Grundejerforeningen. Digterparken. Juni Belysningssagen kører stadig. Digterparken fylder 50 år. Fællesarealerne erklæret forureningsfri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Digterparken. Juni 2011. Belysningssagen kører stadig. Digterparken fylder 50 år. Fællesarealerne erklæret forureningsfri"

Transkript

1 Grundejerforeningen Juni 2011 fylder 50 år Belysningssagen kører stadig Fællesarealerne erklæret forureningsfri

2 juni 2011 juni 2011 Leder Ny formand i Grundejerforeningen Generalforsamling 2011 Privatisering af offentlige veje et generøst tilbud fra en økonomisk trængt Ballerup kommune. En trængt kommune Langsomt er Danmark ved at arbejde sig ud af den finanskrise som ramte globalt i I er der nu igen kommet gang i hussalget og priserne stiger ganske langsomt. Økonomien i Ballerup kommune er under det største pres i mange år. Der mangler ganske enkelt et betydeligt antal millioner for at regnskabet går op. Det mærkes på mange områder med rationaliseringer, fyringer og nedgang i den kommunale service. For os som grundejere betyder det øget fokus på brugerbetaling. Vejbelysning, vejskat er oplagte indtægtskilder, men også områder som kloak og vandforsyning er i kikkerten. Det betyder skærpede krav til vores grundejerforening. Vi er den største grundejerforening i Ballerup og en af de største i landet. Vi skal hele tiden holde politikerne oppe på ansvarlige løsninger. Der bliver lyttet til os og politikerne ved godt at der er mange stemmer i. Lige meget hvem der danner regering efter valget senere på året, vil vi alle stå over for det faktum at vores velfærd er under økonomisk pres. Vi kommer nok til at betale mere end vi gør i dag, men det skal ikke være grundejere som betaler gildet. Jeg har valgt at fratræde som formand efter 5 år på posten og overlader trygt roret til Lisette Mørup Carlsson og en kompetent bestyrelse. Jeg takker for tiden i s tjeneste og opfordrer jer alle til at bakke bestyrelsen op, gerne aktivt med råd og dåd. Vi får brug for at stå sammen mod fremtidens udfordringer. Med venlig hilsen Teddy Gerberg Formand Der blev skrevet historie i grundejerforeningen i forbindelse med valg til formand på den netop afholdte generalforsamling. For første gang i foreningens historie valgte de fremmødte grundejere en kvinde til posten som formand. Lisette Mørup Carlsson har stor erfaring i grundejerforenings arbejde. I 13 år har hun været medlem af bestyrelsen og er således den der har siddet længst i den nuværende bestyrelse. Hun er kompetent og engageret i foreningens virke, med stor viden indenfor vedligeholdelse af de grønne områder og snerydning. Hun har i mange år været primusmotor for de sociale arrangementer såsom sommerfest, Sct. Hans og fastelavn. Den nye formand kan kontaktes på mail: Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen afholdt d. 26. april 2011 kl på Borupgaard Amtsgymnasium 49 grundejere repræsenteret, heraf 0 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Teddy Gerberg foreslog Per Aaslet, som blev valgt. Per Aaslet konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Teddy Gerberg redegjorde for årets gang i. Efterfølgende kommentarer og spørgsmål blev besvaret af formanden. 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport Jens Bredo gennemgik kort regnskabet, som herefter blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra grundejere. 5.Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2011/2012 Generalforsamlingen godkendte en pristalsregulering af honorarerne til bestyrelsen, således at honoraret for 2011/2012 bliver som følger: Formand og kasserer: kr hver Øvrige bestyrelsesmedlemmer: kr hver. 6. Godkendelse af budget for 2011 samt fastsættelse af kontingent for 2012 Jens Bredo gennemgik kort budget 2011 med tilhørende bemærkninger. Budget for 2011 godkendt uden kommentarer. Kontingent for 2012 blev således fastsat til 1365 kr. samt belysningsbidrag på 320 kr. Opmærksomhed henledes på, at s 50-års jubilæum afholdes i lørdag d. 20. august Der udsendes invitation senere. 7. Valg af: Formand: Teddy Gerberg ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Lisette Mørup Carlson som ny formand, og generalforsamlingen valgte derpå Lisette til posten. Kasserer: Jens Bredo blev genvalgt Bestyrelsesmedlemmer: Henning Petersen blev genvalgt og Lene Gerberg blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsessuppleanter: Helle Strandskov ønskede at genopstille og Keld Neumann ønskede ikke at genopstille. De valgte suppleanter blev derefter Helle Strandskov og Allan Kristensen. Revisor (Deloitte) blev genvalgt. 8. Eventuelt Lisette Mørup Carlson takkede Teddy Gerberg for det store stykke arbejde, Teddy har lagt i bestyrelsen, lige som Teddy takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede Lisette til lykke med valget. Vejskat er nok nærmere det rigtige ord og det var også ganske klart at en i øvrigt enig kommunalbestyrelse regnede med 12 millioner kroner i ekstra vejskat... for s grundejere ca kr. ekstra per år. Det var vi rigtigt mange grundejerforeninger som ikke var enige i, det var ikke en fair løsning. Det er reelt nok, at Ballerup kommune har en anstrengt økonomi. Men at udvælge 7000 grundejere fra kommunen som specielle bidragsydere og samtidig forvente, at grundejerforeningers bestyrelser pludselig skulle kunne administrere opkrævning og udbuds forretninger omkring vejarbejde, er ganske enkelt tåbeligt. Godt nok har vi lige fået asfalteret sportspladsen men det gør os ikke til eksperter i asfalt arbejde Bestyrelsen i allierede sig med Fællesudvalget for grundejere i Ballerup kommune og afstemte indlæg i forbindelse med møder med kommunen og de efterfølgende høringer. Ikke mindst dette samarbejde og Formanden for fællesudvalget Hans Christensens utrættelige arbejde med at råbe politikkerne på Christiansborg op, bar frugt. Ved en lynlov fra transportminister Hans Christian Schmidt i november 2010, blev det besluttet at kun tiptop nyrenoverede veje, kan overdrages til private og at dette skal varsles 4 år inden overdragelsen finder sted, så der kan afholdes valg i perioden Vejskatten var afblæst i denne omgang. 3

3 juni 2011 juni 2011 Brugerbetaling på vejbelysning Snerydning Juletræ I s blad fra 2010 (kan findes på hjemmesiden) beskrev vi grundejerforeningens høringssvar i forbindelse med brugerbetaling på vejbelysning. Det resulterede i en afvisning af de argumenter som grundejerforeningen havde fremsendt i høringssvaret. I forbindelse med denne afgørelse fremsendte bestyrelsen følgende forfattet af Jens Bredo: Klage over Ballerup Kommunes afgørelse vedr. finansiering af Vejbelysning (Ballerup Kommunes Sagsnr ) Ballerup Kommunes meddeler i skrivelse af 29. juni 2010 endelig afgørelse vedrørende finansiering af Vejbelysning i. Indledningsvis skal Grundejerforeningen anerkende Kommunens adgang til at pålægge Grundejerne finansieringen af Vejbelysningen. Grundejerforeningen ønsker imidlertid at klage over den sagsbehandling, der har fundet sted. Dette omfatter: Kommunens manglende betaling for belysning på skoleveje Fastsættelse af den udgift der pålægges Grundejerforeningen Kommunens nægtelse af nedsættelse af de offentlige grundværdier og dermed den ejendomsskat, der pålignes den enkelte grundejer. Grundejerforeningen har fået oplyst, at klage alene kan ske til Vejdirektoratet og at klageadgangen alene omfatter retlige spørgsmål. Grundejerforeningen er ikke klar over hvorvidt dette har relevans i relation til de nedenfor anførte klagepunkter, hvorfor klagen tillige er sendt til Ballerup Kommune. Belysning på skoleveje Antal skoleveje Grundejerforeningen har i skrivelse af 18. marts 2010 argumenteret for, at følgende veje er skoleveje: Viggo Barfoeds Alle i alt 6 lamper Viggo Barfoeds Alle i alt 5 lamper Thøger Larsens Alle i alt 3 lamper Thøger Larsens Alle i alt 2 lamper Ludvig Holsteins Alle i alt 5 lamper Og at det samlede antal lysmaster på skoleveje udgør 27. Kommunen fastholder i sin skrivelse af 29. juni 2010 alene, at stikvejen Ludvig Holsteins Alle er skolevej og at der på denne vej er 6 lysmaster. Alle de ovenfor nævnte veje har forbindelse til Skolestien som er eneste direkte adgang til Egebjergskolen og en lang række dag- og fritidsinstitutioner i Egebjergområdet, ligesom Skolestien i øvrigt er en ganske central stiforbindelse i hele Ballerups Kommunes vejstruktur. Dette fremgår i øvrigt ganske tydeligt af Baggrundsrapport Vej- og trafikssikkerhedsplan udarbejdet af Ballerup Kommune i August Skolestien tilhører så vidt Grundejeforeningen er orienteret Ballerup Kommune som også forestår såvel vedligeholdelse, snerydning og belysning på denne. Eksempelvis fremgår på planens side 47 en oversigt over skolevejstrafikken. Grafikken viser, at skolestien som går fra Egebjerg og ender midt i mellem Viggo Barfoeds Alle og Thøger Larsens Alle er en meget befærdet sti, og hvor cykler og knallerter alene kan komme videre hvis de anvender de ovenfor anførte veje. Grundejerforeningen mener at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at anerkende at ovenstående veje ligeledes er at betragte som skoleveje, og at det samlede antal lamper på skoleveje udgør 27. Fordeling af belysning på skoleveje Grundejerforeningen forespørger i sin skrivelse af 10.marts 2010 hvorfor Kommunen alene vil betale for 50% af belysningen på skolevejene, i det Grundejerforeningen af den opfattelse, at hvis der er tale om en skolevej må Kommunen være pligtig til at betale for hele belysningen. Kommunen har på ingen måde forholdt sig til dette spørgsmål i sin skrivelse af 29. juni Grundejerforeningen mener at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at anerkende at Kommunen skal afholde 100% af udgiften til belysningen på de veje, der ud fra deres anvendelse kan kategoriseres som skoleveje. Driftsomkostninger pr. lyskilde Ballerup Kommune har sin skrivelse af 29. juni 2010 truffet afgørelse om, at omkostningen pr. lyskilde udgør kr pr. lysmast inkl. moms. Kommunen anfører at denne pris er en gennemsnitspris for hele Ballerup Kommune og dækker el, elafgift, udskiftning af pærer og armaturer samt udbedring af skader der måtte komme, herunder ved påkørsel af master. Nyanlæg er ikke indeholdt. Grundejerforeningen har i sin skrivelse af 18. marts 2010 bedt om en specifikation af det udgiften på kr pr. mast, hvilket Kommunen ikke har imødekommet i sin skrivelse af 29. juni Grundejerforeningen kan ikke acceptere at skulle betale den gennemsnitspris som Ballerup Kommune betaler for lyskilder, hvilket blandt andet skyldes: Vi har i ikke samme behov for løbende eftersyn som de større og mere trafikerede veje ligesom vi ikke har samme behov for hurtig udskiftning af defekte lyskilder. Grundejerforeningen vil således gerne selv forestå kontakten til DONG Energy når der er behov for udskiftning af lyskilder eller anden reparation. Andelen af skader på master i anslås at være særdeles begrænset, hvilket er ganske naturligt som følge af den type trafik, der er i området. Lyskildernes strømforbrug (40 W pr. lyskilde) vurderes at være markant mindre i forhold til det generelle strømforbrug i Kommunens lysmaster hvor en stor del jo står på langt større veje som kræver markant mere lys. Grundejerforeningen undrer sig i øvrigt over, at det i Referat af møde den 9. juni 2008 i Teknik- og Miljøudvalget fremgår, at der i Ballerup Kommune er ca master på private fællesveje, hvoraf ca. 940 master betales af Kommunen for en årlig udgift på ca.kr Dette svarer til ca. kr. 765 pr. mast, hvilket jo er kr. 335 mindre pr. mast om året i forhold til Kommunens afgørelse. Grundejerforeningen mener at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at udarbejde et detaljeret oplæg til prisfastsættelsen pr. lyskilde med udgangspunkt i det aktuelle strømforbrug for lyskilderne i, samt foreningens ønsker til løbende eftersyn og vedligeholdelse af lysmasterne. Ejendomsvurderinger / Grundværdier Kommunen har sin afgørelse anført, at man ikke vurderer at der er grundlag for at ændre på beregningsmetoden for grundværdierne for de enkelte ejendomme, som følge af at Grundejerne selv skal betale for belysningen. Grundejerforeningen kan ikke acceptere denne afgørelse, i det det burde være åbenbart for enhver, at når et grundstykke pålægges en øget udgift vil dens værdi pr. definition falde. Dette er på samme måde som huspriserne stiger når renten falder og modsat. Grundejerforeningen mener, at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at give Grundejerne et fradrag i Gundværdierne, med et deraf følgende fald i ejendomsskatterne som gør, at den enkelte Grundejer i alt væsentlighed holdes økonomisk skadesløs. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Vinteren kom overraskende tidligt i november 2010 og med store mængder sne og frost. Sneberedskabet blev også i sat under pres. Udfordringer med en ny entreprenør og defekte traktorer, blev efterhånden løst og snemasserne flyttet væk fra veje og fortove. Som foregående år blev snestrategien fulgt med konsultation af Ballerup kommune og andre grundejerforeninger. Vejrudsigter Hvad sker der bag Skovvejskirken? Der bringes post ud på kælk i fra DMI er medvirkende til at bestemme hvornår snerydning iværksættes og vejr forholdende taget i betragtning lykkedes det at holde farbar vinteren igennem. En del beboere ønskede mere information om snerydning, hvilket betød at bestyrelsen udarbejdede en informations folder som blev lagt på dk i januar og omdelt i forbindelse med indbydelse til fastelavn. Entreprenørmaskinerne har kørt frem og tilbage i de sidste par måneder, der graves og der bygges på fuld kraft, bag ved Skovvejskirken. Hvad er det, der sker? Det har mange af kirkens naboer, og andre der dagligt kommer forbi, sikkert haft lyst til at vide. Vi har nu undersøgt sagen. Skovvejskirkens krematorium skal have installeret et avanceret røggasrensningsanlæg. Når anlægget står klar om et par måneder, får og det øvrige Ballerup et forbedret luftmiljø. Røggasrensningsanlægget fylder så meget, at det er nødvendigt at bygge en mindre tilbygning til krematoriebygningen. Det er et projekt til flere millioner kroner, og er et krav fra miljøministeriet for alle danske krematorier. Som de fleste nok bemærkede var det i december måned en noget amputeret belysning der forsøgte at skabe julestemning på træet ved postkassen. En lille uges tid fik juletræet lov at stå i fred før hærværk på ledningsnettet satte en stopper for julehyggen. Skaderne var så omfattende at de ikke kunne repareres, og frost og sne gjorde det for omkostnings krævende at udskifte belysningen. Bestyrelsen har besluttet at der næste år opsættes nyt pæresystem med større miljørigtige pærer og med en forbedret sikring mod hærværk. Nye bænke Der er indkøbt 5 nye bord/bænke sæt som er placeret ved Skovsøen og Skøjetesøen. De erstatter de bænke, der desværre blev brændt på Sankt Hans bålet for et par år siden. Pas godt på dem. Støjhandlingsplan Som en del af støjhandlingsplan i Ballerup kommune er der lagt ny støjdæmpende asfalt på strækningen langs s støjskærm ved ring 4. I gennemsnit passerer over biler dagligt denne strækning. Den tidligere belægning var meget støjbærende så forskellen er mærkbar. 4 (Afgørelsen kom efter 7 måneders sagsbehandling. Døm selv ) 5

4 juni 2011 juni 2011 Renovering af sportspladsen Legepladsen Sportspladsen blev renoveret i juni måned Asfalten var mange steder revnet og opstregningen til tennisbanen var næsten forsvundet. Forskellige entreprenører blev kontaktet og bedt om tilbud på entreprisen. Efter en nøje gennemgang af de indkomne Godt naboskab tilbud blev firmaet Pankas A/S valgt til både asfalt arbejdet og til at forestå det efterfølgende opstregnings arbejde. Det blev besluttet at opstrege til både tennis og basketball. Efter en lille måneds arbejde var sportspladsen klar og budget blev overholdt. De 2 legepladser er efterhånden i en forfatning, hvor de skal renoveres. Det er et bestyrelses ansvar, at sikkerheden er i orden, så der ikke er nogle børn der kommer til skade. Der er nogle lovmæssige krav som skal overholdes og derfor har bestyrelsen også afsat Fællesarealerne er ikke forurenede kr. i næste års budget til en renovering af begge pladser. Beløbet blev godkendt på Generalforsamlingen og der bliver i løbet af sommeren indhentet tilbud fra forskellige leverandører. Arbejdet forventes igangsat så hurtigt som muligt. Region Hovedstaden har meddelt Grundejerforeningen, at vores fællesarealer ikke er registeret som forurenede. Baggrunden er at Region Hovedstaden systematisk indsamler oplysninger om grunde, som kan have haft aktiviteter der kan have forurenet jorden. Der foreligger oplysninger om en række fyld og lossepladser i vores område, typisk år gamle, hvor arealerne er blevet brugt til opfyldning med dagrenovation, skrot og byggeaffald. Opfyldningerne er som regel sket med ingen eller kun sporadisk kontrol med de materialer der er deponeret. På baggrund af en historisk redegørelse med en nøje gennemgang af tilgængelige arkiver, er der IKKE fundet oplysninger om lossepladsaktiviteter på s fællesområder. Fastelavn 2011 Onsdags-vej-møde på LHA Vejens mænd mødes og klarer verdenssituationen og de lokale forhold hver onsdag klokken Deres historie kan vi glæde os til på et senere tidspunkt. Som de fleste nok bemærkede var det i december måned en noget amputeret belysning der forsøgte at skabe julestemning på træet ved postkassen. En lille uges tid fik juletræet lov at stå i fred før hærværk på ledningsnettet satte en stopper for julehyggen. Skaderne var så omfattende at de ikke kunne repareres, og frost og sne gjorde det for omkostnings krævende at udskifte belysningen. Bestyrelsen har besluttet at der næste år opsættes nyt pæresystem med større miljørigtige pærer og med en forbedret sikring mod hærværk. 6 7

5 Grundejerforeningen Juni års jubilæum og Børge Warberg I anledning af Grundejerforeningens 50 års jubilæum afholdes traditionen tro, i hvert fald fra 25 års og 40 års jubilæum, en jubilæumsfest. Det er en god lejlighed til at takke og mindes de medlemmer der siden stiftelsen af grundejerforeningen i 1961 har været med til at gøre vores kvarter til det pragtfulde sted det er i dag. Det er også en mulighed for at mødes med naboer og venner omkring god mad, drikke og måske lære nye naboer at kende. Jubilæumsfesten vil blive afholdt lørdag den 20. august 2011 på Borupgård gymnasium. Arrangementet kommer til at indeholde god mad, underholdning og levende musik. Indbydelse vil blive omdelt til alle grundejere i nærmeste fremtid. Kampen mod bjørneklo fortsætter Foto: Care4Nature Bestyrelsen har indgået aftale med en ny entreprenør som er ekspert i udryddelse af bjørneklo. Til trods for flere års indsats har vi konstateret at planten stadig kan findes i. Hvis nogle konstaterer bjørneklo på vores fællesarealer, så kontakt venligst bestyrelsen. (se )

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere