Noter Ny Mesterlæreaftale Landbrugsassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter Ny Mesterlæreaftale Landbrugsassistent"

Transkript

1 Noter Ny Mesterlæreaftale Landbrugsassistent Møder Dato: Formål: Praktisk prøve Dato for aftale: Navn: Elev Mester Kontaktlærer Karolina Sikala Adresse: Agri College Aalborg elev Mester Telefon: Kontaktlærer Cpr:

2 Procedure for indgåelse af Ny Mesterlæreaftale: Ved skolestart medbringes følgende: 1. Aftalen indgås mellem mester/uddannelsesansvarlig, elev og kontaktlærer. 2. Kontaktlæreren laver en kompetencevurdering af eleven ude i virksomheden. 3. Kontaktlæreren er tovholder på forløbet af Ny Mesterlære herunder opfølgninger og prøveafholdelse. 4. Nedenstående skema anvendes til at aftale ansvarsfordelingen mellem mester og skole i forhold til de læringsmål eleven skal opnå i en Ny Mesterlæreaftale forud for påbegyndelse af 1. skoleophold på hovedforløbet. 5. Kontaktlæreren udarbejder herefter en uddannelsesplan med eventuelle skoleophold for elevens Ny Mesterlæreforløb. 6. Den praktiske prøve skal være afholdt i virksomheden senest ét år efter start på Ny Mesterlære. Dette aftales mellem elev, mester og kontaktlærer. 7. Kontaktlæreren kommer på besøg i virksomheden med henblik på, at følge op på elevens uddannelsesforløb. Bærbar computer Arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj Lægeerklæring (kun hvis eleven skal have kørekort) Kørekort (hvis eleven allerede har et) Dokumentation for barn/børn (Dåbsattest) Skolehjemmet er gratis, hvis eleven har børn under 18 år Ja Nej Får eleven brug for et malkecertifikat? Har eleven kørekort? 1 2 Målformuleringer fra bekendtgørelsen Eleven kan vælge og anvende metoder og hjælpemidler under vejledning i forhold til enkle og praktiske arbejdsopgaver på en sikkerhedsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven kan modtage og anvende vejledning og nødvendig information i relation til de særlige opgaver, der er i arbejdet med dyr, planter og natur. Eleven kan handle hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver inden for dyr, planter og natur på baggrund af en generel biologisk, miljømæssig og økologisk indsigt. Målformuleringer oversat fra bekendtgørelsen Eleven kan Under vejledning : vælge den bedste metode til opgaven vælge de bedste hjælpemidler til opgaven arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt Eleven kan i forhold til daglige opgaver: modtage og forstå vejledning modtage og forstå nødvendig information Eleven kan i daglige arbejdsopgaver handle fagligt korrekt på baggrund af: generel biologisk indsigt generel miljømæssig indsigt generel økologisk indsigt Bøger Købes gennem skolen? Ja Nej 26 Book of welding etc. kr. 150,00 First aid kr. 150,00 Farm Machinery kr. 165,00 The Agricultural Notebook kr. 620,00 Agricultural Crops kr. 120,00 Pig Production kr. 350,00 Dairy Cattle Production kr. 375,00 Milking Hygiene kr. 50,00 Ialt (incl. moms) kr ,00 Eleven kan vise medansvar for egen læreproces samt indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer omkring løsning af praktiske arbejdsopgaver, der relaterer sig til arbejdet med dyr, planter og natur. Eleven kan inddrage grundlæggende viden om de enkelte dyrearters kendetegn, anvendelses- og pasningskrav i det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold. Eleven kan deltage i daglige arbejdsopgaver samt malkning inden for pasning af husdyr eller andet større dyrehold. Eleven kan i daglige praktiske opgaver: udvise medansvar for egen læring deltage i samarbejde deltage i kommunikation Eleven kan i daglige praktiske opgaver med husdyrhold inddrage grundlæggende viden om: dyrenes kendetegn dyrenes anvendelse dyrenes pasningskrav Eleven kan i daglige praktiske opgaver med husdyrhold: malke varetage pasning Eleven (baggrund, tidligere uddannelse, arbejdserfaring etc.) 2 11

3 Skolekalender Trin 1 Ny Mesterlæreaftale Uge til uge Dato: 2. november 2015 til 8. marts begge dage inklusive Juleferie: Dato: 23. december til 5. januar 2016 begge dage inklusive Uge 10 til uge 27 Dato: 7. marts til 8. juli - begge dage inklusive College er lukket: 21. marts til 28. marts - begge dage inklusive 22. april 4. til 6. maj - begge dage inklusive 16. maj Trin 1, varighed 16 uger På det internationale 1. hovedforløb vil du arbejde med emner i relation til de erfaringer og den læring, du vil opnå i din praktiske læretid. Du vil arbejde med teoretiske og praktiske opgaver, der er organiseret i tre hovedtemaer. I undervisningen vil du udvide din viden og knowhow inden for områderne; produktionsøkonomi, fodring, foder og foderkvalitet, foderproduktion, sprøjtning (del 1 og 4), økologi, økologisk landbrug, naturvidenskab, dyrs adfærd, velfærd, sundhed, forebyggelse af sygdom, sygdomme, avl, landbrugs-teknik, osv. I slutningen af forløbet, skal du lave et større integreret projekt, som vil være fundamentet for den afsluttende eksamen Skolehjem: Ja Nej Competencies Hvor opnås målet? Mester College Kommentarer After receiving guidance the student can: choose the best method for the job choose the best tools for the job work safely work in a safe working environment In relation to daily activities the students can: receive and understand guidance receive and understand necessary information In daily activities the student can act in a professional manner on the basis of: knowledge in general biology knowledge in general environment knowledge in general ecology In daily activities the student can: demonstrate responsibility for their own learning participate in cooperation participate in communication In daily practical activities with livestock the student can include basic knowledge of: characteristics of animals use of animals requirements of animals In daily practical activities with livestock the student can: milk take care of animals 10 3

4 1 2 Målformuleringer fra bekendtgørelsen Målformuleringer oversat fra bekendtgørelsen Eksempler på mulige skoletilbud: Skolehjem: Ja Nej Eleven kan udføre daglige arbejdsopgaver efter instruks inden for fodring af husdyr eller andet større dyrehold med udgangspunkt i grundlæggende kendskab til fodermidler og fodringsmetoder. Eleven kan medvirke ved tilsyn med husdyr eller andet større dyrehold, herunder være opmærksom på åbenlyse forhold omkring formering, almindelige sygdomstegn og unormal adfærd. Eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med etablering af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder. Eleven kan udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med dyrkning af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til almindelige kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser samt økologi. Eleven kan anvende og betjene almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer efter instruks, som anvendes ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder, herunder deltage i den daglige vedligeholdelse. Eleven kan udføre praktiske arbejdsopgaver ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Eleven kan anvende grundlæggende viden om matematik, økonomi og markedsforhold til løsning af enkle og kendte erhvervsrettede problemstillinger. 4 Eleven kan efter instruks udføre daglige opgaver i forhold til: fodring af husdyr inddrage kendskab til fodermidler inddrage kendskab til fordringsmetoder Eleven kan i de daglige opgaver med husdyr medvirke ved tilsyn og være opmærksom på åbenlyse forhold omkring: formering almindelige sygdomstegn unormal adfærd Eleven kan efter instruks udføre enkle arbejdsopgaver i marken med: etablering af almindelige kulturafgrøder Eleven har grundlæggende kendskab til: jordbundsforhold jordbehandlingsmetoder Eleven kan efter instruks udføre enkle arbejdsopgaver i marken med: dyrkning af almindelige kulturafgrøder Eleven har grundlæggende kendskab til: almindelige kulturafgrøders vækstforløb naturens kredsløb afgrøders vækstbetingelser økologi Efter instruks kan eleven i arbejdet med husdyr anvende, betjene og vedligeholde: almindelige udvalgte maskiner almindelige tekniske installationer Efter instruks kan eleven i arbejdet med kulturafgrøder anvende, betjene og vedligeholde: almindelige udvalgte maskiner almindelige tekniske installationer Eleven kan på arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde udføre praktiske opgaver ved: større dyrehold dyrkning af kulturafgrøder Eleven kan i daglige opgaver anvende grundlæggende viden om: matematik økonomi markedsforhold Modul af 2-ugers varighed Modulet har til formål at give internationale elever i Ny Mesterlære de kompetencer, som ikke eller kun vanskeligt kan opnås i praktikken hos mesteren. Indholdet på modulet aftales individuelt med elev og mester, men består som udgangspunkt af Førstehjælp, Traktorkørekortsteori + teoriprøve og Biologi. Derudover aftales det individuelt, om eleven har behov for undervisning i Grundlæggende kemi. Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at eleverne opnår indsigt og kompetencer til at kunne begå sig i den danske undervisningskultur, de vil møde på hovedforløbets trin 1 og trin 2. Modul af 1-uges varighed Modulet har til formål at give internationale elever i Ny Mesterlære de kompetencer, som ikke eller kun vanskeligt kan opnås i praktikken hos mesteren. Indholdet på modulet aftales individuelt med elev og mester, men består som udgangspunkt af 26-kursus, Medicinhåndteringskursus, Malkebevis Elementær brandbekæmpelse, Økologi, samt eventuel Køreprøve-traktor. Undervisningen tilrettelægges med henblik på at eleverne opnår indsigt, færdigheder og kompetencer til at kunne begå sig i den danske undervisningskultur, de vil møde på hovedforløbets trin 1 og trin 2. Modul af 2-ugers varighed Modulet har til formål at give internationale elever i Ny Mesterlære de kompetencer, som ikke eller kun vanskeligt kan opnås i praktikken hos mesteren. Indholdet på modulet aftales individuelt med elev og mester, men består som udgangspunkt af Jordbundslære, Tekniske installationer, maskin- og redskabskendskab, Kulturafgrødekendskab, Vækstforløb. Naturens kredsløb, samt Praktisk markarbejde. Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at eleverne opnår indsigt, færdigheder og kompetencer til at kunne begå sig i den danske undervisningskultur, de vil møde på hovedforløbets trin 1 og trin 2. 9

5 Uge 34 og 35 Modul, 1 uges varighed: Uge 38 Uge 43 og 44 Uge 3 og 4 Uge 34 og 35 Modul, 1 uges varighed: Uge 9 Uge 38 Uge 16 og 17 Uge 43 og 44 Uge 3 og 4 Modul, 1 uges varighed: Uge 9 Uge 16 og 17 Skolekalender for supplerende grundforløb Ny Mesterlære 2014 Dato: 18. august til 29. august Dato: 15. september til 19. september Dato: 20. oktober til 31. oktober 2015 Dato: 12. januar til 23. januar Dato: 17. august til 28. august Dato: 23. februar til 27. februar Dato: 14. september til 18. september Dato: 13. april til 24. april Dato: 19. oktober til 30. oktober 2016 Dato: 18. januar til 29. januar Dato: 29. februar til the 4. marts Dato: 18. april til 29. april Competencies Hvor opnås målet? Mester College Kommentarer After instruction the student can perform daily activities in relation to: feeding of livestock include knowledge of fodder include knowledge of feeding methods In daily activities with livestock the student can participate in supervision and pay attention to clear issues around: reproduction signs of common diseases abnormal behavior After instruction the students can perform simple activities in the field with: establishment of common crops The student has basic knowledge of: soil conditions methods of soil tillage After instruction the students can perform simple activities in the field with: cultivation of common crops The student has basic knowledge of: growth of general crops cycle of nature growth conditions of crops ecology The student can after instruction work with livestock, use, operate and maintain: general selected machines general technical installations The student can after instruction when working with crops use, operate and maintain: general selected machines general technical installations In a secure working environment the student can perform practical activities with: larger livestock cultivation of crops In daily activities the student apply basic knowledge of: mathematics economy market conditions 8 5

6 1 2 Målformuleringer fra bekendtgørelsen Eleven kan udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse for det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold. Traktorkørekort 1) eleven har som minimum opnået kørekort til traktor Biologi Niveau F. Målet med undervisningen er, at eleven kan: Målformuleringer oversat fra bekendtgørelsen Eleven kan i det praktiske arbejde med husdyr udvise: fleksibilitet ansvarlighed interesse Eleven har opnået kørekort til: traktor og/eller bil 1) anvende enkel biologisk viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde, 2) redegøre for biologisk tankegang og metode, 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en biologisk tankegang, 4) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med biologiske emner, 5) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og 6) redegøre for mindst 3 af følgende områder: a) centrale økologiske sammenhænge b) principper for nedarvning c) planters anatomi og fysiologi d) dyrs anatomi og fysiologi e) insekters anatomi og fysiologi f) mikroorganismers anatomi og fysiologi g) bioteknologi Arbejdsmiljø Modul 1 h) menneskekroppen Undervisningens mål er, at eleven kan: 1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV), 2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave, 3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, 4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader og 5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger Førstehjælp og brand Undervisningens mål er, at eleven kan yde: 1) hjerte-lunge-redning 2) livreddende førstehjælp 3) førstehjælp ved tilskadekomst 4) førstehjælp ved sygdomme 5) færdselsrelateret førstehjælp 6) elementær brandbekæmpelse Competencies Hvor opnås målet? Mester College Kommentarer In the practical work with livestock, the student can show: flexibility responsibility interest Tractor driver's license 1) the student has achieved driver s license for tractor or alternatively car Biology level F. The goal of the course is, that the student can: 1) use simple biological knowledge for practical work in relation to the student's education 2) explain biological thinking and methodology 3) work experimentally with the subject from a biological thinking, 4) document and disseminate the results of its work on biological topics 5) explain the biological relationships and their impact on the environment and 6) account for at least 3 of the following areas: a) key ecological contexts b) principles of inheritance c) plant anatomy and physiology d) animal anatomy and physiology e) insect anatomy and physiology f) micro-anatomy and physiology g) biotechnology h) the human body Work module 1 Aim of the training is that the student can: 1) contribute to the effort to create the best possible working environment through participation in and implementation of risk assessment (RA) 2) reflect and specifically relate to potential hazards and accidents before tackling a task, 3) apply the knowledge to prevent work-related stress disorders and injuries, including to make the choice of appropriate postures and movements, 4) Apply workplace instructions for use for substitution in order to prevent injuries and 5) apply knowledge of the physical, chemical, biological and psychosocial working to develop an appropriate work procedures in order to prevent loads First aid and fire Aim of the training is that the student can provide: 1) heart-lung rescue 2) life-saving first aid 3) first aid in case of injury 4) first aid in diseases 5) traffic-related first aid 6) basic firefighting 6 7

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.2 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole

- 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole - 1 - Den lokale undervisningsplan for Havredal Praktiske Landbrugsskole Havredal, 6. november 2013 - 2-1 GENERELT OM HAVREDAL PRAKTISKE LANDBRUGSSKOLE 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Vores målgruppe

Læs mere

Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2

Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2 Bilag European Credit for Vocational Education and Training Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1)... 5 Bilag 3: Eksempel

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Grundforløb for Tømrer

Grundforløb for Tømrer Grundforløb for Tømrer EUC Vest Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Frank Aarestrup

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 13 Valgfag. Gældende pr. 25. august 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 13 Valgfag i Næstved og Roskilde University College Sjælland Revideret juli 2014. Tilmelding sker forår 2014/afvikling efterår 2014 Bilag 1 A: Vigtige oplysninger vedrørende tilmelding til valgfag

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Fag og 5 læringsforløb

Fag og 5 læringsforløb Grundforløbskursus på Grindsted Landbrugsskole Fag og 5 læringsforløb Oversigt Læringsforløb/fag Antal lektioner Kompetanceafklaring 34 26 kursus 8 Grundkursus Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere