21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt"

Transkript

1 21 okt 11 J. nr. 51 Emne Bestyrelsesmøde Dato 13. oktober 2011 Sted ODM, Vartov Deltagere Lise Ræder Knudsen, Henrik Sell, Frank Allan Rasmussen, Ole Nielsen, Anne Bjerrekær, Dagmar Warming, Berit Anne Larsen, Jesper Stub Johnsen (delvis), Iben Overgaard. Fra sekretariatet: Nils M. Jensen og Lene Larsen Afbud Christine Buhl Andersen, Anne Højer Petersen, Morten Meldgaard og Hans Henrik Appel Referent Nils M. Jensen Næste møde Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost den 7. december 2011 kl. 11-? i Vartov + Restaurant PUK, Vandkunsten. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Kort gennemgang af sidste referat fra 6. juni d.å. Flg. pkt. fra sidste ref. blev fremhævet og debatteret: Der er indkaldt til møde d om Nationalmuseets rolle som hovedmuseum. Sekretariatet fremsender indkaldelsen til bestyrelsen og informerer medlemmerne. Pilotprojektet vedr. spørgeskemaundersøgelse omkring kompetenceudvikling er i gang. Der er d.d. indkommet godt 250 besvarelser, hvilket må anses for at være en succes! 3. Nyt fra sekretariatet A) Økonomi. Direktøren meddelte, at regnskabet følger prognosen for halvåret og at der ikke er økonomiske problemer. Meddelte dog, at der også i år kan forekomme en overskridelse af budgettet på konto 4010 (- Bestyrelsen), da omfattende mødeaktivitet i løbet af året, som følge af udredningsarbejdet, bestyrelsesseminar og det nordiske seminar, har betydet delvist uforudsete udgifter. Det besluttedes, at fremlæggelse af halvårsregnskabet fremover bør følges af en kort skriftlig redegørelse fra direktøren om hovedtallene i regnskabet. Debat om evt. at (gen- )oprette en kassererpost i bestyrelsen endte i, at dette ikke på nuværende tidspunkt er relevant. Der er tillid til, at sekretariatet forvalter opgaven og meddeler problemer, hvis sådanne måtte opstå. B) Forvaltning i øvrigt. Direktøren meddelte, at samarbejdsaftalen med Danmarks Kunstbibliotek om samdrift af Museologisk Bibliotek nu er færdigforhandlet. Næste skridt er en uformel præsentation af ideen bag samarbejdsaftalen for Kulturarvsstyrelsen, der gennem alle årene har finansieret biblioteks drift. Driftsaftalen reguleres gennem ODM s rådighedssumsansøgning. 1/5

2 Materiale, fremsendt af konsulent Jacob Buhl, fra bestyrelsens seminar på Oslo båden, indgår nu i forbindelse med årsplan 2012 der forventes udarbejdet i forbindelse med først MUS-samtaler med personalet og efterfølgende budget- og planseminar for personalet, primo Efterfølgende præsentation for bestyrelsen på 1. ordinære bestyrelsesmøde i Direktørens møder med bl.a. politikere, museumsledere, embedsværk m.m.: Ole Winther, KUAS, vedr. diverse museumspolitik; Ervin Nielsen & Eske Wohlfahrt, Danmarks Mediemuseum og KUAS, vedr. sag om copyrightforhold; Anne Mette Rahbæk, KUAS, om museumsudredningen; Jørgen Smith Jensen, Østjyllands Museum, om museumspolitik og om museumsanalyse i MMU regi; Esben Hedegaard, Svendborg og Omegn Museum om museumspolitik; Birgitte Wistoft, Post & Tele Museet, 60 års fødselsdagsreception; Hirschsprungs 100 års fødselsdagsmiddag; Nordisk Museumsnetværk, Trondheim; Michael Metz Mørch, Bikubenfonden, om samarbejde; indbudt frokost med Kulturministeren; Johan Hage, Bygningskultur Danmark; Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By, samarbejde om Specialmuseumsforeningen; Erik Als, Slots & Ejendomsstyrelsen, om samarbejde; Koen van Veen, Hollands Museums forbund, om evt. introduktion af museumspas i Danmark; Sammenslutningen af Museumsforeninger, om samarbejdsrelationer; MMU-projekt: museumsbesøg i Lemvig, Viborg, Silkeborg, Ringkøbing- Skjern; Århus x 3 og Horsens; Keld Møller Hansen, Danmarks Borgmuseum Vordingborg, om museumslovens revision og museumspolitik i øvrigt, Ulla Schaltz, Lolland Falster Museum, om ledernetværket; Henrik Lehmann m.fl., Odense Zoo; bestyrelsesmøde Attraktionernes Udviklingsfond; Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden, om samarbejde; Lars Amreus m.fl., Stockholm, Riksorganisationen Svenske Museer, om samarbejde om efteruddannelse; Nationalmuseets direktion, om hovedmuseernes rolle; Statens Museum for Kunst, om hovedmuseernes rolle. På baggrund af ovennævnte mødeaktivitet debat om evt. etablering af landsdækkende museumspas efter hollandsk model: Frank Allan Rasmussen plæderede for etablering af museumspasset efter hollandsk model og anså skabelsen af et sådant pas som en vigtig promovering af museerne i Danmark og gerne med afsæt i de museer, der er med i MIK (Museer i København og Omegn), men nok så meget som en vækstfaktor for ODM og som en kommende vigtig (politisk) aktiv kommunikationsplatform for museerne. Bestyrelsen enig i disse betragtninger. Årsmøder 2011 Årsmøde i kunstsektionen: Berit Anne Larsen redegjorde for netop afholdte årsmøde i kunstsektionen på Statens Museum for Kunst, hvor temaet var centreret 2/5

3 om hovedmuseets rolle. Ca. 40 deltagere var med på dagen og deltog i debatten. Positive tilkendegivelser om afvikling og indhold efterfølgende. Kommende møder: Forvalternetværket: Møde d. 2. november i Odense. P.t. godt 40 tilmeldte. Natur- og kulturhistorisk årsmøde: Flyttet til Nyborg Strand pga. Fuglsøcentrets konkurs. P.t. 355 tilmeldte. (det er ca. 15 % færre end sidste år). Vi har beregnet mødets samlede økonomi ud fra en mindre deltagelse på %, primært pga. den moderate prisstigning på mødet (godt kr. for hele mødet!). C) Efteruddannelse. ODM s rådighedssumsansøgning var udsendt sammen med indkaldelsen til mødet. Her er redegjort for Danske Museer Efteruddannelses handleplaner for Uddannelseschefen fraværende på grund af kursusaktivitet i England. Direktøren fortalte om positivt møde i Stockholm med den svenske søsterorganisation om muligt samarbejde på efteruddannelsesområdet primært inden for museumsformidling. Berit Anne Larsen redegjorde kort for snitflader til Kirsten Drotners DREAM-projekt på SDU om efteruddannelse af museumsansatte mødeaktivitet i den forbindelse inden længe. D) Medie-nyt. Kopier af 5 artikler, primært om den nye kulturminister Uffe Elbæks holdninger til kultur og kulturarv, blev udleveret. 4. Status vedr. udredningen om museumslandskabet, Folketingsvalgets resultat - og beslutning om nye museumspolitiske initiativer Formand og direktør har været til møde med KUAS direktør (28.9.). Her var dagsordenen ikke specielt fokuseret på udredningen, i lyset af afventning af valgresultat og efterfølgende politiske initiativer. ODM s formand argumenterede, det til trods, for at fremhæve ODMs standpunkter i forhold til Udredningen om fremtidens museumslandskab og søge at sikre, at vores synspunkter bliver hørt af den nye kulturminister. Styrelsens direktør meddelte herefter, at man selvfølgelig ville meddele den kommende minister, at der er dissens i forhold til udvalgte dele af udredningen i museumsmiljøet, men at det er udredningen, som den ser ud i dag, der vil blive fremlagt ministeren til beslutning og udførelse! ODM har efter valget og udpegning af ministre fremsendt brev til den nye Kulturminister Uffe Elbæk og efterfølgende udsendt nyhedsbrev derom, hvor ODMs synspunkter ridses op, og hvor der udtrykkes ønske om et snarligt møde. Herefter debat om kendskab til de valgte til Folketingets kulturudvalg. Liste over medlemmer blev udleveret på mødet. 5. Status vedr. igangsat projekt om fælles museums-it Direktøren har været til igangsætningsmøde om implementering af nyt fælles it-system, et projekt, der tænkes at forløbe over 36 måneder. Notater fra mødet blev debatteret. Det besluttedes, at ODM skal fastholde synspunktet, at vi ønsker en bredere repræsentation af brugere i alle del af projektet og at der skal være maksimal synlighed af beslutningsprocesserne i den forbindelse. 3/5

4 6. Status fra ODM og Midtjyske Museers Udviklingsråds (MMU) arbejde med en afdækning af udvalgte forhold på museerne - set i lyset af Museumsudredningen Direktøren redegjorde for det hidtidige arbejde og besøgene på de 8 udvalgte museer i Midtjyske Museers Udviklingsråds (MMU) område. Rapport fra besøgene er netop nu under udarbejdelse, under arbejdstitlen Brugernes Museum. Mangfoldighed og regionale forskelle. Rapporten forventes at udkomme primo november. 7. Copyrightforhold Direktøren redegjorde for de to aktuelle sager vedr. copyrightforhold: 1. Kammeradvokaten og en lang række institutioners (herunder ODM s) arbejde med at udarbejde en aftale med Copy-Dan om brug/betaling af fotos til ikke-kommercielle museumsforhold. 2. Aktuel medlemssag om copyrightforhold og ikke mindst betalingsforhold vedr. anvendelse af digitalt materiale fra DR og TV2. 8. Nye netværk i ODM Specialmuseumsforeningen har ønsket et tættere samarbejde om praktiske forhold med ODM. Oplæg til konkret samarbejdsaftale er nu udarbejdet. Sekretariatet går videre hermed. Et nyt netværk for de ikke-statsanerkendte museer er under etablering. Det besluttedes at sikre dette netværk samme muligheder som specialmuseumsnetværket. Direktøren går videre med møder herom. 9. Museumsstatistik KUAS har besluttet, også for de kommende tre år, at igangsætte arbejdet med at lave valid og vedkommende museumsstatistik. ODM har, siden udredning om museernes formidling (2006), støttet op om at sikre valid og brugbar statistik - udover blot rigide besøgstal. I forbindelse med lancering af statistikarbejdet for de næste tre år har KUAS udsendt en pressemeddelelse, hvor ODM bifalder projektet. Det er faldet flere medlemmer for brystet, at der støttes op om undersøgelsen, der for nogen forekommer bureaukratisk og ikke særlig brugbar og til gene for frontpersonalet. Henrik Sell og Ole Nielsen, der har deltaget i møde om de næste års statistik, fremlagde diverse betragtninger om gode og dårlige sider ved undersøgelsen. Debatten mundede ud i fortsat opbakning til kvalitativ god statistik men at ODM skal medvirke til at sikre, at kritikken af spørgeskemaet, der ikke må være for omfattende og skal være uden kompromitterende og personlige spørgsmål, følges til dørs. 10. Konserveringsfagligt møde D afholder konservatorkredsen i ODM møde i Vartov med henblik på en overordnet status på området i forhold til museumsudredningen og med ønsket om at fremstå samlet. Lise Ræder Knudsen gav en status for konserveringsområdets forhold i lyset af museumsudredningens synspunkter. 11. Bikubens Museumspris ODM har arbejdet på at bakke op om prisen, som er enestående i sin generøsitet i Europa. Direktøren redegjorde for de overordnede ideer om, hvordan ODM kan bidrage til at sikre, at prisen synliggøres maksimalt, og dermed hvordan ODM på denne måde kan medvirke til at eksponere museumsområdet. I den kommende tid afholdes møde med Bikubenfondens nytiltrådte direktør om ideerne. Det er tidligere besluttet, at ODM gerne medvirker ved sikring af markedsføring og drift af prisen, i fald det måtte ønskes, men at vi ikke vil ønsker at have noget med selve nomineringen og 4/5

5 bedømmelsen at gøre (da det kan bringe os i et uheldigt afhængighedsforhold). 12. Mødekalender 2011 Den fremsendte mødekalender 2012 blev taget ad notam. 13. Meddelelser Lise Ræder Knudsen fremlagde og udleverede papirkopi af notat om de amtslige tilskuds fordeling efter deres tidligere amtslige tilhørsforhold. 14. Eventuelt Intet til referat 5/5

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 ÅRSBERETNING 2010 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 Forord På initiativ af daværende kulturminister Carina Christensen (C) blev det kulturpolitiske udspil Kultur for alle lanceret

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014 Indledning Efter flere år med hektisk aktivitet som følge af arbejdet med ændringer af museumsloven blev 2013 året, hvor

Læs mere

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail:j.olufsen@email.dk www.sammus.dk November 2011 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, 9732 3793/6971 0008 j.olufsen@mail.dk Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail: j.olufsen@email.dk www.sammus.dk December 2010 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl. 1000 i Odense

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 16. august 2003 kl. 1000 i Odense Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 0BRapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 December 2011 1BHovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-12 Side 13-23 Side 24-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra arbejdsgruppen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere