Grundejerforeningen. Digterparken. Juni Belysningssagen kører stadig. Digterparken fylder 50 år. Fællesarealerne erklæret forureningsfri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Digterparken. Juni 2011. Belysningssagen kører stadig. Digterparken fylder 50 år. Fællesarealerne erklæret forureningsfri"

Transkript

1 Grundejerforeningen Juni 2011 fylder 50 år Belysningssagen kører stadig Fællesarealerne erklæret forureningsfri

2 juni 2011 juni 2011 Leder Ny formand i Grundejerforeningen Generalforsamling 2011 Privatisering af offentlige veje et generøst tilbud fra en økonomisk trængt Ballerup kommune. En trængt kommune Langsomt er Danmark ved at arbejde sig ud af den finanskrise som ramte globalt i I er der nu igen kommet gang i hussalget og priserne stiger ganske langsomt. Økonomien i Ballerup kommune er under det største pres i mange år. Der mangler ganske enkelt et betydeligt antal millioner for at regnskabet går op. Det mærkes på mange områder med rationaliseringer, fyringer og nedgang i den kommunale service. For os som grundejere betyder det øget fokus på brugerbetaling. Vejbelysning, vejskat er oplagte indtægtskilder, men også områder som kloak og vandforsyning er i kikkerten. Det betyder skærpede krav til vores grundejerforening. Vi er den største grundejerforening i Ballerup og en af de største i landet. Vi skal hele tiden holde politikerne oppe på ansvarlige løsninger. Der bliver lyttet til os og politikerne ved godt at der er mange stemmer i. Lige meget hvem der danner regering efter valget senere på året, vil vi alle stå over for det faktum at vores velfærd er under økonomisk pres. Vi kommer nok til at betale mere end vi gør i dag, men det skal ikke være grundejere som betaler gildet. Jeg har valgt at fratræde som formand efter 5 år på posten og overlader trygt roret til Lisette Mørup Carlsson og en kompetent bestyrelse. Jeg takker for tiden i s tjeneste og opfordrer jer alle til at bakke bestyrelsen op, gerne aktivt med råd og dåd. Vi får brug for at stå sammen mod fremtidens udfordringer. Med venlig hilsen Teddy Gerberg Formand Der blev skrevet historie i grundejerforeningen i forbindelse med valg til formand på den netop afholdte generalforsamling. For første gang i foreningens historie valgte de fremmødte grundejere en kvinde til posten som formand. Lisette Mørup Carlsson har stor erfaring i grundejerforenings arbejde. I 13 år har hun været medlem af bestyrelsen og er således den der har siddet længst i den nuværende bestyrelse. Hun er kompetent og engageret i foreningens virke, med stor viden indenfor vedligeholdelse af de grønne områder og snerydning. Hun har i mange år været primusmotor for de sociale arrangementer såsom sommerfest, Sct. Hans og fastelavn. Den nye formand kan kontaktes på mail: Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen afholdt d. 26. april 2011 kl på Borupgaard Amtsgymnasium 49 grundejere repræsenteret, heraf 0 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Teddy Gerberg foreslog Per Aaslet, som blev valgt. Per Aaslet konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Teddy Gerberg redegjorde for årets gang i. Efterfølgende kommentarer og spørgsmål blev besvaret af formanden. 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport Jens Bredo gennemgik kort regnskabet, som herefter blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra grundejere. 5.Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2011/2012 Generalforsamlingen godkendte en pristalsregulering af honorarerne til bestyrelsen, således at honoraret for 2011/2012 bliver som følger: Formand og kasserer: kr hver Øvrige bestyrelsesmedlemmer: kr hver. 6. Godkendelse af budget for 2011 samt fastsættelse af kontingent for 2012 Jens Bredo gennemgik kort budget 2011 med tilhørende bemærkninger. Budget for 2011 godkendt uden kommentarer. Kontingent for 2012 blev således fastsat til 1365 kr. samt belysningsbidrag på 320 kr. Opmærksomhed henledes på, at s 50-års jubilæum afholdes i lørdag d. 20. august Der udsendes invitation senere. 7. Valg af: Formand: Teddy Gerberg ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Lisette Mørup Carlson som ny formand, og generalforsamlingen valgte derpå Lisette til posten. Kasserer: Jens Bredo blev genvalgt Bestyrelsesmedlemmer: Henning Petersen blev genvalgt og Lene Gerberg blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsessuppleanter: Helle Strandskov ønskede at genopstille og Keld Neumann ønskede ikke at genopstille. De valgte suppleanter blev derefter Helle Strandskov og Allan Kristensen. Revisor (Deloitte) blev genvalgt. 8. Eventuelt Lisette Mørup Carlson takkede Teddy Gerberg for det store stykke arbejde, Teddy har lagt i bestyrelsen, lige som Teddy takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede Lisette til lykke med valget. Vejskat er nok nærmere det rigtige ord og det var også ganske klart at en i øvrigt enig kommunalbestyrelse regnede med 12 millioner kroner i ekstra vejskat... for s grundejere ca kr. ekstra per år. Det var vi rigtigt mange grundejerforeninger som ikke var enige i, det var ikke en fair løsning. Det er reelt nok, at Ballerup kommune har en anstrengt økonomi. Men at udvælge 7000 grundejere fra kommunen som specielle bidragsydere og samtidig forvente, at grundejerforeningers bestyrelser pludselig skulle kunne administrere opkrævning og udbuds forretninger omkring vejarbejde, er ganske enkelt tåbeligt. Godt nok har vi lige fået asfalteret sportspladsen men det gør os ikke til eksperter i asfalt arbejde Bestyrelsen i allierede sig med Fællesudvalget for grundejere i Ballerup kommune og afstemte indlæg i forbindelse med møder med kommunen og de efterfølgende høringer. Ikke mindst dette samarbejde og Formanden for fællesudvalget Hans Christensens utrættelige arbejde med at råbe politikkerne på Christiansborg op, bar frugt. Ved en lynlov fra transportminister Hans Christian Schmidt i november 2010, blev det besluttet at kun tiptop nyrenoverede veje, kan overdrages til private og at dette skal varsles 4 år inden overdragelsen finder sted, så der kan afholdes valg i perioden Vejskatten var afblæst i denne omgang. 3

3 juni 2011 juni 2011 Brugerbetaling på vejbelysning Snerydning Juletræ I s blad fra 2010 (kan findes på hjemmesiden) beskrev vi grundejerforeningens høringssvar i forbindelse med brugerbetaling på vejbelysning. Det resulterede i en afvisning af de argumenter som grundejerforeningen havde fremsendt i høringssvaret. I forbindelse med denne afgørelse fremsendte bestyrelsen følgende forfattet af Jens Bredo: Klage over Ballerup Kommunes afgørelse vedr. finansiering af Vejbelysning (Ballerup Kommunes Sagsnr ) Ballerup Kommunes meddeler i skrivelse af 29. juni 2010 endelig afgørelse vedrørende finansiering af Vejbelysning i. Indledningsvis skal Grundejerforeningen anerkende Kommunens adgang til at pålægge Grundejerne finansieringen af Vejbelysningen. Grundejerforeningen ønsker imidlertid at klage over den sagsbehandling, der har fundet sted. Dette omfatter: Kommunens manglende betaling for belysning på skoleveje Fastsættelse af den udgift der pålægges Grundejerforeningen Kommunens nægtelse af nedsættelse af de offentlige grundværdier og dermed den ejendomsskat, der pålignes den enkelte grundejer. Grundejerforeningen har fået oplyst, at klage alene kan ske til Vejdirektoratet og at klageadgangen alene omfatter retlige spørgsmål. Grundejerforeningen er ikke klar over hvorvidt dette har relevans i relation til de nedenfor anførte klagepunkter, hvorfor klagen tillige er sendt til Ballerup Kommune. Belysning på skoleveje Antal skoleveje Grundejerforeningen har i skrivelse af 18. marts 2010 argumenteret for, at følgende veje er skoleveje: Viggo Barfoeds Alle i alt 6 lamper Viggo Barfoeds Alle i alt 5 lamper Thøger Larsens Alle i alt 3 lamper Thøger Larsens Alle i alt 2 lamper Ludvig Holsteins Alle i alt 5 lamper Og at det samlede antal lysmaster på skoleveje udgør 27. Kommunen fastholder i sin skrivelse af 29. juni 2010 alene, at stikvejen Ludvig Holsteins Alle er skolevej og at der på denne vej er 6 lysmaster. Alle de ovenfor nævnte veje har forbindelse til Skolestien som er eneste direkte adgang til Egebjergskolen og en lang række dag- og fritidsinstitutioner i Egebjergområdet, ligesom Skolestien i øvrigt er en ganske central stiforbindelse i hele Ballerups Kommunes vejstruktur. Dette fremgår i øvrigt ganske tydeligt af Baggrundsrapport Vej- og trafikssikkerhedsplan udarbejdet af Ballerup Kommune i August Skolestien tilhører så vidt Grundejeforeningen er orienteret Ballerup Kommune som også forestår såvel vedligeholdelse, snerydning og belysning på denne. Eksempelvis fremgår på planens side 47 en oversigt over skolevejstrafikken. Grafikken viser, at skolestien som går fra Egebjerg og ender midt i mellem Viggo Barfoeds Alle og Thøger Larsens Alle er en meget befærdet sti, og hvor cykler og knallerter alene kan komme videre hvis de anvender de ovenfor anførte veje. Grundejerforeningen mener at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at anerkende at ovenstående veje ligeledes er at betragte som skoleveje, og at det samlede antal lamper på skoleveje udgør 27. Fordeling af belysning på skoleveje Grundejerforeningen forespørger i sin skrivelse af 10.marts 2010 hvorfor Kommunen alene vil betale for 50% af belysningen på skolevejene, i det Grundejerforeningen af den opfattelse, at hvis der er tale om en skolevej må Kommunen være pligtig til at betale for hele belysningen. Kommunen har på ingen måde forholdt sig til dette spørgsmål i sin skrivelse af 29. juni Grundejerforeningen mener at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at anerkende at Kommunen skal afholde 100% af udgiften til belysningen på de veje, der ud fra deres anvendelse kan kategoriseres som skoleveje. Driftsomkostninger pr. lyskilde Ballerup Kommune har sin skrivelse af 29. juni 2010 truffet afgørelse om, at omkostningen pr. lyskilde udgør kr pr. lysmast inkl. moms. Kommunen anfører at denne pris er en gennemsnitspris for hele Ballerup Kommune og dækker el, elafgift, udskiftning af pærer og armaturer samt udbedring af skader der måtte komme, herunder ved påkørsel af master. Nyanlæg er ikke indeholdt. Grundejerforeningen har i sin skrivelse af 18. marts 2010 bedt om en specifikation af det udgiften på kr pr. mast, hvilket Kommunen ikke har imødekommet i sin skrivelse af 29. juni Grundejerforeningen kan ikke acceptere at skulle betale den gennemsnitspris som Ballerup Kommune betaler for lyskilder, hvilket blandt andet skyldes: Vi har i ikke samme behov for løbende eftersyn som de større og mere trafikerede veje ligesom vi ikke har samme behov for hurtig udskiftning af defekte lyskilder. Grundejerforeningen vil således gerne selv forestå kontakten til DONG Energy når der er behov for udskiftning af lyskilder eller anden reparation. Andelen af skader på master i anslås at være særdeles begrænset, hvilket er ganske naturligt som følge af den type trafik, der er i området. Lyskildernes strømforbrug (40 W pr. lyskilde) vurderes at være markant mindre i forhold til det generelle strømforbrug i Kommunens lysmaster hvor en stor del jo står på langt større veje som kræver markant mere lys. Grundejerforeningen undrer sig i øvrigt over, at det i Referat af møde den 9. juni 2008 i Teknik- og Miljøudvalget fremgår, at der i Ballerup Kommune er ca master på private fællesveje, hvoraf ca. 940 master betales af Kommunen for en årlig udgift på ca.kr Dette svarer til ca. kr. 765 pr. mast, hvilket jo er kr. 335 mindre pr. mast om året i forhold til Kommunens afgørelse. Grundejerforeningen mener at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at udarbejde et detaljeret oplæg til prisfastsættelsen pr. lyskilde med udgangspunkt i det aktuelle strømforbrug for lyskilderne i, samt foreningens ønsker til løbende eftersyn og vedligeholdelse af lysmasterne. Ejendomsvurderinger / Grundværdier Kommunen har sin afgørelse anført, at man ikke vurderer at der er grundlag for at ændre på beregningsmetoden for grundværdierne for de enkelte ejendomme, som følge af at Grundejerne selv skal betale for belysningen. Grundejerforeningen kan ikke acceptere denne afgørelse, i det det burde være åbenbart for enhver, at når et grundstykke pålægges en øget udgift vil dens værdi pr. definition falde. Dette er på samme måde som huspriserne stiger når renten falder og modsat. Grundejerforeningen mener, at Ballerup Kommune skal tilpligtes til at give Grundejerne et fradrag i Gundværdierne, med et deraf følgende fald i ejendomsskatterne som gør, at den enkelte Grundejer i alt væsentlighed holdes økonomisk skadesløs. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Vinteren kom overraskende tidligt i november 2010 og med store mængder sne og frost. Sneberedskabet blev også i sat under pres. Udfordringer med en ny entreprenør og defekte traktorer, blev efterhånden løst og snemasserne flyttet væk fra veje og fortove. Som foregående år blev snestrategien fulgt med konsultation af Ballerup kommune og andre grundejerforeninger. Vejrudsigter Hvad sker der bag Skovvejskirken? Der bringes post ud på kælk i fra DMI er medvirkende til at bestemme hvornår snerydning iværksættes og vejr forholdende taget i betragtning lykkedes det at holde farbar vinteren igennem. En del beboere ønskede mere information om snerydning, hvilket betød at bestyrelsen udarbejdede en informations folder som blev lagt på dk i januar og omdelt i forbindelse med indbydelse til fastelavn. Entreprenørmaskinerne har kørt frem og tilbage i de sidste par måneder, der graves og der bygges på fuld kraft, bag ved Skovvejskirken. Hvad er det, der sker? Det har mange af kirkens naboer, og andre der dagligt kommer forbi, sikkert haft lyst til at vide. Vi har nu undersøgt sagen. Skovvejskirkens krematorium skal have installeret et avanceret røggasrensningsanlæg. Når anlægget står klar om et par måneder, får og det øvrige Ballerup et forbedret luftmiljø. Røggasrensningsanlægget fylder så meget, at det er nødvendigt at bygge en mindre tilbygning til krematoriebygningen. Det er et projekt til flere millioner kroner, og er et krav fra miljøministeriet for alle danske krematorier. Som de fleste nok bemærkede var det i december måned en noget amputeret belysning der forsøgte at skabe julestemning på træet ved postkassen. En lille uges tid fik juletræet lov at stå i fred før hærværk på ledningsnettet satte en stopper for julehyggen. Skaderne var så omfattende at de ikke kunne repareres, og frost og sne gjorde det for omkostnings krævende at udskifte belysningen. Bestyrelsen har besluttet at der næste år opsættes nyt pæresystem med større miljørigtige pærer og med en forbedret sikring mod hærværk. Nye bænke Der er indkøbt 5 nye bord/bænke sæt som er placeret ved Skovsøen og Skøjetesøen. De erstatter de bænke, der desværre blev brændt på Sankt Hans bålet for et par år siden. Pas godt på dem. Støjhandlingsplan Som en del af støjhandlingsplan i Ballerup kommune er der lagt ny støjdæmpende asfalt på strækningen langs s støjskærm ved ring 4. I gennemsnit passerer over biler dagligt denne strækning. Den tidligere belægning var meget støjbærende så forskellen er mærkbar. 4 (Afgørelsen kom efter 7 måneders sagsbehandling. Døm selv ) 5

4 juni 2011 juni 2011 Renovering af sportspladsen Legepladsen Sportspladsen blev renoveret i juni måned Asfalten var mange steder revnet og opstregningen til tennisbanen var næsten forsvundet. Forskellige entreprenører blev kontaktet og bedt om tilbud på entreprisen. Efter en nøje gennemgang af de indkomne Godt naboskab tilbud blev firmaet Pankas A/S valgt til både asfalt arbejdet og til at forestå det efterfølgende opstregnings arbejde. Det blev besluttet at opstrege til både tennis og basketball. Efter en lille måneds arbejde var sportspladsen klar og budget blev overholdt. De 2 legepladser er efterhånden i en forfatning, hvor de skal renoveres. Det er et bestyrelses ansvar, at sikkerheden er i orden, så der ikke er nogle børn der kommer til skade. Der er nogle lovmæssige krav som skal overholdes og derfor har bestyrelsen også afsat Fællesarealerne er ikke forurenede kr. i næste års budget til en renovering af begge pladser. Beløbet blev godkendt på Generalforsamlingen og der bliver i løbet af sommeren indhentet tilbud fra forskellige leverandører. Arbejdet forventes igangsat så hurtigt som muligt. Region Hovedstaden har meddelt Grundejerforeningen, at vores fællesarealer ikke er registeret som forurenede. Baggrunden er at Region Hovedstaden systematisk indsamler oplysninger om grunde, som kan have haft aktiviteter der kan have forurenet jorden. Der foreligger oplysninger om en række fyld og lossepladser i vores område, typisk år gamle, hvor arealerne er blevet brugt til opfyldning med dagrenovation, skrot og byggeaffald. Opfyldningerne er som regel sket med ingen eller kun sporadisk kontrol med de materialer der er deponeret. På baggrund af en historisk redegørelse med en nøje gennemgang af tilgængelige arkiver, er der IKKE fundet oplysninger om lossepladsaktiviteter på s fællesområder. Fastelavn 2011 Onsdags-vej-møde på LHA Vejens mænd mødes og klarer verdenssituationen og de lokale forhold hver onsdag klokken Deres historie kan vi glæde os til på et senere tidspunkt. Som de fleste nok bemærkede var det i december måned en noget amputeret belysning der forsøgte at skabe julestemning på træet ved postkassen. En lille uges tid fik juletræet lov at stå i fred før hærværk på ledningsnettet satte en stopper for julehyggen. Skaderne var så omfattende at de ikke kunne repareres, og frost og sne gjorde det for omkostnings krævende at udskifte belysningen. Bestyrelsen har besluttet at der næste år opsættes nyt pæresystem med større miljørigtige pærer og med en forbedret sikring mod hærværk. 6 7

5 Grundejerforeningen Juni års jubilæum og Børge Warberg I anledning af Grundejerforeningens 50 års jubilæum afholdes traditionen tro, i hvert fald fra 25 års og 40 års jubilæum, en jubilæumsfest. Det er en god lejlighed til at takke og mindes de medlemmer der siden stiftelsen af grundejerforeningen i 1961 har været med til at gøre vores kvarter til det pragtfulde sted det er i dag. Det er også en mulighed for at mødes med naboer og venner omkring god mad, drikke og måske lære nye naboer at kende. Jubilæumsfesten vil blive afholdt lørdag den 20. august 2011 på Borupgård gymnasium. Arrangementet kommer til at indeholde god mad, underholdning og levende musik. Indbydelse vil blive omdelt til alle grundejere i nærmeste fremtid. Kampen mod bjørneklo fortsætter Foto: Care4Nature Bestyrelsen har indgået aftale med en ny entreprenør som er ekspert i udryddelse af bjørneklo. Til trods for flere års indsats har vi konstateret at planten stadig kan findes i. Hvis nogle konstaterer bjørneklo på vores fællesarealer, så kontakt venligst bestyrelsen. (se )

Grundejerforeningen. Digterparken. April 2010

Grundejerforeningen. Digterparken. April 2010 Grundejerforeningen Digterparken April 2010 Digterparken april 2010 Digterparken april 2010 Kære læser Leder Generalforsamling 2009 Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag d. 28. april 2009

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET.

Grundejerforeningen Skovvang INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING. TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. Aftenens dagsorden (Revideret) INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 26 APRIL 2016 kl. 19.30 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab, (ved

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling Stiftende generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Søndag d. 2. juli 2006 Gl. Aalbæk Kro Agenda Velkomst / Præsentation Godkendelse af vedtægter Valg af bestyrelse Tiltag som kræves iværksat

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 5.3.2015 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 21 husstande repræsenteret ved 25 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO  Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00 i Pilegården, lokale 5 Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 24. april 2016 Kontingent for 2016 På den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016 blev det besluttet, at kontingentet for 2016 er kr. 950,00 (Der opkræves ikke snebidrag

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere