Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 12 Side 13 Side 9 og 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 12 Side 13 Side 9 og 22"

Transkript

1 Lederen Side 3 Køreplan 06 Side 4 Nekrolog Side 5 Fremføringschef Johnny Bidstrup Side 6 Struer tur til Kaliningrad Side 7 Jubilæer i 2006 Side 10 Udlicitering Side 12 Nyt fra lokalgrupperne Side 13 Opslagstavlen Side 9 og 22

2 Det Blå Blad Udgives af Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Redaktion Det Blå Blad Teglgårdsvej 841, 1.tv 3050 Humlebæk Ansvarshavende redaktør Preben S. Pedersen Redaktør Torben Sonne Layout Jan Eskildsen Deadline Stof til næste nummer indsendes til redaktionen inden den: 28. februar Grafisk produktion Rounborgs Grafiske Hus 7500 Holstebro Oplag 1500 eksemplarer. ISSN X Indhold Artikler m.v. er nødvendigvis ikke udtryk for redaktionens eller områdegruppens holdning, med mindre der er gjort opmærksom på det. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler og læserbreve på over en halv side. Kopiering og gengivelse af bladets indhold må kun ske efter aftale med redaktionen. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Kalvebod Brygge 34, København V. Tlf / Formand Preben S. Pedersen Tlf.: Næstformand Carsten M. Olesen Tlf.: Kasserer Torben Sonne Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Aalborg Bjarne Aunsbjerg Esbjerg Jens M. Rasmussen Fredericia Birger C. Naver Helsingør Torben Sonne Kalundborg Ove F. Hansen Korsør Mogens Kleis København Søren Max Kristensen Lki-Gruppen Per K. Isaksen Nykøbing F Svend-Erik Rasmussen Næstved Poul Stevns Nielsen Odense Peter Kanstrup Struer John Heilskov Tinglev Henrik Schøtt Århus Hans Schøn Merstrand

3 Det Blå Blad Side 3 Året der gik Af: Preben S. Pedersen Nu nærmer julen sig med hastige skridt, og LPO ønsker alle medlemmer og deres familie, en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Også et lykkebringende nytår til vore kommende kollegaer, så de kan bestå de sikkerhedsmæssige prøver de vil blive eksamineret i. Vi andre kan snart have tvivl om det er reglementerne, eller tilfældige cirkulærer der er gældende. Et lykkebringende nytår kan det blive, hvis landets ansvarlige politikere omsider bliver enige om at bevilge penge til en storstilet genopretning af det danske skinnenet. Vi frygter at vi forsat skal køre på skinner der ikke engang kan opfylde de minimumsnormer der tidligere er sat, og at landets jernbaner forsat vil tabe terræn i forhold til privatbilismen, og til jernbanerne i vores nabolande. Tja, det er velment når man tænker positivt om sine medmennesker. Det prøver vi altid at gøre i LPO. De sidste måneders begivenheder har desværre vist, at man kan blive grueligt skuffet ved at indtage denne holdning. Vi har måttet sande at Trafikministeren, Trafikstyrelsen, Banedanmark og sågar DSB, mere tænker koldt og kynisk i økonomi end i jernbanesikkerhed. De sidste måneders skinneproblemer og cirkulærefortrædeligheder er et klart bevis på dette. Vi skal ikke i denne leder, bruge mere krudt på eksempler og ulovligheder, men blot oplyse at vores tillid til systemet for længst er brugt op, og at der kommer til at gå langt tid, før visse personer igen (trods julen) får en positiv tanke fra LPO. År 2005 har også budt på lyspunkter for lokomotivpersonalet. Her tænkes specielt på indførelse af projekt bærbar PC. Dette projekt vil efter LPO s mening bringe lokomotivpersonalet ind i en ny tidsalder, hvor vi får meget lettere adgang til oplysninger omkring vores daglige arbejdssituation. Vi bliver førende i Europa på dette felt, ikke forstået sådan at der ikke eksisterer computere hos lokomotivførere andre steder, men vi bliver de første der vil være online, hvilket bevirker at vi i fremtiden stort set altid er i forbindelse med omverdenen. Udfordringen for DSB og LPO bliver at få alle med, når der indføres ny teknologi. Vi vil derfor i den kommende periode følge nøje med i, om den uddannelsesplan der er strikket sammen også matcher den virkelige lokomotivførerverden. Tag godt imod Pc en når I får den udleveret, og bidrag med jeres kundskaber og forståelse for dette nye værktøj. Overenskomsten og lokallønsforhandlingerne kom også i hus. Det blev som forventet ikke nogen lønfest, men vi vil dog trække et par positive elementer frem. For de overenskomstansatte fik vi taget hul på en tredje løngruppe. Der kan nu medføres 10 års anciennitets fra anden jernbanevirksomhed ved dokumenteret beskæftigelse i samme jobfunktion. Alle Lkf(k). i 27 lønramme (Vi har ikke glemt de overenskomstansatte kørelæreres lønefterslæb) xxx pladser i 24 lønramme De udmøntes med tilbagevirkende kraft, når den nye IP liste er godkendt af begge parter. Visioner for LPO-DSB i det kommende år, vil helt sikkert være kritisk opfølgning på infrastrukturen, forbedring af vores løn og aftaler. Arbejdsmiljøet, ikke mindst det psykiske, skal forbedres på flere områder. Aftalen fra DJ Kongressen om et stærkt og velfungerende enhedsforbund skal effektueres. Det kan ikke gøres uden en langsigtet investering i det nedslidte danske jernbanenet. Det vil kræve tålmodighed og mange penge. Vi kan godt være tålmodige, når tingene går den rigtige vej men er politikerne så også klar med pengene? Derfor her til sidst - et godt råd til vores ansvarlige politikere: Lad det ikke være jer en sovepude, at de afsporinger vi hidtil har set her i landet, på mirakuløs og lykkelig vis har været uden tab af menneskeliv! Vi lokomotivførere skal nok leve op til de krav om sikkerhed, som I stiller til os, men det er Jeres ansvar, at der afsættes de nødvendige økonomiske midler til en genopretning af landets jernbaneinfrastruktur. Sker det ikke, vil det kun være et spørgsmål om tid, inden det koster menneskeliv!

4 Det Blå Blad Side 4 K06 Af: Peter Kanstrup Turudvalgsmedlem Når du nu sidder med dette nummer af Det Blå Blad, står julen umiddelbart for døren. Turvalget er slut, og turindplaceringen er tilendebragt. Måske fik du dit første ønske ved turvalget opfyldt, og glæder dig derfor ligefrem til køreplanskiftet d. 8. januar 2006 (eller næsten, for lidt skeptisk har man vel altid lov at være). Ingen IC4 indsættelse? Og hvad kan man så vente sig af det nye år, den nye køreplan og dertil hørende tjenester og ture. Ja, i henhold til det oprindeligt planlagte skulle 2006 have været året for den store IC4 indsættelse. Kun de færreste vil blive overrasket, når jeg henleder opmærksomheden på, at sådan bliver det ikke. Ud over det faktum, at de udpegede IC4 testførere nu (administrativt) ikke længere tilhører den disponible styrke afsat til almindelig driftsafvikling, er de eneste tilpasninger i anledning af en fremtidig IC4 indsættelse, nogle få ombytninger mellem lyn og IC tog i tjenesterne på strækningen mellem København og Århus. Selvom visse tog i 2. halvår af 2006 er planlagt til en slags overvåget driftsafprøvning med IC4, er ture og tjenester ikke tilpasset hertil fra starten af K06. En stor og uventet solstrålehistorie fra Ansaldo vedrørende teknikken på IC4, og deraf følgende IC4 indsættelse i almindelig drift vil derfor kunne vælte de udsendte ture. Turudvalget ligger dog ikke søvnløse om natten af den grund. Rettelser vil kunne forekomme herover året, om ikke andet så i forbindelse med Banedanmarks planlagte sporarbejde i og omkring København i sommermånederne. Uanset denne, og givet vis andre mindre rettelser, er det vores forventning, at turvalg undgås i perioden frem til K07. Større ændringer i plangrundlaget K06. Først og fremmest er der nu etableret et nyt togsystem i Østjylland, primært for betjening af den nye station i Hedensted. Togsystemet kører alle ugens dage fra tidlig morgen til sen aften, og betyder en meget væsentlig udvidelse af produktionen i det Østjyske. Det hører dog med til historien, at togsystemet mellem Fredericia og Vejle Sygehus samtidig inddrages. Det nye østjyske togsystem samkøres med togene mellem Esbjerg og Fredericia, da disse samtidig pga. remotorisering af MF, omlægges til MR. Landsdelstrafikken omlægges i Vendsyssel, således lyntogene kører til / fra Frederikshavn, og IC togene til / fra Lindholm. Driftstiden udvides i Nivå systemet på delstrækning Kastrup Østerport, således der køres til ca I øvrigt ændres Klargøringscenter Kastrup (Kac) køreplansteknisk til en P-rist for Kastrup Lufthavn (Cph). Den overliggende stamme i Nivå fjernes i weekenden, således vendetiden reduceres til 8 min. 2 af de 3 interregionaltog mellem København og Århus om fredagen returnerer til København samme dag. Det ene som personførende, det andet som tom materiel. Der bliver i øvrigt en del mere tomkørsel med dobbeltdækker stammerne. Der er i K06 generelt en voldsom materielmangel og yderligere delimplementeringer af GTA vil ikke / næppe være mulig før levering af nye IC4 togsæt,

5 Det Blå Blad Side 5 således MF kan frigives til andre opgaver, med mindre virksomheden indlåner / leaser andet materiel. Kørselsudligning øst / vest og weekendture. Ovennævnte udvidelser i plangrundlaget har afstedkommet et forholdsvis stort ressourceforbrug i Vestdanmark. Turudvalget har derfor besluttet at vende en del tog i øst - vest trafikken tilbage til København, en øvelse som ellers først skulle have været iværksat i forbindelse med indsættelsen af IC4 materiel. Det drejer sig i K06 om arbejde svarende til 4 lkf i tur (18 tjenester pr. uge). På grund af meget stor weekendproduktion i Københavnsområdet, og som følge af stor lokal interesse etableres der i København en 20 mands weekendtur i henhold til den netop indgåede aftale herom. Lokomotivpersonale i turen kører samtlige lørdage og søndage, og kompenseres herfor med en såkaldt AN dag af 8 timer varighed for hver ekstra weekendtjeneste. Den samlede normnedsættelse er således 160 timer, svarende til en arbejdsuge på max. 27 timer. Personaleforbrug K06 Det samlede ressourceforbrug i fast tur på landsplan er knap 830. Hertil skal lægges en UT produktion svarende til ca. 20 lkf i tur. Den gennemsnitlige norm i turene er knap Der vil totalt set på landsplan være en beregnet personalemangel på ca. 35 lkf frem til april / maj måned, hvilket faktisk er en forbedring i forhold til starten af K05. Herefter vil antallet af nyuddannede lokomotivførere (endelig) bevirke et mindre overskud, i hvert fald indtil IC4 uddannelsen tager fart. Tallene dækker dog over betydelige geografiske forskelle. F.eks. vil der i Næstved og Nykøbing, til forskel fra alle andre steder, helt fra starten af K06 være et betydeligt personaleoverskud. Nekrolog Lkf. Niels Peter Mathiasen Det var med stor sorg at lokalgruppe Fredericia modtog meddelelsen om Niels Peter Mathiasens alt for tidlige død. Niels Peter blev kun 45 år. Niels Peter startede som stationsbetjent, og da Fredericia blev en Fremføringsstation, fik Niels Peter tilbud om at blive lokomotivfører, som han modtog med stor glæde. Efter endt uddannelse, ville Niels Peter gerne forrette tjeneste i P-risten, her har han altid været meget vellidt og han var altid klar til at hjælpe en kollega, så Niels Peter vil blive savnet i P-risten af alle. Æret være Niels Peter Mathiasens minde

6 Det Blå Blad Side 6 Interview med Fremføringschef Johnny Bidstrup Af: Torben Sonne Du har været ansat i Fremføring siden april 2003, først som administrationschef og herefter lidt over et år som Fremføringschef. Hvordan vil du med få ord beskrive din tid i Fremføring? Det har været en tid med store udfordringer, en spændende tid hvor vi har gearet os til at modtage IC4. Fremføring er på de indre linier gjort klar til at håndtere den store opgave det er at skulle uddanne et meget stort antal lokomotivførere til IC4. Vi har efterhånden fået uddannet det nødvendige antal kørerlærer. En anden stor opgave vi har kørt til dørs, er projekt bærbar pc, som nu er godkendt af direktionen. Projektet bliver en krævende udfordring at sætte i værk. Der skal udleveres bærbare computere til alle lokomotivførere og de skal uddannes i brugen. Alle reglementer, regelsæt og La skal over på den bærbare pc så der venter en kæmpe arbejdsopgave i den nærmeste fremtid. Ny lokomotivføreruddannelse i offentligt regi, har også krævet store resurser af Fremføring, det er nok de 3 største opgaver jeg har været med til at løse i min tid som Fremføringschef. Hvad ser du tilbage på med størst glæde? Det er den ligefremme og åbenhjertige dialog man har i Fremføring, der gør det nemt at snakke med medarbejderne. Lokomotivførerne er en meget speciel personalekategori. Både medarbejderne og fagforening ved hvad de vil, og det giver nogle udfordringer til ledelsen. Lokomotivførerne er en meget stor personalegruppe i Fremføring, så det er dem der fylder mest af ens tid som fremføringschef. Det har været en spændende tid. Fremføringschef Johnny Bidstrup Et spørgsmål mange lokomotivførere har stillet: Til nytår stopper du som Fremføringschef, hvad er årsagen til det? Jeg tiltrådte i september 2004, efter få dages betænkningstid. Jeg tilkendegav at jeg godt ville påtage mig opgaven i en afgrænset periode. Dels af hensyn til min alder, men også at jeg dengang gav udtryk for, at jeg gerne ville beskæftige mig med HR, som er min spidskompetence. Stillingen som forretningspartner i HR- Service fordrer, at man har et godt kendskab til produktionsvirksomheden og stor personaleerfaring, så jeg syntes det bliver forenet på en rigtig fornuftig måde. Hvad bliver din jobfunktion i HR? Meget enkelt sagt, bliver det at være bindeled mellem HR-Service og Produktion. Jeg er stationeret i HR, men arbejder som Produktions personalemand og arbejder for Produktionsdirektøren i alle HR spørgsmål. Har du givet gode råd til Benny Pedersen, der sætter sig i chefstolen efter dig? Det har jeg ikke, Benny Pedersen har i forvejen stor driftserfaring, meget mere end jeg havde da jeg blev Fremføringschef. Men jeg har da fortalt ham hvad det er for et job han går ind til. På lokomotivførernes vegne vil jeg takke dig for samarbejdet. Du har været en venlig og imødekommende chef, der altid har været til at snakke med. Vi ønsker dig held og lykke i HR-Service.

7 Det Blå Blad Side 7 På studietur med Struer gruppen Destination Kaliningrad Af: Karsten Søe Andersen Søndag morgen den 2.oktober kimede vækkeuret klokken 7, gab hvor tidligt, men hvad, hestene skulle jo fodres og nå ja, så skulle man jo på das. Studietur, pludselig var jeg lysvågen, det var jo dagen hvor 16 mand fra Struer endelig skulle af sted til Kaliningrad. Kl afhentede jeg 32 sandwich i Bilka Holstebro, det var nogle som kulturforeningen havde været så venlige at sponserer. Alle mand, de fleste med familie var mødt op på opholdsstuen. Forude ventede en togtur på 29 timer. Efter et lille ophold i Hamborg gik turen lystigt mod Berlin med over 200 km/t i et IC/E tog. Selv om IC/E togene ikke er helt nye mere, så er de moderne med god indretning og man mærkede ikke den høje hastighed, ingen slinger, stød eller hug, nej det kørte bare derud af, mens vi spiste de sidste sandwich. Banedanmark burde tage på studietur til Tyskland og se på spor. Alle fik en god nats søvn, tiltrængt eller ej. Endelig efter 29 timer ankom vi til Kaliningrad. John Heilskov havde hjemmefra lavet en aftale med den danske konsul i Kaliningrad, om at han hentede os på banegården ved ankomst, men han var der ikke for (hold nu ved) toget var nemlig ca. 20 minutter foran i ankomst. Vi tog opstilling på banegårdspladsen og efter 5-10 minutter stod der en midaldrende herre med briller ved os og begyndte at tale dansk, det var Konsulen. I hotellets reception hjalp han os med indkvartering og udlevering af nøgler. Her taltes kun russisk, så vi var glade for vores tolk. Vi fik lige et kvarter til at bringe bagagen op på vores værelser, derefter mødtes vi i hotellets restaurant til kaffe og lidt information, hvor Konsulen fortalte om Kaliningrad og besvarede nogle af alle de spørgsmål vi havde. Herefter var resten af dagen til fri disposition indtil aftensmaden på hotellet kl Tirsdag blev vi alle enige om at gå ned til det ubådsmuseum vi havde hørt om. Det lå i gå afstand fra hotellet ca. 1-1½ km. Vi trissede af sted, alt imens Torben P. kun så det halve af hvad vi andre så, han video filmede. Nede ved ubåden gik vi lidt rundt og kiggede på de udstillede torpedoer og maskingevær stillinger. Så manglede vi bare at købe billet til ubåden, men nej! Lukket mandag og tirsdag øv, øv. Jamen så var der jo den store kirke på øen ude i floden, John fandt bykortet frem, og så var det af sted i raskt tempo. På et tidspunkt gik vi under en allé af kastanietræer, og pludselig var John forsvundet. Nå okay, han ville have kastanier med hjem og man skulle tro, at han havde planlagt en hel plantage hjemme ved Øster Kobberup, mon fru Dorthe er med på den? Vi ankom til kirken, stor var den, og der var en dør der stod åben. Men øv kirken var lukket på grund af renovering, shit! Sikken en start på vores studietur. men så gik vi da bare tilbage til hotellet, for det var ved at være frokost tid. Så var det igen tid at trisse rundt i byen, mens andre fik sig en tiltrængt morfar. Konsulen var igen på besøg, for at drøfte nye muligheder og han fik arrangeret et besøg på et rav sliberi ca. 1 times kørsel fra Kaliningrad med tog næste dag, og fik samtidigt hyret en russisk/engelsk tolk.

8 Det Blå Blad Side 8 Efter aftensmaden på en restaurant i byen, endte vi på hotellets bar på 7 etage. Vi faldt i snak med 3 russere som også var gæster på hotellet. De kom fra Murmansk, Anton, Ivan og Natache var alle IT nørder så lidt engelsk kunne de og snakken gik. Onsdag morgen mødte tolken Olga op for at tage med på rav sliberiet. Vi gik til banegården, men toget var kørt og der var halvanden time til det næste, så vi besluttede os for at tage bussen. Men ak og ve, bussen var allerede totalt proppet, så Olga foreslog at vi selv lejede en minibus. Hun gik et kort øjeblik og vupti 5 minutter efter holdt der en gammel VW bus foran os. Afgang mod sliberiet 16 mand plus tolk og chauffør. Tolken Olga fortalte og fortalte hele vejen til sliberiet, hvor vi fik en rundvisning og så hvordan rav kom ind, blev vasket, sorteret, slebet og blev til smykker, billeder og skulpturer. Vi endte i et showroom, hvor vi så kunne købe de færdige varer. Vi tog toget tilbage til Kaliningrad, hvor vi spredte os lidt, nogle trængte til mad, andre til en lur, og vi var nogle der gik med Olga ned på ubådsmuseet, som nu var åbent. Nede i ubåden stod der folk som fortalte om dens teknik, udstyr og færden, en god oplevelse. Torben P videofilmede stadig. Torsdag havde John og Konsulen arrangeret et besøg og en rundvisning på maskindepotet for Kaliningrads jernbaner. Det betød at vi havde formiddagen fri til indkøb af de sidste gaver til familien derhjemme, og der skulle også provianteres mad og drikke til turen hjem. Omkring middag ankom Konsulen, tolken og fagforeningsformanden i en bus. Alle mand om bord med bagage, men hvor var Jørgen Juul? Åh jo, han løb forvirret rundt, og fik travlt da vi kaldte på ham. Nu var der tid for en lille byrundtur med bussen og formanden fortalte om jernbanen og dets bygninger i Kaliningrad. Vi var en tur omkring banegården og derefter kørte vi ud til maskindepotet, hvor vi blev modtaget af direktøren for byens jernbane og en direktør for et andet maskindepot. Sidstnævnte havde hørt om besøget, og kørt 80 kilometer for at være med. Vi så bl.a. overnatningsværelser, hvor de bor 3 mand på hvert værelse, derefter så vi et afslapnings rum, hvor der var placeret 2 store rumstole med musik og søde dufte af blomster. Her fik lokomotivførerne også serveret blodtrykssænkende te. Vi gik videre ind i et rum, som var en simulator af førerpladsen på en maskine, på væggen overfor hang der en tavle, som var simulator for signalerne i byen. Skolestuen havde også en simulator, og i det sidste rum var der opstillet nogle computere, hvor de bl.a. kunne foretage SR-test, og se maskinteknik. Dette var også briefingrum, hvor der blev foretaget blodtryksmåling og spiritustest hver dag! I værkstedet og på sporområdet så og hørte vi om de forskellige maskintyper, og vores russiske kollegaer fortalte om deres materiel og arbejdsforhold. Heldigvis var tolken Olga der stadig, og efter et par timer blev vi inviteret på kaffe, te og en bid brød. Der var dækket op til os alle og ved siden af hver kuvert, lå der en gave til os, en bog om de Russiske jernbaner på russisk, men flot alligevel. Snakken gik over bordet om bl.a. pension, arbejdstid, lidt teknik, hastigheder, materiel og løn. Det kan nævnes at en skolelærer tjener hvad der svarer til ca kr. pr. måned. En hospitalslæge tjener ca kr. og en lokomotivfører ca kr. Derefter tog vi afsked med vores værter og bussen kørte os til stationen. Om bord på sovevognstoget gik snakken lystigt kilometer efter kilometer. Trods tidskrævende pas- og toldkontrol fortsatte vi hjemover med togskifte 2 gange i Berlin videre til Hamborg, Padborg, Fredericia og Vejle hvor vi skulle forsætte med bus. Vi havde ringet til info vagten i Herning og fortalt at vi kom 16 mand

9 Det Blå Blad Side 9 med oppakning. I Herning var det tog vi skulle have forbindelse med netop lige kørt. Hvad nu? Det var Henny Madsen togfører fra Struer, der var info leder i Herning, og efter kort overvejelse, spurgte hun buschaufføren, om han ville køre os helt til Struer og selvfølgelig ville han det. En stor tak til John Heilskov der har udført et kæmpe arbejde som turarrangør og rejseleder., Lokalgruppe Esbjerg Afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. januar 2006 kl. 14,00 på Esbjerg Højskole, Stormgade 200, Esbjerg. Dagsorden ifølge gruppens vedtægter. Efter generalforsamlingen er der fælles spisning i højskolens kantine. Lokomotivfører-pensionister er vanen tro meget velkomne, også til den efterfølgende spisning. Tilmeldingslister vedr. spisning, bliver fremlagt i briefing rummet. Lokalgruppe formand. Jens M. Rasmussen Korsør-gruppen Afholder generalforsamling i Korsør Roklub lørdag den 28. januar 2006 kl Dagsorden iflg. lovene. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Der vil blive serveret et veldækket morgenbord som sædvanlig. Tilmelding til formanden senest dagen før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Mogens Kleis Formand lokalgruppe Kalundborg Afholder generalforsamling på Restaurant Fjorden onsdag, den 25. januar kl Bestyrelsen

10 Det Blå Blad Side 10 jubilæumsliste års jubilarer 17. maj 06 Palle Bang, Fredericia Henning Busk, Fredericia John Hove, København 24. juli 06 Svend-Erik Rasmussen, København 03. oktober 06 Karl Emil Wigh, Lki. gruppen Otto Frahm Petersen, København Niels Albert Thomsen, København 25 års jubilarer 1. januar 06 Keld Otto Sørensen, Fredericia Niels Jørgen Madsen, København Jack Ehrnberg Fravn, København Søren Wolff Ølgaard, København Jørgen Peter Ohmeyer, Aalborg Bjarne Monberg, Århus Bjarne Kirkegaard, Århus Frank Mortensen, Århus Johnny Sibbert Christensen, Esbjerg Erik Thim Dejbjerg, Esbjerg 12. januar 06 Jan Petersen, Aalborg 1. februar 06 Erhard Norvich Jørgensen, Fredericia Niels Jørgen Nielsen, København Søren Poulsen, København Benth Mortensen, København Kim Kjellerup, København Morten Nilaus Petersen, Helsingør Ejvind Finn Jensen, Struer Kay Flemming Povlsen, Århus Jørn Østergård Sørensen, Århus Jørgen Gregersen, Århus Ole Bonde Nielsen, Esbjerg Brian Frede Rasmussen, Odense Jens Ove Ewertsen, Odense 17. februar 06 Preben Würtz Jensen, Lki gruppen 1. marts 06 Jeff Nielsen, Fredericia Jørgen Nielsen, København Kaj Jensen Nicolaisen, København Per Reimann, København Richard Studsgaard Larsen, Lki. Gruppen Kurt Bækgaard Hansen, Korsør Jan Bech Danielsen, Struer Jens Lindhard, Århus Willy Ry, Århus Tommy Sørensen, Århus Henning Andersen, Esbjerg 22. marts 06 Brian Arne Rasmussen, Helsingør Henning Ochwat, Aalborg

11 Det Blå Blad Side års jubilarer 23 marts 06 Ove Dahl Larsen, Ålborg 01. april 06 Preben Westergaard Bæk, Helsingør 28. april 06 Finn Rasmussen, Aalborg 01. Maj 06 Per Christensen, København Elo Hansen, København Torben Anthon Olsen, København Niels Aabye, Lki gruppen Peter Rasmussen, Korsør Kenny Herskov, Nykøbing / Rødby 01. juni 06 Johnny Christian Klespe Nielsen, København John Cruusberg, Odense 01. juli 06 Teddy Peter Andersen, Århus 01. August 06 Brian Pedersen, Fredericia Bjarne Finn Hansen, Fredericia Bent Sønderup Christensen, Esbjerg 09. August 06 Morten Ebbesen, Odense 18. August 06 Palle Dahl Christensen, Fredericia 01. september 06 Mogens Andersen, Fredericia Finn Gunner Jensen, Fredericia Benny Steen Hansen, København Klaus Jensen, København Michael Frithioff Petersen, København Kim Nygaard Nicolaisen, Aalborg Ejvind Roland Thøgersen, Aalborg Anders Christian Harder Mikkelsen, Struer Johnny Gregersen, Struer Ole Mikkelsen, Struer Lars Smed Jensen, Århus Bent Erik Hansen, Tinglev Søren Ekelund Knudsen, Odense Carsten Egil Pedersen, Odense Nils Urban Altenburg, Odense 15. september 06 Erik Vang Olsen, Lki gruppen 01. oktober 06 Torben Pedersen, Struer 08. oktober 06 John Sennenvaldt, Århus 15. oktober 06 Preben Knudsen, Aalborg 21. oktober 06 Bent Præstekjær, Esbjerg 01. november 06 Bjarne Andersen, København Anders Rafn, Helsingør Steen Aksel Rasmussen, Helsingør Søren Wied, Nykøbing / Rødby Jørn Hansen, Kalundborg Hugo Fryland Lauritsen, Næstved Finn Waldemar Knudsen, Aalborg 11. november 06 Carsten Lind Larsen, Århus 16. november 06 Hans Jørgen Hansen, Århus 01. december 06 Kenny Nielsen, Fredericia

12 Det Blå Blad Side 12 Rapport om udlicitering af togtrafik Af Jens M. Rasmussen og Hans Merstrand Hvordan vil du have det, hvis du skulle beslutte dig inden sommerferien, om du fortsat vil arbejde for DSB eller for en ny operatør, som lige havde vundet Kystbanen eller en anden strækning? Skal vi som ansatte og tillidsmænd, igen hjælpe en ny operatør i gang, eksempelvis på Kystbanen, ligesom da den vindende operatør Arriva fik kunstigt åndedræt af lokomotivførerne i DSB, efter at have vundet de midtjyske regionalstrækninger? Hvad vil vi få ud af, at opfører os som den gode taber, hvis vi skulle tabe en kommende licitation, og hvad fik vi ud af det i Jylland? Ovennævnte spørgsmål er kun et lille udpluk af de spørgsmål, som mange lokomotivførere, og deres tillidsmænd på de berørte tjenestesteder i Jylland, stillede sig selv under og efter sidste udlicitering. Alle os der var på de berørte tjenestesteder, kan godt huske de følelser og tanker lokomotivførerne havde i perioden, både under og efter udbudet, og som stadigvæk fylder meget i hverdagen. Desværre så ved vi, at der vil komme yderligere udbud af DSB s produktion i de kommende år, og vi ved også af erfaring fra sidste gang, at den enkelte lokomotivfører og familien, vil komme til at mærke utrygheden, og tage stilling til fars eller mors fremtid som lokomotivfører. De egentlige ansvarlige for den suppedas, som passagerne og personalet oplevede under udliciteringen er politikkerne, men har de påtaget sig det ansvar som de burde, og har de lært af erfaringerne fra dengang? Mange af os der mærkede konsekvenserne af den jyske udbudsrunde er af den opfattelse, at Jens Rasmussen Hans Merstrand en gentagelse af det sidste politiske makværk er ved at ske igen. Er DSB en kæmpe godmodig hund, der ligger sig ned på ryggen, og spiller den gode taber med logrende hale, eller vil DSB vitterligt kæmpe for at beholde al produktion, og dermed også din arbejdsplads? Er det rimeligt at selskaber som eksempelvis Arriva og Connex i offentligheden forsøger at profilerer sig som små operatører der kues af det store DSB, selvom de økonomisk er langt større spillere på markedet? Er vores arbejdsplads så politisk styret, at der ikke er ret mange kommercielle muligheder for ledelsen i DSB, for at agere uden for den politiske dagsorden, som de mange højtråbende politikere forsøger at sætte? Alle folketingsmedlemmer med respekt for sig selv, har desværre en mening om hvordan jernbanedriften i Danmark skal styres. I tillidsmandskredsen havde vi mange diskussioner, om den måde hvorpå vi taklede de problemer, som vi oplevede ved sidste udlicitering, og vi prøvede ligeledes at være på forkant med udviklingen i de situationer som vi og vore kollegaer blev udsat for. Som lokomotivførere oplevede vi, at personalet blev behandlet forskelligt alt efter hvilket tjenestested de tilhørte. De overenskomstansatte i Århus blev behandlet forskelligt i forhold til overenskomstansatte i Struer og Esbjerg.

13 Det Blå Blad Side 13 DSB, tillidsmandskredsen i Dansk Jernbaneforbund og lokomotivførerne fik dog reddet jernbanetrafikken i det midtjyske, og skabte efterhånden rimelige vilkår for de berørte kollegaer samt passagerne, selv om det ofte holdt meget hårdt. Vi er ikke sikre på at passagerne på Kystbanen vil udvise den samme tolerance, hvis trafikken bryder sammen fordi en ny operatør først skal finde sine ben og flettes ind i hovedstadens tætte trafik. Nu kan vi jo se, at nogle af de fejl som udbyderen gjorde i det jyske, meget sandsynligt vil blive gentaget, hvis partierne bag trafikforliget fastholder, at der skal laves yderligere udbudsrunder inden for de næste mange år. Vi vil vove den påstand at staten ikke har tjent så meget som en eneste krone på udliciteringen af de jyske strækninger, hvis man tør at gøre alle omkostninger op, snare tværtimod. Vi frygter desværre, at de ansvarlige politikere ikke har lært noget af lektien fra udbudsrunden i det midtjyske. Netop fordi tillidsmandskredsen i DSB, ønsker at være mere forberedt til næste udbud, har tillidsmændene fra de berørte tjenestesteder i det jyske, udarbejdet en rapport om sidste udbudsrunde. Rapporten er kronologisk opbygget, så alle faser gennem forløbet, lige fra offentliggørelsen af udbudet til efter driftsstart for den vindende operatør, er analyseret og beskrevet. Rapporten indeholder både faktuelle oplysninger, og en beskrivelse af hvordan den enkelte lokomotivfører oplevede situationen. Rapporten er udarbejdet som et opslagsværk, som kommende tillidsvalgte og andre i og udenfor DSB, kan høste ofte dyrt købte erfaringer fra. er godt forberedt på næste udbudsrunde, men hvad med dem der beslutter og bestemmer? Vi skal fremad. Sammen. Alle sammen! Nyt fra Lokalgrupperne Af Pernille Larsen Velfærdsmidler: Bestyrelsen i Esbjerg har i år besluttet at bruge pengene til henholdsvis en fisketur og 2 gange bowling. Fisketuren blev afholdt lørdag d. 29. oktober. Der deltog 4 lkf og en p-rist medarbejder med koner og børn, i alt 17 personer. Efter fiskeriet var der smørebrød til de voksne og pølser til børnene. Dem der ikke havde lyst til at fiske blev inviteret til bowling. Det var uden påhæng.

14 Det Blå Blad Side 14 Om det så var derfor, der var størst tilslutning til disse arrangementer, skal jeg lade være usagt. Mit hold var af sted tirsdag d. 15. november. Vi var 9 personer og bowlede i 2 timer. Bagefter var der buffet og lidt våde varer. En rigtig hyggelig aften. Goddaw og farvel fest 2005 Vores årlige julefrokost for aktive og pensionerede lokomotivførere i Esbjerg blev afholdt lørdag d. 1. oktober. Der var i år 25 deltagere, hvilket er for lidt til at Bent (3b) og jeg vil fortsætte i festudvalget. Vi har derfor besluttet at forlade udvalget på næste generalforsamling. Så hvis der skal være en fest i 2006 skal der findes 2 nye kandidater. Tænk lige over det inden generalforsamlingen. Jubilæum: Lokalgruppeformand Jens Rasmussen, har den 1. december 2005 været ansat i DSB i 25 år. Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen. 1. januar 2006 har Johnny Christensen og Erik Dejbjerg 25 års jubilæum ved DSB. Også et stort tillykke til jer. Til slut har jeg kun tilbage at ønske alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. ham i toget, og spurgt om han ikke savnede DSB., Jo, svarede han, jeres omgangsform og tone savner jeg. Den kender jeg ikke i mit nye job. Her er afstanden mellem ledelse og medarbejdere meget større. Af: Palle Bang Forleden lå der et brev i mit dueslag som begyndte med overskriften: Kære kollega. Det var, som bekendt en erkendtlighed fra ledelsen, som tak for vores indsats i forbindelse med de problemer, som Banedanmarks lotteri med strækningshastighederne havde påført os. Det gav mig inspiration til at reflektere lidt over begrebet: Kollega. En hvilken som helst anden virksomhed af vores størrelse, ville formentlig have skrevet: Kære medarbejder, men hos os er man kollegaer. Nogle vil måske trække lidt på smilebåndet af den udlægning, men det fik mig til at tænke på en af vores tidligere chefer, som forlod DSB, og blev leder af landets største kosmetikvirksomhed. En togfører havde mødt Og for at blive lidt i det melankolske hjørne, her sidst på året, hvor man gør status, så kom jeg til at tænke på kollegaer, som jeg har savnet. Pludselig slog det mig, at nogle af dem er kollegaerne fra Struer. Dem har vi ikke set i de 3 måneder, hvor Herningbanen pga. ombygning, har været lukket. Dem glæder jeg mig til at møde igen, både lokomotiv- og togpersonale. (Så slipper vi også for at køre buskørsel mellem Fredericia og Vejle). Sidstnævnte kollegaer har altid været flinke til at sørge for, at lokomotivføreren ikke manglede kaffe undervejs, og det samme gælder heldigvis også togpersonalet fra Esbjerg. Derimod synes jeg, at det i det forløbne år, er knebet lidt med det kollegiale sammenhold, i IC og Lyntogene på de øvrige strækninger. Vores fremføringschef indgik for længe siden en aftale med togpersonalet om, at lokomotivføreren havde ret til at få kaffe, og i

15 Det Blå Blad Side 15 morgentogene også et rundstykke, men der bliver længere og længere imellem, hvor det sker. Ud over forplejningen er det da også en kærkommen afbrydelse, når Togservice lige banker på døren. Især efter at den nye afgangsprocedure er indført, kan arbejdet godt føles ensomt. Så mit ønske til det nye år vil være et forbedret samarbejde kollegaerne imellem, til gavn for os alle. Vi har også fået endnu en personaleudlodning. I Fredericia har vi denne gang valgt at bruge pengene til et køreteknisk kursus, som jeg vil skrive mere om i næste nummer. Så vil der måske også være kommentarer til de nye ture, som ifølge lokale rygter kommer til at indeholde faste reservedage, samt en gammelmandstur. Til slut vil jeg ønske alle kollegaer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. For mit eget vedkommende bliver det den sidste jul som aktiv lokomotivfører. Det giver mig anledning til at minde jer om, at I skal til at se jer om efter en ny lokalredaktør til Det Blå Blad. Så hvis du er interesseret, så lad mig det vide. 38 i Roskilde, så vi kunne skifte der. Så gik det syd over. Den medbragte morgenmad, inkl. diverse bitter blev fundet frem fra gemmerne. Kaffen var bestilt til servering undervejs. Så gik det ellers planmæssigt til Berlin. Det er en fornøjelse, at køre på de tyske strækninger. Her kunne Banedanmark virkelig lære noget. Vi ankom til Lichtenberg i udkanten af Berlin kl Hotellet lå bekvemt lige over for stationen. Vi skulle sove i dobbeltværelse, så en indkvarteringsplan var lavet hjemmefra, hvor specielle hensyn blev tilgodeset, (dem med matchende zzz er sov sammen). Opholdet startede med øl smagning, hvad ellers. Tirsdagen gik til Teknisk Museum. Hele dagen gik med det besøg, og så kunne vi endda godt have brugt mere tid. På museet var udstillet banemateriel fra jernbanens tidligste barndom, hvor en slags kærre kørte på granrafter. Så var der selvfølgelig adskillige damplokomotiver, og til de mere moderne, både diesel- og elektriske lokomotiver. Så al teknik var repræsenteret. Dagen sluttede med, at vi næsten blev smidt ud ved lukketid. Herefter gik turen til et madsted med godt øl. Onsdagen var til fri afbenyttelse indtil kl. 14, hvor der var arrangeret kanalsejlads. Formiddagen blev af nogle brugt til en sightseeing tur med åben bus rundt i Berlin, andre tog på shopping og Jan Klausen og Allan Evans benyttede lejligheden til at købe nyt togmateriel (se billede). Af: Steen Rasmussen Lokalgruppen havde arrangeret studietur til Berlin i dagene 10. til 13. oktober. Der var 8 tilmeldte, og turen startede fra Kalundborg kl med tog 4518 med forbindelse til EC 38 i Høje Tåstrup. Nu fik vi at mærke på egen krop, hvordan passagererne oplever det at være forsinket var forsinket, så vi ikke kunne nå vores forbindelse i Høje Tåstrup. Men der var flere kloge hoveder med, så ved hjælp af lidt benarbejde fik vi stoppet EC Onsdag forlod vi Berlin ved 10 tiden, og en på alle måder god tur sluttede i Kalundborg ca. kl. 20.

16 Det Blå Blad Side 16 Nu vi er på det sociale plan, har depotet nydt godt af medarbejderudlodningen, som blev brugt på Nørrebros Bryghus. God mad og godt øl, i hvert fald for det meste. I den sidste ende er det jo en smags sag. Julefrokosten, for alle med tilknytning til depotet, afholdes igen i år hos Hans Erik Stilou, som efterhånden har lagt hus til i nogle år. Af nyt fra depotet kan bl.a. nævnes, at der endelig er kommet ramper op på vendesporet til vaskehallen, og sporet ved forsyningsanlægget er blevet rettet op. Desuden kan vi sige velkommen til en ny kollega, Kim Liljevald, som kommer fra København. Depotet kan herefter mønstre 31 mand (m/k). Husk! Gruppen afholder ferievalg onsdag d. 18. januar. Ellers vil jeg på lokalgruppens vegne, ønske alle en Glædelig Jul & et Godt Nytår. Af: Torben Sonne Medarbejderudlodning I år har vi indtil videre brugt midlerne til en velbesøgt julebuffet på Scandlines færgen Tycho Brahe og til 2 teaterture til København, hvor Kometerne optrådte på Privatteatret. Lokalgruppen arbejder i øjeblikket på højtryk med at arrangere 2 studieture til Polen, til maj næste år. Vi er meget tilfredse med den høje deltagerprocent til de forskellige arrangementer. Nye ture Der er oprettet en Säo morgen tur og foretaget ændringer i de fleste tures størrelse, så de passer til antallet af førere, der kører henholdsvis Säo og rent dansk kørsel. På positiv siden er det værd at noterer sig, at weekendproduktionen i Helsingør er blevet reduceret, takket være den store efterspørgsel i København for at køre i weekendtur. Vi har undgået de korte og barske overgange mellem vagterne i weekenden. Der har efterfølgende været nogle negative reaktioner på fordelingen af henholdsvis arbejdsmiljø- og ML- kørslen, turene imellem. Der er mange hensyn at tage, når turene skal skrues sammen, og alle desværre ikke har den samme uddannelse. Men turudvalget har generelt været optaget af at skabe en god fordeling mellem morgen, aften og nattjenesterne i de enkelte ture. Der er lagt vægt på slut- og mødetider op til fridage og selvfølgelig på den generelle fordeling af kørslen mellem turene. Puslespillet er ikke lige til, og man vil altid kunne finde forskelle i turene, alt efter hvad man fokuserer på. Personalemangel og sygdom Vi mangler både lokomotivførere og enkelte stationsbetjente i Helsingør, hvis produktionen skal opretholdes i det nye år. Det er glædeligt at DSB har søgt både lokalt og regionalt efter lokomotivførere, så vi håber på positiv respons. Vi er desværre i øjeblikket ramt af et forholdsvis stort antal langtidssygemeldte. Årsagerne er vidt

17 Det Blå Blad Side 17 forskellige. Lokalgruppen anbefaler, at man ved længerevarende sygdom også kontakter sin fagforening, inden papirerne begynder at farer frem og tilbage mellem virksomhed, Trafikstyrelse og diverse læger. Både DSB / HR Service og kommunerne har stor fokus på fravær af enhver art, uden at det behøver at være negativt, men der er desværre en tendens til, at man afkræver den sygemeldte flere personlige oplysninger, ud over den egentlige sygdom. Lokalgruppen er ligesom virksomheden stærkt interesseret i at få alle tilbage i arbejde så hurtigt som muligt. Evt. afsked og pensionering bør først komme på tale, når alle former for arbejdsfastholdelse positivt er afdækket / afprøvet. Lille Nord Vi har på gruppe 3.2 møde aftalt en prøvekørsel med et Desiro togsæt (Det er dem vi i DSB kalder MQ) på strækning 9. Vi er meget interesseret i at vide, om et tog med større akseltryk, vil køre bedre på banen, end det nuværende nedslidte skrammel. På strækningen ligger Hovedstadens Lokalbaner op til en opgradering af banen. Der skal fjernes flere ubevogtede overgange og private led. I Helsingør bliver der omsider opsat et vandskab ved tankanlægget i spor 50, så man kan vaske hænder efter tankning. Det har kun taget et halvt år fra beslutning til opsætning. Hvorfor skal det værre så svært? Hastighedsnedsættelse Hastigheden i Helsingør spor 13 er blevet nedsat til 5 km/t, hvilket er helt urimelig, og det er for længst indmeldt til DSB Sikkerhed. Der er opsat tavler, men ingen baliser. Lokomotivføreren får tilladelse til at køre 40 km/t i ATC anlægget, så man skal ikke blive forbavset, hvis et tog en dag kører af sporet. Kommandoposten foretager ikke ind- og udrangering til sporet, så eneste sikkerhed er lokomotivførernes årvågenhed. Det er jo umuligt at kører så langsomt, og er der tale om kørsel med rødt materiel, kan passagerne tillige åbne dørene i vognene. Hvis man kun må kører 5 km/t i sporet bør det lukkes. Samme holdning har DSB Sikkerhed givet udtryk for på mødet den 1. november, men alligevel forsætter ulovlighederne uændret. Halvanden måned er for lang reaktionstid på en sikkerhedsmæssig hændelse. Men nu mildnes mit sind igen ved udsigten til den kommende højtid. Helsingør gruppen ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår! Af: Søren Max Kristensen Turvalg Turvalget er i skrivende stund i fuld gang i København. Der er i alt 370 lokomotivførere der kan deltage, og de skal deles om 252 pladser i tur. Ud over disse 252 pladser, kan vi desuden tilbyde en rammetur for personalet i reserven på 18 mand. Vores weekendtur er nu på 20 mand, hvilket har givet den positive effekt, at vi ikke længere har skubbeweekender i de traditionelle ture. IC4 uddannelse IC 4 projektet er som bekendt endnu engang udskudt. Det betyder, at vi i sagens natur ikke kan gå i gang med uddannelsen. Når tiden nærmere sig, og ingen ved endnu, hvornår det er, vil der komme information ud til alle. Ingen er altså p.t. jf. ovennævnte, skrevet op til uddannelsen i København. Opholdslokaler København H Der er stadig intet nyt om flytning af vores opholdslokaler. Da det nu er tredje gang jeg skriver herom, vil jeg først vende tilbage til

18 Det Blå Blad Side 18 emnet, når og hvis der på et tidspunkt er noget konkret at fortælle. Af: Svend Erik Rasmussen Her i efteråret har der været en del aktiviteter. I slutningen af oktober havde vi arrangeret et medlemsmøde, hvilket vi ikke tidligere har afprøvet, med mindre det absolut har været påkrævet. Mødet blev afholdt som et informationsmøde, med efterfølgende spisning, således det sociale også blev til gode set. Vi havde inviteret Peter Kanstrup fra det centrale turudvalg, som bl.a. fortalte om K06, depotstruktur og weekendture. Fra den daglige ledelse i LPO var Torben Sonne inviteret. Han gav en god information omkring de mange hastighedsnedsættelser, og ikke mindst de frustrationer, der har været hele vejen rundt i det faglige system, hvilket gav anledning til en efterfølgende god debat. Efter et par timer med fagligt stof, sluttede vi medlemsmødet med nogle fortrinlige gule ærter og en lille klar, og snakken gik nu livligt endnu et par timer. Det meget fine fremmøde taget i betragtning (ca. 50 % af medlemskredsen), er det helt sikkert noget, der gentager sig. Nykøbing depotet har været udsat for et mindre terror angreb, eller sådan så det ud på tidspunkt. Det gamle pakhus med tilhørende læsse perroner, der lå sammenbygget med maskindepotet, var efterhånden blevet overflødigt, da godset her, som så mange andre steder ikke længere var rentabelt. Pakhus bygningen lå således ubrugt hen, og man har meget fornuftigt valgt at rive det ned. Når de mange murbrokker bliver fjernet og terrænet bliver planet ud, bliver det faktisk helt pænt at se på, og ikke uvæsentligt for os, så bliver området forhåbentlig indrettet til parkeringspladser for lokomotivpersonalet. Kørsel med MR vender tilbage i Nykøbing turene fra K06. Det er efterhånden år siden, vi sidst har kørt MR togene. På det tidspunkt var MR togsættene røde og noget anderledes indrettet, så der blev pludselig behov for et Brush up kursus, hvorimod andre skulle have hele uddannelsen. I alt 20 mand har været på skolebænken i ugerne 46 og 47. De lokomotivførere, der kommer til Nykøbing fra oktober til slutningen af december, bemærker straks den meget sødelig duft, der til tider hænger tykt i luften hen over byen. Duften stammer fra byens store sukkerfabrik, og for os lokale der igennem mange har gået og inhaleret den lidt sødelig, og til tider kvalmende lugt uden egentlig at vide, hvad der foregår inden for murene, mente vi tiden var inde til at løfte sløret for hemmeligheden. Vi arrangerede derfor et virksomhedsbesøg, ganske vist på søsterfabrikken i Nakskov, idet Danmarks Sukkermuseum ligger i tilknytning til denne fabrik. Museet fortæller bl.a. noget om de meget omfattende roebaner, der tidlige hørte til sukkerfabrikkerne. Alene på Lolland var der 421 km spor, og i kampagnen var ca. 130 mænd tilknyttet baneafdelingen. I dag er fabrikkerne gennemmoderniseret, og alt styres fra nogle få kommandocentraler. Det er imponerende at se, den omfattende proces en roe skal igennem, for at blive til sukker. Alene på Nakskov Sukkerfabrik bliver der kogt over 1 mio. ton roer, der bliver til knap ton rent hvidt sukker. Når vi nu er ved det søde, vil vi herfra Nykøbing F/Rødby F gruppen, ønske samtlige kollegaer samt jeres familier, en rigtig god jul samt et godt nytår.

19 Det Blå Blad Side 19 Bahnbildung tak skal du lige have, det er jo snart ikke til at følge med længere Af: Jenik Langsted Som stor hvalp først i halvfjerdserne, boede jeg i Middelfart og tilbragte meget tid på stationen. Her blev vort 5 år gamle MZlokomotiv nydt, når det uden lyddæmper, kom buldrende med et eksprestog, som det hed dengang. Ofte fedtede jeg mig til en tur til Fredericia og uden penge på lommen, måtte jeg efterfølgende spadsere 14,2 kilometer tilbage til Fyn, hvilket i øvrigt var et godt bytte for 15 minutters oplevelser på en MZ. Jeg husker specielt, at lokomotivførerne var aldrende mænd over 50 år. Senere erfarede jeg, at man dengang skulle bruge et halvt liv på S-banen, før man kunne komme i betragtning til de store maskiner. I dag hersker en ganske anderledes orden. Jernbanedriften er liberaliseret så det skriger til himlen. Det tager 10 måneder at uddanne en lokomotivfører, men så er ferien også indregnet, og kort tid efter fremfører denne samtlige litra. DSB varetager ikke længere uddannelsen som i de gode gamle dage, men alt foregår nu i offentligt regi dog med udgangspunkt i den eksisterende LGU uddannelse i DSB. Kun to uddannelsessteder placeret i de yderste egne af landet står til rådighed, hvilket næsten kun kan give rekrutteringsproblemer, og der stilles fortsat spørgsmålstegn ved den ny uddannelse, hvorfor den nok skal rettes til i den kommende tid. I uddannelsesøjemed er undertegnede vant til en tavle og et stykke kridt i DSB regi. Nu hersker EU-standarder, privatisering, liberalisering, EUC Syd, Rail Education Center Denmark og Deutsche Næh må jeg så bede om min lille togbane der fører mod Svendborg. Set i forhold til det kaos, der har fulgt i kølvandet på de mange hastighedsnedsættelse mellem landsdelene, har Svendborgbanen trods alt kørt godt. Signalproblemer og defekte overkørsler kan fortsat forekomme, dog ikke hyppigere end vi ser dem på andre sidebaner. Dermed ikke sagt, at banen nu er i orden. Der kan virkelig forekomme dage, hvor alt går i fisk og som blot bekræfter at teknikken absolut ikke er driftssikker. Vore MQ er forsynet med store flotte spejle på toilettet. En gal person har moret sig med at ridse Polen med halve meter store bogstaver i næsten alle spejle. Ligeledes er Polen ridset i mange af vinduerne og skaderne kan kun udbedres ved, at spejle og vinduer udskiftes. MQs interiør er også påmalet Polen og næsten samtlige master fem kilometer fra Middelfart mod I-signalet inklusiv relæhytten, har fået samme medfart. Mon sporet ender ved galeanstalten i Middelfart? Man fristes til at tro det. Hvor ville det være rart at kunne tage personen på fersk gerning, så vi kunne komme det uvæsen til livs. Det er så groft, at vedkommende formentlig ikke er i stand til at betale erstatning. I Odense forsøger 82 lokomotivførere at følge med tiden, så godt de kan. To kørelærere er startet op på et uddannelsesforløb som lokomotivinstruktør, syv har fået MR attest, to har afholdt 25-års jubilæum, en er kommet til fra Struer, en er kommet til fra København, en enkelt er gået på pension. Efter at vore nye kollegaer er kommet ud på egen hånd frigør det tid til EUT og afspadsering. Vores studietur er forsøgt genoplivet, men med tilsagn fra kun fire personer, har den nu fået det endelige dødsstød og sluttelig ser det ud til, at vore medarbejderudlodningsmidler

20 Det Blå Blad Side 20 (langt ord) vil gå til noget vi kan nikke genkendende til. I skrivende stund er der ti dage til de nye ture fremlægges på stuen, og det skal blive spændende at se, hvad der er i posen denne gang. Husk i øvrigt generalforsamlingen 2006, der finder sted lørdag den 21. januar. Af: Mikael Hove Jensen Farvel og goddag Vi starter lige med at sige farvel til Jesper Henriksen og Fini Iversen. De har begge søgt og fået, forflyttelse til Århus. Vi håber, at de bliver glade for valget, og ønsker dem held og lykke fremover. Goddag skal vi så sige til 2 nye kollegaer. Men hvis rygtebørsen passer, er de nu knap så nye her hos os, idet de nye skulle være et par stykker, som kommer tilbage fra Arriva Struer. Farvel sagde også Flemming Bennedsgaard til en 7 8 køer en mørk nat i Skibbild. Og lad os bare slå det fast. Det tog var helt smurt ind i de køer selv den bageste frontrude viste spor af ko. På trods af et godt forsøg, beholder Hans Husted dog rekorden på ca. 17 køer. Vi venter nu på om det passer, at det i SR bliver ændret, så 2 grønne nu skal hedde kø er igennem Nye skinner Der er nu lagt nye skinner mellem Herning og Vejle. Og den fjerde december får vi så lov til, at køre på dem. Det bliver rart at få de gamle tjenester tilbage, selvom der har været megen snak og hygge med togførerne i Herning. Og det er da muligt, at man kunne komme til at savne en RDX eller to med tiden. Nye skinner har vi også fået i parkeringssporene 8, 9 og 10. Spor 8 er også blevet forlænget til IC4. Så hvis Ansaldo skulle begynde at levere dem, kan vi da aftage et sæt eller to. Altså hvis der ikke er plads i Langå, hvor ER4 var parkeret Desværre kigger vi stadig langt efter de elskifter, vi blev lovet for år tilbage. Og det gør da ondt i ens logiske sans, at se et firma grave hele anlægget op, for derefter at plante det samme gamle l til at dreje skifterne med. Men hvad ved vi? Kan man egentlig sende sine modelbaneskinner og skifter ind til sin modelpusher og få dem bragt ned til virkelig standard?? Puljemidler m.m. Puljemidlerne udmøntes i år til et rivegilde på Holstebro Anlægspavillion. Der har været stor tilmelding, så lad os håbe, at alle på listen kommer med. Der skulle efter sigende falde noget af til dem, der ikke kan / vil deltage. Hvad der også faldt af var jo en fridag og et par lysestager fra Rosendahl. En fin erkendelse af, at mange har kørt hårdt på i lang tid. Jeg var nu lidt bekymret, da jeg modtog lysestagerne. Havde der været tre i kassen ville jeg have været sikker på, at det var et personligt eksemplar af langlyslamper til MR, vi selv skulle fragte rundt på. De putter jo alt muligt i vores tasker. Til sidst vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, fra os alle i Struer. Og må vi i den forbindelse, håbe på en nytårsraket lige ned i relæhytten i Hjerm. Så kan de vel få trukket nogle nye og bedre kabler.

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

AFTER DARK. har styr på det. Billeder og Tekst kender vi intet til på Redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar.

AFTER DARK. har styr på det. Billeder og Tekst kender vi intet til på Redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. AFTER DARK har styr på det hele Billeder og Tekst kender vi intet til på Redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. After Dark er et Model-Jernbane blad hvor jonalister, reporter og Redaktøren opsaverer

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. Da IC4 nu er begyndt at må køre med passagerer har man endeligt valgt det nye Design

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 1 Bestyrelsens beretning 2014 Året startede egentlig meget roligt. Efter overstået Farris uheld, og deraf genåbning af strækning 26 påbegyndte vi aftalen om afløsning i Padborg. Vi alle synes vel egentlig

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors medlemmer Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00-16.00 Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia Program Kl. 9.30-11.00 Ankomst og indregistrering

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK NR.4 2015 CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK BREAK 19 Formand Convoy 315 Mr Keis Næstformand: Flemming Fomsgaard Henning V Olsen 40833453 50430511 Convoy 148 Kasser.: Convoy 850 Fynboen Best. Convoy

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Beretning for LKI - Gruppen for 2012.

Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Når man skal skrive en beretning så skal man prøve at forklare hvad der er sket i det år der gået. Så det vil jeg prøve her, selvom det måske ikke er så interessant,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere