Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård."

Transkript

1 Hjemmeside: Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig idet der var 37 fremmødte og 22 fuldmagter. 2. Bestyrelsens beretning Vejene. I det forløbne år har vi ikke haft udgifter til vedligeholdelse af vore vejarealer, men med den netop afsluttede vinter må vi se i øjnene, at Ny Kirsebærvej og Multebærvej trænger til et nyt slidlag. Vi har i den anledning indhentet priser, som beløber sig til ca ,00 for Kirsebærvej og ca ,00 for Multebærvej begge priser eks. moms. Vi skal have indhentet yderligere prisoverslag. Grundet den manglende overdragelse af Kirsebærvej og Multebærvej har vi kontaktet Århus Kommune med henblik på at få afsluttet sagen. Vi havde et møde hos Århus Kommune med en fuldmægtig og en ingeniør, som er ansvarlig for byggemodning. Efterfølgende besigtigede vi vejene den 2. marts 2012 sammen med samme ingeniør og en repræsentant for Trafik og Veje området. Konklusionen blev trods mange gode forslag til, at Kommunen burde give tilskud vedligeholdelsen af vejarealerne, at Grundejerforeningen underskriver skøderne for overdragelse af såvel Ny Kirsebærvej som Multebærvej. Vejenes tilstand er hverken dårligere eller bedre end tilsvarende veje med belægninger af samme alder. Fællesarealerne. Havemanden har foretaget almindelig ren- og vedligeholdelse af vores fællesarealer og herunder er der etableret en stensætning for enden af en af stikvejene på Multebærvej mod Højvej, ligesom skråningen er blevet dækket med et tykt lag træflis.

2 Hvorvidt der skal plantes i skråningen, har bestyrelsen endnu ikke taget stilling til. Der er ligeledes foretaget genbeplantning af træer og buske i nogle af bedene ved vendepladserne. Enkelte har været gået ud og andre har været udsat for hærværk. På de øverste 2 stikveje på Damvej foretog vi i efteråret fjernelse af paradisæble-træerne. Dette skete dels fordi der var kommet henvendelser til bestyrelsen om det svineri de nedfaldne æbler fremkaldte, men primært fordi hovedparten af træerne var i en dårlig stand dels var de angrebet af sygdom hvilket fremkaldte råd i stammerne - dels fordi de var plantet uhensigtsmæssigt, så de ragede ud over vejen og var til gene for bl.a. renovationsvognen som for vores traktor, når der skulle foretages snerydning og lignende. Træerne langs stamvejen på Damvej er ligeledes i en dårlig stand. Nogle er rådne i stammerne og andre hælder ud over vejen og er til gene for højere køretøjer. Resultatet er, at bestyrelsen har besluttet, at disse træer skal fjernes. Det skal herefter besluttes, om der skal genplantes træer, der har en mere hensigtsmæssig krone, der ikke vil virke generende på trafikken på stamvejen eller ind i haverne. En beboer har kontaktet bestyrelsen med ønske om fældning af store træer. Bestyrelsen har den holdning, at vi skal bevare vore store træer, og de skal beskæres i forbindelse med almindelig vedligeholdelse. Begynder vi med fældning af træerne grundet skygge for solen eller manglende udsigt, tror vi, det får uhensigtsmæssige konsekvenser. Legepladsen fungerer efter vores opfattelse optimalt og den er fortsat godt besøgt. På generalforsamlingen sidste år blev det bragt i forslag, at der blev etableret en form for bom for at forhindre den stigende og hurtige trafik af knallerter og cykler, der var fra skolestien Sabro Skovvej/Skolevej og ned til Damvej. Vi kontaktede firmaet Kibo, der fremkom med den laveste pris, og de etablerede hen over sommeren de nu opsatte stibomme på den omtalte sti. Ved opsætning af sådanne stibomme er der fra kommunens side en del regler, der skal tages i betragtning, bl.a. for at kørestole og andre kan komme igennem forhindringen. Det kostede i alt kr ,50 at få disse bomme etableret. Flere af vore fællesarealer støder op til arealer, som hører ind under Århus Kommunes ansvarsområde Naturforvaltningen og som de har pligten til at vedligeholde, men som vores havemand vedligeholder med græsslåning mv. for at området skal have et ensartet udseende Vores indgåede aftale med Naturforvaltningen fortsætter i 2012, modydelsen er ændret således, at arbejdet nu bliver udført af en privat anlægsgartner det skulle ikke give anledning til nogen forringelser. Modydelsen vil igen i år modsvare udført arbejde for ca ,00 kr. Havemanden aftaler selv nærmere om hvilke opgaver, vi ønsker udført. I øvrigt finder bestyrelsen at fællesarealerne fremstår pæne og ryddelige. Tidligere år dog ikke i 2011 har Grundejerforeningen haft en aftale med en klasse fra Sabro Korsvej Skolen om oprydning på vore fællesarealer. Klassen er blevet honoreret med kr ,00 som tilskud til klassekassen.

3 Bestyrelsen har tænkt sig at genoptage aftalen, hvis det er muligt at finde en kontakt-person på skolen eller måske en forælder. I det forløbne år har vi kun haft enkelte uhensigtsmæssige parkeringer, som er ophørt efter kontakt til de pågældende. Alligevel vil vi opfordre til, at der ikke parkeres på henholdsvis vendepladser og ikke mindst på græsarealerne/rabatterne Vi vil ligeledes opfordre til ikke at benytte græsrabatterne til opmagasinering af byggematerialer i længere perioder end højst nødvendig. Bestyrelsen vil meget stærkt opfordre til at vi alle medvirker til at holde vore fællesarealer i pæn og sømmelig stand samt udvise det fornødne hensyn til naboer mv. Havemanden har kun et begrænset antal timer til rådighed til udførelse af sit arbejde i området. Vi udfører fortsat snerydning og glatførerbekæmpelse på arealerne ved vandværket og Gadekæret - efter sigende er det arbejde udført til alles tilfredshed og Grundejerforeningen har haft en mindre indtægt. Arbejdet på henholdsvis Vandværket og Gadekæret udføres i det omfang det kan indpasses i rydning af vore egne arealer. Maskinpark Vedligeholdelse af henholdsvis traktor og plæneklipper har været normalt efter stand og alder. Plæneklipperen skal indenfor en nærmere årrække udskiftes. Vores sneplov og saltspreder har igen været flittigt brugt begge dele har virket perfekt. Der er strøet 3 tons vejsalt og 2,0 tons sand på vore vejarealer. Til udførelse af dette job er der brugt ca. 34 timer. Hvorvidt snerydningen og glatførebekæmpelsen er tilstrækkelig kan altid diskuteres men bestyrelsen finder, at standarden har været tilfredsstillende. Til sammenligning blev der i 2011 brugt 160 timer til snerydning. Generelt Hjemmeside, har virket efter hensigten. Den benyttes flittigt gennemsnit 3 5 besøg pr. dag - ikke mindst i forbindelse med køb og salg af ejendomme i grundejerforeningens område. Ejendomsmæglerne og advokaterne bliver henvist til hjemmesiden, hvis de ønsker oplysninger om grundejerforeningens økonomi, generalforsamlinger, vedtægter og deklarationer for området mv. Vi opfordrer meget til at gøre brug af hjemmesiden og til ligeledes herigennem at kontakte bestyrelsen for ris eller ros. Kontakt os, hvis man har gode ideer til forbedringer eller er der forhold i grundejerforeningen, som ikke er hensigtsmæssige og som evt. skal ændres - vi er alle interesseret i at området og foreningen skal være til glæde for alle. Desværre må jeg meddele, at vores havemand Carsten Christiansen efter 22 års samarbejde har valgt at opsige sin stilling som havemand med udgangen af marts måned Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Carsten for de mange års tro tjeneste vi har i alle årene haft et godt samarbejde, og du har udført havearbejdet på selvstændigt og tilfredsstillende måde. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt afvikle Carsten på korrekt vis.

4 Til afløsning af Carsten har vi ansat en ny havemand Carsten Christensen, Stillingvej, Sabro. Carsten er pt. selvstændigt entreprenør og har i den egenskab tidligere udført arbejde for grundejerforeningen. Vi er overbeviste om, at Carsten er den rette afløser for Carsten, idet han har den rette baggrund erfaring i brugen af maskiner og den type arbejde som kræves i grundejerforeningen. Til slut takkede formanden den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde, og nogle hyggelige timer i årets løb. Beretningen blev godkendt uden uddybende spørgsmål. 3. Kasserens beretning. Årets regnskab viser et underskud på kr ,00 samt en formue på kr Grunden til underskuddet skyldtes primært den hårde vinter vi var igennem i 2010/2011 samt etablering af stibommene ved Damvej. Efter en grundig gennemgang, blev regnskabet godkendt. 4. Indkomne forslag. Der var ingen forslag. 5. Kontingentets størrelse. Der blev fremvist diagrammer og talopstillinger med forventninger til fremtidens behov. På baggrund heraf foreslog bestyrelsen en kontingentstigning på kr. 100,- til kr årligt,- således at det halvårlige kontingent udgør kr. 900,- Ingen stemte imod forhøjelsen af kontingentet. 6. Valg. Bestyrelsesmedlem Tommy Sørensen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Ann Nørskov Jensen genopstillede ikke, hvorfor Steen Rudolph fra Damvej blev foreslået og valgt. b. Bestyrelsessuppleant Steen Lehrmann blev genvalgt. c. Revisor Henrik Jørgensen blev genvalgt. 7. Eventuelt. Der blev spurgt til, om bestyrelsen havde viden om, at grundejerforeningen skulle overtage betaling af gadebelysningen. Svaret var, at dette har vi ikke hørt noget om, og vi har ikke til hensigt at spørge. Der er ud for Damvej nr. 90 en muldvarp, der laver en del muldvarpeskud i græsarealet ud til stamvejen. Havemanden foretager sig det fornødne.

5 Jan Jensen oplyste, at i forbindelse med vores henvendelse til AffaldVarme Aarhus for at komme i betragtning til et energispare projekt, havde han fået oplyst, at huse opført efter 1977 har et gennemsnitlig forbrug på 110 kwh/m2 p.a.. Huse opført efter 1998 (BR98) har til sammenligning et gennemsnitlig forbrug på 90 kwh/m2 p.a. Bygningsreglement 10 krav ved et hus på 130 m2 skal forbruget ligge under 65 kwh/m2 p.a. Ann Nørskov Jensen takkede for 6 gode år i bestyrelsen, og Verny Thomsen takkede Ann Nørskov Jensen for hendes arbejdsindsats i de 6 år. Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet samt for god ro og orden, og bød herefter velkommen til pølsebordet. Bestyrelsen Nb. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende: Formand Verny Thomsen Næstformand Steen Rudolph Sekretær Carsten Christiansen Kasserer Jan Jensen Medlem Tommy Sørensen

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Nyt fra. 40 Juni 2002. Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening. Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15.

Nyt fra. 40 Juni 2002. Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening. Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15. Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening 40 Juni 2002 Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15. april 2002 I referatet henvises der til de på dagsordenen fremsatte punkter

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere