Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner."

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. juni 2003 (02.07) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOTE fra: formandskabet til: Toldsamarbejdsgruppen Tidl. dok. nr.: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02 ENFOCUSTOM 34, 13514/02 ENFOCUSTOM 35, 14574/02 ENFOCUSTOM 37, 6900/1/03 ENFOCUSTOM 1 REV 1, 7372/03 ENFOCUSTOM 15 Vedr.: Rapport om fælles toldaktioner i INDLEDNING Den Europæiske Unions medlemsstater gennemførte i 2002 seks (6) fælles toldaktioner. Der var tale om følgende aktioner: 1. SCORPIO-aktionen, der blev koordineret af DET FORENEDE KONGERIGE, FINLAND og ITALIEN, og som var rettet mod tobaksvarer og alkohol, som smugles ind i deltagerlandene fra tredjelande. 2. MERCURE-aktionen, som blev koordineret af FRANKRIG og fokuserede på bekæmpelse af ulovlig eksport af syntetisk narkotika, navnlig transport til bestemmelsessteder i USA og Canada /03 ns/lrb/ms 1

2 3. TRUCK STOP-aktionen, som blev koordineret af TYSKLAND, og som var rettet mod bekæmpelse af heroinsmugling i containere, bulkvarer og enkeltforsendelser, der transporteres ad landevej på "Balkan-ruten". 4. SOL 2002-aktionen, rettet mod kokainsmugling i containere og søtransport med handelsskibe. Aktionen blev koordineret af Spanien og tog navnlig sigte på at finde kokain, der kommer fra Sydamerika og Caribien. 5. MONEYPENNY II-aktionen, der tog sigte på at opspore grænseoverskridende overførsel af kontante pengebeløb med forbindelse til kriminalitet og at beslaglægge disse. Aktionen blev koordineret af Det Forenede Kongerige. 6. X 2002-aktionen, som tog sigte på at opsnappe kokain og cannabis, der smugles på lystbåde og andre fartøjer med en maksimumstonnage på 1000 bruttoregistertons (BRT). Aktionen blev koordineret af Danmark og var især rettet mod søtransport fra Caribien til Vesteuropa. Disse aktioner blev organiseret og gennemført efter retningslinjerne i Håndbog for Fælles Toldaktioner (dok. 7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 og 2) og blev delvis finansieret over Kommissionens finansieringsprogrammer. 2. RAPPORT OM AKTIONERNE 2.1. SCORPIO-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt plan af Det Forenede Kongeriges toldmyndigheder, assisteret af Finland og Italien ("co-runners") /03 ns/lrb/ms 2

3 b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 21. januar 2002 til den 30. januar 2002 mellem kl og kl (GMT). c. Deltagere Toldmyndighederne i alle Den Europæiske Unions medlemsstater samt i følgende tredjelande deltog i aktionen: Belarus, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine. d. Mål Der blev opstillet følgende mål for aktionen: Med fokus på allerede fundne eller formodede højrisikokanaler for indsmugling i de deltagende lande ad land- eller søvejen at afsløre og beslaglægge ulovlige forsendelser af handelsmæssige mængder af tobaksvarer og alkohol at udvikle trusselvurderinger vedrørende cigaretter, herunder varemærkeforfalskede cigaretter, tobaksvarer og spiritus og identificere fælles tendenser at forbedre kommunikation og udveksling af efterretninger mellem de deltagende lande at finde frem til kriminelle organisationer, der er involveret i denne form for smugling, og opløse dem. e. Aktionens forløb Aktionen blev gennemført af aktionskoordinationsenheden, som var installeret i Custom House i Felixstowe Aktionskoordinationsenheden bestod af de efterretningsgrupper, som var baseret i Custom House i Felixstowe, bistået af repræsentanter fra Finland, Holland, Ungarn, Italien, Litauen, Spanien, Sverige og fra Europa-Kommissionen /03 ns/lrb/ms 3

4 Hvert deltagende land havde udpeget nationale kontaktpunkter, som var ansvarlige for at koordinere aktionen på nationalt plan, og som var i kontakt med aktionskoordinationsenheden og andre landes nationale kontaktpunkter. Aktionskoordinationsenheden fik til opgave at kontrollere transitforsendelser, der var blevet anmeldt af nationale kontrolenheder i de deltagende lande. Kun de forsendelser, der svarede til den definerede profil, blev anmeldt til modtagerlandet med krav om undersøgelse. Der blev fastlagt profilindikatorer, idet der blev givet adgang til informationssystemer i UK og andre deltagende lande og til oplysninger fra AFIS-systemet (informationssystemet til bekæmpelse af svig). De deltagende lande skulle også foretage deres egen kontrol af direkte forsendelser og undersøge dem, der svarede til indikatorerne for mistænkelige forsendelser. Aktionskoordinationsenheden fik meddelelse om resultatet af alle undersøgelser af direkte forsendelser. Det bør navnlig nævnes, at den vellykkede kombination af forbindelsesofficerer fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene klart gav de officerer, der arbejdede sammen i aktionskoordinationsenheden, øget ekspertviden. f. Evaluering af resultaterne Microsoft Access-databasen, som de nationale kontrolenheder brugte under Scorpio-aktionen, viste at deltagerlandene havde foretaget 2119 undersøgelser. Under Scorpio-aktionen blev der samlet beslaglagt følgende mængder varer: Tobaksvarer cigaretter kg tobak kasser cigarer 10035/03 ns/lrb/ms 4

5 Alkohol liter ethanol 609 liter spiritus 249 liter vin Narkotika 22,223 kg heroin 720 kg cannabis Andet 550 kg forarbejdede oksehuder 134 vildttrofæer Alle aktionens primære mål blev opfyldt, og den var efter deltagernes mening en stor succes. Der blev taget ved lære af problemerne ved at håndtere kommunikationen med et stort antal deltagere. Aktionen bestod faktisk af to særskilte aktioner, der var slået sammen, og hvor det fælles led var de varer, der var målet for aktionen. Tilbagemeldingerne viste, at aktionen har givet bedre efterretningsforbindelser og bedre kommunikation. Denne gevinst kunne ikke måles i den tidlige postoperative fase, men den bør føre til øget målretning og bedre resultater i fremtiden. Beslaglæggelser efter aktionen og ny profilering viser, at der allerede er opnået sådanne forbedringer MERCURE-aktionen a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt niveau af de franske toldmyndigheder i samarbejde med de tyske og de nederlandske toldmyndigheder /03 ns/lrb/ms 5

6 b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 20. marts 2002 kl (GMT) til den 26. marts 2002 kl (GMT). Forud for selve aktionen var der en præoperativ fase den marts, og aktionen blev efterfulgt af en postoperativ fase den marts c. Deltagere Toldmyndighederne i alle EU's medlemsstater, med undtagelse af Det Forenede Kongerige, samt i tredjelandene Island, Schweiz, USA, Canada og Australien, deltog i aktionen. d. Mål De centrale mål for MERCURE-aktionen var at samle, undersøge, analysere og gruppere oplysninger, som hver deltager indsamlede om syntetisk narkotika at intensivere samarbejdet mellem de toldmyndigheder, der er ansvarlige for passagerkontrol at foretage målrettet kontrol af passagerer, der kunne tænkes at medbringe syntetisk narkotika til det nordamerikanske kontinent og til Australien (direkte eller i transit gennem et andet deltagerland) at afsløre og beslaglægge eventuelle fund af syntetisk narkotika at identificere personer og organisationer, der er indblandet i smugling, inden for rammerne af det enkelte deltagende lands lovgivning /03 ns/lrb/ms 6

7 e. Aktionens forløb På internationalt niveau blev der oprettet en aktionskoordinationsenhed i Europols hovedkvarter i Haag under ledelse af Nederlandene. Aktionskoordinationsenheden blev bemandet på 24-timers basis med toldembedsmænd fra Nederlandene, Frankrig, Tyskland, Australien, USA og Canada. Aktionskoordinationsenheden havde effektivt teknisk udstyr til rådighed i form af telefax, Pc'er, telefon, internetforbindelser osv. På nationalt plan etablerede hvert deltagerland et eller flere nationale kontaktpunkter med henblik på national koordination og forbindelse med aktionskoordinationsenheden. Der blev fortrinsvis kommunikeret via telefax. Der var blevet anvendt to formularer til fremsendelse af oplysninger om mistænkelige passagerer og beslaglæggelser. Ved hjælp af advarselsindberetninger blev der overført oplysninger om passagerer, som det ikke var muligt at kontrollere i en af afrejselufthavnene, således at kontrollen kunne finde sted i den næste lufthavn - enten transitlufthavnen eller ankomstlufthavnen. Det var obligatorisk at sende advarselsmeddelelsen via aktionskoordinationsenheden. De nationale kontaktpunkter sendte meddelelser om beslaglæggelser til aktionskoordinationsenheden for at orientere om positive fund. Aktionskoordinationsenheden udsendte desuden et dagligt nyhedsbrev om aktionens forløb og med generelle oplysninger. Nyhedsbrevet var godt udarbejdet, og alle deltagerne satte pris på det. f. Evaluering af resultater Det fremgår af aktionskoordinationsenhedens rapport, at der blev udstedt 142 advarsler på grundlag af et af de kriterier eller en af de risikoindikatorer, som var blevet opstillet med henblik på aktionen. De mest almindelige kriterier var følgende: billet betalt i rede penge, kort vej til bestemmelsesstedet, usædvanlig rejserute, billet indkøbt i lufthavnen på afrejsedatoen, ophold på et mistænkeligt sted. Ifølge aktionskoordinationsenhedens oplysninger blev der udsendt 261 meddelelser under Mercure-aktionen /03 ns/lrb/ms 7

8 Oplysningerne vedrørte passagerer, der rejste fra en lufthavn i Den Europæiske Union (undtagen Det Forenede Kongerige, som ikke deltog i aktionen), Schweiz eller Island til USA, Canada eller Australien. Under aktionen blev der foretaget 14 beslaglæggelser i de deltagende landes lufthavne. Der blev beslaglagt i alt ecstasy-tabletter samt 990 gram heroin. Der blev tilbageholdt 14 personer. Mercure-aktionen resulterede i et effektivt internationalt samarbejde og en frugtbar udveksling af oplysninger. Den gjorde lufthavnsmyndighederne mere opmærksomme på specifik smugling af syntetisk narkotika og navnlig ecstasy. Aktionen blev også benyttet til at udvikle eller indlede samarbejdsforbindelser med andre statslige myndigheder (politi, gendarmeri osv.) samt med de myndigheder, som er ansvarlige for lufthavnssikkerhed (den offentlige og den private sektor) og med flyselskaberne. Aktionen blev betragtet som vellykket, både med hensyn til udveksling af oplysninger og beslaglæggelser. Alle MERCURE-aktionens mål må anses for nået TRUCK STOP-aktionen a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt niveau af de tyske toldmyndigheder i samarbejde med toldmyndighederne i Letland og Irland. b. Varighed Programmet var som følger: Fase 1 fra den kl til den kl Fase 2 fra den kl til den kl Fase 3 fra den kl til den kl Alle tidspunkter var Greenwich middeltid (GMT). Den postoperative fase varede til og med den /03 ns/lrb/ms 8

9 c. Deltagere Følgende landes toldmyndigheder deltog i aktionen: Østrig, Belarus, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, og Det Forenede Kongerige d. Mål Der var fastsat følgende mål for aktionen: at foretage målrettet kontrol at afsløre smugleri at bevidstgøre kontrolmyndighederne at få oplysninger om modi operandi og smuglerruter at få oplysninger om individuelle sager at forbedre udvekslingen af oplysninger samt det operative samarbejde med deltagerlandenes offentlige tilsynsmyndigheder og retsforfølgende myndigheder at gennemføre taktisk-operative foranstaltninger fra sag til sag, navnlig i de sager, hvor der er grund til at formode, at der er tale om organiseret kriminalitet. e. Aktionens forløb Aktionen blev gennemført af aktionskoordinationsenheden, som befandt sig hos Zollkriminalamt (ZKA) i Köln. Aktionskoordinationsenheden bestod af folk fra ZKA og toldefterforskningsmyndighederne assisteret af i alt fem kontaktofficerer fra Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Schweiz og Rusland /03 ns/lrb/ms 9

10 Aktionskoordinationsenhedens tekniske udstyr omfattede 6 telefaxer, 6 telefonlinjer samt 12 computere, heraf 2 med internetadgang. De deltagende lande havde etableret nationale kontaktpunkter, hvis funktion var at være centrale kontaktpunkter for aktionskoordinationsenheden og koordinere de nationale operative foranstaltninger. Interpol i Lyon stod til rådighed 24 timer i døgnet. Søgninger i Bundeskriminalamt-databaserne (BKA) blev udført af BKA i Wiesbaden samt af BKA's kontaktpersonale ved ZKA. Der blev anvendt én formulartype, som passede til alle kommunikationskanaler, til at udveksle oplysninger via ensartede indberetningskanaler. I en række tilfælde blev telefaxen brugt til at formidle oplysningerne, og de nationale kontaktpunkter benyttede også internettet ( ) til at rapportere til aktionskoordinationsenheden. Der blev hovedsagelig gjort brug af følgende databasesystemer til at indhente internationale efterretninger om de udvalgte køretøjer: BALKAN INFO, Zollkriminalamt (ZKA) PRO BALKAN, Interpol i Lyon PC BALKAN, Bundeskriminalamt (BKA) i Wiesbaden Nationale databaser i de deltagende lande. f. Evaluering af resultaterne TRUCK STOP-aktionen bør bedømmes på grundlag af de kvantitative og kvalitative resultater, der er opnået /03 ns/lrb/ms 10

11 I. Kvantitative resultater Aktionskoordinationsenheden modtog i alt udvælgelsesrapporter i løbet af aktionen, som strakte sig over godt og vel 9 dage. Rapporterne kunne deles op således: vedrørte lastbiltrafik 119 vedrørte personbiltrafik 59 vedrørte bustrafik. Aktionskoordinationsenheden foretog i alt efterretningsanmodninger. II. Kvalitative resultater Der blev foretaget i alt 106 beslaglæggelser af ulovligt indførte varer under TRUCK STOPaktionen: 327 kg heroin 9,1 kg cannabisprodukter 85 kg forfalskningsmidler samt 11,4 millioner cigaretter. De polske toldmyndigheder beslaglagde desuden 84,7 kg heroin i forberedelsesfasen af TRUCK STOP-aktionen, hvor applikationen vedrørende risikoindikatorer blev testet. I Bulgarien blev der i den postoperative fase også foretaget to temmelig store beslaglæggelser, nemlig 20,73 kg heroin samt 2,45 kg hash. Den særlige TRUCK STOP-kontrolaktion var i det store hele en succes. Set på baggrund af det store antal beslaglæggelser forekommer de store udgifter til personale og koordinering berettiget /03 ns/lrb/ms 11

12 Hvis den mængde heroin, der blev beslaglagt i forbindelse med TRUCK STOP-aktionen (327 kg) sammenlignes med den gennemsnitlige mængde, der blev beslaglagt over 9 dage året før (113 kg under ROADRUNNER II-aktionen) er aktionen en klar succes. De anvendte finansielle ressourcer står i et positivt forhold til resultatet. Det store antal indberetninger af mere end udvælgelsesrapporter viser en bred accept af aktionen i de deltagende lande. Det giver samtidig - ligesom antallet af efterretningsanmodninger fra aktionskoordineringsenheden til de andre instanser (mere end 6 700) - en idé om den ekstraordinært store arbejdsbyrde, som personalet påtog sig. Desuden bør det fremhæves, at samarbejdet mellem alle de deltagende lande både på nationalt og internationalt plan var fremragende og blev yderligere forbedret i løbet af aktionen. Samarbejdet forløb generelt fleksibelt og de uformelle vanskeligheder, som opstod, blev håndteret hurtigt og ubureaukratisk. Det positive samarbejde mellem aktionskoordinationsenheden og BKA - såvel som samarbejdet med told- og politimyndigheder på nationalt plan - bidrog til, at aktionen blev vellykket, og det bør derfor fortsættes under kommende aktioner. Selv om det blev vurderet, at gruppen af deltagere var tilstrækkelig stor til at nå aktionens mål, vil det være hensigtsmæssigt at integrere flere østeuropæiske lande (i denne forbindelse navnlig Moldova). Det var ganske rigtigt nyttigt at fokusere på lastbilen som transportmiddel. Det ser ikke ud til, at det vil være nødvendigt at medtage den "rullende landevej" i kommende aktioner af denne type. Det bør overvejes at gennemføre en særskilt aktion på dette område /03 ns/lrb/ms 12

13 2.4. SOL 2002-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret på internationalt niveau af de spanske told- og skattemyndigheder i samarbejde med de tyske, belgiske, franske, nederlandske og britiske toldmyndigheder. b. Varighed Aktionen foregik fra den 7. til den 16. maj c. Deltagere I aktionen deltog toldmyndighederne fra alle EU's medlemsstater og fra kandidatlande og tredjelande som Norge, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Den Tjekkiske Republik, Cypern, Malta, Ungarn, Slovenien, Polen, Den Slovakiske Republik, Bulgarien og Tyrkiet, med støtte fra MARINFO via toldafdelingerne ved henholdsvis ZKA i Köln og DNRED i Paris samt det colombianske BASC-program. d. Mål Målene for operationen var som følger: at styrke kontrollen i den operative periode, navnlig den kontrol, som bestemmelsesstedets toldmyndigheder foretager af erhvervsforsendelser, udvalgt på grundlag af forholdet mellem varetype og følsomt oprindelsesland ud fra et narkotikasmuglingsperspektiv at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem toldmyndighederne i forbindelse med aktioner vedrørende internationale overførsler af varer, der svarer til de oprettede risikoprofiler og med vægt på samarbejdet med kandidatlande at udvikle toldkontrolsystemerne 10035/03 ns/lrb/ms 13

14 at opdatere og forbedre risikoprofilerne for kokainsmugling at øge beslaglæggelserne af kokain samt at identificere og i givet fald optrevle kriminelle organisationer. e. Aktionens forløb Aktionen blev udført af aktionskoordinationsenheden, som havde til huse i de spanske toldog skattemyndigheders hovedkvarter i Madrid. De nationale kontaktpunkter, som blev udpeget af hvert deltagende land, var ansvarlige for at koordinere aktionen på nationalt plan og var i kontakt med aktionskoordinationsenheden og de andre nationale kontaktpunkter. Aktionskoordinationsenheden blev assisteret af forbindelsesofficerer fra de franske, tyske, nederlandske og britiske toldmyndigheder. f. Evaluering af resultater Aktionskoordinationsenheden modtog i alt 273 varslingsmeddelelser fra de deltagende lande samt relevante efterretningssvar. På baggrund af disse varslingsmeddelelser blev der foretaget følgende fysisk kontrol eller dokumentkontrol: 44% (120) af de udvalgte forsendelser passede ind i en prioriteret profil. De andre 153 meddelelser blev defineret som andre forsendelser, der skulle kontrolleres der blev foretaget fysisk kontrol af 87% (239) af de udvalgte forsendelser. Heraf blev der foretaget fuld fysisk kontrol af 95 forsendelser (39%) og kontrol via scanner af 28 forsendelser (12%). Kun 34 udvalgte forsendelser blev underkastet dokumentkontrol. Der blev beslaglagt et parti kokain på 127 kg i Barcelona (Spanien) i en container, der ankom til byens havn den 22. maj 2002 med personlige ejendele, som var afsendt fra Buenos Aires (Argentina). Kokainen var skjult i havemøbler af sten. Der blev foretaget en kontrolleret leverance, og adressaten blev arresteret /03 ns/lrb/ms 14

15 Med hensyn til i hvilket omfang de opstillede mål blev nået, har de operative aktiviteter under aktionen skaffet oplysninger om eller bekræftet visse spørgsmål, der er af interesse for kommende aktioner i denne risikosektor MONEYPENNY II-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev koordineret af Det Forenede Kongeriges told- og skatteforvaltning. b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 6. til den 12. juni Forud for aktionen blev der afholdt en indledende briefing den december 2001 og en briefing den april 2002, samt en efterfølgende debriefing den september Europol stod for to af disse møder og Det Forenede Kongerige for ét. c. Deltagere Toldmyndighederne i følgende 12 EU-lande deltog i aktionen: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Spanien, Portugal og Det Forenede Kongerige. Det italienske Guardia di Finanza deltog også. Desuden deltog toldmyndighederne fra følgende fire kandidatlande: Cypern, Estland, Letland og Polen. Forbindelsesofficerer fra Tyskland, Italien og Nederlandene arbejdede sammen med aktionskoordinationsenhedens personale i Heathrow under aktionen /03 ns/lrb/ms 15

16 d. Mål De overordnede mål for aktionen var følgende: at vise medlemsstaternes lovgivere værdien af at have beføjelser til at afsløre og tilbageholde kontante pengebeløb og betalingsmidler hidrørende fra kriminalitet, som føres over grænserne at øge antallet af afsløringer af kontante pengebeløb og betalingsmidler hidrørende fra kriminalitet, som føres over grænserne, og dermed også forøge antallet af straffesager om (hvidvaskning af) penge at støtte strategier til begrænsning og tackling af terrorisme og organiseret kriminalitet ved at gribe ind over for den underliggende finansiering at forbedre det operationelle samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de deltagende lande at fremme og ajourføre den risikoprofil- og efterretningsbaserede identificering af bevægelser af kontante pengebeløb og betalingsmidler hidrørende fra kriminalitet. e. Aktionens forløb Aktionskoordinationsenheden blev installeret i Heathrow Lufthavn med henblik på at fremme effektiv koordinering af aktionen og udveksling af oplysninger mellem deltagerlandene. Aktionskoordinationsenheden var bemandet fra kl til (GMT) under hele aktionen og sørgede for at koordinere udvekslingen af oplysninger mellem de nationale kontrolenheder og de deltagende lande. Forbindelsesofficerer fra Tyskland, Italien og Nederlandene samarbejdede under hele aktionen med aktionskoordinationsenheden i Heathrow med henblik på at styrke det internationale arbejde. Aktionskoordinationsenheden sendte hver dag en oversigt over indberetninger og resultater til samtlige nationale kontrolenheder med henblik på at bistå deltagerne i deres målretning af aktionen /03 ns/lrb/ms 16

17 Hvert deltagerland oprettede en national kontrolenhed, som havde til opgave at afsende og modtage indberetninger og udsende efterretninger til indrejsestederne inden for enhedens ansvarsområde. Den nationale kontrolenhed koordinerede fremsendelsen af meddelelser om mistænkelig adfærd til aktionskoordinationsenheden og modtog oplysninger fra denne. I de tilfælde, hvor aktionskoordinationsenheden på grund af tidsnød ikke ville kunne modtage oplysninger i rette tid til at sende dem til et andet land, sendte de nationale kontrolenheder oplysningerne direkte til bestemmelseslandets nationale kontrolenhed med kopi til aktionskoordinationsenheden. Aktionskoordinationsenheden og de nationale kontrolenheder kommunikerede pr. fax ved at udsende meddelelser om mistænkelig adfærd (Suspect Movement Message - SMM). f. Evaluering af resultater Som led i Moneypenny II-aktionen blev der foretaget følgende beslaglæggelser, som var tilpasset aktionens mål: Aktionskoordinationsenheden modtog i alt 249 indberetninger under Moneypenny II. De forskellige valutaer, som blev afsløret eller anmeldt, udgjorde samlet et beløb på EUR. Heraf blev EUR enten beslaglagt som mistænkelige kontanter eller som bøde for manglende anmeldelse. I det samlede indgik et beløb på EUR, som blev beslaglagt hos to personer, der rejste til Dubai, og som svarede til Moneypenny IIprofilen. Der blev kun foretaget få beslaglæggelser og udstedt få bøder i havnene, men det kan tilskrives, at kun en lille procentdel af afsløringerne eller anmeldelserne fandt sted i havne. Der var ingen indberetninger af afsløringer af kontantbeløb i fragtgods under aktionen. Alle deltagerlandene og kandidatlandene samarbejdede under Moneypenny II. Nogle deltagerlande opfyldte alle mål, men i lande, der ikke har den relevante lovgivning, eller hvor der ikke blev afsløret kontantbeløb, blev målene ikke nået fuldt ud /03 ns/lrb/ms 17

18 2.5. X 2002-AKTIONEN a. Aktionskoordinator Aktionen blev tilrettelagt og koordineret af Told- og Skattestyrelsen i Danmark. b. Varighed Aktionen fandt sted fra den 10. til den 20. september Forud for den var der en præoperativ fase fra den september 2002 og efter den en postoperativ fase fra den 20. september til den 31. oktober c. Deltagere Toldmyndighederne i 13 EU-medlemsstater deltog i aktionen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige (inklusive Gibraltar, Guernsey og Jersey). Toldmyndighederne i følgende 8 kandidatlande deltog i aktionen: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien og Tyrkiet. Toldmyndighederne fra 3 tredjelande deltog i aktionen: Israel, Libanon og Norge. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) fra Europa-Kommissionen deltog også med teknisk bistand. d. Mål Der var både operative og strategiske mål for aktionen /03 ns/lrb/ms 18

19 Operative mål at identificere, overvåge og borde lystbåde og andre typer fartøjer (hovedsagelig andre skibe end handelsskibe) med en bruttotonnage på højst 1 00 tons (eller mere ved særlig mistanke), der kan bruges til smugling af narkotika og/eller andre følsomme varer (alkohol, våben, cigaretter og strategiske produkter) med henblik på beslaglæggelse af ulovlige varer at identificere og overvåge mistænkelige og følsomme fartøjer på vejen til deres bestemmelseshavn eller at standse og beslaglægge dem efter de relevante havretlige regler og bestemmelser at beslaglægge narkotika, navnlig kokain og cannabisharpiks og/eller andre følsomme varer, som transporteres til søs at udveksle oplysninger (og forbedre kvaliteten af dem) mellem de nationale kontaktpunkter og aktionskoordinationsenheden ved at anvende den virtuelle koordinationsenhed via AFISsystemet. Strategiske mål at fremme og forbedre det praktiske operative samarbejde og udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne med særlig vægt på kandidatlandene at forbedre og udvikle denne type aktion ved at fokusere på kokain, som anbefalet i Håndbogen for Fælles Toldaktioner at identificere og optrævle kriminelle organisationer at få bedre indblik i de internationale smuglerruter til søs til og inden for Den Europæiske Union /03 ns/lrb/ms 19

20 e. Aktionens forløb Aktionen blev gennemført af den koordinationsenhed, som arrangørerne af aktionen havde etableret i Aalborg i Danmark. For at fremme formidlingen af de oplysninger, der blev indsamlet under selve aktionen, som fandt sted fra den 10. til den 20. september 2002, var aktionskoordinationsenheden bemandet af en række forbindelsesofficerer fra Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Libanon, Litauen, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige. For at fremme en effektiv koordinering af aktionen og effektiv informationsudveksling mellem forbindelsesofficererne i aktionskoordinationsenheden og de nationale kontaktpunkter i deltagerlandene blev den vigtigste af de virtuelle koordinationsenheder i AFIS-systemet brugt som det primære kommunikationsredskab. Det betød, at alle observationer var tilgængelige for forbindelsesofficererne i aktionskoordinationsenheden samt for de nationale kontaktpunkter, som havde adgang til den virtuelle koordinationsenhed. Europa-Kommissionen (OLAF) havde også stillet et antal medarbejdere til rådighed for den fysiske koordinationsenhed for at sikre den nødvendige tekniske bistand. f. Evaluering af resultater Aktion X2002 førte til følgende beslaglæggelser om bord på eller i forbindelse med fartøjer, der var i overensstemmelse med aktionens mål og målsætninger: kg cannabisharpiks, 3 kg kokain, 32 liter alkohol, cigaretter, 4 våben med ammunition, kg tobak, 124 liter vin og 271 liter øl /03 ns/lrb/ms 20

21 De operative mål blev nået. Det havde vist sig nødvendigt at revidere disse operative mål for at kunne måle resultaterne. Kvaliteten af oplysningerne blev forbedret, men kan forbedres yderligere. ENDELIGE BEMÆRKNINGER: Som fastlagt i artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union er der behov for at udforme fælles handling mellem medlemsstaterne inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, for at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere. Dette mål skal nås gennem forebyggelse og bekæmpelse af alle former for kriminalitet gennem udvikling af et tættere og bedre samarbejde mellem forskellige instanser. Toldmyndighederne rolle i bekæmpelsen af svig og kriminalitet er således afgørende. I de senere år har Den Europæiske Unions toldmyndigheder afholdt møder inden for rammerne af Toldsamarbejdsgruppen, hvor de har gennemført forskellige fælles toldaktioner (FTA) - i samarbejde med andre retshåndhævende myndigheder, når der var behov for det. I arbejdet er der blevet fokuseret på forskellige risikosektorer med henblik på at øge og forbedre samarbejdet og koordineringen i forbindelse med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og gøre bekæmpelsen heraf mere effektiv. Det bør nævnes, at foruden EU-landene har flere tredjelande og internationale organisationer som regel også deltaget i aktionerne som led i deres bestræbelser på at bringe deres retshåndhævende myndigheders operative kapacitet på niveau med EU-landenes. For at rationalisere de fælles toldaktioners arbejdsmetoder fulgte vi retningslinjerne i Håndbog for Fælles Toldaktioner (7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 +COR 1 + COR 2), som også indeholder strategiske og taktiske mål for aktionerne. Der er således blevet udarbejdet en relevant plan for de aktioner, der skal gennemføres i de kommende år, og der er lagt vægt på, at fremgangsmåden skal være efterretningsstyret i stedet for blot at bygge på simple oplysninger /03 ns/lrb/ms 21

22 Det skal også fremhæves, at Kommissionens tjenestegrene har bidraget betydeligt både teknisk og finansielt til de fælles toldaktioners succes. Toldsamarbejdsgruppen er meget bevidst om, at disse aktioner er nyttige og nødvendige, og vil gøre sit yderste for at føre dem videre og således bidrage til at nå de mål, som blev fastlagt i konklusionerne fra Det Europæiske Råd både i Tammerfors og i Wien /03 ns/lrb/ms 22

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE DK Det Europæiske Politiakademi, 2011 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse Foto på forsiden: spansk politi En særlig tak til

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad

Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad ISSN 1725-5260 Aktiviteterne i Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad EUMC Årsberetning 2004/2005 1. del SALG OG ABONNEMENTER De betalingspublikationer og -produkter, som Publikationskontoret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 2 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for 2007 udarbejdet en offentlig tilgængelig årsberetning. Ligesom tidligere

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Forord Hvidvasksekretariatet

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.200 KOM(200) 28 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

Afsløring af forfalskede dokumenter på området strukturforanstaltninger En praktisk vejledning for forvaltningsmyndigheder

Afsløring af forfalskede dokumenter på området strukturforanstaltninger En praktisk vejledning for forvaltningsmyndigheder EUROPA-KOMMISSIONEN DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG (OLAF) Direktorat D Politik Enhed D 2 Bekæmpelse af svig Afsløring af forfalskede dokumenter på området strukturforanstaltninger En praktisk

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 2 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 15. januar 2009 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere