EU-UDBUD. Offentligt udbud. På levering/udførelse af kørsel til Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD. Offentligt udbud. På levering/udførelse af kørsel til Kolding Kommune"

Transkript

1 EU-UDBUD Offentligt udbud På levering/udførelse af kørsel til Kolding Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Udbuddets omfang Kontraktindgåelse Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delaftaler Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsdisposition Kravspecifikation Bilag Bilag 1 Tro- og loveerklæring Bilag 2 Finansielle oplysninger fra virksomheden Bilag 3 Referenceliste Bilag 4 - Vejledende tidsplan Bilag 5 - Tilbudsliste Bilag 6 Tro- og loveerklæring Bilag 7 Kontrakt

3 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af kørsel til Kolding Kommune, som herefter kaldes Ordregiver. Udbuddet er delt op i fire delaftaler. Der kan bydes på en, flere eller alle delaftaler. 1.2 Udbudsansvarlig Christina Meiner er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit Udbuddets omfang Udbuddet omfatter både fast og variabel kørsel, hvorfor et meget varierende behov må påregnes. Delaftale 1: 1.a: 7 busser med vognløb på minimum 7 timer dagligt. 1.b: 5 busser i minimum 6 timer dagligt, kan evt. deles i to perioder dagligt. 1.c: 3 busser med vognløb på minimum 7 timer dagligt. 1.d: Option på tilkøb af busser uden minimumsgaranti. Ved brug af option på vognløb på minimum 7 timer, anvendes pris angivet under 1.a. Tilbudsgiver skal acceptere frakøb af tilkøbte busser med 4 ugers varsel. I skolernes ferier nedjusteres antal busser efter behov. Der bliver varslet senest 4 uger inden. Delaftale 2: Buskørsel til svømning, idræt etc. vognløb minimum 2 timer. Omfanget af denne delaftale vil variere fra skoleår til skoleår. Historisk forbrug: 3 stk personers busser samt 2 stk. 16 personers busser. Ca. 30 timer om ugen. Kørsel finder kun sted i skoleåret, dog er der ingen kørsel i ferier i løbet af skoleåret. Delaftale 3: Konferencekørsel og ekskursioner/udflugter for administration og skoler. Lejlighedsvis kørsel i udlandet. Her aftales særskilt pris i hvert enkelt tilfælde. Bro- og færgeafgifter betales efter regning. Delaftale 4: Ad hoc og eventuel fast kørsel vedr. kørselsopgaver nævnt under delaftale 1 samt tjenestekørsel. Skønnet omfang ud fra historiske data: 8-12 millioner kr. årligt. 3

4 Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at købe de i udbuddet omfattede ydelser hos de valgte tilbudsgivere på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. Det årlige transportbehov, omfattet af udbuddet, fremgår af tilbudslisten i bilag 6. Det anførte behov inden for de enkelte områder er et skønnet omfang, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets Bilag 7 - Kontrakt. 1.4 Kontraktindgåelse I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af rammeaftalen indgås den i Bilag 7 vedlagte kontrakt. Kontrakten regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af Ordregiver i tilfælde af en kontraktindgåelse. 4

5 2 Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til adressen: Det er vigtigt, at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse oplysninger. Den vedlagte tilbudsliste i Bilag 5 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt bilag og al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og helst så tidligt som muligt i forløbet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og sendes til adressen: med emnet: "Spørgsmål Udbud af kørsel senest den kl Tilbudsgiverne skal gøres opmærksom på, at der ikke kan rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende udbuddet. Spørgsmål, og spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalendergade inden tilbudsfristens udløb Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret. Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen: (aktuelle udbud). Spørgsmål og svar, der opstår under besigtigelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 2.6 Tilbudsfrist Tilbudsfristen er den kl og skal være mærket: Tilbud Udbud af kørsel og fremsendes til adressen: Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand. 5

6 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende til den Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af kontrakt, og ophører således ikke før endelig kontrakt er underskrevet med vindende tilbudsgiver. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter/ydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved Ordregiver i den udbudte kontraktperiode Delaftaler Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle udbudte delaftaler. De afgivne priser må ikke være afhængige af hinanden, det vil sige at tilbudsgiver ikke må give rabatter som er afhængige af om de får tildelt flere delaftaler. Der kan ikke afgives bud på dele af den enkelte delaftale Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15, Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til Ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Ordregivers forbehold I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud har Ordregiver undersøgt, om der i Ordregivers afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Såfremt der indgås obligatoriske aftaler, vil eventuelle lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem Ordregiver og den valgte tilbudsgiver på området Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver kan ikke stille forbehold Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Skønner Ordregiver at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder Ordregiver sig retten til at afvise tilbudsgiver. 6

7 Retten til at udøve det pågældende erhverv Kopi af tilbudsgivers autorisation for at udøve erhvervet Delaftale 1: Vognmandsbevilling Delaftale 2: Vognmandsbevilling Delaftale 3: Vognmandsbevilling Delaftale 4: Hyrevognsbevilling eller EP-bevilling Tilbudsgivers personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1. Økonomisk og finansiel formåen Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKR. 10 millioner. Der skal oplyses, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår. Derudover skal virksomhedens egenkapital og soliditetsgrad angives. Dette gøres ved at udfylde Bilag 2. Krav til konditionsmæssighed: Tilbudsgiver skal have haft en omsætning på det aktivitetsområde på den eller de delaftaler der afgives tilbud på. Tilbudsgivers virksomhed skal have en positiv egenkapital. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over mindst 3 sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år. Dette gøres i Bilag 3. Referencerne skal svare til den eller de delaftaler der bydes på. Sammenlignelige leveringer kan være befordring af elever, handicapkørsel, omsorgskørsel og konferencekørsel for andre kommuner. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af leverancerne og en angivelse af kontaktpersoner. Tilbudsgivers virksomhed Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder organisation, ejerforhold, for opgaveløsningen relevante IT-systemer, kvalitetsstyringssystemer og personalets faglige kvalifikationer, herunder uddannelse Tildelingskriterium Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris for hver enkelt delaftale. For delaftale 4 vil opgaven blive tildelt den tilbudsgiver der afgiver den højeste rabat. Delaftale 1 Vægtning i procent Vognløb som beskrevet i delaftale 1a 1b 1c, vurderes på timepris. 90 % Option på tilkøb af busser uden minimumsgaranti. Som beskrevet i delaftale 1d. Vurderes på timepris Delaftale 2 Vurderes på timepris 10 % 100 % Delaftale % 7

8 Vurderes på timepris Delaftale 4 Vurderes på rabat på taxameterpris (taxameterpris er den til enhver tid gældende maksimaltakst vedtaget af Kolding Byråd) 100 % 8

9 3 Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Tilbudsgiver opfordres således til at være særlig opmærksom på, at alt besvares korrekt samt at alt det adspurgte vedlægges. Manglende besvarelse eller manglende vedlæggelse af de i udbuddets nævnte dokumenter kan gøre tilbuddet ikke-konditionsmæssig og derved forpligte ordregiver til at afvise tilbuddet. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgivers navn Adresse CVR-nummer Kontaktperson (herunder og telefonnummer) Tro- og loveerklæring Udfyld og underskriv Bilag 1. Udvælgelseskriterier Husk at vedlægge autorisationer. Husk at vedlægge kopi af gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Udfyld bilag 2 om tilbudsgivers finansielle oplysninger. Udfyld Bilag 3 om tilbudsgivers referencer. Husk at vedlægge en beskrivelse tilbudsgivers virksomhed. Kravspecifikation Beskrivelse af, hvordan kravspecifikationen opfyldes. Underskrift på Bilag 6 om bekræftelse på overholdelse af kravspecifikationerne. Tilbudsliste Udfyldelse og underskrivelse af Tilbudsliste. Tilbudslisten er vedlagt som Bilag 5. 9

10 4 Kravspecifikation Opgaven består af: Delaftale 1: Omsorgskørsel, herunder transport af ældre og handicappede til dag- og plejecentre. Brugergruppen er afhængig af hjælp til af- og påstigning, og skal som udgangspunkt hentes og følges. Kørslen ligger i tidsrummet på hverdage, ved hverdage forstås mandag til fredag. Kørslen foregår i Kolding Kommune. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel til/fra almen og specialiseret genoptræning på Kolding Kommunes genoptræningscentre og til sygehuse i hele landet. Brugergruppen har behov for hjælp til af- og påstigning. Kørslen ligger i tidsrummet på hverdage. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel til/fra pensionistforeninger, klubber, handicaporganisationer i de tilfælde hvor Sydtrafiks handicapkørsel er udnyttet fuldt ud. Brugergruppen har behov for hjælp til af- og påstigning. Kørslen ligger i tidsrummet på hverdage, og foregår i Kolding Kommune. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel til læge/speciallæge, Brugergruppen har behov for hjælp til af- og påstigning. Kørslen ligger i tidsrummet på hverdage. Kørslen foregår i Kolding Kommune, samt til speciallæger i Regionen. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel for Familieafdelingen. Kørslen ligger i tidsrummet i Kolding Kommune. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel for Handicaprådgivningen. Brugergruppen har behov for hjælp til af- og påstigning. Kørslen ligger i tidsrummet på hverdage. Kørslen foregår i Kolding Kommune. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel for skoler med specialcenter og specialklasser. Brugergruppen er afhængige af hjælp fra chaufføren til af-og påstigning og foregår i Kolding Kommune og til og fra aflastning i omegnskommuner. Opstart Kontraktudløb Kørsel for CSV, Center for Specialundervisning for Unge og Voksne, Brugergruppen er afhængige af hjælp fra chaufføren til af-og påstigning og foregår i Kolding Kommune og omegnskommuner. Opstart Kontraktudløb Kørsel for Specialbørnehaven Mælkebøtten. Brugergruppen er afhængige af hjælp fra chaufføren til af-og påstigning og foregår i Kolding Kommune og omegnskommuner. Opstart pr Kontraktudløb Kørsel for Nordhøj, beskyttet værksted. Brugergruppen er afhængige af hjælp fra chaufføren til af-og påstigning og foregår i Kolding Kommune og omegnskommuner. Opstart Kontraktudløb Øvrig kørsel. Opstart kontraktudløb d. 31/ Kørsel med trappetjener kan forekomme i alle ovennævnte punkter. Det vurderes at en trappetjener dækker behovet. Trappetjeneren skal kunne løfte minimum 150 kg, og være af slagsen som en sækkevogn. Fakturering af ture skal ske i minutter efter forbrugt tid. Forbrugt tid startes ved 1. påstigning og slutter ved sidste afstigning. Delaftale 2: Buskørsel til/fra skoler, svømning og idræt. Opstart Kontraktudløb Denne kørsel foregår primært i Kolding Kommune. Kørslen afvikles i både store og små busser pt. Denne delaftale er kun gældende i skoleåret. Fakturering af ture skal ske i minutter efter forbrugt tid. Forbrugt tid startes ved 1. påstigning og slutter ved sidste afstigning. 10

11 Delaftale 3: Konferencekørsel og ekskursioner for skoler og administration. Denne kørsel køres primært i store busser og konferencebusser. For hver ordre afgives tilbud på timeforbrug udregnet efter gennemsnithastighed på 50 km/t. Opstart Kontraktudløb Fakturering af ture skal ske i minutter efter forbrugt tid. Forbrugt tid startes ved 1. påstigning og slutter ved sidste afstigning. Delaftale 4: Denne delaftale omfatter ad hoc kørsel og eventuel fast kørsel vedr. kørselsopgaver nævnt under delaftale 1 og tjenestekørsel. Kørslen kan foregå i hele landet, men vil primært foregå i Kolding Kommune. Disse kørsler kan forekomme hele døgnet og på alle ugens 7 dage. Responstid må være max 15 min. Tilbudsgiver skal være indstillet på, at kørslen bliver bestilt med kort varsel. Tilbudsgiver skal derfor kunne kontaktes døgnet rundt. Opstart Kontraktudløb Yderligere krav: De følgende krav er gældende for alle delaftaler, medmindre der står andet: Krav til kontrakthaver Kontrakthaver skal: have en fast kontaktperson med indgående kendskab til lokalområdet. Kontaktpersonen skal være hjælpsom og serviceminded, og kontrakthaver skal sikre afløser for kontaktpersonen ved sygdom og ferie. deltage i orienterings- og evalueringsmøder med ordregiver, både før og under kontraktperioden, samt vederlagsfrit afsætte tid til årlige møder til mødeaktivitet med chaufførerne og ordregiver. acceptere, at hvis tilbudsgiver ikke kan levere den beskrevne ydelse, så løser Kørselskontoret problemet for tilbudsgivers regning, eks. driftsnedbrud. Ved nedbrud på et køretøj skal der indsættes reservekøretøj inden for 1 time. sikre, at vognene bemandes af faste chauffører og faste afløsere ved ferie og sygdom (gælder ikke delaftale 4). sikre, at chaufførerne bliver gjort bekendt med kravspecifikationen. levere samme høje serviceniveau i hele Kolding Kommune, være indstillet på at forflytte en chauffør således, at denne ikke længere udfører kørsler for ordregiver, hvis chaufføren har givet anledning til berettigede klager, have et rekvisitions-/kontonummersystem, afregne med ordregiver på ubureaukratisk vis, kunne modtage opkald fra ordregiver telefonisk samt elektronisk hele døgnet. stille godkendte autostole til rådighed. acceptere, at Kolding Kommunes kørselskoordineringssystem kan overvåge vognene. sikre, at chaufførerne bliver gjort bekendt med kravspecifikationen. Det pålægges kontrakthaver at dokumentere, at der ikke blandt det personale der beskæftiger sig med kørsel i henhold til denne kontrakt foreligger oplysning om overtrædelse af straffelovsbestemmelser vedr. overgreb på børn. Dokumentation i denne forbindelse fremsendes i form af straffeattest/børneattest indhentet ved Rigspolitiet. Straffeattest/børneattest skal foreligge forud for kontraktindgåelse samt fornyes ved hvert skoleårs begyndelse. 11

12 Krav til kontaktperson Kontaktpersonen skal: have kendskab til køre- og hviletidsbestemmelserne for chauffører, vurdere om kørsel er forsvarlig i forhold vejrlig og aftale eventuel aflysning/ændring af kørsel med ordregiver. Krav til chauffører Chaufførerne skal: fremtræde velsoigneret og være høflige og hjælpsomme, kunne tale, læse og forstå dansk, bære uniform og id-kort med navn med tydelig skrift, være uddannet i førstehjælp, have ret til at føre erhvervskøretøjer, have gennemgået et kursus i energieffektiv køreteknik, eller der skal være en plan for gennemførelse af kursus inden for første halvår efter kontraktstart, kunne dokumentere erfaring med transport af handicappede eller have gennemgået kursus i transport af bevægelseshæmmede, ved befordring af gangbesværede og handicappede: o have forståelse for personer med fysiske og psykiske handicaps bl.a. ved at udvise fleksibilitet og rummelighed samt optræde høfligt og hensynsfuldt over for den enkelte, o være i god fysisk form, o yde hjælp i nødvendigt omfang hos den enkelte ved afhentning og ankomst i eget hjem, o sikre at kørestolene er fastspændt under kørsel efter gældende lovgivning o sikre at brugere på sæder har fastspændt sikkerhedssele, oplyse over for Kolding Kommunes kørselskontor om forhold, der er af betydning for den service, der ellers bliver ydet i hjemmet, overholde tavshedspligt omkring personlige forhold der opnås kendskab til i forbindelse med kørslen, kunne imødekomme Kolding Kommunes Kørselskontors krav om serviceniveau i forhold til afvikling af kørslen. overholde gældende lovgivning. overholde nul-tolerance mht. alkohol og euforiserende stoffer samt medicin, der kan påvirke førerevnen. møde veludhvilede. Krav til vognpark Alle køretøjer skal: fremstå rengjorte og i en hygiejnisk acceptabel stand, være permanent røgfrie, til enhver tid overholde gældende lovgivning, i kontraktperioden være under 7 år gamle (undtaget delaftale 2, hvor køretøjerne i kontraktperioden skal være under 14 ) være forsynet med vinterdæk i perioden oktober til april, være forsynet med en tablet (med en nyere version af Android styresystem, min. str. som en Galaxy Tab Model nr GT-P3100 eller tilsvarende og med mobil data abonnement) eller en terminal, jf. SUTI-standard. SUTI-telegrammerne overholder 12

13 SUTI-standard version Kommunikeres via en webservice med SOAP-teknologi def. ifølge wsdl-filen. Liftvognene skal derudover: være udstyret med godkendt lift, der overholder gældende lovgivning, have lave trin og håndgreb ved ind- og udstigning, have fastspændingsudstyr for alle kørestole og sæder. For busser (til transport af mere end 9 personer ud over føreren) gælder desuden, at: nyindkøbte busser i kontraktperioden skal opfylde kravene til EURO V, øvrige busser til varetagelsen af ydelsen skal være EURO IV (Busser, der ved førstegangsindregistreringen opfyldte EURO III, og som ved senere opgradering herefter opfylder kravene til EURO IV, overholder udbuddets miljøkrav om, at de anvendte køretøjer til en enhver tid skal opfylde gældende Euronorm.). Overholdelse af miljøkravene skal kunne dokumenteres på forlangende. Køretøjer under delaftale 4 skal derudover opfylde følgende: Almindelig bil (bil indrettet til højst 5 personer, inkl. fører) skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler). Storvogn I (bil indrettet til 6 eller 7 personer, inkl. fører) skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler), dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 km/l for dieselbiler). Storvogn II (bil indrettet til 8 eller 9 personer, inkl. fører) skal være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 km/l for dieselbiler). Biler skal minimum opfylde kravene til EURO V. Overholdelse af miljøkravene skal kunne dokumenteres på forlangende. 13

14 Bilag 1 Tro- og loveerklæring TRO OG LOVE ERKLÆRING Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. I henhold til 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet, som overstiger kr. Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. 1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør: a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA20) b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj ) og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA 22) c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser 23) d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. 24) 2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land 14

15 f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger. Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Virksomhedens navn og adresse: Dato og underskrift 15

16 Bilag 2 Finansielle oplysninger fra virksomheden (de seneste tre regnskabsår) Samlet omsætning Regnskabsåret 2010 Regnskabsåret 2011 Regnskabsåret 2012 Note/komme ntarer Soliditetsgrad (Egenkapital/Samlede passiver x 100) Egenkapital Omsætning på aktivitetsområde som kontrakten vedrører 16

17 Bilag 3 Referenceliste Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Opdragsgiver Kontaktperson - navn Kontaktperson tlf. Kontraktsum (kr. ekskl. moms) Tidsperiode Beskrivelse af opgaven Reference 1 Opdragsgiver Kontaktperson - navn Kontaktperson tlf. Kontraktsum (kr. ekskl. moms) Tidsperiode Beskrivelse af opgaven Reference 2 17

18 Opdragsgiver Kontaktperson - navn Kontaktperson tlf. Kontraktsum (kr. ekskl. moms) Tidsperiode Beskrivelse af opgaven Reference 3 Opdragsgiver Kontaktperson - navn Kontaktperson tlf. Kontraktsum (kr. ekskl. moms) Tidsperiode Beskrivelse af opgaven Reference 4 18

19 Bilag 4 - Vejledende tidsplan Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål kl Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål Sidste frist for modtagelse af tilbud kl Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg uge 6 Stand still periode (10 dage) Forventet kontraktunderskrivelse uge 8 Aftalens ikrafttræden for første delaftale Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende senest 48 dage efter indgåelse af kontrakt. 19

20 Bilag 5 - Tilbudsliste Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbudslisten skal udfyldes og afleveres i word-format. Tilbudsprisen skal være inkl. alle udgifter, herunder tablet, terminaler, trappetjener, autostole, chauffør ID, uniformer m.m. Delaftale 1 Timepris i kr. 7 liftbusser med plads til 16 passagerer ud over chaufføren. Busserne skal kunne tilrettes til min. 3 kørestole. Opstart Kontraktudløb liftbusser med plads til 16 passagerer ud over chaufføren. Busserne skal kunne tilrettes til min. 3 kørestole. Opstart Kontraktudløb liftbusser med plads til 16 passagerer ud over chaufføren. Busserne skal kunne tilrettes til min. 3 kørestole. Opstart Kontraktudløb Option på tilkøb af liftbusser med plads til 16 passagerer ud over chaufføren (uden garanteret minimumstid). Busserne skal kunne tilrettes til min. 3 kørestole. Opstart Kontraktudløb Delaftale 2 Kørsel til svømning og idræt. Opstart Kontraktudløb Delaftale 3 Konferencekørsel og ekskursioner/udflugter for administration og skoler. Opstart Kontraktudløb Delaftale 4 Ad hoc kørsel og evt. fast kørsel vedr. kørselsopgaver under delaftale 1 samt tjenestekørsel. Opstart Kontraktudløb Kr. (vægtes 90%) Timepris i kr. Kr. (vægtes 10%) Timepris i kr. Kr. Timepris i kr. Kr. Rabat på taxameterpris i procent (taxameterpris er den til enhver tid gældende maksimaltakst vedtaget af Kolding Byråd) % 20

21 Bilag 6 Tro- og loveerklæring Tro- og loveerklæring om overholdelse af kravspecifikationer Det bekræftes hermed, at udbudsmaterialets kap. 4 Kravspecifikationer, overholdes i hele kontraktperioden. Dato: Stempel og underskrift: 21

22 Bilag 7 Kontrakt Kontrakt vedr. udførelse/levering af kørsel Delaftale X 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Kolding Kommune Indkøb og Forsikring Bredgade Kolding og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr. [ udbudsbekendtgørelsesnummeret]. Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar. C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 3 Kontraktens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i kontraktperioden fra ansvarlig myndighed. Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser.. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende som beskrevet i kravsspecifikationen. Ordregiver er imidlertid berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende kontraktperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. 22

23 5 Optioner Ordregiver kan i delaftale 1, tilkøbe flere busser som beskrevet i kapitel 4 - Kravspecifikation. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra Kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog om den enkelte afdelings/institutions indkøbsbehov. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder første gang 3 måneder fra kontraktens ikrafttræden. 7 Tildeling af konkrete ordrer Kontrakthaver kan modtage bestilling fra medarbejdere fra Kolding Kommunens Kørselskontor. 8 Bestilling af ydelser Bestillinger skal kunne afgives elektronisk, pr. og pr. telefon. 9 Levering og leveringsbetingelser Krav til levering af ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 - Kravspecifikationen. 10 Følgeseddel Elektronisk faktura betragtes som følgeseddel. 11 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Start og sluttidspunkt på turen Ventetid (delaftale 3 og 4) Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 23

24 Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i Kontrakthavers tilbud, og som fremgår af kontrakten. Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som Ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i kontrakten, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Bestillingsenhed: Enhederne skal være genkendelige i forhold til katalogets bestillingsenhed. Der skal i prisenheden anføres pakningsstørrelsen, så prisen kan kontrolleres på laveste enhedsniveau. Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder. Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af Kontrakthavers e-katalog. Entydige varelinjer: Leverandør må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. kontrakten, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. kontrakten, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af kontrakten. 12 Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser. 13 Prisregulering Der kan ske dokumenterede prisreguleringer årligt iht. omkostningsindekset, udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Prisen skal være fast det første år. Gældende for delaftale 1 og 2 og 3. Den første prisregulering kan ske d Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til: Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til By- og Udviklingsforvaltningen inden ændringens ikrafttræden. 24

25 14 Betalingsbetingelser Netto + 30 dage. 15 Bonusudbetaling til tredjemand Omsætningen som følge af denne kontrakt med Ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 16 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 17 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med Ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til at hæve kontrakten. 18 Tredjemandsrettigheder Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Ordregiver skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Kontrakthavers opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt for Ordregiver, er Ordregiver berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævelse. 19 Forsinkelse Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis Kontrakthaver ikke leverer til aftalt tid, er Ordregiver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist anset forsinkelsens varighed. Hvis Kontrakthaver må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Kontrakthaver straks give meddelelse til Ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den afgivne ordre kan aftales mod Ordregivers accept heraf. Hæves ordren helt eller delvis, er Ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for Kontrakthavers regning. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som skriftligt er blevet påpeget af Ordregiver, er denne berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvis med omgående virkning, og Kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. 25

26 Hvis tilbudsgiver ikke kan levere den beskrevne ydelse, løser Kørselskontoret problemet for tilbudsgivers regning, eks. driftnedbrud. 20 Mangler Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler. Kontrakthaver afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis Kontrakthaver tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Ordregiver bærer risikoen, afholder Ordregiver alle omkostninger. Hvis Ordregiver og Kontrakthaver enes om lokal reparation i forbindelse med Kontrakthavers afhjælpningsforpligtelse, bærer Kontrakthaver alle omkostninger forbundet hermed. Reparation er dog kun acceptabel for så vidt angår flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i en ombytning eller en prisdekort, alt efter Ordregivers valg. Undlader Kontrakthaver, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Ordregiveren berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Kontrakthavers regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve ordren. Hæves ordren helt eller delvis, er Ordregiveren berettiget til at foretage dækningskøb for Kontrakthavers regning. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Hvis leverede varer gentagne gange er mangelfulde, eller hvis Kontrakthaver gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er Ordregiveren berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at ophæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning. Kontrakthaver vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, Ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. 21 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Kontrakthaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Ordregiver for den skade, som leverancen eller Kontrakthaver påfører Ordregivers ejendom og/eller personale. Kontrakthaver er pligtig til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af produktfejl, mangler ved leverancen eller Kontrakthavers skadevoldende adfærd. Kontrakthaver er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsog produktansvarsforsikring med en minimumsdækning som nævnt i udbudsmaterialet. Kontrakthaver skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 22 Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Ordregiver begrundet mistanke om, at Kontrakthaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Ordregiver i kontraktperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Ordregiver til omgående at ophæve kontrakten. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 26

27 23 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for Kontrakthavers opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. 24 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Kontrakthaver pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. Såfremt Kontrakthaver ved produktudvikling, eller på anden måde, substituerer tilbudte produkter med nye produkter, som kvalitetsmæssigt svarer til produkterne i kontraktens nettosortiment, skal Kontrakthaver efter aftale med Ordregiver tilbyde Ordregivers institutioner mv. disse produkter. Ordregiver medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til kontraktens minimumsbetingelser. 25 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten eller den anden kontraktpart, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages. Kontrakten vil blive gjort tilgængelig for Ordregivers medarbejdere i ordregivers indkøbssystem(er). Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 26 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ordregiver og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. 27 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. 27

28 Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers retskreds. 28 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 29 Miljø Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 30 Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Det forudsættes endvidere, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 28

29 31 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Ordregiver Dato: Kontrakthaver 29

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune EU-UDBUD 2014/S 237-417296 Tjenesteydelser Offentligt udbud På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud Ændringer markeret med rød skrift. Senest ændret d. 28.1.2014. 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 2 Kontrakt Parykker EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 2 Kontrakt Parykker Præambel Parterne er ligeværdige igennem aftaleperioden og enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning, for at opnå

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Udbudsbetingelser. Tjenesteydelser Offentligt udbud

Udbudsbetingelser, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Udbudsbetingelser. Tjenesteydelser Offentligt udbud Udbudsbetingelser Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af Konsulentydelse til udarbejdelse af byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse til Slagelse Kommune og Realdania Slagelse Kommune

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune Tilbudsindhentning På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune Favrskov Kommune efteråret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Ordregiver...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere