af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl i FritidsCentret, lokale 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl.19.30 i FritidsCentret, lokale 2."

Transkript

1 Referat 10. marts 2012 af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl i FritidsCentret, lokale Valg af dirigent. Formand Finn Bjørnholdt bød de fremmødte velkommen. Bestyrelsen foreslog Erik Hansen til hvervet som dirigent. Erik valgtes ved akklamation uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var udfærdiget ifølge vedtægterne og udsendt rettidigt, og dermed erklærede han generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. Ingen indsigelser. Forsamlingens tilhørsforhold blev ved opråb tjekket og viste sig at bestå af 22 stemmeberettigede parceller fordelt med ca. 2/3 fra Kærgårdsparken 1/3 fra Lystenlund. Der var ingen fuldmagter. Dirigenten overgav derefter ordet til Formanden. 2. Formandens beretning. Finn Bjørnholdt startede med at meddele, at formanden for det grønne udvalg Ole Thagård havde meldt afbud, og at Jens Ovesen i hans fravær ville overtage omtalen og svar på spørgsmål vedr. de grønne områder. Formandens skriftlige oplæg til beretning medtages her i sin fulde ordlyd: Velkommen til grundejerforeningens årlige generalforsamling Der står lidt forfriskninger på bordene til fri afbenyttelse. Grønne områder: Kontrakten med Århus Kommune udløb med udgangen af 2011, hvorfor bestyrelsen har indhentet nye tilbud på vedligeholdelse af vore grønne områder i årene Beslutningen blev, at kontrakten forlænges med Århus Kommune, idet vi hidtil har haft et positivt og godt samarbejde. Tilbuddet indebærer græsklipning, beskæring af busket, fritrumsbeskæring på oversigtshjørner og langs stier, vedligeholdelse af solitære træer samt sprøjtning. Pris i alt inkl. moms kr ,00 pr. år. Fingerklip kan for en ekstra betaling på kr ,00 udføres tidligere har vi fået arbejdet udført maskinelt. Prisen er steget med 9 % inkl. moms fra 2009 til Til vintervedligehold har vi igen afsat kr ,00 inkl. moms. Vintervedligehold bruges primært til at klippe ind langs græsarealerne. Hvis økonomien rækker til det, skal der efterfølgende klippes langs FDF-skoven samt hækken ved L 59 klippes fri. Vore græstørv er blevet udbedret efter vinterens ødelæggelser i 2010/11. De store træer ved FDF-kælkebakken skal indgå i en mere langsigtet plan og kommer med i en vurdering på denne generalforsamling. Den planlagte arbejdslørdag i 2011 blev udsat til 2012, idet der ikke var interesse blandt flertallet af naboparcelejerne. Bestyrelsen har henvendt sig til JP om avisbudenes kørsel på bl.a. vore grønne områder, som bliver ødelagt og kræver et stort genopretningsarbejde. Efter denne henvendelse er kørslen aftaget. Vi har som vanligt udlånt festpladsen til cirkus. 1

2 Hundetoiletterne benyttes flittigt og foreningen bruger ca poser pr. år der må mange hunde i området. Tag venligst kun 2-3 poser af gangen. Veje stier: Århus Kommune er kontaktet med henblik på at få vore kloakker tømt for sand m.m. Det er ikke deres opgave, hvorfor vi selv har fået renset kloakkerne - 44 i Kærgårdsparken samt 26 i Lystenlund. Revneforsegling af vore veje: Vi har nu forlænget levetiden med 3-5 år ved at foretage revneforseglingen, og arbejdet er ikke spildt, da det skal foretages alligevel når vi skal have nyt asfalt på. Der er indhentet tilbud hos Dansk Asfaltbelægning, Slaghul og NCC Roads A/S. Efter nærmere vurdering/besigtigelse af deres arbejde fik Slaghul ordren. Vi har fået lavet meter revneforsegling og lukket 125 huller. Hullerne er blevet lavet med en gummiblanding som er blandet med asfalt og afsluttes med en overflade af grus, som skal blive liggende et stykke tid for at blive kørt ned i gummiblandingen. Pris i alt for asfaltforseglingen beløb sig til kr ,- inkl. moms. Det er udmærket udført, men ser ikke kønt ud, hvilket vi også vidste da arbejdet blev bestilt. Vore veje er blevet fejet i april og i oktober måned. Det tilstræbes at foretage rensning af kloakkerne ca. hvert 3 år. En af vore beboere gled på vejen den , da der kom isslag. Vores forsikringsselskab Tryg har accepteret erstatningspligten. Snerydningen har været et billigt år ca. kr ,- - nærmere herom i regnskabet. Vi har igen indgået kontrakt med Balskilde Entreprenør om snerydning af området. Beplantning: Spejderskovens tilsyneladende døde træer er begyndt at live op igen, derfor fældes ingen træer for nuværende. Træerne i vores område besigtiges 1 gang om året for at opfylde forsikringsbetingelserne. Lokalplan 854: Grundejerforeningen har fremsendt grundlæggende synspunkter og forslag til Århus Kommune i henhold til den omdelte folder Boligområde Astrup ved Solbjerg : Der tages udstrakt hensyn til den eksisterende bebyggelse i grundejerforeningens- område, således at det mellemliggende grønne område bliver det bredeste i hele udstykningen og løber langs hele. Klausul på de nærmeste parceller op til det mellemliggende grønne område, som foreskriver, at disse bebyggelser ikke må opføres med mere end 1 etage. Den kommende bebyggelse fastholdes som fritliggende parcelhuse med forskelligt og spændende kvalitetsbyggeri, samt at udstykningen friholdes for butikker og erhverv. Skal det blive et godt kvarter for børnefamilier, er det vigtigt, at stisystemet er veludbygget og gennemtænkt. Evt. skulle man undlade at lægge gangfliser ud på fællesarealerne fra starten og i stedet vente med den investering til beboerne har vist, hvor de vil gå/cykle. Kilen til fælles friareal langs Møddebro bæk bør/skal drænes, da der meget ofte står vand på arealet. Det skal sammenholdes med drænsystemet på den nuværende eng nord for Kærgårdsparken. Dette system fungerer ikke særlig godt, hvis det i det hele taget fungerer. Hvad ligger der i, at området Grøn kile/friareal også er brunligt farvedækket ind over det nuværende engareal nord for Kærgårdsparken? Fordelingsvejen, der skal forbinde Østergårdsvej og Solbjerg Hedevej er velplaceret i tilpas afstand fra den nuværende bebyggelse i Kærgårdsparken og Lystenlund. Lokalplan 854 blev godkendt af Byrådet den Vi har afstået jord til busvendepladsen i Lystenlund og efter forhandling har Kommunen forhøjet kompensationsprisen til kr ,00. Kommunen overtager herefter en lille del af indkørselsvejen ved Østergårdsvej. En beboer har klaget over den nye anlagte indkørselsvej til Lystenlund for høj. Efter bestyrelsen kontaktede Kommunen er opkørslen blevet udbedret. Legeplads: På legepladsen på engen har vi fjernet bænken idet den var begyndt at rådne. I Lystenlund er sandkassen fjernet. 2

3 Forslag modtages gerne til nye anskaffelser. Økonomi: Bestyrelsen er opmærksomme på ikke at overskride indskuds garantibeløbet på kr ,- som placeres kontant i Danske pengeinstitutter. Fondsbeholdningen er på grund af udløb omlagt i marts Parcelhusejernes Landsforening: Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at blive medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Et medlemskab koster kr ,- årligt. Det har vi afholdt os fra. Solbjerg Fællesråd: Foreningen har ca. 52 medlemmer. Vores repræsentant er Henning Bramsen. Hjertestartere: Plan over de 10 hjertestartere, der p.t. findes i Solbjerg, kan ses på vores hjemmeside og i Solbjerg Nu. Nyhedsbreve: Bestyrelsen fortsætter med at udsende nyhedsbreve. Tak for opmærksomheden. Efterfølgende kommentarer: Der opstod en drøftelse af om De grønne udvalgs områder skulle omtales i forlængelse af Formandens beretning med evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning eller det måtte vente til efter generalforsamlingens behandling af beretningen. Dirigenten skar igennem og afgjorde, at formandens beretning skulle behandles først og enten godkendes eller forkastet. Derefter blev beretningen kommenteret. Hvor meget skade har omtalte person lidt? Bestyrelsen oplyste, at det drejede sig om et beskadiget håndled, og at Grundejerforeningens forsikringsselskab havde accepteret skaden. Der mangler noget oprydning efter vejarbejdet, der ligger brokker m.v. rundt omkring? Bestyrelser undersøger og påtaler, hvor det ikke er gjort. Hvem holder området syd for Lystenlund? Bestyrelsen: Det er kommunens ansvar. Der er huller i vejene efter revneforseglingen ved K81, det drejer sig om gummiforseglingen, hvor gruset også er fejet væk. Bestyrelser besigtiger forholdene og vurderer, om det skal påtales over for firmaet. Er der sket ændringer for beskæring af de grønne områder?. Bestyrelsen: Der klippes som sidste år, og bestyrelsens indstilling er, at den klipning, der bliver foretaget er OK. Efter 3-4 uger vil man ikke kunne se den lidt rå beskæring. Det er blevet grønt. Den forøgelse på ca kr., som en fingerklipning vil forøge kontrakten med, ønsker bestyrelsen at spare. På GKL s hjemmeside har resultatet af klipningen været vist i fotos med 3 ugers mellemrum. Det var der delte meninger om. De spænder fra Betal for fingerklipning nu over Hvis fingerklipning koster ca. 50 kr. i kontingentforhøjelse pr. parcel, kan man godt leve med den nuværende klipning til Den nuværende klipning er OK prisen taget i betragtning. Hvordan med stamvejen? 3

4 Bestyrelsen: Stamvejen holdes af Århus kommune. Bestyrelsesmedlem Finn Hansen har dog samlet og ryddet grene af vejen langs stamvejen og på græsarealet. GKL har påtalt og vil fortsat påtale huller i asfalten på stamvejen overfor kommunen. Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning. BERETNINGEN VEDTAGET. Jens Ovesen orienterede om de grønne områder. Kontrakten på de grønne områder er fra steget med 9%. Bestyrelsen er tilfreds med samarbejdet med Århus Kommune, og de aftaler vi undervejs indgår. Derfor har vi valgt at forny aftalen med dem i 4 år. Purklipningen fortsætter, som tidligere omtalt, og der er ikke tilføjet kontrakten et ekstra beløb til fingerklipning på omkring 7000 kr. Bestyrelsen har vurderet, at den nuværende klipning er til at leve med. Generalforsamlingen kan naturligvis beslutte noget andet. Under vintervedligehold er det aftalt, at det tilstræbes at friholde busket og parcelhække. Grundejerne bedes komme med gode ideer til udvalget. De store Træer mellem kælkebakken og spejderstien vil blive fælde over de næste år. Det er planlagt at starte med hvert andet træ under hensyntagen til økonomien. Der er for mange år siden gravet mosegris-spærring ned langs engen mod nord. Stien mellem Lystenlund og Kærgårdsparken bliver nogle steder brugt som kompostbunke. Bestyrelsen: Kommunen har anbefalet os at lade grene og kvas blive liggende til forrådnelse. Bunkerne kan blive opholdsområder for dræbersnegle Den gamle legeplads ved åen er blevet brugt af øldrikkende unge personer til gene for beboere og børn. Bestyrelsen: Der er blevet fjernet materialer fra området, som har kunnet virke som bord/bænke. Det har medført en forbedring i situationen. Sprøjtningen er ikke udført særlig godt få det med i kommunens kontrakt Bestyrelsen: Det er blevet påpeget over for kommunen, og de siger, at de gør det på bedst mulig måde, men lidt eller meget blæst altid vil medføre en uhensigtsmæssig spredning af giften. Kunne man lade en omhyggelig efterlønner overtage sprøjtningen Bestyrelsen: Det vil blive undersøgt. Brændenælderne bør også fjernes Generalforsamlingen besluttede, at fingerklipningsproblematikken blev henlagt under budgetpunktet. 3. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for Herunder fastlæggelse af kontingent. Kasserer Brian Bjørnholdt fremlagde regnskabet i overensstemmelse med de udsendte bilag, hvoraf det fremgår, at Grundejerforeningens samlede indtægter og udgifter er henholdsvis ,19 kr. og ,88 kr. Grundejerforeningens aktiver er i alt på ,06 kr. Foreningens midler er godt placeret i bundne og frie midler. Bestyrelsen er meget opmærksom på garantiordningen, så GKL bliver dækket ind, hvis et pengeinstitut går konkurs. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Budget 2012 balancerer med ,- kr. og indeholder et forslag til årskontingentstigning fra kr. til kr. 4

5 Med debatten under pkt. 2 in mente og beslutningen om at udsætte punktet om fingerklipning til budgetvedtagelsen satte dirigenten følgende til afstemning: Hvem kan stemme for, at der afsættes penge til fingerklipning (7000,- kr.) i budget 2012? 2 stemte for. 13 stemte imod. Det blev anbefalet, at bestyrelsen til næste års generalforsamling udarbejder et forslag indeholdende 7000 kr. til fingerklipning med en kontingentstigning på 50 kr. pr. parcel til følge. Legepladsfonden nedlægges og placeringen af fondens midler vurderes af bestyrelsen. Bestyrelsen må fremkomme med et beslutningsforslag til næste generalforsamling. Bestyrelsens fremlagte forslag til budget 2012 blev herefter vedtaget. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Alle nuværende valgte genopstiller. Bestyrelsen: Suppleanter: Finn Bjørnholdt genvalgt Jens Ovesen genvalgt Ole Thagaard genvalgt Martin Thorup genvalgt Erik Hansen genvalgt 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Revisorsuppleant: Jens M. Nielsen genvalgt Klaus Kjær genvalgt 7. Eventuelt. Bestyrelsen havde det indtryk, at der ikke var særlig mange dræbersnegle i GKL s område. Flere medlemmer var af en anden opfattelse, og derfor opfordrede bestyrelsen til en kollektiv indsats, og at man henter Ferromol i Jens Ovesens garage (Kærgårdsparken 44). Bilkørsel på vore grønne hjørner ødelægger græsset og ser ikke kønt ud. Hvad gør vi? Bestyrelsen har påtalt det over for de store erhvervsbiler. Kan man lægge brosten på hjørnerne? Bestyrelsen undersøger muligheden. Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god og konstruktiv debat. Det samme gjorde Finn Bjørnholdt og overrakte Erik Hansen et par flasker vin for endnu en god indsats på dirigentposten. Generalforsamlingen sluttede med kaffe, vand, øl og ostemad. Kjeld Lyngsø Sekretær 5

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere