2010 Sofarækkens Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Sofarækkens Historie"

Transkript

1 Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr februar Sofarækkens Historie

2 Film i Glostrup Bio er medlemsblad for Biografforeningen Sofarækken og Glostrup Filmklub for Børn og Unge. Ansvarshavende: Henning Richard Jensen Redaktør: Holger Pedersen Tryk: Foreningsbureauet, Glostrup Fritidscenter. Oplag: Generalforsamling / Formandens klumme 3 Sofarækkens historie Skabelse af en biografforening 4 Sofarækken - en realitet! 9 Sofarækken år for år Status ved jubilæet 30 Repertoire og billetsalg 31 Se bladet i farver på 4 Biografforeningen Sofarækken Formand : Henning Richard Jensen, Brandsbjergvej 36, 2600 Glostrup Glostrup Bio Bryggergårdsvej Glostrup Billetter: og Biografleder Lotte Warming / Støt vores samarbejdspartnere 2

3 Formandens klumme Den første forudsætning er at tro på, at det kan lade sig gøre! Det er der mange der trods alle udfordringerne har gjort gennem alle årene. Idéen fik form i slutningen af det gamle århundrede og blev præsenteret for glostrupperne i starten af det nye. Lige fra start sluttede mange op om vores projekt. Kommunalbestyrelsen har hele tiden støttet os og styrket os i troen på, at der ville mangle noget vigtigt i Glostrup uden biografen. Tak for det. Tak til alle jer medlemmer, der gennem årene har støttet os med jeres medlemskab og interesse. Særlig tak til jer aktive, der tager en vældig tørn med godt humør. Uden jer - ingen biograf! Tak til vores dygtige biografleder, Lotte Warming, og til den entusiastiske bestyrelse. Der er mange ting, der skal lykkes, for at få sådan et forening og biograf til at fungere. Vi har valgt at lade dette stærkt udvidede nummer af medlemsbladet alene indeholde Sofarækkens historie. Det er egentligt utroligt, hvad der er sket i de få år. Henning Richard Jensen INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 kl i Glostrup Bio Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning om foreningens virksomhed 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusiv budget) 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg i henhold til vedtægternes 4 stk. 2 og 3 9. Valg af revisor 10. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 11. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. 6) 12. Eventuelt Det er 10. ordinære generalforsamling og dermed jubilæum for Biografforeningen Sofarækken. Der er kun adgang for medlemmer med betalt kontingent til selve generalforsamlingen. Har du forslag til generalforsamlingen, bedes dette fremsendt skriftlig til formanden senest 7. marts 2010 på mail eller Henning Richard Jensen, Brandsbjergvej 36, 2600 Glostrup. Efter generalforsamlingen vil biografforeningen være vært ved et mindre traktement, ligesom der i år vil være særlig underholdning i anledning af jubilæet. Medlemmerne er velkomne til at tage en ledsager med til indslagene efter selve generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen 3

4 Sofarækkens historie 1. del: Skabelse af en biografforening Hvad skal der ske med vores bio? Da der var risiko for, at byen kunne gå hen at og miste sin gamle biograf, demonstrerede Glostrup sine kræfter som den selvbevidste provinsby, den også er. Det måtte bare ikke ske! Biografens økonomi havde skrantet længe. Politikerne diskuterede også i aviserne hvad man skulle gøre, når bestyrerne holdt op. Emnet var meget i fokus i forbindelse med kommunalvalget i november 1997 og senere især hver gang, der var penge involveret. Skulle det fortsætte som nu eller skulle man finde en helt anden model? Leo Schou og Edith Langebek Folkebladet Glostrup Bio havde fra starten i 1947 været privatejet. Efter en lang periode med dynastiet Langebek var den sidste ejer Leo Schou. Under indtryk af 1980 ernes biografkrise valgte Schou, der havde et godt samarbejde med borgmestrene Martin Nielsen og Gunner Larsen, at sælge biografen til Glostrup Kommune i Underskuddet var da på ca kr. Kommunalbestyrelsen besluttede straks, at biografen skulle forpagtes ud. Stadsbibliotekar Ove Nielsen fandt i samarbejde med Leo Schou mellem 25 ansøgere frem til det dygtige bestyrerpar, Annette og Hans Holme. De to lavede simpelthen alt arbejde i biografen egenhændigt. De kunne leve med en lav indtjening, så derfor kunne det lige netop løbe rundt. Forpagtningsafgiften til kommunen, der i begyndelsen var kr. årligt, var de sidste år sat så lavt som til symbolske kr. I 1998 meddelte bestyrerne, at de ville stoppe i sommeren Da tiden nærmede sig, valgte de dog at tage et år mere, men i maj 2000 skulle det være slut. I kommunalbestyrelsen havde der været rimelig tid til at overveje fremtiden for biografen, men nu hastede det pludselig. Der ville ikke være økonomi i at finde en ny bestyrer hverken for bestyreren eller for kommunen som det hele så ud i 1990 ernes slutning.

5 Kommunale overvejelser I kommunens forvaltning havde man længe talt om forskellige løsningsmodeller, herunder basering på frivillig arbejdskraft. Det var blandt andet på tale at etablere en glidende overgang, således at de frivillige hvis man da ellers kunne finde nok af sådanne skulle stå i lære hos bestyrerne, for at tage over løbende. Det blev ikke til noget. Henning Richard Jensen havde som kulturudvalgsformand ugentlige møder med afdelingsleder i Kulturforvaltningen, Gitte Krogsgaard og skoledirektør Verner Halmø. I denne lille gruppe drøftedes biografens fremtid, og her formulerede Henning idéen om at forsøge at etablere en model, der kombinerede lønnet og frivilligt arbejde til drift af biografen. Der var fra starten opbakning fra kulturudvalget og fra flertallet i kommunalbestyrelsen. Der var naturligvis skeptiske røster med hensyn til muligheden for succes, men i den lille gruppe blev der ufortrødent arbejdet videre med sagen. Først blev der naturligvis kigget på økonomien. Projektet kunne ikke gennemføres indenfor de Henning Richard Jensen, Palle Langebek (Ediths søn), Verner Halmø og forvaltningschef Niels-Henrik Andersen i 2007 Eric Klitgaard eksisterende økonomiske rammer, men det blev tilkendegivet, at man godt ville se på en udvidelse af rammen, uden at der dog dermed var tale om et politisk tilsagn allerede på dette tidspunkt. Det blev hurtigt klart, at der skulle satses på et administrativt samarbejde mellem biografen og biblioteket. Uden en frivillig indsats sås der ingen muligheder for at få økonomi i biografen. De fleste var imidlertid meget usikre på, om der kunne samles det nødvendige antal aktive. I bedste fald kunne man måske finde aktive til billetsalg, café og andet praktisk men man mente, at det var nødvendigt at ansætte professionelle operatører. 12. maj havde Folkebladet en artikel under overskriften Amatører og fagfolk sammen om biografdrift. Her blev det slået fast, at politikerne stod inde for, at der også i fremtiden skulle være en biograf i kommunen. På én eller anden måde. Også Jyllands-Posten omtalte den 10. marts i en stor artikel de Store planer for Glostrup Bio. Det var oplagt fra start, at der skulle ansættes en professionel biografleder. Her overvejedes to muligheder. Efter den ene model skulle biografen være en afdeling under biblioteket. Alternativt skulle biograflederen referere direkte til skoledirektør Verner Halmø. 5

6 Borgermøde 27. maj 1999 Den 23. april 1999 blev der indkaldt til et åbent møde i Glostrup Fritidscenter via pressemeddelelser til Folkebladet. Formålet var ifølge oplægget at indbyde interesserede borgere til at være med i en arbejdsgruppe. På mødet skulle det dels diskuteres, hvordan biografen fremtidigt skulle udnyttes dels undersøges, om der overhovedet var interesse nok for at arbejde frivilligt som aktiv i en støtteforening. Der mødte over 60 op til mødet den 27. maj kl langt flere end forventet. Mødet skulle efter planen have været holdt i møderum 4 et almindeligt mødelokale men det hele måtte i hast flyttes til det største lokale i fritidscentret. Fra borgermødet Folkebladet Oplægget var, at hovedopgaven naturligvis var at vise film, men at der også var åbenhed for idéer til anden udnyttelse af huset. På mødet udveksledes en lang række synspunkter og idéer, og der var en entusiastisk debat. En gruppe havde på eget initiativ udarbejdet en skitse til et veritabelt kulturhus med meget andet end film, f.eks. lokalradio. Man blev dog nødt til i første omgang at holde ambitionerne lidt nede. Flertallet afgjorde, at der skulle holdes fast i, at Glostrup Bio først og fremmest skulle vise film. Hvis der ud over film var muligt at skabe andre kulturtilbud, skulle dette støttes bedst muligt hen ad vejen. Takket være det store fremmøde og den tydelige entusiasme blev det hurtigt besluttet at starte ikke som planlagt én men fire arbejdsgrupper og en styregruppe på selve mødet. Over 40 meldte sig allerede denne første aften til de forskellige grupper. Dermed var de grupper, der senere kom til at stå for alt det praktiske omkring forestillingerne, faktisk skudt i gang allerede denne første aften. Til at holde sammen på processen blev der nedsat en styregruppe med Henning Richard Jensen som formand, Gitte Krogsgaard som referent samt repræsentanter for de fire arbejdsgrupper. Det var alt sammen meget opmuntrende, og det var utroligt inspirerende for initiativtagerne at konstatere, at der faktisk var startet en veritabel folkebevægelse for at bevare Glostrup Bio. 6

7 Det frivillige arbejde tager form Mellem folkemødet og den stiftende generalforsamling skete der en masse. Først blev der udarbejdet en administrativ plan, der bl.a. omfattede annoncering, igangsættelse af arbejdsgrupperne og møderækker. Der skulle sigtes mod afholdelse af en stiftende generalforsamling. Henning Richard Jensen fortsatte som en meget aktiv formand for Styregruppen, og Gitte Krogsgaard udførte fortsat en uvurderlig administrativ indsats. Gitte Krogsgaard 1997 Eric Klitgaard Der blev dannet fire arbejdsgrupper ud fra de grupper, der blev etableret på borgermødet. Grupperne blev i starten benævnt: Billetsalg/kiosk/café Filmklubber/Filmtemaer Lejligheden på 1. sal Operatørfunktionen Arbejdsgrupperne gik så i gang og havde som regel møde hele to gange om ugen. Hver gruppe valgte to talsmænd til styregruppen. Første styregruppemøde fandt sted den 16. juni. Der var en nærmest euforisk opbakning fra borgere i Glostrup. Cafégruppen (som den efterhånden kom til at hedde) fremkom med en række forslag, der i meget stor grad blev realiseret hen ad vejen. Der blev f.eks. foreslået genindførelse af nummererede pladser og anskaffelse af computerstyret billetsalg. Filmgruppen havde mange rigtig gode idéer, hvoraf en del er blevet realiseret hen ad vejen, f.eks. BabyBio, firmaaftaler og samarbejde med skolerne. Derimod kom der ikke noget ud af Lejlighedsgruppens overvejelser. Af økonomiske grunde blev det ret hurtigt opgivet at inddrage lejligheden på 1. sal til publikumsfaciliteter. Lokalerne fungerer i dag som kontor, arkiver, mødelokale med mere. Operatørgruppen udgjorde et særligt problem. Det blev i starten overvejet at ansætte et par professionelle operatører, der så skulle arbejde sammen med en frivillig stab. Det blev imidlertid senere i forløbet besluttet, at også dette arbejde kunne udføres udelukkende af frivillige. Det lettede jo svært på økonomien, og betød ligeledes mere harmoni i det frivillige arbejde, hvor alle dermed var i samme båd. Der blev aflagt besøg i andre biografer for at lære noget. Især kiggede man på biograferne i Slangerup, Vig og Hvalsø, der havde en lignende driftsform. Ligeledes blev der afholdt møder med erfarne biograffolk. Især nabobiograferne i Gladsaxe og Herlev var meget hjælpsomme i hele denne startfase. 7

8 I juni blev det første nyhedsbrev sendt ud til de aktive. Her kaldte man projektet for Biografens venner. Det blev omtalt i Folkebladet og lå fremme på biblioteket og andre steder, hvilket nok var medvirkende til at fremme den brede interesse for sagen, således at der løbende meldte sig flere aktive. Faktisk indeholdt nyhedsbrevet en appel under overskriften Meld din nabo interessant formulering! På styregruppemødet den 25. august kunne det meddeles, at det nu var besluttet, at biografen skulle være en institution i Skole- og Fritidsforvaltningens regi, hvor biograflederen skulle referere til skoledirektøren. Der blev afsat ½ million i kommunens budget til drift af biografen. På styregruppemødet 9. november blev der lagt en sidste hånd på den rapport, der var resultatet af gruppernes indsats. Rapporten blev i december og februar behandlet i kommunalbestyrelsen. Derefter blev der holdt pressemøde med Folkebladet. Bladet skrev den 24. november under overskriften Et stort skridt om arbejdsgrupperne og den afsluttende rapport. Nogle af rapportens forfattere Folkebladet Artiklen beskriver ud over alt det, der var gang i, også en del, som ikke blev realiseret, f.eks. en café på 1. sal. Kreativiteten var stor nok, men midlerne var jo begrænsede. Der blev husstandsomdelt en beskrivelse af projektet med indkaldelse til stiftende generalforsamling. I brochuren var der en konkurrence om forslag til foreningens navn. Vinderen, der havde foreslået navnet Sofarækken, fik sin præmie på generalforsamlingen: to billetter til biografen samt en middag for to på restaurant Gondola. Op til generalforsamlingen 12. marts 2000 stillede arbejdsgrupperne op i Glostrup Storcenter både lørdag og søndag for at gøre reklame for sagen og svare på spørgsmål fra interesserede, der overvejede at blive aktive. Verner Halmø var i mellemtiden blevet pensioneret som skoledirektør, så det faldt naturligt at anmode ham om at blive foreningen første formand. For en mand, der til sin 60-års fødselsdag ønskede og fik et faldskærmsudspring, var det sikkert helt naturligt at springe ud i dette dristige projekt. 8

9 2. del: Sofarækken en realitet! Stiftende generalforsamling Stiftende generalforsamling fandt sted søndag den 12. marts fra kl. 13 i biografsalen. Over 200 var mødt op, og de fleste meldte sig som medlemmer på stedet, og medlemstallet rundede 350 allerede det første år. Kontingentet var fra start 100 kr. Det er siden steget til 125, men der er en del flere medlemsfordele nu. Adskillige ville også gerne være aktive. Målet var fra start sat til 90 aktive, men tallet har gennem årene stabiliseret sig omkring 75, hvilket har vist sig at være et passende niveau. Entusiasmen var til at føle på. Benny Hindse Hansen, en rutineret foreningsmand fra sportens verden, påtog sig at være dirigent. Det har han for resten med en enkelt undtagelse været ved alle foreningens generalforsamlinger lige siden. Foreningens første bestyrelse fik denne sammensætning. Verner Halmø Inge Lindstrøm Didde Wegener Jeanne Nathan Nanna Wulff Inge Lind Stig Ø. Larsen Kirsten Tschentcher Formand Næstformand Kasserer Sekretær For Repertoiregruppen For Billet/Café gruppen For Operatørgruppen For 1. sals gruppen Efter generalforsamlingen var primus motor, altså Henning Richard Jensen, ude af biografens dagligdag i en periode. Dog ikke mere end at fru Kirsten og datteren Sarah hjalp til i caféen. Sarah, der i dag er leder af Cafégruppen, var dengang kun 15 år og dermed langt den yngste af de frivillige. Henning var som kulturudvalgsformand faktisk på den anden side af bordet, men havde i kraft heraf løbende og stor indsigt i, hvad der foregik med hjertebarnet. 9

10 Lotte Warming kommer på banen Forvaltningschef Niels-Henrik Andersen (billede på side 6) og føromtalte Gitte Krogsgaard (side 8) repræsenterede kommunen, mens Verner Halmø og Inge Lindstrøm repræsenterede Sofarækken i det ansættelsesudvalg, der skulle finde en biografleder. Der blev sat en annonce i Politiken. I annoncen søgte biografen ud over de mere almindelige færdigheder en biograf-ildsjæl med masser af mod, vilje og evne til sammen med borgerne at udvikle Glostrup Biograf til et nyt og anderledes kulturelt samlingspunkt bygget op omkring et ægte biografmiljø. Der meldte sig hele 18 ansøgere, heriblandt flere kvalificerede, og det lykkedes blandt disse at finde netop sådan en ildsjæl, som kunne trives i det noget specielle job med en kommune som chef, en meget aktiv foreningsbestyrelse og en masse frivillige som hjælpere. Lotte Warming er uddannet indretningsarkitekt og har som Ole Kristensen Folkebladet sådan indrettet biografer i Århus, Holstebro og København. Det vigtigste for ansættelsen var jo nok hendes erfaringer fra Brørup Bio, hvor hun i 1993 var medstifter af og indtil 1998 formand for Foreningen Brørup Bio, der stod og fortsat står for biografens drift. Efter at have sluttet i Brørup flyttede Lotte til Frederiksberg, hvor hun søgte og fik et job i en tegnestue. Inden hun nåede at tiltræde dette, fik hun dog et bedre tilbud fra Glostrup. Hun var jo blevet bidt af biografbranchen. Sekretæren i FMMB (Foreningen for Mindre og Mellemstore Biografer), Claus Hesselberg, henledte Lottes opmærksomhed på annoncen. Claus Hesselberg var dengang sekretær i). Sekretærjobber i FMMB beklæder Lotte Warming såmænd i dag. Lotte blev ansat i Glostrup Kommune som biografleder 1. maj Det havde været diskuteret, om Lotte skulle have sit kontor på biblioteket eller på rådhuset, men det endte med, at hun kom til at sidde i det gamle barneværelse i Edith Langebeks lejlighed på 1. sal i biografen. Eric Klitgaard 10

11 Lotte Warming blev ansat midt i alt rodet i forbindelse med omlægningen af driften. Det blev til nogle ugers godt samarbejde med Annette og Hans Holme, som Lotte kendte i forvejen fra branchen. Annette og Hans var enestående hjælpsomme, og mødte gerne op og hjalp, også efter de var stoppet. Bestyrerparrets sidste forestilling var søndag den 18. juli, hvorefter biografen blev lukket til 11. august for at blive lettere renoveret. Ud over de direkte involverede fik glostrupperne mulighed for at møde Lotte Warming på et såkaldt borgermøde i Glostrup Fritidscenter den 6. maj 2000 altså lige efter ansættelsen. Her kunne kommunens foreninger mv. vise, hvad de havde at byde på, og Glostrup Bio og Sofarækken havde naturligvis en stand. Søren Enemark, Lotte Warming og Hanne Enevoldsen Eric Klitgaard Senere foto Eric Klitgaard Senere foto Sarah Jensen 11

12 3. del: Sofarækkens historie Mellem generalforsamlingen i marts og genåbningen i august var der meget at lave, så publikum kunne opleve en professionel og velfungerende biograf nu med frivillige! Der var ikke mindst gang i de forskellige arbejdsgrupper, der skulle skabe den nye arbejdsplads. Den første formand for Cafégruppen var Inge Lind. Nanna Wulff, der nu er leder af Kastrup Bio, tog sig af Repertoiregruppen, og Jeanne Nathan ledede den gruppe, der skulle arbejde med udnyttelse af 1. salen som en del af biografens tilbud. Af økonomiske grunde blev disse planer senere skrinlagt. Ud over disse grupper blev der etableret en Rengøringsgruppe, som Hanne Enevoldsen tog sig af fra start. Særligt Operatørgruppen havde svært ved at komme op på tilstrækkelig bemanding. I denne forbindelse flyttede Inge Lindstrøm og Lone Ahrentzen i september 1999 fra Cafégruppen til Operatørgruppen for at få denne bemandet. Operatørerne, med Stig Ø. Larsen som formand, blev uddannet med hjælp fra operatører fra Gladsaxe Bio. Ved premieren i august var den professionelle operatør dog til stede, men siden har de frivillige operatører selv klaret skærene. Blandt disse blev en af veteranerne, Keld Jensen, ankermand på det tekniske. Det er han endnu. Efter at have været lukket for renovering siden 18. juli var der 11. august festlig genåbning. Premierefilmen var Erik Clausens helt nye film Slip hestene løs. Instruktøren, der også spillede hovedrollen, kom til Glostrup og var med til at gøre åbningen særlig festlig. Erik Clausen blev den første af biografens æresmedlemmer. Folkebladet Ole Kristensen 12

13 Det første nummer af medlemsbladet udkom kort efter. Her blev der slået til lyd for både passivt og aktivt medlemskab af foreningen. Kontingentet var 100 kr. om året, og der var ikke så mange medlemsfordele dengang som der er nu ud over det fornemme formål at støtte biografen. Med nr. 2 havde medlemsbladet fået det A5-format, der benyttes endnu dog med færre sider. Til gengæld kom det 6 gange om året mod nu 4. I dette nummer introduceredes medlemsrabatten på 5 kr. til alle film. Allerede i det første nummer af medlemsbladet efterlystes sponsorer, og foreningen havde henvendt sig til ca. 200 virksomheder og organisationer om dette. De første sponsorer var Linde El A/S og naboen Glostrup Boligselskab. I 2001 og senere sponsorerede LO - Glostrup de sorte skjorter og bluser, der endnu benyttes af de aktive. Der blev indført et 10-turs kort, der giver adgang til 10 film for 9 billetters pris. Den første Passerfest fandt sted 4. november. Alle aktive med ledsager blev inviteret til morgenkaffe, hyggeligt samvær og filmen Dancer in the Dark. Siden er det blevet en tradition med en årlig passerfest. De seneste år er det dog en julefrokost, der finder sted i Café Regnbuen. Glostrup Kulturnat fandt første gang sted i Året efter var Glostrup Bio med, hvilket har været tilfældet lige siden. Ved kulturnatten den 28. oktober 2000 besøgte skønsmæssigt ca. 400 biografen. dette tal er steget til ca i de sidste års kulturnat arrangementer. Der var pyntet op med edderkopper, spind, flagermus og spøgelser. Der var hekse på færde, som fremtryllede de lækreste græskarkager og kaffe dertil. En klovn klovnede, og alle kunne blive dekoreret med fantasifulde udsmykninger i ansigtet. Denne aften afsluttes med filmen Rocky Horror Picture Show, en kultfilm, hvor publikum møder udklædt og gennemfører de særeste ritualer undervejs i filmen. Halloween-temaet med hyggelig uhygge er siden blevet praktiseret hvert år. I de senere år er der dog lagt mere og mere vægt på koncerter i salen, mens filmen er gledet ud. Folk er for bevægelige til at se en hel film på sådan en aften, hvor der er så meget gang i byen alle vegne. Læder-look, pyjamas og tweed. Dresskoden for Rocky Horror er vist kun for indviede! Dette billede er dog fra For dette og de øvrige billeder i bladet gælder det, at de er fotograferet af Sofagruppens aktive, når der ikke er anført. 13

14 januar var der premiere på BabyBio. Dette populære arrangement har været gennemført 1-2 gange om måneden lige siden. Der er stor interesse for disse formiddagsforestillinger, hvor der ud over babyer medbringes barnevogne, og hvor der tages særlige hensyn med dæmpet lyd og svagt lys i salen under filmen. Ældre-Bio (nu SeniorBio) var egentlig startet så småt i december, men først den 11. januar kom der for alvor gang i dette nye tiltag. Der kom 250, hvilket er tæt på salens kapacitet. Medvirkende til succesen var nok, at der var gennemført opsøgende arbejde overfor byens foreninger, organisationer og dagcentre. SeniorBio afvikles 1-2 gange om måneden om eftermiddagen, og har lige siden været et af de mest besøgte initiativer. Der er ofte en fast gruppe aktive, der kører BabyBio og SeniorBio. Til højre er Hanne, Keld og Annette klar til at tage mod babyerne, og derunder er Inge og Arne klar til seniorerne. Alle billederne er af nyere dato. 14

15 I februar blev der installeret to nye filmmaskiner (kinomaskiner). De gamle Bauer-maskiner var med deres 27 år på bagen nedslidte, og de ville være for kostbare at opgradere f.eks. til digital lyd. Der blev for kr. anskaffet to maskiner af mærket Kinoton. De har fungeret upåklageligt lige siden. Første ordinære generalforsamling blev afholdt 11. marts. Der var nu næsten 400 medlemmer, og billetsalget var øget med 40 % i forhold til samme periode året før. Hanne Enevoldsen blev valgt ind i bestyrelsen, hvor hun overtog hvervet som kasserer. Per Gundersen overtog repræsentationen for Rengøringsgruppen. Gruppen hed en overgang Handymangruppen det passer fortrinligt med Per men senere blev det til Servicegruppen, som den hedder endnu stadig med Per Gundersen som handlekraftig formand for den lille tremandsgruppe, der sørger for den almindelige vedligeholdelse og de mange mindre reparationer og forbedringer, som kan klares uden dyre håndværkere. 15

16 7. august dannede biografen baggrund for optagelse af filmen Olsen Banden Junior. Da filmen handler om Egon, Benny og Keld som børn, var handlingen henlagt til 1950 erne. Derfor havde man fundet Glostrup Bio, der ikke var ændret så meget i det ydre siden 1947, velegnet. Adskillige af de aktive medvirkede som statister. Foto: Ole Kristensen I filmens spilles Egon Olsens far af Henning Sprogøe, der altså spillede sin fars far. Fik I den? Det var i næsten sidste øjeblik at bruge den gammeldags biograf, for snart var foyeren meget moderniseret. For de aktive blev der arrangeret en udflugt til Zentropa i Avedøre, og alle medlemmer blev inviteret på tur til Skibby Kino, der er helt baseret på frivillig arbejdskraft. Året efter gjaldt det Slangerup Bio I Operatørgruppen var der alvorlig krise på grund af underbemanding. Der blev holdt et krisemøde den 25. september, hvor alternativerne blev stillet op. Hvis gruppen ikke kunne udfylde vagterne, ville det være nødvendigt at supplere med timelønnede operatører udefra. Dette blev anset for uheldigt, når alle andre arbejdede frivilligt. Skulle det alternativt ende med, at gruppen måtte kaste håndklædet i ringen, forelå der en som det hedder, når man er i knibe ny situation. Der blev i et halvt år kørt med færre forestillinger (over 100 færre end normalt), og samtidigt gennemførtes en målrettet indsats for at få flere operatører. Det lykkedes, og i løbet af nogle måneder var der nok til at dække vagterne, selv da biografen gik tilbage til det normale antal forestillinger. På generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen uændret. Repertoiregruppen blev døbt om til Arrangementsgruppen som fungerer endnu, og som tager sig af særlige events, der gennemføres i biografen. Med et stabilt niveau på uddannede fungerer Operatørgruppen godt. 16

17 Biografen havde rigtig god fremgang under den nye driftsform. I runde tal var der en merindtægt på og samtidigt en besparelse på et tilsvarende beløb i kraft af de aktives indsats. Hvor der i 1999 var blevet solgt billetter, blev der i 2001 solgt og det fortsatte i 2002, hvorefter det stagnerede i nogle år. Det blev besluttet, at alle aktive fik et 10-turs klippekort årligt for deres indsats. Denne praksis gælder fortsat. Den første hjemmeside blev udviklet af Lars Wriedt i samarbejde med Lotte Warming. Den gjorde god fyldest, indtil den i 2008 blev erstattet af den nuværende. Biografklub Danmark, der har eksisteret siden 1994, sikrer adgang til nogle af årets bedste film til halv pris. Glostrup Bio er medlem af dette system, der bringer en del ekstra mennesker ind i biografmørket. Midt i alt byggerodet vistes den gamle film Ingen er fuldkommen (Some like it Hot) ved et særligt arrangement. Vinstokken havde sponsoreret champagne til alle. Nogle af de aktive var klædt ud som Marilyn Monroe, og der var også festligt klædte blandt publikum. Dette var den første men langt fra den sidste festaften, hvor der blev gjort noget særligt ud af en forestilling. De fremtidige events fandt dog oftest sted i forbindelse med danmarks- eller sågar verdenspremierer. Til højre er nogle gæster uniformeret til Rocky Horror Picture Show. Det kom på forsiden af Folkebladet. Til venstre uhyggelig/ hyggelig udsmykning foran biffen. Der var gang i den! 17

18 Ombygning i 2002 Endelig kom den første store ombygning i gang. Det havde været på tale længe, men det havde været svært at skaffe de mange penge. Det Danske Filminstitut kom imidlertid med en gave på en kvart million, hvorefter kommunen bevilgede resten ca. 1½ million. Arbejdet gik i gang i foråret og varede hele sommeren. I denne periode var biografen hele tiden i gang, og det var lidt af et mareridt for de aktive i caféen at arbejde i byggerodet, hvor det fra dag til dag var spændende, hvor man kunne være med de forskellige gøremål.der blev dog af hensyn til håndværkerne kun i begrænset omfang kørt film i dagtimerne. Gæsterne fik en kop gratis kaffe som et plaster på såret. Se resultatet af ombygningen på side 32 18

19 Søndag den 11. august var ombygningen af foyeren endelig gennemført, og det blev fejret med et festprogram med gratis film hele dagen. Der manglede heller ikke borgmestertale eller lidt at spise og drikke til alle fremmødte. Skuespilleren Charlotte Munch kom til stede for at kaste yderligere glans over begivenheden og klippe snoren over. Hun blev æresmedlem nr. 2. Nummer 3 blev instruktøren Lasse Spang Olsen, der en anden aften introducerede aftenens hovedfilm, Gamle mænd i nye biler. Æresmedlemmer, fra egne rækker Verner Halmø Æresmedlemmer, filmfolk Erik Clausen Charlotte Munck Lasse Spang Olsen Morten Arnfred Gert Fredholm Kasper Barfoed Morten Giese 19 Foto til højre Eric Klitgaard. Foto herover Folkebladet, Ole Kristensen

20 2003 Ved generalforsamlingen 9. marts fratrådte Verner Halmø som formand og overlod posten til Henning Richard Jensen, der var trådt ud af kommunalbestyrelsen dette år. Verner Halmø skønnede, at nyt blod i bestyrelsen nu kunne skabe yderligere fornyelse. Som en påskønnelse for sin store indsats i pionérårene, blev Verner Halmø foreningens første og hidtil eneste æresmedlem fra egne rækker. Verner fortsatte ufortrødent som meget flittigt medlem både af Cafégruppen og af Servicegruppen. Flemming Pedersen (til højre) blev ny kasserer, hvilket omfatter budget, regnskab og medlemsadministration. Flemming har forsat denne centrale post. Desuden blev det besluttet at nedsætte en PR-gruppe til at varetage alle de udadrettede funktioner i Sofarækken. Samtidigt med, at medlemsskaren voksede, steg portoudgifterne naturligvis. Foreningen lagde meget vægt på, at medlemmerne fik denne hilsen direkte i postkassen, men portoudgifterne blev diskuteret allerede på generalforsamlingen i Det blev derfor overvejet, om der kunne findes frivillige til at bringe medlemsbladet ud. Da man efterlyste sådanne, meldte 11 sig straks. Bladuddelergruppen blev derfor nu sat på skinner eller rettere sagt på cykel. Henning Richard Jensen påtog sig rollen som formand dog uden cykel for denne gruppe, og hans frue, Kirsten Højlund Jensen, har lige siden stået for alt besværet med etiketter, kuverter og pakning af de mange breve. Siden 2003 er de allerfleste medlemsblade bragt ud af denne gruppe. Den 22. maj blev alle medlemmer inviteret til en havnerundfart efter mørkets frembrud. Guiden var ingen ringere end forfatteren Peter Olesen, der er særligt kendt for at kæmpe for byens særlige kvaliteter. Erfaringerne med danmarks- og verdenspremierer var så gode, at det besluttedes at satse yderligere på dette fremover. I 2003 var der i alt 4 premierer, og i de seneste år har tallet nærmet sig snesen. 20

21 Biografen arrangerede den 15. august for første gang Film i det fri. Der var sat et stort lærred op på Glostrup Torv. Inden filmen viste flere lokale foreninger deres tilbud, og der kunne købes mad og drikke. Filmen var Moulin Rouge, og der var adgang til alle fornøjelserne for kun 25 kr. hvis man da ikke var medlem af Sofarækken. Så kom man nemlig gratis ind eller rettere ud. Det blev en stormfuld oplevelse, og efter et par år blev dette indslag da også opgivet. I forbindelse med filmen Møgunger, var der tegnekonkurrence (til højre). Der var festlige indslag i forbindelse med den nyeste James Bond film, Die Another Day. Her var der et tilbud om spisning på restaurant Leonardo, og alle fik i biffen serveret en Dry Martini Shaken, not stirred. Mange af gæsterne mødte denne dag op i festskrud. Af andre særlige begivenheder i biografen kan nævnes Jacob Holdts foredrag Amerikanske Billeder. Og så var der verdenspremiere på den tredje og sidste film i Ringenes Herre trilogien. Det blev fejret med en mammutforestilling, hvor alle tre - meget lange - film blev vist i forlængelse af hinanden. Uden mad og drikke, går det ikke med 10 timers film i træk. Der blev skrællet mange gulerødder og lavet mange burgere mm. 21

22 2004 Bestyrelsen fortsatte uændret, og det samme gælder arbejdsgrupperne. Medlemsbladet skiftede navn til Filmstrimlen. Navnet var resultatet af en publikumskonkurrence. Det fik den så lov at hedde, indtil den nuværende reaktion fik gennemført navneforandring til Film i Glostrup Bio. Medlemstallet havde nu rundet 400, hvilket også blev betragtet som et argument overfor de sponsorer, man fortsat håbede på at få. Der er imidlertid fortsat masser af plads på sponsortavlen i foyeren. 22 En vigtig nyskabelse i 2004 var Børnefilmklubben. Den startede med 2 serier for henholdsvis de 6- til 10-årige og de 11- til 14-årige. Prisen blev sat så lavt som 100 kr. for en sæson med 5 film. Altså kun 20 kr. pr film og prisen holder endnu i 2009/ Eric Klitgaard Erik Clausen, der er en særlig god ven af Glostrup Bio, kom tilbage og fortalte denne gang om sin nye film Villa Paranoia. Årets Film i det fri var Chicago. Biografen forsøgte sig med koncerter, og dette år var det Letmark-Kvartetten, der spillede klassisk. Også Lasse Spang Olsen besøgte igen biografen denne gang i forbindelse med filmen Inkasso. Arrangementsgruppen lavede mange fiestlige aftner i forbindelse med filmene De Frygtløse - the Muuuhhvie (billedet til venstre), Spider-man 2, The Last Samurai og The Day After Tomorrow. I sidstnævnte (katastrofefilm), indgik kunstig ild og redningsbåd i udsmykningen.

23 2005 Også dette år fortsatte alle, der var valgt til bestyrelsen og arbejdsgrupperne. Sofarækkens dagligdag havde for længst fundet sin form. Medlemstallet var støt steget til 425, og i den nystartede Børnefilmklub var der 132 medlemmer. Efter en god start med stigende interesse for at gå i den lokale biograf, stagnerede billetsalget noget i denne periode. Det er senere blev meget bedre, hvilket ikke alene tilskrives de mange gode især danske film i disse år, men også de fremragende faciliteter i biografen, der kom til efterhånden. Gennem mange år var der skolebio i biografen, hvor skoleklasser med deres lærere overværede forestillinger fra tid til anden. Det var der også i kort tid efter 2000, men det blev opgivet i den oprindelige form, fordi det var for vanskeligt at styre i praksis. I stedet satsede en række biografer i Københavns omegn i samarbejde med Det Danske Filminstitut og skolerne på programmet Billede på Billede. Da støtten til dette udeblev efter nogle år, stoppede ordningen i I stedet kom initiativet Med Skolen i Biografen, som stadig trives i bedste velgående. En halv snes omegnsbiografer samarbejder om at vise en række film hvert år. I sæson 2009/10 vises således 12 film hver 2 gange i hver biograf. Filmene er udvalgt af repræsentanter fra Det Danske Filminstitut, Center for Undervisningsmidler, samt biograferne og de involverede kommuner. Tilbuddet er landsdækkende, men hver landsdel har sit eget program. De større børn og unge fik andre gode tilbud i biografen, som 10. klassernes Filmfestival, hvor eleverne selv havde produceret filmene. Desuden har der været initiativer, hvor teenagere sammen med deres forældre så film om det at være ung. Ansatte fra kommunen var til stede for at diskutere problematikkerne. Endelig er Glostrup Bio med i Børnebiffen på Tur, hvor der arbejdes sammen med DABUF (Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber). I dette regi vises korte film for de helt små børn. Nogle gange er det så spændende, at popcornene danser! 23 Ole Kristensen

24 Morten Arnfred besøgte biografen i forbindelse med film Den Store Dag. Film i det fri viste dette år animationsfilmen Shrek. Glostrup Kulturnat fortsatte i biografen med forskellige arrangementer som ansigtsmaling, break-dance og gratis film. SF har gennem flere år sponsoreret en koncert denne aften. Glostrup Bio lagde i 2005 hus til en støttekoncert til fordel for ofrene for tsunamien på Sri Lanka. Kunstnerne optrådte gratis, og hele indtægten gik til Dansk Folkehjælp, der havde særligt fokus på Sri Lanka Arrangementsgruppen var forsat fuld af idéer. Der blev bl.a. fejret Valentinsdag med romantiske tiltag. I forbindelse med filmen om Luther var der renæssancestemning i biografen, og filmen blev introduceret af sognepræst Ulla Thorbjørn. Kontrollør som munk! Det var sjovt nok netop det, Luther ikke ville være. En anden festlig begivenhed var premieren på Phantom at the Opera. På generalforsamlingen overtog Sarah Jensen formandskabet for såvel Cafégruppen som Arrangementsgruppen. Ellers fortsatte alle i bestyrelsen og grupperne på posterne. Puslespillet med at lægge planer for Cafégruppens mange vagter er efterfølgende overtaget af Grethe Andersen, mens operatørgruppen fastlægger vagtplanen med Inge Lindstrøm som pennefører på faste møder hver anden uge. Der var kommet mere og mere gang i samarbejdet med egnens virksomheder. Sofarækken og biografen har udviklet et tilbud til personaleforeninger, hvor man for en god pris får en pakkeløsning, der ud over selve billetten byder på lidt lækkerier. 3M s Personaleforening var de første, men der er kommet adskilligt flere til. I perioden 28. april til 4. maj var der Tyrkiske Filmdage, der blev gennemført i samarbejde med den tyrkiske forening, Haber. I hele ugen vistes en række tyrkiske film. Ved åbningen deltog den tyrkiske ambassadør og borgmester Søren Enemark, og der blev i forbindelse med filmene serveret tyrkiske retter og tyrkisk øl. Mandag den 15. maj blev Glostrup Bio røgfri overalt, hvor der hidtil kun har været rygeforbud i selve salen. Dermed var Glostrup Bio blandt de første konsekvent røgfrie biografer i landet. Det kan måske undre lidt, at det ikke er længere siden nu gælder det jo overalt. 24

25 Ombygning i 2006 Også 2. del af ombygningen, der nu skulle omfatte selve salen, gav anledning til mange politiske diskussioner. Det var oprindeligt anslået, at det ideelle projekt ville koste 3,6 millioner. Der blev dog i denne omgang af kommunalbestyrelsen afsat 1,5 million til projektet. Det Danske Filminstitut viste sig også denne gang fra den generøse side denne gang med kr. Renoveringen begyndte 6. december 2005, og var afsluttet i februar. I denne periode var det naturligvis nødvendigt at lukke biografen. Stolene var pakket ind i plastik, og der var støv alle vegne, særligt på grund af arbejdet med væggene. Bemærk loftet, som ikke er moderniseret endnu. Arkitekt Bente Klemmensen Biografsalen blev gennemgribende moderniseret under hensyntagen til det, der nu var råd til. I stedet for at nå det hele på Eric Klitgaard en gang ved at gå på kompromiser, blev der gennemført en ultimativ modernisering af vægge, digital lyd, lærred, fortæppe med mere. Det, der fik lov at vente til bedre tider, var gulv, loft og især stolene. Mange af stolene 1976 har måttet kasseres efterhånden, som de gik i stykker. Derfor er der langt færre stole nu end bare for få år siden. Væggene blev lydabsorberende, således at de akustiske forhold blev meget bedre. Ydermere kan salens akustik nu forandres ved at åbne nogle skodder, således at salen bliver mere velegnet til f.eks. tale. Der blev indført digital lyd med mange højttalere og den nyeste surround teknologi. De gamle hyggelige lamper, der før var fordelt over væggene, blev samlet i grupper over dørene i hver side. Dermed er der bevaret lidt af nostalgien men med et tidssvarende udtryk. Der kom nyt og større lærred, og Arbejdernes Landsbank sponsorerede et flot nyt fortæppe til kr. 25

26 I det store åbningsprogram før filmen talte formanden, borgmester Søren Enemark, filialdirektør Jesper A. Nielsen fra Arbejdernes Landsbank, kulturudvalgets formand Freddie Rose og arkitekt Bente Clemmensen. Sidstnævnte havde stået for den meget smukke renovering af salen. Derefter vistes film The Producers. Foto: Folkebladet Ole Kristensen 2007 Bestyrelsen og arbejdsgrupperne fortsatte uændret. 1. maj blev det muligt at reservere eller købe billetten via internettet. Hvis man betaler billetten online, kan man selv udskrive den derhjemme. Billetsalget er knyttet til et system, ebillet, hvilket gør, at der ud over på biografens egen hjemmeside, er muligt at købe billetter bl.a. på biblioteket og i Centerservice i Glostrup Storcenter. Den femmer, det koster at benytte billetreservationen, går til firmaet bag systemet. 2. juledag fejrede Glostrup Bio 60-års jubilæum med manér. Premierefilmen i 1947 var De Pokkers Unger, og den havde biografen fået fat i også til jubilæet. Billetprisen i 2007 var som i kroner! Formanden benyttede lejligheden til at fortælle om de igangværende planer for, at Sofarækken skulle overtage det fulde ansvar for driften. Op til jubilæet var der udgivet en bog, Film i Glostrup, skrevet af dette medlemsblads redaktør, Holger Pedersen. Bogen beskriver udførligt såvel det gamle Glostrup Biograftheater fra 1916, der lå på hjørnet af Heggelunds Allé og Hovedvejen, som den nuværende Glostrup Bio. Bogen, der er udgivet af Glostrup Kommune, kan blandt andet købes i biografen. Medlemsbladet fik et nyt navn Film i Glostrup Bio, mest fordi biografens navn dermed blev en del af bladets navn. Bladet fik igen nyt layout og kom i højere grad til at indeholde længere artikler med interviews med forskellige mennesker med tilknytning til filmens verden. Alle blade herfra og frem kan ses på hjemmesiden. Nyheder for de aktive blev skilt ud i et separat blad, der udsendes, når der er stof nok. 26

27 På generalforsamlingen mest besøgte et møde med Lise Nør- Blandt årets arrangementer var et af de 2008 gaard. Den på dette tidspunkt næsten den 30. marts 90-årige dame fortalte veloplagt om tiden blev det enstemmigt vedtaget, at Biografforeningen Sofader digtede hun videre på hovedperso- med Matador og årene derefter. Herunrækken skulle overtage ansvaret for driften af nernes skæbne efter at serien sluttede med diverse sølvbryllupper anno biografen, så snart det praktiske var aftalt. Der er for resten samme år, som vores biograf blev bygget. Kommunen ejer fortsat bygningen og støtter biografen med en årlig bevilling. 7. maj underskrev repræsentanter for kommunen og Sofarækken aftalen om den fremtidige drift. Bestyrelsens sammensætning blev ændret i denne forbindelse. Henning Richard Jensen fortsatte som formand, mens Flemming Ravn blev ny næstformand samtidigt med, at han repræsenterede Operatørgruppen. Flemming Pedersen fortsatte som økonomiansvarlig, og Sarah Jensen repræsenterede Cafégruppen. Lotte Warming overtog hvervet som referent, og dermed deltager i bestyrelsens møder. Efter generalforsamlingen udpegede kommunalbestyrelsen Freddie Rose (S) og Henning Christensen (DF) til bestyrelsen. Desuden er der afsat bestyrelsesplads til en repræsentant for biografens sponsorer p.t. dog vakant. Den hidtidige næstformand, Inge Lindstrøm, overtog den centrale post som formand for Koordinationsvalget samtidigt med, at hun er medlem af Forretningsudvalget og Operatørgruppen. I det daglige arbejder biograflederen tæt sammen med Sofarækkens ledelse. Der er møde hver uge i Forretningsudvalget med formanden for foreningen og for Koordinationsvalget. Koordinationsudvalget, der er samlingspunktet mellem grupperne og ledelsen, mødes månedligt. Dertil kommer bestyrelsesmødet hver anden måned. Lotte Warming beskriver i et interview til denne artikel samarbejdet som fortræffeligt. Der er mange møder, men det hele er blevet meget mere smidigt og dynamisk, efter at Sofarækken har overtaget ansvaret for driften. Hidtil har alle afgørelser skullet afhandles med kommunens administration, hvilket trods alle gode intentioner ikke kunne undgå at opleves som mindre smidigt i det daglige. Nu er der meget mere gang i huset end nogensinde og øjeblikkelig feedback, udtaler Lotte Warming. 27 Erik Clausen var også tilbage igen, denne gang indledte han filmen Ledsaget Udgang. Det skal da lige nævnes, at han i 2008 velvilligt stillede sig til rådighed for et langt interview til medlemsbladet. Et rigtigt æresmedlem!

28 Det blev på generalforsamlingen besluttet at gøre Glostrup Filmklub for Børn og Unge (tidligere Børnefilmklubben), til en selvstændig forening. Den første formand for klubben blev den dynamiske Irene Klitbo. Klubben har en fast gruppe af andre aktive, der altid har noget ekstra oppe i ærmerne ud over selve filmen. Det kan være konkurrencer, juleklip, møde med skuespillere med videre. I 2009 indførte klubben efter en pause igen to serier for mindre og større børn. Mens det fortsat er lidt svært at fylde salen med de større børn, går det helt forrygende med de mindre børn. I skrivende stund er der så stor tilslutning, at der må hentes ekstra stole og bænke for at få alle med. Der blev startet en Redaktionsgruppe med Henning Richard Jensen som formand. Denne gruppe har mange ansvarsområder, herunder web-administration, medlemsblad, aktivblade, brochurer, nyhedsbreve, pressemeddelelser og meget andet udadrettet. Efterhånden som it blev en større og større del af biografens hverdag, blev der ligeledes etableret en It-gruppe. Flemming Brandt, der også er web-master og medlem af Redaktionsgruppen, er formand og eneste medlem af It-gruppen. Den 14. august modtog Foreningen Sofarækken Glostrup Kulturpris Med æren fulgte en Kähler gulvvase og kr. Diplomet og vasen kan ses i nedre foyer, mens pengene blev soldet op af de aktive senere ved en fest i biografen. Ved årets julefrokost for de aktive blev der præsenteret en helt ny hjemmeside, der ud over Glostrup Bio dækkede Sofarækken, Glostrup Filmklub for Børn og Unge og Glostrup Erhvervsbio. Flemming Brandt var ankermand på dette store arbejde. Hjemmesiden indeholder særlige afsnit (med kodeord) til brug for de aktive herunder interne referater, vagtplaner, billeder fra aktivarrangementer med videre. Hjemmesiden bliver mere og mere benyttet, og flere og flere vælger via denne at holde sig orienteret om repertoire og alt muligt andet i forbindelse med biografen. I 2009 var der således i alt opslag, hvilket er 142 om dagen. Til sammenligning var der knapt året før. Til brug for hjemmesiden og alt andet materiale i forbindelse med biograf og forening er der udviklet et nyt gennemgående grafisk udtryk det med stjernerne. 28

29 Instruktørerne Gert Fredholm (En enkelt til Korsør) og Kasper Barfoed (Kandidaten) besøgte biografen i forbindelse med deres film. Modeforretningen FiftySix, der ligger skråt over for biografen, har gennem flere år valgt at leje salen til et storstilet modeshow med forskellig underholdning. Alternativ brug af salen er et område, som biografen gerne vil udbygge. Dette forventes at blive mere almindeligt, efterhånden som faciliteterne bliver endnu bedre. Glostrup Kulturnat er fortsat en af de sjoveste begivenheder i byen og ikke mindst i biografen. Det seneste par år er den afsluttende gratis film blevet erstattet af en masse mere musik, f.eks. af det lokale band, Maziti. En anden stor begivenhed er premiererne, hvor de aktive sørger for, at der sker noget festligt. Dette gjaldt f.eks. den seneste film med James Bond, hvor den flotteste James Bond og Bondbabe blev kåret blandt det festligt klædte publikum Generalforsamlingen i 2009 var den første, efter at driften var helt overdraget fra kommunen til foreningen. Der skete ingen ændring i bestyrelsen eller arbejdsgruppernes repræsentation. Medlemsbladet opnåede lange interviews med barnestjernen Benedikte Mouritsen (fra Glostrup) og Henning Sprogøe (Oves søn). De sidste numre forsøgte at tage pulsen på dansk films aktuelle niveau ved at interviewe direktør for Det Danske Filminstitut, Henrik Bo Nielsen, og direktør for Nordisk Film Production, Henrik Zein. 21. juni sendte biografen for første gang et nyhedsbrev som mail til alle, der meldte sig til denne gratis tjeneste. Nyhedsbrevet, der er udviklet i samarbejde med ebillet og hver uge administreres af Julie Geert Jægerschøld, indeholder næste uges film og information om særlige begivenheder i biografen. På den korte tid er brevene blevet en stor succes, og i skrivende stund er brevene ved at runde 400 abonnenter. Ved Glostrup Kulturnat var der et tilsvarende arrangement som sidste år denne gang dog suppleret med en fantastisk koncert leveret af Glostrup Musikskole. Også ved juletid demonstreredes salens akustiske potentiale, da Glostrup Byorkester med sangerinden Anne Dræby leverede en dejlig oplevelse med årets julekoncert. Dette er blevet en velkommen tradition. En tv-station har i øvrigt optaget en koncert uden tilskuere i det smukke lokale med den fortræffelige akustik. Arrangementsgruppen havde sørget for festlige indslag i forbindelse med premiererne på Harry Potter og Halvblodsprinsen (til venstre) samt Engle og Dæmoner. 29

30 marts afholdes en støttekoncert for ofrene for jordskælvet på Haiti. Arrangøren er den lokale Gitte Petersen, der også stod for et tilsvarende arrangement i 2005, da tsunamien ramte bl.a. Sri Lanka. Foreningens 10. ordinære generalforsamling afholdes den 14. marts i biografsalen. I denne forbindelse vil jubilæet blive fejret med særlige jubilæumsindslag. Status ved jubilæet Glostrup Bio og Sofarækken er i god gænge, men det er ikke hensigten at hvile på laurbærrene. Tværtimod er der mange spændende udfordringer lige om hjørnet. Derfor er det nødvendigt at satse på andet end billetindtægter og kiosksalg, for at skaffe økonomi til disse udfordringer I løbet af foråret bliver der installeret udstyr til visning af lokalreklamer. Udstyret kan også anvendes til præsentationer og tv-transmissioner, hvorved biografen bliver endnu mere anvendelig for andre arrangementer end kerneydelsen at vise film. Desuden arbejdes der aktuelt med planer om at bygge en fast lav scene foran lærredet. Biografen vil gerne udbygge samarbejdet med egnens institutioner og virksomheder. Der er god fremgang for Erhvervsbio for Glostrup og Omegn, der tilbyder biografens faciliteter til firmaer, personaleforeninger med videre. Dette rækker fra konkurrencedygtige tilbud på konferencer og personaleengagementer til tilbud om at blive tilknyttet som samarbejdspartner i et sponsorat til gensidig fordel. Biografens økonomi er ganske god, men den tillader ikke de helt store investeringer. Til disse hører færdiggørelse af det ombygningsprojekt, der blev påbegyndt i 2002 med foyeren og fortsatte i 2006 med salen. Dengang var der ikke midler til at gøre noget ved gulv, loft og som det mest akutte de gamle stole. Det vil også koste mange penge at tage det teknologiske tigerspring, den kommende digitalisering af filmmediet vil betyde. Der arbejdes på forskellige initiativer i branchen og regeringen om finansieringen, men det vil næppe kunne undgås, at det bliver dyrt for biografen. Sofarækken har et mønsterværdigt samarbejde med Glostrup Kommune, der fortsat ejer bygningen og støtter biografen med en årlig bevilling. Dette nære samarbejde er ligesom de mange frivilliges indsats forudsætningen for, at der kan vedblive at være en biograf i Glostrup. Om 6 år kan vi fejre den lokale biografs 100-års jubilæum, altså når vi tager den første biograf ( ) med. Er der nogen, der rigtigt kan forestille sig Glostrup uden en rigtig biograf? 30 Sofarækken har nu 490 medlemmer

ÅRSBERETNING 2010 BIOGRAFFORENINGEN SOFARÆKKEN

ÅRSBERETNING 2010 BIOGRAFFORENINGEN SOFARÆKKEN Biografforeningen Hvor stjerner mødes ÅRSBERETNING 2010 BIOGRAFFORENINGEN SOFARÆKKEN Glostrup, den 2. marts 2011 www.glostrupbio.dk Bryggergårdsvej 2, DK 2600 Glostrup Billet: +45 43 96 02 01 Kontor: +45

Læs mere

Medlemsblad for Sofarækken. Nr. 57 - februar 2012. Den kreative filmproducer

Medlemsblad for Sofarækken. Nr. 57 - februar 2012. Den kreative filmproducer Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 57 - februar 2012 Den kreative filmproducer Meta Louise Foldager Se de sidste års blade i farver på www.glostrupbio.dk Film i Glostrup Bio Medlemsblad

Læs mere

Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken

Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 52 - december 2010 Zentropa Et moderne filmeventyr Se bladet i farver på www.glostrupbio.dk Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Biografforeningen Sofarækken

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

PRÅSEN. - medlemsblad for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

PRÅSEN. - medlemsblad for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER PRÅSEN - medlemsblad for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER 1 2013 Fremtidstjek. Der er blevet taget nyeinitiativer for at skabe udvikling i filmklubberne. Fyraftensmøder

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Film i Glostrup Bio. Anette Støvelbæk. Jeg føler mig privilegeret. Medlemsblad for Sofarækken. Nr. 70 - juni 2015

Film i Glostrup Bio. Anette Støvelbæk. Jeg føler mig privilegeret. Medlemsblad for Sofarækken. Nr. 70 - juni 2015 Jeg føler mig privilegeret Anette Støvelbæk Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 70 - juni 2015 Borgmester John Engelhardt Om kulturlivet i Glostrup Se de sidste års medlemsblade på www.glostrupbio.dk/sofa

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Film i Glostrup Bio. Medlemsblad for Sofarækken Nr. 50 - juni 2010. Jesper Asholt

Film i Glostrup Bio. Medlemsblad for Sofarækken Nr. 50 - juni 2010. Jesper Asholt Film i Glostrup Bio Medlemsblad for Sofarækken Nr. 50 - juni 2010 Jesper Asholt Se bladet i farver på www.glostrupbio.dk Film i Glostrup Bio er medlemsblad for Biografforeningen Sofarækken og Glostrup

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

PRÅSEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER. - medlemsblad for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

PRÅSEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER. - medlemsblad for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER PRÅSEN - medlemsblad for Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER 42011 Husker vi ikke alle en støvet dansklærer, som mere eller mindre

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Kastanienborg/Lysholm set indefra af Bent Birkegaard Side 4 Da Avedøre blev sammenlagt med Hvidovre af Lisbeth Hollensen, Poul Sverrild, Ole Asbjørn

Læs mere