Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005"

Transkript

1 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 (vedlægges) 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 5. Fremlæggelse af budget for 2005 samt vedtagelse af kontingent 6. Valg af formand for bestyrelsen. Ole Jørgensen ønsker ikke genvalg. Næstformand Niels Larsen er villig til at overtage posten som formand for bestyrelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Niels Larsen (nr. 9) og Jesper Rodriquez er på valg.niels Larsen er villig til at modtage genvalg som bestyrelsesmedlem. Jesper Rodriques ønsker ikke at modtage genvalg. Såfremt Niels Larsen vælges som formand, skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Efter at vores kasserer Søren Jørgensen er fraflyttet, er første suppleant, Mia Larsen(nr. 32) indtrådt i bestyrelsen Valg af 3 suppleanter. Heidi Dalby (nr. 34) og Anders Hvied (nr. 1) er på valg og er villige til at modtage genvalg. Der skal vælges en suppleant til erstatning for Mia Larsen 8. Valg af kasserer Mia Larsen er indtrådt i Søren Jørgensens periode og er således ikke på valg. 9. Valg af revisorer Janne Andersen (nr. 10) og Gitte Junker (nr. 8) er på valg og er villige til at modtage genvalg 10. Valg af 2 revisorsuppleanter Jesper Jeppesen(nr. 17) og Thomas Østergaard(nr. 12) er på valg og er villig til at modtage genvalg 11. Eventuelt. Under eventuelt skal vi have besat følgende udvalg Det Grønne udvalg Fest- socialt udvalg IT Udvalg Formanden Ole Jørgensen bød velkommen og konstaterede at der var mødt 19 af foreningens 40 medlemmer. Herefter gik vi over til dagsordenens punkt 1 1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Claus Bregnhøj, som lige er flyttet ind i nr. 3. Da der ikke var andre forslag blev Claus (nr. 3) valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig, idet bl.a. indkaldelsen var udsendt rettidigt. Herefter fik formanden ordet til næste punkt på dagsordenen.

2 2.Bestyrelsens beretning v/formand Ole Beretningen er opdelt i 7 hovedpunkter. Det vil være praktisk med bemærkninger/kommentarer efter hvert punkt: Vores arealer overdragelse m.m. Aktiviteter i foreningen vedligeholdelse. Vores fællesarealer Ordensregler Diverse udvalg Billigere ejendomsskat Lokalplan for området syd for vores udstykning. Vores arealer Samtlige arealer er nu reelt overtaget af foreningen, idet der dog mangler såvel 1 års gennemgang og endelig overtagelse af vores side af volden. De grønne arealer Til foråret gennemgår vi arealerne med Kommunen. Vi har aftalt, at vi skal se, om der er kommet gang i de plantede træer og buske. Eventuelt udgåede træer/buske bliver udskiftet for Kommunens regning. Fortove stier. I forbindelse med selve overdragelsesforretningen havde vi stillet spørgsmålstegn ved udførelsen af overkørslerne ind til inderkredsens ejendomme. Kommunen havde foreskrevet, at chaussestenene skulle ligge i beton, hvilket vi ikke mente de gjorde. I foråret 2004 foretog vi sammen med den rådgivende ingeniør og Kommunen en optagning af stenene i overkørslen til Niels og Marianne (nr.9), Her viste det sig, at foreningens påstand var korrekt entreprenøren havde sjusket. Derfor blev alle overkørsler lagt om sidste år. Det har hele tiden været vores holdning, at det som Kommunen havde betalt for, skulle naturligvis også være udført korrekt. Ved samme overdragelsesforretning gjorde vi opmærksom på, at alle overkørsler havde forskellig højde. Dette er også blevet rettet i det forgangne år. Nogle steder mere heldigt end andre. Kommunen måtte bl.a. ændre et af bumpene på vejen ud for nr. 42. Arbejdet var udført helt forkert. For fuldstændighedens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at samtlige stier med belysning og et bælte på en meter på hver side af stierne er Kommunens. Heraf følger også at Kommunen har vedligeholdelsespligten. Belysningen på vejene kabelkasser. Her har vi stadig en konflikt med NESA og TDC. Vi kan ikke forstå, at nogle steder står kabelkasserne i skel og andre steder står de op til 3 meter fra skel. NESA påstår, at det er normal praksis og efter aftale med Kommunen. Vi har udbedt os dokumentation herfor, og trods flere rykkere er denne endnu ikke fremkommet. Vi har dog fået lovning på, at selskaberne her i foråret gennemgår samtlige opstillede kabelkasser og lysmaster med henblik på en evnt. opretning. Efter stormen er der flere lamper der ikke lyser på vores veje. Efter flere rykkere fik vi oplyst, at et af kablerne til belysningen var beskadiget. Dette er nu udbedret. Volden Vores halvdel er endnu ikke overtaget af foreningen, idet vi skal kontrollere de koter, som blev taget i foråret Baggrunden herfor var, at en grundejer mente at volden flyttede sig. Kontrolmålinger foretages her i foråret.

3 Der blev fra medlemmernes side spurgt til følgende: Dræn Der er en vejbrønd ved nr. 42 der hele tiden løber. Dræn mod Hestehaven der er noget der tyder på at det nuværende afløb ikke fungerer. Begge forhold skal undersøges af bestyrelsen med eventuel henvendelse til Kommunen Aktiviteter i foreningen vedligeholdelse. Efter vores overtagelse af fællesarealer har foreningen aftalt snerydning og græsslåning med en entreprenør. Bestyrelsen har den holdning at vi først rekvirerer snerydning når der er kommet rigtig meget sne. Det koster os kr ,- hver gang vi får ryddet vores veje. Men i det store hele syntes jeg, at snerydningen har fungeret fint. Ind i mellem er vi så heldige, at Kommunens folk kører en tur og rydder hovedvejen. Græsslåningen af fællesarealerne har vi i året 2004 fået udført 3 gange. Dette har kostet foreningen ca. kr. 13,125,- Vi har fra en anden entreprenør her i februar måned modtaget et tilbud på græsslåning hver 3 uge til en pris af ca. kr ,- Da tilbuddet var en smule uklart har vi bedt om en uddybning af dette. Vi har naturligvis også spurgt vores nuværende entreprenør, om han kan matche dette. Vi har endnu ikke hørt fra de to entreprenører. En accept af græsslåning hver tredje uge vil naturligvis medføre, at engen op mod Hestehaven bliver anderledes og mindre vild. Samtidig betyder denne løsning også, at vi får bekæmpet mælkebøtter og andet ukrudt bedre. Dette vil jeg godt høre nogle bemærkninger til. Efter en debat kunne vi konstatere, at der var stor tilslutning til at foreningen accepterer tilbuddet om slåning af vore grønne arealer hver 3. uge i sæsonen. Jeg var lidt i tvivl om, hvor i min beretning jeg skulle omtale diverse indbrud m.m. Men der bliver her. I foråret konstaterede vi, at der var et par biler, der næsten konstant kørte rundt i området på mærkelige tidspunkter. Vi rettede henvendelse til politiet, men de ville intet gøre, ud over at vi fik oplyst, hvor den ene bils ejer boede. I starten af sommeren var der et indbrud hos en af foreningens medlemmer. Indbrudstyvene havde anvendt en solvogn til at køre byttet væk med. Ca. 14 dage efter dette indbrud opdager Jesper(nr. 16) kl et par drenge/herrer der står og lusker så mærkeligt på et hjørne. Kort tid efter skrår de ind over grunden og få brudt et vindue op. Jesper ringer straks til politiet, der heldigvis havde en hundepatrulje kørende nord for Nødebo. Det lykkedes betjentene at fange disse to indbrudstyve. Vi var nogle stykker der måtte ud og hilse på tyvene. De genkendt som lokale Gillelejeborgere. Vi kunne hjælpe politiet med oplysninger om, hvor deres bil var parkeret, og hvor de sandsynligvis opbevarede andre tyvekoster. Den ene af disse blev varetægtsfængslet med det samme og har efterfølgende fået en dom på 1 års fængsel som afsones p.t. Den anden person, som havde en læreplads i Græsted, er totalt forsvundet fra området og sin læreplads. Dette som et eksempel på, at vi skal holde øje med ubudne gæster og registrere mistænkelig adfærd. Derfor skal jeg også opfordre til at udfylde vores udsendte skrivelse med Jeres telefonnumre, således at vi nemmere kan komme i kontakt med hinanden. Vores fællesarealer Da nu alle efterhånden har afsluttet deres byggeri, skal jeg opfordre alle grundejere til at efterse fællesarealet uden for deres egen grund. Vores fællesarealer skal ikke anvendes som opbevaringsplads for haveaffald, jord og andre sager. Fællesarealerne er anlagt for at alle skal have glæde af dem og skal derfor ikke anvendes til parkering eller andre former for opbevaring. Jeg skal ligeledes minde om, at den enkelte grundejer har vedligeholdelsespligten på den grønne rabat ud for sin ejendom. Det er således ikke hensigtsmæssigt at grønne rabatter anvendes til parkering. Ifølge Lokalplanen skal der på hver ejendom være 2 befæstede parkeringspladser, og jeg skal hermed opfordre vores grundejere til at anvende disse.

4 Ordensregler Vores ordensregler blev i sin tid udformet således, at der var vide rammer og ud fra det menneskesyn, at vi tog hensyn til hinanden. Efter de fleste af os nu er færdige med at bygge/anlægge have, har vi fået mere tid. Vi har anskaffet os katte/hunde selvkørende biler m.m. Dette er naturligvis ikke noget, vi som forening kan blande os i men en lille foreningsappel vis hensyn Derfor er det godt naboskab at Når man ikke hjemme, er hunden inden for husets fire vægge Når man er hjemme og hunden hygger sig uden for stop unødig konstant gøen. Ens have er hegnet ind således at hunden ikke kan trænge ud til gene for forbipasserende. Vi har i bestyrelsen drøftet at opsætte skilte med henholdsvis overvåget område og hunde i snor. Spørgsmålet om skilte blev også drøftet og der var ingen interesse i at sætte skilte op i vores udstykning. I sommeren 2004 fik mange af foreningens medlemmer en henvendelse fra Posthuset i Gilleleje om forkert placering af Deres postkasse. Foreningen gik aktivt ind i debatten med posthuset og efter et møde her med postmesteren, fik vi løst mange af problemerne. Det viste sig, at kun 3 af foreningens postkasser var forkert placeret. Diverse Udvalg Festudvalget Vores sommerfest blev igen i år en stor succes. Tour d`kringelholm var en rigtig god ide med mange sjove indslag. Selve festen gav et overskud på i alt kr ,50, så vi har nu en samlet beholdning til vejfest m.m. på kr ,- Jeg vil godt takke udvalget for arbejdet. Årets vejfest finder sted d. 13. august 2005 Det grønne udvalg. I det grønne udvalg har der ikke været den store aktivitet. Vi drøftede i efteråret at arrangere en havedag på vores fællesarealer men blev enige om at udskyde denne til foråret. Jeg kan oplyse, at denne er planlagt til Søndag d. 22. maj 2005, hvor vi håber, at så mange som muligt af foreningens medlemmer møder op. Frank(nr. 52) undersøger, om der er problemer med den eventuelle oprensning af vores søer i forhold til naturfredning. IT-Udvalget Vores hjemmeside har fået et facelift og det har virkelig pyntet. På nuværende tidspunkt har af forenings medlemmer fået egen adresse via foreningen. Hvis nogle ikke har Deres egen adresse, skal jeg opfordre disse til at rette henvendelse til Jesper i nr. 17. Billigere Ejendomsskat Som nævnt i vores indkaldelse har vi gennem længere tid ført forhandlinger med Græsted-Gilleleje Kommune og Told/skat. Det har endelig ført til det ønskede resultat. Udstykningen har fået godkendt et beløb på kr ,- i fradrag for forbedringer. Dette skal sammenholdes med, at Græsted-Gilleleje Kommune oprindelig kun havde godkendt et fradrag på kr for alle 40 grunde eller kr ,- for hver grund. Samlet betyder dette, at vi 40 grunde får en årlig besparelse på ca. kr ,- Dette beløb fordeles i forhold til, hvor store de enkelte grunde er. Den mindste af grundene vil således få en årlig besparelse på ejendomsskattebilletten på ca. kr ,- og den største et årlig sparet beløb på ca. Kr ,- Jeg vil tro, at en gennemsnits grundejer får en årlig besparelse på mellem kr og kr ,-

5 Vi er blevet lovet, at den årlige besparelse vil træde i kraft allerede for dette skatteår. Ovennævnte fradrag er faste og følger den enkelte grund. Herefter viste formanden 3 eksempler på ændringen af ejendomsskatterne, hvor indehaverne af en af de største grunde fik en årlig besparelse på kr ,- En af de mindste grunde ville få en årlig besparelse på Kr ,- Efter flere spørgsmål til ovennævnte blev det besluttet at lægge skrivelsen fra ToldSkat ud på forenings hjemmeside. Lokalplan for nyt område syd for os. Som vel mange har set, har Kommunen sendt en lokalplan til høring for et område syd for vores udstykning. I alt er der tale om en udvidelse på i alt 73 grunde, hvoraf de første 39 skal udbydes til salg i juni måned Jeg kan oplyse, at undertegnede og næstformand Niels har været indkaldt til møde vedrørende udstykning af arealet. Kommunen ville høre vores mening om hvad der var godt og skidt i vores udstykning. Jeg kan af forslaget se, at der har været lyttet lidt til vores indsigelser/råd, hvilket kun kan glæde os. Jeg kan oplyse, at der bl.a. i den nye lokalplan er sket følgende ændringer i forhold til vores egen: Kravet til taghældning er øget til 50%. Der er åbnet mulighed for at lægge en integreret carport helt ud i skel Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer Den tidligere planlagte institution lige syd for vores område er flyttet til mellem de 2 nye områder Jeg skal hermed lægge op til en debat omkring eventuelle indsigelser til den fremlagte lokalplan. Jeg kan oplyse, at der er frist til d. 23. marts 2005 for indsigelser over for Kommunen. Jeg kan oplyse, at foreningen allerede har fremsendt en indsigelse mod lokalplanen, bl.a. på grund af en planlagt grøft og et forkert indtegnet stiforløb. Der er desuden yderligere 2 forhold, som vi mener skal påpeges. Det er udkørslen til Parkvej samt hjørnet ved den nye bebyggelse Pileskoven, hvor der er en vold helt ud til fortov. Fra generalforsamlingens side blev der bakket op om bestyrelsens holdning, og et medlem påpegede, at den kommende vej bag om volden kunne give mulighed for stor fart. Det blev besluttet, at foreningen skal sende indsigelser til kommunen med ovennævnte 3 punkter. Da der herefter ikke var flere bemærkninger, blev beretningen vedtaget, og vi fortsatte til næste punkt 3.Aflæggelse af regnskab for året 2004 Regnskabet for året 2004 var udsendt samtidig med indkaldelsen til generalforsamling. Regnskabet blev gennemgået af formanden, idet vores kasserer Søren Jørgensen var fraflyttet udstykningen ultimo Regnskabet viser et overskud på kr ,- og en formue på kr ,- Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 5. Fremlæggelse af budget samt vedtagelse af kontingent for året 2005 Formanden fremlagde budgettet for året 2005, der viser et overskud på kr ,- med en årlig kontingent opkrævning på kr ,- Formanden gjorde rede for bestyrelsens overvejelse om på et tidspunkt at holde et kontingentfrit år. Det har jo de sidste 2 år vist sig, at vi ikke forbruger de afsatte beløb til snerydning. Claus (nr. 3) foreslog, at vi allerede nu nedsatte kontingentet til kr. 500,- om året. Dette blev efter nogen debat vedtaget.

6 6. Valg af formand for bestyrelsen. Som annonceret i indkaldelsen ønsker den nuværende formand ikke genvalg. I stedet har den nuværende næstformand Niels (nr. 9) meddelt, at han er villig til at overtage formandsposten. Niels blev valgt med akklamation fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Inden valget skulle starte meddelte bestyrelsesmedlem Jesper (nr. 14) at han ønskede at udtræde af bestyrelsen. Dette blev accepteret af generalforsamlingen, og vi skulle nu vælge 3 bestyrelsesmedlemmer. Der blev stillet følgende forslag Karin Rømer Jensen - nr.36 Claus Bregnhøj - nr. 3 Per Reimer - nr. 21 Vilhjalmur Gregoriussen (nr. 50) Der blev herefter fortaget skriftlig afstemning med følgende resultat. Karin 16 stemmer Per 14 stemmer Claus 13 stemmer Vilhjalmur 8 stemmer. Herefter består bestyrelsen af følgende medlemmer Formand Niels Larsen, (nr., 9), Karin Rømer Jensen nr. 36), Mia Larsen (nr. 32), Per Reimer (nr. 21) og Claus Bregnhøj (nr. 3). Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Suppleanter til bestyrelsen blev valgt således: Vilhjalmur Gregoriussen (nr. 50), Heidi Dalby (nr. 34) og Jean Dalberg (nr. 52) 8. Valg af kasserer Som nævnt i indkaldelsen skulle vi ikke vælge kasserer, idet Mia Larsen indtrådte i den tidligere kasserers periode og skal således først på valg næste år. 9. Valg af revisorer Janne Andersen (nr. 10) og Gitte Junker (nr. 8) blev enstemmigt valgt. 10. Valg af 2 revisorsupleanter Jesper Jeppesen (nr. 17) og Thomas Østergård (nr.12) blev enstemmigt valgt. 11. Eventuelt Under dette punkt var der valg til de eksisterende udvalg. Disse udvalg fik følgende sammensætning, idet udvalgene kan supplere sig med medlemmer, der ikke var til stede på generalforsamlingen. Det grønne udvalg: Henrik Hestehave (nr. 28), Brian G. Nielsen (nr. 13), Thomas Østergård (nr. 12) Ole Jørgensen (nr. 5) og Anders Hviid (nr. 1) som formand. Fest- socialt udvalg Mette Ernst (nr. 26), Brian G. Nielsen (nr. 13), Søren Hvid (nr. 54) og Jesper Jeppesen (nr. 17)

7 IT Udvalg Jesper Jeppesen (nr. 17) og Jesper Barsholm (nr. 16) Den tiltrædende formand Niels fik herefter ordet og takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer og formanden for vel udført arbejde. Der blev overrakt 2 gode flasker rødvin til hver som tak. Til sidst bad Anita (nr. 38) om ordet og takkede formanden for hans arbejde og udtrykte sin glæde over skattelettelsen på grundskatterne. Generalforsamlingen sluttede ca.kl Som dirigent Claus Bregnhøj

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium

Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium Referat fra generalforsamlingens møde den 20 marts 2014 i Fladså skolens auditorium 1. Valg af dirigent: Ricky i nr. 106 blev enstemmigt valgt. Ricky foreslog stemmevalg ved håndsoprækning, hvilket blev

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere