Gl. Hinnerup. Grundejerforening. 50 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gl. Hinnerup. Grundejerforening. 50 år"

Transkript

1 Gl. Hinnerup Grundejerforening 50 år

2

3 Gl. Hinnerup Grundejerforening 50 år

4 Redaktion: Gert Fuursted, H. C. Fleng, Poul Karsten Bonde, Inge Bonde, Hans Jørn Nysten og Lars Elgård Pedersen. Tak til Lissi Malmstrøm fra Hinnerup Egnsarkiv for bistand med at finde materiale fra især de første år i Gl. Hinnerup Grundejerforening (GHG). Layout: Karen Fleng Fotos: Private billeder fra medlemmerne Oplag: 400 Tryk: Print2People Sponsorer: Søften Auto ApS; Byg & Mal A/S, Søften; Hinnerup Hvidevarer & Belysning A/S; Slagter Lund Gårdbutik, Grundfør; XL-BYG A Gadeberg A/S, Hadsten; VVS-installatør Flemming Sørensen A/S, Hinnerup. Dette jubilæumsskrift kan også ses på GHG s hjemmeside og ekstra trykte eksemplarer kan fås hos formanden for GHG. August

5 Forord Det er med stor glæde, at jeg som for mand for GHG kan præsentere arbejdsgruppens arbejde gennem næsten et helt år: Gl. Hinnerup Grundejerforenings 50 års jubilæumsskrift. Det har været spændende, sammen med arbejdsgruppen, at dykke ned i historien og finde gamle annaler og billeder samt interviewe gamle beboere, som har været med som pionerer helt fra starten af GHG s historie. At erfare hvordan GHG blev skabt i sin tid for at kunne få etableret vejbelægning, kloa kering og vejbelysning ting som vi tager for givet i dag. Og så hvordan GHG ser ud i dag, hvor der er sket en opsplitning af GHG i en grundejerforening, som hovedsageligt varetager aktiviteter og udlån af rekvisitter og en særskilt uafhængig vejfond med egen bestyrelse, som varetager alt omkring vores veje asfaltering, snerydning m.v. Det har også været sjovt at se, hvor - dan det sociale fællesskab i starten var meget fasttømret med mange fælles arrangementer i GHG og med stor opbakning på grund af det store tryk, der kom udefra. Hvor det sociale fællesskab i dag er meget mere bundet op på vores samvær med vores børn og i de aktiviteter, GHG udbyder til dem (fastelavn o. lign.). Så sæt jer godt til rette med en god kop kaffe eller lignende inden for rækkevidde og gå på opdagelse i vores jubilæumsskrift. Gert Fuursted Formand for GHG 5

6 Indhold Forord... 5 Indhold... 6 Historien erne pionertiden... 7 En selvbevidst grundejerforening erne snefonden dannes erne GHG får fjernvarme erne GHG er mest aktiviteter erne GHG får en hjemmeside erne Ny asfalt på vejene Aktiviteter i GHG Juletræsfesten Forårsfest Affaldskørsel Fastelavn Fisketur Grundejer-OL Andre arrangementer Billeder fra min barndom på Bøgevej Formænd i GHG

7 Historien Af Lars Elgård Pedersen 1960 erne pionertiden I årene blev der bygget over 100 parcelhuse på tidligere landbrugsjord i Gl. Hinnerup. Området hørte til Grundfør Sogn i Grundfør-Spørring Kommune, og starten bar præg af, at arealerne ikke var byggemodne, før byggeriet i området tog fart. Elise Jensen, der boede på Bøgevej sammen med sin mand Poul, husker det sådan: Senegræs og skrammel på grunden, og vejen var en jordvej, kun muldjorden var skrabet af, intet stabilgrus overhovedet. Ret hurtigt omdøbte Poul vejen til Bølgevej. Den var værre end en markvej at køre på fyldt med store huller. Det var som at flytte til Klondike (by uden lov og ret), der var ikke styr på noget. Ingen kloakering vi havde sivebrønd og septiktank. (Fra Et ungt par flytter til klondike (Gl. Hinnerup) i 1964 af Elise Jensen. Trykt i Støtteforeningen for Hinnerup Egnsarkivs årshæfte, 2011). Netop beboernes ønske om belysning af veje, kloakering, vejanlæg etc. blev anledningen til, at syv beboere med toldbetjent Tom Jensen i spidsen tog initiativ til at få oprettet en grundejerforening. De syv var udover Tom Jensen selv: fuldmægtig Folmer Jørgensen, specialarbejder og sognerådsmedlem Chr. Møller, ingeniør S. Å. Schirmer Nielsen, murermester Orla Hansen, tømrermester Erik Hedevang og disponent E. Grønning Sørensen. De syv beboere mødtes hjemme hos Tom Jensen midt i februar De kunne mærke en forhåndsinteresse blandt naboerne, og Tom Jensen havde samlet underskrifter hos næsten alle beboere. Derfor enedes den lille selvbestaltede gruppe om at indkalde beboerne til stiftende generalforsamling af Gl. Hinnerup Grundejerforening (GHG) på Hinnerup Kro mandag den 22. februar Foreningens første mål skulle være at få etablereret tidssvarende aften- og natbelysning i byens gader. Tom Jensen havde allerede haft et møde med Galten Elværk, hvor han havde skaffet tilbud på belysning på begge sider af Århusvej. Og underskriftsindsamlingen gav tillid til, at der ville være solid tilslutning til projektet, så en indbydelse blev dagen efter dup li keret og sendt rundt til samtlige grundejere i Gl. Hinnerup. 22. februar 1965 kl. 18 mødtes initia tivgruppen på Hinnerup Kro for 7

8 at drøfte tilrettelæggelsen af aftenens møde. Mødet var fastsat til kl. 20, men allerede tidligt på aftenen var tilstrømningen så betydelig, at det i hast blev nødvendigt at flytte arrangementet fra verandastuen til den store sal. Tom Jensen bød velkommen og forklarede, at han og det øvrige udvalg kun havde foranlediget starten, og at det nu var helt op til forsamlingen at afgøre, hvad der videre skulle ske. Han ville gerne fortælle, hvad han vidste, men for at det skule gå rigtig til, måtte der vælges en mødedirigent. Folmer Jørgensen blev enstemmigt valgt. Tom Jensen forelagde herefter Galten Elværks tilbud, og lod nogle kortskitser med belysningsstederne indtegnet cirkulere ved bordene. Beboerne måtte i fællesskab afholde installationsudgifterne, som løb op i ,- kr. eller ca. kr. 160,- kr. pr. grundejer. Initiativgruppen havde forlods sikret sig sognerådets skriftlige tilsagn om overtagelse af alle fremtidige vedligeholdelsesudgifter samt udgiften til strøm, og at Andelsbanken i Hadstens Hinnerupafdeling ville medvirke ved finansieringen. Men så ville der også blive opsat dobbelte lysstofarmaturer for hver 40 meter vej. Ifølge referatet en i hver henseende tidssvarende belysning. Tom Jensens redegørelse gav anledning til livlig diskussion ved bordene, men trods indtrængende opfordringer til at komme med eventuelle indsigelser nu var der kun en enkelt beboer, der havde bemærkninger. Denne beboer ville have yderligere et lysstofarmatur for enden af Bøgevej, og det fandt forsamlingen så rimeligt, at det straks blev indarbejdet i projektet. Dirigenten gik derefter over til forslaget om at oprette en grundejerforening, og han oplyste indledningsvis, at det var en forudsætning for lys på vejene, idet elværket ikke ville forhandle et så relativt kostbart projekt med private men foretrak at forhandle med en bestyrelse i en grundejerforening. Efter kaffen besluttede den stiftende generalforsamling at oprette grundejerforeningen. Kontingentet fastsattes til 20 kr. om året, og man valgte 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen besluttede, at grundejerne kunne betale installationsudgifterne kontant eller i rater over tre måneder på 60 kr., 51 kr. og 51 kr. Betaling i rater betød 2 kr. i rente. Beslutningen blev truffet, fordi kasserer Sv. Jørgensen var ængstelig for, om nogen skulle have følt sig bondefanget på generalforsamlingen til at betale kontant. Det skulle dog vise sig ualmindeligt svært at inddrive pengene, og da regningen skulle betales, manglede foreningen stadig kr. Kun et generøst driftstilskud fra sognerådet i Grundfør-Spørring på kr. reddede foreningen. Samme forår tog bestyrelsen kontakt til JTAS (Jysk Telefon Aktie Selskab) for at få opsat en telefonboks og til postmesteren i Hadsten for at få postkasser og få udbragt pakkepost i området, sådan som det var tilfældet i Hinnerup Stationsby. Postmesteren i Hadsten ville sætte en postkasse op i krydset Bøgevej/ 8

9 Århusvej, men flere postkasser kunne ikke komme på tale. Ligeledes afslog JTAS at opsætte telefonboks. På generalforsamlingen den 14. juni 1965 blev Folmer Jørgensen, Poul A. Pedersen, Sv. Jørgensen, E. Grønning Sørensen, Hans P. Nielsen, Chr. Møller og Hans Pilgaard valgt til bestyrelsen. Tom Jensen havde trukket sig fra bestyrelsen, da han i maj var flyttet fra Gl. Hinnerup for at blive møbelfabrikant i Selling. Der var endelig ved at komme gang i kloakeringen, og langt de fleste af Gl. Hinnerups beboere var sluttet til kloakanlægget. Næste projekt var at få asfalt på vejene og få anlagt fortove. Vejene var præget af store huller, som mange grundejere gjorde meget ud af at jævne og dække. Der findes beretninger om grundejere, der havde plantet haven til med kartofler for at komme senegræsset til livs. Kartoffeltoppene blev fyldt i hullerne i vejen, hvor de for en tid fyldte op i hullerne. Alligevel nægtede pakkeposten at køre ud i området. Vejenes tilstand risikerede at ødelægge materiellet, og kommunens renovationspersonale havde længe truet med at gøre det samme. Bagermesteren klagede over, at det i gennemsnit kostede ham for kr. ødelagt brød at køre gennem Bøgevej med op til en halv meter dybe huller. Bestyrelsen tog kontakt til Sognerådet, som var imødekommende. Man fandt det rimeligt, at kommunen påtog sig opgaven med at finansiere og anlægge vejene, og GHG mente, at Gl. Hinnerups borgere havde et vist moralsk krav på kommunen, idet områdets gennemsnitlige skattemæssige indkomst lå på kr., hvor den øvrige del af kommunen ikke nåede højere end ca kr. Men det stod hurtigt klart, at hele udstykningens form forhindrede at vejene kunne blive kommunale veje. Flere steder var der kun seks meter mellem genbo-parceller, og kommunen forlangte 10 meters bredde for at vejene kunne blive kommunale. Derfor forberedte grundejerforeningen sig på, at beboerne selv måtte betale for asfalt og fortove på vejene. I den forbindelse var det afgørende for Før der kom asfalt på Engvej. En dreng gemmer sig i en af de rendestensbrønde, der endnu ikke er gravet ned. 9

10 bestyrelsen at få sagen ordnet på en sådan måde, at der ikke kunne opstå tvivl hverken moralsk eller juridisk om beboernes kollektive forpligtelse til at deltage i udgifter til såvel anlæg som vedligehold af vejene. Foreningen havde som bekendt ikke udelt gode erfaringer fra lysprojektet, og den gang drejede det sig om et væsentligt mindre beløb. Første prisoverslag blev fremlagt for grundejerne ved et orienteringsmøde den 22. august Det lød på mellem og kr. eller ca kr. pr. parcel. Måske kunne prisen presses ned på kr. Det gav anledning til kraftig diskussion, og det var meget vanskeligt for dirigenten at styre gemytterne. Prisoverslaget kom som en ubehagelig overraskelse for de fleste, og forsamlingen forlangte, at der blev indhentet prisoverslag fra andre firmaer. Poul Bonde opfordrede efter to timers bevæget debat til besindelse og gjorde opmærksom på, at grundene i Gl. Hinnerup selv med en vejgæld på ca kr. var meget billige, hvilket fik en tilhører til at bemærke, at prisen stiger, selv mens vi sidder og snakker om det her! Det var bestyrelsen enig i, og derfor blev konklusionen på mødet selv om enkelte blev ved med Kløvervej 29b (Merikan) ud til Århusvej. Bagest ses begyndelsen på Kløvervejs udstykning. 10

11 at protestere at beboerne trods alt var interesseret i at få arbejdet udført. Ja, da gemytterne var faldet til ro, viste det sig, at der var et meget udbredt ønske om også at få fortove med fliser, selv om det ville fordyre projektet ikke så lidt. Onsdag den 21. februar 1968 indkaldte formanden Folmer Jørgensen til møde på Hinnerup Kro kl. 19. Finansieringen af de nye veje var på plads, men kun 60 % af grundejerne havde tilsluttet sig projektet, og da kommunen krævede 2/3 tilslutning, var projektet i fare. Mødedeltagerne delte derfor de resterende grundejere mellem sig for at gøre et sidste forsøg på at opnå 2/3 tilslutning. Der aftaltes et nyt møde samme aften kl , og da mødedeltagerne atter samledes var stemningen noget lysere. 70 % havde nu skrevet under. To dage senere indkaldte Folmer Jørgensen Århus Stiftstidendes og Demokratens lokale reportere til pressekonference. Endelig var der skabt sikkerhed for, at foreningens hidtil vigtigste opgave kunne blive løst. Vi er i Gl. Hinnerup glade for, at vi kan regne med at have vore vejforhold i orden inden oktober i år, udtalte Folmer Jørgensen og sekretær Grønning Jørgensen til de to aviser. Hinnerup Kommune rykkede en kendelse i aviserne om grundejernes beslutning, samt at Sognerådet havde overtaget istandsættelsen af vejene, og at beslutningen ville være gældende for alle beboere. Kort efter fik foreningen store og uventede skuffelser, idet fem grundejere klagede over beslutningen til Amtskontoret, fordi de fandt prisen for høj. Bestyrelsen fandt klagen grundløs og forsøgte forgæves at få klagerne til at trække klagen tilbage, så den ikke skulle få opsættende virkning på istandsættelsen af vejene. Men klagerne holdt fast og krævede opgaven ud i licitation. De fik dog ikke medhold i Amtsrådet, men arbejdet med vejene var blevet forsinket med to måneder. I løbet af vinteren blev vejene færdige, og det var formodentlig årsagen til, at fremmødet på generalforsamlingen faldt fra 55 i 1968 til kun 18 af de 132 medlemmer i 1969, hvilket fik formanden Folmer Jørgensen til at indlede generalforsamlingen i maj 1969 på Hinnerup Kro med en bemærkning om manglende sprængstof, som formentlig måtte være grunden til den ringe interesse for dette års generalforsamling. En selvbevidst grundejerforening GHG var fra starten en betydende spiller i Hinnerup. Bestyrelsesmedlemmerne gjorde en stor indsats og brugte meget tid på områdets udvikling. Enkelte af dem påtog sig andre opgaver. Således blev E. Grønning Sørensen medlem af Sognerådet i Grundfør, og som sekretær skrev han levende beretninger fra mange bestyrelsesmøder i GHG s forhandlingsprotokol, som i dag opbevares på Hinnerup Egnsarkiv. Det skabte en vis pionerånd, da vi flyttede ud på den åbne mark, sagde E. Grønning Sørensen til Århus Stiftstidende. 11

12 Luftfoto fra

13 13

14 Fælles problemer knyttede os sam men, og det tør nok siges, at der har været nok for foreningen undervejs. Det er vel et spørgsmål, om folk lærer hinanden at kende på samme måde i en udstykning, hvor alt er planlagt og i orden: lys, kloak, vej og så videre. Allerede i 1967 friede Hinnerup Grundejerforening og foreslog, at de to foreninger blev slået sammen, men det var de fremmødte på generalforsamlingen i Gl. Hinnerup stærkt imod, idet de to foreningen havde vidt forskellige problemer at arbejde med. Da arbejdet på at få en idrætshal i Hinnerup startede i 1968, blev GHG bedt om at gå aktivt ind i initiativet, fordi initiativtagerne vurderede, at det ville have betydning indflydelsesmæssigt over for kommunen og andre bevilgende myndigheder, at GHG var med. Kommunen udsendte i 1968 en velkomstbog til Hinnerup, som bestyrelsen fandt pæn, nydelig og nyttig, men alligevel skrev bestyrelsen til Sognerådet og klagede over, at kommunen ikke benyttede betegnelsen Gl. Hinnerup. Kommunen skrev straks tilbage og forsikrede, at Hinnerup Kommune ikke havde ønske om udvanding af begrebet Gl. Hinnerup. På samme måde gik GHG ind i sagen, da en skolekommission havde truffet beslutninger om bl.a. ansættelser på den nye Rønbækskolen i Gl. Hinnerup uden at inddrage repræsentanter for forældre til de børn, som efter sommerferien 1970 skulle overføres til skolen. Grundejerforeningen modtog hurtigt et svar fra kommunen, som var i alle måder forstående og imødekommende. I det hele taget blev der holdt nøje øje med sogneråd og kommune, og flere gange overvejede bestyrelsen at henvende sig udenom kommunen direkte til Århus Amtsråd, men som regel besluttede man, at give kommunen endnu en chance. I 1970 besluttede generalforsamlingen, at GHG skulle tage initiativ til at etablere et kontaktudvalg for alle kommunens grundejer- og borgerforeninger til behandling af generelle spørgsmål overfor kommunalbestyrelsen erne snefonden dannes Sammenlignet med de første hektiske år i grundejerforeningens historie startede 1970 erne lidt mere afslappet for bestyrelsen. Medlemstallet steg støt fra ca. 160 i 1970 til 180 ved udgangen af årtiet, men tilslutningen til generalforsamlingerne var for svingende. Det foreløbige lavpunkt blev nået i 1977, hvor kun fem medlemmer (repræsenterende 4 hustande) ud over bestyrelsen var mødt op. Til gengæld var der som oftest stor interesse for foreningens sociale arrangementer. Til juletræsfesten i 1973 var der solgt 275 billetter. Der var kommet gadebelysning, veje og fortove. El- og vandforsyningen, som ellers havde været præget af mange afbrydelser, fungerede nu normalt, og Rønbækskolen var åbnet. Foreningen var begyndt at opbygge en beholdning af materialer til udlån. Bl.a. 14

15 GHG deltog i Hinnerup Kommunes sommerfest i en kloakrenser, et tapetsererbord, en plænetromle og en stige i to led. Det bedste udtryk for, at det ikke længere var de store problemer, der var på dagsordenen, finder man på generalforsamlingen i 1974, hvor et medlem ønskede sikkerhed for, at han ikke ved den forestående forårsfest kunne risikere at blive snydt for frugtsalaten, således som han var blevet det foregående år! I stedet var Århusvej kommet på dagsordenen. I 1970 var det endnu ikke lykkedes at få et fortov på strækningen mellem Gl. Hinnerup og Hinnerup Stationsby, og vejen var livsfarlig for fodgængere at færdes på, for der blev kørt skrækkelig stærkt. Foreningen ville have hastighedsbegrænsning og en gangtunnel under vejen. Gangtunnelen og kort efter fortovet kom i Og endelig i 1975 kom der hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Århusvej gennem Gl. Hinnerup. På Ådalsvej var busstoppesteder et stort problem. Busserne spærrede for trafikken, når de skulle samle passage rer op, og det var nødvendigt med egentlige busholdepladser på Ådalsvej. Bestyrelsen arbejdede også med at få en afklaring på, hvad der skulle ske med trekanten mellem Kløvervej og Århusvej, som medlemmerne fandt skæmmende for byen. I 1975 stod det klart, at Århus Amtsråd havde fastsat byggelinjer til Århusvej, som betød, at området ikke kunne bebygges. Et tilbagevendende punkt var løsgånde hunde, som var diskussionsemne på næsten hver eneste generalforsamling. Bestyrelsen skrev flere gange ud til beboerne, men det hjalp tilsyneladende ikke, og bestyrelsen overvejede at tage skrappere midler i brug overfor de mennesker, som ikke vil respektere 15

16 andres ejendom. Mange grundejere fandt det desuden uforsvarligt, når hundeejere gik tur om aftenen og i ly af mørket lod hundene forrette deres nødtørft i andre folks forhaver. Bestyrelsen bad ligefrem områdets nye politibetjent om at være opmærksom på forholdet. Anderledes problematisk var kommunens planer om et nyt rensningsanlæg ved Grundfør Mølle, eller rettere finansieringen af det planlagte rensningsanlæg, for GHG betalte i forvejen til et rensningsanlæg ved Engvej, og man afdrog stadig på udgifterne til vejbelægning. Det var bekymrende at føje endnu en udgift til. I aviserne fremgik det, at det nye biologiske rensningsanlæg forventedes i drift i , og bestyrelsen forsøgte forgæves at få information om planerne og en dialog med kommunen om rensningsanlægget. I stedet var der på ejendomsskattesedlerne for et a conto bidrag på 500 kr. til rensningsanlægget. Det fik grundejerforeningens formand Ole Strange til at udtrykke skarp misbilligelse af kommunalbestyrelsens fremgangsmåde. Det var måske især det, at kommunen havde præsenteret beboerne for regningen samme dag, som den forfaldt, der fik sindene i kog, men der gik også rygter om alvorlige udgifter for grundejerne i Gl. Hinnerup. I modsætning til andre områder i kommunen gik det dog ikke så galt for Gl. Hinnerup, for områdets kloaker var forholdsvis nye. I det hele taget var 1970 erne præget af bryderier med kommunen, og først i 1978 kunne formanden O. Strange konstatere, at forholdet nu var normaliseret igen. Han tilskrev det især, at borgmester Leif Hansgaard havde taget initiativ til kvartalsmøder med repræsentanter fra byråd og forvaltning og alle foreningerne, hvor forhold blev afklaret, inden de udviklede sig til problemer. Samarbejdet fortsatte under borgmester Vilhelm Lytken, som videreførte kvartalsmøderne med foreningerne. GHG havde efter flere tilløb etableret en snerydningsfond og indgået en aftale med en anlægsgartner om snerydning, som kom i gang i Men især i snefattige år kneb det med medlemmernes indbetalinger til snefonden, så da der i vinteren for alvor blev brug for snerydning, var der knapt penge til det. Det er naturligvis beklageligt, at en del lodsejere ikke har bidraget til fonden. Dette til trods for, at vi uden ordningen ville være sneet inde flere gange i vinterens løb, og der er jo kun tale om det meget beskedne beløb på 25 kr. pr. lodsejer, sagde O. Strange i sin beretning på generalforsamlingen i I 1979 valgte O. Strange at ikke at genopstille som formand efter otte år, og i stedet blev Vivi Jepsen valgt til ny formand. Efter et år kunne hun konstatere, at det havde lettet hendes overtagelse af formandshvervet, at sagerne var blevet afleveret i perfekt orden erne GHG får fjernvarme Formanden Vivi Jepsen skød med 16

17 skarpt, da det radikale byrådsmedlem Poul Dreisler advarede mod, at grundejerforeninger begyndte at blande sig i politiske spørgsmål og kaldte møderne med kommunens politikere og embedsmænd for vildskud på nærdemokratiets træ. Hun betegnede udtalelserne som urimelige og ganske irrelevante. E. Grønning Sørensen, der deltog i møderne, tilføjede i Århus Stiftstidende, at der aldrig blev diskuteret egentlige politiske spørgsmål. Det ville i sig selv være i strid med foreningens princip om at være politisk neutral. Der var tale om uforpligtende samtaler og gensidige orienteringer i rent tekniske spørgsmål. Vi løser ikke problemer, men forsøger at forhindre at problemer opstår. Og hvilke motiver, et politisk parti kan have ved at modarbejde sådanne initiativer, står hen i det uvisse. En ting kan ikke diskuteres: Det er grundejerforeningens medlemmer og ikke Det Radikale Venstre eller andre politiske partier, der bestemmer, hvad bestyrelsen har mandat til, sagde Grønning Sørensen ifølge Århus Stiftstidende på generalforsamlingen i Helt upolitiske var møderne dog ikke. Man diskuterede fx et forslag om flytning af Aarhus Lufthavn til Tinning Hede. Her var borgmesteren og GHG enige om, at Aarhus Kommune helt urimeligt forsøgte at eksportere flyvepladsproblemet til en omegnskommune. I 1981 opstod den situation, som enhver bestyrelse frygter. Der mødte ikke et eneste almindeligt medlem op på generalforsamlingen den 7. april. Om det var dagbladskonflikten eller det ual mindeligt smukke vejr var ikke til at afgøre, men medlemmerne af bestyrelsen gennemførte en kort generalforsamling, og heldigvis var de fire bestyrelsesmedlemmer, som var på valg i 1981, indstillede på genvalg. Men bestyrelsen havde også successer. Den største var nok afhentning af haveaffald, som var startet i 1972, og som hurtigt blev en populær ordning, men med stigende lossepladsafgifter måtte bestyrelsen i marts 1988 holde krisemøde, fordi regnskabet fra året før viste et underskud på 7.419,22 kr., og en kontingentforhøjelse på 50 kr. fra 150 kr. til 200 kr. var nødvendig. Parkering på de smalle villaveje var et problem i Gl. Hinnerup. Ikke mindst last- og varebiler blev anset for at være et problem både for vejene og for børnene. Et særligt problem var parkering ved den nyåbnede Børnehaven Rønbækken (navnet var foreslået af GHG), hvor forældrene ikke benyttede parkeringspladsen, men parkerede ude på vejen, og der opstod meget farlige situationer, når børnene steg ud af bilerne og direkte ud i færdslen på Elmevej. De omkringboende foranstaltede en underskriftsindsamling for at få disse tilstande tvunget til ophør. Og så var der varmeplanen for Hinnerup/Søften, der betød, at GHG skulle have fjernvarme. I 1987 var planerne så langt, at kommunen indkaldte til orienteringsmøde på Hinnerup Kro, hvor der blev fremlagt et projektforslag, som byrådet vedtog sidst på året. 17

18 Mindst 50 % af beboerne i et område skulle tilmelde sig fjernvarmen, for at alle kunne få en rabat på kr. ved tilslutningen. Der var 220 hustande i Gl. Hinnerup. 35 var fritaget for fjernvarme, så hvis mere end 93 hustande tilmeldte sig, var rabatten hjemme. Derfor indkaldte GHG den 23. februar 1988 medlemmerne til medlemsmøde på Hinnerup Kro med repræsentanter for Hinnerup Fjernvarme for at få de sidste tvivlsspørgsmål besvaret. 140 medlemmer var mødt frem, og med 96 tilmeldinger afleveret på mødet lykkedes det at nå over de 50 %. Fjernvarmearbejdet medførte om - fat tende opgravninger, men der var et godt samarbejde med entreprenøren. Bestyrelsen førte nøje tilsyn med bl.a. knækkede fortovsfliser, men de blev udskiftet uden problemer. Derefter var det el-ledningernes tur til at blive gravet ned. Medlemmerne på generalforsamlingen i 1989 mente, at det måtte være Galten Elværks udgift, for det var elværket, der ejede lysmasterne. Men fordelingen blev 60 % til kommunen og 40 % til beboerne. Ledningsarbejdet betød samtidig, at Jysk Telefon ville lægge ledninger til kabel-tv er var også det årti, hvor der kom styr på betalingerne og økonomien i snerydningsfonden. Efter vinteren var der et indestående på kr., og bestyrelsen vurderede, Der leges på Kløvervej 18

19 at snerydningen snart kunne køres for renterne, og at pengene kunne placeres i hurtigt omsættelige værdipapirer erne GHG er mest aktiviteter Tiden som nybyggere og pionerer var forbi, og derfor ændrede GHG s rolle sig markant i 1990 erne. De største sager var løst eller frafaldet, og både medlemmer og foreningen havde nået en moden alder. Foreningen gik fra at have været en meget aktiv forening med stort sammenhold til primært at blive administrator af ordningerne med snerydning og afhentning af haveaffald, og bestyrelsens væsentligste opgaver blev at arrangere aktiviteter for medlemmerne. Bestyrelsesmøderne blev færre, og behovet for at skrive og gemme referater blev mindre. Derfor er der faktisk ingen skriftlige kilder til den periode i GHG s historie. 00 erne GHG får en hjemmeside Generalforsamlingen i april 2002 var indkaldt på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, men på grund af en påsat brand måtte generalforsamlingen udsættes fire dage og flyttes til Rønbækskolen. Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen at tage fat i Hinnerup Kommune for at få lagt en dæmper på trafikken på Bøgevej. Kommunen svarede med at bede om et oplæg fra foreningen, der bl.a. diskuterede, om blomsterkasser og på Engvej. 19

20 på vejen kunne være en mulighed, men hverken bestyrelsen eller kommunen var begejstrede for blomsterkasser, der i værste fald ville kunne skjule børn på vejen. Bestyrelsen endte med at henstille til beboerne at overholde den anbefalede hastighed på 30 km/t og benytte den nærmeste udkørsel til Århusvej frem for at bruge Bøgevej som gennemfartsvej. I 2006 lavede H. C. Fleng GHG s nye hjemmeside, og han har siden lagt et stort arbejde i udvikling og opdatering af hjemmesiden. Der havde længe været problemer med flere og flere huller og revner i vejene. Medlemmer kunne få udbedret mindre skader på under 1 m 2 ud for deres ejendom på foreningens regning, men det trak op til, at der skulle helt ny asfalt på vejene. Allerede i 2003 havde generalforsamlingen besluttet at hæve kontingentet med 120 kr. for at starte en opsparing til det nye slidlag, og der blev samtidig taget beslutning om at arbejde for at udskille og sammenlægge vejfonden og snefonden. 10 erne Ny asfalt på vejene I 2011 gennemgik en rapport vejenes tilstand i Gl. Hinnerup. Asfalten var så gammel og hård, at vejene generelt havde begyndende stentab og revner, og rapporten konkluderede, at hvis renoveringen udsattes yderligere vil dette medføre, at en fremtidig renovering ville blive dyrere, samt at enkelte skader vil være synlige i en ny belægning. Der var imidlertid det dilemma, at det billigste ville være at få opgaven udført i fællesskab, men at man ikke kunne tvinge grundejere, der ikke var medlemmer af foreningen, til at betale. Det kunne kun lade sig gøre, hvis man lod kommunen stå for vejsyn, men det ville fordyre projektet væsentligt for alle. Derfor besluttede et stormøde i GHG en solidariske model, men det blev også besluttet at kontakte alle dem, der ikke ville betale. Det endte med at alle på nær to grundejere betalte til projektet. Inden slidlaget blev lavet, fik vandværket mulighed for at lave nye hoved stophaner til hver parcel og nogle steder en ny hovedledning, og selskabet Waoo kom og lagde fibernet til telefon og fjernsyn. Waoo stillede krav om 30 % tilslutning for at lægge fibernet ned. Det var der ikke helt, men Waoo fik besked om, at det var nu eller aldrig. Den 11. juni 2012 blev vejfonden endelig formelt slået sammen med snefonden og skilt ud fra grundejerforeningen. Vejfonden fik egne vedtægter og bestyrelse og står nu for både snerydning og vedligeholdelse af veje og kloakker. I dag er der kun en enkelt grundejer, som ikke er med i vejfonden. I de seneste år har støj og vibrationer fra trafikken på Århusvej fyldt en del. Vejens naboer er plaget af støj fra flere og flere biler og lastbiler. Målinger har vist at 15 % af bilisterne kører over 70 km/t på Århusvej. Kravet er at få sat hastigheden ned fra 60 til 50 km/t eller få støjdæmpende asfalt på. 20

21 Derfor kontaktede bestyrelsen i GHG i 2014 Favrskov Kommune for at få en dialog om, hvad der kunne gøres ved støjen fra Århusvej, nu hvor der netop var lavet støjvolde på Århusvej mellem Haldum og Hinnerup. Favrskov Kommune lukkede dialogen, allerede inden den var kommet i gang. Kommunen har ikke pligt til at bekæmpe støj i eksisterende boliger, men der kan indgås et partnerskab mellem grundejerne og kommunen om støjreducerende tiltag, hvor udgiftsfordelingen typisk hedder 40 % til grundejerne og 60 % til kommunen. Men med bestyrelsens kendskab til kommunen og erfaringer fra bøvlet med at få alle grundejerne til at betale til et fælles projekt har bestyrelsen på forhånd opgivet at få sådan et partnerskab op at stå. I stedet har bestyrelsen henstillet til kommunen, at der ved fremtidige asfalteringer på Århusvej anvendes støjdæmpende asfalt. Endvidere har bestyrelsen spurgt til muligheden for at få sat hastighedsbegrænsningen ned til 50 km/t. Imidlertid blev bestyrelsen overhalet indenom af et par beboere på Århusvej, som var stærkt plaget af trafikken. Deres huse slog ligefrem revner på grund af vibrationerne fra den tunge trafik. De havde derfor rettet henvendelse til kommunens afdeling Trafik og Vej og fik et møde igennem med dem i juni Mødet blev afholdt ved Århusvej, og der var mødt deltagere op. På mødet blev der givet kraftigt udtryk for beboernes utilfredshed med den stigende trafik, som både kørte for hurtigt, og som var blevet tungere og tungere på det seneste. Meget af dette kunne Trafik og Vej understøtte med trafikmålinger. Det blev aftalt, at kommunen vil arbejde videre på: at sætte et skilt op til lastbiler, om at de højst måtte køre 50 km/t, at hæve rendestensbrøndene til vejniveau, idet det blev oplevet, at vibrationerne især opstod, når de tunge lastbiler kørte over disse, at indstille til politikerne at få lov til at sænke fartbegrænsningen til 50 km/t at indstille til politiet at få lavet hyppigere fartkontroller på Århusvej, og at man her blandt andet også måler lastbilers overskridelse af de 50 km/t Ved redaktionens afslutning af dette skrift, er der endnu ikke kommet nogen yderligere reaktion fra kommunen beboere var mødt op for at diskutere med Trafik og Vej. 21

22 Aktiviteter i GHG Af Gert Fuursted De forskellige aktiviteter i GHG har altid været et samlende element i grundejerforeningen. Her mødtes man med naboer, genboer og andre beboere i området, og snakkelysten var aldrig en mangelvare. Den første aktivitet blev afholdt i 1967, 2½ år efter grundejerforeningen var blevet stiftet. Dette var juletræsfesten, som de efterfølgende 16 år hvert år blev afholdt på Hinnerup Kro. Juletræsfesten I en indbydelse til juletræsfesten fra et af de første år, stod følgende om festens indhold: Børnenes indmarch Julesalmer- og sange (GHG s eget sanghæfte) Underholdning med lege (nisserne) Uddeling af godteposer til børnene Juletræet ryddes til side Filmforevisning Bal Amerikansk lotteri Priser: Voksne: 3,00 kr. Medlemmers børn: 4,00 kr. Fremmede børn: 5,00 kr. Men efter 16 år ebbede opbakningen til juletræsfesten langsomt ud, og man måtte på generalforsamlingen i 1983 konstatere, at der desværre ikke mere var grundlag for at afholde festen. Juletræsfest på Hinnerup Kro i

23 Det var børnenes fest, fortæller Nysten, som flyttede til området midt i 1960 erne. Alle både børn og voksne mødte op i deres stiveste puds kl nede i Hinnerup Kro. Vi måtte ikke komme ind til juletræet før alle var samlet, så vi mødtes først alle inde i skænkestuen, og der var virkelig trængsel, kan I tro, for vi var over 275 deltagere. Når alle var samlet, kom julemanden og hans kone ud i skænkestuen og åbnede døren ind til salen. Og vi marcherede alle ind til det store flotte juletræ, der stod i salen og var så stort, så det gik helt op til loftet. Det var flot pyntet med røde og hvide papirroser. Og de levende lys på grenene spejlede sig lystigt i børnenes forventningsfulde ansigter. Juletræsfesten blev dygtigt ledet af julemanden og hans kone, som hvert år var baneformand P. O. Pedersen og kone. De udførte et fremragende stykke arbejde med at styre festens gang. Vi startede med at danse rundt om juletræet alle sammen, mens vi sang alle de kendte julesange. For at vi alle kunne være med, var vi nødt til at lave flere kæder rundt om træet. På det tidspunkt havde grundejerforeningen sit eget hæfte med julesange, som blev delt ud som hjælp til dem, der ikke kunne alle teksterne. Når vi var færdige med at danse rundt om juletræet, blev træet skubbet over i hjørnet, og så blev der spillet op til dans. Orkestret var et tremands orkester bestående af tromme, violin og klaver. Og så blev der ellers danset alle de kendte børnedanse: Bro, bro brille, Jeg gik mig over sø og land, Med hænderne siger man klap, klap, klap o.s.v. Børnene morede sig kosteligt, og når de blev lidt trætte af at danse, ja så tog de skoene af og brugte gulvet som en glidebane. Af og til var der også nogle, der kom op at skændes eller slås, og så måtte vi forældre jo træde til og skille dem ad På et tidspunkt blev der så delt godteposer ud. I dem var der et æble, en appelsin og noget slik. Mærkeligt nok var det altid slikket, der forsvandt først, hvorimod æblet og appelsinen som oftest blev taget med hjem. Mens børnene dansede og legede, sad vi voksne så og fik os en hyggelig snak med naboer og genboer om den tilstundende jul og om løst og fast. Efter tre timers dans, leg og hygge i salen var vi alle godt trætte, så da juletræsfesten sluttede kl , var vi alle godt brugte. 23

24 Forårsfest En anden velbesøgt aktivitet i de første år var forårsfesten, som også blev afholdt på Hinnerup Kro på nær ved 10 års- og 20 års-jubilæerne, hvor man lejede en bus og kørte ud til nogle andre kroer i nærheden. Den første forårsfest blev afholdt i 1969, og ligesom juletræsfesten havde forårsfesten en levetid på ca. 16 år, indtil opbakningen til denne fest også ebbede ud. Priserne i de 16 år fortæller måske også lidt om, hvorfor interessen ebbede ud: 1970 priser: 30,00 kr. pr deltager, 1985 priser: 175 kr. pr. deltager. I en indbydelse fra 1970 står: FORÅRS & 5-ÅRS FEST I denne vinter har vi haft en usædvanlig frost sådan sang madam Schmit i Genboerne. Og på samme måde kan vi også synge, når vi lørdag d. 18. april 1970 mødes med genboer og naboer til grundejerforeningens FORÅRSFEST på Hinnerup kro Vi mødes kl. 19, og ligesom sidste år samles vi om et lille kulinarisk arrangement og hertil naturligvis 1 øl og 1 dram. Med vores gamle kending KNUD LANGE i spidsen for sine musikanter ved vi, at såvel taffelmusikken som sving-om-musikken er lagt i bedste hænder. Vi ved at forhåndsinteressen er stor, og da pladsforholdene desværre begrænser deltagerantallet tilråder vi Dem hurtigst muligt at sikre Dem billet, når salget åbner i april. På gensyn bestyrelsen Menu Diverse sild Kold kartoffelsalat Wienerschnitzel med gemyse Osteanretning Frugtsalat Mocca Affaldskørsel Den eneste aktivitet fra gamle dage, der endnu er masser af livskraft i, er den årlige affaldskørsel, hvor medlemmerne kan lægge deres haveaffald ud til vejen, hvor det så bliver afhentet af en vognmand. Affaldskørslen startede i 1972 bl.a. på baggrund af visse beboeres hang til at anbringe haveaffaldet som fyld i de værste huller på de endnu ikke asfalterede veje. I et referat fra generalforsamlingen i 1967, skrives: Opråb fra bestyrelsen i juni 1967: Samtidigt vil foreningen gerne slå til lyd for, at haveaffald, større sten o.s.v. ikke længere anbringes på vejene heller ikke der, hvor eventuelle huller og ujævnheder nok kunne nødvendiggøre en opfyldning. Det ser ikke pænt ud, og det forekommer mindre heldigt i betragtning af, at foreningen i sine forhandlinger med kommunen om dennes medvirken til endeligt anlæg af vejene blandt mange andre argumenter fremfører, at 24

25 beboerne ønsker veje, bl.a. for at få Gl. Hinnerup udviklet til en virkelig smuk bydel. I starten blev der foretages affaldsindsamling to gange om året, forår og efterår, men senere er dette blevet til kun én gang om året ugen efter efterårsferien. At affaldskørslen stadig er meget populær, fik bestyrelsen at sande, da den i 2003 forsøgte at tage denne aktivitet af programmet, dels fordi det var dyrt, og dels fordi, den mente, at alle havde en trailer til den slags opgaver. Da lød der et ramaskrig fra medlemmerne, så bestyrelsen hurtigt måtte lave den beslutning om. Og selv i år 2015 er det stadig en af de mest populære aktiviteter i grundejerforeningen, som flest gør brug af. Fastelavn En anden meget populær aktivitet, som har overlevet, er fastelavn. Den første tøndeslagning blev afholdt i 1981, hvor tønderne fik en på goddagen udenfor på legepladsen ved Lupinvej. Efter en meget kold fastelavn i 2005, søgte bestyrelsen andre steder, hvor det kunne holdes indenfor, og ved forespørgsel til De Grønne Busser blev det arrangeret, at grundejerforeningen kunne slå katten af tønden i De Grønne Bussers garager, hvor det sidenhen med stor succes er blevet afholdt. De seneste år har interessen for fastelavn været støt stigende, så hvor der i 2009 var 84 tilmeldte, var der i 2015 næsten 60 % flere (135 tilmeldte). Programmet de seneste 18 år har været: Tøndeslagning for: De små (ikke-skolepligtige børn) De lidt større (0. 6 kl.) Kvinderne (7 kl. 99 år) Præmieoverrækkelse til kattekonger og dronninger Sodavand, godteposer, kaffe, the og fastelavnsboller. Til venstre: fastelavn på Lupinvej Til højre: fastelavn i De Grønne Bussers garage

26 Fisketur til Resenbro Put and Take, Fisketur I slutningen af 90 erne blev der tilføjet en række nye aktiviteter til de gamle traditionelle aktiviteter. I 1997 blev den første fisketur i GHG s regi afholdt og er i dag en fast aktivitet på programmet. Det første år var det en aktivitet, som var affødt af en udflugt til Skandinavisk Dyrepark, hvor der var mulighed for at fiske i deres fiskesø, efter man havde været rundt i parken. Men allerede næste år blev fisketuren en særskilt aktivitet. Fisketurene har været afholdt som: En fisketur på kutter, hvor vi fiskede i Århus Bugten og sejlede til Tunø bagefter for at få en frokost. Den første gang, hvor vi afholdt det på denne måde, var det blæst op, da vi skulle hjem fra Tunø, så der var nogle enkelte, der havde set lidt dybt i flasken på Tunø, som undervejs hjem måtte ofre til vandguderne på grund af søgangen. Kysttur til Gjerrild Strand, hvor der blev fanget efter rødspætter. Å-tur til Gudenåen ved Randers men desværre med et meget pauvert resultat Put and take ture til henholdsvis Harlev Put & Take og Resenbro Put and Take. Grundejer-OL Et andet arrangement fra slutningen af 90 erne var det årlige grundejer-ol, hvor deltagerne mødtes i drabelig fight 26

27 i forskellige discipliner, fx frisbee-kast efter dåser, højdespring, længdespring, sækkevæddeløb, fodbold, limbo og meget andet. Aktiviteten blev altid afsluttet med, at én fra bestyrelsen iklædte sig et par sorte plastikposer og stak hovedet igennem et hul i en træplade. Alle børnene stillede sig så op på en række og fik på skift lov til at kaste vandballoner efter træpladen. Og størst jubel gav det selvfølgelig, hvis man kunne ramme bestyrelsesmedlemmet lige i hovedet. Denne aktivitet, som var stærkt besøgt de første år, ebbede dog hurtigt ud, og fire år senere måtte den aflyses på grund af for få tilmeldte. Bo Jensen, vinderen af årets fiskekonkurrence, Andre arrangementer Ud over de allerede nævnte arrangementer, har der i årenes løb været afholdt en række andre arrangementer: Udflugter til: DR Århus Århus Teater Besættelsesmuseet i Århus Den Japanske Have Kattegatcentret Randers Regnskov Djurs Sommerland Jesperhus Blomsterpark Cykeludflugter Sabro Mikrobryggeri (Wintercoat-øl) Vinsmagninger Foredrag ved havearkitekt Svampetur under kyndig vejledning af biolog. 27

28 Billeder fra min barndom på Bøgevej Af Anne Strunge Bonde Jeg flyttede ind på Bøgevej 34 den 28. august 1964 sammen med mine forældre, Poul og Inge, der stadig bor der. Jeg er født i maj 1961 det følgende er således blot sporadiske øjeblikke og iagttagelser oplevet i barnehøjde. Bøgevej var dengang en grusvej ret ofte med mange vandpytter. Fiat er, Volvo er og især Folkevogne dansede langsomt fra side til side på vej mod hjemmeadressen ved aftenstide. Det var en lang vej for tre-års-ben, når vi skulle gå til købmand Schiødte i Storegade efter mad eller til en af de andre butikker. Byggepladserne var spændende lege pladser i de første år. De små paller, murstenene blev leveret på, var rigtig gode til huler. For mig var oplevelsen af, at der var mange børn i forskellige aldre det bedste. Om dagen kunne vi naturligvis ikke indtage pladserne så blev vi jaget væk. Der var børn i næsten alle husene omkring os: Liselotte og Annette i nr. 29, Keld og Steen i nr. 32, Merethe og hendes søskende i nr. 30, Ulla og hendes søskende i nr. 29, Pia og en flok søskende på Mosevænget 4, Troels og Ken i nr. 21. For blot at nævne de allernærmeste. I nr. 33 boede Grethe sammen med sin mor. Der blev anlagt haver og lagt fliser omkring husene, som de blev færdige. I nr. 34 blev der sået græs, lagt tulipanløg og ikke mindst sået morgenfruer. Sidst nævnte havde især min far stor fornøjelse af at bekæmpe de følgende år. Hver eneste have blev omkranset af en hæk i starten nogle tynde planter, der indrammede matriklen sådan skulle det være. Forskellige handlende kom forbi i løbet af dagen f.eks. en mælkemand. Jeg mener også at kunne huske, at der var en bager, der kom forbi i en periode og vist også en fiskehandler. I nr. 36 lå kvarterets mælkeudsalg i en årrække. Her solgte Grethe og Preben foruden brød, kager og mælk - også slik og is. Det var stort at få en krone til salmiakstænger, og svært at komme helt hjem med posen, uden at dele med de andre børn. Salmiakstangen blev lagt i en mælkekapsel og slikket på så varede den længere. Vil lige nævne, at jeg fik ti salmiakstænger for en krone. Jeg husker også, at min farfar højtideligt hev en to-krone op af pungen til mig, så jeg kunne hente en isbåd. Skraldebilen var en åben lastvogn ikke særlig stor. Poserne blev smidt op på ladet uden at være lukket. Som oftest 28

29 røg indholdet ud og lå spredt på ladet. Stor var jublen, da moren i nr. 21 en dag havde ryddet ud i børneværelserne og smidt det overflødige i posen. Det var store skatte, vi formåede at få ned fra ladet. Så fik vi asfalt på vejen. For de voksne var det vist en stor fælles beslutning. For vi børn betød det, at vi fik rulleskøjter. Jeg blev fulgt ned til den ende af Bøgevej, der har de laveste numre, helt nede ved vendepladsen ved det store hvide hus. Og så rullede vi alle sammen lige til det blev mørkt og vi ikke kunne se mere. Det var en stor dag, hvor vi mødte mange nye børn. Langsomt blev banen større og større og så en dag kunne vi også rulle foran vores eget hus. Til jul holdt Gammel Hinnerup Grundejerforening juletræsfest. Det var et af årets højdepunkter. Arrangementet blev afholdt på kroen, hvor der var opstillet et meget stort juletræ i den store sal. Børn og voksne gik om juletræet sammen med både en julemand og -kone. Resten af året, tror jeg nok, de holdt til på Kløvervej. Efter dansen i adskillige rundkredse om det enorme træ fik vi børn godteposer, og de voksne fik kaffe og kage i de tilstødende gemakker. Dansen fortsatte i den store sal først den ene vej og så den anden vej, bro, bro brille, så tager vi højre fod frem, så tager vi højre fod tilbage. Det var en stor aften, og det blev sent; men vi holdt ud til det sidste. Så kom skoletiden det foregik de første to år på Bakkegårdsskolen i Trige. De lidt større børn var årene før startet på en lille skole i Grundfør. Børnene cyklede i skole, og mødrene kunne følge dem fra fortrappen et godt stykke op ad bakken. Men min årgang skulle nu køre med bus til helt til Trige. Vi blev samlet op ved udkørslen til Århusvej over for Kløvervej. Verden blev større,og nye børn blev en del af hverdagen der var Sanne fra nr. 7, Dorthe fra Kløvervej 14 og Helle fra Engvej. Det har nok været, mens jeg ventede på bussen, at det gik op for mig, at der var en købmand på Kløvervej nr. 33, tror jeg. Hun solgte saltstænger. Fra tredje klasse kunne vi starte på Rønbækskolen. Vi startede i én bygning mens opbygningen af de øvrige fem og aulaen fortsatte. 29

30 Formænd i GHG Tom Jensen (1965) Folmer Jørgensen ( ) Ole Strange ( ) Vivi Jepsen ( ) Søren Højsgaard ( ) Jan Berntsen ( ) Keld Koldby ( ) Gert Jonassen ( ) Carsten Lauridsen ( ) Leif Poulsen ( ) John Ærø Hansen ( ) Gert Fuursted ( ) Per Andreasen ( ) Gert Fuursted (2008-

31

32

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Referat af generalforsamling april 2013

Referat af generalforsamling april 2013 Referat af generalforsamling april 2013 Dato : 25. april 2013 kl. 19:30 Deltager : 5 medlemmer + bestyrelsen ( fraværende bestyrelsesmedlem Poul Jensen ) Sted : Brogården Referat 1/ Valg af dirigent Gert

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang

Andelshaveforeningen Engvang Andelshaveforeningen Engvang www.hf-engvang.dk Referat af den ordinære generalforsamling Tirsdag d. 24. Marts 2009 Dagsorden: 1. Formandens velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Protokol og beretning. 4. Foreningens

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016 Grundejerforeningen Sømandshvileparken Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016 Formand Tom Kristensen(TK) bød velkommen. Følgende huse var repræsenteret ved GF: SP3,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling torsdag d. 22/4-2010

Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling torsdag d. 22/4-2010 Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling torsdag d. 22/4-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2009 (regnskabet udsendes separat) 4. Snerydning på Blovstrød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere