Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker."

Transkript

1 Sagsnr.: S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til bådmekaniker. 2. Der er pr sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen yderligere bemærkninger. Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsens Uddannelsens struktur Vejledende model for uddannelsens struktur: Trin 1 Bådassistent Uddannelsens trin 1 bådassistent varer 1 år og 6 måneder for hovedforløbet og op til 1 år for grundforløbet. GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1, bådassistent, 1 år og 6 måneder Trin 2 Bådmekaniker Uddannelsens trin 2 Bådmekaniker varer 2 år for hovedforløbet GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1, bådassistent, 1 år og 6 måneder Hovedforløb for trin 2 bådmekaniker, 2 år Uger 1

2 I modelskitsen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens uddannelsesspecifikke fag, ud fra pædagogiske overvejelser, fordeles, planlægges og gennemføres i temaer eller projekter (undervisningsfag), der kombinerer teori og praktiske øvelser.. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens fag og praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 2 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 2 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 2 år. Skema 2 (ikke medtaget): Voksne med standardiseret hovedforløb Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke defineret standardiseret hovedforløb for voksne for uddannelsen. Skema 3a (ikke medtaget): Talentspor for elever under 2 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke talentspor på uddannelsen. Skema 3b (ikke medtaget): Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke talentspor på uddannelsen. Skema 4 (ikke medtaget): Eux, den gymnasiale del Skemaet er ikke medtaget. Der er ikke eux på uddannelsen. I forlængelse af oversigtsskema 1 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skema 1 kun indeholder fagrækken for skoledelen. målene fremgår af et særligt skema, skema, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesadministration.dk. 2

3 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til kompetencemålet; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. 8. Bedømmelse og beviser mv. Trin 1, bådassistent Prøven bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. n indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg. Svendeprøven for trin 2, bådmekaniker Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne fra elevens uddannelsesplan. Planen er dermed grundlaget for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøven og bedømmelsen af prøven. Ved indkaldelsen af elever til den afsluttende skoleperiode, hvori svendeprøven afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af datoer for skuemestrenes tilstedeværelse ved bedømmelsen af svendeprøven til det faglige udvalg. Skuemestrene indvarsles ca. 3-4 før den afsluttende eksamen (svendeprøven). n og skuemestrene modtager herefter iværksættelsespapirerne. For skolens lærere og censorerne gælder den lokale bedømmelsesplan og skolens eksamensreglement vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Opgaverne for svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Vurderingsramme Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, kundeservice, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. Skuemestervejledningen angiver nærmere anvisninger for vurderingsrammen, herunder kriterierne for de enkelte opgaver. Indstilling til ny svendeprøve n og det faglige udvalg tilbyder elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve en ny prøve, såfremt eleven ikke har opnået beståelseskarakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 3

4 Evt. omprøve følger reglerne i bekendtgørelse om eksamen. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter svendeprøvekarakteren påføres svendebrevet. 9. Kriterier for kørekort Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til personbil (kørekort B). 2. Arbejdsgiver betaler for lægeattest og prøvegebyr til den første teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår. 3. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 4. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse.. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 6. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde dispensere for krav om kørekort (jf. punkt 1) efter anmodning fra en af parterne. 4

5 SKEMA 1 elever under 2 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 2 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 2 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Trin 1 bådassistent Trin 2 bådmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 1 18 Trin 1 bådassistent Nyt fag 1, 3, 6, 7 Rutineret 1,0 X Kundebetjening og kundepleje Nr , 3, 7 Rutineret 0, X Økonomi Nr , 6, 7 Rutineret 0, X Branchemiljø 1 Nr Rutineret 1,0 X Løfte- bæreteknik Nr , 3, 6, 7 Rutineret 1,0 X Kvalitet og service om bord Nr , 2, 6, 7 Arbejdstilsynets 1,0 X Sikkerhed ved polyesterstøbning krav Nr , 2, 3, 4, 6, 7 Begynder 1,0 X Fremstilling af simple emner Nr , 2, 6, 18 Søfartsstyrelsens 2,0 X Speedbådskørekort krav Nr Installation af motorer, skruer og propeller 1, 2, 3, Begynder 0, X

6 Fagnavn Nr Kontrol- og reparation af transmissionssystemer Nr Kontrol og reparation af propeller, -aksler og kardanled Nr takt påhængsmotorer Nr takt påhængsmotorer Nr Karburator- tændingssystemer Nr. 607 Kontrol af batterier og omskiftersystemer Nr Vinteropbevaring af motorer Faget bidrager til følgende kompetencemål 1, 2,, 12 Rutineret 1,0 X 1, 2, 3,, 6 Rutineret 0, X 1, 2, 3, Rutineret 1, X 1, 2, 3, Rutineret 1, X 1, 2, 3 Rutineret 1,0 X 1 Rutineret 0, X 1, 2, 7 Rutineret 0, X Præstationsstandard Sagsnr.: S.41 Vejledende Trin 1 bådassistent Trin 2 bådmekaniker tid Trin 2 bådmekaniker Iværksætteri og innovation 1, 9, 10 Rutineret 1,0 X Nyt fag Nr , 2, 6, 11 Rutineret 2,0 X Faglig kommunikation 1 fremmedsprog Nr , 7, 9 Rutineret 0, X Branchemiljø 2 Nr Bådteknisk naturfag 1,, 6, 7, 10, 11 Rutineret 0,6 X 6

7 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Sagsnr.: S.41 Vejledende Trin 1 bådassistent Trin 2 bådmekaniker tid Nr Hydraulik: Grundlæggende 1, 2, 11, 20 Rutineret 1,0 X funktioner, diagram-læs- ning, styring af ror og trim på motorer og flaps Nr , 2, 11, 13 Rutineret 1,8 X Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylinder-tæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendige komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøre-system Nr , 2, 11, 13 Rutineret 0, X Kontrol af indsugnings- og udstødningssystemer Nr , 2, 11, 13 Avanceret 1,0 X Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg Nr , 2, 11, 13 Rutineret 0,6 X Reparation af karburator- og tændingssystemer Nr , 2, 11, 13 Avanceret 2,0 X Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer Nr , 2, 11, 13 Avanceret 0, X Fejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtnings-systemer Nr , 2, 11, 13 Avanceret 0, X 7

8 Fagnavn Reparation af motorstyringsanlæg Nr Kontrol og reparation af starter og generator Nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner Nr Kontrol, fejlfinding og reparation af viskersystemer Nr Montering, fejlfinding og reparation af ankerspil, bovpropeller og lænsepumper Nr Lovgivning, kontrol og reparation af 230 volt installationer Nr Vedvarende energikilder herunder solcellepaneler og vindgeneratorer Nr Montering og reparation af navigationsanlæg Nr Reparation af airconditionanlæg, motor- og kabine-varmere Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Sagsnr.: S.41 Vejledende Trin 1 bådassistent Trin 2 bådmekaniker tid 1, 2, 11, 14, 1 Rutineret 1,0 X 1, 2, 11, 1 Rutineret 0, X Fag udgår og inkluderes i 6099 Rutineret 1, 2, 11, 16 Rutineret 0, X 1, 2, 11, 19 Begynder 0,4 X 1, 2, 11, 1 Begynder 0, X 1, 2, 11, 14 Avanceret 0,4 X 1, 2, 11, 14 Avanceret 0,8 X Nr , 2, 11, 14, 1 Avanceret 1,4 X X 8

9 Fagnavn Kontrol, fejlfinding og reparation af komfort og sikkerhedsudstyr (OBS nye målpinde i dette fag beskrevet bagerst i uddannelsesordningen) Nr F-gasanlæg i fritidsbåde Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Sagsnr.: S.41 Vejledende Trin 1 bådassistent Trin 2 bådmekaniker tid 1, 2, 11, 17 Begynder 0, X Antal s valgfag 0 2 uge Antal skole i alt

10 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Nr Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylinder-tæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendige komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem Nr Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer Avanceret 1,8 Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylinder-tæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendige komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem Ekspert 2,0 Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer Rutineret Avanceret 10

11 Skema uddannelsens bidrag til kompetencemålene Sagsnr.: S.41 mål Der indsættes én række pr. praktikmål mål Trin 1 bådassistent Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og enkel fejlfinding på benzin- og dieseldrevne fritidsbåde, herunder reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele, Eleven kan med det krævede mindsteudstyr for branchen udføre arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog, og andre tilgængelige data, herunder myndighedernes forskrifter for fritidsbåde, Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende Søfartsstyrelsens lovgivning, sikkerhedsregler og miljøkrav. Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 bådassistent Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. 1, 2, 3, 4,, X 1, 2, 6 X 1, 7 X Trin 2 bådmekaniker Specialet trin 2 bådmekaniker Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i X forbindelse med eftersyn og fejlfinding på benzin- og dieseldrevne fritidsbåde Eleven kan reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele, 2, 12-17, 19, 20 X Eleven kan vurdere reparationsmuligheder og vejlede om den 3, 4, 7, 9, 10, 11 X mest økonomiske reparation ud fra kundens ønsker og forventninger til driftsøkonomi, driftssikkerhed, udseende, brugsværdi og miljøkrav Eleven kan anvende de opnåede teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for faget 3, 7, 9, 10, 11 X 11

12 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 2 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 2 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20., samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 12

13 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. uddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 13

14 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EUV1G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1 og GYM 14

15 Nye fag på bådmekanikeruddannelsen Nye højniveaufag: Nuværende fag: 6084 Kontrol og reparation af bådmotorer, Rutineret, 1,8 1 Eleven kan kontrollere en motors evne til kompressionsopbygning og vurdere resultatet med henblik på at kunne anbefale omfanget af en eventuel efterfølgende motorreparation. 2 Eleven kan justere ventilerne korrekt inden kontrolproceduren foretages. 3 Eleven kan foretage vurdering af motorens tilstand under hensyntagen til kompressions-, lækage-, balance-, og flowmålingernes begrænsninger. 4 Eleven har kendskab til de fire takters arbejdsprincipper, teoretisk og praktisk. Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter, herunder stempler, lejer og ventiler. 6 Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven 7 Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer, herunder lokalisering af utætheder, samt foretage udmåling af komponenter. 8 Eleven kan foretage udvælgelse af korrekte størrelser af komponenter. 9 Eleven udviser renlighed og orden i forbindelse med arbejdets udførelse. 10 Eleven kan foretage målinger på motorens indvendige dele, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler samt udfærdige dokumentation for graden af slidtage. 11 Eleven kan udvise hensyntagen til gennemført systematisk orden og renlighed. 12 Eleven kan foretage håndværksmæssig korrekt betjening af håndværktøj, special- og måleværktøj, samt udfører troværdige målinger der afspejler de faktiske forhold. 13 Eleven kan udfærdige dokumentation så den giver et korrekt billede af de udmålte komponenters tilstand sammenlignet med produktets tekniske specifikationer. 14 Eleven kan gennemføre fejlfinding på komponenter i salt- og ferskvands kølesystemer, og foretage udskiftning af vandpumpe, slanger, køler og kontrol af termostat. 1 Eleven kan udføre trykprøvning samt udluftning af kølesystemerne. 16 Eleven kan korrekt håndtere afhændelse af kølevæske set ud fra miljøhensyn. 17 Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder udskiftning af oliepumpe og olietrykskontakt. 18 Eleven kan udføre kontrol af olietryk, samt tæthedskontrol af systemet. 19 Eleven har viden om smøresystemets funktion og komponenter. 20 Eleven kan korrekt håndtere olieaffald Nyt højniveaufag Nyt fag fag: 6084 Kontrol og reparation af bådmotorer, avanceret, 1,8 1 Eleven kan selvstændigt kontrollere en motors evne til kompressionsopbygning og vurdere resultatet med henblik på at kunne anbefale omfanget af en eventuel efterfølgende motorreparation. 2 Eleven kan justere ventilerne korrekt inden kontrolproceduren foretages. 3 Eleven kan foretage vurdering af motorens tilstand under hensyntagen til kompressions-, lækage-, balance-, og flowmålingernes begrænsninger og kan videreformidle resultatet til kunder og kolleger. 4 Eleven kan udvise overblik i sin viden om de fire takters arbejdsprincipper, teoretisk og praktisk. Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter, herunder stempler, lejer og ventiler. 1

16 6 Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven og selvstændigt søge og bruge forskellige nationale og internationale informationskilder. 7 Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer, herunder lokalisering af utætheder, samt foretage udmåling af komponenter. 8 Eleven kan foretage udvælgelse af korrekte størrelser af komponenter. 9 Eleven udviser renlighed og orden i forbindelse med arbejdets udførelse. 10 Eleven kan foretage målinger på motorens indvendige dele, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler samt udfærdige dokumentation for graden af slidtage. 11 Eleven kan foretage håndværksmæssig korrekt betjening af håndværktøj, special- og måleværktøj, samt udfører troværdige målinger der afspejler de faktiske forhold. 12 Eleven kan selvstændigt udfærdige dokumentation så den giver et korrekt billede af de udmålte komponenters tilstand sammenlignet med produktets tekniske specifikationer. 13 Eleven kan selvstændigt gennemføre fejlfinding på komponenter i salt- og ferskvands kølesystemer, og foretage udskiftning af vandpumpe, slanger, køler og kontrol af termostat. 14 Eleven kan udføre trykprøvning samt udluftning af kølesystemerne. 1 Eleven kan korrekt håndtere afhændelse af kølevæske set ud fra miljøhensyn. 16 Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder udskiftning af oliepumpe og olietrykskontakt. 17 Eleven kan udføre kontrol af olietryk, samt tæthedskontrol af systemet. 18 Eleven har viden om smøresystemets funktion og komponenter. 19 Eleven kan korrekt håndtere olieaffald Nuværende fag: 6087 Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg, Avanceret, 2,0 1 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselindsprøjtningsanlæg og efterfølgende foretage udskiftning og reparation samt justering af pumper, dyser, filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet. 2 Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven 3 Eleven kan udmåle brændstoftilførselen herunder foretage en kontrol af motorens emissioner ved hjælp af en røggastester, samt vurdere resultatet i forhold til lovkrav. 4 Eleven kan håndtere dieselolie korrekt ud fra personligt sikkerheds- og miljøhensyn. Eleven kan fejlfinde på elektronisk styrede forvarmesystemer 6 Eleven kan konstatere fejl ved udmåling af komponenten før udskiftning. 7 Eleven kan i forvarmersystemet identificere elementerne som enten sensorer eller aktorer 8 Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system. 9 Eleven anvender en velbegrundet strategi for udmåling med baggrund i systemets virkemåde. 10 Eleven kan udføre kontrol af, at systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening og mangelfulde signaler. Nyt fag: fag nr Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg, Ekspert, 2,0 1 Eleven kan ud fra en kvalitets- og erfaringsbevidsthed selvstændigt tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselindsprøjtningsanlæg og efterfølgende foretage udskiftning og reparation samt justering af pumper, dyser, filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet. 2 Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven og selvstændigt søge og bruge forskellige nationale og internationale informationskilder. 3 Eleven kan udmåle brændstoftilførselen herunder foretage en kontrol af motorens emissioner ved hjælp af en røggastester, samt vurdere resultatet i forhold til lovkrav. 4 Eleven kan håndtere dieselolie korrekt ud fra personligt sikkerheds- og miljøhensyn. 16

17 Eleven kan fejlfinde på elektronisk styrede forvarmesystemer 6 Eleven kan konstatere fejl ved udmåling af komponenten før udskiftning og kan videreformidle resultatet til kunder og kolleger. 7 Eleven kan i forvarmersystemet identificere elementerne som enten sensorer eller aktorer 8 Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system. 9 Eleven udviser overblik og anvender en velbegrundet strategi for udmåling med baggrund i systemets virkemåde. 10 Eleven kan selvstændigt udføre kontrol af, at systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening og mangelfulde signaler. Nye fag til afløsning af udgåede grundfag Nuværende fag: Salg og Service, F, dage (udgår som grundfag) 1. Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen. 2. Eleven kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form. 3. Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler. 4. Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer.. Eleven kan redegøre for forbrforhold. 6. Eleven kan redegøre for personligt salg og kundebetjening. 7. Eleven opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i Købeloven, der tager sigte på at beskytte forbren i forbrkøb. Nyt uddannelsesspecifikt fag, Kundebetjening og Kundepleje, rutineret, dage Målet er en kopi af 813 Kundebetjening og kundepleje fra Cykel- og motorcykeluddannelsen dog er ordene i forretningen slettet i målpind Eleven kan optræde som supplerende sælger i forbindelse med branchens salg, handel og markedsføring 2. Eleven opnår kendskab til købeloven og har indsigt i branchens salgsstruktur. 3. Eleven opnår grundlæggende kendskab til kundepleje og kundeforståelse. Nuværende fag: Iværksætteri og innovation, niveau F, 1 uge (nedlægges som grundfag) 1. Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. 17

18 Forslag til nyt fag: Iværksætter og innovation, rutineret, 1 uge 1. Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2. Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3. Eleven har viden om sammenhængen mellem teknologisk udvikling og udviklingen i samfundet, herunder hvordan markedet og allerede etablerede teknologiske systemer samt politiske forhold indvirker på den teknologiske udvikling inden for både. 4. Eleven kan foretage idégenerering og idéudvælgelse, der bygger på kendte eller helt nye ideer.. Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 6. Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. Justering i fag Fremover kan uddannelser ikke have én uges valgfag. Derfor justeres i et par fag for at få plads til to s valgfag. Fag udgår: 6094 Kontrol, fejlfinding og reparation af viskersystem Rutineret, 0,4, Bundet 1. Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af viskersystemer. 2. Eleven har viden om lovens krav til viskersystemer samt viden om opbygning og funktion. 3. Eleven kan foretage udmåling af spændingstab, anvende ledningsdiagrammer, og værkstedshåndbøger. Målpinde indgår fremover i faget: 6099 Kontr, fejlf. rep af komfort- og sikkerhedsudstyr, Avanceret, 1,4, Bundet 1. Eleven kan tilrettelægge og gennemføre fejlfinding og reparation på låsesystemer, el-rudehejs og el-spejlstyring med databusstyring. 2. Eleven kan anvende diagnosetester ved fejlfinding. 3. Eleven kan fejlfinde og reparere kommunikationssystemer mellem styrebokse via databusprotokoller 4. Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af viskersystemer.. Eleven har viden om lovens krav til viskersystemer samt viden om opbygning og funktion. 6. Eleven kan foretage udmåling af spændingstab, anvende ledningsdiagrammer, og værkstedshåndbøger. Faget 6096 Lovgivning, kontrol og reparation af 230 volt installationer afkortes fra 0, uge til 0,4 uge Faget 6107 kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner afkortes fra 1,0 uge til 0, uge. 18

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere