Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakterne blev herefter indgået samme dag."

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal Transport Flytteforretning ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune (advokat Henrik Holtse, Århus) Ved bekendtgørelse af 17. juni 2009 iværksatte Hedensted Kommune en tilbudsindhentning efter Tilbudslovens afsnit II (lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) vedrørende 14 kontrakter om snerydning og glatførebekæmpelse i Hedensted Kommune. Hver af de 14 kontrakter omfattede en enkelt rute. Tilbudsgiverne kunne afgive tilbud på en eller flere kontrakter. Kontrakterne skulle indgås for perioden fra vinteren 2009/2010 til og med vinteren 2012/2013. Tildelingskriteriet var fastsat til»laveste pris«. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 14. august 2009 havde 15 virksomheder, herunder Klaus Kristoffer Larsen A/S, Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S og Universal Transport Flytteforretning ApS, afgivet tilbud på en eller flere af kontrakterne. Den 2. september 2009 besluttede indklagede at indgå kontrakt med følgende virksomheder: Rute nr. 1 5, nr. 7 og nr. 9 Rute nr. 6 Rute nr. 8 Rute nr Rute nr. 12 Rute nr. 13 Rute nr. 14 Søren Rasmussen & Søn A/S Hans Rasmussen & Sønner ApS Alfred Nielsen A/S Ejvind Laursen A/S Vognmand Erik Højberg HedeDanmark A/S Kurt Holm og Sønner A/S.

2 2. Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Den 3. september 2009 indgav klagerne, 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S, 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S og 3. Universal Transport Flytteforretning ApS, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Hedensted Kommune. Klagerne fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 28. september 2009 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 28 ved den 17. juni 2009 at iværksætte en tilbudsindhentning efter Tilbudslovens afsnit II vedrørende 14 kontrakter om»udførelse af dele af vintertjenesten i Hedensted Kommune for perioden fra vintersæsonen 2009/10 til og med sæsonen 2012/2013«, uanset indklagede havde pligt til at udbyde kontrakterne efter Udbudsdirektivet. Påstand 2 (subsidiær i forhold til påstand 1) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 15 d, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip og proportionalitetsprincip ved at afvise tilbuddet fra Klaus Kristoffer Larsen A/S med den begrundelse, at tilbuddet ikke som fastsat i betingelserne for tilbudsindhentningen var vedlagt bilag 2 og 3, som indklagede først modtog fra virksomheden efter tilbudsfristens udløb. Påstand 3 (subsidiær i forhold til påstand 1) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 15 d, stk. 1, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip og proportionalitetsprincip ved at afvise tilbuddet fra Universal Trans-

3 port Flytteforretning ApS med den begrundelse, at tilbuddet ikke som fastsat i betingelserne for tilbudsindhentningen var vedlagt bilag 2 og 3, som indklagede først modtog fra virksomheden efter tilbudsfristens udløb. 3. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med det»euudbudsretlige effektivitetsprincip«ved den 2. september 2009 at indgå kontrakter med Søren Rasmussen & Søn A/S, Hans Rasmussen & Sønner ApS, Alfred Nielsen A/S, Ejvind Laursen A/S, Vognmand Erik Højberg, Hede- Danmark A/S samt Kurt Holm og Sønner A/S, uanset indklagede var bekendt med, at klagerne ville indgive klage til Klagenævnet med begæring om opsættende virkning. Påstand 5 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutninger af 2. september 2009 om at indgå kontrakter med Søren Rasmussen & Søn A/S, Hans Rasmussen & Sønner ApS, Alfred Nielsen A/S, Ejvind Laursen A/S, Vognmand Erik Højberg, HedeDanmark A/S samt Kurt Holm og Sønner A/S. Klagerne har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har vedrørende påstand 1-5 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder: I indklagedes»udbudsbrev«af 17. juni 2009 står der bl.a.:»de anmodes hermed om at afgive tilbud på udførelse af dele af vintertjenesten i Hedensted Kommune for perioden fra vintersæsonnen 2009/10 til og med sæsonnen 2012/2013. Nærværende udbud omfatter 14 ruter, opdelt på følgende entreprisertyper: 1: 4 ruter omfattende snerydning, saltspredning og kombikørsel (Hver enkelt rute omfatter 2 lastbiler, 1 med spreder og plov

4 4. samt 1 med plov). Ruterne omfatter klasse 1 veje. 2: 10 ruter omfattende snerydning, saltspredning og kombikørsel på øvrige veje Vintertjenesten omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 800 km kørebane. Hver rute udgør en selvstændig entreprise. Til alle ruterne omfattende saltspredning, snerydning og kombikørsel kræves at entreprenøren råder over udstyr til spredning af befugtet salt med en variabel spredebredde på fra 2 til 6 meter. Til hver rute omfattende snerydning på veje skal entreprenøren anvende eget materiel. Materiellet skal monteres på bil eller traktor som angivet i tilbudslisten under Særlige vilkår for de enkelte ruter. Til snerydning ved busholdepladser og forgængerovergange skal entreprenøren råde over rendegraver/gummiged eller tilsvarende som angivet i tilbudslisten under Særlige vilkår for de enkelte ruter. Arbejdets omfang, herunder antal af udkald, er afhængig af vejrliget, og skal kunne gennemføres på alle tider af døgnet. I en normal vinter kan der forventes: Entreprise 1 4: Ca. 100 udkald til saltning, Ca. 75 timers snerydning, Ca. 100 timers kombineret snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner, Entreprise nr. 5 14: Ca. 40 udkald til saltning, Ca. 75 timers snerydning, Ca. 100 timers kombineret snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner, Vejledende årligt timeforbrug til beregning af tilbudsprisen fremgår af tilbudslisterne. Langt de fleste udkald finder sted helt eller delvist udenfor normal arbejdstid. Bestemmelser om udbud og tilbud

5 5. Arbejdet er udbudt i henhold til Tilbudsloven (LBK nr af 07/12/2007). Arbejdet er udbudt i offentlig licitation ved bekendtgørelse den 17. juni Der kan gives tilbud på én eller flere (evt. alle) af de 14 entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes. Der kan på tilbudssamlelisterne anføres et maksimalt antal entrepriser, som ønskes overdraget, ligesom der kan anføres en reduktion i tilbudsprisen ved samlet overdragelse af flere entrepriser. Bygherren forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud udfylde hele tilbudslisten med alle tilhørende bilag, herunder Erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Til tilbudslisterne hører»bilag 1 Erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige«,»bilag 2 Oplysningsskema om Lastbil (kombibil saltspreder + sneplov)«og»bilag 3 Oplysningsskema lastbil (snerydning 2. plov)«. I klagernes foreløbige klageskrift står der bl.a.:»under åbningen af tilbuddene meddelte indklagede, hvilke tilbudsgivere, som havde fået de udbudte ruter tildelt, idet indklagede dog konstaterede, at tilbuddene fra Universal Transport Flytteforretning ApS og Klaus Kristoffer Larsen A/S ikke var vedlagt tilbudslistens bilag 2 og 3 omfattende datablade over materiel til udførelse af den udbudte vintertjeneste m.v. Disse tilbudsgivere blev derfor anmodet om at fremlægge de nævnte bilag.«indklagede vurderede, at tilbuddet fra 3. Universal Transport Flytteforretning ApS og tilbuddet fra 2. Klaus Kristoffer Larsen A/S var ukonditionsmæssige, fordi tilbuddene ikke var vedlagt bilag 2 og 3, og underrettede den 18. august 2009 telefonisk virksomhederne herom. Den 19. august 2009 modtog indklagede bilag 2 og 3 fra de to virksomheder. Indklagede

6 afholdt herefter den 20. august 2009 møde med virksomhederne, der gjorde gældende, at tilbuddene var konditionsmæssige. 6. I et brev af 24. august 2009 fremsendt med til indklagede anførte advokat Peter Lund Meyer, der på dette tidspunkt alene var advokat for klageren 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S, at betingelserne for tilbudsindhentningen måtte forstås således, at tilbudsgiverne kunne vælge først at indlevere bilag 2 og 3 til indklagede efter tilbudsfristens udløb, og at Klaus Kristoffer Larsen A/S tilbud derfor var konditionsmæssigt. Advokaten anførte endvidere, at kontrakterne vedrørende ruterne 1, 3, 5, 10 og 11 skulle tildeles virksomheden, hvis tilbud for så vidt angår disse ruter indeholdt den laveste pris. I et brev af 31. august 2009 ligeledes fremsendt med til indklagede fastholdt advokaten, at tilbuddet skulle anses som konditionsmæssigt. I et brev af 2. september 2009 fremsendt med til indklagedes advokat, advokat Henrik Holtse, anførte advokat Peter Lund Meyer bl.a.:»som drøftet er det min vurdering, at udbuddet af den omhandlede vintertjeneste skulle været foretaget i henhold til Udbudsdirektivet og ikke Tilbudsloven. Kontraktsummen for de udbudte 14 ruter overstiger væsentligt tærskelværdien i EU s Udbudsdirektiv på DKK , dette allerede for så vidt angår den årlige kontraktsum for de 5 ruter, som Klaus Kristoffer Larsen A/S afgav tilbud på. Endvidere skal den omhandlede ydelse betragtes som A-ydelse omfattet af Udbudsdirektivets art. 20. Min klient har efterfølgende orienteret mig om, at Hedensted Kommune skulle have tilkendegivet over for min klient, at kommunen har truffet beslutning om tildeling af ruterne 1, 3, 5, 10 og 11 til anden side. Jeg går ud fra, at denne tilkendegivelse er sket før vores telefoniske drøftelse af sagen, og forventer som aftalt Deres meddelelse i løbet af i dag om, at Hedensted kommune vil være indstillet på at annullere udbudsproceduren med henblik på genudbud i henhold til Udbudsdirektivet, såfremt Deres klient fastholder sin beslutning om at afvise min klients tilbud som ikke-konditionsmæssigt. Såfremt dette ikke kan bekræftes, vil min klient indgive klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om annullation af Hedensted Kommunes beslutning om at gennemføre det omhandlede udbud i

7 7. henhold til Tilbudsloven. I givet fald skal jeg anmode om, at kontraktindgåelsen for de 5 ruter sættes i bero, indtil Klagenævnet for Udbud har taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning, jf. min anmodning herom i telefaxskrivelsen af 31. august 2009 til Hedensted Kommune.«Ved breve af 2. september 2009 til advokat Peter Lund Meyer afviste indklagede tilbuddene fra 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S og 3. Universal Transport Flytteforretning ApS med den begrundelse, at indklagede ikke rettidigt havde modtaget bilag 2 og bilag 3 fra virksomhederne. Indklagede har på grundlag af priserne i tilbuddene fra de tilbudsgivere, indklagede besluttede at indgå kontrakt med, beregnet de 14 kontrakters værdi således:» Rute nr. Værdi pr. år Værdi over 4 år «I indklagedes svarskrift af 16. oktober 2009 står der bl.a.:»det kan oplyses, at kommunens eksisterende kontrakter havde følgende værdier: Aftale nr. Værdi pr. år Værdi over 4 år , , ,

8 , De øvrige eksisterende kontrakter nr er ikke direkte sammenlignelige med de indgåede kontrakter, idet de er lavet markant om i forhold til tidligere år, bl.a. er ruterne blevet væsentligt ændret. Priserne i de eksisterende kontrakter nr er dog forholdsmæssigt mindre end priserne i de eksisterende kontrakter nr. 1-4.«Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har i første række gjort gældende, at indklagede havde pligt til at udbyde de 14 kontrakter efter Udbudsdirektivet, idet indklagede ikke var berettiget til at behandle kontrakterne som 14 indbyrdes uafhængige kontrakter. Klageren har nærmere henvist til, at indklagede som én selvstændig juridisk og administrativ enhed udbød kontrakterne samtidig. Der var en klar sammenhæng mellem kontrakterne, der alle angik samme ydelse, der skulle leveres inden for kommunens geografiske område. Endelig må det antages, at alle tilbudsgiverne kunne levere samtlige ydelser. Indklagede skulle derfor ved vurderingen af, om der skulle ske udbud efter Udbudsdirektivet, have lagt vægt på kontrakternes samlede, anslåede værdi, der utvivlsomt oversteg Udbudsdirektivets tærskelværdi for sådanne ydelser på kr. Hensynet til forsyningssikkerheden kan ikke begrunde, at indklagede ikke udbød kontrakterne efter direktivet. Klageren har i anden række gjort gældende, at indklagedes vurdering af de enkelte kontrakters anslåede værdi ikke var sagligt begrundet, idet kontraktsummen for 5 af de 14 kontrakter væsentligt overskred Udbudsdirektivets tærskelværdi. Indklagede har vedrørende klagerens principale anbringende gjort gældende, at indklagede ikke havde pligt til at udbyde de 14 indbyrdes uafhængige kontrakter efter Udbudsdirektivet. Det ændrer ikke herpå, at indklagede udbød kontrakterne samtidig, og at alle kontrakterne angår vintertjeneste i kommunen. Kontrakterne angår 14 forskellige geografiske områder og kræver forskelligt materiel. Det er»sædvanligt«for indklagede at indgå individuelle kontrakter for hvert enkelt geografisk område. Dette har historisk været begrundet med hensynet til forsyningssikkerheden. Vedrørende klagerens subsidiære anbringende har indklagede anført, at indklagede sagligt vurderede værdien af de 14 kontrakter enkeltvis til at være under Udbudsdi-

9 rektivets tærskelværdi. Indklagede har herved henvist til værdien af de kontrakter, indklagede forud for tilbudsindhentningen havde indgået vedrørende de 14 ruter, sammenholdt med værdien af de kontrakter, indklagede indgik den 2. september Ad påstand 2 og 3 Klagerne 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S og 3. Universal Transport Flytteforretning ApS har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i Tilbudslovens 15 d, stk. 1, og det EUudbudsretlige proportionalitetsprincip ved at afvise disse klageres tilbud med den begrundelse, at tilbuddene ikke var vedlagt bilag 2 og 3. Klagerne har nærmere anført, at betingelserne for tilbudsindhentningen indeholder modstridende oplysninger. Det var derfor uklart for tilbudsgiverne, om tilbudslistens bilag 2 og 3 skulle indleveres inden tilbudsfristens udløb. Klagerne har endvidere anført, at det forhold, at klagerne ikke inden tilbudsfristens udløb indleverede tilbudslistens bilag 2 og 3, ikke kan betragtes som et forbehold vedrørende grundlæggende elementer i betingelserne for tilbudsindhentningen. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i Tilbudslovens 15 d, stk. 1, og det EUudbudsretlige proportionalitetsprincip ved at afvise de to virksomheders tilbud med henvisning til, at virksomhedernes tilbud ikke var vedlagt bilag 2 og 3. Indklagede har nærmere anført, at betingelserne for tilbudsindhentningen ikke indeholdt modstridende oplysninger. Indklagede var berettiget til at afvise tilbuddene, idet tilbuddene ikke som fastsat i betingelserne for tilbudsindhentningen indeholdt bilag 2 og 3. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med det»euudbudsretlige effektivitetsprincip«ved den 2. september 2009 at indgå kontrakt med de virksomheder, der er anført i påstanden, uanset indklagede var bekendt med, at klagerne ville indgive klage til Klagenævnet med begæring om opsættende virkning. Klagerne har ikke udvist passivitet ved ikke på et tidligere tidspunkt end sket at gøre gældende, at kontrakterne skulle have været udbudt efter Udbudsdirektivet. Indklagede havde mulighed for at an-

10 nullere tilbudsindhentningen og dernæst udbyde kontrakterne efter Udbudsdirektivets hasteprocedure. 10. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har handlet i strid med det»eu-udbudsretlige effektivitetsprincip«ved at indgå de omhandlede kontrakter, uanset indklagede var bekendt med, at klagerne ville indgive klage som nævnt. Klagerne havde mulighed for på et langt tidligere tidspunkt end sket at gøre gældende, at kontrakterne skulle have været udbudt efter Udbudsdirektivet. I stedet forsøgte i hvert fald 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S indtil den 2. september 2009 at få indklagede til at indgå kontrakt med virksomheden vedrørende rute nr. 1, 3, 5, 10 og 11 på grundlag af tilbudsindhentningen. Det er uden betydning, om indklagede havde mulighed for at udbyde kontrakterne efter Udbudsdirektivets hasteprocedure, idet indklagede lovligt kunne træffe beslutning om tildeling af kontrakterne på grundlag af tilbudsindhentningen. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at Klagenævnet på grundlag af overtrædelserne i påstand 1 4 skal annullere indklagedes beslutninger af 2. september 2009 om at indgå kontrakter med de pågældende virksomheder. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutninger, idet indklagede ikke har begået de angivelige overtrædelser i påstand 1-4. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 I Udbudsdirektivets artikel 9 hedder det:»artikel 9. Den anslåede værdi af en offentlig kontrakt beregnes på grundlag af det samlede beløb eksklusive moms, som den ordregivende myndighed som anslået kan komme til at betale. I denne beregning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af kontrakten.

11 11. Stk. 3. Et bygge- og anlægsprojekt eller et projekt til indkøb af en vis mængde varer og/eller tjenesteydelser må ikke opdeles med henblik på at udelukke det fra dette direktivs anvendelsesområde. Stk. 5. a) Når et påtænkt bygge- og anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af tjenesteydelser kan opdeles på en række delkontrakter, der indgås samtidig, skal den anslåede værdi af alle disse delkontrakter tilsammen lægges til grund. «Det følger heraf, at en ordregivende myndighed ved indkøb af tjenesteydelser i visse situationer ikke må opdele indkøbet med den virkning, at Udbudsdirektivet som følge af direktivets tærskelværdi ikke finder anvendelse. Det beror på en konkret objektiv vurdering, om der er tale om»et projekt til indkøb af en vis mængde tjenesteydelser«, jf. artikel 9, stk. 3, eller»et påtænkt indkøb af tjenesteydelser«, jf. artikel 9, stk. 5, litra a, (fremhævet her). Den ordregivende myndigheds hensigter kan ikke tillægges betydning, medmindre myndigheden har opdelt en kontrakt med den hensigt at undgå udbud efter direktivet, jf. artikel 9, stk. 3. I den foreliggende situation har indklagede som en kommune, der udgør én juridisk og administrativ enhed, indgået 14 4-årige kontrakter med 7 forskellige virksomheder. Alle kontrakterne er indgået den 2. september 2009 på grundlag af den samme tilbudsindhentning efter Tilbudslovens afsnit II. Alle kontrakterne vedrører ensartede tjenesteydelser, snerydning og glatførebekæmpelse i Hedensted Kommune. Hver enkelt kontrakt angår en særskilt vejstrækning i kommunen. Det er på denne baggrund Klagenævnets vurdering, at de 14 kontrakter udgør et sådant samlet indkøb af tjenesteydelser, at indkøbet skulle have været udbudt efter Udbudsdirektivet, jf. artikel 9, stk. 1, stk. 3, og stk. 5, litra a. Det bemærkes, at Udbudsdirektivets bestemmelser om, hvilke tjenesteydelser der som følge af værdien skal udbydes efter direktivet, ikke er til hinder for, at indklagede f.eks. af hensyn til forsyningssikkerheden under et

12 udbud efter direktivet opdeler sine anskaffelser i et antal individuelle kontrakter, der indgås med en eller flere virksomheder samtidig. 12. Påstanden tages til følge. Ad påstand 4 Henset til den overtrædelse, som Klagenævnet har konstateret ad påstand 1, finder Klagenævnet ikke anledning til at tage stilling til påstand 4. Ad påstand 5 Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at annullere indklagedes tildelingsbeslutninger. Klagenævnet har navnlig lagt vægt på, at klagerne først henholdsvis den 2. september 2009 og den 3. september 2009 gjorde gældende, at kontrakterne skulle have været udbudt efter Udbudsdirektivet, og at det ikke kan lægges til grund, at indklagede har opdelt indkøbet med den hensigt at undgå udbud efter Udbudsdirektivet. Endelig har Klagenævnet lagt vægt på, at indklagede var forpligtet til at afvise tilbuddene fra 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S og 3. Universal Transport Flytteforretning ApS som ukonditionsmæssige. Påstanden tages ikke til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 28 ved den 17. juni 2009 at iværksætte en tilbudsindhentning efter Tilbudslovens afsnit II vedrørende 14 kontrakter om»udførelse af dele af vintertjenesten i Hedensted Kommune for perioden fra vintersæsonen 2009/10 til og med sæsonen 2012/2013«, uanset indklagede havde pligt til at udbyde kontrakterne efter Udbudsdirektivet. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 2-5. Indklagede, Hedensted Kommune, skal i sagsomkostninger til hver af klagerne, 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S, 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen

13 A/S og 3. Universal Transport Flytteforretning ApS, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. 13. Klagegebyret tilbagetales. Michael Ellehauge Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 12. marts 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere