Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00"

Transkript

1 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013 & Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år 6a Valg af to suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af 2 revisorer 7a Valg af 1 revisorsuppleant 8. Beretning om JSG-fondens virke og regnskab. 8a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 revisor 9. Eventuelt Mødet startede kl på grund af fejlannoncering på hjemmesiden (sted: Solrød bibliotek) ventede vi 10 min. inden generalforsamlingen gik i gang. I alt 19 grundejere var mødt frem. 1. Valg af dirigent: formand Per Hauge bød velkommen og foreslog advokat Liebst som dirigent. Advokat Jens Bang Liebst blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsesformand Per Hauge takker bestyrelsen for godt samarbejde og en speciel tak til fhv. formand N.P. Christensen for sit store arbejde i JSG. Bestyrelsens beretning findes på hjemmesiden. Hovedpunkterne var Strandrensning, Foreningens arealer ved stranden, Forbedring/etablering af gangsti, Snerydning, Vejvedligeholdelse, Kontingent /opkrævning mm., 1

2 Sct. Hans og slutter af med, at 2012 har givet den arbejdsro, som var tiltrængt efter overtagelse fra tidl. bestyrelse. Efter afslutning af formandens beretning, spørger dirigenten om nogen har spørgsmål hertil, hvilket er tilfældet for så vidt angår udmeldelse af JSG eller en del heraf i henhold til problemer med Slåenvej. Jacob Poulsen, Birkevænget 16: mener ikke en grundejer kan melde sig ud, tvunget medlemskab? Vejlaug? Tinglyst? Per Hauge: kan tvinges, men man vil umiddelbart ikke bruge så mange ressourcer på det. Erling Maribo Jensen, Maglekærvej 4A: er der tinglyst i skødet? Vi skal håndhæve pligten. Det er farligt for foreningen ikke at håndhæve. Karen Callisen, Sdr. Strandvej 16: mener ikke det er muligt at blive fritaget Dirigenten udtaler som jurist, at det er korrekt, at man kan lægge sag an, hvis der er tinglyst, men at man kan forvente negativ økonomisk værdi for foreningen. John Hermansen: vedtægter er til med det formål at drive forening, hvad hvis flere undlader at betale? principsag? Per Hauge svarer, at bestyrelsen stadig mener, der er for mange ressourcer tilknyttet en retssag. Claus Sørensen, Maglekærvej 44: Grundejerforeningen kan få pengene hjem, den dag huset bliver solgt!! Erling Maribo: princippet skal overholdes, enten/eller Jacob Poulsen, Birkevænget: Hvor stort kan omfanget blive? Kan det evt. undersøges, hvor mange tinglysninger der er? Per Hauge: jo, men det kræver mange ressourcer. Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3: alle skal være med i vejvedligeholdelse jfr. Vedtægter Laila Thoms bæk, Hybenvænget 1: hvor mange parceller er der med ulige nr.? Claus Sørensen, Maglekærvej 44 : den grundejer det drejer sig om, vil heller ikke være med i strandrensning. Vejvedligeholdelse under pkt. 2 her overtager Svend Olofsen som står for vejvedligehold. 221 parceller er tilmeldt vejvedligehold 18 grusveje og 9 asfaltveje Angående sne /fremkommelighedsordning se hjemmesiden. Snerydning koster for 1 runde ca. kr fra 1. januar 2013 til i dag er brugt ca. kr I forbindelse med glatførebekæmpelse meddeler Svend, at salt ikke forurener. Der er først anvendt grus, men der har været klager fra diverse grundejere over glatte veje, hvorefter der er anvendt salt, hvilket ikke er accepteret fra alle grundejere. Svend anmoder om godkendelse fra grundejerne, så man kan bruge salt på vejene, når der falder islag og det fryser mere end 3 grader. Ingen har indvendinger mod det, så det er accepteret. 2

3 Erling Maribo: der er ikke tale om egentlig glatførebekæmpelse Poul Erik Nielsen: grundejerne har ingen rettigheder kun pligter. Beretningen taget til efterretning. 3. Regnskab, det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse. Inden Marianne Høglund får mikrofonen, er der lidt bemærkninger til det. John Hermansen påtaler, at det er noget rod, at bestyrelsen har sat regnskabet for 2011 i folderen, mens regnskabet for 2012 fremlagt som løsblad til generalforsamlingen. Marianne gennemgår regnskabet og der er ros til regnskabet efter smalltalk bl. a. vedrørende omfanget af Vandværkets arbejde i forhold til prisen. Erling bemærker, at kurven på græsslåningsomkostninger vender til indtægt, fra tidligere store summer til fremtidigt beløb på kr Erling opfordrer bestyrelsen til at sende regninger til JSG Fonden, så bliver de betalt. Regnskabet 2012 godkendes 4. Fastsættelse af kontingent og budget for 2013 & Formanden beklager at der har indsneget sig et par fejl i kontingentet, de budgetterede ekstra kr. 20 til hver grundejer for 2012 er ikke medtaget i opkrævningerne ligesom der også er sket en fejl med hensyn til snerydning, nemlig kr. Idet tilbagebetaling/rettelse er en bekostelig affære, da hver post skal tilrettes manuelt til hver enkelt grundejer, anmoder bestyrelsen om, at løse problemet med mellemregning ved næste regningsfremsendelse i 2014, således at grundejer - kontingentet for 2013 forbliver uændret. Poul Erik Nielsen mener det er noget rod med rettet udgave, Alf Winther, Pansvej, spørger, hvilket budget der er korrekt? Per Hauge beklager, at der har været en slåfejl på det første budget. Formand Per Hauge afslutter med, at resultatet er næsten uændret der vil være et lille underskud i 2013, men det hæves i kassen. Der er ingen nød, JSG har penge til gode i JSG fonden. Grundet div. fejl i udsendte regninger, blev følgende vedtaget: JSG: 80 kr. JSG: 100 kr. Vejvedligehold: 550 kr. Vejvedligehold: 550 kr. Snerydning: 225 kr. Snerydning: 75 kr. Strandrensning: 75 kr. Strandrensning: 75 kr. Budgettet vedtages. 3

4 5. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægterne, som går ud på skærpelse af vedtægter for så vidt angår 5, 6 og 7. Primære formål er, at undgå at havne i samme situation, som den tidligere bestyrelse havnede i. Nuværende vedtægter samt forslagsændringer findes på JSG s hjemmeside. Der er en del diskussion vedr. vedtægtsændringerne, bl.a. mener Jørgen Thomsbæk. Hybenvænget 1 at ændring af 7.5 vil være ok, men af 7.6 problematisk. John Hermansen opfordrer til at holde fast i 7.5, da det er nerven i at drive en forening. Dirigenten konkluderer at 5 og 6 kan/ønskes vedtaget som foreslået. Per Hauge: har lyttet og vil tilbagetrække 7.6, men dirigenten vil hellere lave 3 selvstændige afstemninger vedr. 7 Afstemning 7.5 resultat 14 for og 1 imod 7.6 resultat 15 imod 7.7 resultat 14 for og 3 imod. Claus Sørensen s forslag: det bør være valgfrit, om man vil være med i Strandrensningslauget. Hans Odder rejser sig og forklarer, hvorledes tingene hænger sammen, det er de enkelte grundejerforeninger, der indmelder sig i Strandrensningslauget, beløbet fastsættes efter antal og kontinuitet. Hvis man individuelt udtræder skal de resterende grundejere betale for de udmeldte. Hans Odder oplyser endvidere, at der ikke er sket udmeldelser fra Karlstrup eller Solrød s grundejerforeninger. Det store beløb til strandrensning kommer i sponsorpenge, jfr. Hans Odder. Herefter er der nogle kommentarer, bl. a. Jørn Due: der er ikke noget at diskutere, det er jo vedtaget i budgettet sidste år. Erling Maribo: smålighed. Svend Olofsen: huspriserne stiger måske med en renere strand Bent Pedersen: forstår ikke spørgsmålet som jo er vedtaget. Claus Sørensen: mener det er serviceanliggende. Bent Pedersen: godkendt i kontingent. Ved afstemning med håndsoprækning forkastes forslaget, 1 for og 18 imod 4

5 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev uden modkandidater Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3 og Christen Bøgh Christensen, Brombærvænget 5 (tidligere suppleant ) p.t. ingen suppleanter. 7. Valg af 2 revisorer: Valgt uden modkandidater blev Jacob Poulsen, Birkevænget 16 og Jørgen Thomsbæk, Hybenvænget 1 7a revisorsuppleant Bent Pedersen, Søndre Strandvej Beretning fra JSG-fondens virke og regnskab. Erling Maribo Jensen, beretter, at der ikke har været de store ting at arbejde med, har forgæves søgt højere renter på indestående. På spørgsmålet om ikke Fonden kan deltage aktivt i Strandrensning, meddeler Erling, at det strider mod fondens formål, så det er umuligt. Fonden bidrager til JSG s grundejerforening med bl. a. græsslåning og Sct. Hans fest, mod fremsendelse af regning. 8a Valg af et bestyrelsesmedlem og 1 revisor. Uden modkandidater blev valgt: Jacob Poulsen bestyrelsesmedlem og Ole Høglund som revisor 9. Eventuelt Bent Callisen, Sdr. Strandvej er varm fortaler for at deltage i affaldsopsamling på stranden. Den 21. april 2013 mødes frivillige ved Ishuset for at samle flasker og andet affald. Der kommer pressemeddelelse herom i de lokale ugeaviser. Webmaster vil indrykke pressemeddelelsen på JSG s hjemmeside, når den bliver tilsendt ham. Der er et spørgsmål til webmaster om det vil være muligt at få mail vedr. generalforsamling m.m. Det undersøges af Christen (webmaster) og der kom tilsagn om hjælp hertil fra en grundejer. Dagsorden udtømt kl

6 Formand Per Hauge takker dirigenten og i øvrigt for god ro og orden med ønsket om god påske og god sommer til alle. Referent: Else Rode, 26. marts Bestyrelsen i JSG er som følger: Per Hauge, Bøgevænget 21, Marianne Høglund, Jersie Kystvej 5C, Svend Olofsen, Maglekærvej 4, Christen Kristensen, Brombærvænget 5, Poul Erik Nielsen, Lyngvænget 3, tlf.: , tlf.: , tlf.: , tlf.: , Revisor Jacob Poulsen, Birkevænget 16, tlf , Revisor Jørgen Thomsbæk, Hybenvænget 1, tlf.: , Revisorsuppleant Bent Pedersen, Sdr. Strandvej 17, tlf.: , Bestyrelsen I JSG Fonden er som følger : Formand: Erling Maribo Jensen Bestyrelsesmedlem: Birthe Birkestrøm Due Nyvalgt som kasserer er Jacob Poulsen, Birkevænget 16, tlf.: , nyvalgt revisor: Ole Høglund, Jersie Kystvej 5C, 6

7 Godkendt af dirigenten: Jens Bang Liebst... Godkendt af bestyrelsen: Per Hauge. Marianne Høglund. Svend Olofsen. Christen Kristensen.. Poul Erik Nielsen. 7

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl. 10.00 Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere