Udbud af vintertjeneste Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune"

Transkript

1 Udbud af vintertjeneste Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner 7. maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering Betingelser Bestemmelser om udbud og tilbud Optioner Tidsplan for gennemførelse af udbuddet Udvælgelse Tildeling Alternative tilbud Kontrolbud Tilbudsfasen Tilbudsafgivelse Fast pris og dennes betaling Dokumenter Tider og tidsfrister Bod Regnefejl i entreprenørens tilbud Ændringer i opgaven Forsikring Ansvar Entreprenørens arbejdsledelse Vilkår Gyldighedsområde Opgavens karakter Opgavens omfang Ændring i opgaven Tilstræbt kvalitet Ordregivers ydelser Entreprenørens ydelser Entreprenørens kontrol Ordregivers kontrol Instruks - snerydning med traktor Forberedelser inden vinter Udkald Arbejdets udførelse Sikkerheds- og betjeningsinstruks for sneplov Kontrol Tilbuds- og afregningsgrundlag Beredskabstillæg Timeprisafregning Retningslinier for prisregulering Regler for betaling Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder Tilbudslisten... 30

3 1 Orientering Vintertjenesten omfattet af dette udbud omfatter snerydning m.m. på Faxe Kommunes trafikarealer. Udbuddet omfatter snerydning på kørebaner med 11 traktorer, snerydning og glatførebekæmpelse på stier o.l. med 4 mand med redskabsbærer til håndarbejde, samt snerydning/flytning med 8 specialmaskiner (4 rendegravere og 4 gummigeder) i vinterberedskabsperioden 15. oktober april 2015 til og med 15. oktober april 2018, hvorefter kontrakten ophører uden opsigelse fra nogen af parterne. Ordregiver har dog option på forlængelse i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, samt option på gennemførelse af saltning af saltrute med én traktor, jf. punkt 2.2. Hver maskinenhed udgør en selvstændig entreprise. Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes: 0-10 udkald til snerydning på kørebaner med traktor udkald til saltning på kørebaner med traktor (option) udkald til snerydning og glatførebekæmpelse på stier ved håndarbejde udkald til snerydning/flytning med specialmaskiner. Vintertjenesten skal i hele beredskabsperioden kunne udføres alle dage på alle tider af døgnet. Ordregiver er: Faxe Kommune Park & Vej Bækvej Haslev Att. Jørgen Veisig Udbudsmaterialets struktur: Betingelser: Betingelserne omfatter primært de overordnede juridiske rammer, der vedrører opgaven, og som især kommer i brug hvis problemer opstår. Udbuddets juridiske grundlag er EU's Udbudsdirektiv for den offentlige sektor, samt AB 92 med Faxe Kommunes tilføjelser. Betingelserne supplerer således AB 92. Vilkår: Vilkårene indeholder en beskrivelse af opgaven, samt ordregivers og entreprenørs krav hhv. ydelser til hinanden som en del af samarbejdet om opgavens løsning. Det er forhold der skal være på plads inden arbejdet påbegyndes, og op- 3 af 30

4 retholdes gennem hele entreprisen. Vilkårene indeholder endvidere krav til kontrol. Vilkårene er supplerende til AB 92. Instrukser: Instrukserne redegør for hvordan opgaven skal løses. De målretter sig mod det daglige arbejde og dets gennemførelse. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuds- og afregningsgrundlaget redegør for forhold vedr. betaling for arbejdet, herunder ændringer i betalingsforholdene og prisregulering. Tilbuds- og afregningsgrundlaget indeholder en specificering af opgavens opdeling og omfang på de enkelte ydelser. Tilbudslisten (TBL): Tilbudslisten indeholder skemaer til brug for afgivelse af tilbud på de enkelte opgaver og entrepriser, samt skemaer til oplysning om forhold vedr. mandskab og materiel, samt øvrige forhold der skal oplyses om ved tilbudsafgivelsen. 4 af 30

5 2 Betingelser 2.1 Bestemmelser om udbud og tilbud Arbejdet er udbudt i offentligt udbud i henhold til EU s udbudsdirektiv. Arbejdet udbydes i følgende entrepriser: Snerydning på kørebaner med 11 traktorer Snerydning og glatførebekæmpelse på stier o.l. ved håndarbejde med 4 mand med redskabsbærer e.l., samt Snerydning/flytning med 8 specialmaskiner (4 rendegravere og 4 gummigeder) Hver maskinenhed udgør en selvstændig entreprise. Vintertjenesten omfatter snerydning på kørebaner, cykelstier samt parkeringspladser, buslommer og torve m.m. Udførelsen skal kunne ske med start på vilkårlig rute/sted i hele Faxe Kommune. Der kan afgives tilbud på en eller flere af de anførte entrepriser. Der skal udfyldes en tilbudsliste pr. entreprise. Nærværende udbudsmateriale vil sammen med eventuelle rettelsesblade og tilbudsgivers tilbud udgøre kontraktgrundlaget. 2.2 Optioner Ordregiver har option på gennemførelse af saltning af saltruterne 3 og 11 ved en selvstændig, supplerende entreprise med én traktor. Denne traktor vil i givet fald ikke skulle udføre snerydning. På Tilbudslisten (TBL) kan tilbudsgiver anføre, såfremt tilbuddet ikke gøres gældende for denne option. Særlige vilkår og instruks for denne option fremgår af vedlagte bilag. Ordregiver har endvidere option på forlængelse af kontrakterne i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 15. oktober april Tidsplan for gennemførelse af udbuddet Udbuddet foretages efter følgende tidsplan: 7. maj 2014 Udbudsbekendtgørelsen er sendt til EU-Tidende til offentliggørelse, og udbudsmaterialet kan fra denne dato hentes på kommunens hjemmeside, under overskriften Udbud af vintertjeneste, af 30

6 17. juni 2014 Frist for tilbudsgivning udløber, jf. punkt juli 2014 Beslutning om valg af tjenesteydere forventes at være truffet og resultatet meddeles tilbudsgiverne 2. juli 2014 Stand-still perioden træder i kraft 14. juli 2014 Stand-still perioden er udløbet og indgåelse af kontrakter kan igangsættes 15. oktober 2014 Vintersæsonen 2014/2015 starter 2.4 Udvælgelse For at kunne få overdraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere sin ret til at udføre erhvervet, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen ved: Retten til at udføre erhvervet: Dokumentation for sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, ved, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hvert materiel (TBL). Økonomisk og finansiel formåen: Tro- og loveerklæring m.v., bl.a. om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, ved underskrevet forside til tilbudsliste (TBL). Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse, at forlange en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen af den/de tildelte virksomhed(er), højst 6 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 45 stk. 1 og stk. 2, litra a) - c) og e) - f). Teknisk og/eller faglig formåen: Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave (ved ud fyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Dokumentation for personalets uddannelse (ved udfyldt oplysningsbilag for hvert materiel) (TBL). Dokumentation for personalets erfaring. Man skal have minimum 40 timers erfaring med sneplovskørsel i de 3 foregående vintre pr. hovedchauffør for traktorer. Dokumentation påføres tilbudslistens punkt om dette, samt på tilbudslistens oplysningsskema, suppleret af en separat referenceliste, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hos hvilke kunder personalet har opnået sin erfaring med snerydning hos. For hver reference skal fremgå antal timer der er kørt, samt kontaktoplysninger på kunden/kunderne, som Faxe Kommune kan kontakte. Der stilles ingen krav til øvrige chaufførers erfaring i forbindelse med udvælgelsen. Generelle krav til materiel, udkaldstid og uddannelse er anført i afsnit 3 "Vilkår". Såfremt der anvendes underentreprenører skal disse fremgå af tilbuddet (oplysningsskemaer som bilag til tilbudslisten (TBL)). Eventuelle underleverandørers 6 af 30

7 chaufførers erfaring skal fremgå heraf. Det er tilbudsgivers ansvar til enhver tid at kunne dokumentere, at underentreprenøren opfylder kontraktens/udbudsmaterialets krav. 2.5 Tildeling Ordregiver vil vælge tilbud ud fra kriteriet den laveste pris, således at den billigste vælges først, dernæst den næst billigste, indtil det ønskede antal entrepriser er opnået. Den billigste maskine vil i øvrigt være den der bliver kaldt ud først i de situationer hvor kun dele af vinterberedskabet kaldes ud, ligesom den billigste vil få flest timer ved at denne også sendes hjem som en af de sidste når indsatsen med snerydning er ved at være tilendebragt og beredskabet (antallet af køretøjer der deltager) aftrappes. Ved bedømmelse af tilbuddene anvendes den tilbudte timepris. Der indgås kun aftaler med leverandører der har erfaring med sneplovskørsel. Dokumentation for dette skal vedlægges. Som tilstrækkelig erfaring for snerydning med traktorer skal man de sidste 3 vintre have kørt minimum 40 timer. Såfremt ordregiver ønsker at gøre brug af optionen for saltning, tildeles denne entreprise først. Herefter tildeles de 11 snerydningsentrepriser. 2.6 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 2.7 Kontrolbud Ordregiver vil ikke udforme kontrolbud. 2.8 Tilbudsfasen Det forudsættes at de bydende, inden tilbud afgives, har gjort sig bekendt med arbejdets omfang og forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Dersom noget i udbudsmaterialet er uklart for tilbudsgiver, skal han fremsende spørgsmål skriftligt, gerne pr. mail. Faxe Kommune kan offentliggøre svar på spørgsmål indtil 6 dage før tilbudsfrist, jf. nedenfor. For at sikre, at kommunen rent praktisk kan overholde denne frist, opfordres til, at alle spørgsmål stilles til kommunen senest 10 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål, mærket Udbud af vintertjeneste, 2014, stilles til: 7 af 30

8 Faxe Kommune Center for Ejendomme Park og Vej Tingvej Haslev Faxe Kommune vil offentliggøre spørgsmål og tilhørende besvarelse på kommunens hjemmeside under overskriften Udbud af vintertjeneste, 2014 senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af offentliggørelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Faxe Kommune forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Faxe Kommunes eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af tilbudsgiverne. Materialet offentliggøres på kommunens hjemmeside under overskriften Udbud af vintertjeneste, Tilbudsafgivelse Tilbudsgiveren skal ved tilbudsafgivelsen udfylde tilbudsliste for hver entreprise, han ønsker at afgive tilbud på. Tilbudsgiver skal vedlægge et oplysningsskema for hver maskinenhed der afgives tilbud for samt erklæring på tro og love m.v., bl.a. om ubetalt forfalden gæld. Alle tilbudslister og oplysningsskemaer skal være udfyldt i deres helhed. Organisationernes standardforbehold vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Alle øvrige forbehold accepteres ikke, og vil medføre at tilbuddet betragtes som værende ukonditionsmæssigt. Tilbud skal afleveres i én original inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert. Tilbudskuvert mærket "Udbud af vintertjeneste i Faxe Kommune, 2014, Snerydning med traktorer m.m." samt oplysninger om afsender og telefonnummer modtages indtil: Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 13:00, på adressen Faxe Kommune, Center for Ejendomme, Tingvej 7, 4690 Haslev. Der vil ikke være adgang til overværelse af åbning af tilbud. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder efter tilbuddets åbning. Ordregiver forbeholder sig ret til at lade en eller flere af de udbudte entrepriser udgå. 8 af 30

9 2.10 Fast pris og dennes betaling Arbejdet er udbudt til fast pris og tid med en fastprisperiode til 1. juli Principperne i prisregulering fremgår af Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) i afsnit 5. Principperne for afregning fremgår ligeledes af TAG Dokumenter For entreprisen gælder følgende dokumenter i den angivne rækkefølge: a) Udbudsbekendtgørelsen b) Tilbudslisten (TBL) med tilhørende bilag c) Nærværende Betingelser d) Vilkår e) Instruks snerydning med traktorer f) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) g) Bilag: Vilkår og Instruks for optionen saltning h) Rutekort for optionen saltning i) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægs- virksomhed, Boligministeriet, december 1992 (AB 92), med Faxe Kommunes tilføjelser j) Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., Vejregelrådet, oktober 2013, 6rkning+af+vejarbejder&docId=vd-anlaeg-afmaerkning full De under punkt a-h angivne materialer, alle dateret 7. maj 2014, er en del af udbudsmaterialet, der fremgår af Faxe Kommunes hjemmeside under overskriften Udbud af vintertjeneste, Pkt. i og j kan via de indsatte links hentes på internettet Tider og tidsfrister Entrepriserne kan påregnes overdraget jf. tidsplan i punkt 2.2. Ordregiver kan herudover frit vælge option på op til 2 x 1 sæson udover kontraktperioden. Ordregivers eventuelle beslutning om udnyttelse af optionerne vil blive meddelt senest 15. april 2018 hhv Arbejdet gennemføres inden for beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden er fra 15/10 til og med 15/04 det efterfølgende år. Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve)monteret eget/ordregivers materiel, samt fået køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. 9 af 30

10 Entreprenøren skal senest 30 dage før beredskabsperiodens start have afleveret opdaterede skemaer om materiel og chauffører, telefonnumre mv. Efter modtagelse af dette indkalder ordregiver med 5 dages varsel entreprenøren til orienteringsmøde, som entreprenøren er pligtig deltager i. Sideløbende med dette skal entreprenøren prøvemontere eget/ordregivers materiel efter nærmere aftale med ordregivers værksted. Entreprenøren er forpligtet til selv at levere og montere diverse beslag mv. for tilpasning af traktor til ordregivers udstyr (se nærmere herom i Vilkår). Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter traktor, skal dette godkendes af ordregiver, og entreprenøren skal afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv. Entreprenøren skal møde klar til arbejde, inden for de følgende tidsfrister: Ved udkald til snerydning skal chaufføren/kolonnen påbegynde sit arbejde på ruten senest 1 time og 30 min. efter udkald. Chauffører til specialmaskiner skal påbegynde deres arbejde senest 1 time og 30 min. efter udkald. Mandskab til håndarbejde skal møde på ordregivers plads senest 45 min. efter udkald. For optionen saltning gælder: Entreprenøren skal stille på ordregivers plads hurtigst muligt, og senest 45 min. efter udkald til saltning. Aflevering af materiel, der evt. er stillet til rådighed af ordregiver, skal ske i perioden 15/04 til 15/05, på de af ordregiver angivne adresser i Faxe Kommune. Entreprenøren skal have modtaget kvittering fra ordregiver for godkendt aflevering Bod Der betales bod pr. påbegyndt uge på kr.: Ved overskridelse af frist for klargøring, montering og besigtigelse af materiel ved beredskabsperiodens start, jf. punkt 2.12 Ved undladelse af opretholdelse af materiellet i funktionsdygtig stand i hele beredskabsperioden, jf. punkt 2.12 Gentagne overskridelser af disse frister vil blive betragtet som kontraktbrud, der udover at opkræve bod berettiger ordregiver til øjeblikkelig ophævelse af kontrakten. Der betales bod for overskridelse af udkaldsfrist, pr. gang baseret på timeprisen for det pågældende arbejde: 10 af 30

11 3-30 min min. udover 60 min. udeblivelse 1 * timepris 3 * timepris 5 * timepris 8 * timepris Ved udeblivelse kan ordregiver udover at opkræve bod lade arbejdet udføre for entreprenørens regning, således at ordregiver holdes skadesløs. Gentagen forsinkelse eller udeblivelse behandles som kontraktbrud, der berettiger ordregiver til øjeblikkelig ophævelse af kontrakten. Det betragtes som udeblivelse, såfremt ordregiver i løbet af mindst tre telefonopkald inden for mindst 10 minutter ikke får kontakt med entreprenøren, eller såfremt entreprenøren uden at det er meddelt/aftalt med ordregiver undlader at stille med det aftalte mandskab og materiel inden for 60 minutter efter udkaldsfristen. Bodskravet bortfalder kun i tilfælde af force majeure Regnefejl i entreprenørens tilbud Ved regnefejl i entreprenørens tilbud skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af ordregiver, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med den samlede sum pr. entreprise Ændringer i opgaven Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre udstrækningen af de enkelte entrepriser, så beredskabet udnyttes optimalt til gavn for trafikanternes fremkommelighed Overdragelser Entreprenøren kan ikke overdrage aftalen hverken helt eller delvist til tredjemand uden ordregivers forudgående skriftlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Fordringer, der udspringer af aftalen, kan heller ikke belånes, uden at entreprenøren i hvert enkelt tilfælde forud har indhentet ordregivers skriftlige godkendelse. Aftalen kan dog danne grundlag for kassekredit på almindelige betingelser og/eller være genstand for en faktureringsaftale, såfremt aftalens vilkår ikke ændres herved. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenøren tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. 11 af 30

12 2.17 Mangler Såfremt en af parterne ikke overholder sine forpligtigelser er der tale om en mangel. Manglende overholdelse af forpligtigelser kan medføre erstatningsansvar og opsigelse af kontrakten. Væsentlige mangler berettiger til at ophæve kontrakten uden varsel. Ved væsentlige mangler forstås bl.a.: - Når man har tilsidesat sine forpligtigelser gentagne gange - misbrug af indsamlede data - brud på tavshedspligten 2.18 Forsikring Entreprenøren skal have tegnet de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer for eget materiel, med hensyn til uheld under arbejdet. Entreprenøren bærer selv ansvaret for skader, også de, der er forvoldt på tredje mand med det materiel, der evt. er udleveret af ordregiver Ansvar Entreprenøren har ansvaret for at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for en hver skade, som sker under arbejdets udførelse samt for eventuelle skader på ordregivers materiel under hans varetægt, herunder ved opbevaring af ordregivers materiel på egen plads. Ved hændelige skader på ordregivers vejudstyr og materiel, op til kr. pr. entreprise pr. vintersæson, kræves ikke erstatning. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren Entreprenørens arbejdsledelse Operatøren og eventuelle underentreprenører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 12 af 30

13 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155). Operatøren og dennes underentreprenører skal endvidere respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Kommunen ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos operatøren af de udbudte ydelser. Operatøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som operatøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Kommunen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Operatøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være kommunen i hænde senest fem arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser, samt opholds- og arbejdstilladelser. 13 af 30

14 3 Vilkår 3.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for: - Snerydning på kørebaner med 11 traktorer - Snerydning og glatførebekæmpelse på stier o.l. ved håndarbejde med 4 mand med redskabsbærer, samt - Snerydning med 8 specialmaskiner (4 rendegravere og 4 gummigeder) Vilkårene er suppleret af afsnit 4 Instruks for snerydning med traktor. 3.2 Opgavens karakter Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold. Rigtig udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal det så vidt muligt undgås at der efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv. sker tilsprøjtning af cyklister, biler og andet med sne fra plove udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes. Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinier, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt. 3.3 Opgavens omfang Snerydning udføres på kørebaner, stier og pladser mv. ved anvendelse af lastbiler og traktorer. Udførelse med lastbil er udbudt i sideløbende udbud med selvstændige entrepriser. Til særlige snerydnings- og læsningsopgaver herunder læsning af salt anvendes specialmaskiner som gummiged og rendegravere. Traktorer Snerydning med traktor gennemføres især i byområder og på stier, samt hvor lastbiler i øvrigt ikke hensigtsmæssigt kan komme frem, og hvor der i øvrigt måtte være behov for det. Snerydning på kørebaner gennemføres med ordregivers sneplov. Traktorerne vil 14 af 30

15 om nødvendigt køre i forskudt kolonnekørsel. Snerydning vil kunne finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald/snefygning. Håndarbejde: Opgaven omfatter: Grusning/saltning Saltning med samtidig fejning Snerydning med kost, skraber eller sneslynge Snerydning med samtidig grusning. Opgaven gennemføres på nedennævnte steder, hvor kommunen som vejbestyrelse, som grundejer eller efter aftale, er forpligtet til at udføre vintertjeneste. Udvalgte fortove, hvor kommunen udfører vintertjeneste Busperroner Arealer i vejkryds, der er reserveret til fodgængere, herunder fodgængerfelter Passager mellem fortove og andre færdselsarealer Institutioner Gangarealer på rastepladser Trapper Gangbroer Invalideparkeringspladser Indkørsler. Entreprenøren skal stille med køretøj til transport mellem arbejdssteder. Ordregiver stiller alt andet værktøj/småt materiel til rådighed. Arbejdet udføres typisk med håndværktøj, ved strøning, fejning, skovling eller skrabning, eller ved små selvkørende traktorer/koste eller redskabsbærere. Gummiged/rendegraver Vintertjeneste med specialmaskiner omfatter opgaver af forskellig karakter. Rydning/flytning af sne er en specialopgave, der primært finder sted, når lastbilplovene ikke kan holde vejene åbne, og sneen på særligt udsatte steder (under snestorm) skal flyttes. Læsning af sne finder sted i særlige områder, fx byporte, de indre bykvarterer o.l. steder, hvor trafikken ikke kan forløbe ordentligt, med mindre sneen køres bort. Der kan i særlige tilfælde også være behov for at benytte specialmaskinerne til læsning af salt på materialegårdene. Generelt for alle opgavetyper gælder at et udkald som minimum afregnes med 5 timer. Der vil i forbindelse med udkaldet blive udleveret kort eller liste med angivelse af hvilke arealer der ønskes ryddet for sne. 15 af 30

16 3.4 Ændring i opgaven Ordregiver fastlægger ved udkaldet startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte udkald i samarbejde med entreprenøren. Dette kan senere ændres afhængigt af vejr- og mandskabssituationen. Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver fx ved begrænset snemængde ikke udkalder entreprenøren, idet der kun udkaldes det absolut nødvendige materiel for at løse snerydningsopgaven. Dette sker uden erstatning til entreprenøren. 3.5 Tilstræbt kvalitet Snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner og stier tilstræbes udført efter kommunens vinterregulativ og tilknyttede servicemål. Det er chaufførens pligt at oplyse vintervagten om ændringer i vejrliget under indsatsen. 3.6 Ordregivers ydelser Orienteringsmøder og instruktion Ordregiver afholder hvert år inden beredskabsperiodens start ét informationsmøde. På mødet redegøres der for vintertjenestens samlede beredskab og styring. Herudover gives nødvendig instruktion om hver opgavetype. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Entreprenøren og hans chauffører, arbejdsledere og holdledere skal alle deltage i disse møder. Afregningen for deltagelse i møder mv. skal være indeholdt i entreprenørens beredskabsvederlag. Organisation Ordregiver opretholder døgnet rundt i perioden 15/10 til 15/04 et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid. Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Ordregivers materielgårde med værksteder er beliggende på: Bækvej 3, 4690 Haslev, og Rosenkildevej 10, 4640 Faxe 16 af 30

17 Ved snevejr er beredskabet udvidet med tilsynsførende i marken. Entreprenøren og hans chauffører vil i denne situation kunne modtage instrukser via de tilsynsførende. Ordregivers materiel Ordregiver stiller følgende materiel til rådighed for entreprenøren: Snerydning med traktor: Ordregiver stiller sneplov til rådighed, til montering på entreprenørens traktor. Entreprenøren skal selv montere ordregivers materiel på sine traktorer, og selv levere nødvendige tilpasninger, A-ramme og beslag m.v., som beskrevet i afsnit 3.7. Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde: Ordregiver stiller håndværktøj/småt materiel til rådighed for udførelse af håndarbejde. Snerydning/flytning med specialmaskiner: Ordregiver stiller ikke materiel til rådighed for udførelse med specialmaskiner. Generelt: Dataopsamlings- og GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse kan efter ordregivers skøn udleveres til entreprenøren. Entreprenøren skal i den forbindelse acceptere, at ordregiver evt. monterer antenne til GPS- udstyr. Entreprenøren skal inden beredskabsperiodens start fremstille sit køretøj monteret med eget eller ordregivers udstyr til besigtigelse hos ordregiver. Ordregiver indkalder hertil. Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter køretøj, skal entreprenøren afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv. Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af denne entreprise. Ordregivers materiel opbevares i beredskabsperioden hos ordregiver eller på en af ordregiver godkendt plads hos entreprenøren. Entreprenøren skal renholde og passe ordregivers sneplove, inkl. smøring og kontrol af dæktryk mv. Entreprenøren er ansvarlig for at skær og andre sliddele skiftes i rette tid. Udskiftning foretages på ordregivers værksted/på et af ordregiver anvist værksted såfremt det er ordregivers materiel. Entreprenørens materiel vedligeholdes efter ovenstående principper af entreprenøren for entreprenørens egen regning. Entreprenøren skal rengøre og smøre sneplovene inden de stilles på pladsen. Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af 17 af 30

18 entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage). Entreprenørens ansvar for skader fremgår af betingelserne. Materialer Ordregiver leverer plovskær, samt sand/grus til håndarbejde. Faktureringsgrundlag Ordregiver udfylder for hvert udkald rekvisition, der efterfølgende bruges af entreprenøren til fakturering Entreprenørens ydelser Planlægning Entreprenøren skal inden den første beredskabsperiodes start, sammen med ordregiver, gennemgå de områder som entreprenøren primært vil udkaldes til. Målet er at tilrettelægge opgaven så de vigtigste veje og stier bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres. Gennemgangen vil blive lagt til grund for den områdeafgrænsning, som efterfølgende udarbejdes af ordregiver. Denne områdeafgrænsning vil være udgangspunktet for hvad entreprenøren udkaldes til. Vejr- og mandskabssituationen kan dog ændre på dette. Ordregiver angiver i hvilken overordnet rækkefølge arbejderne skal gennemføres. Entreprenøren skal hvert år senest 30 dage inden beredskabsperiodens start opdatere skemaer om køretøj, materiel og mandskab og telefonnumre, jf. Betingelser punkt 2.12, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale kan være klar i godt tid inden ordregivers besigtigelse og beredskabsperiodens start. Entreprenøren skal til ordregivers grønne regnskab oplyse om køretøjernes gennemsnitlige forbrug af brændstof pr. time ved snerydning mv. Udførelse Under arbejdets udførelse skal entreprenøren sikre, at der køres efter de udleverede kort, at de vigtigste veje bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres. Såfremt ordregiver efterfølgende udleverer nye kort, påhviler det entreprenøren at orientere alle chauffører om disse ændringer. Ruten er tegnet som farvede streger, der markerer de kørebaner/p-pladser der skal ryddes, men rydningen på kørebaner omfatter også svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, rastepladser o.l. Chaufføren skal løbende tjekke sneploven og om nødvendigt justere slæbesko/støttehjul så sneploven kører optimalt. Chaufføren skal endvidere tjekke sliddet på skæret og køre på kommunens værksted og få skiftet skæret inden 18 af 30

19 skæret er slidt op over plovens materiale. Værkstedsbesøg meldes til vintervagten med det samme. Det er chaufførens pligt at oplyse vintervagten om ændringer i vejrliget under indsatsen. Ledelse Entreprenøren meddeler ordregiver hvem der til hver en tid er chauffør på det enkelte køretøj. Arbejdet gennemføres af chaufføren, som arbejder under instruktion fra og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om arbejdets gennemførelse. Hvor arbejdet gennemføres som kolonnekørsel eller anden form for samarbejde mellem flere køretøjer udpeges en kolonneleder, som kan være en entreprenør eller en kommunal maskine. Kolonnen ledes herefter af kolonnelederen som arbejder under instruktion fra og træffer eventuelle aftaler med vintervagten om arbejdets gennemførelse. Chauffører skal være udstyret med mobiltelefon som skal være tændt (og kunne høres) under indsatsen. Beredskab Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden, som strækker sig fra 15/10 til 15/04 det efterfølgende år, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 25 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende. Ved ændring af telefonnummer skal dette både mundtligt og skriftligt meddeles til vintervagten. Udkald Vintervagten udkalder entreprenøren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt. Entreprenøren udkalder selv sine chauffører, medmindre der er truffet aftale om at vintervagten ringer direkte til dem. Ved udkald til snerydning skal chaufføren/kolonnen påbegynde sit arbejde på ruten senest 1 time og 30 min. efter udkald. Chauffører til specialmaskiner skal påbegynde deres arbejde senest 1 time og 30 min. efter udkald. Mandskab til håndarbejde skal møde på ordregivers plads senest 45 min. efter udkald. Såfremt tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal entreprenøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes. Der henvises endvidere til punkt 2.13 Bod. Arbejdet skal kunne gennemføres uafbrudt dag og nat. Entreprenøren skal sikre 19 af 30

20 afløsning af chauffører og andet personale, så arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanset om personalet evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven. Udkaldet samt arbejdets omfang bliver registreret af vintervagten. Personale Entreprenøren skal til hvert køretøj herunder også specialmaskiner råde over mindst 2 veluddannede chauffører. Entreprenørens chauffører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Mindst én chauffør pr. traktor (hovedchauffør) skal have min. 40 timers snerydningserfaring fra de seneste 3 vintersæsoner, jf. punkt 2.4. Denne hovedchauffør skal som udgangspunkt udfører arbejdet. Når denne, fx i kontinuerligt snevejr, skal afløses af chauffør uden erfaring, skal afløseren deltage som sidemand i minimum 2 timer forud for egen kørsel. Alt personale skal være udstyret med det fornødne værktøj og sikkerhedsudstyr. Chauffører skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 2 beklædning. Personalet skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger. Chauffører skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk. Chauffører skal på materialepladsen selv kunne montere materiellet. Chauffører skal under reparation/vedligehold af ordregivers materiel være behjælpelig og gå til hånde på værkstedet, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedslederen. Telefoner Hvert køretøj skal have sin egen mobiltelefon med håndfri betjening og ladefunktion, med et permanent nummer, så kommunens vinterpersonale kan kontakte chaufføren ud fra forud udarbejdede telefonlister. Ved permanent ændring af telefonnummer, skal dette skriftligt meddeles vintervagten. Under snerydning for Faxe kommune skal telefonen primært anvendes til kommunikation med kommunens vinterpersonale. Samtaler uden betydning for kommunen må foregå i anden telefon. Materiel Entreprenøren skal levere en traktor eller en specialmaskine med fører pr. entreprise hhv. en mand med redskabsbærer, lille traktor eller lignende til udførelse af håndarbejde. Alle køretøjer skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Ordregiver afviser køretøjer, der ikke overholder disse krav. 20 af 30

21 Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes. Entreprenøren leverer selv sliddele mv. til eget materiel. Krav til traktorer: Traktorerne skal til snerydning på kørebaner have en mindste motorydelse på 150 Hk, samt og maksimal bredde på 2,55 m. Traktorer skal til snerydning være forsynet med A-ramme, min. kategori 2, monteret på frontlift, gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. Krav til køretøj til personale til håndarbejde: Køretøjet skal være udstyret med gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.). Krav til specialmaskiner: Gummiged og rendegraver til snerydning, flytning og læsning af sne skal være udstyret med en læsseskovl, der rummer mindst 2,7 m³ og have en læssehøjde på ca. 4 m. Materiellet skal have en mindste motorydelse på 150 hk, og må ikke være forsynet med tænder på skovlen. Øvrigt tilbudt specialmateriel skal have tilsvarende kapacitet. Specialmaskiner skal være forsynet med gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. 3.8 Entreprenørens kontrol Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at: arbejdet igangsættes inden for den fastsatte tidsfrist entreprisen behandles iht. rutekort og instruks materiel behandles, justeres, renholdes og smøres m.m. iht. sikkerheds- og betjeningsinstruks kørehastigheden tilpasses forholdene sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes ved behov. Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal oplyses til vintervagten. 3.9 Ordregivers kontrol Vintervagten og ordregivers tilsyn registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyn- 21 af 30

22 delse og afslutning. Endvidere kontrolleres arbejdets kvalitet stikprøvevis, og at det er udført iht. de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet, skal entreprenøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler. 22 af 30

23 4 Instruks - snerydning med traktor Instruksen er til brug for chaufføren og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start samt under arbejdet udførelse. 4.1 Forberedelser inden vinter Den rute der skal ryddes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Entreprenøren skal gøre sine chauffører bekendt med standardruten, og instruere i eventuelle særlige forhold på ruten. Da der kan ske udkald til hele kommunens område er det vigtigt, at entreprenøren forklarer alle generelle forhold om snerydning med traktor. 4.2 Udkald Chaufføren skal være klar til omgående udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15/10 til 15/04 det efterfølgende år. Udkaldstider fremgår af Vilkår. 4.3 Arbejdets udførelse Chaufføren skal være bekendt med denne instruks samt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for sneplov. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten. Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer selv plov på traktoren, sikrer at alt er spændt ordentligt fast og at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse ved rutens startsted skal chaufføren/kolonneføreren afgive klarmelding til vintervagten over mobiltelefonen og modtage eventuelle yderligere instrukser. Såfremt vintervagten melder optaget påbegyndes arbejdet og der foretages genopkald snarest muligt. Under arbejdets udførelse Snerydning iværksættes normalt når snedækket er større end 2-8 cm. Hvis andet ikke er aftalt med vintervagten, udføres snerydningen i henhold til områdekort og eventuel rutebeskrivelse. 23 af 30

24 Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt. Snerydning i kolonnekørsel skal sikre at kørebanerne bliver rengjort i fuld bredde inkl. svingbaner og buslommer i én og samme gennemkørsel. Snerydning skal foregå i kørebanernes normale trafikretning. Der må dog bakkes med traktorer for at rydde buslommer, svingbaner o.l. Snerydning ved kollonekørsel foregår med 2-4 traktorer i hver kolonne. Den forreste traktor rydder fra vejens midte mod højre, og de efterfølgende traktorer rydder yderligere mod højre side af vejen. Chaufføren skal både ved skrabning sikre, at plov har det rette tryk mod kørebanen og sørge for at sneen så vidt muligt fjernes helt i bund i redskabets fulde bredde. Hastighed og skråstilling af plov skal harmonere, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. Ved snerydning forbi fodgængerovergange, busstoppesteder og vejudmundinger drejes ploven på den bageste traktor i kolonnen vinkelret på kørselsretningen, således at der efterlades mindst mulig sne ud for stoppestedet eller udmundingen. Hvor kørebanen ud for bus- og parkeringslommer eller i anden forbindelse er udvidet, så kolonnen ikke kan rydde vejen i fuld bredde på én gang, skal hele arealet ryddes færdigt, inden kolonnen fortsætter ad ruten. Chaufførerne skal lade trafikken passere, inden der bakkes for at rydde buslommer o.l. Kørehastigheden skal afpasses efter forholdene. Snerydning ved vejkryds og pladser m.m. aftales med vintervagten. Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer og andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydning. Derfor skal følgende hensyn tages: - Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægges hensigtsmæssigt langs vejen, og ikke kastes ind over cykelstier, fortove og naboejendomme. - Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider, til gene for den nedenunder kørende trafik. - Der skal vises hensyn overfor fodgængere, cyklister og andre trafikanter som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. - Der skal vises hensyn overfor parkerede biler, vejens udstyr, herunder kantsten, færdselstavler, kantafmærkning mv. - Langs kørebanekanter mod fortov eller cykelsti skal sneen oplægges i en vold på kørebanen mod fortov eller cykelsti. - Langs kørebanekanter i byområder med rabat, skal sneen skubbes ca. 10 cm ud over asfaltkanten. - Langs kørebanekanter i landområder med rabat skal sneen skubbes så langt ind på rabatten som muligt, for at undgå egentlig sneflytning. Chaufføren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte 24 af 30

25 snerydningsindsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Chaufføren skal regelmæssigt kontrollere plovens skær for nedslidning og herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve plovbladet bliver slidt. Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Når arbejdet indstilles, også midlertidigt, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets omfang. Efter arbejdets udførelse Når arbejdet er afsluttet melder chaufføren/kolonneføreren færdig til vintervagten. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet og kontrolskema udfyldes. Hvis der køres med ordregivers materiel meddeler chaufføren eventuelle konstaterede fejl og mangler ved materiellet til vintervagten. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, plov og saltspreder rengøres, smøres og kontrolskema udfyldes. 25 af 30

26 4.4 Sikkerheds- og betjeningsinstruks for sneplov 0 Sikkerhedsinstruks 0.1 Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden. 1 Før turen starter 1.1 Lys, blink, signalgivningsudstyr og bremser funktionsprøves inden start. 2 Under arbejdets udførelse 2.1 Gummi-/stålskærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen. Justering af plovens tryk foretages med støttehjulet/slæbeskoen. 2.2 For hver 8 driftstimer smøres alle smørenipler. 2.3 Plovskæret kontrolleres jævnligt. Ved nedslidt eller skævslidt plovskær køres på værksted for udskiftning. 3 Efter arbejdets udførelse 3.1 Ploven rengøres ved spuling, hvis det ikke er frostvejr. 3.2 Plovskæret kontrolleres. Ved nedslidt eller skævslidt plovskær køres på værksted for udskiftning. 3.3 Evt. slæbesko kontrolleres. Ved nedslidt slæbesko køres på værksted for udskiftning. 3.4 Alle smørenipler smøres. 4.5 Kontrol Chaufføren udfører kontrol i henhold til pkt. 3.8 Vilkår. 26 af 30

27 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinier ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling. Herudover angiver TAG generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Ved kryds på tilbudslisten kan tilbudsgiver anføre, hvorvidt tilbuddet alene er gældende for snerydning, og således ikke for optionen for saltning, såfremt ordregiver vælger at anvende denne. Entrepriserne tildeles iht. punkt 2.5 Tildeling. 5.1 Faste honorarer Tilbudslistens post 1.1, Beredskabstillæg: Beredskabstillægget er af ordregiver fastsat til kr. pr. traktor til snerydning på kørebaner og pr. mand med køretøj til håndarbejde. Der betales ikke beredskabstillæg for specialmaskiner. Beredskabstillægget er betaling for, at entreprenøren er til rådighed for vintertjenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel. Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende møder og instruktion ved beredskabsperiodens start samt øvrige møder og instruktionskurser, der afholdes af ordregiver. Beredskabstillægget er også betaling for entreprenørens fremvisning/besigtigelse af eget materiel samt modtagelse og montering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens start. Ligeledes er det betaling for afmontering og aflevering af ordregivers materiel ved beredskabsperiodens afslutning. Beredskabstillæg udbetales pr. entreprise pr. år. Beredskabstillægget udbetales med 50 % efter at entreprenøren har fået godkendt materiel, modtaget instruktion og er klar til start og med 50 % efter beredskabsperiodens afslutning, når alt materiel og kontroldokumentation er afleveret. Der ydes ikke ekstrabetaling for entreprenørens anskaffelse af monteringssæt til montering af ordregivers udstyr på entreprenørens køretøj eller for at udstyre entreprenørens køretøj med krævet belysning/afmærkning til at udføre arbejde på vej. Ordregiver leverer de i afsnit 3 Vilkår anførte sneplove til montering på entreprenørens materiel. Det faste honorar anvendes ligeledes for entreprisen saltning, såfremt ordregiver vælger at anvende denne option. 27 af 30

28 5.2 Timeprisafregning Tilbudslistens post 2, Timepriser: Timeprisafregning anvendes for alle entrepriser og er gældende for det pågældende materiel med fører/mand til håndarbejde. Der afregnes pr. påbegyndt halve time, og for minimum 5 timer pr. udkald. Timepris betales fra entreprenøren har meldt sin start på ruten til kommunens vintervagt + en halv time til at dække evt. af- og påmontering af ploven, og indtil den aftalte opgave er løst (inkl. rengøring af ordregivers materiel), eller til vintervagten oplyser at udkaldet ophører. Afslutning af udkald skal altid drøftes med vintervagten, som udfylder rekvisition/afregningsgrundlag til entreprenøren. Der afregnes med 3 timepriser for snerydning på kørebaner med traktor: - Normaltimepris for arbejde udført i normal arbejdstid (post 2.1), dvs. hverdage (mandag-fredag, kl. 7 15). Denne timepris udfyldes af entreprenøren på tilbudslisten. - Overtimepris for arbejde udført uden for normal arbejdstid (post 2.2). Denne timepris er af ordregiver fastsat til entreprenørens normaltimepris tillagt 150 kr. - Ventetimepris (post 2.3), som anvendes når ordregiver indstiller arbejdet midlertidigt, uden at afslutte opgaven samt ved ventetid på værksted under reparation af ordregivers materiel. Denne timepris er af ordregiver fastsat til entreprenørens timepris fratrukket 125 kr. Timepriserne anvendes ligeledes for entreprisen saltning, såfremt ordregiver vælger at anvende denne option. For håndarbejde og specialmaskiner afregnes med samme timepris, uanset tidspunkt på dagen (post 2.1), alle ugens dage. Til orientering kan det oplyses, at ordregiver for en gennemsnitsvinter forventer en fordeling af timerne indenfor hhv. udenfor normal arbejdstid på: 25 % hhv. 75 % for håndarbejde, og 50 % hhv. 50 % for specialmaskiner. 5.3 Retningslinier for prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb iht. Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale iht. Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres iht. anden regulering. 28 af 30

29 Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks for lastvognkørsel. Som udgangsindeks benyttes 2. kvartal-indeks 2014 og som reguleringsindeks benyttes 2. kvartal-indeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. oktober til 30. september. 5.4 Regler for betaling Entreprenøren indsender hver måned elektronisk faktura over det i forrige måned udførte arbejde. Fakturaen udarbejdes på baggrund af ordregivers fakturagrundlag, der samler de rekvisitioner der udstedes for hvert udkald, og som sendes senest d. 10. i hver måned. Ordregiver udbetaler beløbet senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af faktura, såfremt betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved fejl i fakturaen meddeler ordregiver dette senest dagen før betalingsfristen, hvorefter entreprenøren skal fakturere på ny og kreditere den fejlbehæftede faktura. Ordregiver vil hurtigst muligt efter modtagelse af korrekt faktura foretage straks-udbetaling til entreprenøren. Fejlbehæftede fakturaer vil medføre senere betaling til entreprenøren. Arbejder udført i ét kalenderår skal faktureres så faktura er hos ordregiver senest 10. januar i det efterfølgende år. Entreprenøren er ikke berettiget til at opkræve nogen former for gebyr eller renter andet end der følger af lovgivningen. 5.5 Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder Alle mængder er skønnede, idet vintervejret ikke kan forudses. Alle mængder vil kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra det faste beredskabstillæg, der altid vil blive udbetalt jf. TAG pkt Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder alle foreskrevne dokumentationer, samt alle for arbejdets udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser inkl. brug af mobiltelefon. Der ydes ikke ekstrabetaling for entreprenørens anskaffelser til montering af ordregivers udstyr på entreprenørens køretøj eller for at udstyre entreprenørens køretøj med krævet belysning/afmærkning til at udføre arbejde på vej. 29 af 30

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune Til de bydende ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 6. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG PROJEKTNR A087274 Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere