Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1991L0439 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. juli 1991 om kørekort (91/439/EØF) (EFT L 237 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets direktiv 94/72/EF af 19. december 1994 L M2 Rådets direktiv 96/47/EF af 23. juli 1996 L M3 Rådets direktiv 97/26/EF af 2. juni 1997 L M4 Kommissionens direktiv 2000/56/EF af 14. september 2000 L M5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 L M6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. L september 2003 M7 Rådets direktiv 2006/103/EF af 20. november 2006 L M8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december L M9 Kommissionens direktiv 2008/65/EF af 27. juni 2008 L M10 Kommissionens direktiv 2009/112/EF af 25. august 2009 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1EF, Euratom, EKSF) L A2 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union L

2 1991L0439 DA RÅDETS DIREKTIV af 29. juli 1991 om kørekort (91/439/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 75, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Som led i den fælles transportpolitik og med henblik på at bidrage til at forbedre færdselssikkerheden på vejene samt for at øge bevægeligheden for personer, som bosætter sig i en anden medlemsstat end den, hvor de har bestået en køreprøve, er det ønskeligt, at der findes et nationalt kørekort efter en EF-model, som medlemsstaterne anerkender gensidigt, og som ikke skal ombyttes; et første skridt i den retning var udstedelsen af Rådets første direktiv 80/1263/EØF af 4. december 1980 om indførelse af et EF-kørekort ( 4 ), som foreskriver en EF-model for nationale kørekort, medlemsstaternes gensidige anerkendelse af nationale kørekort og ombytning af kørekort for indehavere, som skifter bopæl eller arbejdssted fra en medlemsstat til en anden; disse fremskridt bør følges op; EF-modellen for nationale kørekort, der er indført ved direktiv 80/1263/EØF, bør tilpasses, blandt andet for at tage hensyn til harmoniseringen af kategorierne og underkategorierne af køretøjer og for at gøre det lettere at forstå kørekortene såvel i som uden for Fællesskabet; af hensyn til færdselssikkerheden er det nødvendigt at fastsætte minimumskrav for udstedelse af kørekort; det fastsættes i artikel 3 i direktiv 80/1263/EØF, at der skal vedtages endelige bestemmelser, der tager sigte på, at de i denne artikel omhandlede køretøjskategorier skal være almindeligt gældende i Fællesskabet uden mulighed for undtagelser, hvilket også skal gælde for vilkårene for kørekorts gyldighed; der bør være mulighed for at underopdele de nævnte køretøjskategorier for især at fremme en gradvis adgang til at føre disse køretøjer af hensyn til færdselssikkerheden og for at tage hensyn til den nuværende situation i de forskellige medlemsstater; der skal vedtages særlige bestemmelser med henblik på at lette fysisk handicappedes adgang til at føre et køretøj; artikel 10 i direktiv 80/1263/EØF foreskriver en mere gennemgribende harmonisering af normerne for de prøver, som føreren skal bestå, og for udstedelse af kørekort; med henblik herpå bør det fastsættes, hvilke kundskaber og færdigheder samt hvilken adfærd der må kræves for at føre motorkøretøjer, og køreprøven skal udformes i overensstemmelse ( 1 ) EFT nr. C 48 af , s. 1. ( 2 ) EFT nr. C 175 af , s. 40. ( 3 ) EFT nr. C 159 af , s. 21. ( 4 ) EFT nr. L 375 af , s. 1.

3 1991L0439 DA hermed, og minimumsnormerne for den fysiske og psykiske egnethed til at føre sådanne køretøjer skal defineres på ny; bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 80/1263/EØF, særlig den tvungne ombytning af kørekortet inden et år i tilfælde af bopælsændring, er en hindring for den frie bevægelighed for personer og kan ikke accepteres i betragtning af de fremskridt, der er nået inden for rammerne af den europæiske integration; medlemsstaterne bør desuden ud fra hensynet til vejtrafikken og færdselssikkerheden kunne anvende de nationale forskrifter for inddragelse, suspension og annullation af kørekortet på indehaveren af et kørekort, som har erhvervet sin sædvanlige bopæl på deres område UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 1. I overensstemmelse med dette direktiv indfører medlemsstaterne nationale kørekort, som svarer til den EF-model, der er afbildet i bilag I M2 eller Ia. M1 Republikken Finland og Kongeriget Sverige kan dog fortsat udstede kørekort efter deres nuværende model indtil den 31. december De kørekort, som medlemsstaterne udsteder, anerkendes gensidigt. 3. Når indehaveren af et gyldigt kørekort erhverver sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat end den, der har udstedt kørekortet, kan værtsmedlemsstaten lade sine nationale bestemmelser med hensyn til gyldighedsperiode, lægekontrol og fiskale forhold finde anvendelse på den pågældende person og kan påføre kørekortet sådanne påtegninger, som er nødvendige af administrative hensyn. Artikel 2 M8 1. Nationalitetsbetegnelse for den medlemsstat, der har udstedt et kørekort, skal fremgå af mærket på side 1 i modellen til EF-kørekortet. 2. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at undgå risiko for, at kørekort forfalskes. 3. Med samtykke fra Kommissionen kan medlemsstaterne tilpasse modellen i bilag I M2 eller Ia i det omfang, edb-behandling af kørekort gør det påkrævet. Artikel 3 1. Det i artikel 1 omhandlede kørekort giver ret til at føre følgende kategorier af køretøjer: kategori A: motorcykel, med eller uden sidevogn kategori B: bil med tilladt totalmasse på ikke over 3 500kg med højst otte siddepladser foruden førerens plads; til en sådan bil kan kobles et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg enhed bestående af et trækkende køretøj af kategori B og et påhængskøretøj med samlet tilladt totalmasse på ikke over kg og med en tilladt totalmasse for påhængskøretøjet, der ikke overstiger det trækkende køretøjs egenmasse

4 1991L0439 DA kategori B + E: enhed af sammenkoblede køretøjer, som består af et trækkende køretøj af kategori B og et påhængskøretøj, men som ikke henhører under kategori B kategori C: bil med tilladt totalmasse på over kg, bortset fra de under D nævnte; til en sådan bil kan kobles et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg kategori C + E: enhed af sammenkoblede køretøjer bestående af et trækkende køretøj af kategori C og et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på over 750 kg kategori D: bil med over otte siddepladser foruden førerens plads; til en sådan bil kan kobles et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg kategori D + E: enhed af sammenkoblede køretøjer bestående af et trækkende køretøj af kategori D og et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på over 750 kg. 2. Inden for kategori A, B, B + E, C, C + E, D og D + E kan der udstedes et særligt kørekort, som giver ret til at føre køretøjer af følgende underkategorier: underkategori A1: let motorcykel med et maksimalt slagvolumen på 125 cm 3 og en maksimal effekt på 11 kw underkategori B1: trehjulet og firehjulet cykel med motor underkategori C1: bil med tilladt totalmasse på over kg, men ikke over kg, bortset fra de under D nævnte; til en sådan bil kan kobles et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg underkategori C1 + E: enhed af sammenkoblede køretøjer bestående af et trækkende køretøj af underkategori C1 og et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på over 750 kg, forudsat at den tilladte totalmasse for den således dannede enhed er på højst kg og den tilladte totalmasse for påhængskøretøjet ikke overstiger det trækkende køretøjs egenmasse underkategori D1: bil med over otte, men ikke over 16 siddepladser foruden førerens plads; til en sådan bil kan kobles et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg underkategori D1 + E: enhed af sammenkoblede køretøjer bestående af et trækkende køretøj af underkategori D1 og et påhængskøretøj med tilladt totalmasse på over 750 kg, forudsat at den tilladte totalmasse for den således dannede enhed er på højst kg og den tilladte totalmasse for påhængskøretøjet ikke overstiger det trækkende køretøjs egenmasse påhængskøretøjet ikke bruges til personbefordring.

5 1991L0439 DA I denne artikel forstås ved:»motorkøretøj«: ethvert køretøj, som er forsynet med motor som drivkraft, og som kan køre på vej ved egen kraft, men som ikke løber på skinner M3»trehjulet motorcykel«og»quadricykel«: ethvert køretøj med henholdsvis tre eller fire hjul af kategori B, hvis konstruktivt bestemte maksimalhastighed er over M3 45 km/h, eller som er forsynet med en forbrændingsmotor med styret tænding med slagvolumen over 50 cm 3, eller som er forsynet med en anden motor med tilsvarende effekt. Egenmassen må ikke overstige 550 kg. Ved beregning af egenmassen for elektrisk drevne køretøjer tages batteriernes masse ikke i betragtning. Medlemsstaterne kan fastsætte lavere normer med hensyn til egenmasse og tilføje andre vedrørende f.eks. maksimal slagvolumen og effekt»motorcykel«: ethvert køretøj på to hjul med eller uden sidevogn, forsynet med en motor med slagvolumen over 50 cm 3, hvis der er tale om intern forbrænding, og/eller en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 45 km/h»bil«: motorkøretøj, bortset fra motorcykel, der normalt er indrettet til at benyttes til person- eller godsbefordning på vej eller til at trække køretøjer til person- eller godsbefordring på vej. Definitionen omfatter trolleybusser, dvs. køretøjer, der har forbindelse til en elektrisk ledning, og som ikke løber på skinner. Den omfatter ikke landog skovbrugstraktorer»land- og skovbrugstraktor«: ethvert motorkøretøj på hjul eller bælter, som har mindst to aksler, og hvis væsentligste funktion ligger i dets trækkraft, og som endvidere specielt er indrettet til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøjer, der benyttes i land- eller skovbrug, og som kun sekundært benyttes til person- eller godsbefordring på vej eller til på vej at trække køretøjer, der benyttes til person- eller godsbefordring. 4. Medlemsstaterne kan efter samråd med Kommissionen fastsætte lavere hastigheder end de i stk. 3, andet og tredje led, angivne, såfremt det anføres på kørekortet. 5. For så vidt angår underkategori A1 kan medlemsstaterne fastsætte strengere supplerende normer. 6 Medlemsstaterne kan med Kommissionens samtykke undtage visse særlige typer motorkøretøjer, som f.eks. specialkøretøjer til handicappede, fra anvendelsen af denne artikel. Artikel 4 1. Kørektoret skal bære påtegning om, på hvilke vilkår dets indehaver må køre. 2. Når kørsel på grund af fysiske handicap kun må ske i særlige typer køretøjer eller i særlige indrettede køretøjer, skal den i artikel 7 omhandlede prøve til kontrol af færdigheder og adfærd foregå i et sådant køretøj. Artikel 5 1. For udstedelse af kørekort gælder følgende betingelser: a) kørekort til kategori C og D kan kun udstedes til førere, der allerede har kørekort til kategori B

6 1991L0439 DA b) kørekort til kategori B + E, C + E og D + E kan kun udstedes til førere, der allerede har kørekort til henholdsvis kategori B, C og D. 2. Gyldigheden af et kørekort fastsættes således: a) det til kategori C + E eller D + E gyldige kørekort giver ret til af føre sammenkoblede køretøjer i kategori B + E b) det til kategori C + E gyldige kørekort giver ret til at føre køretøj i kategori D + E, når indehaveren allerede har kørekort til kategori D. 3. Medlemsstaterne kan fastsætte følgende ækvivalensregler for så vidt angår kørsel på deres eget område: a) kørekort til kategori A og A1 kan ligeledes give ret til at føre trehjulede motorcykler og quadricykler b) kørekort til kategori B kan ligeledes give ret til at føre lette motorcykler. 4. Efter samråd med Kommissionen kan medlemsstaterne på deres område tillade kørsel med: a) køretøjer af kategori D1 (med højst 16 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalmasse på ikke over kg, heri ikke iberegnet specialiseret udstyr bestemt til transport af handicappede) for førere, som er fyldt 21 år, og som i mindst to år har haft kørekort til kategori B, forudsat at kørslen finder sted i socialt øjemed for en ikke-kommerciel organisation, og uden at føreren modtager vederlag herfor b) køretøjer med tilladt totalmasse på over kg for førere, som er fyldt 21 år, og som i mindst to år har haft kørekort til kategori B, forudsat at køretøjerne hovedsagelig anvendes stationært til instruktions- eller rekreationsformål, anvendes i socialt øjemed af en ikkekommerciel organisation, er ændret således, at de ikke kan tjene til transport af mere end ni personer eller til transport af andre varer end dem, der er absolut nødvendige for det relevante formål. Artikel 6 1. For udstedelse af kørekort gælder følgende alderskrav: a) 16 år for underkategori A1 for underkategori B1 b) 18 år for kategori A; ret til at føre motorcykel med effekt på over 25 kw og med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,16 kw/kg (eller motorcykel med sidevogn med et forhold mellem effekt og vægt på over 0,16 kw/kg) er dog betinget af, at vedkommende person har mindst to års erfaring som fører af motorcykel med lavere specifikationer på grundlag af et kategori A-kørekort. Dette krav kan dog frafaldes, hvis ansøgeren er fyldt 21 år, og hvis der bestås en særlige prøve til kontrol af færdigheder og adfærd for kategori B og B + E

7 1991L0439 DA for kategori C og C + E samt underkategori C1 og C1 + E, jf. dog bestemmelserne om kørsel med sådanne køretøjer i Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport ( 1 ) c) 21 år for kategori D og D + E samt underkategori D1 og D1 + E, jf. dog bestemmelserne om kørsel med sådanne køretøjer i Rådets forordning (EØF) nr. 3820/ Medlemsstaterne kan gøre undtagelse fra de for kategori A, B og B + E fastsatte alderskrav og udstede kørekort for disse kategorier til personer, der er fyldt 17 år, med undtagelse af bestemmelserne for kategori A, i stk. 1, litra b), første led, sidste punktum. 3. Medlemsstaterne kan på deres område nægte at anerkende gyldigheden af et kørekort, hvis indehaver ikke er fyldt 18 år. Artikel 7 1. Udstedelse af kørekort er ligeledes betinget af: a) at ansøgeren består en prøve til kontrol af færdigheder og adfærd samt en kundskabsprøve og opfylder de lægelige minimumskrav, jf. bilag II og III b) at den pågældende har sædvanlig bopæl eller forelægger bevis for i mindst seks måneder at have været studerende i den medlemsstat, der udsteder kørekortet. 2. Med forbehold af de bestemmelser, som Rådet vedtager herom, bevarer hver medlemsstat retten til efter nationale kriterier at fastsætte gyldighedsperioden for de kørekort, som den udsteder. 3. Medlemsstaterne kan med Kommissionens samtykke fravige bestemmelserne i bilag III, når disse fravigelser er forenelige med udviklingen i lægevidenskaben og med de i dette bilag fastlagte principper. 4. Med forbehold af de nationale straffelove og -bestemmelser kan medlemsstaterne efter høring af Kommissionen ved udstedelsen af kørekort anvende deres nationale regler vedrørende andre betingelser end de i dette direktiv omhandlede. 5. Ingen person må være indehaver af mere end et kørekort udstedt af en medlemsstat. M3 Artikel 7a 1. Der foretages en underopdeling af de harmoniserede fællesskabskoder i bilag I og Ia efter proceduren i artikel 7b, særlig for kode 04, 05, 44 og 55. Samme procedure følges, når det skal afgøres, om anvendelsen af visse underopdelte fællesskabskoder i givet fald skal være obligatorisk. 2. De ændringer, der er nødvendige for at tilpasse den del af bilag I og Ia, der vedrører de harmoniserede koder, og bilag II og III til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 7b. ( 1 ) EFT nr. L 370 af , s. 1.

8 1991L0439 DA M6 Artikel 7b 1. Kommissionen bistås af»kørekortudvalget«, i det følgende benævnt»udvalget«. 2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 1 ), jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 8 1. Når indehaveren af et gyldigt kørekort udstedt i en medlemsstat får sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat, kan han anmode om at få sit kørekort ombyttet med et tilsvarende kørekort; den medlemsstat, der foretager ombytningen, skal om fornødent kontrollere, at det hidtige kørekort er gyldigt. 2. Med forbehold af overholdelsen af territorialprincippet i straffelove og -bestemmelser kan bopælsmedlemsstaten på indehaveren af et kørekort, der er udstedt af en anden medlemsstat, anvende sine nationale bestemmelser vedrørende begrænsning, suspension, inddragelse eller annullation af førerretten og om nødvendigt med henblik herpå ombytte dette kørekort. 3. Den medlemsstat, der foretager ombytningen, tilbagesender det gamle kørekort til myndighederne i den medlemsstat, der har udstedt det, med oplysning om årsagen hertil. 4. En medlemsstat kan for en person, der på dens område er omfattet af en af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, nægte at anerkende gyldigheden af ethvert kørekort, der er udstedt af en anden medlemsstat til denne person. En medlemsstat kan endog nægte at udstede et kørekort til en ansøger, som er omfattet af en sådan foranstaltninger i en anden medlemsstat. 5. Hvis et kørekort er gået tabt eller er blevet stjålet, kan et andet udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor indehaveren har sædvanlig bopæl; disse foretager udstedelsen på grundlag af de oplysninger, som de ligger inde med, eller eventuelt på grundlag af en attestation fra de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt det oprindelige kørekort. 6. Når en medlemsstat ombytter et kørekort udstedt af et tredjeland med et kørekort efter EF-modellen, skal der i sidstnævnte kørekort ske en påtegning herom samt om enhver senere fornyelse eller ombytning heraf. Ombytning kan kun ske, hvis det kørekort, der er udstedt af et tredjeland, afleveres til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der foretager ombytningen. Hvis indehaveren af et sådant kørekort flytter til en anden medlemsstat, kan denne anden medlemsstat undlade at anvende artikel 1, stk. 2, i dette direktiv. Artikel 9 I dette direktiv forstås ved»sædvanlig bopæl«det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, dvs. i mindst 185 dage inden for et kalenderår, som følge af sin personlige eller erhvervsmæssige tilknytning, ( 1 ) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af , s. 23).

9 1991L0439 DA eller når der er tale om en person uden erhvervsmæssig tilknytning, som følge af den personlige tilknytning, der viser, at der består en tæt forbindelse mellem personen og dennes bopælssted. Den sædvanlige bopæl for en person, hvis personlige tilknytning findes et andet sted end den erhvervsmæssige tilknytning, og som derfor skiftevis må opholde sig forskellige steder i to eller flere medlemsstater, anses dog for at befinde sig på det sted, hvortil den pågældende har personlig tilknytning, såfremt han med regelmæssige mellemrum vender tilbage hertil. Sidstnævnte betingelse kræves ikke opfyldt, hvis personen opholder sig i en anden medlemsstat med henblik på at udføre et tidsbegrænset hverv. Optagelse på en undervisningsinstitution indebærer ikke en ændring af den sædvanlige bopæl. Artikel 10 Efter samtykke fra Kommissionen fastlægger medlemsstaterne reglerne for ækvivalens mellem de kategorier af kørekort, som er udstedt inden dette direktivs iværksættelse, og de i artikel 3 definerede kategorier. Efter samtykke fra Kommissionen kan medlemsstaterne i deres nationale lovgivninger foretage de tilpasninger, der er nødvendige for iværksættelsen af artikel 8, stk. 4, 5 og 6. Artikel 11 Rådet foretager fem år efter direktivets iværksættelse og på forslag af Kommeissionen en gennemgang af de nationale bestemmelser om de valgfri underkategorier, som måtte være indført i medfør af artikel 3, med henblik på eventuel harmonisering eller ophævelse af disse. Artikel Medlemsstaterne vedtager efter samråd med Kommissionen inden den 1. juli 1994 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at tilpasse sig dette direktiv fra den 1. juli Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. 3. Medlemsstaterne bistår hinanden ved gennemførelsen af dette direktiv og udveksler om nødvendigt oplysninger om udstedte kørekort. Artikel 13 Direktiv 80/1263/EØF ophæves pr. 1. juli Artikel 14 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

10 1991L0439 DA BILAG I BESTEMMELSER VEDRØRENDE MODELLEN TIL KØREKORT 1. EF-kørekortet er lyserødt og ydermålene følgende: højde 106 mm bredde 222 mm 2. Kørekortet består af seks sider: Side 1: den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke M7 angivelse af navnet på den udstedende medlemsstat er valgfri den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke, trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner; nationalitetsmærkerne er følgende: B: Belgien BG: CZ: DK: Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark D: Tyskland EST: Estland GR: Grækenland E: Spanien F: Frankrig IRL: Irland I: Italien CY: LV: LT: Cypern Letland Litauen L: Luxembourg H: Ungarn M: Malta NL: A: Østrig PL: Nederlandene Polen P: Portugal RO: Rumænien SLO: Slovenien SK: FIN: Slovakiet Finland S: Sverige UK: Det Forenede Kongerige ordet»kørekort«er trykt med store bogstaver på den udstedende medlemsstats sprog; det anføres efter en passende afstand og med små bogstaver på de øvrige fællesskabssprog angivelsen»ef-model«er trykt på den udstedende medlemsstats sprog.

11 1991L0439 DA Side 2: 1. indehaverens efternavn 2. indehaverens fornavn 3. indehaverens fødselsdato og fødested 4. angivelse af den kompetente myndighed, der udsteder kørekortet (herunder udstedelsesstedet og -datoen samt myndighedens stempel) 5. kørekortets nummer 6. foto af indehaveren 7. indehaverens underskrift 8. bopæl eller postadresse (valgfrit). Side 3 og 4: (under)kategorier af køretøjer, udstedelsesdato for (under)kategorien, gyldighedsperioden, myndighedens stempel (eller stempelmærke) og eventuelle supplerende eller restriktive angivelser i kodeform ud for hver (under)kategori. En medlemsstat kan undlade at nævne de underkategorier, der ikke er omhandlet i dens nationale lovgivning, på de kørekørt, den udsteder. De koder, der anvendes på side 4, er følgende: kode 01 til 99: harmoniserede fællesskabskoder FØRER (lægelige årsager) 01. Synskorrektion og/eller beskyttelse Briller Kontaktlinse(r) Beskyttelsesbriller Uigennemsigtig linse Øjenklap Briller eller kontaktlinser 02. Høreapparat/kommunikationshjælp Høreapparat til det ene øre Høreapparat til begge ører 03. Arm- eller benprotese/-ortese Armprotese/-ortese Benprotese/-ortese 05. Begrænset kørsel (underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager) Begrænset til kørsel i dagtimer (f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang) Begrænset til kørsel inden for en radius af km fra kørekortindehaverens bolig eller kun inden for by/region Begrænset til kørsel uden passagerer Begrænset til kørsel med en hastighed på højst km/h Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort Begrænset til kørsel uden trailer Ingen kørsel på motorvej Ingen alkohol

12 1991L0439 DA KØRETØJSTILPASNINGER 10. Tilpasset gearkasse M Manuelt gear Køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1) Elektronisk styret gear Tilpasset gearstang Begrænset antal gear 15. Tilpasset kobling Tilpasset koblingspedal Manuel kobling Automatisk kobling Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal 20. Tilpasset bremsemekanisme Tilpasset bremsepedal Større bremsepedal Bremsepedal til venstre fod Bremsepedal til skosål Vippebremsepedal (Tilpasset) manuel driftsbremse Forstærket bremse maksimal betjeningskraft Nødbremse indbygget i driftsbremse maksimal betjeningskraft Tilpasset parkeringsbremse Elbetjent parkeringsbremse Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal Knæbetjent bremse Elbetjent driftsbremse 25. Tilpasset speedermekanisme Tilpasset gaspedal Gaspedal til skosål Vippegaspedal Manuelt gashåndtag Knæbetjent gashåndtag Servogaspedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.) Gaspedal til venstre for bremsepedal Gaspedal til venstre Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig gaspedal 30. Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer Parallelle pedaler Pedaler i (eller næsten i) samme niveau Gas og bremse med glideskinne Gas og bremse med glideskinne og ortese

13 1991L0439 DA Sammenklappelig/aftagelig gas- og bremsepedal Hævet gulv Afskærmning ved siden af bremsepedalen Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen Afskærmning foran gas- og bremsepedal Hæl-/benstøtte Elbetjent gas og bremse 35. Tilpassede betjeningsorganer (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.) Betjeningsorganer kan betjenes uden negativ virkning på styring og håndtering af køretøjet Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med højre hånd Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) og den kombinerede gas/bremse 40. Tilpasset styring Standard servostyring Forstærket servostyring Styring med reservesystem Forlænget ratstamme Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.) Skråt rat Lodret rat Vandret rat Fodbetjent styring Alternativ tilpasset styring (joystick osv.) Ratknop Håndortese på rattet Med tenodese-ortese 42. Tilpasset (-ede) førerspejl(e) Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side Udvendigt førerspejl på forskærmen Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken Indvendigt panoramaspejl Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel Elbetjent(e) udvendigt (-ede) førerspejl(e) 43. Tilpasset førersæde Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler Førersæde tilpasset kropsformen Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet

14 1991L0439 DA Førersæde med armlæn Forlænget førersæde på glideskinner Tilpasset sikkerhedssele H-type sikkerhedssele 44. Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes) Kombineret betjening af begge bremser (Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse (Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse (Tilpasset) gashåndtag (Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling (Tilpasset (-ede)) førerspejl(e) (Tilpassede) betjeningsorganer (retningsvisere, bremselys, ) Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidig. 45. Motorcykel kun med sidevogn 50. Begrænset til et bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer KIN) 51. Begrænset til et bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets registreringsnummer KRN) FORVALTNING 70. Ombyttet kørekort nr. udstedt af (for tredjelande EU/UNECEmærke, f.eks NL) 71. Duplikat af kørekort nr. (for tredjelande EU/UNECE-mærke, f.eks HR) 72. Begrænset til kategori A-køretøjer med slagvolumen på højst 125 cm 3 og motoreffekt på højst 11 kw (A1) 73. Begrænset til kategori B-køretøjer, trehjulede motorcykler og quadricykler med motor (B1) 74. Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over kg (C1) 75. Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) 76. Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over kg (C1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg, hvis den samlede vogntogsvægt ikke overstiger kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (C1 + E) M9 77. Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg, såfremt a) den tilladte vogntogsvægt ikke overstiger kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt, og b) påhængskøretøjet ikke bruges til personbefordring (D1 + E) 78. Begrænset til køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1) 79. ( ) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af direktivets artikel 10, stk : til venstre 90.02: til højre 90.03: venstre 90.04: højre

15 1991L0439 DA : hånd 90.06: fod M5 M : anvendelig 95. Chauffør, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i artikel 3, indtil (f.eks.: ) kode 100 og derover: nationale koder, der kun gælder ved færdsel på den udstedende stats område. Datoen for første udstedelse for hver kategori skal opføres igen på side 3 ved eventuel senere erstatning eller ombytning af kørekortet. Side 5: denne side, der er blank, kan indeholde oplysninger såsom perioder med eventuel inddragelse af førerretten grove overtrådelser, der er begået på bopælslandets område, og som tages i betragtning i de regler for kontrol med førere af motorkøretøjer, der gælder i dette land. Side 6: tilladelser, der er begrænset til den stat, der har udstedt dem i henhold til ækvivalensregler, eller for køretøjskategorier, der ikke er omfattet af dette direktiv (herunder udstedelses- og gyldighedsdatoer) rubrikker til (valgfri) angivelse af adresseforandring. 3. Angivelserne på andre sider end side 1 affattes på den udstedende medlemsstats sprog. Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag. 4. Når indehaveren af et kørekort udstedt i én medlemsstat har erhvervet sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat, kan denne medlemsstat angive adresseforandring(er) på side 6 oplysninger, der er nødvendige af administrative hensyn i forbindelse med kørekortets anvendelse, såsom alvorlige overtrædelser begået på statens område, på side 5 under forudsætning af, at denne type oplysninger også angives på de kørekort, den udsteder, og at der er plads til dette. Som en undtagelse fra punkt 2 i dette bilag tillades det, at kørekort udstedt i Det Forenede Kongerige ikke indeholder et foto af indehaveren i en periode på højst ti år efter vedtagelsen af dette direktiv.

16 1991L0439 DA EF-MODEL TIL KØREKORT

17 1991L0439 DA

18 1991L0439 DA EKSEMPEL PÅ KØREKORT AF EF-MODEL: BELGISK KØREKORT (Til orientering)

19 1991L0439 DA M2 BILAG Ia BESTEMMELSER VEDRØRENDE EF-MODELLEN TIL KØREKORT (Alternativ til modellen i bilag I) 1. De fysiske egenskaber ved EF-modellen til kørekort er i overensstemmelse med ISO-standard 7810 og Verifikationsmetoderne for kørekort med henblik på at sikre overensstemmelse med internationale standarder skal være i overensstemmelse med ISO Kørekortet har to sider Side 1: a) betegnelsen»kørekort«trykt med store bogstaver på den udstedende medlemsstats sprog M7 M2 b) angivelse af navnet på den udstedende medlemsstat er valgfrit c) den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke, trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner; nationalitetsmærkerne er følgende: B: Belgien BG: Bulgarien CZ: Den Tjekkiske Republik DK: Danmark D: Tyskland EST: Estland GR: Grækenland E: Spanien F: Frankrig IRL: Irland I: Italien CY: Cypern LV: Letland LT: Litauen L: Luxembourg H: Ungarn M: Malta NL: Nederlandene A: Østrig PL: Polen P: Portugal RO: Rumænien SLO: Slovenien SK: Slovakiet FIN: Finland S: Sverige UK: Det Forenede Kongerige. d) kørekortets specifikke oplysninger nummereret således:

20 1991L0439 DA M2 1) indehaverens efternavn 2) indehaverens fornavn(e) 3) indehaverens fødselsdato og fødested 4) a) udstedelsesdato b) udløbsdato eller, hvis dokumentets gyldighedsperiode ikke er begrænset, en streg c) angivelse af den myndighed, der udsteder kørekortet (kan trykkes på side 2) d) foruden det nummer, der er anført i rubrik 5, et andet nummer, der tjener administrative hensyn (valgfrit) 5) kørekortnummer 6) foto af indehaveren 7) indehaverens underskrift 8) bopæl eller postadresse (valgfrit) M7 M2 9) (under)kategorier af køretøjer, som indehaveren har ret til at føre (nationale kategorier trykkes med andre typer end de harmoniserede kategorier) e) betegnelsen»ef-model«på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen»kørekort«på Fællesskabets andre sprog trykt med rosa på en sådan måde. Свидетелство за управление на МПС Permiso de Conducción Řidičský průkaz Kørekort Führerschein Juhiluba Άδεια Οδήγησης Driving Licence Permis de conduire Ceadúnas Tiomána Patente di guida Vadītāja apliecība Vairuotojo pažymėjimas Vezetői engedély Liċenzja tas-sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodičský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort f) farveangivelse: blå: Reflex blue Pantone gul: Pantone yellow.

21 1991L0439 DA M2 Side 2: a) 9) (under)kategorier af køretøjer, som indehaveren har ret til at føre (nationale kategorier trykkes med andre typer end de harmoniserede kategorier) 10) udstedelsesdato for hver enkelt (under)kategori (denne dato skal anføres igen på det nye kørekort ved senere erstatning eller ombytning) 11) udløbsdato for hver enkelt (under)kategori 12) eventuelle supplerende eller restriktive angivelser i kodeform ud for hver (under)kategori. M9 Følgende koder anvendes: kode 01 til 99: harmoniserede fællesskabskoder FØRER (lægelige årsager) 01. Synskorrektion og/eller beskyttelse Briller Kontaktlinse(r) Beskyttelsesbriller Uigennemsigtig linse Øjenklap Briller eller kontaktlinser 02. Høreapparat/kommunikationshjælp Høreapparat til det ene øre Høreapparat til begge ører 03. Arm- eller benprotese/-ortese Armprotese/-ortese Benprotese/-ortese 05. Begrænset kørsel (underkoden skal anvendes, kørsel begrænset af lægelige årsager) Begrænset til kørsel i dagtimer (f.eks. en time efter solopgang til en time før solnedgang) Begrænset til kørsel inden for en radius af km fra kørekortindehaverens bolig eller kun inden for by/region Begrænset til kørsel uden passagerer Begrænset til kørsel med en hastighed på højst km/h Begrænset til kørsel under ledsagelse af en person med kørekort Begrænset til kørsel uden trailer Ingen kørsel på motorvej Ingen alkohol KØRETØJSTILPASNINGER 10. Tilpasset gearkasse Manuelt gear Køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1) Elektronisk styret gear

22 1991L0439 DA Tilpasset gearstang Begrænset antal gear 15. Tilpasset kobling Tilpasset koblingspedal Manuel kobling Automatisk kobling Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig koblingspedal 20. Tilpasset bremsemekanisme Tilpasset bremsepedal Større bremsepedal Bremsepedal til venstre fod Bremsepedal til skosål Vippebremsepedal (Tilpasset) manuel driftsbremse Forstærket bremse maksimal betjeningskraft Nødbremse indbygget i driftsbremse maksimal betjeningskraft Tilpasset parkeringsbremse Elbetjent parkeringsbremse Tilpasset fodbetjent parkeringsbremse Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig bremsepedal Knæbetjent bremse Elbetjent driftsbremse 25. Tilpasset speedermekanisme Tilpasset gaspedal Gaspedal til skosål Vippegaspedal Manuelt gashåndtag Knæbetjent gashåndtag Servogaspedal/håndtag (elektronisk, pneumatisk osv.) Gaspedal til venstre for bremsepedal Gaspedal til venstre Afskærmet/sammenklappelig/aftagelig gaspedal 30. Tilpassede kombinerede bremse- og speedermekanismer Parallelle pedaler Pedaler i (eller næsten i) samme niveau Gas og bremse med glideskinne Gas og bremse med glideskinne og ortese Sammenklappelig/aftagelig gas- og bremsepedal Hævet gulv Afskærmning ved siden af bremsepedalen Afskærmning til protese ved siden af bremsepedalen Afskærmning foran gas- og bremsepedal Hæl-/benstøtte Elbetjent gas og bremse

23 1991L0439 DA Tilpassede betjeningsorganer (lyskontakter, vinduesvisker/-vasker, horn, retningsvisere osv.) Betjeningsorganer kan betjenes uden negativ virkning på styring og håndtering af køretøjet Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med venstre hånd Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) med højre hånd Betjeningsorganerne betjenes uden at slippe rat og hjælpeudstyr (knop, gaffelgreb osv.) og den kombinerede gas/bremse 40. Tilpasset styring Standard servostyring Forstærket servostyring Styring med reservesystem Forlænget ratstamme Tilpasset rat (større og/eller tykkere rat, rat med mindre diameter osv.) Skråt rat Lodret rat Vandret rat Fodbetjent styring Alternativ tilpasset styring (joystick osv.) Ratknop Håndortese på rattet Med tenodese-ortese 42. Tilpasset (-ede) førerspejl(e) Udvendigt førerspejl i (venstre eller) højre side Udvendigt førerspejl på forskærmen Ekstra indvendigt førerspejl, som giver overblik over trafikken Indvendigt panoramaspejl Indvendigt førerspejl, som dækker den blinde vinkel Elbetjent(e) udvendigt (-ede) førerspejl(e) 43. Tilpasset førersæde Førersæde med god udsynshøjde i normal afstand fra rat og pedaler Førersæde tilpasset kropsformen Førersæde med sidestøtte for øget siddestabilitet Førersæde med armlæn Forlænget førersæde på glideskinner Tilpasset sikkerhedssele H-type sikkerhedssele 44. Tilpasning af motorcykel (underkode skal anvendes) Kombineret betjening af begge bremser (Tilpasset) håndbetjent forhjulsbremse

24 1991L0439 DA (Tilpasset) fodbetjent baghjulsbremse (Tilpasset) gashåndtag (Tilpasset) manuelt gear og manuel kobling (Tilpasset (-ede)) førerspejl(e) (Tilpassede) betjeningsorganer (retningsvisere, bremselys, ) Sædehøjde, som giver føreren mulighed for siddende at have begge fødder på jorden samtidig. 45. Motorcykel kun med sidevogn 50. Begrænset til et bestemt køretøj/stelnummer (køretøjets identifikationsnummer KIN) 51. Begrænset til et bestemt køretøj/registreringsnummer (køretøjets registreringsnummer KRN) FORVALTNING 70. Ombyttet kørekort nr. udstedt af (for tredjelande EU/UNECE-mærke, f.eks NL) 71. Duplikat af kørekort nr. (for tredjelande EU/UNECEmærke, f.eks HR) 72. Begrænset til kategori A-køretøjer med slagvolumen på højst 125 cm 3 og motoreffekt på højst 11 kw (A1) 73. Begrænset til kategori B-køretøjer, trehjulede motorcykler og quadricykler med motor (B1) 74. Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over kg (C1) 75. Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) 76. Begrænset til kategori C-køretøjer med tilladt totalmasse på ikke over kg (C1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg, hvis den samlede vogntogsvægt ikke overstiger kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (C1 + E) 77. Begrænset til kategori D-køretøjer med højst 16 siddepladser foruden førerens plads (D1) med en påhængsvogn med tilladt totalmasse på ikke over 750 kg, såfremt a) den tilladte vogntogsvægt ikke overstiger kg, og påhængskøretøjets tilladte totalmasse ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt, og b) påhængskøretøjet ikke bruges til personbefordring (D1 + E) M9 78. Begrænset til køretøjer uden koblingspedal (eller manuelt betjent koblingshåndtag for kategori A eller A1) 79. ( ) Begrænset til køretøjer, som opfylder de i parentes anførte specifikationer i forbindelse med anvendelse af direktivets artikel 10, stk : til venstre 90.02: til højre 90.03: venstre 90.04: højre 90.05: hånd 90.06: fod 90.07: anvendelig

25 1991L0439 DA M5 M2 M7 M2 95. Chauffør, der er indehaver af et kvalifikationsbevis, som opfylder kravet om erhvervskvalifikationer i artikel 3, indtil (f.eks.: ) kode 100 og derover: nationale koder, der kun gælder ved færdsel på den udstedende medlemsstats område. Hvis en kode gælder for alle de (under)kategorier, for hvilke kørekortet er udstedt, kan den trykkes under kolonne 9, 10 og ) Plads til at værtsmedlemsstaten i forbindelse med anvendelsen af punkt 3, litra a), i dette bilag, eventuelt kan påføre kørekortet påtegninger, der er nødvendige af administrative hensyn. 14) Plads til, at den udstedende medlemsstat eventuelt kan påføre kørekortet påtegninger, der er nødvendige af administrative hensyn, eller som vedrører trafiksikkerheden (valgfrit). Hvis påtegningen falder ind under en af de rubrikker, der er anført i dette bilag, skal nummeret på denne rubrik angives foran påtegningen. Med indehaverens udtrykkelige, skriftlige samtykke kan der på denne plads ligeledes påføres påtegninger, som ikke er nødvendige af administrative hensyn eller vedrører trafiksikkerheden; medtagelsen af sådanne påtegninger påvirker på ingen måde anvendelsen af modellen som kørekort. b) En forklaring på de nummererede rubrikker på kørekortets side 1 og 2 (i hvert fald rubrik 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 og 12). Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag. c) Der skal på EF-kørekortmodellen afsættes en tom plads, således at der er mulighed for på dette sted at indsætte en mikroprocessor eller en anden tilsvarende edb-anordning. 3. Særlige bestemmelser a) Når indehaveren af et kørekort, der er udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med dette bilag, har taget fast ophold i en anden medlemsstat, kan denne stat påføre kørekortet påtegninger, der er nødvendige af administrative hensyn, under forudsætning af at den også anfører den slags angivelser på de kørekort, den selv udsteder, samt at der er plads dertil. b) Efter at have rådført sig med Kommissionen kan medlemsstaterne tilføje farver eller markeringer (stregkoder, nationalitetsmærker, sikkerhedselementer osv.) med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag. I forbindelse med gensidig anerkendelse af kørekort må stregkoden ikke indeholde andre oplysninger end dem, der allerede er letlæseligt anført på kørekortet, eller som er nødvendige for at kunne udstede kørekortet.

26 1991L0439 DA M2 EF-MODEL TIL KØREKORT Side 1 Side 2

27 1991L0439 DA M2 EKSEMPEL PÅ KØREKORT EFTER MODELLEN Belgisk kørekort (til orientering)

28 1991L0439 DA BILAG II I. MINDSTEKRAV TIL KØREPRØVER Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at aspiranter til kørekort har den fornødne viden og de fornødne færdigheder samt udviser den adfærd, der kræves for at føre et motorkøretøj. De prøver, som anvendes til at konstatere dette, skal bestå af: en teoretisk prøve, og derefter en praktisk prøve. I det følgende beskrives, hvordan prøverne skal gennemføres. A. TEORETISK PRØVE 1. Form Den valgte form skal sikre, at aspiranten har den fornødne viden om de emner, der er anført i punkt 2 til 4. Alle aspiranter til kørekort til en kategori, som har bestået teoriprøven til en anden kategori, kan undtages fra de fælles bestemmelser i punkt 2 til Fælles indhold for alle køretøjskategorier Der skal stilles spørgsmål inden for hvert af følgende punkter; udformningen af de enkelte spørgsmål overlades til medlemsstaterne: Færdselsreglerne: navnlig færdselstavler, markeringer og signaler, vigepligt og hastighedsbegrænsninger Føreren: vigtigheden af årvågenhed og optræden over for andre trafikanter opfattelses-, vurderings- og beslutningsevne samt ikke mindst reaktionstid og ændringer i førerens adfærd i forbindelse med påvirkning af alkohol, narkotika, lægemidler, sindsbevægelse og træthed Vejen: de vigtigste principper for sikkerhedsafstand mellem køretøjer, bremselængde og for køretøjets stabilitet under forskellige vejrog vejforhold risikomomenter ved kørslen i forbindelse med forskellige vejforhold, navnlig deres skiften under forskellige vejrforhold og på forskellige tider af døgnet M9 de forskellige vejtypers særlige kendetegn og de lovbestemmelser, der gælder for dem sikker kørsel i vejtunneller Andre trafikanter: særlige risikomomenter på grund af andre trafikanters manglende erfaring, bl.a. de mest udsatte kategorier, såsom børn, fodgængere, cyklister og gangbesværede risici i forbindelse med forskellige køretøjstypers bevægelser og køreegenskaber samt førernes forskellige muligheder for udsyn Almindelige regler, forskrifter og andet: regler vedrørende de administrative dokumenter, som benyttelse af køretøjet kræver almindelige regler for, hvorledes føreren skal forholde sig ved ulykkestilfælde (advarselsafmærkning og alarm), og hvad den pågældende i givet fald kan gøre for at komme trafikofre til hjælp sikkerhedsfaktorer i forbindelse med køretøjet, dets belæsning og befordring af personer.

29 1991L0439 DA Forsigtighedsregler, som skal iagttages, når køretøjet forlades Mekaniske forhold, som påvirker færdselssikkerheden; aspiranten skal kunne opdage de mest almindelige fejl, især ved styretøj, ophængning, bremser, dæk, lygter og tegngivningsapparater, refleksanordninger, førerspejle, forrude, vinduesviskere, udstødningssystemet, sikkerhedsseler og signalhorn Køretøjets sikkerhedsudstyr, herunder navnlig brug af sikkerhedsseler, nakkestøtter og sikkerhedsudstyr til børn Regler for køretøjets benyttelse, som vedrører respekten for miljøet (korrekt anvendelse af signalhorn, moderat brændstofforbrug, begrænsning af forurenende emissioner osv.). 3. Særlige bestemmelser for kategori A og A Obligatorisk kontrol af generel viden om: Anvendelse af beskyttende udstyr som handsker, støvler, motorcykeltøj og styrthjelm Motorcyklisters synlighed for andre trafikanter Risikofaktorer i forbindelse med forskellige vejforhold, som nævnt i det foregående, med særlig opmærksomhed rettet mod glatte overflader som kloakdæksler, vejmarkeringer som f.eks. linjer, pile og sporvognsskinner Mekaniske forhold i forbindelse med færdselssikkerhed, som beskrevet i det foregående, med særlig opmærksomhed rettet mod nødbremsehåndtag, oliestand og kæde. 4. Særlige bestemmelser for kategori C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 og D1 + E 4.1. Obligatorisk kontrol af generel viden om: Regler om køretid og hvileperioder som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 ( 1 ) samt om anvendelse af fartskriver som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 ( 2 ) Regler for den pågældende transporttype: varer eller passagerer Køretøjs- og transportdokumenter, som kræves ved national og international godskørsel og personbefordring Forholdsregler i forbindelse med ulykkestilfælde; viden om, hvad der skal gøres i tilfælde af en ulykke eller lignende, herunder nødhjælp som f.eks. evakuering af passagerer og grundlæggende kendskab til førstehjælp Forholdsregler ved afmontering og montering af hjul Bestemmelser vedrørende vægt og mål samt regler for hastighedsbegrænsere Begrænsninger af synsfeltet på grund af køretøjets udformning Evne til at læse vejkort og planlægning af rute, herunder brug af elektroniske navigationssystemer (valgfrit) Sikkerhedsfaktorer i forbindelse med køretøjets læsning: kontrol af lasten (placering og fastgørelse), problemer med forskellige typer last (f.eks. væsker, hængende last, ), læsning og aflæsning af varer samt anvendelse af læsseudstyr (kun kategori C, C + E, C1 og C1 + E) Førerens ansvar ved passagerbefordring, passagerernes komfort og sikkerhed, befordring af børn, nødvendige kontroller før kørslen; alle slags busser bør indgå i teoriprøven (busser til offentlig transport, langtursbusser, busser med specialmål, ) (kun kategori D, D + E, D1 og D1 + E) Obligatorisk kontrol af generel viden om følgende yderligere bestemmelser vedrørende kategori C, C + E, D og D + E: ( 1 ) EFT L 370 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 370 af , s. 8.

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. december 2014 til: Vedr.: Generalsekretariatet for

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Udkast. til. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2016, foretages

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) L 403/18 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

(EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18)

(EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18) 2006L0126 DA 01.07.2013 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 23.2.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0252

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 23.2.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0252 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 23.2.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0252 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. februar 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. december 2006 (OR. en) 2003/0252 (COD) LEX 779 PE-CONS 3687/06 TRANS 317 CODEC 1459 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EF OM

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0621) 1,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0621) 1, P6_TA(2005)0041 Kørekort ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kørekort (KOM(2003)0621 - C5-0610/2003-2003/0252(COD)) (Fælles beslutningsprocedure:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort BEK nr 1100 af 27/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF)

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 25. august 2008. om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort. (meddelt under nummer K(2008) 3790) (2008/766/EF) 10.10.2008 en Europæiske Unions Tidende L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUTNING af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort (meddelt under nummer K(2008) 3790) (EØS-relevant tekst) (2008/766/EF)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 22.1.2013 en Europæiske Unions Tidende L 19/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FGØRELSER KOMMISSIONENS FGØRELSE af 18. december 2012 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (meddelt under nummer

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kørekort. (omarbejdet udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kørekort. (omarbejdet udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 21.10.2003 KOM(2003) 621 endelig 2003/0252 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kørekort (omarbejdet udgave) (forelagt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 1713 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-4579 Senere ændringer

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

(8) Af hensyn til færdselssikkerheden bør der fastsættes

(8) Af hensyn til færdselssikkerheden bør der fastsættes EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Forslag til direktiv (KOM(2003)0621 C6-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget. 20.12.2004 PE 350.189v01-01. Forslag til direktiv (KOM(2003)0621 C6-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Transport- og Turismeudvalget 2009 20.12.2004 PE 350.189v01-01 ÆNDRINGSFORSLAG 69-217 Udkast til betænkning Mathieu Grosch Kørekort (PE 349.893v01-01) Forslag til direktiv

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0252(COD) 5. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere