Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1"

Transkript

1 1: Valg af dirigent Hans Christian (7) var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater 2:Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 Preben (17) fremlagde bestyrelsens beretning. Hermed en kort beretning om det forløbne år i Grundejerforeningen Ovesdal, set fra bestyrelsen. Problemerne med vand på stien bag Ovesdal nr. 30 er velkendte. Vi har forsøgt med etablering af faskine og senere suppleret med et lille reservoir. Da det heller ikke var tilstrækkeligt aftalte vi på sidste års generalforsamling, at vi skulle hæve asfalten med et nyt lag. Det er nu udført og nu er vi overbeviste om, at problemet er løst. Kommunen har pålagt asfalt på stien bag Agervej, hvilket til dels har hjulpet på problemerne der, men lige hvor stien møder vores sti er niveauet for lavt, så der står ofte vand. Vi har påpeget problemet overfor Kommunen, men ikke fået konkrete tilbagemeldinger. Året s arbejdslørdag var d. 10. maj og havde tilslutning af ca personer fra området. Der var fokus på oprydning og indsamling af affald, tømning af kloaker for sand, enkelte beskæringer, reparationer samt færdiggørelse af sandfang omkring stien bag nr. 30. Som nævnt sidste år ansatte vi Henning som havemand. I bestyrelsen har vi ikke været tilfredse med den generelle kvalitet af det udførte arbejde, samtidig med at vi følte at kommunikationen med Henning var vanskelig. Derfor valgte vi at afbryde samarbejdet ved sæsonens afslutning. Vi har analyseret forskellige løsninger og valgt at skrive kontrakt med anlægsgartnerfirmaet Kloch Park og Have v/ronnie Kloch. Han kommer selv med de maskiner han skal bruge og hans tilbud ligger på linie med hvad det kostede os med egen havemand og maskiner. Vi forventer at det bliver en god løsning. Beplantningen i vores fællesarealer vokser jo. I samarbejde med Henning fik vi udfærdiget et idékatalog med forslag til beskæringer, fældninger og udtyndinger m.m. Det kan f.eks. være træer der står for tæt og dermed vokser uhensigtsmæssigt eller udtyndinger for at sikre en tætter vækst i bunden. Vi havde prisoversalg fra Henning på de forskellige projekter, men eftersom samarbejdet er afbrudt har vi en ny situation. Det vil der bliver arbejdet videre med i det kommende år evt. i samarbejde med vores nye havemand. Det er tidligere aftalt, at evt. træfældninger forinden skal godkendes på en generalforsamling. Når det sner, er det altid en vurdering af, hvornår det er relevant at bestille entreprenøren til at rydde og/eller salte. Holdningen har i mange år været, at vi kun rydder sne, når det er absolut nødvendigt. I december juledag fik vi sne. Der kom mere de efterfølgende dage, men ikke mere end at vi fint kunne komme frem. Flere dage var der tø om dagen og frost om natten, hvilket medførte et temmelig glat islag på veje og stier. Set i bakspejlet kunne vi med fordel have saltet et par gange, så det var lettere og mere sikkert at færdes i området. Foranlediget af en henvendelse fra en beboer har vi drøftet dette i bestyrelsen og er enige om, at vi skal passe på, at vores hensyn til foreningens økonomi ikke går forud for sikkerheden. Afslutningsvis skal jeg orientere om, at grundejerforeningen har lejeaftale med beboerne i Ovesdal 16 og Ovesdal 23 vedrørende nogle fællesarealer, som de anvender som en del af deres haver. Det er aftalt, at disse særlige aftaler skal nævnes på generalforsamlingen hvert år. Dirigenten satte efter fremlæggelsen beretningen til debat. Peter (28): Det er fint at vi får entreprenør til at passe vore arealer. Enig med bestyrelsen om, at den seneste havemands arbejde ikke var tilfredsstillende. Vil bestyrelsen beholde maskinparken? Niels (13) svarede at vi beholder maskinparken og tilføjede at containeres indhold trænger til en gennemgang, således at unødvendigt materiel fjernes. Poul (12) spurgte til sandfanget ved den hævede asfalt bag nr. 30, er dette renset? Preben forklarede at sandfang på sydlig side af stien ligger under terrænniveau, og er derfor ikke synligt på overfladen. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1

2 Debat om øvrige emner: Poul ville gerne debattere med forsamlingen, hvorledes vi skal forholdes os til snerydning især på stier. Forslag om, at vi kan anvende vor fejemaskine til rydning af sne, i givet fald. Keld (38) svarede, at det er klart at det er problematisk at finde niveauet. Vi offentliggør hvert efterår en snevagtsplan, hvis formål er, at man tager kontakt til snevagten for at initiere en eventuel rydning af sne hvis en beboer mener der bør ryddes for sne eller saltes. Preben syntes det er godt at vi får debatten om hvor niveauet skal være. Det vil være en støtte til fremtidige snevagter. Stefan (27) bifaldt den eksisterende ordning. Peter spurgte om der er opdeling af stier i et A og et B system med hensyn til rydning af stier, hvilket jo kunne jo reducere omkostninger. Preben oplyste, at der på et tidspunkt var et sådant system, men vi bruger den faktisk ikke idet prisen ikke er så forskellig fra nogen rydning og til den fulde rydning af sne eksempelvis. Keld oplyste, at han havde tænkt på, at vi kunne nøjes med stier, men vi har jo også forpligtelser overfor postbude og andre, som skal færdes i området. Poul spurgte om man havde overvejet selv at købe salt til spredning. Keld fortalte, at når vi får saltet, bliver vi faktureret for 500 kg salt, det er lidt for stor en opgave selv at købe salt. Poul konstaterede, at der er meget græs i stikanter på veje og stier i området, og spurgte om bestyrelsen har overvejet nogen initiativer i den retning om fjernelse af dette græs. Preben oplyste, at der tidligere er blevet sprøjtet med gift. Det seneste år har det været håndteret alt for dårligt af vor nu tidligere havemand. Hans Christian spurgte om bestyrelsen har udstukket retningslinjer for vedligeholdelse af kanter. Preben svarede, at dette er indeholdt i aftalen med vor kommende entreprenør. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab Keld gennemgik regnskabet og knyttede et par kommentarer til et par punkter. Snerydning er ikke brugt, jf. debatten om snerydning. Keld orienterede om, at vi kan forbruge kr. på en enkelt weekend. Vi har bare været heldige med få snevejrsdage i denne vinter. Diesel er forbrugt i større omfang end tidligere år. Der har været uregelmæssigheder omkring indkøb af diesel, hvilket er medvirkende årsag til opsigelsen af samarbejdet med vor tidligere havemand. Bestyrelsen har ikke indtryk af at der er tale om bevidst snyd, men mere et spørgsmål om forveksling af vort OK kontokort, med hans eget. Forsikring er der ikke forbrugt nogen penge på i året. Der er tale om, at vi ikke længere har en ansat som skal forsikres, men at vi derimod hyrer et firma til at vedligeholdelse af vore grønne arealer. Vor ansvarsforsikring er betalt i 2015, derfor optræder der ikke forbrug under forsikringer i Posten projekter dækker over asfalt til hævning af sti bag nr. 30. Vejfonden: Den eneste udgift i 2014 har været depot afgiften. Investeringer er under omlægning ved salg af obligationer. Pengene indsættes på aftalekonti, seneste indsættelse var med en rente på 2 procent, hvilket er en relativ god forrentning for øjeblikket. Til næste år forventes også at blive en relativ høj forrentning, men fremtidige resultater af forrentning af Vejfonden er svær at spå om lige nu i dagens marked. Poul mente, at vi skal kikke på pålægning af asfalt, på stier. Keld oplyste at vedligeholdelse af stier med ny asfalt skal finansieres over driften. Preben medgav at der er et konkret problem oppe på stikvejen ved Poul. Det er op til bestyrelsen af få vurderet behov for reparation eller helt nyt asfalt. 4: Indkomne forslag Forslag fra Bente og Hans Christian (se bilag 1) om beskæring af træer blev behandlet sammen med bestyrelsens forslag under punkt 5a. Pouls forslag (bilag 2) nr. 1: Poul mener, at der er behov for en kraftig beskæring af de store træer i området. Poul ønsker i bund og grund ikke at få fældet træer, men som nævnt er der behov for en beskæring. Hvis prisen er den samme for beskæring og fældning, må man overveje fældning. Preben spurgte til ødelæggelse af asfalt, der er kun et sted hvor det er alvorligt (ved nr. 13). Niels (13) oplyste, at det jo er normalt at lukke huller med beg, det er kutymen ved sådanne skader i asfalt. Peter synes godt om vor allé, og glæder sig over det flotte vue ned igennem stamvejen, hvilket giver området karakter. Stefan var enig i dette synspunkt. Tidligere var kronerne på platantræerne så store, at de generede lastbiler. Der var ros for den beskæring af platantræerne, som blev gennemført for fem år siden. Hans Christian supplerede med at sige, at der må være en grænse for hvor høje træer skal være i Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 2

3 en udstykning som vores. Opfordrede til at bestyrelsen tager beskæring af træer op i bestyrelsen i den kommende periode. Keld forlangte afstemning om fældning af platantræer. Det blev et enstemmigt nej til fældning. Pouls næste forslag om beskæring blev debatteret. Keld supplerede med, at vore træer ikke kan blive som man oplever dem i det sydlige Europa, idet træerne ikke skal brede sig ud til siderne. Generalforsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen opfordres til at lade en fagmand foretage beskæringen. (Keld har efter generalforsamling fundet det fem år gamle bilag for beskæring og oplyst, at den kostende kr.). Gartneren mente efterfølgende, at vi havde fået udført beskæringen lidt for billigt, men det er jo vort held. Preben foreslog, at Pouls forslag kombineres med de øvrige forslag om beskæring behandles samlet i den nye bestyrelse efter dens bedste vurdering. Poul foreslog, at hans forslag 2 behandles særskilt og at der stemmes om det, dog med den modifikation at beskæring foretages senest i Forslaget blev vedtaget. Pouls forslag om indskud på vejfond. John (30) redegjorde for bestyrelsens årlige vurdering af vejfonden med hensyn til udvikling og kapitalbehov. Bestyrelsen har lige nu en god fornemmelse for, at vi har penge til at pålægge ny asfalt når der er behov for det. Ny belægning i 2025 er også blot det bedste bud lige nu, vi kan få behov før, men selvfølgelig også efter. Nedenstående kurve er benyttet af bestyrelsen til vurdering af Vejfondens udvikling. Grundlaget er forrentning af kapitalen primo 2014 på 3,78%. Pris på asfalt på 75 kr. pr. kvm. eksklusiv moms (94 kr. inklusiv moms), indhentet hos Colas i Horsens d. 21. januar I opgørelsen er der ikke medtaget udgifter til håndtering af asfalt omkring brønde og dæksler. Olieprisen er relativ lav i øjeblikket, hvilket naturligvis afspejler sig i prisen på asfalt. Der er i år ikke indhentet aktuelle priser, idet forventningen er, at der er tale om et prisniveau som ikke holder på sigt. Som nævnt af Keld, er det ikke muligt at spå om forretning af vejfonden efter I forhold til det generelle renteniveau i øjeblikket, så har vi en god forrentning af Vejfondens egenkapital, men dette skyldes primært tidligere års investeringer. Herefter trak Poul sit forslag. Peters forslag (bilag 3) om anvendelse af sprøjtemidler. Det seneste år har det ikke været for kønt i området med hensyn til vissent græs. Peter nævnte at vi jo faktisk er indbefattet af plan for Beder med hensyn til sprøjtning. Preben spurgte til hvad vi skal gøre i stedet. Peter opfordrede til at vi anvender gas eller håndkraft. Niels oplyste, at vi kan få afbrændt ukrudt seks gange om året, for omkring kr. Dette vil dog ikke løse problemet, så vi skal finde alternativer. Preben sagde, at der jo er to problemer. Græs ved træer og skilte kan vi leve med eller rense op manuelt. Et andet problem er græskanter, hvor vi tidligere har besluttet at der skulle anvendes gift. Preben forespurgte til, hvad Peter forventer vi skal gøre. Peter foreslog, at der afsættes de midler der skal til. Stefan var enig i, at græs omkring træer og skilte er lidt trist, men anbefalede at dette klares manuelt, eventuelt i forbindelse med arbejdsdagen. Hvis dette ikke rækker, så må vi afsætte midler på budgettet. Keld erklærede sig enig i Stefans synspunkter. Keld oplyste, at tidligere har vi begrænset anvendelse af gift, men har også givet lov til at gartner kunne anvende lidt gift omkring skilte og træer. Pesticider er ikke anvendeligt til vort formål, idet et regnvejr efter sprøjtning jo kan skylle giften væk, således at den i praksis er virkningsløs. Hans Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 3

4 Christian mente, at alle grundejere pålægges et ansvar for at rense kantstene ud for deres grund, idet det kun få steder der ikke bor medlemmer ud til en stamvej, bortset fra kantstenen ved skoven. Poul foreslog, at vi forsøger at rense asfalt på stier med fejemaskinen. Keld foreslog, at hvis dette ikke lykkes for os, så kan vi betale os fra en løsning via en entreprenør, eventuelt kan vi få vor gartner til at give et tilbud på opgaven. Preben tror ikke på frivillighed omkring rensning af kantstene, så derfor bør vi tage denne opgave op på arbejdsdagen. Peter ønskede at tilbagetække sit forslag om at henstille til medlemmerne om ikke at anvende sprøjtemidler, men opretholde forslaget om at grundejerforeningen afstår fra at anvende sprøjtemidler til bekæmpelse af sprøjtemidler på fællesarealer. Forslaget blev vedtaget. 5: Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen Behandling af indkaldelsens punkt 5a: Preben fremlagde bestyrelsens forslag jf. udsendte forslag (se nedenfor). Peter forespurgte til hvor og hvor mange træer der skal fældes. Preben understregede, at arbejdet naturligvis skal udføres af en fagmand. Hans Christian opfordrede til, at stykket bag hans grund tages med i overvejelserne, selvfølgelig med kontakt til nærmeste beboere på den anden side af hegnet. Poul foreslog at man fælder hele arealet ved Tandervej, der er ikke meget at samle på i dette stykke. Peter syntes at beplantningen stedet, bevares i en hvis udstrækning. John argumenterede for, at grupper af egetræer bør bevares i videst muligt omfang. Disse træer er plantet for at blive gamle der hvor de står. John informerede om sin frygt for, at anbefalingerne fra vor seneste havemand ikke havde baggrund i faktisk kendskab til vedligeholdelse af træer, men var mere et udtryk for interesse for at få en masse godt træ til brændeovnen, jf. lav pris for fældning mod at havemanden fik lov til at tage træet med sig. Stefan roste den hidtidige pleje af fauna i området. Træer og andet skal fældes, hvis det afhjælper et problem. Der bør udarbejdes en plan for eventuel genplantning af træer, hvis der er tale om en større fældning. Keld oplyste, at argumentet for at beskære i toppen i stykket ud mod Tandervej faktisk var, at der skal skabes et tættere bund. Hans Christian oplyste, at der i en gruppe egetræer i nærheden af hans grund er et enkelt egetræ som er i en forfærdelig forfatning. Poul opfordrede til, at såfremt der beskæres i stykket ud mod Tandervej, så bør der anvendes flis maskine og lade dette ligge således at dette kan hindre ukrudtsvækst. John opfordrede til at egetræer skånes for beskæring i stykket ud mod Tandervej. Der blev stemt om følgende forslag, som er en kombination af bestyrelsens forslag og Hans Christians forslag: Forslag fra Bestyrelsen jf. punkt 5a: Bestyrelsen bemyndiges til at foranledige udtynding i grupper af egetræer (fældning, anbefalet af havemand), samt foranledige kraftig reduktion i højden af beplantningen ud mod Tandervej. Fra Bente og Hans Christian (jf. bilag 1): Beplantningen ind mod Grundejerforeningen Mustrupvej trænger til beskæring mod nord (ind mod Ovesdal) og i højden. Vi foreslår at beskæring foretages i Hvis bestyrelsens forslag om beskæring vedtages, gerne i forbindelse med denne. Forslagene blev vedtaget. Punkt 5b Budgettet: Fremlagt af Keld. Vi bibeholder indtil videre maskinparken. Der afsættes kun til snerydning, idet det er besværligt at håndtere en stor post, som ikke et blevet anvendt i mange år. Vi ender ud med et underskud, men vi har en stor egenkapital, som vi kan tære på. Preben påpegede, at der jo er vedtaget et par forslag, om har konsekvenser for bestyrelsens budgetforsalg. Poul noterede, at vi jo allerede har anvendt ca jf. forslag fra Peter. Keld foreslog, at kontoen for Fællesarealer øges med kr. fra kr. til kr. Poul sagde, at vi jo også skal forøge budgettet for træfældning, jf. beslutning. Samt øge budget for Træfældning og beskæring med kr., således at posten bliver sat til kr. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 4

5 Herefter ser reviderede budget for 2015 således ud: Budget Indtægter: Kontingent Hensat til vejfond Indtægter Renteindtægter 0 indtægter i alt Vedligeholdelse af arealer: Snerydning Græs og bede (løn) Indkøb (maskiner, planter mm.) Vedligeholdelse af maskiner Drift af maskiner (drivmidler) 0 Fællesarealer (eksterne firmaer) Arbejdsweekend I alt Øvrige udgifter: Vejfest Tilskud til Mårslet Bladet og Juletræslaug Bestyrelsesmøder Generalforsamling 500 Kontingenter 700 Forsikring Porto, kopiering mm. 200 Gebyrer bank, betalingsservice 900 Diverse, inkl. Renteudgifter 500 Træfældning og beskæring I alt Udgifter i alt Overskud Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Hans Christian stillede op og blev valgt, Preben blev genvalgt. Som supplant til bestyrelsen blev Rodney Miles (49) valgt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant Genvalg af Tina Sørensen (13) som revisor. Jens Sonne Andersen blev genvalgt som revisorsupplant. 8: Eventuelt Hans Christian havde stor succes med at få Klatremanden til at beskære træer i sin have. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 5

6 Poul opfordrede til at træet i hjørnet ved bækken bør besigtiges. Der er ved at være skader, hvor sikkerheden for forbipasserende måske er på spil. Bestyrelsen vurderer sagen i løbet af året.. Bilag 1: Forslag fra Bente og Hans Christian Fra: Hans Christian Hansen Sendt: 23. februar :14 Til: Emne: Forslag til Ovesdal generalforsamling Til bestyrelsen for Ovesdal grundejerforening. Vi troede sidste frist for forslag til bestyrelsen er i dag, men er det for sent? Hvis det ikke er for sent, har vi dette forslag til behandling på generalforsamlingen: Beplantningen ind mod Grundejerforeningen Mustrupvej trænger til beskæring mod nord (ind mod Ovesdal) og i højden. Vi foreslår at beskæring foretages i Hvis bestyrelsens forslag om beskæring vedtages, gerne i forbindelse med denne. -- Venlig hilsen Bente og Hans Christian Hansen Ovesdal 7. Bilag 2: Forslag fra Poul Fra: Vinnie Sendt: 22. februar :03 Til: Emne: Generalforsamlingen 2.marts Grundejerforeningen Ovesdal Mårslet Mårslet den Til Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ovesdal, Mårslet. Følgende forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen den 2.marts Platantræer langs stamvejen. Forslag: Samtlige træer fælles inden sommer 2016 Begrundelse: træerne er blevet kæmpestore, er begyndt at ødelægge asfalten på stamvejen. Store træer = store udgifter til fældning eller beskæring. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 6

7 2. Platan træer langs stamvejen. Forslag: Samtlige beskæres kraftigt inden sommer 2016 Begrundelse: træerne er blevet kæmpestore, og er begyndt at ødelægge asfalten på stamvejen. Store træer = store udgifter til fældning eller beskæring. 3. Vejfonden. Forslag: Kontingent til grundejerforeningen hæves med 100,00 kr. pr. parcel i Herefter hæves beløbet med 50,00 kr. pr. år i 2017, 2018, 2019 og (Penge, der skal i vejfonden kan kun bruges til rep. af vej og nyt asfalt.) Følgende ønskes debatteret på generalforsamlingen: Vinterpasning af stier i grundejerforeningen. (sne + frost) Grundejerens pligter, ukrudt kantsten mm. Mvh. Poul Møller Pedersen Ovesdal Mårslet.. Bilag 3: Forslag fra Peter Forslag til generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal Forslaget lyder: Grundejerforeningen Ovesdal vil undgå brug af sprøjtegifte på fællesarealerne samt henstille til medlemmerne om ikke at anvende sprøjtemidler i egne haver til bekæmpelse af ukrudt. Dermed tilslutter foreningen sig anbefalingerne fra VPU Aarhus (vandværkerne i Aarhus Kommune). Begrundelse: Især i det seneste år har vi bemærket, at grundejerforeningens gartner har brugt store mængder gift til bekæmpelse af græs og ukrudt. Det sker ikke kun langs vej- og stikanter, men også rundt om samtlige træer og skilte i områdets græsarealer. Foruden risikoen for forurening af grundvandet, mener vi også, at sprøjtepletterne med dødt vissent græs skæmmer området. Forslaget er indsendt af Tina og Peter Vestergaard, Ovesdal 28 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 7

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal Torsdag d. 3. marts 2016 kl. 19:30 i Halhuset, Hemsen Antal husstande repræsenteret: 10 (+ en fuldmagt) 1. Valg af dirigent Stefan (27) var indstillet

Læs mere

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet.

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet. Grundejerforeningen Ovesdal Referat 2: Bestyrelsesmøde d. 2. september (hos Keld) Til stede: Charlotte, Preben, Søren, Keld og John (Ref). 1. a. Træfældning: fordeling af brænde og bortkørsel af grenaffald,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes 3, stk. 2. 4. Godkendelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Deltagere Sted: Dato/tid: Grundejerne I Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Ugelbølle Friskole 30. marts 2016 Kl. 19.00 ca. 21.30 Generalforsamling den 30. marts 2016, Referat af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AFDELINGSMØDE. Referat af afdeling 3 s ordinære møde, afholdt onsdag den 14. februar 2007 kl på Fløng skole.

AFDELINGSMØDE. Referat af afdeling 3 s ordinære møde, afholdt onsdag den 14. februar 2007 kl på Fløng skole. Side 1 af 5 Grundejerforeningen Plantagegrundene Afdeling 3 Stenalderen 34-128 AFDELINGSMØDE Referat af afdeling 3 s ordinære møde, afholdt onsdag den 14. februar 2007 kl. 19.30 på Fløng skole. Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte til Grundejerforeningens generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gjelstensåsen 7. februar 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Torsdag den 27. februar 2014

Læs mere