Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner."

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. juni 2003 (02.07) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOTE fra: formandskabet til: Toldsamarbejdsgruppen Tidl. dok. nr.: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02 ENFOCUSTOM 34, 13514/02 ENFOCUSTOM 35, 14574/02 ENFOCUSTOM 37, 6900/1/03 ENFOCUSTOM 1 REV 1, 7372/03 ENFOCUSTOM 15 Vedr.: Rapport om fælles toldaktioner i INDLEDNING Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner. Der var tale om følgende aktioner: 1. SCORPIO-aktionen, der blev koordineret af DET FORENEDE KONGERIGE, FINLAND og ITALIEN, og som var rettet mod tobaksvarer og alkohol, som smugles ind i deltagerlandene fra tredjelande. 2. MERCURE-aktionen, som blev koordineret af FRANKRIG og fokuserede på bekæmpelse af ulovlig eksport af syntetisk narkotika, navnlig transport til bestemmelsessteder i USA og Canada /03 ns/lrb/ms 1

2 3. TRUCK STOP-aktionen, som blev koordineret af TYSKLAND, og som var rettet mod bekæmpelse af heroinsmugling i containere, bulkvarer og enkeltforsendelser, der transporteres ad landevej på "Balkan-ruten". 4. SOL 2002-aktionen, rettet mod kokainsmugling i containere og søtransport med handelsskibe. Aktionen blev koordineret af Spanien og tog navnlig sigte på at finde kokain, der kommer fra Sydamerika og Caribien. 5. MONEYPENNY II-aktionen, der tog sigte på at opspore grænseoverskridende overførsel af kontante pengebeløb med forbindelse til kriminalitet og at beslaglægge disse. Aktionen blev koordineret af Det Forenede Kongerige. 6. X 2002-aktionen, som tog sigte på at opsnappe kokain og cannabis, der smugles på lystbåde og andre fartøjer med en maksimumstonnage på 1000 bruttoregistertons (BRT). Aktionen blev koordineret af Danmark og var især rettet mod søtransport fra Caribien til Vesteuropa. Disse aktioner blev organiseret og gennemført efter retningslinjerne i Håndbog for Fælles Toldaktioner (dok. 7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 og 2) og blev delvis finansieret over Kommissionens finansieringsprogrammer. 2. RAPPORT OM AKTIONERNE 2.1. SCORPIO-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt plan af Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder, assisteret af Finland og Italien ("co-runners") /03 ns/lrb/ms 2

3 b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 21. januar 2002 til den 30. januar 2002 mellem kl og kl (GMT). c. Deltagere Toldmyndighederne i alle Den Europæiske Unions medlemsstater samt i følgende tredjelande deltog i aktionen: Belarus, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine. d. Mål Der blev opstillet følgende mål for aktionen: Med fokus på allerede fundne eller formodede højrisikokanaler for indsmugling i de deltagende lande ad land- eller søvejen at afsløre og beslaglægge ulovlige forsendelser af handelsmæssige mængder af tobaksvarer og alkohol at udvikle trusselvurderinger vedrørende cigaretter, herunder varemærkeforfalskede cigaretter, tobaksvarer og spiritus og identificere fælles tendenser at forbedre kommunikation og udveksling af efterretninger mellem de deltagende lande at finde frem til kriminelle organisationer, der er involveret i denne form for smugling, og opløse dem. e. Aktionens forløb Aktionen blev gennemført af aktionskoordinationsenheden, som var installeret i Custom House i Felixstowe Aktionskoordinationsenheden bestod af de efterretningsgrupper, som var baseret i Custom House i Felixstowe, bistået af repræsentanter fra Finland, Holland, Ungarn, Italien, Litauen, Spanien, Sverige og fra Europa-Kommissionen /03 ns/lrb/ms 3

4 Hvert deltagende land havde udpeget nationale kontaktpunkter, som var ansvarlige for at koordinere aktionen på nationalt plan, og som var i kontakt med aktionskoordinationsenheden og andre landes nationale kontaktpunkter. Aktionskoordinationsenheden fik til opgave at kontrollere transitforsendelser, der var blevet anmeldt af nationale kontrolenheder i de deltagende lande. Kun de forsendelser, der svarede til den definerede profil, blev anmeldt til modtagerlandet med krav om undersøgelse. Der blev fastlagt profilindikatorer, idet der blev givet adgang til informationssystemer i UK og andre deltagende lande og til oplysninger fra AFIS-systemet (informationssystemet til bekæmpelse af svig). De deltagende lande skulle også foretage deres egen kontrol af direkte forsendelser og undersøge dem, der svarede til indikatorerne for mistænkelige forsendelser. Aktionskoordinationsenheden fik meddelelse om resultatet af alle undersøgelser af direkte forsendelser. Det bør navnlig nævnes, at den vellykkede kombination af forbindelsesofficerer fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene klart gav de officerer, der arbejdede sammen i aktionskoordinationsenheden, øget ekspertviden. f. Evaluering af resultaterne Microsoft Access-databasen, som de nationale kontrolenheder brugte under Scorpio-aktionen, viste at deltagerlandene havde foretaget 2119 undersøgelser. Under Scorpio-aktionen blev der samlet beslaglagt følgende mængder varer: Tobaksvarer cigaretter kg tobak kasser cigarer 10035/03 ns/lrb/ms 4

5 Alkohol liter ethanol 609 liter spiritus 249 liter vin Narkotika 22,223 kg heroin 720 kg cannabis Andet 550 kg forarbejdede oksehuder 134 vildttrofæer Alle aktionens primære mål blev opfyldt, og den var efter deltagernes mening en stor succes. Der blev taget ved lære af problemerne ved at håndtere kommunikationen med et stort antal deltagere. Aktionen bestod faktisk af to særskilte aktioner, der var slået sammen, og hvor det fælles led var de varer, der var målet for aktionen. Tilbagemeldingerne viste, at aktionen har givet bedre efterretningsforbindelser og bedre kommunikation. Denne gevinst kunne ikke måles i den tidlige postoperative fase, men den bør føre til øget målretning og bedre resultater i fremtiden. Beslaglæggelser efter aktionen og ny profilering viser, at der allerede er opnået sådanne forbedringer MERCURE-aktionen a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt niveau af de franske toldmyndigheder i samarbejde med de tyske og de nederlandske toldmyndigheder /03 ns/lrb/ms 5

6 b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 20. marts 2002 kl (GMT) til den 26. marts 2002 kl (GMT). Forud for selve aktionen var der en præoperativ fase den marts, og aktionen blev efterfulgt af en postoperativ fase den marts c. Deltagere Toldmyndighederne i alle EU's medlemsstater, med undtagelse af Det Forenede Kongerige, samt i tredjelandene Island, Schweiz, USA, Canada og Australien, deltog i aktionen. d. Mål De centrale mål for MERCURE-aktionen var at samle, undersøge, analysere og gruppere oplysninger, som hver deltager indsamlede om syntetisk narkotika at intensivere samarbejdet mellem de toldmyndigheder, der er ansvarlige for passagerkontrol at foretage målrettet kontrol af passagerer, der kunne tænkes at medbringe syntetisk narkotika til det nordamerikanske kontinent og til Australien (direkte eller i transit gennem et andet deltagerland) at afsløre og beslaglægge eventuelle fund af syntetisk narkotika at identificere personer og organisationer, der er indblandet i smugling, inden for rammerne af det enkelte deltagende lands lovgivning /03 ns/lrb/ms 6

7 e. Aktionens forløb På internationalt niveau blev der oprettet en aktionskoordinationsenhed i Europols hovedkvarter i Haag under ledelse af Nederlandene. Aktionskoordinationsenheden blev bemandet på 24-timers basis med toldembedsmænd fra Nederlandene, Frankrig, Tyskland, Australien, USA og Canada. Aktionskoordinationsenheden havde effektivt teknisk udstyr til rådighed i form af telefax, Pc'er, telefon, internetforbindelser osv. På nationalt plan etablerede hvert deltagerland et eller flere nationale kontaktpunkter med henblik på national koordination og forbindelse med aktionskoordinationsenheden. Der blev fortrinsvis kommunikeret via telefax. Der var blevet anvendt to formularer til fremsendelse af oplysninger om mistænkelige passagerer og beslaglæggelser. Ved hjælp af advarselsindberetninger blev der overført oplysninger om passagerer, som det ikke var muligt at kontrollere i en af afrejselufthavnene, således at kontrollen kunne finde sted i den næste lufthavn - enten transitlufthavnen eller ankomstlufthavnen. Det var obligatorisk at sende advarselsmeddelelsen via aktionskoordinationsenheden. De nationale kontaktpunkter sendte meddelelser om beslaglæggelser til aktionskoordinationsenheden for at orientere om positive fund. Aktionskoordinationsenheden udsendte desuden et dagligt nyhedsbrev om aktionens forløb og med generelle oplysninger. Nyhedsbrevet var godt udarbejdet, og alle deltagerne satte pris på det. f. Evaluering af resultater Det fremgår af aktionskoordinationsenhedens rapport, at der blev udstedt 142 advarsler på grundlag af et af de kriterier eller en af de risikoindikatorer, som var blevet opstillet med henblik på aktionen. De mest almindelige kriterier var følgende: billet betalt i rede penge, kort vej til bestemmelsesstedet, usædvanlig rejserute, billet indkøbt i lufthavnen på afrejsedatoen, ophold på et mistænkeligt sted. Ifølge aktionskoordinationsenhedens oplysninger blev der udsendt 261 meddelelser under Mercure-aktionen /03 ns/lrb/ms 7

8 Oplysningerne vedrørte passagerer, der rejste fra en lufthavn i Den Europæiske Union (undtagen Det Forenede Kongerige, som ikke deltog i aktionen), Schweiz eller Island til USA, Canada eller Australien. Under aktionen blev der foretaget 14 beslaglæggelser i de deltagende landes lufthavne. Der blev beslaglagt i alt ecstasy-tabletter samt 990 gram heroin. Der blev tilbageholdt 14 personer. Mercure-aktionen resulterede i et effektivt internationalt samarbejde og en frugtbar udveksling af oplysninger. Den gjorde lufthavnsmyndighederne mere opmærksomme på specifik smugling af syntetisk narkotika og navnlig ecstasy. Aktionen blev også benyttet til at udvikle eller indlede samarbejdsforbindelser med andre statslige myndigheder (politi, gendarmeri osv.) samt med de myndigheder, som er ansvarlige for lufthavnssikkerhed (den offentlige og den private sektor) og med flyselskaberne. Aktionen blev betragtet som vellykket, både med hensyn til udveksling af oplysninger og beslaglæggelser. Alle MERCURE-aktionens mål må anses for nået TRUCK STOP-aktionen a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt niveau af de tyske toldmyndigheder i samarbejde med toldmyndighederne i Letland og Irland. b. Varighed Programmet var som følger: Fase 1 fra den kl til den kl Fase 2 fra den kl til den kl Fase 3 fra den kl til den kl Alle tidspunkter var Greenwich middeltid (GMT). Den postoperative fase varede til og med den /03 ns/lrb/ms 8

9 c. Deltagere Følgende landes toldmyndigheder deltog i aktionen: Østrig, Belarus, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, og Det Forenede Kongerige d. Mål Der var fastsat følgende mål for aktionen: at foretage målrettet kontrol at afsløre smugleri at bevidstgøre kontrolmyndighederne at få oplysninger om modi operandi og smuglerruter at få oplysninger om individuelle sager at forbedre udvekslingen af oplysninger samt det operative samarbejde med deltagerlandenes offentlige tilsynsmyndigheder og retsforfølgende myndigheder at gennemføre taktisk-operative foranstaltninger fra sag til sag, navnlig i de sager, hvor der er grund til at formode, at der er tale om organiseret kriminalitet. e. Aktionens forløb Aktionen blev gennemført af aktionskoordinationsenheden, som befandt sig hos Zollkriminalamt (ZKA) i Köln. Aktionskoordinationsenheden bestod af folk fra ZKA og toldefterforskningsmyndighederne assisteret af i alt fem kontaktofficerer fra Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Schweiz og Rusland /03 ns/lrb/ms 9

10 Aktionskoordinationsenhedens tekniske udstyr omfattede 6 telefaxer, 6 telefonlinjer samt 12 computere, heraf 2 med internetadgang. De deltagende lande havde etableret nationale kontaktpunkter, hvis funktion var at være centrale kontaktpunkter for aktionskoordinationsenheden og koordinere de nationale operative foranstaltninger. Interpol i Lyon stod til rådighed 24 timer i døgnet. Søgninger i Bundeskriminalamt-databaserne (BKA) blev udført af BKA i Wiesbaden samt af BKA's kontaktpersonale ved ZKA. Der blev anvendt én formulartype, som passede til alle kommunikationskanaler, til at udveksle oplysninger via ensartede indberetningskanaler. I en række tilfælde blev telefaxen brugt til at formidle oplysningerne, og de nationale kontaktpunkter benyttede også internettet ( ) til at rapportere til aktionskoordinationsenheden. Der blev hovedsagelig gjort brug af følgende databasesystemer til at indhente internationale efterretninger om de udvalgte køretøjer: BALKAN INFO, Zollkriminalamt (ZKA) PRO BALKAN, Interpol i Lyon PC BALKAN, Bundeskriminalamt (BKA) i Wiesbaden Nationale databaser i de deltagende lande. f. Evaluering af resultaterne TRUCK STOP-aktionen bør bedømmes på grundlag af de kvantitative og kvalitative resultater, der er opnået /03 ns/lrb/ms 10

11 I. Kvantitative resultater Aktionskoordinationsenheden modtog i alt udvælgelsesrapporter i løbet af aktionen, som strakte sig over godt og vel 9 dage. Rapporterne kunne deles op således: vedrørte lastbiltrafik 119 vedrørte personbiltrafik 59 vedrørte bustrafik. Aktionskoordinationsenheden foretog i alt efterretningsanmodninger. II. Kvalitative resultater Der blev foretaget i alt 106 beslaglæggelser af ulovligt indførte varer under TRUCK STOPaktionen: 327 kg heroin 9,1 kg cannabisprodukter 85 kg forfalskningsmidler samt 11,4 millioner cigaretter. De polske toldmyndigheder beslaglagde desuden 84,7 kg heroin i forberedelsesfasen af TRUCK STOP-aktionen, hvor applikationen vedrørende risikoindikatorer blev testet. I Bulgarien blev der i den postoperative fase også foretaget to temmelig store beslaglæggelser, nemlig 20,73 kg heroin samt 2,45 kg hash. Den særlige TRUCK STOP-kontrolaktion var i det store hele en succes. Set på baggrund af det store antal beslaglæggelser forekommer de store udgifter til personale og koordinering berettiget /03 ns/lrb/ms 11

12 Hvis den mængde heroin, der blev beslaglagt i forbindelse med TRUCK STOP-aktionen (327 kg) sammenlignes med den gennemsnitlige mængde, der blev beslaglagt over 9 dage året før (113 kg under ROADRUNNER II-aktionen) er aktionen en klar succes. De anvendte finansielle ressourcer står i et positivt forhold til resultatet. Det store antal indberetninger af mere end udvælgelsesrapporter viser en bred accept af aktionen i de deltagende lande. Det giver samtidig - ligesom antallet af efterretningsanmodninger fra aktionskoordineringsenheden til de andre instanser (mere end 6 700) - en idé om den ekstraordinært store arbejdsbyrde, som personalet påtog sig. Desuden bør det fremhæves, at samarbejdet mellem alle de deltagende lande både på nationalt og internationalt plan var fremragende og blev yderligere forbedret i løbet af aktionen. Samarbejdet forløb generelt fleksibelt og de uformelle vanskeligheder, som opstod, blev håndteret hurtigt og ubureaukratisk. Det positive samarbejde mellem aktionskoordinationsenheden og BKA - såvel som samarbejdet med told- og politimyndigheder på nationalt plan - bidrog til, at aktionen blev vellykket, og det bør derfor fortsættes under kommende aktioner. Selv om det blev vurderet, at gruppen af deltagere var tilstrækkelig stor til at nå aktionens mål, vil det være hensigtsmæssigt at integrere flere østeuropæiske lande (i denne forbindelse navnlig Moldova). Det var ganske rigtigt nyttigt at fokusere på lastbilen som transportmiddel. Det ser ikke ud til, at det vil være nødvendigt at medtage den "rullende landevej" i kommende aktioner af denne type. Det bør overvejes at gennemføre en særskilt aktion på dette område /03 ns/lrb/ms 12

13 2.4. SOL 2002-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt niveau af de spanske told- og skattemyndigheder i samarbejde med de tyske, belgiske, franske, nederlandske og britiske toldmyndigheder. b. Varighed Aktionen foregik fra den 7. til den 16. maj c. Deltagere I aktionen deltog toldmyndighederne fra alle EU's medlemsstater og fra kandidatlande og tredjelande som Norge, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Den Tjekkiske Republik, Cypern, Malta, Ungarn, Slovenien, Polen, Den Slovakiske Republik, Bulgarien og Tyrkiet, med støtte fra MARINFO via toldafdelingerne ved henholdsvis ZKA i Köln og DNRED i Paris samt det colombianske BASC-program. d. Mål Målene for operationen var som følger: at styrke kontrollen i den operative periode, navnlig den kontrol, som bestemmelsesstedets toldmyndigheder foretager af erhvervsforsendelser, udvalgt på grundlag af forholdet mellem varetype og følsomt oprindelsesland ud fra et narkotikasmuglingsperspektiv at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem toldmyndighederne i forbindelse med aktioner vedrørende internationale overførsler af varer, der svarer til de oprettede risikoprofiler og med vægt på samarbejdet med kandidatlande at udvikle toldkontrolsystemerne 10035/03 ns/lrb/ms 13

14 at opdatere og forbedre risikoprofilerne for kokainsmugling at øge beslaglæggelserne af kokain samt at identificere og i givet fald optrevle kriminelle organisationer. e. Aktionens forløb Aktionen blev udført af aktionskoordinationsenheden, som havde til huse i de spanske toldog skattemyndigheders hovedkvarter i Madrid. De nationale kontaktpunkter, som blev udpeget af hvert deltagende land, var ansvarlige for at koordinere aktionen på nationalt plan og var i kontakt med aktionskoordinationsenheden og de andre nationale kontaktpunkter. Aktionskoordinationsenheden blev assisteret af forbindelsesofficerer fra de franske, tyske, nederlandske og britiske toldmyndigheder. f. Evaluering af resultater Aktionskoordinationsenheden modtog i alt 273 varslingsmeddelelser fra de deltagende lande samt relevante efterretningssvar. På baggrund af disse varslingsmeddelelser blev der foretaget følgende fysisk kontrol eller dokumentkontrol: 44% (120) af de udvalgte forsendelser passede ind i en prioriteret profil. De andre 153 meddelelser blev defineret som andre forsendelser, der skulle kontrolleres der blev foretaget fysisk kontrol af 87% (239) af de udvalgte forsendelser. Heraf blev der foretaget fuld fysisk kontrol af 95 forsendelser (39%) og kontrol via scanner af 28 forsendelser (12%). Kun 34 udvalgte forsendelser blev underkastet dokumentkontrol. Der blev beslaglagt et parti kokain på 127 kg i Barcelona (Spanien) i en container, der ankom til byens havn den 22. maj 2002 med personlige ejendele, som var afsendt fra Buenos Aires (Argentina). Kokainen var skjult i havemøbler af sten. Der blev foretaget en kontrolleret leverance, og adressaten blev arresteret /03 ns/lrb/ms 14

15 Med hensyn til i hvilket omfang de opstillede mål blev nået, har de operative aktiviteter under aktionen skaffet oplysninger om eller bekræftet visse spørgsmål, der er af interesse for kommende aktioner i denne risikosektor MONEYPENNY II-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev koordineret af Det Forenede Kongeriges told- og skatteforvaltning. b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 6. til den 12. juni Forud for aktionen blev der afholdt en indledende briefing den december 2001 og en briefing den april 2002, samt en efterfølgende debriefing den september Europol stod for to af disse møder og Det Forenede Kongerige for ét. c. Deltagere Toldmyndighederne i følgende 12 EU-lande deltog i aktionen: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Spanien, Portugal og Det Forenede Kongerige. Det italienske Guardia di Finanza deltog også. Desuden deltog toldmyndighederne fra følgende fire kandidatlande: Cypern, Estland, Letland og Polen. Forbindelsesofficerer fra Tyskland, Italien og Nederlandene arbejdede sammen med aktionskoordinationsenhedens personale i Heathrow under aktionen /03 ns/lrb/ms 15

16 d. Mål De overordnede mål for aktionen var følgende: at vise medlemsstaternes lovgivere værdien af at have beføjelser til at afsløre og tilbageholde kontante pengebeløb og betalingsmidler hidrørende fra kriminalitet, som føres over grænserne at øge antallet af afsløringer af kontante pengebeløb og betalingsmidler hidrørende fra kriminalitet, som føres over grænserne, og dermed også forøge antallet af straffesager om (hvidvaskning af) penge at støtte strategier til begrænsning og tackling af terrorisme og organiseret kriminalitet ved at gribe ind over for den underliggende finansiering at forbedre det operationelle samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de deltagende lande at fremme og ajourføre den risikoprofil- og efterretningsbaserede identificering af bevægelser af kontante pengebeløb og betalingsmidler hidrørende fra kriminalitet. e. Aktionens forløb Aktionskoordinationsenheden blev installeret i Heathrow Lufthavn med henblik på at fremme effektiv koordinering af aktionen og udveksling af oplysninger mellem deltagerlandene. Aktionskoordinationsenheden var bemandet fra kl til (GMT) under hele aktionen og sørgede for at koordinere udvekslingen af oplysninger mellem de nationale kontrolenheder og de deltagende lande. Forbindelsesofficerer fra Tyskland, Italien og Nederlandene samarbejdede under hele aktionen med aktionskoordinationsenheden i Heathrow med henblik på at styrke det internationale arbejde. Aktionskoordinationsenheden sendte hver dag en oversigt over indberetninger og resultater til samtlige nationale kontrolenheder med henblik på at bistå deltagerne i deres målretning af aktionen /03 ns/lrb/ms 16

17 Hvert deltagerland oprettede en national kontrolenhed, som havde til opgave at afsende og modtage indberetninger og udsende efterretninger til indrejsestederne inden for enhedens ansvarsområde. Den nationale kontrolenhed koordinerede fremsendelsen af meddelelser om mistænkelig adfærd til aktionskoordinationsenheden og modtog oplysninger fra denne. I de tilfælde, hvor aktionskoordinationsenheden på grund af tidsnød ikke ville kunne modtage oplysninger i rette tid til at sende dem til et andet land, sendte de nationale kontrolenheder oplysningerne direkte til bestemmelseslandets nationale kontrolenhed med kopi til aktionskoordinationsenheden. Aktionskoordinationsenheden og de nationale kontrolenheder kommunikerede pr. fax ved at udsende meddelelser om mistænkelig adfærd (Suspect Movement Message - SMM). f. Evaluering af resultater Som led i Moneypenny II-aktionen blev der foretaget følgende beslaglæggelser, som var tilpasset aktionens mål: Aktionskoordinationsenheden modtog i alt 249 indberetninger under Moneypenny II. De forskellige valutaer, som blev afsløret eller anmeldt, udgjorde samlet et beløb på EUR. Heraf blev EUR enten beslaglagt som mistænkelige kontanter eller som bøde for manglende anmeldelse. I det samlede indgik et beløb på EUR, som blev beslaglagt hos to personer, der rejste til Dubai, og som svarede til Moneypenny IIprofilen. Der blev kun foretaget få beslaglæggelser og udstedt få bøder i havnene, men det kan tilskrives, at kun en lille procentdel af afsløringerne eller anmeldelserne fandt sted i havne. Der var ingen indberetninger af afsløringer af kontantbeløb i fragtgods under aktionen. Alle deltagerlandene og kandidatlandene samarbejdede under Moneypenny II. Nogle deltagerlande opfyldte alle mål, men i lande, der ikke har den relevante lovgivning, eller hvor der ikke blev afsløret kontantbeløb, blev målene ikke nået fuldt ud /03 ns/lrb/ms 17

18 2.5. X 2002-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret af Told- og Skattestyrelsen i Danmark. b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 10. til den 20. september Forud for den var der en præoperativ fase fra den september 2002 og efter den en postoperativ fase fra den 20. september til den 31. oktober c. Deltagere Toldmyndighederne i 13 EU-medlemsstater deltog i aktionen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige (inklusive Gibraltar, Guernsey og Jersey). Toldmyndighederne i følgende 8 kandidatlande deltog i aktionen: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien og Tyrkiet. Toldmyndighederne fra 3 tredjelande deltog i aktionen: Israel, Libanon og Norge. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) fra Europa-Kommissionen deltog også med teknisk bistand. d. Mål Der var både operative og strategiske mål for aktionen /03 ns/lrb/ms 18

19 Operative mål at identificere, overvåge og borde lystbåde og andre typer fartøjer (hovedsagelig andre skibe end handelsskibe) med en bruttotonnage på højst 1 00 tons (eller mere ved særlig mistanke), der kan bruges til smugling af narkotika og/eller andre følsomme varer (alkohol, våben, cigaretter og strategiske produkter) med henblik på beslaglæggelse af ulovlige varer at identificere og overvåge mistænkelige og følsomme fartøjer på vejen til deres bestemmelseshavn eller at standse og beslaglægge dem efter de relevante havretlige regler og bestemmelser at beslaglægge narkotika, navnlig kokain og cannabisharpiks og/eller andre følsomme varer, som transporteres til søs at udveksle oplysninger (og forbedre kvaliteten af dem) mellem de nationale kontaktpunkter og aktionskoordinationsenheden ved at anvende den virtuelle koordinationsenhed via AFISsystemet. Strategiske mål at fremme og forbedre det praktiske operative samarbejde og udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne med særlig vægt på kandidatlandene at forbedre og udvikle denne type aktion ved at fokusere på kokain, som anbefalet i Håndbogen for Fælles Toldaktioner at identificere og optrævle kriminelle organisationer at få bedre indblik i de internationale smuglerruter til søs til og inden for Den Europæiske Union /03 ns/lrb/ms 19

20 e. Aktionens forløb Aktionen blev gennemført af den koordinationsenhed, som arrangørerne af aktionen havde etableret i Aalborg i Danmark. For at fremme formidlingen af de oplysninger, der blev indsamlet under selve aktionen, som fandt sted fra den 10. til den 20. september 2002, var aktionskoordinationsenheden bemandet af en række forbindelsesofficerer fra Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Libanon, Litauen, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige. For at fremme en effektiv koordinering af aktionen og effektiv informationsudveksling mellem forbindelsesofficererne i aktionskoordinationsenheden og de nationale kontaktpunkter i deltagerlandene blev den vigtigste af de virtuelle koordinationsenheder i AFIS-systemet brugt som det primære kommunikationsredskab. Det betød, at alle observationer var tilgængelige for forbindelsesofficererne i aktionskoordinationsenheden samt for de nationale kontaktpunkter, som havde adgang til den virtuelle koordinationsenhed. Europa-Kommissionen (OLAF) havde også stillet et antal medarbejdere til rådighed for den fysiske koordinationsenhed for at sikre den nødvendige tekniske bistand. f. Evaluering af resultater Aktion X2002 førte til følgende beslaglæggelser om bord på eller i forbindelse med fartøjer, der var i overensstemmelse med aktionens mål og målsætninger: kg cannabisharpiks, 3 kg kokain, 32 liter alkohol, cigaretter, 4 våben med ammunition, kg tobak, 124 liter vin og 271 liter øl /03 ns/lrb/ms 20

21 De operative mål blev nået. Det havde vist sig nødvendigt at revidere disse operative mål for at kunne måle resultaterne. Kvaliteten af oplysningerne blev forbedret, men kan forbedres yderligere. ENDELIGE BEMÆRKNINGER: Som fastlagt i artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union er der behov for at udforme fælles handling mellem medlemsstaterne inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, for at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere. Dette mål skal nås gennem forebyggelse og bekæmpelse af alle former for kriminalitet gennem udvikling af et tættere og bedre samarbejde mellem forskellige instanser. Toldmyndighederne rolle i bekæmpelsen af svig og kriminalitet er således afgørende. I de senere år har Den Europæiske Unions toldmyndigheder afholdt møder inden for rammerne af Toldsamarbejdsgruppen, hvor de har gennemført forskellige fælles toldaktioner (FTA) - i samarbejde med andre retshåndhævende myndigheder, når der var behov for det. I arbejdet er der blevet fokuseret på forskellige risikosektorer med henblik på at øge og forbedre samarbejdet og koordineringen i forbindelse med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og gøre bekæmpelsen heraf mere effektiv. Det bør nævnes, at foruden EU-landene har flere tredjelande og internationale organisationer som regel også deltaget i aktionerne som led i deres bestræbelser på at bringe deres retshåndhævende myndigheders operative kapacitet på niveau med EU-landenes. For at rationalisere de fælles toldaktioners arbejdsmetoder fulgte vi retningslinjerne i Håndbog for Fælles Toldaktioner (7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 +COR 1 + COR 2), som også indeholder strategiske og taktiske mål for aktionerne. Der er således blevet udarbejdet en relevant plan for de aktioner, der skal gennemføres i de kommende år, og der er lagt vægt på, at fremgangsmåden skal være efterretningsstyret i stedet for blot at bygge på simple oplysninger /03 ns/lrb/ms 21

22 Det skal også fremhæves, at Kommissionens tjenestegrene har bidraget betydeligt både teknisk og finansielt til de fælles toldaktioners succes. Toldsamarbejdsgruppen er meget bevidst om, at disse aktioner er nyttige og nødvendige, og vil gøre sit yderste for at føre dem videre og således bidrage til at nå de mål, som blev fastlagt i konklusionerne fra Det Europæiske Råd både i Tammerfors og i Wien /03 ns/lrb/ms 22

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013

Schengen. Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 DA Schengen Vejen til fri bevægelighed i Europa for alle SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 1 FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER 2 POLITI- OG TOLDSAMARBEJDE 2 De indre grænser 2 De ydre grænser 3

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 19. juli 2001 (25.07) (OR. nl,fr) 11088/01 ENFOPOL 82. NOTE formandskabet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 19. juli 2001 (25.07) (OR. nl,fr) 11088/01 ENFOPOL 82. NOTE formandskabet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2001 (25.07) (OR. nl,fr) 11088/01 ENFOPOL 82 NOTE fra: formandskabet til: Coreper Tidl. dok. nr.: 10536/01 ENFOPOL 71 + COR 1 Vedr.: Udkast til Rådets

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere