REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen"

Transkript

1 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høringssag: Revision af handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 4. Høringssag: Udkast til program for arkitektkonkurrence om Fremtidens Sølund 5. Høringssag: Forslag til budget for Københavns Kommune Kommende høringssag: Bynet Udpegelse af repræsentant til Folkebevægelsen mod Ensomhed 8. Deltagelse i KLs Ældrekonference 9. Procedurer for godkendelse af kursusdeltagelse 10. Deltagelse i kommende konferencer 11. Nyt medlem af dirigentgruppen 12. Reklamefinansieret præsentationsbrochure 13. Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 12. november 14. Ældrerådets forbrug Revideret budget for Ældrerådet Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 17. Orientering fra sekretariatet 18. Eventuelt. Bilag: Punkt 2: Referat af Forretningsudvalgets møde den 12. august Punkt 3: Høring om revideret handleplan til Københavns Kommunes Handicappolitik Punkt 3: Handleplan fremadrettet Københavns Kommunes Handicappolitik Punkt 3: Status på handleplan til Københavns Kommunes Handicappolitik Punkt 4: Høringsbrev Sølund Punkt 4: Konkurrenceprogram Punkt 4: Udkast til Ældrerådets høringssvar Punkt 5: Høringsbrev til budgetforslag 2016 Punkt 5: Budgetforslag 2016 Punkt 5: Ældrerådets høringssvar Københavns Kommunes budgetforslag 2016 Punkt 14: Ældrerådets forbrug 2015 Punkt 15: Revideret budget for Ældrerådet 2015 Tilstede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Birgitte Vind, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis Espensen, Hubert Bodholdt, Jette R. Nielsen, Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann, Per Schrader, Sven Frøik-Petersen, Svend Aage Sørensen, Steen R. Jeppson og Torben Knud.

2 Afbud: Arne Bjørn Nielsen og Bent Johansen. Udeblevet: Tina Nørløv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde v/kirsten Nissen (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 12. august 2015 til efterretning. Forretningsudvalgets referater fremsendes til medlemmerne af Ældrerådet forud for hvert ældrerådsmøde. Formålet med dette punkt på dagsordenen er at give medlemmer mulighed for at fremføre eventuelle kommentarer til beslutninger, som er truffet af Forretningsudvalget. BILAG Referat af Forretningsudvalgets møde den 12. august Referat taget til efterretning. 3. Høringssag: Revision af Revision af handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik v/ Bent Johansen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet giver Forretningsudvalget mandat til at udarbejde høringssvar om revision af handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik. Ældrerådet har fået revision af Københavns Kommunes handicappolitik i høring med høringsfrist den 11. september. Handleplanen gælder for perioden

3 Borgerrepræsentationen tiltrådte den 27. januar 2011 Københavns Kommunes Handicappolitik. Som led i implementeringen er der udarbejdet en samlet handleplan for hele Københavns Kommune med konkrete initiativer inden for de i politikken fastsatte målsætninger. Handleplanen er under revision og har været i høring i Borgerrepræsentationens stående udvalg. Handleplanen for har fokus på en række tværgående indsatser og indeholde de enkelte forvaltningers bidrag til handleplanen. Fokusområderne er: 1. Bolig 2. Uddannelse 3. Beskæftigelse 4. Støtte, social tryghed og koordination 5. Sundhed 6. Tilgængelighed 7. Kultur og fritid Handleplanen indeholder samtidig målsætninger for udvalgte målgrupper, især for børn og unge med handicap. Sundhedsudvalget har møde den 24. september efter høringsfristens udløb. I stedet udarbejder Forretningsudvalget høringssvar den 9. september med input fra Sundhedsudvalgets medlemmer. BILAG Høring om revideret handleplan til Københavns Kommunes Handicappolitik Handleplan fremadrettet Københavns Kommunes Handicappolitik Status på handleplan til Københavns Kommunes Handicappolitik. Indstilling godkendt. Alle medlemmer opfordres til at sende bidrag til høringssvaret til sekretariatet inden FU s møde den 9. september. 4. Høringssag: Udkast til program for arkitektkonkurrence om Fremtidens Sølund v/ Bente Hansen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet drøfter og godkender udkast til høringssvar vedrørende forslag til program for arkitektkonkurrence om Fremtidens Sølund. : Ældrerådet har fået forslag til programmet for arkitektkonkurrencen for Fremtidens Sølund i høring med høringsfrist den 4. september Leder af boligsekretariatet Per Christensen har præsenteret høringsmaterialet for Omsorgs- og Boligudvalget den 4. august. Forretningsudvalget har drøftet høringsmateriale og udkast til høringssvar på FU-mødet den 12. august med inputs fra medlemmer af Omsorgs- og Boligudvalget. 3

4 Konkurrenceprogrammet foreslår, at der etableres 330 plejeboliger, hvoraf 250 boliger foreslås at være almindelige torums plejeboliger. Derudover er der forslag om specialboliger til a) borgere, der ønsker en mindre bolig og større fællesarealer til fællesaktiviteter med andre beboere, b) borgere med overvægt og c) borgere med handicap. Samtidig er der forslag om etablering af et mindre antal boliger med tre rum tiltænkt samlevende par. Der foreslås samtidig etablering af et seniorbofællesskab med cirka 20 seniorboliger, som udskilles i en selvstændig enhed med egen økonomi. Boligerne bliver almene boliger hos boligselskabet KAB. Endelig er der forslag om etablering storkøkken og en café med udsigt til søen, hvilket sker efter politisk ønske, ligesom der foreslås tre mindre butikker i gadeplan. Værdierne, som skal præge selve byggeriet Fremtidens Sølund foreslås at være: Generalitet, Fleksibilitet og Robusthed. Det er værdier, som også præger sygehusbyggeri og som skal være med til at fremtidssikre byggeriet. Det er visionen, at Fremtidens Sølund skal sætte nye standarder for plejeboliger, børneinstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber. Samtidig er det en ambition at skabe et byggeri, der kan danne ramme om et nyt generationsfællesskab. Fremtidens Sølund skal mere specifikt: Rumme attraktive boliger og hverdagsrammer for ældre, seniorer, unge og børn Danne rammen om en god og velfungerende arbejdsplads for medarbejdere Opføres med en høj grad af fleksibilitet og understøtte implementering af velfærdsteknologi Have en fleksibilitet, så ændringer i behov og ønsker hos fremtidens ældre kan imødekommes Give mulighed for hverdagsliv og byliv, der tilgodeser såvel aktivitet som tryghed og ro Tilføre kvarteret og København et arkitektonisk varemærke Være et kvalitetsbyggeri, der understøtter kvarterets arkitektoniske egenart Integrere stedsspecifik kunst, der kan medvirke til at skabe gode oplevelser og merværdi Sætte høje standarder for bæredygtighed, der understøtter Københavns klimaplan. Forretningsudvalget udtrykker entydig ros til konkurrenceprogrammet. Programmet efterlever den politiske beslutning om, at Fremtidens Sølund skal være et velfærdsteknologisk modelplejehjem, ligesom konkurrenceprogrammet generelt beskriver et højt ambitionsniveau for det kommende plejecenter. Det er Forretningsudvalgets indtryk, at de synspunkter, som rådets medlemmer har fremført i den tidligere dialogproces blandt andet om både at tilgodese ældre borgeres ønske om privatliv og om fællesskab, er inddraget i konkurrenceprogrammet. Forretningsudvalget vurderer, at Ældrerådet i høringssvaret skal fokuserer på de overordnede linjer i konkurrenceprogrammet og skal ytre anerkendelse for: De beskrevne værdier for Fremtidens Sølund Antallet af plejeboliger Etablering af seniorbofællesskab i Sølund. I rådets høringssvar skal det fremhæves, at Ældrerådet ser frem til at deltage i projektgrupper samt i dommerkomiteen. 4

5 VIDERE PROCES Konkurrenceprogrammet forventes politisk behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. september. Ældrerådet forventes inviteret til at deltage i dommerkomitéen og siden i arbejdsgrupper, der skal konkretisere vinderprojektet. I arbejdsgrupperne vil rådets mere konkrete ønsker af teknisk karakter kunne blive fremhævet. BILAG Høringsbrev Sølund Konkurrenceprogram Udkast til Ældrerådets høringssvar Indstilling godkendt. 5. Høringssvar: Forslag til budget for Københavns Kommune 2016 v/ Kirsten Nissen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager høringssvar om forslag til Københavns Kommunes budget for 2016 til efterretning. Ældrerådet fik forslag til budget for Københavns Kommune 2016 i høring den 13. august med høringsfrist den 31. august. Budget- og Forretningsudvalgene mødtes ekstraordinært den 18. august for at drøfte rådets høringssvar. Budgetforslaget beskriver de overordnede rammer for og udvikling af økonomiske forhold i Københavns Kommune; førte økonomiske politikker, reformer, udvikling i ledighed, udviklingen i vækst, demografi, økonomiaftale 2016, udgifter, indtægter, gæld, internationale forhold m.m. Budgetforslaget omhandler kommunens driftsbudget, og de økonomiske rammer og overordnede budgetposter for hver enkelt politiske udvalgs ressortområde. Ligeledes indeholder budgetforslaget en række budgettemaer til budget 2016, hvortil de stående politiske udvalg har fremsendt budgetønsker. Budgettemaerne er: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn Unge og uddannelse Et løft til folkeskolen Genopretning af anlæg (bygninger, veje mv.) Bedre fremkommelighed Flere boliger til københavnerne Ældre Et sikkert og trygt København 5

6 Forebyggelse og sammenhængende sundhed Høj beskæftigelse / Vækst God integration Social mobilitet Idræt og kultur Grøn omstilling og klimatilpasning Tillidsdagsordenen Budget- og Forretningsudvalgene foreslår, at Ældrerådet i høringssvaret især fokuserer på følgende budskaber: Aktiviteter under Ældremilliarden skal fastholdes, selvom Ældremilliarden bliver en del af kommunens blokskud Der kommer et efterslæb på plejeboligområdet i de kommende år, fordi antallet af ældre borgere stiger. Der skal derfor de nødvendige ressourcer til området allerede nu for at imødekomme behovet. Der skal reserveres byggegrunde i de forskellige lokalområder, så ældre borgere kan bo over hele byen og ikke henvises til boliger i udkanten af København. Finansiering af bevillingsophør: Ældrerådet vil fremsætte ønske om finansiering af nogle af de aktiviteter, som vil ophøre med årets udgang fordi der ikke længere er bevilling til aktiviteterne. Ældrerådets egne budgetønsker på demensområdet (PPSR-rådgivning og lokal pilotprojekt om demensudredning) og om fast hjælper skal fremhæves. Tilgængelighed til kommunale bygninger og ældrevenlige byrum, så ældre og gangbesværede borgere kan færdes frit i København på lige fod med alle andre københavnere. Ældrevenlig kollektiv trafik: Ældrerådet vil fremføre synspunktet om, at den kollektive trafik skal understøtte ældrepolitikkens målsætninger, og at der skal være busstoppesteder i nærheden af ældrerelevante rejsemål. Det vil være et overordnet budskab i høringssvaret, at ældrebefolkningen stiger i antal i de kommende år. Selvom der forventes at blive øremærket ressourcer til ældreområdet på næste finanslov, så vil finanslovsforhandlingerne ikke kunne udligne behovet i København affødt af den demografiske udvikling. Ligeledes er det uvist, hvordan de eventuelle øremærkede midler på ældreområdet vil blive fordelt over landets kommuner. Sekretariatet udarbejder udkast til høringssvar, der eftersendes. BILAG Høringsbrev til budgetforslag 2016 Budgetforslag 2016 Ældrerådets høringssvar Københavns Kommunes budgetforslag Indstilling godkendt. 6

7 6. Kommende høringssag: Bynet 2019 v/svend Aage Sørensen (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager orientering om den kommende høring vedrørende Bynet 2019 til efterretning. I 2009 indgik Transportministeriet, Frederiksberg Kommune, Trafikselskabet Movia, Metroselskabet, DSB og Københavns Kommune en aftale om tilpasning af busnettet. Projektet blev døbt Bynet Arbejdet blev opdelt i to faser. Første fase var en tilpasning af busnettet til det eksisterende banenet. Anden fase af arbejdet er tilpasningen af busnettet til det nye banenet, når Cityringen åbner i Målet med Bynet 2019 er at skabe et sammenhængende og økonomisk bæredygtigt net i den kollektive trafik. Ifølge Kommuneplanstrategi 2014 for Københavns Kommune er det frem mod 2025 målet, at mindst 2/3 af væksten i trafikken skal ske inden for fodgænger-, cykel-, og kollektiv trafik. Det mål skal nås gennem investeringer i udbygningen af metroen med Cityringen og afgreninger til Nordhavn og Sydhavn, samt investeringer i forbedringer af forholdene for cyklister og fodgængere. Cityringen forventes at bidrage med en årlig stigning på knap 30 mio. påstigere i den samlede kollektive trafik. For at borgerne får det fulde udbytte af Cityringen er det besluttet at indrette busnettet, så det hænger sammen med metrosystemet. Busserne skal knyttes til metrostationerne, så passagerne får mulighed for at skifte frit mellem bus og metro, og det skal undgås, at der kører busser parallelt med metrolinjer. For at sikre flest mulige passagerer i den samlede kollektive trafik, er det besluttet, at der skal være et sammenhængende net af bus, tog og metro. Derfor har Københavns politikere besluttet, at der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en plan for busnettet efter åbning af Cityringen. Høring om Bynet 2019 Inden udgangen af 2015 forelægger Økonomiforvaltningen en række scenarier for busbetjeningen og sammenhængen med Cityringen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Disse scenarier sendes i offentlig høring i slutningen af året. På baggrund af høringen forelægger Økonomiforvaltningen medio 2016 Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forslag til den endelige plan for busnettet efter åbningen af Cityringen. Den nye busplan vil kræve en række anlægsinvesteringer, primært i form af nedlæggelse og etablering af stoppesteder, krydsombygninger samt mindre tilpasninger af vejnettet. Midler til dette arbejde skal afsættes i forbindelse med Budget Det nye busnet kan skabe udfordringer for ældre og gangbesværede borgere, idet det forventes, at der bliver længere mellem stoppestederne. Der ligger derfor en arbejdsopgave for Ældrerådet i at fremhæve ældre og gangbesværede borgeres perspektiv i sagen. 7

8 Trafik- og Miljøudvalget påbegynder arbejdet med høringen allerede nu og tager sonderende møder med tekniske eksperter. Senere vil der blive arbejdet på at tage kontakt til repræsentanter for de politiske partier i Teknik- og Miljøudvalget i samarbejde med rådets formandskab. Indstilling godkendt. Alle rådsmedlemmer opfordres til at give deres bidrag til Trafik- og Miljøudvalget. 7. Udpegelse af repræsentant til Folkebevægelsen mod Ensomhed v/kirsten Nissen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet udpeger et nyt medlem til at repræsentere rådet i folkebevægelsen. På Ældrerådets møde den 17. juni blev Else Stenbak udpeget til rådets repræsentant i Folkebevægelsen mod Ensomhed (FME). FME består af mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder. Det er et netværk og kommunikationsfællesskab, der ønsker at sætte ensomhed på dagsordenen både politisk, i befolkningen og i medlemmernes eget regi. Målet for FME er at halvere antallet af ensomme mennesker i Danmark i 2020, og som medlem af Folkebevægelsen forpligter man sig til at gøre en ekstra indsats mod ensomhed. Else Stenbak er trådt ud af Ældrerådet den 4. august, og derfor skal der findes en ny repræsentant til Folkebevægelsen. Hjørdis Espensen er ny repræsentant i Folkebevægelsen mod Ensomhed. 8. Deltagelse i KLs Ældrekonference v/ Kirsten Nissen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG : 1. at Ældrerådet godkender, at rådets delegation til KLs Ældrekonference den 21. september består af Forretningsudvalget, fem rådsmedlemmer og sekretariatet. KL s årlige Ældrekonference holdes i år den 21. september i Kolding. Sidste år besluttede Ældrerådet, at Forretningsudvalget skulle deltage sammen med fire øvrige medlemmer af rådet samt sekretariatet. Forud for dette års konference er Ældrerådets medlemmer blevet bedt om at sende en mail til sekretariatet senest tirsdag den 10. august, hvis de ønskede at deltage i 8

9 konferencen. Fem medlemmer har meddelt, at de gerne vil deltage i konferencen i Kolding: Birgitte Vind, Jette R. Nielsen, Hanne Simonsen, Knud Johnsen og Lise Helweg. De fem medlemmer tilmelder sig selv KLs Ældrekonferencen. Sekretariatet har reserveret hotelpladser og fremsender rejseplan. Der planlægges fælles afrejse fra København søndag den 20. september. Godkendt. 9. Procedurer for godkendelse af kursusdeltagelse v/kirsten Nissen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet godkender forslag til procedurer for godkendelse af rådsmedlemmer deltagelse i kurser og konferencer. De interne procedurer for godkendelse af rådsmedlemmers deltagelse i kurser og konferencer skal præciseres. Forretningsudvalget indstiller følgende forslag til Ældrerådet: Formandskabet kan godkende individuelle ansøgninger fra rådets medlemmer om deltagelse i ældrerådsrelevante kurser og konferencer for op til kroner. Ældrerådet træffer beslutning i alle andre ansøgninger efter indstilling fra Forretningsudvalget. For at kunne holde overblik over budget og ønsker til ansøgninger, skal rådets medlemmer sende en ansøgning til sekretariatet, hvis de ønsker at deltage i kurser og konferencer. Sekretariatet sender herefter ansøgningen videre til formandskab, budgetudvalgets formand og Forretningsudvalget. VIDERE PROCES Procedurerne træder i kraft med det samme. Indstilling godkendt. 10. Deltagelse i kommende konferencer 2015 v/ Kirsten Nissen (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG 9

10 1. at Ældrerådet tager orientering om deltagelse i udvalgte kommende konferencer til efterretning Det kommende halve år byder på nogle ældrerådsrelevante konferencer, kurser og temadage, som Forretningsudvalget mener, skal være åbne for alle medlemmer at deltage i. Danske Ældreråd har programsat følgende aktiviteter, som rådets medlemmer opfordres til at deltage i: Den 5. oktober: Ældre- og Seniorråds synlighed og medier Den 16. november: Konference i Vingsted information om indhold følger. Danske Patienter tilbyder følgende kursus: Den 23. januar 2016: Introduktionskursus for patientrepræsentanter i København. Rådsmedlemmer kan frit tilmelde sig, men skal orientere sekretariatet af hensyn til opfølgning på rådets økonomiske forbrug. Orientering taget til efterretning. 11. Nyt medlem af dirigentgruppen v/ Kirsten Nissen (Beslutningspunkt) INDSTILLING OG 1. at Knud Johnsen vælges som nyt medlem af dirigentgruppen. 2. at dirigentgruppen består af to medlemmer resten af Ældrerådet har besluttet, at der skal være en fast dirigentgruppe på tre medlemmer, der leder rådets møder i på skift. I 2015 har dirigentgruppen bestået af Arvin Storgaard, Bent Johansen og Else Stenbak. Efter Else Stenbaks udtræden af Ældrerådet skal der vælges et nyt medlem af dirigentgruppen. Forretningsudvalget peger på Knud Johnsen som nyt medlem af dirigentgruppen. Arvin Storgaard har den 16. august meddelt, at han ønsker at stoppe som dirigent til september. I resten af 2015 består dirigentgruppen af to medlemmer: Bent Johansen og Knud Johnsen. Knud Johnsen blev valgt til nyt medlem af dirigentgruppen med applaus. På næste møde i Ældrerådet sættes spørgsmålet om antallet af medlemmer i dirigentgruppen på dagsordenen. 10

11 12. Reklamefinansieret præsentationsbrochure v/ Kirsten Nissen (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager orientering om reklamefinansieret præsentationsbrochure til efterretning En række ældreråd over hele landet har fået udarbejdet reklamefinansieret præsentationsbrochure af firmaet AD Media. AD Media leverer tekst, foto og layout af folderen samt et aftalt antal eksemplarer af den trykte brochure omkostningsfrit for ældrerådene. Produktionen af brochurerne er finansieret af annoncer. Ældrerådenes ansvar er at sørge for distributionen af brochurerne. Formandskabet og sekretariatet havde møde med direktøren for AD Media den 11. august. Forretningsudvalget blev efter orientering af mødet enig om at orientere rådet om, at Forretningsudvalget på rådets møde den 23. september vil indstille til, at Københavns Ældreråd indgår i et samarbejde med AD Media. VIDERE PROCES Hvis Ældrerådet den 23. september beslutter at indgå samarbejde med AD Media, bliver der nedsat en arbejdsgruppe af rådets medlemmer og udarbejdet en projekt- og tidsplan. Brochuren forventes færdig til distribution medio februar Orientering taget til efterretning. 13. Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 12. november v/ Kirsten Nissen (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG Formandskabet indstiller: 1. at Ældrerådet tager orientering om fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget til efterretning. Den 12. november har Ældrerådet fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sidste år brugte Ældrerådet mødet som en anledning til at sætte tre mærkesager på dagsordenen: Demensudredning Seniorbofællesskaber Fast hjælper 11

12 På budgetseminaret i marts fastholdt rådet fokus på de tre mærkesager ved at knytte konkrete budgetønsker til de enkelte punkter. Formandskabet ønsker at benytte samme strategi i år, således at rådet den 12. november fremhæver mærkesager, der suppleres med konkrete budgetønsker på budgetseminaret, der afholdes i marts VIDERE PROCES Fagudvalg opfordres til at sætte ønsker til mærkesager til fællesmødet på dagsordenen på det kommende møde i de enkelte fagudvalg. Herefter drøfter Forretningsudvalget de indkomne forslag. Orientering taget til efterretning. Følgende temaer blev foreslået inddraget i det videre arbejde: Normering på plejehjem, byggegrunde og demensområdet. 14. Ældrerådets forbrug 2015 v/ Merete Raaschou (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager orientering om Ældrerådets forbrug i 2015 til efterretning. Ældrerådet har i 2015 et budget på kroner til ældrerådsarbejde. Pr. 25. juli har Ældrerådet brugt cirka kroner i Dertil kommer udlæg, som er sendt til kontering, og som først vil fremgå af næste måneds rapport samt en udgift til kontorassistance på kroner, som bliver trukket ved årets udgang. I oversigten fremgår det, at rådet har forbrugt kroner. Det skyldes en fejl i bogføringen, som er ved at blive rettet. BILAG Ældrerådet forbrug Indstilling taget til efterretning. 15. Revideret budget for Ældrerådet 2015 v/ Merete Raaschou (Orienteringspunkt) INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager det reviderede budget for Ældrerådet 2015 til efterretning. 12

13 Budgetudvalget har justeret Ældrerådets budget for 2015 på baggrund af de faktiske afholdte udgifter i det første halvår af 2015, samt oversigt over forventede udgifter i sidste halvdel af Budgetudvalgets formand orienterer om det justerede budget. Indstilling taget til efterretning. 16. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse v/ Kirsten Nissen INDSTILLING OG 1. at Ældrerådet tager orientering om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. Ældrerådets medlem af bestyrelsen for Danske Ældreråd orienterer hver måned om seneste nyt i bestyrelsens arbejde. Orientering taget til efterretning. Kirsten orienterede fra bestyrelsesmøde og seminar i Danske Ældreråd. Bestyrelsen lægger op til et samarbejde med regionsældrerådene på medicinområdet. Bestyrelsen har prioriteret en række ældrepolitiske temaer, som Danske Ældreråd skal arbejde med de kommende år. De oprindeligt foreslåede temaer er udvidet med demensområdet på opfordring af Kirsten Nissen. De ældrepolitiske temaer bliver snart sendt ud. Der lægges snart en redegørelse om spørgsmålet vedrørende forsikring af frivillige på Danske Ældreråds hjemmeside. 17. Orientering fra sekretariatet Det blev præciseret, at rejsekort skal benyttes på samme måde som klippekortene tidligere blev benyttet, det vil sige fra medlemmernes bopæl til ældrerådsrelevant mødeaktivitet. Ved rejser til konferencer o.lign. uden for hovedstadsområdet skal der fortsat købes togbilletter som tidligere, da togbilletter som oftest er væsentligt billigere end rejsekortet på længere distancer. Alle rådets medlemmer bedes udfylde samtykkeerklæring om offentliggørelse af oplysninger på hjemmesiden. 18. Eventuelt Det indskærpes, at der meldes afbud til Ældrerådets møder. 13

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst 3.

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl. 10 12 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Julefrokost: Der holdes julefrokost kl. 12.30 på Christianshavns Færgecafé,

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 14.50 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v.

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10.

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Referat Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Tilstede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016.

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. september 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 10 15 Sted: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Dagsorden: 1. Åbning af Sund Vækst Huset 2. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80.

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 20. maj 2015 kl. 10 14. Sted: Mødelokale i 207, Sjællandsgade 40 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou,

Læs mere

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v.

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. april 2016 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl. 10-15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Tilstede: Annette Hellmann, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard,

Læs mere

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4.

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette R.

Læs mere

Ældrerådets årsberetning 2014

Ældrerådets årsberetning 2014 Ældrerådets årsberetning 2014 Forord Københavns Ældreråd har en helt særlig opgave: Vi er de ældre borgeres direkte talerør til politikere i Københavns Kommune. Vi er valgt af ældre borgere i København

Læs mere

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. REFERAT Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. marts 2014 kl. 10 14.15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal.

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal. REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 17. december 2014 kl. 9 13.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapsetinget, 2. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Siden sidst 3. Valg

Læs mere

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207.

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken 10-14. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. Deltagere: Bente K. Hansen (formand), Arne Bjørn Nielsen,

Læs mere

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen.

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Fredag den 5. februar 2016 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand),

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. juni 2016 kl. 10 13 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Ældrerådsmødet sluttede kl. 13.00, hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Læs mere

ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015

ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015 1 ÅRSBERETNING 2015 2 FORORD Københavns Ældreråd er de ældre borgeres stemme i Københavns Kommune. Det er vores opgave og privilegium at tale direkte til politikerne i Københavns Kommune om ældre københavneres

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 7-2012 Fredensborg Seniorråd MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Afbud: Inge Larsen, Jørgen Nørregaard, Helle Lassen Gæster: Trine Holmberg kl. 9,00-9,45

Læs mere

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april.

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13 til 15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. Referat Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 8. juni 2016 kl. 10-15 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse A, 1. sal. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Punkt 3: Drejebog for valgarrangementerne med oversigt over politisk deltagelse.

Punkt 3: Drejebog for valgarrangementerne med oversigt over politisk deltagelse. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Hvornår: Mandag den 23. maj 2016, kl Hvor: Ribe Rådhus, mødelokale U2

Referat fra møde i Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Hvornår: Mandag den 23. maj 2016, kl Hvor: Ribe Rådhus, mødelokale U2 Referat fra møde i Ældrerådet i Esbjerg Kommune Hvornår: Mandag den 23. maj 2016, kl. 9.00 Hvor: Ribe Rådhus, mødelokale U2 Deltagere: Edvard Braae, Kurt Steen Nielsen, Gertrud S. Hansen, Inge Marie Holdt,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 21-01-2014-21-01-2014 21.01.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 15 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 11. april 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Folkesundhedschef Katrine

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 08. juni 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Bjørn Bjerking,

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 1-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus Afbud: Jørgen Nørregaard Gæster: Morten Knudsen kl. 09.00 D A G S O R D E N 0)

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 28. februar kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1.

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1. DAGSORDEN og referat til Ældrerådets 15. ordinære møde tirsdag den 23 august 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 I Frichsparken, vær 1.86 Til: Kopi til: Ældrerådets 15 medlemmer Fuldmægtig Claus Rasmussen, Sundhed

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Busstoppesteders serviceniveau

Busstoppesteders serviceniveau Fredensborg Kommune Uddrag af referat fra mødet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12. august 2014 Busstoppesteders serviceniveau Sagsnr.: 14/15381 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Stillingtagen

Læs mere

Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Grønnegadecentret Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin.

Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Grønnegadecentret Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin. Møde Nr. 20 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 28. august 2015 09.00 13.00 Sted Grønnegadecentret Deltagere Alle med undtagelse af Ivan Gren, Per Schultz, Lars Larsen og Regnar Berdiin. Referent Birgit

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Seniorrådet

Seniorrådet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 11-11-2014-11-11-2014 11.11.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 06. April 2016 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 Fraværende: Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-09-2014-16-09-2014 16.09.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere