Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1"

Transkript

1 1: Valg af dirigent Hans Christian (7) var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater 2:Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 Preben (17) fremlagde bestyrelsens beretning. Hermed en kort beretning om det forløbne år i Grundejerforeningen Ovesdal, set fra bestyrelsen. Problemerne med vand på stien bag Ovesdal nr. 30 er velkendte. Vi har forsøgt med etablering af faskine og senere suppleret med et lille reservoir. Da det heller ikke var tilstrækkeligt aftalte vi på sidste års generalforsamling, at vi skulle hæve asfalten med et nyt lag. Det er nu udført og nu er vi overbeviste om, at problemet er løst. Kommunen har pålagt asfalt på stien bag Agervej, hvilket til dels har hjulpet på problemerne der, men lige hvor stien møder vores sti er niveauet for lavt, så der står ofte vand. Vi har påpeget problemet overfor Kommunen, men ikke fået konkrete tilbagemeldinger. Året s arbejdslørdag var d. 10. maj og havde tilslutning af ca personer fra området. Der var fokus på oprydning og indsamling af affald, tømning af kloaker for sand, enkelte beskæringer, reparationer samt færdiggørelse af sandfang omkring stien bag nr. 30. Som nævnt sidste år ansatte vi Henning som havemand. I bestyrelsen har vi ikke været tilfredse med den generelle kvalitet af det udførte arbejde, samtidig med at vi følte at kommunikationen med Henning var vanskelig. Derfor valgte vi at afbryde samarbejdet ved sæsonens afslutning. Vi har analyseret forskellige løsninger og valgt at skrive kontrakt med anlægsgartnerfirmaet Kloch Park og Have v/ronnie Kloch. Han kommer selv med de maskiner han skal bruge og hans tilbud ligger på linie med hvad det kostede os med egen havemand og maskiner. Vi forventer at det bliver en god løsning. Beplantningen i vores fællesarealer vokser jo. I samarbejde med Henning fik vi udfærdiget et idékatalog med forslag til beskæringer, fældninger og udtyndinger m.m. Det kan f.eks. være træer der står for tæt og dermed vokser uhensigtsmæssigt eller udtyndinger for at sikre en tætter vækst i bunden. Vi havde prisoversalg fra Henning på de forskellige projekter, men eftersom samarbejdet er afbrudt har vi en ny situation. Det vil der bliver arbejdet videre med i det kommende år evt. i samarbejde med vores nye havemand. Det er tidligere aftalt, at evt. træfældninger forinden skal godkendes på en generalforsamling. Når det sner, er det altid en vurdering af, hvornår det er relevant at bestille entreprenøren til at rydde og/eller salte. Holdningen har i mange år været, at vi kun rydder sne, når det er absolut nødvendigt. I december juledag fik vi sne. Der kom mere de efterfølgende dage, men ikke mere end at vi fint kunne komme frem. Flere dage var der tø om dagen og frost om natten, hvilket medførte et temmelig glat islag på veje og stier. Set i bakspejlet kunne vi med fordel have saltet et par gange, så det var lettere og mere sikkert at færdes i området. Foranlediget af en henvendelse fra en beboer har vi drøftet dette i bestyrelsen og er enige om, at vi skal passe på, at vores hensyn til foreningens økonomi ikke går forud for sikkerheden. Afslutningsvis skal jeg orientere om, at grundejerforeningen har lejeaftale med beboerne i Ovesdal 16 og Ovesdal 23 vedrørende nogle fællesarealer, som de anvender som en del af deres haver. Det er aftalt, at disse særlige aftaler skal nævnes på generalforsamlingen hvert år. Dirigenten satte efter fremlæggelsen beretningen til debat. Peter (28): Det er fint at vi får entreprenør til at passe vore arealer. Enig med bestyrelsen om, at den seneste havemands arbejde ikke var tilfredsstillende. Vil bestyrelsen beholde maskinparken? Niels (13) svarede at vi beholder maskinparken og tilføjede at containeres indhold trænger til en gennemgang, således at unødvendigt materiel fjernes. Poul (12) spurgte til sandfanget ved den hævede asfalt bag nr. 30, er dette renset? Preben forklarede at sandfang på sydlig side af stien ligger under terrænniveau, og er derfor ikke synligt på overfladen. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1

2 Debat om øvrige emner: Poul ville gerne debattere med forsamlingen, hvorledes vi skal forholdes os til snerydning især på stier. Forslag om, at vi kan anvende vor fejemaskine til rydning af sne, i givet fald. Keld (38) svarede, at det er klart at det er problematisk at finde niveauet. Vi offentliggør hvert efterår en snevagtsplan, hvis formål er, at man tager kontakt til snevagten for at initiere en eventuel rydning af sne hvis en beboer mener der bør ryddes for sne eller saltes. Preben syntes det er godt at vi får debatten om hvor niveauet skal være. Det vil være en støtte til fremtidige snevagter. Stefan (27) bifaldt den eksisterende ordning. Peter spurgte om der er opdeling af stier i et A og et B system med hensyn til rydning af stier, hvilket jo kunne jo reducere omkostninger. Preben oplyste, at der på et tidspunkt var et sådant system, men vi bruger den faktisk ikke idet prisen ikke er så forskellig fra nogen rydning og til den fulde rydning af sne eksempelvis. Keld oplyste, at han havde tænkt på, at vi kunne nøjes med stier, men vi har jo også forpligtelser overfor postbude og andre, som skal færdes i området. Poul spurgte om man havde overvejet selv at købe salt til spredning. Keld fortalte, at når vi får saltet, bliver vi faktureret for 500 kg salt, det er lidt for stor en opgave selv at købe salt. Poul konstaterede, at der er meget græs i stikanter på veje og stier i området, og spurgte om bestyrelsen har overvejet nogen initiativer i den retning om fjernelse af dette græs. Preben oplyste, at der tidligere er blevet sprøjtet med gift. Det seneste år har det været håndteret alt for dårligt af vor nu tidligere havemand. Hans Christian spurgte om bestyrelsen har udstukket retningslinjer for vedligeholdelse af kanter. Preben svarede, at dette er indeholdt i aftalen med vor kommende entreprenør. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab Keld gennemgik regnskabet og knyttede et par kommentarer til et par punkter. Snerydning er ikke brugt, jf. debatten om snerydning. Keld orienterede om, at vi kan forbruge kr. på en enkelt weekend. Vi har bare været heldige med få snevejrsdage i denne vinter. Diesel er forbrugt i større omfang end tidligere år. Der har været uregelmæssigheder omkring indkøb af diesel, hvilket er medvirkende årsag til opsigelsen af samarbejdet med vor tidligere havemand. Bestyrelsen har ikke indtryk af at der er tale om bevidst snyd, men mere et spørgsmål om forveksling af vort OK kontokort, med hans eget. Forsikring er der ikke forbrugt nogen penge på i året. Der er tale om, at vi ikke længere har en ansat som skal forsikres, men at vi derimod hyrer et firma til at vedligeholdelse af vore grønne arealer. Vor ansvarsforsikring er betalt i 2015, derfor optræder der ikke forbrug under forsikringer i Posten projekter dækker over asfalt til hævning af sti bag nr. 30. Vejfonden: Den eneste udgift i 2014 har været depot afgiften. Investeringer er under omlægning ved salg af obligationer. Pengene indsættes på aftalekonti, seneste indsættelse var med en rente på 2 procent, hvilket er en relativ god forrentning for øjeblikket. Til næste år forventes også at blive en relativ høj forrentning, men fremtidige resultater af forrentning af Vejfonden er svær at spå om lige nu i dagens marked. Poul mente, at vi skal kikke på pålægning af asfalt, på stier. Keld oplyste at vedligeholdelse af stier med ny asfalt skal finansieres over driften. Preben medgav at der er et konkret problem oppe på stikvejen ved Poul. Det er op til bestyrelsen af få vurderet behov for reparation eller helt nyt asfalt. 4: Indkomne forslag Forslag fra Bente og Hans Christian (se bilag 1) om beskæring af træer blev behandlet sammen med bestyrelsens forslag under punkt 5a. Pouls forslag (bilag 2) nr. 1: Poul mener, at der er behov for en kraftig beskæring af de store træer i området. Poul ønsker i bund og grund ikke at få fældet træer, men som nævnt er der behov for en beskæring. Hvis prisen er den samme for beskæring og fældning, må man overveje fældning. Preben spurgte til ødelæggelse af asfalt, der er kun et sted hvor det er alvorligt (ved nr. 13). Niels (13) oplyste, at det jo er normalt at lukke huller med beg, det er kutymen ved sådanne skader i asfalt. Peter synes godt om vor allé, og glæder sig over det flotte vue ned igennem stamvejen, hvilket giver området karakter. Stefan var enig i dette synspunkt. Tidligere var kronerne på platantræerne så store, at de generede lastbiler. Der var ros for den beskæring af platantræerne, som blev gennemført for fem år siden. Hans Christian supplerede med at sige, at der må være en grænse for hvor høje træer skal være i Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 2

3 en udstykning som vores. Opfordrede til at bestyrelsen tager beskæring af træer op i bestyrelsen i den kommende periode. Keld forlangte afstemning om fældning af platantræer. Det blev et enstemmigt nej til fældning. Pouls næste forslag om beskæring blev debatteret. Keld supplerede med, at vore træer ikke kan blive som man oplever dem i det sydlige Europa, idet træerne ikke skal brede sig ud til siderne. Generalforsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen opfordres til at lade en fagmand foretage beskæringen. (Keld har efter generalforsamling fundet det fem år gamle bilag for beskæring og oplyst, at den kostende kr.). Gartneren mente efterfølgende, at vi havde fået udført beskæringen lidt for billigt, men det er jo vort held. Preben foreslog, at Pouls forslag kombineres med de øvrige forslag om beskæring behandles samlet i den nye bestyrelse efter dens bedste vurdering. Poul foreslog, at hans forslag 2 behandles særskilt og at der stemmes om det, dog med den modifikation at beskæring foretages senest i Forslaget blev vedtaget. Pouls forslag om indskud på vejfond. John (30) redegjorde for bestyrelsens årlige vurdering af vejfonden med hensyn til udvikling og kapitalbehov. Bestyrelsen har lige nu en god fornemmelse for, at vi har penge til at pålægge ny asfalt når der er behov for det. Ny belægning i 2025 er også blot det bedste bud lige nu, vi kan få behov før, men selvfølgelig også efter. Nedenstående kurve er benyttet af bestyrelsen til vurdering af Vejfondens udvikling. Grundlaget er forrentning af kapitalen primo 2014 på 3,78%. Pris på asfalt på 75 kr. pr. kvm. eksklusiv moms (94 kr. inklusiv moms), indhentet hos Colas i Horsens d. 21. januar I opgørelsen er der ikke medtaget udgifter til håndtering af asfalt omkring brønde og dæksler. Olieprisen er relativ lav i øjeblikket, hvilket naturligvis afspejler sig i prisen på asfalt. Der er i år ikke indhentet aktuelle priser, idet forventningen er, at der er tale om et prisniveau som ikke holder på sigt. Som nævnt af Keld, er det ikke muligt at spå om forretning af vejfonden efter I forhold til det generelle renteniveau i øjeblikket, så har vi en god forrentning af Vejfondens egenkapital, men dette skyldes primært tidligere års investeringer. Herefter trak Poul sit forslag. Peters forslag (bilag 3) om anvendelse af sprøjtemidler. Det seneste år har det ikke været for kønt i området med hensyn til vissent græs. Peter nævnte at vi jo faktisk er indbefattet af plan for Beder med hensyn til sprøjtning. Preben spurgte til hvad vi skal gøre i stedet. Peter opfordrede til at vi anvender gas eller håndkraft. Niels oplyste, at vi kan få afbrændt ukrudt seks gange om året, for omkring kr. Dette vil dog ikke løse problemet, så vi skal finde alternativer. Preben sagde, at der jo er to problemer. Græs ved træer og skilte kan vi leve med eller rense op manuelt. Et andet problem er græskanter, hvor vi tidligere har besluttet at der skulle anvendes gift. Preben forespurgte til, hvad Peter forventer vi skal gøre. Peter foreslog, at der afsættes de midler der skal til. Stefan var enig i, at græs omkring træer og skilte er lidt trist, men anbefalede at dette klares manuelt, eventuelt i forbindelse med arbejdsdagen. Hvis dette ikke rækker, så må vi afsætte midler på budgettet. Keld erklærede sig enig i Stefans synspunkter. Keld oplyste, at tidligere har vi begrænset anvendelse af gift, men har også givet lov til at gartner kunne anvende lidt gift omkring skilte og træer. Pesticider er ikke anvendeligt til vort formål, idet et regnvejr efter sprøjtning jo kan skylle giften væk, således at den i praksis er virkningsløs. Hans Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 3

4 Christian mente, at alle grundejere pålægges et ansvar for at rense kantstene ud for deres grund, idet det kun få steder der ikke bor medlemmer ud til en stamvej, bortset fra kantstenen ved skoven. Poul foreslog, at vi forsøger at rense asfalt på stier med fejemaskinen. Keld foreslog, at hvis dette ikke lykkes for os, så kan vi betale os fra en løsning via en entreprenør, eventuelt kan vi få vor gartner til at give et tilbud på opgaven. Preben tror ikke på frivillighed omkring rensning af kantstene, så derfor bør vi tage denne opgave op på arbejdsdagen. Peter ønskede at tilbagetække sit forslag om at henstille til medlemmerne om ikke at anvende sprøjtemidler, men opretholde forslaget om at grundejerforeningen afstår fra at anvende sprøjtemidler til bekæmpelse af sprøjtemidler på fællesarealer. Forslaget blev vedtaget. 5: Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen Behandling af indkaldelsens punkt 5a: Preben fremlagde bestyrelsens forslag jf. udsendte forslag (se nedenfor). Peter forespurgte til hvor og hvor mange træer der skal fældes. Preben understregede, at arbejdet naturligvis skal udføres af en fagmand. Hans Christian opfordrede til, at stykket bag hans grund tages med i overvejelserne, selvfølgelig med kontakt til nærmeste beboere på den anden side af hegnet. Poul foreslog at man fælder hele arealet ved Tandervej, der er ikke meget at samle på i dette stykke. Peter syntes at beplantningen stedet, bevares i en hvis udstrækning. John argumenterede for, at grupper af egetræer bør bevares i videst muligt omfang. Disse træer er plantet for at blive gamle der hvor de står. John informerede om sin frygt for, at anbefalingerne fra vor seneste havemand ikke havde baggrund i faktisk kendskab til vedligeholdelse af træer, men var mere et udtryk for interesse for at få en masse godt træ til brændeovnen, jf. lav pris for fældning mod at havemanden fik lov til at tage træet med sig. Stefan roste den hidtidige pleje af fauna i området. Træer og andet skal fældes, hvis det afhjælper et problem. Der bør udarbejdes en plan for eventuel genplantning af træer, hvis der er tale om en større fældning. Keld oplyste, at argumentet for at beskære i toppen i stykket ud mod Tandervej faktisk var, at der skal skabes et tættere bund. Hans Christian oplyste, at der i en gruppe egetræer i nærheden af hans grund er et enkelt egetræ som er i en forfærdelig forfatning. Poul opfordrede til, at såfremt der beskæres i stykket ud mod Tandervej, så bør der anvendes flis maskine og lade dette ligge således at dette kan hindre ukrudtsvækst. John opfordrede til at egetræer skånes for beskæring i stykket ud mod Tandervej. Der blev stemt om følgende forslag, som er en kombination af bestyrelsens forslag og Hans Christians forslag: Forslag fra Bestyrelsen jf. punkt 5a: Bestyrelsen bemyndiges til at foranledige udtynding i grupper af egetræer (fældning, anbefalet af havemand), samt foranledige kraftig reduktion i højden af beplantningen ud mod Tandervej. Fra Bente og Hans Christian (jf. bilag 1): Beplantningen ind mod Grundejerforeningen Mustrupvej trænger til beskæring mod nord (ind mod Ovesdal) og i højden. Vi foreslår at beskæring foretages i Hvis bestyrelsens forslag om beskæring vedtages, gerne i forbindelse med denne. Forslagene blev vedtaget. Punkt 5b Budgettet: Fremlagt af Keld. Vi bibeholder indtil videre maskinparken. Der afsættes kun til snerydning, idet det er besværligt at håndtere en stor post, som ikke et blevet anvendt i mange år. Vi ender ud med et underskud, men vi har en stor egenkapital, som vi kan tære på. Preben påpegede, at der jo er vedtaget et par forslag, om har konsekvenser for bestyrelsens budgetforsalg. Poul noterede, at vi jo allerede har anvendt ca jf. forslag fra Peter. Keld foreslog, at kontoen for Fællesarealer øges med kr. fra kr. til kr. Poul sagde, at vi jo også skal forøge budgettet for træfældning, jf. beslutning. Samt øge budget for Træfældning og beskæring med kr., således at posten bliver sat til kr. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 4

5 Herefter ser reviderede budget for 2015 således ud: Budget Indtægter: Kontingent Hensat til vejfond Indtægter Renteindtægter 0 indtægter i alt Vedligeholdelse af arealer: Snerydning Græs og bede (løn) Indkøb (maskiner, planter mm.) Vedligeholdelse af maskiner Drift af maskiner (drivmidler) 0 Fællesarealer (eksterne firmaer) Arbejdsweekend I alt Øvrige udgifter: Vejfest Tilskud til Mårslet Bladet og Juletræslaug Bestyrelsesmøder Generalforsamling 500 Kontingenter 700 Forsikring Porto, kopiering mm. 200 Gebyrer bank, betalingsservice 900 Diverse, inkl. Renteudgifter 500 Træfældning og beskæring I alt Udgifter i alt Overskud Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Hans Christian stillede op og blev valgt, Preben blev genvalgt. Som supplant til bestyrelsen blev Rodney Miles (49) valgt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant Genvalg af Tina Sørensen (13) som revisor. Jens Sonne Andersen blev genvalgt som revisorsupplant. 8: Eventuelt Hans Christian havde stor succes med at få Klatremanden til at beskære træer i sin have. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 5

6 Poul opfordrede til at træet i hjørnet ved bækken bør besigtiges. Der er ved at være skader, hvor sikkerheden for forbipasserende måske er på spil. Bestyrelsen vurderer sagen i løbet af året.. Bilag 1: Forslag fra Bente og Hans Christian Fra: Hans Christian Hansen Sendt: 23. februar :14 Til: Emne: Forslag til Ovesdal generalforsamling Til bestyrelsen for Ovesdal grundejerforening. Vi troede sidste frist for forslag til bestyrelsen er i dag, men er det for sent? Hvis det ikke er for sent, har vi dette forslag til behandling på generalforsamlingen: Beplantningen ind mod Grundejerforeningen Mustrupvej trænger til beskæring mod nord (ind mod Ovesdal) og i højden. Vi foreslår at beskæring foretages i Hvis bestyrelsens forslag om beskæring vedtages, gerne i forbindelse med denne. -- Venlig hilsen Bente og Hans Christian Hansen Ovesdal 7. Bilag 2: Forslag fra Poul Fra: Vinnie Sendt: 22. februar :03 Til: Emne: Generalforsamlingen 2.marts Grundejerforeningen Ovesdal Mårslet Mårslet den Til Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ovesdal, Mårslet. Følgende forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen den 2.marts Platantræer langs stamvejen. Forslag: Samtlige træer fælles inden sommer 2016 Begrundelse: træerne er blevet kæmpestore, er begyndt at ødelægge asfalten på stamvejen. Store træer = store udgifter til fældning eller beskæring. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 6

7 2. Platan træer langs stamvejen. Forslag: Samtlige beskæres kraftigt inden sommer 2016 Begrundelse: træerne er blevet kæmpestore, og er begyndt at ødelægge asfalten på stamvejen. Store træer = store udgifter til fældning eller beskæring. 3. Vejfonden. Forslag: Kontingent til grundejerforeningen hæves med 100,00 kr. pr. parcel i Herefter hæves beløbet med 50,00 kr. pr. år i 2017, 2018, 2019 og (Penge, der skal i vejfonden kan kun bruges til rep. af vej og nyt asfalt.) Følgende ønskes debatteret på generalforsamlingen: Vinterpasning af stier i grundejerforeningen. (sne + frost) Grundejerens pligter, ukrudt kantsten mm. Mvh. Poul Møller Pedersen Ovesdal Mårslet.. Bilag 3: Forslag fra Peter Forslag til generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal Forslaget lyder: Grundejerforeningen Ovesdal vil undgå brug af sprøjtegifte på fællesarealerne samt henstille til medlemmerne om ikke at anvende sprøjtemidler i egne haver til bekæmpelse af ukrudt. Dermed tilslutter foreningen sig anbefalingerne fra VPU Aarhus (vandværkerne i Aarhus Kommune). Begrundelse: Især i det seneste år har vi bemærket, at grundejerforeningens gartner har brugt store mængder gift til bekæmpelse af græs og ukrudt. Det sker ikke kun langs vej- og stikanter, men også rundt om samtlige træer og skilte i områdets græsarealer. Foruden risikoen for forurening af grundvandet, mener vi også, at sprøjtepletterne med dødt vissent græs skæmmer området. Forslaget er indsendt af Tina og Peter Vestergaard, Ovesdal 28 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 7

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård 1. Valg af dirigent og referent Niels Hofman, dirigent Annette Poulsen, referent Referat af ordinær generalforsamling den 30.03.2011 i Grundejerforeningen Dybdalgård 2. Formandens beretning Beretningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere