Grundejerforeningen Tingskiftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Tingskiftet"

Transkript

1 Referat af generalforsamling kl på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning over det forløbne år Beretningen tager udgangspunkt i hvad der er sket det seneste års tid i grundejerforeningens regi, samt hvad vi har arbejdet med. Igen i år vil jeg erindre om, at vi løbende lægger referater fra bestyrelsesmøderne ud på vores hjemmeside Kontingentforhøjelse Vi satte jo kontingentet op sidste år, så vi kan spare op til udskiftning af asfalttæppet på vængerne, når det om få år bliver nødvendigt. Forhøjelsen på 900 kr. pr. husstand pr. år går ubeskåret til dette formål. Alle har indbetalt rettidigt, så vi har nu efter 1. år allerede kr. stående på separat konto til formålet. Vi vurderer tæppets nuværende stand til at kunne holde i hvert fald 5 år endnu. Forespørgsel hos By- og Kulturforvaltningen Vi spurgte i maj måned Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning om vi kunne lave en aftale med dem om en koordineret fordeling af renoveringsudgifterne på stamvejen og vængerne, hvis vi satte asfaltarbejdet i gang nu. Hertil svarede bygningskonstruktør og driftsplanlægger Henrik Langholm Larsen følgende: Jeg har besigtiget asfalten på den kommunale del og kan konstatere at der ligger en overfladebehandling som i sammenligning med andre kommunale asfaltveje er alt for god til at vi kan prioritere den frem for andre. Vi vil altså ikke kunne lave en koordineret indsats med jer, hvis I ønsker at istandsætte jeres vænger de kommende år Konklusionen er at vores asfalt har det fint, så vores plan med at se tiden an i 5 år og samtidig lægge penge til side, vurderer vi som fornuftig. På sidste års generalforsamling blev det også nævnt, at der måske findes en kommunal vejfond, hvor der står nogle midler på, øremærket til Tingskiftet. De skal i så fald dække udgifter til sætningsskader, der måtte være sket som følge af opgravninger fra fjernvarme, vand osv. Til dette svarede Henrik Langholm Larsen: 1

2 Det er korrekt, at der indbetales et beløb fra ledningsejere til Odense Kommune, men dette beløb udløses kun i det omfang, der er opgravninger, som ikke er reetableret med en eller anden form for slidlag - og da på en sådan måde, at I godskrives det beløb, det koster at lægge slidlag på de opgravninger, der endnu ikke er reetableret. Hvis I vælger at lægge asfalt på vejen og får et tilbud på arbejdet, vil vi til den tid opmåle de berørte arealer Altså: Når vi beslutter os for at gøre noget ved det, skal vi huske at ansøge Kommunen, hvorved vi måske vil være berettiget til et beløb. Et sidste spørgsmål vi stillede Henrik Langholm Larsen var om der ham bekendt er nogle planlagte opgravningsarbejder i Tingskiftet. Han undersøgte den 5 års ledningskoordineringsliste, som er kendt på nuværende tidspunkt og konstaterede, at det er der ikke. Han opfordrede os dog til at undersøge det hos den enkelte grundejer, når vi får konkrete planer om at lægge nyt asfalt på. Sommerudflugten Sidste tur med Færgehans søndag, den 1. september 2013 I et noget ustadigt vejr mødte en flok friske beboere op på stamvejen iført praktisk tøj og godt humør. Turen gik i år til Stige Ø. De, der havde lyst, cyklede til Stige og sejlede over med Færge Hans. De øvrige tog bilen og kørte uden om. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag i godt selskab med gode naboer og ikke mindst med en naturvejleder, der levende fortalte om flora og fauna samt om stedets historie. Grundejerforeningen var vært ved en øl/ vand og en sandwich. Der ligger en masse gode billeder fra turen inde på vores hjemmeside. Hvis I ikke allerede har set dem, vil jeg opfordre jer til det. De, der var med, kan genopfriske denne dag de øvrige kan se hvad de gik glip af. Som vi tidligere har meldt ud, afholder vi i de lige år en vejfest og i de ulige år en udflugt. Til sommer bliver det så en vejfest. Mere herom senere. Vedligeholdelse af trapperne ned til stien mellem Tingskiftet og Sleppevangen. Trappens trin hælder lidt for meget og trænger til opretning. Det har vi kæmpet med stort set siden den blev etableret. Vi har opgivet at bede den oprindelige entreprenør om at rette det op. Det har han forsøgt én gang tidligere uden de store resultater. Vi har i stedet besluttet at medtage en opretning af trinene i forbindelse med kommende renoveringsopgaver af fortove i Det bedste ville nok være at støbe den i cement, da underlaget løbende bliver skyllet væk. Men lige hvordan vi løser det, finder vi ud af, når vi får sat gang i fortovsrenoveringen. Det afhænger meget af prisen. 2

3 Vedligeholdelse af fortove. Der er indgået aftale om renovering af fortove i Kim vil komme lidt ind på hvad det koster, når han gennemgår budget Vi forventer at samtlige fliser i 1. vænge til venstre (fra Søhusvej) skal udskiftes, samt at der jf. inspektionen sidste år er 120 fliser rundt omkring i vængerne, der ligeledes vil blive skiftet. Endvidere gennemføres få men nødvendige asfaltarbejder, herunder den beskadigede opkørsel ud for nr. 21. Finn har gentagne gange uden held rykket vognmanden Per Hansen, Næsby, der desværre kom for tæt på i forbindelse med snerydningen. I november måned lukkede vi sagen, idet han ikke ville vedgå sig ansvaret for beskadigelsen. Vi besluttede ikke at forfølge sagen yderligere men har til gengæld stoppet fremtidigt samarbejde med vognmand Per Hansen. Snerydning. Der er i stedet indgået ny aftale om snerydning og saltning af vængerne med Rosenfeldt Anlægsservice. Der var 2 muligheder. Enten en fast årlig afgift uanset antal gange sne, eller betaling fra gang til gang. Vi har valgt den sidste model og tillige aftalt at Finn er vagthunden, der ringer til Rosenfeldt når han skønner at behov er der. Det har med den vinter vi har haft indtil nu klart vist sig at være det rigtige. Der har kun været behov for rydning én gang. Sommerfesten Dato for afholdelse af sommerfesten er fastsat til lørdag d. 14. juni Vi går efter samme koncept som sidste år. Borde, stole og telt er lejet i Næsby. Musikken står Sweet Molly for. Det er samme band, som spillede for 2 år siden med stor succes. Det vi så bare skal have arrangeret er hvem der gør hvad med hensyn til borddækning, salatsnitning, grilloptænding osv. Vi sender invitationer ud i løbet af foråret, hvor man så kan melde sig som frivillig. Vi håber selvfølgelig på at vi bliver rigtig mange, og at det bliver lige så sjovt som sidste gang. Hjemmesiden. Så er vi nået til min årlige opfordring til at bruge vores hjemmeside. Vi vurderer den som et stort aktiv for foreningen og pr. 1. januar 2014 var 57 ud af 70 husstande tilmeldt vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sender vi, når vi lægger nye oplysninger ind på siden. Googler man Tingskiftet kommer hjemmesiden frem og det betyder at potentielle købere til huse, der er til salg i Tingskiftet, får indtryk af et velordnet boligområde med godt samarbejde naboerne imellem. Det skader i hvert fald ikke. Det var ordene. Hermed overgives beretningen til debat. Ud over et enkelt spørgsmål fra nr. 32 vedrørende opdatering af adresser var der ingen bemærkninger til beretningen. Den blev herefter enstemmigt godkendt. 3

4 3. Godkendelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik regnskabet. Der var et spørgsmål fra nr. 51 angående renteindtægten. Vedkommende mente at der måtte kunne opnås højere forrentning af foreningens midler. Formanden forklarede bestyrelsens politik på området, der blandt andet går ud på, at der ikke foretages spekulationsinvesteringer med foreningens og dermed medlemmernes midler. Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt. Det godkendte regnskab kan endvidere ses på foreningens hjemmeside. 4. Indkomne forslag Der var ikke modtaget nogen forslag. 5. Gennemgang af budget for det kommende år. Kassereren gennemgik budgettet til efterretning. Budgettet gav anledning til spørgsmål angående følgende: Fra nr. 67 spurgte til det relativt høje budgetterede udgiftsbeløb til vej, fortove og grønne områder, som uden det ekstraordinære indskud til vejfonden ville give et væsentligt underskud for Bestyrelsen forklarede beløbet med, at der var tale om udsættelse af budgetterede midler fra 2013 til brug i Nr. 32 gjorde opmærksom på, at huller i vejbelægningen i vængerne burde udbedres hurtigst muligt. Hertil svarede bestyrelsen, at der hvert forår foretages en gennemgang af veje og fortove med henblik på planlægning af nødvendige reparationsarbejder. Det samme vil ske i indeværende forår, hvorefter arbejdet igangsættes. Fra nr. 8 bemærkedes, at det bedste resultat ved asfaltarbejder opnås ved udendørstemperaturer på min. 18 gr.c. På forespørgsel fra nr. 67 kunne bestyrelsen i øvrigt oplyse, at det planlagte flisearbejde forventes påbegyndt i indeværende måned. Nr. 58 bemærkede, at det på sidste års generalforsamling blev oplyst, at der ikke ville blive udskiftet fliser for et helt vænge ad gangen. Udskiftning ville fremover kun blive foretaget af enkelt-fliser, som enten var gået i stykker eller lå (for) skævt. Hertil svarede bestyrelsen, at der ikke var ændret i beslutningen, men at fliserne i første venstre vænge fra indkørsel til Tingskiftet er i en så dårlig stand, at det bedst kan betale sig, at alle fliserne udskiftes. Bestyrelsen bekræftede, at det er den enkelte husejers juridiske ansvar at fortovet er i orden og farbart under alle vejrforhold. Derfor ser bestyrelsen gerne, at man meddeler eventuelle sætninger eller anden alvorlig skade på enkeltfliser til bestyrelsen, hvor 4

5 flisekanten afviger mere end 3 cm, hvilket er Odense Kommunes norm på området. De vil så blive medtaget i planlægningen af fortovsvedligeholdelsen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter. Bestyrelsen: Henrik Sørensen nr. 11, Kim Nyrup nr. 42 og Finn Andreassen nr. 71 genvalgtes. Endvidere genvalgtes som suppleant Søren Carlsen nr. 56 medens Gunnar Holm nr. 32 blev valgt som ny suppleant. Revisorer: Ole Kristensen, nr. 30 og Erik Rasmussen, nr. 43 genvalgtes. Til revisorsuppleanter genvalgtes Anders Høgedal, nr. 15 og Jesper Dyremose nr Eventuelt. Fra nr. 1 blev der stillet spørgsmål angående valg af revisorer. Bestyrelsen svarede, at disse samt suppleanter er på valg hvert år. Nr. 47 forespurgte om de 2 husstande i højre side af Søhusvænget er medlemmer af foreningen, hvilket bestyrelsen bekræftede. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede deltagerne for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og man gik herefter over til et traktement i form af kaffe, the og snitter. Finn Andreassen, sekretær den 19. marts

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere