Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer"

Transkript

1 Debatpjece med anbefalinger Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer

2 DEBATPJECEN ER UDARBEJDET AF: Seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Faglig leder Eva-Carina Nørskov Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Senior researcher Steffen Foss Hansen DTU Miljø Professor Anders Baun DTU Miljø Foto: Teknologisk Institut Februar 2013 ISBN: Pjecen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

3 3 Forord Nanomaterialer er behæftede med sundhedsrisici, som ikke kan negligeres, og er derfor også et prioriteret område for den nationale arbejdsmiljøindsats. Området er præget af et usikkert videngrundlag, regulering og terminologi, som bidrager til uklarheder i arbejdsmiljøorganisationernes arbejde. Afhængig af branche og anvendelsesområde vil risiciene og eksponeringsscenarierne se forskellige ud. Tidligere undersøgelser har vist, at arbejdsmiljørisiciene ved håndtering af nanomaterialer er markante inden for forskning, udvikling og produktion med håndtering af nanopartikulære materialer. Inden for andre brancheområder som byggeri, sundhedssektoren, operationel service, transport m.fl. er risiciene endnu ikke afdækket, og de er i særlig grad forbundet med usikkerhed og manglende videnskabelig dokumentation. I projekt VITAL nano er der gennem interview og dialog med rådgivere, myndigheder og virksomheder set på nye virkemidler til at sikre arbejdsmiljøet på arbejdspladser inden for byggeri, transport, rengøring, sundhed og industri. Denne pjece præsenterer resultaterne af arbejdsmiljøforskningsprojektet om danske virksomheders udfordringer, beslutninger og praktisk håndtering af nanomaterialer i deres produktion og produkter. Pjecen indeholder desuden en række anbefalinger til virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet med nanomaterialer og risikohåndtering. Frem for alt indbyder pjecen til debat på området. God læselyst!

4 4 Formål og metode Projektet har haft til formål at udarbejde et sæt anbefalinger til, hvilke virkemidler, der målrettet kan bidrage til en opbygning af risikobevidsthed og kompetence på arbejdspladser til at anvende nanomaterialer sikkert. Projektets undersøgelser er blevet gennemført i et kvalitativt undersøgelsesdesign. Der er blevet indsamlet empiri gennem litteratur, interview og workshops. I alt har 48 repræsentanter fra 25 danske virksomheder eller organisationer bidraget til projektets empiriske grundlag. Projektets empiri er analyseret i en analyseramme funderet i den evolutionære økonomiske tilgang og indsigt fra organisationsog innovationsteorien (se figur). Organisationernes søgerutiner og videnkanaler er afdækket i forhold til: Regulering gennem myndighedsudøvelse. Regulering gennem uddannelse og rådgivning. Interne ressourcer og tiltag iværksat af arbejdsmiljøorganisationen på baggrund af de to førstnævnte og/eller strategiske overvejelser i organisationen. Formålet har været at undersøge: På hvilket grundlag og med hvilke rationaler organisationer træffer beslutninger og iværksætter handlinger i arbejdsmiljøarbejdet med nanomaterialer. Hvilke udfordringer og dilemmaer der opstår i arbejdsmiljøarbejdet ved mangel på viden eller redskaber (blind spots). På baggrund heraf er der i indeværende pjece samlet en række anbefalinger og forslag til virkemidler på området. Resultaterne formidles, udover i denne pjece, igennem videnskabelige artikler samt oplæg på danske og internationale konferencer og relevante fora. Tak til alle virksomheder, forskere, rådgivere og myndigheder, som har stillet op til interview og debat i forbindelse med projektet.

5 5 Regulering og branchevejledning Resultaterne i VITAL nano peger på et udbredt behov for en retningsgivende kommunikation fra Arbejdstilsynet omkring forventninger og planer for fremtidig regulering af arbejdsmiljøet ved arbejdet med nanomaterialer. De fleste virksomheder i undersøgelsen forventer, at den eksisterende regulering giver deres medarbejdere tilstrækkelig beskyttelse. Deres rygmarvsreaktioner er derfor at sikre, at deres arbejdsmiljø er i overensstemmelse med lovgivningen. De er ikke klar over mangler og usikkerheder ved brugen af eksisterende sikkerhedsdatablade og grænseværdisætninger i arbejdsmiljøet. Det betyder, at flere danske virksomheder i dag anvender nanomaterialer i deres produktion uden at være klar over potentielle nye risici. Usikkerheder omkring fremtidig regulering af området er en væsentlig faktor for mange større virksomheders tilbageholdenhed med at investere i innovation, produkter og fremtidige forretningsmuligheder med nanomaterialer. Disse virksomheder er opmærksomme på, at der i EU-regi arbejdes på udvikling og tilpasning af eksisterende regulering, så den i højere grad medvirker til at mindske risici for eksponering mod sundhedsskadelige nanomaterialer, og at dette kan have væsentlig betydning for deres forretning. Det anbefales, at Arbejdstilsynet iværksætter initiativer, der sikrer en klar udmelding om nanomaterialer og risici i arbejdsmiljøet, og pointerer væsentlige forhold, som virksomheder bør være særligt opmærksomme på ved arbejdet med nanomaterialer. Ingen myndighed har den luksus ikke at have en holdning om et område, som potentielt medfører risici for medarbejdere, miljø og forretning!

6 6 Regulering og branchevejledning Nyt måleudstyr gør virksomheder i stand til at foretage eksponeringsmålinger af nanopartikler i deres arbejdsmiljø. Men der findes kun meget begrænsede muligheder for at fastslå, hvornår miljøet er rent nok. Dette kan gøres ved en revision af Bekendtgørelse om stoffer og materialer og/eller Bekendtgørelser om arbejde med kodenummererede produkter og MAL-kode systemet. En række nye måletekniske instrumenter som MiniDisk, CPC m.fl. er lanceret på markedet i de senere år, og de gør det økonomisk og praktisk muligt for arbejdsmiljøorganisationer at måle og overvåge eksponeringen for nanopartikler i arbejds miljøet. Dog findes endnu ingen danske eller europæiske retningslinjer for udførelse af måling og værdisætning af et acceptabelt partikelniveau. Man ikke derfor ikke forvente, at helbredsbaserede grænseværdier sikret gennem lovgivning kan implementeres inden for en nærmere årrække. I USA har NIOSH opstillet anbefalede grænseværdier for carbon nanotubes og titanium-dioxid. I Holland og Tyskland har man opstillet foreløbige referenceværdier for forskellige klasser af nanopartikler baseret på en trepartsdialog og reference til relaterede eksponeringsscenarier i industrien. Et lignende initiativ vurderes at være et værdifuldt instrument for danske virksomheder og brancheorganisationer i en vurdering af de faktiske eksponeringsrisici i forskellige brancher og arbejdsprocesser. Det anbefales, at der mellem arbejdsmarkedets parter iværksættes en dialog om opstilling af foreløbige og vejledende referenceværdier for nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Referenceværdierne bør udarbejdes i relation til seneste forskning og eksponeringsmålinger fra relevante

7 Regulering og branchevejledning arbejdsprocesser, som samtidig er genkendelige for arbejdsmiljøorganisationen. De bør ligeledes suppleres med vejledning om praktisk måling og tolkning af data i relation til de anvendte referencer. EU-kommissionen udsendte tilbage i 2011 et udkast til en definition af nanomaterialer, som skal danne grundlag for den fremtidige regulering af området. Definitionen er allerede optaget i flere direktiver og reguleringsområder. Definitionen afgrænser, hvad der regulatorisk skal betragtes som et nanomateriale, men åbner for flere muligheder for særregler og tilpasninger. Blandt andet skal den evalueres og evt. revideres i Resultaterne i undersøgelsen peger på, at stort set ingen organisationer og virksomheder har grundig kendskab til indholdet i definitionen, og ingen har en klar forventning til, hvordan den vil påvirke reguleringen af arbejdsmiljøet. Det anbefales, at der i regi af Arbejdstilsynet og relevante Branchearbejdsmiljøråd foretages en afklaring og udsendes information om indholdet og de potentielle effekter af definitionen på reguleringen af arbejdsmiljøet herhjemme. I udarbejdede IBAR, BAR U&F og Videnskabsministeriet tre inspirationspjecer og et risikovurderingsværktøj, NanoSafer, som inspiration til arbejdsmiljøorganisationernes arbejde i industrien og på laboratorierne. Resultaterne af undersøgelsen viser, at nanomaterialer i dag er tilgængelige og til stede i en række brancheområder, som foruden industrien og laboratorier bl.a. omfatter sundhedssektoren, transportbranchen, rengøringsbranchen og byggeriet. Desuden viser en litteraturgennemgang i projektet, at inspirationsmaterialer på en række punkter kan opdateres med ny forskningsviden. De mange usikkerheder på området afholder mange virksomheder fra at gennemføre en afdækning af egentlige arbejdsmiljørisici, hvilket kan føre til tilbageholdenhed over for nanomaterielle løsninger og/eller uvidenhed om eventuelle risici i arbejdsmiljøet. Det anbefales, at de relevante Branchearbejdsmiljøråd afser ressourcer til en opdateret praktisk vejledning i ArbejdsPladsVurdering af arbejdspladser med nanomaterialer målrettet relevante brancher. EU s definition på nanomaterialer skal danne grundlag for fremtidig regulering af nanomaterialer i EU og Danmark, men kun få i undersøgelsen har kendskab til definitionen! 7 Danske arbejdsmiljø organisationer mang ler værktøjer til at kortlægge og håndtere arbejdsmiljørisici i arbejde med nanomaterialer!

8 8 Virksomheder og AMO Resultaterne fra VITAL nano peger på, at arbejdsmiljøorganisationernes arbejde med nanomaterialer i en del tilfælde er drevet af personlige eller værdimæssige interesser. Andre repræsentanter i virksomhederne peger dog samtidig på en række forretningsmæssige grunde til at opbygge kompetence på området. Det være sig i relation til forsknings- og udviklingsarbejde, fremtidig regulering på en række områder, markedsføring og presseomtale. VITAL nano viser, at en god grundviden om nanomaterialers særlige karakteristika og risikoaspekter er nødvendig for at kunne efterspørge relevant information fra leverandører og kommunikere korrekt med medarbejdere, kunder m.v. Det anbefales, at arbejdsmiljøorganisationer i højere grad afser tid og ressourcer til en løbende opbygning af viden om nanomaterielle risici inden for brancher og produktområder, hvor nanomaterialer anvendes. Kan omfatte særlige laboratorier og industri, men er også relevant for brancher som auto/transport, sundhed, rengøring og byggeri. Virksomheder og brancheorganisationer peger i VITAL nano på, at de mangler klarhed over definitioner, regulering og effektive værktøjer til at afdække eventuelle risici forbundet med nanomaterialer. Dette afholder nogle fra helt at gøre en indsats. I mange tilfælde forlader man sig ukritisk på oplysninger fra leverandører i form af sikkerhedsdataark, som i flere tilfælde er dokumenteret misvisende. Ofte er nano på dagsordenen i arbejdsmiljøorganisationen af personlige eller værdibaserede årsager, men der er mange forretningsmæssige grunde til at opbygge kompetence til sikker håndtering af nanomaterialer!

9 Virksomheder og AMO 9 Eksponering for nanomaterialer kan opstå ved håndtering af et nanomateriale eller afledt af en proces som at producere nanopartikler - eksempelvis ved forbrænding eller nedbrydning af kompositter. Forskningsresultater peger på, at ikke alle processer nødvendigvis udgør en stor risiko, og at man med kendte tekniske sikkerhedsforanstaltninger til håndtering af røg, fint støv og VOC er kan minimere eksponering. Det anbefales, at arbejdspladser inden for relevante brancher har et særskilt fokus på eksponering for nanomaterialer i forbindelse med deres ArbejdsPladsVurdering. Relevante brancher omfatter bl.a. laboratorier, industri, auto/transport, sundhed, rengøring og byggeri. I forbindelse med APV bør der som minimum være særlig opmærksomhed på følgende forhold: EU s definition af nanomaterialer og evt. reguleringsområder, hvor denne er implementeret. Mangelfulde eller misvisende sikkerhedsdatablade og problematikken med manglende krav i lovgivningen på området. Kendte materialer i produktionen, som kan indeholde eller udlede nanomaterialer i forbindelse med forarbejdning. Det anbefales, at arbejdsmiljøorganisationerne i deres indsats først prioriterer at eliminere/minimere eksponering, da sundhedsrisiciene ved nanomaterialer fortsat er uafklaret for mange materialer. Mange virksomheder lader sig bremse i deres arbejdsmiljøarbejde af usikkerheder omkring nanomaterialer til trods for, at mange forskningsresultater peger på en god effekt af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger fra tidligere arbejdsmiljøindsatser!

10 Der er i dag ingen uddannelsestilbud i Danmark til arbejdsmiljøorganisationerne om sikker håndtering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet! Forskning og undervisning De senere år har budt på en række konferencer og seminarer med udveksling af viden om udviklingen og udfordringerne ved håndteringen af nanomaterialer. Interessen har været stor og spørgsmålene fra arbejdsmiljørepræsentanter mange. Resultaterne i VITAL nano peger på et behov i arbejdsmiljøorganisationerne for afklaring af en række generelle forhold vedr. terminologi, definitioner, regulering og værktøjer til risikovurdering samt mere branchespecifikke forhold vedr. eksponeringsrisici og sikkerhedsforanstaltninger. risikovurdering, eksponeringsmålinger, safe-bydesign tilgange, ny forskningsviden og videndeling mellem deltagere. Det anbefales, at de relevante uddannelsesråd og/ eller brancher etablerer uddannelsestilbud med nyeste viden og værktøjer til sikker håndtering af nanomaterialer. Uddannelsen kan sikre grundstenene i arbejdsmiljøorganisationens videre arbejde med at opbygge interne kompetencer på området. Det kan ligeledes være relevant for medarbejdere i F&U, kommunikation, markedsføring samt rådgivere og undervisere. Uddannelsestilbud kan indeholde alt fra definitioner, regulering, værktøjer til

11 Forskning og undervisning 11 Nanoteknologi og nanomaterialer er et af de højest prioriterede F&U-områder i EU s og danske forskningsprogrammer. Det er betegnet som en hjørnesten i den teknologiske udvikling, der skal sikre arbejdspladser, konkurrenceevne og vækst i fremtiden. Resultaterne fra VITAL nano viser, at de arbejdsmiljømæssige risici og uklarheder omkring den egentlige eksponeringsrisiko, regulering m.v. fraholder mange virksomheder fra at udnytte nanomaterialer i deres forretning. Der er en gennemgående efterspørgsel efter viden om effekten af tekniske sikkerhedsforanstaltninger - herunder særligt filtrering. En væsentlig del af de forskningsmidler, som er bevilget til risici ved nanomaterialer, er i dag allokeret til projekter med det formål at afdække grundlæggende sundhedsrisici. Kun i meget begrænset omfang forskes i de faktiske eksponeringsniveauer og mulighederne for at beskytte medarbejdere med tekniske sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladser. Det anbefales, at de bevilgende råd og fonde inden for forskning og innovation fremadrettet bidrager til at sikre dansk viden og kompetencer til vurdering af tekniske sikkerhedsforanstaltningers effektive beskyttelse af medarbejdere mod eksponering for nanomaterialer. Viden om effekten af sikkerhedsforanstaltninger kan etableres inden for en kortere tidshorisont, og den vil kunne integreres i en safe-by-design tilgang i fremtidige F&U-aktiviteter. Ny viden og teknikker til afklaring af sikkerhedsforanstaltningers effektivitet vil imødekomme et udtalt behov i arbejdsmiljøorganisationerne!

12 Seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen Teknologisk Institut tlf.: Faglig leder Eva-Carina Teknologisk Institut tlf.: Senior Researcher Steffen Foss Hansen DTU Miljø tlf.: Professor Anders Baun DTU Miljø tlf.:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere