.2 Fareseddel 2.3 Fareseddel 3 Fareseddel 4.1 Fareseddel 4.2 Fareseddel 4.3 Fareseddel 5.1 Fareseddel 5.2 Fareseddel 6.1 Fareseddel 6.2 Fareseddel 7A 1-hvid Fareseddel 7B 2-Gul Fareseddel 7C 3-Gul Fareseddel 8 Fareseddel 9 Er godset mærket med disse labels eller er godset klassificeret som farligt gods, men undtaget næsten alle regler for transport af farligt gods. Transport af EQ eller LQ mærket gods kræver mindst en ADR afsnit 1.3 uddannelse for køretøjets mandskab.

9 Transport i henhold til Østersøaftalen Oplysningspligt Afsenderen eller dennes repræsentant skal informere skibets fører om, at det gods, der skal transporteres er farligt gods. Følgende skal som minimum oplyses: UN-nummer samt Farligt gods i begrænsede mængder af klasse/klasser og evt. flammepunkt. Østersøaftalen forlanger, at den person, der afleverer transportenheden, er ansvarlig for at forsyne køretøjet med orange skilte foran og bag på køretøjet. Det krav er simpelt nok at opfylde, så længe trækkeren følger med transporten. Men i de tilfælde, at traileren efterlades på opmarch-pladsen for senere at blive kørt om bord, uden at trækkeren følger med, er det ofte kun muligt at placere orange skilt bag på køretøjet. Det er ikke helt i Østersøaftalens ånd, da aftalen kræver skilt både foran og bag på køretøjet, men i første omgang er det bedre at placere et skilt end slet intet, som det hidtil har været praktiseret på de fleste overfarter. Container/køretøjspakkeattest ADR 5.4.2, IMDG koden Chapter og Østersøaftalens 5 (1) forlanger, at der udstedes en container/køretøjspakkeattest til hver transportenhed indeholdende farligt gods, når containeren/køretøjet skal transporteres til søs (dog ikke for tanktransporter). Begrebet køretøjspakkeattest er ikke kendt ved landtransport, så derfor har det været vanskeligt, at få kravet overholdt ved overførsel af farligt gods efter Østersøaftalen. Men hvis de ansvarlige allerede ved planlægningen af læsningen af et køretøj har i tankerne, at der skal præsenteres en køretøjspakkeattest ved en eventuel kommende søtransport, - ja så er man et godt stykke på vej til at få indarbejdet brugen af køretøjspakkeattest som fast rutine. Marine Pollutant IMDG koden opererer med et begreb kaldet Marine Pollutant (havforurenende), som ikke optræder i ADR. Såfremt et køretøj indeholder farligt gods, som er betegnet Marine Pollutant i IMDG koden, skal overføres med skib, skal afsenderen sikre, at godset kan identificeres som sådant. Dette sker bedst ved, at der i dokumenterne anføres Marine Pollutant og køretøjet afmærkes med IMDG-skiltet for Marine Pollutant. Surring af gods Nationale bestemmelser Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet, og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder, eller dele, af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transport forhold. Denne regel gælder selv om mængden er under frimængden i henhold til afsnit Straf: 38 overtrædelse af 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning (se bl.a. færdselsloven) ADR bestemmelser Kolli, der indeholder farlige stoffer eller uemballerede farlige genstande, skal fastgøres i køretøjet eller containeren med egnede midler (f.eks. fastgørelsesremme, glidelamelplader og regulerbare beslag), så de ikke kan forskubbe sig under kørslen på en måde, så kolliene vælter eller bliver beskadiget. Kravene i dette punkt anses for at være opfyldt, hvis lasten er fastgjort i overensstemmelse med standarden EN :2010.

10 Ildslukkere i henhold til ADR: Køretøjerne skal, ved transport af farligt gods under frimængden, være forsynet med 1 stk. godkendt håndildslukker på 2 kg ved transport af farligt gods under frimængden. Håndildslukkeren skal være monteret på køretøjet beskyttet mod vejrliget, og skal være let tilgængelig for køretøjets mandskab. Køretøjets mandskab skal kunne betjene brandslukningsudstyret korrekt. Håndildslukkere kan bruges til at slukke mindre begyndende brande i dæk, bremser og motorrum hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. Køretøjets mandskab må ikke forsøge at slukke brande i køretøjets lastrum. Håndildslukkeren skal tilses mindst én gang om året og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. Måned og år for seneste tilsyn samt måned og år for næste tilsyn skal fremgå af etiketten. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Tjekliste for vejtransport af UN 1202 DIESEL, 3, III, under frimængden liter, eller UN 1203 BENZIN, 3, II, under frimængde 333 liter. Dokumenter, der skal medbringes Under frimængden Bemærkninger 1 Fragtbrev transportdokument Medbringes 3 Chaufførens 1.3 uddannelsesbevis Ikke krav om at medbringe 6 Køretøjs pakkeattest forud for søtransport Medbringes Uddannelseskrav Under frimængden 7 Chauffører (køretøjer med farligt gods) 1.3 uddannelse 8 Andet involveret personale transport u/ frimængden 1.3 uddannelse Afmærkning med orange skilte og faresedler Under frimængden 11 Emballage skal være godkendt. UN-nr. og fareseddel Mærkeplade/tilsynsdato Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes Under frimængden 14 Godkendt brandslukningsudstyr Mindst 1 x 2 kg Diverse regler Under frimængden 17 Sammenlæsning med andre klasser Se faresedler 21 Passagerer Ingen forbud 22 Tobaksrygning og brug af elektroniske Forbudt cigaretter under håndtering og i nærheden af køretøjet 23 Tomgangskørsel Forbudt 25 Lastsikring og sikring af andet udstyr på Ja køretøjet 27 Instrueret i brug af håndildslukker Ja 28 Sejlads med færge Østersøaftalen Spørg rederiet

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015 Vejtransport med farligt gods ADR kapitel 1.3 - kursus 2015 En stor tak til v/ Chefkonsulent Vagn Theilgaard der har stillet kursusmateriale og viden til rådighed for dette kursus. Kursusindhold: Præsentation

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning Lastsikring ADR 7.5.7 Håndtering og stuvning Ansvar / Pligter Sverige Tyskland Belgien Finland Italien Afsender Transportør Chauffør Færdselslovens krav Gods skal være anbragt således, at det ikke kan

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside

Læs mere

Lastsikring af Farligt Gods

Lastsikring af Farligt Gods Lastsikring af Farligt Gods Min Baggrund Tidligere Vognmand Uddannet Transport- og logistikoperatør Tidligere leder af transport- og logistikafdeling Undervist flere år på transportområdet Faglig- og pædagogisk

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397.

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397. Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. maj 2016 29. april 2016. Nr. 397. Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk.

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. juni 2017 2017-1911 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL FARLIGT GODS - KONFERENCE 2016 Vejledende program for Farligt Gods konferencen 2016 Mandag Den 19. 20. december på hotel Scandic Bygholm Schüttesvej 6 8700 Horsens 11:30-12:00 Ankomst og

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere