for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød"

Transkript

1 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Lokalplan nr. 378 Hillerød 2010

2 Hillerød Kommune nr. 378 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af Kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der var lovligt etableret ved lokalplanens vedtagelse, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at bebygge, udstykke eller ændre anvendelsen af sin grund. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid udarbejde forslag til lokalplaner. Dette skal dog gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. En lokalplan må ikke stride mod den overordnede planlægning, der er sammenfattet i Kommuneplanen. Er der modstrid mellem bestemmelserne i en lokalplan og Kommuneplanen, skal der vedtages et tillæg til den gældende Kommuneplan, som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overensstemmelse mellem grundejerens ønsker og den overordnede planlægning i Kommuneplanen. 2

3 Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelsesog formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, efter at naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Lov om Planlægning. Lokalplanen skal være let forståelig. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. Borgere, der indsender et høringssvar i forbindelse med en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres høringssvar. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle høringssvar. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside (www.hillerod.dk) samt på PlansystemDK (www.plansystemdk.dk). Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten, på kommunens hjemmeside og på plansystemdk, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af høringssvar og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og høringssvar skal være mindst otte uger. Når høringssvarerne er vurderet, kan planen vedtages endeligt. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal offentliggøres i Hillerød Posten, at lokalplanen er vedtaget endeligt. Hillerød Kommune nr. 378 Generel lokalplan information 3

4 Hillerød Kommune nr. 378 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse 5 Byrådsbehandling 5 Lokalplanens udsendelse 5 Redegørelse 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning 8 Miljøvurdering 14 Lokalplanens idémæssige indhold 15 Lokalplanen 17 1 Lokalplanens formål 17 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 17 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykninger 18 5 Veje og parkeringsforhold 18 6 Ledningsanlæg og tekniske anlæg 19 7 Bebyggelsens omfang og placering 20 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Grundejerforening Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 25 Vedtagelsespåtegning 27 Kortbilag A - Afgrænsning og eksisterende forhold Kortbilag B - Miljøklasser og delområder Kortbilag C - Vejadgang (principskitse) Kortbilag D - Beplantningsbælte og byggelinje Kortbilag E - Principskitse over vejudlæg Lokalplanen er udarbejdet af Hillerød Kommune, By og Miljø. Matrikelkort, copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen. DDOby/land,Copyright COWI 4

5 Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 27 vedtaget lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Hillerød. Byrådsbehandling Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget var fremlagt i 8 uger fra den 7. september 2010 til og med den 2. november I forbindelse med den offentlige høring modtog byrådet i alt 1 skriftligt høringssvar/høringsforslag til planforslaget. Høringssvaret gav ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget. Endelig godkendelse Byrådet har den 26. januar 2011 godkendt den endeligt vedtagne lokalplan nr. 378, med mindre korrekturændringer i forhold til bestemmelser om lavenergibyggeri. Endvidere er 6.4 suppleret med følgende sætning: Regnvand skal så vidt muligt nedsives på egen grund, hvor der ikke er forurenet.. Offentlig bekendtgørelse Den endelige lokalplan er blevet annonceret i Hillerød Posten, på kommunens hjemmeside og på dk. Personer, foreninger eller myn digheder, som har sendt høringssvar til planen, vil modtage Byrådets svar derpå. Lokalplanens udsendelse Følgende er i overensstemmelse med Planloven oplyst om lokalplanens offentliggørelse: Ejere og lejere/brugere inden for lokalplanområdet Ejere og lejere/brugere af væsentligt berørte tilstødende ejendomme Foreninger m.fl., der skriftlige har anmodet om at blive underrettet om forslaget, Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen. Hillerød Kommune nr. 378 Tilvejebringelse 5

6 Hillerød Kommune nr. 378 Tilvejebringelse 6

7 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens bestemmelser udarbejdet forslag til lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Hillerød. Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hillerød, der er et område præget af erhverv. Området afgrænses mod nord af Rønnevangsalle og et eksisterende erhvervsområde. Mod vest afgrænses området af Gefionsvej og endnu et erhvervsområde, og mod øst grænser området op til Tirsdagsskoven. Syd for lokalplanområdet ligger Haveforeningen Rønnevang og et andet område til kolonihaver og fritidsformål. Området har siden byplanvedtægt nr. 47 blev vedtaget i 1975, været udlagt til erhvervsformål. I dag bruges området til genbrugsstation, materialgård og oplag. Lokalplanen er omfatter matrikel nr. 1ex og 1ab, Trollesminde, Hillerød Jorder samt en del af vejlitra a. Matrikel nr. 1ex indeholder 12 bygninger til forskellige erhvervsformål som garage, udhus, værksted og lignende. På den del af matrikel nr. 1ab, der ligger tættest Tirsdagsskoven, ligger et fritliggende enfamilieshus på 100 m 2 med et tilhørende udhus. Boligen er i dårlig stand og uegnet til beboelse. Bolig og udhus nedlægges for at undgå miljøkonflikter med erhvervsvirksomhederne inden for lokalplanområdet. Matriklen indeholder endvidere en bygning, der anvendes til kontor, lager, handel og offentlig administration. Med byplanvedtægt nr. 47 blev der udlagt areal til beplantning hele vejen rundt om lokalplanområdet. Denne beplantning omkranser stadig - i større eller mindre grad - lokalplanområdet. En del af beplantningen har opnået status som fredskov. Æblerose, almindelig røn, vintereg, fuglekirsebær, almindelig hvidtjørn, avnbøg og bærmistel er nogle af de sorter, der er at finde i beplantningsbæltet. Størstedelen af lokalplanområdets terræn er relativt plant. Dog falder terrænnet kraftigt i den nordlige del af lokalplanområdet, der således danner en skråning. En del af skråningen er dækket af fredskov. Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse 7

8 Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 I Fingerplan 2007 er området beliggende i område til byformål. Lokalplanområdet kan jf. retningslinjerne i Fingerplan 2007 ikke anvendes til lokalisering af beskæftigelsesintensive virksomheder, administration, service eller lignende virksomheder med mange ansatte i forhold til etagearealet, da området ikke er beliggende i det stationsnære kerneområde, hvilket vil sige mindre end 600 meter fra trafikknudepunktet Hillerød Station. Kommuneplan 2009 Lokalplanen er omfattet af planramme 8E8 og 8E10, jf. Kommuneplan Rammeområde 8E8 er udlagt til erhverv i miljøklasse 3-4, jf. Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, Miljøministeriet, Den maksimale bebyggelsesprocent er 45 % for den enkelte ejendom, og den maksimale etagehøjde er 2. Rammeområde 8E10 er udlagt til erhverv i miljøklasse 5. Den maksimale bebyggelsesprocent er 45 % for den enkelte ejendom, og den maksimale etagehøjde er 2. Kommuneplan 2009 stiller krav om, at nyt byggeri skal opføres i en energiklasse, der til enhver tid er et trin bedre end den lovbundne energiramme, dog højest energiklasse 1. Siden vedtagelse af Kommuneplan 2009 er et nyt bygningsreglement blevet vedtaget (BR10), og med dette reglement er skalaen for energiklasser ændret. Der er således kun een energiklasse - nemlig energiklasse 2015, hvilket forælder bestemmelsen i kommuneplanen om, at byggeri højest må opføres i energiklasse 1. Denne lokalplan stiller således ikke krav om, at nyt byggeri maksimalt må opføres i energiklasse 1, og den er dermed i strid med bestemmelserne i Kommuneplan Da nærværende lokalplan ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, ledsages lokalplanen af kommuneplantillæg nr. 9. Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Hillerød, at kommuneplantillæg nr. 9 er endeligt vedtaget forinden. Der er efterfølgende udarbejdet forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009, der omhandler lavenergibyggeri for hele kommunen. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 vil afløse kommuneplantillæg nr. 9. Miljø Med udgangspunkt i den klassificering af erhvervsvirksomheder, der fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, Miljøministeriet 2004, skal der for områder til erhvervsformål, 8

9 angives hvilke virksomhedsklasser, der kan lokaliseres i de enkelte områder. Klassificeringen omfatter 7 klasser, der er udtryk for, hvor store gener virksomhederne påfører naboområderne. Klasse 1 omfatter virksomheder, der ikke påvirker omgivelserne i nævneværdigt omfang og derfor kan placeres i nærhed af eksempelvis boliger. Klasse 7 omfatter virksomheder, der påvirker miljøet i betydeligt omfang og derfor skal lokaliseres i særligt udlagte områder til forurenende virksomheder. Den anbefalede afstand til eksempelvis boliger er da 500 meter. Klassificeringen af den enkelte virksomhed beror på en konkret vurdering af virksomhedens påvirkning af omgivelserne afhængig af virksomhedens produktion, trafikbehov, ressourceforbrug m.m. Lokalplanen giver mulighed for virksomheder i miljøklasse 3-5. I Kommuneplan 2009, Generelle rammer, klassificering af erhvervsområder fremgår: Miljøklasse 3 Virksomheder, som fra udendørs aktiviteter, herunder transport, giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Der kan være tale om virksomheder med krav til stor lager kapacitet og god trafikal placering. Dette kan gøre disse virksomheder velegnede til placering ved større indfaldsveje. Virksomhederne i denne miljøklasse vil ofte være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Eksempler på virksomheder i miljøklasse 3 kan være håndværksprægede virksomheder, som værksteder og trykkerier, samt byggemarkeder, møbel- og tæppeforretninger og bilforhandlere. Miljøklasse 4 Virksomheder i denne miljøklasse kan karakteriseres som de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder, der i et vist omfang forurener i form af støv, røg, lugt eller støj. Som hovedregel bør de placeres i egentlige erhvervsområder. Denne miljøklasse rummer blandt andet visse levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder. Eksempler på virksomheder inden for miljøklasse 4 kan være vaskerier, autolakere og mindre maskinfabrikker. Miljøklasse 5 Produktionsvirksomheder/fabrikker der belaster omgivelserne i væsentlig omfang i form af støv, støj, lugt og spildevand. Eksempler på virksomheder inden for miljøklasse 5 kan være galvaniseringsvirksomheder, maskinfabrikker, møllerier og plastvarefabrikker. I områder til erhverv i miljøklasse 3-5 kan der også opføres bygninger med anvendelse til den nødvendige administration (administration er sædvanligvis miljøklasse 1). Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse 9

10 Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse (Haveforeningen Rønnevang) Mindsteafstande Den anbefalede mindsteafstand mellem virksomheder eller anlæg og eksempelvis boliger uden for lokalplanområdet er skønsmæssigt fastsat til 50 meter for miljøklasse 3, 100 meter for miljøklasse 4 og 150 meter for miljøklasse 5. Den anvendelsesmæssige disponering af lokalplanområdet skal ske under hensyntagen til de til enhver tid gældende og vejledende minimumsafstande til eksisterende miljøfølsom arealanvendelse. Hvis afstandene tillades kortere, skal det ske ud fra en vurdering af de faktiske miljøforhold i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen skal det være godtgjort, at der ikke er uacceptable gener forbundet med at tillade kortere afstande. Lokalplanområdets sydlige del grænser op til et område med kolonihaver, der karakteriseres som miljøfølsom anvendelse. Der er endvidere to boliger beliggende i nærheden af lokalplanområdet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette i forbindelse med placering af virksomheder i lokalplanområdet. Det skal dog bemærkes, at områder med kolonihaver ikke er nær så miljøfølsomme som boligområder, da kolonihaver blandt andet ikke bebos hele året og fortrinsvis benyttes i weekender. Landbrugspligt Matrikel nr. 1ab, Trollesminde, Hillerød Jorder, er, uanset den eksisterende anvendelse, omfattet af landbrugspligt. Med endelig vedtagelse af lokalplan nr. 378 ophæves landbrugspligten for matriklen. Byøkologi og Ressourcer Med hensyn til byggematerialer, energibesparende foranstaltninger, orientering i forhold til sol og vind, affald, vandforsyning og spildevandsrensning, er det Byrådets hensigt, at der ved nybyggeri så vidt muligt, søges tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget. 10

11 Byrådet opfordrer til at indtænke solfangere og solceller i de arkitektoniske løsninger ved om- og nybyggeri. Parkering Kommuneplan 2009 fastsætter normerne for udlæg af areal til parkering. Inden for lokalplanområdet skal der på den enkelte ejendom anlægges de for virksomheden til enhver tid nødvendige antal parkeringspladser. På den enkelte ejendom skal der udlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads per 50 m 2 etageareal til administration og lignende, 1 parkeringsplads per 100 m 2 for værkstedserhverv og intensiv produktion, 1 parkeringsplads per 200 m 2 for ekstensiv produktion og lagerarealer samt parkering forbeholdt handicappede. Trafik Vejadgangen til lokalplanområdet skal foregå fra nord via Rønnevangsalle, der allerede fungerer som adgangsvej. Der kan endvidere etableres to nye adgangsveje til lokalplanområdet. Den ene kan etableres fra områdets sydvestlige del, så der skabes vejadgang til Gefionsvej. Den anden kan etableres fra områdets vestlige del, hvor Krakasvej forbindes med Gefionsvej. Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer, jf. Kommuneplan Størrelsen af arealet skal være mindst 15 % af etagearealet. Tilgængelighed Opholds-, færdsels- og adgangsarealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolebrugere. Til alle enheder i bygningers stueetage skal adgang fra det fri være niveaufri. Hvis niveauforskelle ikke kan undgås, skal højdeforskelle udlignes med ramper i overensstemmelse med bestemmelserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Bevaringsværdige bygninger mv. Lokalplanområdet er omfattet af registreringen af bevaringsværdige bygninger mm. i Hillerød (1999), den såkaldte SAVE-Registrering. Der er ingen bygninger inden for lokalplanområdet, der i Kommuneplan 2009 er udpeget som værende bevaringsværdige. Det vil sige inden for en bevaringskategori 1-3. Det fritliggende enfamiliehus på matrikel nr. 1ab har værdien 5, og er altså ikke bevaringsværdigt, jf. Kommuneplan En aktuel besigtigelse har ikke givet anledning til at ændre denne vurdering. Aflysning af lokalplaner/byplanvedtægter Byplanvedtægt nr. 47 for udvidelse af industriområde ved Tirsdagsskoven, vedtaget af Hillerød Byråd den 30. april 1975, ophæves for Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse 11

12 Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse den del af lokalplanens område, der er omfattet af lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Hillerød. Spildevandsplanlægning Udarbejdelse af en ny lokalplan indebærer, at området fremover separatkloakeres, jf. Hillerød Kommunes Spildevandsplan Det betyder, at ved ombygning skal spildevand separeres fra regn- og overfladevand. Spildevand ledes til Hillerød Centralrenseanlæg. Tagog overfladevand vurderes at kunne delvist nedsives på egen grund, hvor der ikke er forurenet og/eller udledes til recipient via regnvandssystem. Udledt regnvand skal forsinkes til maksimum 2 liter per sekund per reduceret hektar. Vandet skal renses inden udledning. Befæstelsesgraden i lokalplanområdet må ikke overstige 0,6, og en lavere befæstelse skal tilstræbes. På grund af større hyppighed af voldsomme regnskyl med oversvømmelser til følge, skal der lægges et forsigtighedsprincip ind i lokalplaner med hensyn til placering af byggefelter og eventuel fastsættelse af byggekoter for ny bebyggelse. Da der her er tale om et allerede bebygget område, er der ikke foretaget en samlet risikovurdering i forhold til ekstremregn, men bygherre anbefales at få udarbejdet en risikovurdering forud for udarbejdelse af byggeansøgning med forslag til fastsættelse af stuegulvskote. Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, men området er ikke kildeplads/indvindingsopland. Området anvendes i dag til erhverv i virksomhedsklasse 3-5, og denne anvendelse videreføres med lokalplan nr Der vil således ikke ske en yderligere forringelse af grundvandet som følge af denne lokalplan. Byrådet henstiller til, at der ved vedligehold af ubebyggede arealer ikke anvendes kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler eller lignende, der kan indebære en risiko for grundvandet. Varmeplanlægning Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning, fjernvarme, der varetages af Hillerød Varme A/S. Opføres ny bebyggelse som lavenergibyggeri, har kommunen pligt til at dispensere fra lokalplanens tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Vandforsyning Vandforsyningen varetages af Hillerød Vand A/S. Den ledning, der 12

13 Jordforureningsloven klassificerer hele byzonen, som et område, der kan være lettere forurenet (områdeklassificeret). Hillerød Kommune har jf. lovens muligheder justeret omfanget af områdeklassificerede områder således, at det kun er dele af byzonen, der er områdeklassificeret og dermed forventes at være lettere forurenet. De områdeklassificerede områder kan ses på Hillerød Kommunes korthjemmeside (link til forsyner lokalplanområdet, forsyner også kolonihaverne syd for lokalplanområdet. Ledningen må derfor ikke nedlægges. Elforsyning El-stikledninger tilsluttes til Verdo Hillerød EL-NET A/S. Affaldshåndtering Der skal inden for lokalplanområdet reserveres plads til affaldshåndtering i henhold til Hillerød Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. Forurening Lokalplanen er beliggende inden for et områdeklassificeret areal, hvilket betyder, at grunden forventes at være lettere forurenet. Hvis der skal flyttes jord fra en ejendom i et områdeklassificeret område i byzonen, skal flytningen anmeldes til kommunen, og der skal tages prøver af den jord, der skal flyttes. En større del af lokalplanområdet er af Region Hovedstaden kortlagt på vidensniveau 2, hvilket angiver, at der er konstateret forurening. På en mindre del af matrikel nr. 1ex er der konstateret en større olie- og nikkelforurening, der stammer fra MoFA I/S (modtagestation for farligt affald). Hvis der skal graves eller bygges på den forurenede jord, kræver det en tilladelse efter jordforureningsloven. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet konstateres yderligere tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Støjforhold Det skal sikres, at de til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes (p.t. fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/ Støj fra veje og vejledning nr. 5/1984 (udgivet med tillæg i 2007) - Ekstern støj fra virksomheder ). Museumsloven Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, der berører fortidsminder. Skjulte fortidsminder, i form af eksempelvis bopladser, grave og lignende, er beskyttet af Museumsloven, kap. 8, 27, stk. 2. Langs skel mod Gefionsvej er der registreret et jord-/stendige. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af jord- og stendiger, jf. Museumslovens 29a. En overkørsel fra Gefionsvej/Krakasvej til lokalplanområdet kræver en gennembrydning af jord-/stendiget. En sådan gennembrydning kræver en dispensation fra Museumsloven. Skovloven Beplantningen på matrikel nr. 1ab og nr. 1ex har været besigtiget af Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse 13

14 Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland, der har konstateret, at beplantningen er fredskov. Når særlige grunde taler for det, kan miljøministeren, ved Skov- og Naturstyrelsen, efter ansøgning fra kommunen, ophæve fredsskovspligten på et areal, som ønskes anvendt til andet formål. Hillerød Kommune agter at søge om at få fredskovspligten ophævet for det pågældende areal. Indtil fredskovspligten er ophævet, skal fredskovsarealet drives efter skovlovens regler. Naturbeskyttelsesloven Indtil en eventuel ophævelse af fredskovspligten, vil skoven afkaste skovbyggelinje. Det vil kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven at placere bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 meter fra skoven. Tirsdagsskoven grænser op til lokalplanområdets østlige del. I 1977 ophævede Fredningsstyrelsen den del af skovbyggelinjen for Tirsdagsskoven, der dækker lokalplanområdet. Skovbyggelinjen er ophævet indtil 25 meter fra skel mod Tirsdagsskoven, og der må derfor ikke bygges inden for denne linje. Miljøvurdering Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer, der trådte i kraft den 21. juli 2004, har kommunen pligt til at foretage en miljøvurdering af planer m.v., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer, at hvis planer fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, eller alene indeholder mindre ændringer af sådanne planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hillerød Kommune har fortaget en screening af lokalplanforslaget, der fastlægger rammerne for arealanvendelse og for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 4, pkt. 11 (anlæg til bortskaffelse af affald) til Miljøvurderingsloven. Lokalplanområdet anvendes allerede i dag til anlæg til bortskaffelse af affald, og konklusionen på screeningen er derfor, at lokalplanen vurderes, ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den eksisterende anvendelse. Screening har været sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer, og der er ikke indkommet bemærkninger til screeningen. Det er i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslaget blevet endeligt besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering/miljørapport blev offentliggjort sammen med lokalplanforslagets offentliggørelse jf. Miljøvurderingslovens 4, stk

15 Lokalplanens idémæssige indhold Lokalplanen omfatter et cirka 9 hektar stort område, der allerede fungerer som erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 3-5, nemlig Hillerød Forsyning A/S, Genbrugsstation og Hillerød Kommune Drift & Service. Lokalplanområdet er beliggende i Hillerød Vest i et område, der er præget af erhverv. Vejadgangen til lokalplanområdet skal foregå fra nord via Rønnevangsalle, der er adgangsvejen til området i dag. Med denne lokalplan gives endvidere mulighed for at etablere to nye adgangsveje til lokalplanområdet. Den ene kan etableres fra områdets sydvestlige del, så der skabes vejadgang til Gefionsvej. Den anden kan etableres fra områdets vestlige del, hvor Krakasvej forbindes med Gefionsvej. Lokalplanområdet består af to delområder, hvor delområde 1 udlægges til erhverv i miljøklasse 5, og hvor delområde 2 udlægges til erhverv i miljøklasse 3-4. En del af matrikel nr. 1ab og nr. 1ex er dækket af fredskov. Hillerød Kommune agter at søge om at få ophævet fredskovspligten på arealet. Foruden fredskoven er området omkranset af beplantning i større eller mindre omfang. Beplantningsbæltet skal bevares så det minimum måler 15 meter i bredden og følger de retningslinjer, der er opstillet i denne lokalplan. Formålet med beplantningen er at visuelt afskærme lokalplanområdet fra de omkringliggende områder - særligt i forhold til kolonihaverne. (En del af fredskovsarealet) Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse 15

16 Hillerød Kommune nr. 378 Redegørelse Et område med kolonihaver er beliggende syd for lokalplanområdet. Kolonihaver betragtes som en miljøfølsom anvendelse, og det er således vigtigt, at være opmærksom på dette naboområde, når der skal placeres virksomheder inden for lokalplanområdet. I lokalplanen for den ene af kolonihaverne er der allerede indarbejdet en 100 meter bræmme, der skal sikre en afstand mellem kolonihaverne og lokalplanområdet, jf. lokalplan nr. 344 for et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål. Foruden kolonihaverne er to boliger beliggende i nærheden af lokalplanområdet, og der skal ligeledes tages højde for disse ved placering af virksomheder. Lokalplanen fastlægger mindstestørrelsen for udstykning af grundstørrelser til m 2. 16

17 Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendelse til erhvervsformål, at sikre, at erhvervsområdet afskærmes fra de omkringliggende områder - særligt kolonihaverne syd for området, at sikre hensigtsmæssig vejadgang til området. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter matrikel nr. 1ex og nr. 1ab, Trollesminde, Hillerød Jorder, en del af vejlitra a samt alle matrikler der udstykkes af de nævnte ejendomme inden for lokalplanens afgrænsning. Matrikel nr. 1ex er i høringsperioden udstykket, så matrikel nr. 1vf er dannet med mindre reguleringer i forhold til vejmatrikel nr. 1qe, Trollesminde, Hillerød Jorder Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets delområde 1 må anvendes til erhverv i miljøklasse 5 som eksempelvis genbrugsstation og materialgård. 3.2 Lokalplanområdets delområde 2 må anvendes til virksomheder i miljøklasse 3-4. For miljøklasse 3 kan det eksempelvis være håndværksprægede virksomheder, som værksteder og trykkerier. For miljøklasse 4 kan det eksempelvis være levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder som vaskerier, autolakerere og mindre maskinfabrikker. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes bebyg- Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 17

18 Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser gelse med mere end m 2 etagemeter til virksomheder af regional betydning inden for administration, service eller lignende virksomheder med mange ansatte i forhold til etagearealet. Disse skal lokaliseres stationsnært, jf. Fingerplan Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til detailhandel. 3.5 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til boligformål. 3.6 Der kan inden for lokalplanområdet etableres de for områdets elforsyning nødvendige transformerstationer, når det bebyggede areal ikke overstiger 10 m 2 og bygningshøjden ikke overstiger 2,6 meter. Herudover kan der etableres øvrige tekniske anlæg til sikring af lokalplanområdets forsyning. Transformatorstationer kan etableres inden for de i kortbilag D angivne beplantningsbælter. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning Ejendomme inden for lokalplanområdet må ikke udstykkes med et areal mindre end m 2. Der kan gives dispensation fra Byrådet, i fald der kan fremvises en udstykningsplan, der giver et samlet udtryk af området, og som kan redegøre for en forsvarlig intern trafikløsning for området. 4.2 Udstykning til tekniske anlæg Der kan uanset 4.1 foretages udstykning af mindre grunde til brug for de under 3.6 nævnte tekniske anlæg. 4.3 Udstykning af vej Vejarealer som vist principielt på kortbilag C skal, uanset 4.1, udskilles matrikulært. Note: Udstykningsplanen udarbejdes med udgangspunkt i denne lokalplan. Der forudsættes således ikke tilvejebragt en ny lokalplan. 5 Veje og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang Vejadgangen til lokalplanområdet skal foregå fra nord via Rønnevangsalle, der allerede fungerer som adgangsvej. Der kan endvidere 18

19 udlægges areal til en overkørsel fra områdets sydvestlige del, så der skabes vejadgang til Gefionsvej. Der skabes også mulighed for, at etablere en overkørsel ved Krakasvej/Gefionsvej på den vestlige side af lokalplanområdet. Der udlægges areal til vejadgang som vist i princippet på kortbilag C. Med "i princippet" menes, at vejen kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelse af den endelige vejstruktur. Den endelige linjeføring og udformning vil blive bestemt med fastlæggelsen af udstykningsplanen for hele området. Hele vejprojektet skal godkendes af Hillerød Kommune. Kommunen kan tillade, at vejadgangen ikke udnyttes, hvis ejendommen udstykkes i få, store parceller. 5.2 Vejbredde Adgangs- og sideveje skal udlægges med en kørebane på 7 meter, med et fortov/sti på 2 meter på den ene side af vejen og en 1 meter bred græsrabat på den modsatte side. For adgangsvejen fra Rønnevangsalle skal fortov/sti etableres på den østlige og nordlige side af vejen, da det skaber sammenhæng til vejudlægget fra Rønnevangsalle. Vejudlægget udformes efter princippet i kortbilag E. 5.3 Parkering På den enkelte ejendom skal der udlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads per 50 m 2 etageareal til administration og lignende, 1 parkeringsplads per 100 m 2 for værkstedserhverv og intensiv produktion, 1 parkeringsplads per 200 m 2 for ekstensiv produktion og lagerarealer samt herudover parkering forbeholdt handicappede. 6 Ledningsanlæg og tekniske anlæg 6.1 Alle ledninger, herunder ledninger til gadebelysning og fremføring af telefon, IT eller anden kommunikation, skal fremføres som jordkabler. Opmærksomheden skal henledes på eksisterende ledningsanlæg, herunder drænledninger, samt eventuelle deklarationer om disse. Ved om- eller nybyggeri skal ledningerne sikres eller eventuelt omlægges i det omfang, som Byrådet kræver det. 6.2 Tekniske anlæg til områdets forsyning Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen. 6.3 Master På matrikel nr. 1ex er der etableret en telestation, der er 49 meter høj og dækker 13 m 2 i grundareal. Masten kan opretholdes og udskiftes. På matrikel nr. 1ex er der endvidere placeret to gittermaster på 40 Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 19

20 Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser meter til radiokommunikation. 6.4 Afledning af regnvand Regnvand skal så vidt muligt nedsives på egen grund, hvor der ikke er forurenet. Hvis regnvand opsamles i et bassin over terræn, skal det udformes som et naturligt landskabselement. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 45 %. 7.2 Bebyggelse må maksimalt opføres med 2 etager og med en maksimalhøjde på 10 meter over godkendt færdigreguleret terræn. 7.3 Byrådet kan, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, tillade at bygningsdele, eksempelvis skorstene, opføres med en større højde end 10 meter inden for lokalplanområdet, såfremt virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør dette. 7.4 Der må ikke bygges nærmere end 25 meter fra skellet mod Tirsdagsskoven, da skovbyggelinjen er reduceret til denne linje. Der er således skovbyggelinje på denne del af matrikel nr. 1ab. Se kortbilag D. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Tag Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.2 Skiltning generelt Al skiltning skal tilpasses bygningens arkitektur, herunder proportionering, materialer og facadeopdeling. 8.3 Skiltning må kun ske med ét større fritstående skilt per ejendom. I tilfælde af flere virksomheder på en ejendom, skal skiltning ske ved en fælles skiltepylon eller et fælles skilt for virksomhederne på ejendommen. Skiltet/pylonen må højst være 3 meter målt fra terræn, og skiltets/pylonens areal må ikke overstige 2 m 2. Bevægelige skilte og bannere må ikke anvendes. 20

21 8.4 Lys ved skiltning Skilte må ikke være gennemlyste - kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste. 8.5 Reklamering Reklamering ved billboards eller lignende større skiltning må ikke finde sted. 8.6 Facadeskiltning På bygningsfacade må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Skilte skal placeres i forbindelse med døre eller vinduer. Vinduer, døre og lignende må ikke tildækkes af skilte, oplag eller blænding. Der må ikke skiltes over tagryg/tagkant. 8.7 Henvisningsskilt Der kan opsættes maksimalt 1 henvisningsskilt per ejendom med en skilteflade, der ikke overstiger 0,7 m 2 og en højde på højst 1,2 meter over terræn. Henvisningsskiltningen må ikke indeholde reklame. Henvisning til virksomheder på andre ejendomme må ikke finde sted. 8.8 Flag Der må ikke opstilles flaggrupper eller flages med reklame-/virksomhedsflag. Der må kun opsættes en flagstang på hver ejendom til flagning med nationalflaget på flag- og festdage. Flagstænger må maksimalt have en højde på 8,5 meter. 8.9 Placering af skilt Inden for det i 9.8 nævnte beplantningsbælte må der ikke etableres nogen form for skiltning eller reklamering. Skilte skal placeres på egen grund. Ved placering tæt på vej skal Vejmyndigheden godkende placering ud fra trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Hillerød Kommune vil gerne i dialog med virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor opfordres disse til at kontakte kommunen for råd og vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Tilgængelighed Opholds-, færdsels- og adgangsarealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolebrugere. Til alle enheder i bygningers stueetage skal adgang fra det fri være niveaufri. Hvis niveauforskelle ikke kan undgås, skal højdeforskelle udlignes med ramper i overensstemmelse med bestemmelserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 21

22 Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 9.2 Plan for de ubebyggede arealer Der skal udarbejdes en plan for de ubebyggede arealer. Planen skal redegøre for adgangsforhold, befæstelser, parkerings- og opholdsarealer, beplantning, belysning, stiforbindelser, terrænreguleringer, fremtidig drift af området m.v. herunder tilgængelighed for handicappede. Planen skal afleveres som et led i byggesagsbehandlingen. 9.3 Udendørs oplag Udendørs oplag og lignende skal afskærmes med beplantning eller lignende begrønnet afskærmning. Udendørs oplag må kun indrettes efter Byrådets særlige tilladelse. Ved udendørs oplag og lignende samt ved vedligehold af ubebyggede arealer skal der tages de størst mulige hensyn til grundvandet. 9.4 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer med et areal, der udgør minimum 15 % af etagearealet. 9.5 Terrænregulering Terrænreguleringer må maksimalt være 0,5 meter. Reguleringer på mere end +/- 0,5 meter skal godkendes af bygningsmyndigheden. Eventuelle terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres som en blød afrunding, og følger det eksisterende terræn, for at undgå planerede og/eller terrasserede områder. Terrænregulering skal fremgå af den i 9.2 nævnte plan. 9.6 Renovation Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Hillerød Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. 9.7 Belysning Belysning inden for lokalplanområdet skal etableres efter følgende principper: - Adgangs- og fordelingsveje med en maksimal lyspunktshøjde på 9 meter. - Private ejendomme belyses ved parkbelysning med en nedadrettet maksimal lyspunktshøjde på 4 meter, dog kan arealer ved porte og døre belyses med belysningsarmaturer på væg. - Stier kan belyses med en maksimal lyspunktshøjde på 4 meter. 9.8 Beplantningsbælte Beplantningsbæltet hele vejen rundt om lokalplanområdet skal bevares, så det måler minimum 15 meter i bredden. De steder, hvor beplantningen ikke er 15 meter bred, skal der plantes, så minimumstykkelsen opnås. Se kortbilag D. Beplantningen skal bestå af æblerose, almindelig røn, vintereg, fugle- 22

23 kirsebær, almindelig hvidtjørn, avnbøg og bærmistel, der allerede er en del af beplantningen mod Rønnevangsalle. Sorterne skal plantes i tilfældig rækkefølge. 9.9 Hegn Hegn mellem de enkelte ejendomme skal etableres som levende hegn plantet symmetrisk omkring skel med en samlet bredde på minimum 2 meter. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn med en maksimalhøjde som det levende hegn fuldt udvokset - dog maksimalt 1,5 meter. Indhegning af udendørs oplag må kun ske efter Byrådets tilladelse. Hegn mod vej og sti skal plantes på egen grund og med en samlet bredde på minimum 2 meter. Et eventuelt let trådhegn skal placeres på indvendig side med en maksimalhøjde som det levende hegn fuldt udvokset og maksimalt 1,5 meter Befæstelse af veje m.m. Veje, pladser, parkeringspladser og lignende skal være befæstet med sort asfalt og med en vejopbygning, som svarer til et industriområde med let til tung industrikørsel. Veje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Varmeforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Hillerød Kommunes anvisninger Spildevand Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et spildevandsanlæg efter Hillerød Kommunens anvisninger Lavenergi Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement Beplantningsbælte Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før beplantningsbæltet er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens Parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de udlagte parkeringspladser, jf. 5.3, er anlagt i et omfang som krævet ved udstedelsen af byggetilladelsen. Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 23

24 Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 10.6 Befæstelse af veje m.m. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før veje og pladser er befæstede i overensstemmelse med lokalplanens Tilladelser fra andre myndigheder 11.1 Skovloven Det kræver tilladelse efter skovlovens 6 at ophæve fredskovspligt for beplantningen på matrikel nr. 1ab og nr. 1ex Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinjen, da fredskovsarealet inden for lokalplanområdet afkaster skovbyggelinje. Der må således ikke placeres bebygges, campingvogne eller lignende uden en forudgående dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Ansøgning om dispensation sendes til Hillerød Kommune. Hillerød Kommune kan også søge Miljøcenter Roskilde om at få skovbyggelinjen reduceret Museumsloven Hvis der inden for lokalplanområdet er, eller afdækkes, jordfaste fortidsminder, vil disse være omfattet af Museumsloven. Ved fund af spor af fortidsminder skal museet straks tilkaldes. Ændringer i tilstanden af jord- og stendiger, omfattet af Museumslovens kapitel 8a, må kun ske efter forudgående dispensation fra Museumsloven. Ansøgning om dispensation sendes til kommunen Jordforureningsloven En stor del af lokalplanområdet er registreret på vidensniveau 2. Der må ikke foretages anlægsarbejder eller ske ændret arealanvendelsen, før der er indhentet en 8-tilladelse hos kommunen. Lokalplanområdet er områdeklassificeret jf. Jordforureningsloven. Ved flytningen af jord, skal det anmeldes til kommunen, og der skal tages prøver af den jord, der skal flyttes Boligreguleringsloven Jf. Boligreguleringslovens 46 skal kommunen forud for nedlæggelse af eksisterende bolig give sin tilladelse hertil. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det. 24

25 12.2 Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder, eller sammenslutte sig med en eller flere grundejerforeninger fra tilgrænsende områder Grundejerforeningen skal tage skøde på områdets veje m.m. samt forestå vedligeholdelsen af disse. Grundejerforeningen skal føre en oversigt over virksomheder inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen har ret til, ved opkrævning hos medlemmerne, at fremskaffe midler til at gennemføre foreningens opgaver Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 13 Aflysning af lokalplan 13.1 Byplanvedtægt nr. 47 for udvidelse af industriområde ved Tirsdagsskoven, vedtaget af Hillerød Byråd den 30. april 1975, ophæves for så vidt den del af lokalplanens område, der er omfattet af lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Hillerød. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke strider mod principperne i planen og ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 25

26 Hillerød Kommune nr. 378 Bestemmelser 14.4 I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 26

27 Vedtagelsespåtegning I henhold til planlovens 27 vedtages forestående lokalplan endeligt. Hillerød Byråd den 26. januar 2011 Kirsten Jensen borgmester / Erik Nygreen kommunaldirektør Hillerød Kommune nr. 378 Vedtagelse 27

28 1uh 1ug 1to 1tp 1hc "m" 1ff 1mz 1gu 1gv 1ao 1gs 1gt 1gr "a" "i" Rønnevangsalle 1ab Tirsdagsskoven 1ex 1ac Haveforeningen Rønnevang "c" 1uk 1un 1ul 1um 1uo 1up 1ui Gefionsvej Egespurs Allé 1vb Krakasvej Lodbrogsvej 1ny 1ut 1ag "ao" 1no 1np 1uz 1dk 1ne 1nr 1va 1ba 1 1ex 1uq 1ur Kommuneplanramme 1us Eksisterende 1tt bebyggelse 1ts 1tm 1s Fredskov 1tx 1sq 1tu 1tv Vandledning 1tl 1so 1ta 1r Beskyttet jord-/stendige 1tk 1sn 1tb 1sa 1ti 1sv Kortbilag A: Afgrænsning og eksisterende 1sb forhold Mål: 1tc 1:2500 1sl Lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde 1sc ved Rønnevangsalle i Hillerød 1sk 1aa 1tn 1sp 1sr 1su 1t 1t 1tz 1ty 1sx 1st 1ss 1sm 1th 1tg 1tf 1te 1td 1s 1sz 1sy 1si 1sd Hillerød Kommune, By og Miljø 1se 1sf Dato: august sh 1sg l N 1p 1qe 1qo 1qf 1cq 1qn 1qg 1re 1qd 1qk Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Matrikelgrænse Matrikelnummer

29 1uh 1ug 1to 1tp 1hc "m" 1ff 1mz 1gu 1gv 1ao 1gs 1gt 1gr "a" "i" Delområde 2 Rønnevangsalle Delområde 1 1ab Tirsdagsskoven 1ex 1ac Haveforeningen Rønnevang "c" 1uk 1un 1ul 1um 1uo 1up 1ui Gefionsvej Egespurs Allé 1vb Krakasvej Lodbrogsvej 1ny 1ut 1ag "ao" 1no 1np 1uz 1dk 1ne 1nr 1va 1ba 1aa Signaturforklaring 1 Lokalplanafgrænsning 1uq Matrikelgrænse 1ur 1us 1ex Matrikelnummer 1tt Kommuneplanramme 1ts 1tm 1tx 1sq 1s Miljøklasse 1tu 1tv 3-4 1tl 1so 1ta 1r Miljøklasse 5 1tk 1sn 1tb 1sa 1ti 1sv Kortbilag B: Miljøklasser og delområder 1sb Mål: 1tc 1:2500 1sl Lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde 1sc ved Rønnevangsalle i Hillerød 1sk 1tn 1sp 1sr 1su 1t 1t 1tz 1ty 1sx 1st 1ss 1sm 1th 1tg 1tf 1te 1td 1s 1sz 1sy 1si 1sd Hillerød Kommune, By og Miljø 1se 1sf Dato: august sh 1sg l N 1p 1qe 1qo 1qf 1cq 1qn 1qg 1re 1qd 1qk

30 1uh 1ug 1to 1tp 1hc "m" 1ff 1mz 1gu 1gv 1ao 1gs 1gt 1gr "a" "i" Rønnevangsalle 1ab Tirsdagsskoven 1ex 1ac Haveforeningen Rønnevang "c" Gefionsvej Egespurs Allé 1vb Krakasvej Lodbrogsvej 1ny 1ut 1ag "ao" 1no 1np 1uz 1dk 1nr 1va Signaturforklaring 1uq 1ur 1us Lokalplanafgrænsning 1tt Matrikelgrænse 1ts 1tm 1tx 1sq 1s 1ex 1tu 1tv Matrikelnummer 1tl 1s 1ta 1r Vejadgang 1tk 1sn 1tb 1sa 1ti 1sv Kortbilag C: Vejadgang (principskitse) 1sb Mål: 1tc 1:2500 1sl Lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde 1sc ved Rønnevangsalle i Hillerød 1sk 1uk 1un 1ul 1um 1uo 1up 1ui 1ne 1ba 1aa 1 1tn 1sp 1sr 1su 1t 1t 1tz 1ty 1sx 1st 1ss 1sm 1th 1tg 1tf 1te 1td 1s 1sz 1sy 1si 1sd Hillerød Kommune, By og Miljø 1se 1sf Dato: august sh 1sg l N 1p 1qe 1qo 1qf 1cq 1qn 1qg 1re 1qd 1qk

31 25 meter 1uh 1ug 1to 1tp 1hc "m" 1ff 1mz 1gu 1gv 1ao 1gs 1gt 1gr "a" "i" 15 meter 15 meter 1ab Rønnevangsalle 1ex Tirsdagsskoven 15 meter 1ac Haveforeningen Rønnevang "c" 15 meter Gefionsvej Egespurs Allé 1vb Krakasvej Lodbrogsvej 1ny 1ut 1ag "ao" 1no 1np 1uz 1dk 1nr 1va 1 Signaturforklaring 1uq 1ur Lokalplanafgrænsning 1us Matrikelgrænse 1tt 1ts 1tm 1ex 1tx 1sq 1s Matrikelnummer 1tu 1tv Beplantningsbælte 1tl 1so 1ta 1r Byggelinje 1tk 1sn 1tb 1sa 1ti 1sv Kortbilag D: Beplantningsbælte og 1sb byggelinje Mål: 1tc 1:2500 1sl Lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde 1sc ved Rønnevangsalle i Hillerød 1sk 1uk 1un 1ul 1um 1uo 1up 1ui 1ne 1ba 1aa 1tn 1sp 1sr 1su 1t 1t 1tz 1ty 1sx 1st 1ss 1sm 1th 1tg 1tf 1te 1td 1s 1sz 1sy 1si 1sd Hillerød Kommune, By og Miljø 1se 1sf Dato: august sh 1sg l N 1p 1qe 1qo 1qf 1cq 1qn 1qg 1re 1qd 1qk

32 Kortbilag E: Principskitse over vejudlæg Ikke målfast Lokalplan nr. 378 for et erhvervsområde ved Rønnevangsalle i Hillerød Hillerød Kommune, By og Miljø Dato: august snit A-A.dgn :39:29

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 2008 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning nr. 358 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

lokalplan 398 for et boligområde ved Nordre Jernbanevej 15-17

lokalplan 398 for et boligområde ved Nordre Jernbanevej 15-17 lokalplan 398 for et boligområde ved Nordre Jernbanevej 15-17 2014 Hillerød Kommune nr. 398 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Forslag til Lokalplan for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Endeligt vedtaget af byrådet den 16. maj 2012. Lokalplan nr.

Forslag til Lokalplan for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Endeligt vedtaget af byrådet den 16. maj 2012. Lokalplan nr. Forslag til Lokalplan for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Endeligt vedtaget af byrådet den 16. maj 2012. Lokalplan nr. 049 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere