Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012"

Transkript

1 Vintertjeneste August 2012

2 COWI A/S Stormgade Esbjerg Telefon Telefax wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 2 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 21 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 22 Tilbudsafgivelse 5 23 Udvælgelse 6 24 Tildeling 7 dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

4 2 1 Orientering Nærværende udbud er gældende for udførelse af kørsel i vintertjenesten på dele af s kørebaner med lastbiler Der ønskes ikke tilbud på øvrige maskintyper Kørslen udbydes i følgende 12 entrepriser (ruter): Entreprise/ rute nr Materiel Udførelse 1 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 2 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 3 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 4 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 5 Lastbil Glatførebekæmpelse og kombikørsel 11 Lastbil Snerydning 12 Lastbil Snerydning 13 Lastbil Snerydning 14 Lastbil Snerydning 15 Lastbil Snerydning 16 Lastbil Snerydning 17 Lastbil Snerydning Se i øvrigt Entrepriseoversigten, bilag 3 vedlagt dette udbud Vejene i er opdelt i 5 vintervejklasser, AA1, A, B, C og D De mest betydende veje er højest klassificeret Klasse AA1 er også benævnt A1 i s "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" Der udføres ikke præventiv saltning i Der saltes, når glatføre er konstateret På veje i vintervejklasse AA1 skal glatførebekæmpelse og snerydning kunne udføres på alle tider af døgnet På veje i vintervejklasse A, skal glatførebekæmpelse og snerydning kunne ud3 føres på alle tider af døgnet I tidsrummet kl 20!04 dog kun ved kraftigt glat! føre/stærkt snefald På veje i vintervejklasse B skal glatførebekæmpelse og snerydning kunne ud3 føres fra kl fra mandag til lørdag, lørdag dog kun til kl 13 Ved isslag samt stærkt snefald/fygning skal vintertjenesten på veje i vintervejklasse B kunne udføres som på veje i vintervejklasse A dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

5 3 På veje i vintervejklasse C glatførebekæmpes og sneryddes kun efter nærmere aftale indenfor normal arbejdstid kl 07!16 På veje i vintervejklasse D glatførebekæmpes og sneryddes ikke Udbuddet omfatter kørsel i 3 vinterperioder: 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 med option for forlængelse i op til yderligere 2 x 1 sæson En vinterperiode defineres fra 15/9 til 31/5 det efterfølgende år Entreprisernes beliggenhed vises på rutekortene Overordnede oplysninger om entrepriserne fremgår af Bilag 3, Entrepriseoversigten Ud over de her udbudte arbejder udføres der vintertjeneste af ordregivers egen organisation og af andre entreprenører Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret I en gennemsnitsvinter kan der forventes: Vej klasse Antal udkald til Glatførebekæmpelse Antal timer til snerydning AA A Ansvarlig myndighed er: Rådhusgade Odder Vintertjenesten ledes og koordineres af ordregiver, der er: Højmarksvej Odder dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

6 4 2 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet er udbudt i offentligt udbud ved bekendtgørelse fremsendt til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer den 17 august 2012, og bekendtgjort i TED Udbudsdokumenter og eventuelle rettelsesbreve vil fremgå på Odder Kommu3 nes hjemmeside på følgende adresse: vælg fanebladet "Erhverv" og derefter vælg "Aktuelle udbud" i listen til venstre Det er de bydendes eget ansvar at sørge for at holde sig orienteret om eventuel3 le rettelsesblade eller meddelelser vedrørende udbuddet på hjemmesiden Ordregiver leverer salt, saltlage og evt grus til anvendelse i entrepriserne Or3 dregiver stiller spredere og plove til rådighed på entrepriserne Materiel fremgår af bilag 3 Entrepriseoversigten Ordregiver leverer og monterer alle nødvendige beslag, frontplader og sam3 menkoblingsudstyr på tilbudsgivers lastbiler ved entreprisernes opstart for kor3 rekt sammenkobling med sneplove og spredere Såfremt tilbudsgiver skifter lastbil i kontraktperioden, inkl eventuelle forlæn3 gelser af kontraktperioden, afholder tilbudsgiver alle omkostninger ved fornyet tilpasning Rutelængderne er anført på tilbudslisterne (TBL), hvor der skal udføres glatfø3 rebekæmpelse til fast pris Al snerydning udføres efter timeprisafregning Længderne af snerydningsruterne er også anført på rutekortene til orientering Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser/ruter, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker over3 draget, skal der på tilbudssamlelisten anføres det maksimale antal entrepriser, der ønskes overdraget 21 Spørgsmål til udbudsmaterialet Det forudsættes, at de bydende inden tilbud afgives har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på entrepriserne/ruterne Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til nærværende materiale og udbuds3 forretningen i øvrigt Spørgsmål, der fremsendes senest den 18 september 2012 kl 1200 vil blive besvaret senest den 20 september 2012 Spørgsmål der frem3 sættes efter den 18 september 2012 kl 1200 vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare disse senest den 20 september 2012 dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

7 5 Spørgsmål skal stilles skriftligt kan stilles til COWI A/S, Stormgade 2, 6700 Esbjerg att Ane Toftegård Grosmann, eller pr mail til: Skriftlige spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil blive anonymiseret og vil fremgå af s hjemmeside, samme sted som udbudsmaterialet 22 Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudssamlelisten og de re3 levante tilbudslister i deres helhed Tilbudsgiver skal udfylde 1 stk Bilag 1_Lastbil for hvert køretøj der tilbydes Bilaget skal udfyldes omhyggeligt og alle rubrikker skal udfyldes Krav til tilbudt personale (chauffører) fremgår af udbudsdokumentet Vilkår pkt 35 Krav til tilbudte lastbiler fremgår af udbudsdokumentet Vilkår pkt 36 Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes Entreprenøren kan afgive tilbud på flere entrepriser end han har kapacitet til Entreprenøren skal på tilbudssamlelisten anføre det antal køretøjer, der tilbydes (kapaciteten) samt det antal entrepriser, der maksimalt ønskes overdraget Tilbud som indeholder forbehold vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddene Tilbuddet skal være skrevet på dansk Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud Der modtages ikke alternative tilbud Tilbud med traktorer, rendegravere, gummihjulslæssere og lignende til entrepriserne indgår ikke i tilbudsevalueringen Tilbud skal afleveres i én original og én kopi på papirskemaer, inkl bilag vedr det tilbudte materiel Alle bilag skal mærkes med firmanavn Tilbud skal afleveres i lukket kuvert Der modtages ikke telefax eller elektro3 nisk afgivne tilbud dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

8 6 Den medfølgende røde tilbudskuvert bedes benyttet Tilbud mærket "Vintertjeneste i 2012 og påført afsender og telefonnummer modtages indtil: Torsdag den 27 september 2012, kl 1000, på flg adresse:, Højmarksvej Odder hvor tilbuddene åbnes og tilbudssummer bliver læst op under overværelse af de bydende eller deres repræsentanter, der måtte være til stede Hvis tilbud fremsendes med posten skal den røde kuvert mærkes tydeligt med adresse samt: Att Leo Kristoffersen Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet når frem i tide og til rette sted Tilbudssummer vil blive læst op Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 dage efter tilbuddets åbning 23 Udvælgelse Forud for tildelingen vil der blive foretaget en vurdering af tilbudsgiverens eg3 nethed i relation til levering af vintertjeneste Såfremt den krævede dokumenta3 tion ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning For at kunne få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen angive firmaets/firmaernes sammensætning og angive sin ret3 lige form samt dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: Retlig form Tilbud kan afgives af enkeltfirmaer eller firmaer i solidarisk hæftelse Et af fir3 maerne i en solidarisk hæftelse skal have fuld prokura over for den ordregiven3 de myndighed Ved tilbud fra et konsortium skal der fra samtlige medlemmer foreligge en skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for den enkelte entrepri3 ses gennemførelse Hvis tilbud afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal der3 udover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virk3 ning for konsortiet kan indgå aftale med Retten til at udføre erhvervet 3 Optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved at anføre sit CVR3 nummer på tilbudssamlelistens side 1 dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

9 7 3 Tilbudsgiver skal dokumentere retten til at udføre erhvervet ved at an3 føre Færdselsstyrelsens ID3nummer samt antal "Tilladelser til gods3 kørsel" på oplysningsbilag, bilag 1_Lastbil for hver lastbil der tilbydes til glatførebekæmpelse ID3nummer skal anføres for såvel hovedentre3 prenør som evt underentreprenører Tro og Love Erklæring 3 Tro og love erklæringer om udelukkelsesgrunde og om ubetalt, forfal3 den gæld til det offentlige afgives ved udfyldelse af Bilag A Ordregiver vil udelukke entreprenører, der er omfattet af udelukkelsesgrundene, i henhold til "Udbudsdirektivets" artikel 45, stk 1 og 2 Ordregiver vil udelukke entreprenører, der har en gæld der er større end kr til det offentlige, medmindre der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger kr senest på accepttidspunktet, eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og den3 ne ordning er overholdt Teknisk og/eller faglig formåen: 3 Dokumentation for materiellets tekniske kvalitet og egnethed til den tilbudte opgave ( Bilag 1_Lastbil ), som tilbudsgiver stiller til rådig3 hed ved opgavens udførelse Tilbudsgivere, der ikke råder over det nødvendige materiel ved tilbudsgivnin3 gen, men agter at anskaffe dette, skal vedlægge tilbuddet en erklæring om, at man vil anskaffe det nødvendige materiel, såfremt man får tildelt en kontrakt Det skal endvidere fremgå af erklæringen, at tilbudsgiveren er i besiddelse af det nødvendige materiel rettidigt, således at det kan blive monteret med det nødvendige udstyr, så køretøjet er klar til kørsel efter de fastsatte tidsfrister mv Der skal samtidig udfyldes et oplysningsskema, Bilag 1_Lastbil, for det på3 gældende materiel, med de oplysninger der kendes på tilbudstidspunktet for det materiel der agtes anskaffet mv Tilbud der ikke opfylder kravene som beskrevet i "Vilkår" afsnit 36, vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddene 24 Tildeling Tildelingskriteriet er "laveste pris" Idet der kan afgives tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiverne har kapacitet til, sker tildelingen således: 1 Entrepriser med kun et tilbud Hvis der kun er et bud på en eller flere entrepriser, tildeles disse entrepriser først, under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

10 8 Lastbilentrepriser til glatførebekæmpelse og kombikørsel tildeles først, og der3 efter tildeles lastbilentrepriser til snerydning 2 Entrepriser med flere tilbud Entrepriserne tildeles i den rækkefølge, hvor prisforskellen mellem lavest bud og næstlaveste bud er størst, igen under iagttagelse af den oplyste kapacitet for hver enkelt tilbudsgiver Lastbilentrepriser til glatførebekæmpelse og kombikørsel tildeles først, derefter lastbilentrepriser til snerydning Ved enslydende priser er tildelingsrækkefølgen den på tilbudssamlelisterne an3 førte rækkefølge Resultat af tildelingen Hvor der er flere bud på samme entreprise, tildeles entreprisen således ikke i alle tilfælde, tilbuddet med den laveste pris Ved ovennævnte metode vælges den kombination, der samlet set giver den la3 veste pris sum for entrepriserne for, med hensyntagen til den tilbudte kapacitet og den nævnte tildelingsrækkefølge dokumenter/udbudsmateriale_odder_2012/udbudsmateriale_rev_1_0/1_betingelser_udbud_tilbud_odder_rev_1_0doc

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

EU udbud af vintertjeneste

EU udbud af vintertjeneste EU udbud af vintertjeneste Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning 1.2 Annoncering 1.3 Udbudsbetingelser 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 1.5 Tildeling

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere