TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen (i stedet for Brian Franklin) Ingen

2

3 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Ændring af vedtægter og retningslinjer - Tårnby Kommunes Studiepulje Kvalitetsrapport 2013/ Kvalitetsrapport til KL Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 18.2., 4.3., og Spørgetid Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet - LUKKET SAG Ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i Meyers Køkken - LUKKET SAG Alkoholbevilling til Café Røllike - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 18.2., 4.3., og LUKKET SAG...21 Bilagsoversigt

4 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/8556 Sagsansvarlig: mhe.of BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt herudover godkendelse af tillægsdagsorden som indføres som punkt 3. 2

5 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/8556 Sagsansvarlig: mhe.of BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ingen. 3

6 3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen Åben sag Sagsnr.: 15/1266 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ Kommunalbestyrelsen traf på møder i januar, april og juni 2014 beslutning om rammerne for implementeringen af folkeskolereformen i Tårnby Kommune. Ovenstående beslutninger skulle være gældende for skoleåret 2014/2015, hvorefter der skulle tages stilling til evt. justeringer. Dele af rammebeslutningen blev justeret ved beslutning på kommunalbestyrelsesmødet i november Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet notat med henblik på evaluering af ovenstående. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beslutninger omkring rammen for skolereformen i Tårnby kommune indeholder følgende elementer: Undervisningsandelen for den fagopdelte undervisning Tilrettelæggelse af arbejdstiden med fuld tilstedeværelses på skolerne for lærerne Fastsættelse af fordelingen af lærer og andre faggrupper i den understøttende undervisning Etablering af fritidstilbud fra 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole Etablering af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter Etablering af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser Etablering af tids - og registreringssystem Baggrundsmaterialet for evalueringen og grundlaget for notatet, som er vedlagt er følgende: Trivselsundersøgelsen foretaget i uge 43 og 44 i 2014 blandt lærere og pædagoger omfattet af skolereformen i det daglige arbejde Tilbagemelding og notat til økonomiudvalget møde den 14. januar 2015 omkring opgørelse af lærernes arbejdstid Trivselsundersøgelse foretaget i uge 4 blandt ledere og øvrige medarbejdere på skole og fritidsområdet, hvis arbejde er involveret i skolereformen direkte eller indirekte tilbagemelding fra skolerunde foretaget af konsulent Hannah Fjældstad Notatet opsamler de centrale temaer fra ovenstående og kommer med en sammenfatning og anbefaling til brug for de fremadrettede beslutninger. 4

7 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Drøfte indhold i notat om evalueringen af rammebeslutningerne, 2. Træffe beslutning om, at 2.1.Undervisningsandelen for det fagopdelte undervisning fastholdes med de nuværende 43,8 %, 2.2.Fastholde den fulde tilstedeværelse, samt 7 % puljen 2.3.Fastholde % fordelingen af den understøttende undervisning og at der sættes politiske mål for den understøttende undervisning, 2.4.Fastholdelse at fritidstilbud for 0-3. klasse sker i SFO og én SFO per skole 2.5.Fastholdelse af én klub i kommunen fordelt på 4 distrikter, 2.6.Fastholdelse af lærerarbejdspladser i forholdet 3 lærere om 2 arbejdspladser 2.7.Fastholdelse af det nuværende tids og registreringssystem jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 14. januar 2015 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen 13705/15 2 Åben Notat om flekssystem 24395/15 3 Åben Rapport for skolekonsulenterne /15 report_analysis_898049_ pdf 4 Åben VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar /15 15_v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf 5 Åben VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf 24339/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punktet udsat til næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Blev drøftet og genoptages på næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Den i november 2014 trufne beslutning om nedsættelse af den fagopdelte undervisning fra 45% til 43,8% bibeholdes. Den i november 2014 trufne beslutning om tilstedeværelsen og forøgelsen af muligheden for at løse opgaver udenfor arbejdspladsen fra 3% - 7% bibeholdes. Som alternativ til denne model gives der mulighed for, at den enkelte skole vælger en mere fleksibel model. Der indføres fællestid på arbejdspladsen, hvilket skaber mulighed for: Tættere ledelse-/medarbejdersamtaler om retning, mål og resultater i en reformtid 5

8 Øget deltagelse for medarbejderne i udformningen af rammerne for løsningen af den pædagogiske opgave Fleksibilitet ved planlægning og koordinering blandt medarbejderne Hensigten er at sætte fokus på øget fleksibilitet hos medarbejderne gennem fællestid i stedet for fokus på den enkelte medarbejders ret til ikke at være på arbejdspladsen. Hver skole arbejder med en fællestid på minimum 30 klokketimer om ugen Den fælles tid fastsættes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på baggrund af de vurderede behov for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Der fastlægges mindst én ugentlig dag, hvor fællestiden for alle strækker sig til klokken 17.00, så der skabes mulighed for fælles møder og forældrehenvendelser. Udover den fastlagte fællestid vil der i et vist omfang være fastlagt undervisning for den enkelte. Dette vil variere afhængigt af placeringen af lærernes undervisningsopgaver. For den resterende tid fastsætter lederen i samarbejde med medarbejderen den tidsmæssige og fysiske placering. Aftalt arbejde uden for tidsrummet 7 17 betragtes ikke som overarbejde / særligt tillægsgivende. Lærernes planlægning skal fremgå af et valgt kalendersystem, således at der er indsigt for kollegaer og leder i valg af tid og sted. Den understøttende undervisningstilrettelæggelse overlades til ledelsen på den enkelte skole, dog således at den samlede personalefordeling følger det af kommunalbestyrelsen fastlagte planlægningsgrundlag. Skolelederen skal i planlægningen skabe de bedste muligheder for at samle forberedelsestiden i blokke. Ingen lærer bør have mere end 841 timers fagopdelt undervisning. Beslutningen om, at der skal sigtes mod en mere hensigtsmæssig fordeling blandt lærerne af den fagopdelte undervisning har af naturlige grunde ikke kunnet udmøntes i 2014/15 pga. allerede lagte skemaer. I september/oktober 2015 vil der blive lavet en opgørelse på denne målsætning. Er forholdet ikke bedret skal der tages politisk initiativ til imødegåelse af ubalancen. Udformningen af og fastlæggelsen af indholdet i lektiecafeerne varetages af skoleledelsen. 6

9 Efter man fra centralt hold i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og tjenestetidsaftalen indrettede to lærerarbejdspladser pr. 3 lærere, overlades det nu til skoleledelsen løbende at sikre det tilstrækkelige antal lærerarbejdspladser på arbejdsstedet. Antallet af undervisningslokaler må dog ikke reduceres. Skoleledelsen fastlægger selv i samarbejde med lærerne den teknologiske løsning til den centralt vedtagne tids- og opgaveregistrering. Det er fortsat medarbejderens ansvar at registrere sin arbejdstid. Med udgangspunkt i den eksisterende forvaltningsstruktur opslås hurtigst muligt stillingen som Skolechef. Stillingsopslaget godkendes forinden i Økonomiudvalget. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 7

10 4. Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Åben sag Sagsnr.: 11/14505 Sagsansvarlig: jkn.tf RESUMÉ Forslag til Kommuneplan har været i offentlig høring. Kommunen har modtaget 11 høringssvar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Høringssvarene giver anledning til flere ændringer og justeringer af kommuneplanforslaget. To af disse ændringer er så væsentlige, at Teknisk Forvaltning vurderer, at kommuneplanen skal i supplerende høring, inden den kan vedtages endeligt. De to ændringer er dels udpegning af risikovirksomhed med en planlægningszone på 500 m omkring og dels at kommuneplanrammen for lokalcenter Kastrup Lufthavn udgår. HØRING Forslag til kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 28. november 2014 til 23. januar Kommunen har modtaget 11 høringssvar. De enkelte høringssvar er kommenteret i notat. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanen sendes i 4 ugers supplerende høring. Link til det aktuelle kommuneplanforslag: LOVGRUNDLAG Ændringer i planforslaget skal sendes i høring hos myndigheder eller borgere, som berøres af ændringerne, inden det kan vedtages endeligt jf. planlovens 27, stk. 2. Kommuneplanforslaget kan ikke vedtages endeligt, hvis Miljøministeren har modsat sig dette, hvis planen strider imod overordnede interesser, jf. planlovens 28, stk. 1. Link til planlovens kap. 6 ( 27 og 28): INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forvaltningens forslag til ændringer vedtages, 2. at forslaget sendes i supplerende høring, og 8

11 /BGR 3. at kommunen forestår oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om forslagets målsætninger og nærmere indhold ved f.eks. avisartikler og informationer på infoskærme i flere af kommunens bygninger. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Kommuneplan supplerende høring 55961/15 2 Åben Notat om høringssvar til forslag til kommuneplan /15 3 Lukket 4 Åben Naturstyrelsen - Aftalenotat 14882/15 5 Åben Naturstyrelsen - Brev uden indsigelse 14882/15 6 Åben Naturstyrelsen - Bemærkninger - Teknikernotat m. referat og 14882/15 kommunens bemærkninger + opfølgning og konklusion 7 Åben Bemærkninger fra borger i Tårnby Landsby 38467/15 8 Åben Tårnby Forsyning A/S 20796/15 9 Åben CPH 15964/15 10 Åben Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune 15977/15 11 Åben G/F Grønnevænge 11990/15 12 Åben Kulturstyrelsen 6450/15 13 Åben V.M. Brockhuus Ejendomme A/S 11986/15 14 Åben Beredskabsstyrelsen 6131/15 15 Åben Energinet.dk /14 16 Åben Kroppedal Museum 6126/15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 9

12 5. Ændring af vedtægter og retningslinjer - Tårnby Kommunes Studiepulje Åben sag Sagsnr.: 14/20785 Sagsansvarlig: SMJ.UK RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ændrede vedtægter og retningslinjer for tildeling af legat fra Tårnby Kommunes Studiepulje. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er et ønske om at udvide målgruppen, så den ikke kun omfatter eksamensgivende højskoler, seminarer, universiteter, og andre højere læreanstalter men også erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser. Prioriteringen vil være følgende: Primær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og SU-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter. Sekundær gruppen er unge, der er optaget på eksamensgivende og SU-berettigede ungdomsuddannelser. Tendensen er, at der kun indkommer ca ansøgninger pr. år og set i lyset af dette foreslås det, at målgruppen udvides. Derudover foreslås det, at grænsen for hvad den samlede husstandsindkomst maximalt må være hæves med kr., så kravet er mere tidssvarende i forhold til hvad grænserne er for tildeling af SU og sociale ydelser. Til sidst foreslås det, at aldersgrænsen ændres fra unge under 35 år til unge fra år. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, /SHJ 1. at godkende de ændrede retningslinjer og vedtægter for Tårnby Kommunes Studiepulje BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægter pr Studiepuljen 7626/15 2 Åben Retningslinjer pr Studiepuljen 5267/15 10

13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget videresender sagen med anbefaling til Kommunalbestyrelsen om godkendelse af de ændrede retningslinjer og vedtægter for Tårnby Kommunes Studiepulje. Udvalget fremsender indstilling med anbefaling BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 11

14 6. Kvalitetsrapport 2013/14 Åben sag Sagsnr.: 14/15441 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14. Det er forvaltningen der udsender kvalitetsrapporten i høring, men forvaltningen ønsker at præsentere dem for Børne- og Skoleudvalget forinden høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen tilstræber med kvalitetsrapporten at give en samlet statusbeskrivelse med overblik over de vigtigste beslutninger, begivenheder og udviklingstendenser, der har præget arbejdet i skolevæsnet det sidste skoleår. Kvalitetsrapporten er udarbejdet i en version der er åben for alle. Til rapporten er et fortroligt tillæg med resultaterne af de nationale test, som ikke er tilgængelige for offentligheden jf. lovgivning. HØRING Kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne efter fremlæggelse i Børne- og Skoleudvalget. Da de nationale test ikke er tilgængelige for offentligheden, sendes Kvalitetsrapport til høring uden tillægget. Høringsfristen er fastsat til den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forvaltningens fremlæggelse af kvalitetsrapporten tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag /14 2 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag /14 3 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 4 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag /14 5 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag /14 6 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag /14 7 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 8 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 9 Åben Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag /14 10 Lukket 11 Åben Kvalitetsrapport 2013/14.pdf 12504/15 12

15 12 Åben Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12727/15 13 Åben Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12726/15 14 Åben Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf 12725/15 15 Åben Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12724/15 16 Åben US10 - Kvalitetsrapport pdf 12723/15 17 Åben Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12722/15 18 Åben Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12721/15 19 Åben Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12720/15 20 Åben Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf 12719/15 21 Åben Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen 44748/15 22 Åben Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Kastrupgårdsskolen 44679/15 23 Åben Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen 44682/15 24 Åben Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Nordregårdsskolen 44371/15 25 Åben Høringssvar Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapporten /15 Brevformat.pdf 26 Åben Høringssvar kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen 41222/15 27 Åben Høringssvar kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen 41117/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Kvalitetsrapporten blev drøftet og taget til efterretning. Kvalitetsrapporten fremsendes til høring i skolebestyrelserne. HØRING Forvaltningen har modtaget høringssvar fra kommunens 9 skoler. Høringssvarene er vedlagt indstillingen. Forvaltningen skal i forhold til kvalitetsrapporten bemærke følgende forhold. På trods af en mindre stigning i antallet af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning i Tårnby Kommune skal Forvaltningen i samarbejde med skolerne fortsat arbejde med at nedbringe andelen af elever, der udskilles til specialskoletilbud. Forvaltningen vurderer, at der i forhold til læseresultater og afgangsprøver fortsat skal arbejdes med at minimere de årlige udsving, der allerhelst skulle erstattes af fremgang. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, /MSV 1. at behandle og endeligt godkende Kvalitetsrapporten 2013/14 på Kommunalbestyrelsesmødet den BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt med følgende bemærkninger: 13

16 På trods af en mindre stigning i antallet af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning i Tårnby Kommune skal Forvaltningen i samarbejde med skolerne fortsat arbejde med at nedbringe andelen af elever, der udskilles til specialskoletilbud. Forvaltningen vurderer, at der i forhold til læseresultater og afgangsprøver fortsat skal arbejdes med at minimere de årlige udsving, der allerhelst skulle erstattes af fremgang. Forvaltningen skal i samarbejde med skolerne fortsat arbejde med, Børne- og Skoleudvalgets resultatkrav for budget 2015 om, at der skal ske en stigning på mindst 0,2 karakterpoint inden for 3 år. Forvaltningen skal i samarbejde med skolerne arbejde med, at sikre en løsning for minimering af fejlindberetninger til UVM. Forvaltningen skal i samarbejde med skolerne arbejde med, at sikre der i kvalitetsrapporten fremover beskrives, at når mange specialklasseelever som muligt går til folkeskolens prøver vil det give udslag i den gennemsnitlige karakter ved prøverne. Forvaltningen skal i samarbejde med skolerne arbejde med at sikre, at så mange af vores børn i specialskolen/specialrækkerne ved afgangsprøveniveau, går til prøver på skolen på lige fod med andre børn i den almene skole, så alle elever dermed har adgang til de mange forskellige ungdomsuddannelsesmuligheder. Der ønskes opmærksomhed i Kvalitetsrapporten på at når børn på særlige vilkår opnår færdigheder, så de er dygtige nok til at deltage i folkeskolens afgangsprøver på almindelige vilkår, vurderes de i prøverne, som almene børn og indgår derfor i skolens samlede karaktergennemsnit. Dette kan give udfald i karaktergennemsnittet. Prøvekarakterer på særlige vilkår indgår ikke i det samlede karaktergennemsnit. Forvaltningen skal sammen med Børne- og skoleudvalget sætte fokus på, at der via puljer til vedligeholdelse samt inventar sikres, at skolerne understøttes i, at deres faglokaler forbliver tidssvarende. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt, idet Børne- og Skoleudvalgets beslutning suppleres med følgende punkt: Der skal sættes fokus på og prioriteres mere tilstedeværelse fra skoleledernes side i klasserne i forbindelse med undervisningen. Punktet var fejlagtigt faldet ud af Børne- og Skoleudvalgets beslutning. 14

17 7. Kvalitetsrapport til KL Åben sag Sagsnr.: 14/34518 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport om dagtilbud i henhold til KL s koncept for rapporten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om, at der skal dokumenteres oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne hvert andet år skal offentligøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. KL har i samarbejde med 35 kommuner udarbejdet et koncept for Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet og indsamler rapporterne løbende på deres hjemmeside. Forvaltningen har udfyldt rapporten, der vedlægges som bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at kvalitetsrapporten godkendes og videresendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget godkendte kvalitetsrapporten og videresender rapporten med anbefaling og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 15

18 8. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 18.2., 4.3., og Åben sag Sagsnr.: 15/8556 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 18.2., 4.3., og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 18.2., 4.3., og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 16

19 9. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 15/8556 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er modtaget 1 skriftligt spørgsmål til besvarelse i spørgetiden: 1. Det ønskes oplyst om Tårnby Kommune vil gøre noget for at genvinde retten til at håndhæve servitutten som er på området og hvornår? Spørgsmål til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 7. maj 2014 af sag NMK om påbud/forbud til håndhævelse af en privatretlig servitutbestemmelse overfor byggeri under opførelse på en havelod i en haveforening. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Spørgsmål til KMB den vedr. Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om påbud/forbud til håndhævelse af en privatretlig servitutbestemmelse overfor byggeri under opførelse 56205/15 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Borgmesteren besvarende det skriftlige spørgsmål. Ingen øvrige tilhørere stillede mundtlige spørgsmål. 17

20 10. Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4062 Sagsansvarlig: SMJ.UK 18

21 11. Ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i Meyers Køkken - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of 19

22 12. Alkoholbevilling til Café Røllike - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/2004 Sagsansvarlig: cel.of 20

23 13. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 18.2., 4.3., og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/8556 Sagsansvarlig: mhe.of 21

24 Bilagsoversigt 3. Evaluering af Rammebeslutninger for Skolereformen 1. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen (13705/15) 2. Notat om flekssystem (24395/15) 3. Rapport for skolekonsulenterne - report_analysis_898049_ pdf (24354/15) 4. VS: Trivselsrapport for adm. personale - Januar _v1_Trivselsrapport for adm. personale - Januar 2015.pdf (24347/15) 5. VS: Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar _v1_Trivselsundersøgelse for ledere skoleområdet - Januar 2015.pdf (24339/15) 4. Supplerende høring af revideret forslag til Kommuneplan Forslag til Kommuneplan supplerende høring (55961/15) 2. Notat om høringssvar til forslag til kommuneplan (37850/15) 3. (Lukket bilag) 4. Naturstyrelsen - Aftalenotat (14882/15) 5. Naturstyrelsen - Brev uden indsigelse (14882/15) 6. Naturstyrelsen - Bemærkninger - Teknikernotat m. referat og kommunens bemærkninger + opfølgning og konklusion (14882/15) 7. Bemærkninger fra borger i Tårnby Landsby (38467/15) 8. Tårnby Forsyning A/S (20796/15) 9. CPH (15964/15) 10. Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune (15977/15) 11. G/F Grønnevænge (11990/15) 12. Kulturstyrelsen (6450/15) 13. V.M. Brockhuus Ejendomme A/S (11986/15) 14. Beredskabsstyrelsen (6131/15) 15. Energinet.dk (226606/14) 16. Kroppedal Museum (6126/15) 5. Ændring af vedtægter og retningslinjer - Tårnby Kommunes Studiepulje 1. Vedtægter pr Studiepuljen (7626/15) 2. Retningslinjer pr Studiepuljen (5267/15) 6. Kvalitetsrapport 2013/14 1. Kvalitetsrapport 2013/14 - US10 - Bilag (172865/14) 2. Kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen - Bilag (172746/14) 3. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175637/14) 4. Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen - Bilag (175638/14) 5. Kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen - bilag (228229/14) 6. Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen - bilag (175633/14) 7. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172725/14) 8. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172723/14) 9. Kvalitetsrapport 2013/14 - Korsvejens Skole - Bilag (172722/14) 10. (Lukket bilag) 11. Kvalitetsrapport 2013/14.pdf (12504/15) 12. Nordregårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12727/15) 13. Løjtegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12726/15) 14. Korsvejens Skole - Kvalitetsrapport pdf (12725/15) 15. Kastrupgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12724/15) 22

25 16. US10 - Kvalitetsrapport pdf (12723/15) 17. Tårnbygårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12722/15) 18. Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12721/15) 19. Skelgårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12720/15) 20. Pilegårdsskolen - Kvalitetsrapport pdf (12719/15) 21. Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Skelgårdsskolen (44748/15) 22. Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Kastrupgårdsskolen (44679/15) 23. Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Løjtegårdsskolen (44682/15) 24. Høringssvar Kvalitetsrapport 2013/14 - Nordregårdsskolen (44371/15) 25. Høringssvar Skottegårdsskolen - Kvalitetsrapporten Brevformat.pdf (44017/15) 26. Høringssvar kvalitetsrapport 2013/14 - Tårnbygårdsskolen (41222/15) 27. Høringssvar kvalitetsrapport 2013/14 - Pilegårdsskolen (41117/15) 7. Kvalitetsrapport til KL 1. Kvalitetsrapport (195626/14) 9. Spørgetid 1. Spørgsmål til KMB den vedr. Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om påbud/forbud til håndhævelse af en privatretlig servitutbestemmelse overfor byggeri under opførelse (56205/15) 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ.

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. NOTAT DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015. Materialet som danner grundlag for denne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. januar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødetidspunkt: 10:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. februar 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere