Produktivitetspotentialer i offentligt-privat samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetspotentialer i offentligt-privat samarbejde"

Transkript

1 Dato 4. novmber 2013 Side 1 af 6 Produktivitetspotentialer i offentligt-privat samarbejde Tæt samarbejde mellem erhvervslivet og den offentlige sektor kan bidrage til nytænkning, øget effektivitet og ny erhvervsmæssig dynamik med øget produktivitet, vækst og beskæftigelse til følge. Det er derfor vigtigt, at rammerne for hensigtsmæssigt offentligprivat samarbejde er så enkle og fleksible som muligt. Der er udbredte positive erfaringer med brug af konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde. Ikke desto mindre viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at den offentlige sektor hvert år kun udbyder opgaver for ca. 92,5 mia. kr. ud af et potentiale på ca. 377 mia. kr. (baseret på tal fra 2012). Landbrug & Fødevarer har betydelige interesser i offentlig-privat samarbejde, da vi repræsenterer medlemmer, der er engageret i offentlig-private samarbejder på en række forskellige områder, fx offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) på miljøområdet, offentlig-private partnerskaber på sundhedsområdet og forsknings-/innovationsområdet, rådgivningssamarbejder, fødevareudbud, skolebespisning, gartnerydelser, snerydning mv. Nedenfor angiver Landbrug & Fødevarer en række forslag til konkrete initiativer, der vil kunne forbedre det offentlig-private samarbejde, og som derved kan lede til øget tilfredshed hos de implicerede parter, samt vækst og øget produktivitet hos såvel de private som offentlige aktører. Der er ikke én opskrift på det mest effektive offentlig-private samarbejde. Den mest hensigtsmæssige arbejdsform afhænger af den konkrete opgave. Der er dog en række generelle rammer, der bør være på plads. Dertil kommer, at man i højere grad bør overveje nye samarbejdsformer, fx offentlig-private innovationsprojekter (OPI), som også bl.a. indgår i regeringens innovationsstrategi, INNO+. Initiativerne nedenfor er derfor inddelt i to dele. Først kommer forslag til forbedring af de generelle rammer på udbudsområdet. Herefter følger et afsnit om offentligt-private innovationsprojekter (OPI). Forbedring af de generelle rammer på udbudsområdet En række undersøgelser har vist, at der kan være store økonomiske potentialer i at konkurrenceudsætte offentlige opgaver til private aktører. Eksempelvis viste en undersøgelse foretaget af det daværende Udbudsråd henover sommeren 2012, at der kan være store besparelser for kommunerne, når de sender opgaver i offentligt udbud. I undersøgelsen blev 11 kommunale udbud af rengøringsopgaver analyseret, og resultatet var, at samtlige kommuner sparede mellem 13 og 54 pct. i forhold til de tidligere omkostninger, uden at kvaliteten i rengøringen faldt. Udbudsområdet har desværre udviklet sig til i nogle tilfælde at være en juridisk og økonomisk svær øvelse. Dette kan afholde offentlige myndigheder fra at konkurrenceudsætte opgaver, selvom opgaverne er egnede til det. Nedenfor er Landbrug & Fødevarers forslag til, hvorledes de generelle rammer på udbudsområdet kan forenkles og forbedres.

2 Side 2 af 6 Forslag til initiativer Flere intelligente og innovative offentlige indkøb Den offentlige sektor i Danmark bør tage ved lære af de udenlandske erfaringer med intelligente og innovative offentlige indkøb. Dette gælder også for OPI, jf. nedenfor. Innovative offentlige indkøb kan bane vej for bedre produkter og ydelser i det offentlige og øget innovation hos danske virksomheder. Det er i den forbindelse centralt, at det offentlige - fremfor detailkrav - anvender totaløkonomiske betragtninger og funktionsudbud i forbindelse med indkøb, så virksomhederne får mulighed for at byde ind med innovative løsninger. Der bør i den forbindelse opstilles en dansk model for innovationsfremmende indkøbsordninger gennem en international kortlægning af best practice på området. Synliggørelse af, at krav koster Ordregiverne skal være bevidste om, at jo flere ufravigelige krav der fremgår af udbudsmaterialet, jo højere bliver producenternes og leverandørernes pris. Dette kan eksempelvis på fødevareområdet være krav til snævre leveringstider, krav til varernes holdbarhed, krav om et meget stort antal varenumre eller krav om en bestemt størrelse kolli. Det foreslås, at staten udformer en oversigt med eksempler på uhensigtsmæssige og udgiftsdrivende krav, og at denne oversigt formidles til de enkelte regioner og kommuner med henblik på at reducere de offentlige omkostninger ved udbud på eksempelvis fødevareområdet. Udgangspunktet bør være, at der altid er mulighed for at afgive tilbud med alternative løsninger, og at der kun stilles ufravigelige, udgiftsdrivende krav, når der er en særlig begrundelse for dette. Eksempel på udgiftsdrivende krav - E-handel Det er centralt, at den enkelte ordregiver ikke stiller specifikke krav om e- handelsløsninger, der ikke svarer til, hvad der i øvrigt anvendes på markedet. Udviklingen af individuelle e-handelsløsninger til hver ordregiver kan indebære betydelige meromkostninger og dermed begrænse antallet af tilbud, hvilket kan gå ud over konkurrence, pris og kvalitet. Øget brug af Det foreslås, at alle udbud herunder (evt. link til) udbudsmateriale skal lægges på Dette skal både omfatte EU-udbud og udbud undtaget fra direktivernes krav. Det vil gøre udbuddene mere overskuelige og lette leverandørernes adgang til at afgive tilbud. Automatisk varsling af udbud på vej Det foreslås, at udbygges med en varslingsfunktion, der kan indikere, hvornår en udbudsperiode er ved at udløbe, så de mulige producenter og leverandører kan forberede sig på at kunne afgive et nyt tilbud. En automatisk varsling forud for nye udbudsrunder vil gøre det lettere at afsætte ressourcer til udformning af tilbud, bedre muligheder for at tilrettelægge processen, f.eks. ved involvering af samarbejdsparter - og dermed samlet set føre til øget konkurrence og bedre tilbud. Øget digital kommunikation Regeringen har fastsat en målsætning om, at al relevant kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne skal foregå digitalt. I forlængelse heraf foreslås det, at al

3 Side 3 af 6 kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver skal kunne foregå digitalt. Det vil lette processen for alle parter. Herunder vil muligheden for digitalt fremsendte tilbud være en administrativ lettelse fremfor at tilbudsgiver eksempelvis tvinges til at fremsende sit tilbud i fem eksemplarer på papir. Mere dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver Øget dialog kan afbøde misforståelser og uhensigtsmæssigheder. Generelt efterlyser både ordregivere, producenter og leverandører mere dialog i de indledende faser af udbudsprocesserne for at få udryddet eventuelle misforståelser, få besvaret spørgsmål og ikke mindst forventningsafstemt parterne imellem. Der er dog fortsat en betydelig usikkerhed i markedet i forhold til, hvorvidt og hvordan dialog er lovlig. Det foreslås derfor, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen supplerer sin vejledning om dialog i forbindelse med udbud, så der udmeldes en reel opfordring til at gennemføre dialog forud for udbuddet. Dette vil medføre bedre udbud, flere tilbud og øget konkurrence. Herudover bør der i højere grad finde intern dialog og koordinering sted hos ordregiverne, da dette kan skabe bedre udbudsmaterialer og potentielt give ordregiverne en økonomisk gevinst. Eksempel på gevinster ved dialog Der kan i udbudsmaterialet være krav til eksempelvis fødevarernes friskhed eller holdbarhed, der er meget vanskelige at honorere. Hvis en ordregiver eksempelvis stiller krav til de leverede varers holdbarhed, herunder perioden frem til sidste salgsdato, er det centralt, at disse krav svarer til det reelt mulige på markedet - og at ordregiver er opmærksom på de økonomiske konsekvenser af at stille ufleksible krav. Mange af disse urealistiske krav kan undgås med en forudgående dialog inden udbuddet gennemføres, hvor der forventningsafstemmes parterne imellem angående kvalitet, varernes friskhed, mulighederne på markedet m.v. Mere kommunikation internt hos ordregiverne Der er en række eksempler på, at der eksempelvis internt i de kommunale forvaltninger ikke finder den fornødne koordination og dialog sted. Hvis et udbudsmateriale eksempelvis berører flere afdelinger med særskilte budgetter, er der ikke nødvendigvis interesse hos de enkelte afdelinger for, hvad der foregår i de andre afdelinger. Hvis kommunen omvendt har samlet håndtering af indkøb og udbud i én central funktion, kan der savnes koordinering og dialog mellem den centrale funktion og de berørte afdelinger, herunder fx institutioner og køkkener, der har den praktiske kontakt med markedet og leverandører. Den manglende dialog og koordinering indebærer, at kommunen går glip af en økonomisk gevinst grundet manglende synergi m.v. Forenklede udbudsregler Arbejdet med udbudsloven, der skal fungere som implementering af de nyligt reviderede udbudsdirektiver bør benyttes til at forenkle udbudsreglerne, klargøre vejledningerne, og øge informationsindsatsen på området. Konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver Generelt kan langt hovedparten af offentlige opgaver konkurrenceudsættes og udføres af private aktører, så længe det offentlige har det overordnede og endelige ansvar for opgaven.

4 Side 4 af 6 Såfremt myndighedsopgaver dvs. offentlige myndigheders opgaver med at træffe afgørelser mv. - skal kunne konkurrenceudsættes, kræver det dog, at der er udtrykkelig hjemmel hertil. Sådanne hjemler findes i dag kun i begrænset omfang. Der er dog områder, hvor der kunne opnås en betydelig økonomisk gevinst for det offentlige, såfremt de nødvendige hjemler blev etableret og de pågældende myndighedsopgaver blev sendt i udbud. Dermed ville den viden, der i dag er monopoliseret i det offentlige, blive bragt ud til aktiv brug og videreudvikling på markedet. Dette kunne medvirke til øget eksport, herunder systemeksport af færdige totalløsninger. Herudover er der områder, hvor myndighedsbehandlingen kunne udliciteres til anden side, og dette kunne skabe hurtigere, billigere og mere effektiv sagsbehandling til gavn for både det offentlige og det private. Hvad angår det forskningsbaserede myndighedsberedskab bør man nøje vurdere, om opgaverne skal være forskningsbaserede og altså ligge på universiteterne, eller om der er opgaver som billigere og bedre kan varetages af andre efter udbud. Det kan fx være overvågningsopgaver. Eksempel på konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver Der er i dag betydelige forskelle i kommunernes håndtering af byggeområdet. Byggesagsbehandlingen og den tilhørende myndighedsafgørelse kunne udliciteres til et privat konsulent- /konstruktørfirma. På den måde kunne der sikres større ensartethed i sagsbehandlingen og formentlig en hurtigere og billigere sagsbehandling, hvilket vil lette virksomhedernes muligheder for at komme i gang med vækstskabende udvidelser m.v. Offentlig-private innovationsprojekter (OPI) Offentlig-private partnerskaber (OPI) kaldes ofte en såkaldt ny offentlig-privat samarbejdsformer. I et OPI forsøger man i et partnerskab at løse opgaver af samfundsmæssig og erhvervsmæssig interesse, mens man løbende udvikler ny viden og revurderer eventuelle barrierer i lovgivning mv. Dette er bl.a. et af udgangspunkterne i regeringens innovationsstrategi, INNO+. Eksempler på allerede eksisterede partnerskabsaktiviteter (indenfor fødevarer/sundhed) omfatter: Månegris-projektet. Månegrisprojektet er et samarbejde mellem flere offentlige myndigheder, erhvervs- og interesseorganisationer samt private virksomheder. Projektet skal med nye, innovative teknologiske løsninger demonstrere, at det er muligt, effektivt og rentabelt, at producere svin med minimal og målbar belastning af miljø, klima, dyr og omgivelser. Det vandløse mejeri (Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer) er et samarbejde, der handler om at udvikle et mejeri, der som udgangspunkt ikke anvender grundvand, ikke afleder spildevand, og som eventuelt kan aflede vand af en kvalitet, som kan anvendes alternativt, fx via symbiose. Dette vil have stor betydning for både miljøet og virksomhedernes omkostninger til spildevandsudledninger. Forudsætningerne for realiseringen af det vandløse mejeri er, at der sker de fornødne ændringer af fødevarelovgivningen samt afsættes de fornødne midler til forskning. Effekten af D-vitamin-berigelse i danske familier (Fødevarestyrelsen, fødevareinstitutterne og fødevarevirksomheder).

5 Side 5 af 6 Partnerskab om udvikling af funktioneller fødevarer til underernærede patienter (fødevarevirksomheder og sundhedsvæsnet). Andre områder kunne være madspild, og udvikling af ernærings- og kostkoncepter til specifikke befolkningsgrupper, fx børn og ældreområdet. Sidstnævnte er et af de hurtigst voksende segmenter indenfor eksempelvis processerede fødevarer. Endvidere vil der være store potentialer for partnerskaber indenfor miljøteknologier til eksempelvis landbrugsproduktion og forarbejdningsindustrien. Forslag til initiativer Tag udgangspunkt i virksomhedernes behov Der bør ved initiering af nye forsknings- og innovationspolitiske satsninger samt OPIsamarbejder tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. Herved skaber rammerne for ejerskab, som kan føre til, at der opnås et effektfuldt produkt. Månegrisprojektet, der er omtalt ovenfor, er et godt eksempel på et projekt, der er en del af INNO+, hvor der med udgangspunkt i erhvervslivets behov forskes i udvikling af miljøteknologiske løsninger, der gavner både dansk svineproduktion, men også miljøet. I dette projekt er en del af successen også, at myndighederne tager ejerskab og indgår offensivt ift. udvikling af ny reguleringspraksis, som netop er en af barriererne. Et andet eksempel er det nyligt vedtagne partnerskab om intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion, der også er en del af INNO+. Partnerskabet handler om at øge produktionen af fødevarer, uden at øge miljøbelastningen. Skab nye markeder via offentlig-private samarbejder Brug offentlig-privat samarbejde til at skabe pilotmarkeder, som kan skabe en efterspørgsel. Fokus bliver til stadighed skærpet på intelligente måltidsløsninger og fødevarer, der er individuelt tilpasset ved hjælp af råvarernes naturlige funktionalitet. Samtidig vokser de potentielle målgrupper, i takt med at flere og flere bliver diagnosticeret med f.eks. diabetes, ADHD, forhøjet blodtryk, demens og overvægt. Eksempelvis har GTS-instituttet AgroTechs arbejdet med ADHD-mad, som kan begrænse medicinsk behandling. Der er enorme vækstpotentialer på dette område. Udnyt eksisterende styrkepositioner i offentlig-privat innovationsprojekter Danmark har i forvejen en række styrkepositioner og unikke innovationspotentialer der kan udvikle sig til globale førerpositioner på områder, hvor verden efterspørger løsninger. Dette kunne eksempelvis være indenfor animalsk produktion og miljøteknologi. InSPIRe food er et godt eksempel. Styrk rammerne for offentlig-privat forsknings-, udviklings- og innovationssamarbejde Analyser viser, at virksomhedseffekterne af FoU-aktiviteter er stærkere, når virksomhederne indgår i vidensamarbejde med offentlige videninstitutioner. Der bør etableres bedre rammer og regler for vidensamarbejde, herunder IPR. Virksomhederne fremhæver ofte uklare regler og samarbejdsaftalerne med de offentlige videninstitutioner som en barriere for et effektivt samspil. Dette omfatter bl.a. håndteringen af rettigheder til viden (immaterialrettigheder), lov om opfindelser og

6 Side 6 af 6 kravene til universiteterne om kommercialisering af resultater. Det fremhæves endvidere, at reguleringen om immaterialrettigheder i videst mulig omfang bør fastsættes internationalt. Der er derfor behov for et samlet, forretningsorienteret servicetjek af alle de relevante regler, vejledninger mv., så der kan skabes klare og effektive rammer for det offentligprivate vidensamarbejde. Ydermere kunne man udarbejde en pilotmodel til en sabbatordning, som giver incitamenter til, at private forskningsaktive virksomheder og universiteter udveksler medarbejdere.

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / 15.- 21. november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Inspirationsmateriale til udbud af Facilities Management på sygehuse efter funktionskrav. Udbudsrådet

Inspirationsmateriale til udbud af Facilities Management på sygehuse efter funktionskrav. Udbudsrådet Inspirationsmateriale til udbud af Facilities Management på sygehuse efter funktionskrav Udbudsrådet Indholdsfortegnelse. Indledning. Introduktion til funktionsudbud 6. Udbud af Facilities Management på

Læs mere

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI Energirigtig renovering Om Udbudsfri OPI Håndbog om Udbudsfri OPI 1. Baggrund og formål s. 4 2. juraen og MODELlen s. 15 3. udbudsfri OPI trin for trin s. 27 4. SUPPLERENDE AFTALER OG HJÆLPEBILAG s. 45

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Bedre rammer for offentlig-privat samspil

Bedre rammer for offentlig-privat samspil Bedre rammer for offentlig-privat samspil Bedre rammer for offentlig-privat samspil Kommunernes samarbejde med private leverandører har været i stærk vækst siden kommunalreformen. Professionaliseringen

Læs mere

Analyse. Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige

Analyse. Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige Analyse Offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige 2012 Titel: Analyse af offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige Kapitel 1-4, og bilag 1-3 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet.

Læs mere

NR. 6 - December 2010 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd

NR. 6 - December 2010 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd NR. 6 - December 2010 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd Af Guri Weihe, Steven Højlund og Betina Nørgaard, COWI Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud Analyse Analyse af annullationer af EU-udbud 2014 Analyse af annullationer af EU-udbud Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 E-mail:

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere