Brancheanalyse af Container Liner Shipping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheanalyse af Container Liner Shipping"

Transkript

1 Institut for Økonomi Forfattere: Bachelorafhandling Daniel Omann Gru HA-Almen 6. Semester Studienr.: Jens Knudsen Studienr.: Vejleder: Valdemar Smith Brancheanalyse af Container Liner Shipping - En branche, der træder vande Antal tegn: Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Maj 2014

2 Abstract The Container Liner Shipping Industry (CLSI) has a great impact on the world trade between continents and is therefore an important part of the world infrastructure, but since the fiscal crisis in the industry has suffered gigantic losses. This thesis will focus on analysing the underlying structures and industrial environment of the CLSI. The last decade saw strong consolidation in the industry, with the concentration measure almost tripling since 2000, which gives reason to discuss if the industry is moving toward becoming an oligopoly. In the first chapter a short description of the industry will be given and then an analysis of the degree of differentiation that exists in CLSI will be done, which will provide the overall groundwork for the further analysis. Furthermore the type of competition will be stated based on theory and practical examples. To give a description of how CLSI is affected by external factors a PESTEL analysis will be applied in chapter two where an analysis of the macroeconomic factors that influence CLSI is outlined to give an overview of the sensitivity of the industry. To answer the question whether basic theories of mergers, strategic alliances and cartels can be applied to CLSI, the thesis will review existing literature and evaluate future trends in the industry. The theory used has its limitations and these limitations will be assessed in relation to the current and future situation in CLSI. To evaluate the overall attractiveness of the industry Porters Five Forces will be applied. Both the current and future aspect will be elaborated to create a more dynamic view of Porters Five Forces where a holistic view will be applied to show the connection between the five forces, which is essential when applying the framework. An important part of the overall analysis is how the industry is affected by strategic alliances and their actual motives. Finally the thesis conclusions will be put in perspective to the airline industry, which has several attributes identical with CLSI. This is done to show whether the thesis analysis and assessments can be applied to other industries or if it is specific to one industry.

3 The thesis finds that the competition in CLSI is characterized by intense price competition where the development in the number of mergers and strategic alliances increase as a consequence. In the long run price competition will be replaced by higher prices and a greater opportunity striding from differentiation between companies. However the aspect of strategic alliances and their actual motives will have a great impact on the future development in CLSI.

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Definitioner Metodologi Struktur Data og empiri Kildekritik Videnskabelige artikler Lærebøger Nyhedsartikler Definition af branchen Heterogent eller homogent produkt Koncentrationsmål n-firm concentration ratio Herfindahl-Hirschman indekset (HHI) Mobilitets indeks Konkurrencemål set i et allianceperspektiv Konkurrenceformen Monopolistisk konkurrence Oligopol Bertrand Barometrisk prislederskab Cournot s duopoly model Konkurrenceformen i branchen PESTEL analyse Politiske faktorer Økonomiske faktorer Sociologiske faktorer Miljømæssige faktorer Teknologiske faktorer Lovgivningsmæssige faktorer Vurdering af de makroøkonomiske faktorers betydning for branchen Strategisk konkurrenceform Strategiske Alliancer Motiver for alliance Skjulte motiver Stordriftsfordele Markedsmagt Ændring af markedsstruktur Succesfaktorer for alliancer Er strategiske alliancer fremtiden i CLSI? Kartel Kartelfremmende elementer Høj sælger markedskoncentration Ens omkostninger... 34

5 Homogene produkter og standardisering Adgangsbarrierer Kartelstabilitet Overvågning og opdagelse af snyd og dertilhørende sanktioner Free-Rider problematikken Karteller i CLSI? Fusioner Motiver for horisontale fusioner Markedsmagt Koncentrationsgrad Adgangsforhold i CLSI Markedsefterspørgsel Teknologiudviklingen Omkostningsbesparelse Stordriftsfordele Grundlag for fusioner i CLSI? Porters Five Forces Kritik af Porters Five Forces Nuværende trussel fra nye indtrængere Fremtidig trussel fra nye indtrængere Kundernes nuværende forhandlingsstyrke Kundernes fremtidige forhandlingsstyrke Nuværende trussel fra substitutter Fremtidig trussel fra substitutter Leverandørernes nuværende forhandlingsstyrke Skibsværfter Havne Bunkers Leverandørernes fremtidige forhandlingsstyrke Skibsværfter Havne Bunkers Den nuværende rivalisering i CLSI Konkurrenceintensiteten Unfair konkurrence Væksten i branchen Prisen som beslutningsparameter Den fremtidige rivalisering i CLSI Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag 5 Direkte links til online nyhedsartikler... 79

6 1 Indledning Container Line Shipping Industry (CLSI) kan med rette anses som værende én af verdens vigtigste brancher. Foruden at agere bindeled mellem verdens producenter og forbrugere, fragtede CLSI i ,7 % af verdens samhandel (Lawrence et al., 2012), men på trods af branchens størrelse og høje omsætning har overskud alligevel været en sjældenhed i de seneste år, og dette kan henledes til flere ting. Som international opererende branche er det ikke blot interne strategiske valg, der påvirker rederiernes performance men ligeledes makroøkonomiske faktorer. Dette eksemplificeres bl.a. ved, at efterspørgslen i branchen historisk set har korreleret positivt med verdens samlede bruttonationalprodukt, hvor lav- og højkonjunkturer har haft direkte indvirkning på rederiernes bundlinjer. Den øgede globalisering har derfor gavnet CLSI under det økonomiske opsving, men da finanskrisen ramte i 2007, blev CLSI hårdt ramt. Under 00 erne hvor verdensøkonomien var på sit højeste, investerede rederierne massivt i skibe, så den øgede efterspørgsel kunne tilfredsstilles. Med en forventet leveringstid på 2-3 år, var investeringerne derfor i en forventning om, at det økonomiske opsving ville fortsætte, så da verdensrecessionen ramte i 2007, blev de fyldte ordrebøger startskuddet til en branche med overkapacitet og efterfølgende priskrige. Hvad der gør situationen endnu mere kompleks er, at der i CLSI i de seneste år har været en klar tendens imod investeringer i højkapacitetsskibe for at opnå dertilhørende omkostningsfordele. Problemet er bare, at verdens efterspørgsel ikke er steget i tilsvarende grad, og at ingen af rederierne har formået at koordinere et fælles udtræk af kapaciteten, således at udbuddet har tilpasset sig efterspørgselen. Det har derfor efterladt CLSI med store udfordringer og enorm hård konkurrence, hvilket har medført et paradigmeskift i branchen, hvor hovedparten af de største rederier enten har fusioneret eller organiseret sig i alliancer for at koordinere sejladserne med mål om at reducere de halvtomme skibe. Side 1 af 83

7 At CLSI tidligere har været under mistanke for konkurrenceforvridende adfærd, gør blot branchen endnu mere interessant, da det ikke blot er fusion- og allianceperspektivet, der finder relevans, men ligeledes i hvilken grad kartelpotentialet eksisterer. Med den nylige accept af P3 alliancen sidder verdens tre største alliancer på 75% 1 af markedsandelene, og dette efterlader CLSI i en interessant situation fremadrettet. For selvom det officielle formål med P3-, G6- og CKYHE-alliancen er fælleskoordinering af sejladser, er det ikke utænkeligt, at alliancerne vil bruge deres fælles magt overfor konkurrenter, kunder og leverandører på sigt. Denne øgede magt har derfor stor betydning for CLSI som branche og dens interessenter, og det er netop denne magt sammenholdt med de makroøkonomiske faktorer, der vil være omdrejningspunktet for den kommende rapport. Derfor vil det være interessant at undersøge, hvordan konkurrencesituationen er i øjeblikket i CLSI, samt i hvilken retning konkurrencesituationen vil udvikle sig på sigt med hensyntagen til de makroøkonomiske faktorer og de nuværende tendenser. 1.1 Problemformulering På baggrund af overstående er rapportens problemformulering derfor følgende: Der ønskes en overordnet belysning af konkurrencesituationen i CLSI. Hvoraf følgende underspørgsmål vil blive belyst. Hvilken konkurrenceform hersker der i CLSI? Hvordan påvirker de makroøkonomiske faktorer CLSI? Hvorfor opstår strategiske alliancer i CLSI? Er det grobund for karteldannelse i CLSI? Hvordan er den nuværende konkurrencesituation i CLSI, og hvordan kan strategiske alliancer tænkes at påvirke konkurrencesituationen? Hvordan kan CLSI tænkes at udvikle sig de næste 5-10 år? 1 Bilag 3 Side 2 af 83

8 1.2 Afgrænsning Da der udelukkende ønskes en analyse af CLSI og strategierne heri, afgrænses der fra at lave en dybdegående analyse omkring muligheden for at integrere havne, terminaler, landdistribution og andre elementer i forsyningskæden, selvom eksempelvis Mærsk har benyttet sig af denne vertikale strategi. Dermed er det primært horisontale operationer, der vil blive belyst. Der afgrænses ligeledes fra at diskutere tankers, tørlast skibe og bulk skibe, hvorfor rapporten udelukkende beskæftiger sig med container fragt. Da P3-alliancen bidrager til en stor del af opgaven, antages den som værende godkendt på trods af manglende accept fra Kina og EU. På trods af de mange rederier afgrænses der til kun at berøre de største aktører, hvor medlemmerne af de tre store alliancer P3, G6 og CKYHE vil være de hyppigst anvendte. Disse fjorten rederier er alle i blandt verdens 20 største rederier. Dog vil P3-alliancen og Mærsk være de oftest anvendte eksempler, da kildematerialet både af sproglige og økonomiske årsager har været det mest tilgængelige. Da der ikke er fundet information om tidligere karteller i CLSI, afgrænses der derfor fra at diskutere spilteori i afsnit 7.2. Havne, skibsværfter, bunkerbranchen, flytransport, lastbiltransport vil blive berørt i afsnit 8, men der afgrænses fra at lave en dybdegående analyse af disse branche. 1.3 Definitioner Cgt (Compensated Gross Tonnage): Måleenhed for skibsbygningskapaciteten TEU (Twenty-foot equivalent unit): Én TEU svarer til en 20 fods standardcontainer MINT-landene: Mexico, Indonesien, Nigeria og Tyrkiet 2 Metodologi Rapporten har taget en praktisk vinkel ud fra relevant teori. Der har været et ønske om at analysere væsentlige elementer, da disse samlet set former strukturen i CLSI. Der er dermed anvendt en overvejende analytisk tilgang til denne rapport. 2.1 Struktur Der er lagt fokus på at skabe konsensus igennem rapporten, således at redegørelser og konklusioner kan bruges aktivt i den videre analyse/vurdering, der vil fremgå ved henvisning til afsnitsnumre. Side 3 af 83

9 I første del vil en kort beskrivelse af branchen, produktet og koncentrationsmålene finde sted. Derefter følger en analyse og vurdering af den nuværende og fremtidige konkurrenceform i CLSI. Efterfølgende vil en analyse af branchens makroøkonomiske variable anvendes for at vurdere, hvordan disse påvirker CLSI og virksomhedernes strategiske valg. Det vil ligeledes skabe et grundlag for de efterfølgende afsnit, hvor det første vil være en analyse og vurdering af, hvorledes fundamentet for strategiske alliancer, karteller og fusioner er til stede i CLSI i øjeblikket og fremadrettet. Herefter kommer rapportens største afsnit, hvor Porters Five Forces vil anvendes til at vurdere attraktiviteten af CLSI i et øjebliksbillede, men samtidig også vurdere hvordan attraktiviteten kan tænkes at være om 5-10 år. Nogle ville argumentere for, at Porter Five Forces er et analyseværktøj til at belyse den nuværende attraktivitet, men denne kritik imødekommer rapporten ved at eliminere det statiske element, da det fremtidige perspektiv ligeledes inddrages, således at modellen får et vurderende præg. Slutteligt inddrages der en perspektivering til at vurdere, om CLSI er unik, eller om der findes andre brancher, der står med samme struktur og udfordringer. 3 Data og empiri Da rapporten ikke har foretaget kvalitativ dataindsamling er afhængigheden af sekundære kilder stor, hvorfor der løbende har været en kildekritik af det indsamlede data. 3.1 Kildekritik Der er anvendt en lang række af kilder i denne rapport, hvilket skyldes, at opgaven er af praktisk karakter. Derfor har kildesøgning været en vigtig del af denne opgave, hvilket har resulteret i, at der er en del datamateriale, der ikke er fundet tilstrækkelig troværdigt til at inddrage i rapporten. 3.2 Videnskabelige artikler De videnskabelige artikler, der bliver anvendt i denne rapport er primære kilder. Det antages, at prædikatet videnskabelig artikel sikrer en høj validitet igennem, at forfatterne har en høj viden på området og dermed fremstår som eksperter. Dog skal man have aspektet med, at disse forfattere kan være subjektive i deres artikler betydende, at deres holdninger inddrages i de videnskabelige artikler. Da de videnskabelige artikler indenfor området rapporten beskæftiger sig med, ikke er revolutionerende i forhold til den eksisterende teori, anses dette ikke som værende et problem. Side 4 af 83

10 3.3 Lærebøger Der er i denne rapport anvendt en række lærebøger, som bliver anvendt på højere læreanstalter, og må derfor antages som værende troværdige, da de teorier, der bliver beskrevet, i mange internationale kredse er anerkendte. Derfor godtages lærebøgernes teorier, ligesom der heller ikke betvivles, at lærebøgerne har modificeret objektive teorier til subjektive. 3.4 Nyhedsartikler I denne rapport er der anvendt en lang række artikler fra diverse netmedier, hvor i særdeleshed Shippingwatch er blevet anvendt. Størstedelen af Shippingwatch artikler er sekundær data, men refererer til analyser, der er blevet foretaget af internationalt anerkendte analysebureauer såsom Fitch, Alphaliner, Allianz, m.m., hvor alle anses som værende valide, da de hver især har en høj troværdighed inden for deres respektive felt. Foruden Shippingwatch er der også anvendt andre nyhedsartikler fra medier, som ligeledes anses som værende troværdige, da nyhedsmedier normalt har en objektiv tilgang til journalistik. 4 Definition af branchen Container transport med skib kan defineres som den service, der omhandler transport af varer især på oversøiske ruter. Rederierne transporterer ca. 60 % af alle internationalt transporterede varer, hvilket kunne indikere en branche med fornuftige overskud som følge af den høje efterspørgsel. Dette er dog ikke tilfældet, hvor det kun er de største aktører som Mærsk og CMA CGM Group (CMA CGM), der har formået at skabe overskud (Ritzau Finans 2014c). Dette har været det generelle billede siden finanskrisen startede i , hvilket bl.a. afledte et samlet brancheunderskud i 2009 på 32 milliarder USD ifølge Drewry (AktieUgeBrevet 2009). CLSI udgøres af mange virksomheder, men der eksisterer ikke nogen reel markedsleder 2, hvor Mærsk som det største selskab havde 15,4 % af markedsandelene i marts 2014 tæt forfulgt af MSC med 14,1 %. Dette kan være en indikation af en branche, hvor ingen virksomhed har formået at være dominerende og dermed en branche præget af hård konkurrence. Samtidig består CLSI af tre store alliancer, P3, G6, CKYHE, hvor P3-alliancen dog venter på godkendelse af de europæiske og asiatiske konkurrencemyndigheder. P3-alliancen består af de tre største virksomheder i branchen Mærsk, Mediterranean Shipping Company (MSC) og CMA CGM, der alle er europæiske virksomheder. Disse besidder tilsammen 2 Bilag 3 Side 5 af 83

11 ca. 39 % af den samlet markedsandel 3, og vil udgøre 46 % af kapaciteten på den store rute mellem Asien og Europa (Andersen 2013b). Den anden alliance CKYHE er en ren asiatisk alliance, der består af COSCO Group (COSCO), K- Line, Yang Ming, Hanjin Shipping og Evergreen Line, der hovedsagligt vil operere på Asien- Europa ruten. Samlet har alliancen en markedsandel på 17,6 % i marts Den sidste alliance er G6, hvor de deltagende virksomheder er American President Lines (APL), Hapaq Lloyd, Hyundai Merchant Marine (HMM), Mitsui (MOL), Nippon Yusen Kaisha Line (NYK), Orient Overseas Container Line (OOCL). Disse seks medlemmer sidder på ca. 19% af det samlede marked 5 og har fokus på Asien-Europa ruterne (Hapag-Lloyd 2012), men har som modsvar til P3 ansøgt om godkendelse på ruterne fra Asien til den amerikanske vestkyst og de transatlantiske ruter til Europa (Maritime Danmark 2013a). Hvad der er værd at bemærke er, at samtlige fjorten rederier, der indgår i en af de tre ovennævnte alliancer, alle er at finde i top 20 over største virksomheder, og deres ageren sandsynligvis vil forplante sig i resten af CLSI. 4.1 Heterogent eller homogent produkt Da container transporten både er uhåndgribelig og ikke kan opbevares, bør det reelt anses som værende en service. Men da rapportens anvendte teorier og modeller i terminologien bruger produkter begrebsmæssigt, antages container transporten fremadrettet som værende et produkt, således at terminologien er konsistent med det teoretiske felt. For senere at kunne vurdere hvilken konkurrenceform, der hersker i CLSI, er det relevant at diskutere hvorvidt container transport med skib er et hetero- eller homogent produkt. Fortalerne for heterogene produkter vil argumentere for, at mulighederne for at differentiere sig gør sig gældende i form af forskellige leveringstider, services og pålidelighed, og ville nævne Mærsk som et eksempel på dette. Netop Mærsk har historisk haft en perception af, at deres produkt har adskilt sig fra konkurrenternes. På trods af opgavens afgrænsning til kun at omhandle søtransport, bør Daily Maersk stadig nævnes som et eksempel på dette, da essensen her er garanterede leveringstider for den totale transport en service, der bl.a. er mulig grundet Mærsks strategi omkring vertikal 3 Bilag 3 4 Bilag 3 5 Bilag 3 Side 6 af 83

12 integration. Ydermere gør Mærsk Line det klart, at servicen er et vigtigt punkt til at differentiere dem selv fra konkurrenterne (Maersk Line 2013). Ét af de strategiske elementer i Daily Maersk er rettidig levering, hvilket dog ikke lader til at have haft den ønskede effekt, da pålideligheden i branchen er på et historisk lavpunkt. Dette tydeliggøres af Daily Maersks erklærede mål om en pålidelighed på 98% (Maersk Line 2012) på ingen måde imødekommes af realiteterne, hvor Mærsk på trods af at være det andet mest pålidelige rederi, kun formåede at have en pålidelighed på 79,5% i februar 2014 (Kristiansen 2014b). Dermed har effekten af Daily Maersk på ingen måde levet op til forventningerne, hvilket indikerer, at muligheden for at differentiere sig på serviceparametrene i øjeblikket er begrænset. Dette bakkes op af shipping analytiker Lars Jensen (Østergaard 2013), der nævner, at den gængse opfattelse i branchen bevæger sig imod, at produktet, der tilbydes, går mere mod et samlebåndsprodukt. Selvom Mærsk Line argumenterer for, at deres service adskiller sig fra konkurrenternes, kan noget tyde på, at de har anerkendt udviklingen i branchen. Således nævner de selv, at de ønsker at være omkostningsleder (Maersk Line 2013), dog med fokus på en god service. Dette fjerner stadig ikke fokus fra, at der i den officielle udmelding er en erkendelse af, at prisen for slutproduktet lader til at være det overvejende argument i købsbeslutningen i branchen. Overstående er dog et øjebliksbillede. Hvad der kan diskuteres, er tidsperspektivet og nye økonomiske tider, hvor det ikke er utænkeligt, at kunder eksempelvis vil stille højere krav til leveringstider og pålidelighed under højkonjunkturer. Lars Jensen indikerer, at der tidligere har været tale om et heterogent produkt, men på grund af de dårligere tider, bliver rederierne nødt til at tilbyde et standardiseret produkt - dermed kan container transporten med tiden skifte tilbage til at blive endnu mere heterogent. På trods af forskellige muligheder for at differentiere sig ved hjælp af transporttid og pålidelighed er konklusionen for den videre analyse, at transporten fra havn til havn i øjeblikket handles som et homogent produkt dog med en lille grad af differentiering. Side 7 af 83

13 4.2 Koncentrationsmål Når konkurrenceformen i en given branche skal vurderes, er salgskoncentrationsmålene interessante. Der findes en lang række af koncentrationsmål, men især to koncentrationsmål er nemme at fortolke og beregne i praksis. Disse giver et praj om, hvilken konkurrenceform der hersker i branchen, og vil derfor blive anvendt i vores senere analyser n-firm concentration ratio Koncentrationsmålet n-firm concentration ratio (CR n ) måler markedsandelen for branchen ud fra de n største virksomheder med følgende formel (Lipczynski et al., 2009):! CR n =!!! S! Hvor S i er virksomhed i s markedsandel. Da det normalvis er de fire største virksomheders markedsandel, der anvendes, vil dette også være udgangspunktet i denne opgave. Når CR 4 anvendes, pointerer Stephen Martin (Sys 2009), at virksomheder, der opererer i en branche med en CR 4 ratio på 40% eller over, bør være opmærksomme på hinanden, da sådanne brancher kan tendere som værende oligopoler. Dette er interessant, eftersom CR 4 ratioen for CLSI i 2010 lå på 41,1% 6, og i 2014 er steget til 43,6% 7, hvor de 4 største virksomheder er APM-Maersk, MSC, CMA CGM Group og Evergreen Line. En CR 4 på 43,6 % indikerer derfor ifølge Martin en branche med oligopolistiske tendenser, og hvad der er endnu mere interessant, er udviklingen siden år 2000, hvor CR 4 var 23,66% og siden er steget hvert år (Sys 2009). Tendensen er derfor entydig; de fire største virksomheder og dermed også koncentrationen er blevet større, hvilket betyder, at markedsformen i CLSI lader til at gå imod en oligopol-lignende tilstand. CR 4 -målet har også sine begrænsninger, da dette ignorerer de indbyrdes forhold i mellem virksomhederne. Dette er problematisk i forhold til Sys artikel, da CR 4 målet ikke fortæller om fordelingen af markedsandele iblandt de fire største virksomheder, og der dermed ikke kan konkluderes, om den højere koncentration i de sidste 14 år skyldes fusioner eller organisk vækst. 6 Bilag 1 7 Bilag 3 Side 8 af 83

14 4.2.2 Herfindahl-Hirschman indekset (HHI) Et andet koncentrationsmål der kan være med til at afdække konkurrenceformen i branchen, og som løser noget af problemet med de indbyrdes forhold, er HHI, hvor følgende formel anvendes (Lipczynski et al., 2009):!! HHI = S!!!! Ifølge Shepherd (1999) kan ovenstående formel dog reformuleres, så den kan anvendes i en mere praktisk tilgang, hvor der samtidig gives nogle fortolkningsmæssige værdier, der giver en indikation for koncentrationen i branchen:!! HHI = S!!!! * I begge ovenstående formler refererer S!! til markedsandelene for hver virksomhed kvadreret. CR 4 og HHI er beregnet ud fra oversigten over de 100 største virksomheder, og hvad der er værd at bemærke er, at små markedsandele kvadreres ud, når markedsandelen defineres som mellem 0-1. Forskellen imellem de to ovenstående formler er, at de summerede kvadrerede markedsandele multipliceres med , hvilket skyldes, at det giver en bedre mulighed for fortolkning. Et HHI under betyder, at branchen kan betragtes som værende ukoncentreret, mens et HHI mellem og er udtryk for en mere koncentreret branche. Slutteligt indikerer et indeks over 1800 en højt koncentreret branche (Shepherd 1999). HHI er steget fra 647,43 i år 2010 til 685,54 i år Ydermere er udviklingen ifølge Sys (2009) endnu mere udtalt, når tidshorisonten er , hvor HHI er steget fra 252,21 i år 2000 til 575,15 i år Tendensen er dermed klar - selvom branchen kan betegnes som ukoncentreret, bevæger den sig imod en højere koncentration. Ifølge Sys (2009) kan en branche, hvor CR 4 er imellem 25 % og 60 %, og HHI er under 1.000, betegnes som loose oligopoly, hvilket svarer til en let koncentreret branche. Disse betingelser gør sig begge gældende for CLSI, og da udviklingen samtidig har været stigende, konkluderes det, at konkurrenceformen er loose oligopoly, men hvor tendensen viser en branche, der samlet går imod et oligopol. 8 Bilag 1 & 3 Side 9 af 83

15 4.2.3 Mobilitets indeks Mobilitetsindekset måler forskydningerne i markedsandelene i en given branche for en given periode, og betragtes som et godt mål til at vurdere konkurrenceintensiteten. Formlen ser således ud (Sys 2009) :! II = S!,! S!,!!!!!! S i,t angiver markedsandelen i tidspunkt t, mens S i,t-1 angiver markedsandelen i den foregående periode. De numeriske ændringer summeres derefter over alle virksomheder i branchen, og desto tættere indekset nærmer sig nul desto mere stabil konkurrence. I relation til CLSI er det kun fundet relevant at analysere de tyve største virksomheders skiftende markedsandele, da markedsandelenes lave størrelse udenfor top 20 ikke har nogle signifikant påvirkning på resultatet og den endelige konklusion. Af mobilitetsindekset kan det ses 9, at ændringerne i markedsandelene er højest i perioderne og , hvor der i begge perioder var et skift på omkring 8 % - dette indikerer en branche med stabile forskydninger i markedsandelene. Ifølge Sys (2009) var tendensen den samme i perioden , hvor mobilitetsindekset lå på nogenlunde samme niveau. 4.3 Konkurrencemål set i et allianceperspektiv Overstående CR 4, HHI og mobilitetsindeks er baserede på koncentrationsmål for den enkelte virksomheds markedsandel. Betragter man derimod branchen i alliance perspektiv, er svaret dog mere entydigt, da 75 % af markedsandelene i 2014 tilhørte de deltagende virksomheder i de tre største alliancer P3, G6 og CKYHE. Dette henleder ikke blot tankerne til oligopol, men giver også næring til diskussionen om, hvorvidt der er nuværende og fremtidige konkurrenceproblemer i branchen. 5 Konkurrenceformen CLSI er nu vurderet ud fra koncentrationsmålene, men der er andre faktorer, der er værd at undersøge, når konkurrenceformen skal vurderes. 9 Bilag 2 Side 10 af 83

16 I blandt flere definitioner, beskriver Martin Stopford CLSI således: A fixed itinerary, inclusion in a regular service and the obligation to accept cargo from all comers and to sail, whether filled or not, on a date fixed by published schedule are what distinguishes the liner from the tramp (Sys 2009, s. 260) Hvad der i særdeleshed er interessant i denne definition, er den midterste markerede passage, som beskriver branchens nuværende problem. Branchen er enorm konjunkturfølsom (Yang et al., 2011), da den eksisterer på baggrund af verdens samhandel. For at kunne tilfredsstille den høje efterspørgsel under højkonjunkturen i 00 erne, blev der fra rederiernes side investeret massivt i nye skibe, hvilket efterfølgende har sat sine tydelige spor i form af overkapacitet og ratekrige (Hand 2014). Denne udvikling er interessant, når markedsformen for branchen skal bestemmes, da den både kan anskues fra et virksomhed og alliance perspektiv. Neoklassisk teori deler markedsstrukturen op i fire former nemlig fuldkommen konkurrence, monopol, oligopol samt monopolistisk konkurrence (Lipczynski et al., 2009), hvor de to sidstnævnte betegnes som imperfekt konkurrence, og er interessante for den videre analyse. 5.1 Monopolistisk konkurrence Monopolistisk konkurrence forudsætter et stort antal af atomistiske købere og sælgere, ingen adgang- og exitbarriere, differentierede produkter der dog bliver opfattet nogenlunde ens, ikkefastlåst geografiske markeder samt profitmaksimerende virksomheder (Lipczynski et al., 2009). For denne konkurrenceform kan stort set alle forudsætningerne anses som værende opfyldt, men der er dog ét væsentligt brud på forudsætningerne i CLSI. Der eksisterer enormt høje adgangsbarrierer. Stordriftsfordele bliver mere udtalt i branchen, hvor virksomhederne har en klar tendens til at bestille større skibe. Heung-A Shipping er eksempelvis eneste virksomhed i branchen, der har bestilt skibe, som gennemsnitligt er mindre end deres nuværende flåde 10. For resten af rederierne gør det sig gældende, at skibene i ordrebøgerne gennemsnitligt har højere kapacitet end deres nuværende flåde, hvor branchens gennemsnitlige øgning er 214 % 11. Dette kræver selvsagt 10 Bilag 4 11 Bilag 4 Side 11 af 83

17 kapitalmæssigt større investering. Hvad der i særdeleshed er interessant, er top 20 s nye flåder, som stort set alle har en gennemsnitlig TEU på over en klar indikation på, at der satses på større skibe og dermed lavere enhedsomkostninger per transporterede container. Dette kan give de nuværende virksomheder omkostningsfordele i forhold til mulige indtrængere en betydelig adgangsbarriere i en branche, hvor prisen er et afgørende parameter for kunden. Dette betydningsfulde brud på forudsætningerne samt de flyttede markedsandele og større koncentration de sidste ti år jf. afsnit 4.2 betyder, at den monopolistiske konkurrenceform antages som værende ikke ideel til den videre analyse af den nuværende konkurrenceform, hvorfor oligopolistisk konkurrence inddrages. 5.2 Oligopol Jf. afsnit kan konkurrenceformen betegnes som loose oligopoly. Når der hersker oligopol lignende tilstande i en branche, er der to overordnede måder at konkurrere på, hhv. pris- og mængdekonkurrence. Nedenunder vil de forskellige former for konkurrence blive beskrevet for derefter at vurdere, om der hersker pris- eller mængdekonkurrence i CLSI Bertrand Bertrand-modellen fokuserer på prisen, da Bertrand mente, at prisen er den vigtigste beslutningsvariabel for de fleste virksomheder (Lipczynski et al., 2009). Kort fortalt sætter hver virksomhed deres egen pris i denne model, og sælger derefter så meget de kan til den givne pris. Bertrand er dog blevet kritiseret for modellens udgangspunkt, idet skeptikere mener, at det er mængden, der reelt fastsætter prisen (Pindyck, Rubinfeld 2009), hvilket er klassisk Cournot teori. I en perfekt Bertrand-konkurrence er der en række forudsætninger, der skal være til stede, og disse vil blive diskuteret i relation til CLSI. Bertrand angiver, at markedet skal være et duopol, og må derfor kun bestå af to virksomheder, hvilket ikke er tilfældet i CLSI. At finde en branche, der opfylder denne forudsætning, hører dog til sjældenhederne, og derfor anses dette ikke for at være et betydeligt forudsætningsbrud. Derudover skal der være høje adgangsbarrierer. Jf. afsnit 5.1 er adgangsbarriererne høje i CLSI, men derudover eksisterer der også strategiske adgangsbarrierer i form af individuelle havneaftaler, netværk til kunder m.m., hvor havnene i særdeleshed er centrale, da disse står for på- og aflæsning Side 12 af 83

18 af skibene, hvor eksempelvis Mærsk har været aggressiv med opkøb i bl.a. Georgien (IFU), som anses som værende en strategisk vigtig havn i et højvækst land. Samtidig skal produkterne være homogene, hvilket er et minimalt forudsætningsbrud, da produktet må betegnes som homogent med en lille grad af differentiering jf. afsnit 4.1. Ydermere forudsætter Bertrand, at der ikke må være transaktions- eller søgeomkostninger for kunderne, hvilket principielt aldrig er gældende. Disse omkostninger antages dog at være af så lav størrelse relativt til den egentlige pris for containertransporten, at der ikke eksisterer et betydeligt forudsætningsbrud. Ifølge Bertrand skal der eksistere Non-Cooperative Competition, hvilket betyder, at der indbyrdes blandt branchens aktører, ikke må være nogen indbyrdes forståelse for, hvordan prisfastsættelsen finder sted, da dette ellers ville kunne bekæmpe den rene priskonkurrence. Denne forudsætning er mere tvivlsom, da virksomhederne prøver at påvirke hinanden på fastsættelse af prisen i form af koordinerede rateforhøjelser, eksemplificeret ved at Mærsk, COSCO og Hapag-Lloyd i august 2012 hævede prisen per tyvefodscontainer på samme rute (Aktiefokus 2012a). Ydermere bidrager strategiske alliancer også til dette forudsætningsbrud, da det kunne tænkes, at der eksisterer en grad af samarbejde i alliancerne. Dette vil dog blive berørt mere dybdegående i afsnit En forudsætning, der kan antages som opfyldt i CLSI er, at virksomheder agerer på prisen. At dette er praksis i branchen, er eksemplificeret i form af, at virksomhederne melder priser ud for en fremtidig periode på forhånd. Dette minder dog om barometrisk prislederskab, som vil blive behandlet i afsnit Den sidste forudsætning, hvor der dog foreligger et væsentligt forudsætningsbrud er, at virksomhederne skal have samme omkostninger, og at der ingen kapacitetsbegrænsninger er. Da en stor del af enhedsomkostningerne kan allokeres til brændstofforbrug, og der samtidig er en direkte korrelation mellem skibsstørrelse og effektivitet, er dette problematisk. Tendensen i branchen er investeringer i større og mere effektive skibe, og da de største rederier har mere kapital, kan de investere i større skibe. Dette ses bl.a. ved, at Mærsks nye Triple-E skibe har en gennemsnitlig TEU kapacitet på lidt over , og bruger 35 % mindre brændstof end deres Side 13 af 83

19 tidligere TEU skibe (Raun 2013). Dette betyder selvsagt, at virksomheder, der investerer i større skibe, opnår lavere enhedsomkostninger, og at omkostningsstrukturen derfor ikke kan sammenlignes med andre aktører i branchen. Samtidig er 44 % af omkostningerne ved en skibstransport lønninger i forbindelse med sejladsen (Viskinde 2014), og da lønpolitikken og lønmulighederne givetvis ikke er ens på tværs af virksomhederne, medvirker dette også til, at denne forudsætning ikke er opfyldt. Der foreligger altså forudsætningsbrud præcis ligesom monopolistisk konkurrence. Disse forudsætningsbrud er dog af forskellig størrelse, hvor eksempelvis forudsætningen om kun to virksomheder i praksis er meget sjælden, og derfor bør disse forudsætninger kun være en vejledning for, om der hersker Bertrand-konkurrence. Figur 1: Viser markedsligevægt ved Bertrand konkurrence (Lipczynski et al., 2009) Figur 1 illustrerer, hvad ligevægten i Bertrand-konkurrence bliver, og til dette antages det, at de to virksomheder fastsætter deres pris simultant (Lipczynski et al., 2009). Dog fremkommer ligevægtsmængden og ligevægtsprisen ved, at de to virksomheder prisfastsætter deres individuelle pris ved at tænkte sekventielt i forhold til deres konkurrenter. Fremgangsmåden for denne teoretiske ligevægt lader også til at være gældende i praksis, da virksomhederne i CLSI løbende justerer priserne efter hinanden. Initialt starter virksomhed A med at melde en pris ud, der svarer til monopolprisen. Dernæst sætter virksomhed B deres pris lige under virksomhed A. Dette træk skyldes, at virksomhed B ønsker at tage hele markedet, der grundet homogene produkter udelukkende handler på prisen, og dermed Side 14 af 83

20 skifter til virksomhed B. Herefter fastsætter virksomhed A sin pris lige under B. Dette fortsætter, indtil prisen (P c ) er lig med marginalomkostningerne for A og B, MC A og MC b, hvor ingen af virksomhederne har incitament til at underbyde den anden virksomhed. Til sidst vil virksomhederne dele mængden imellem sig til denne pris med mængden 0,5Q c til hver virksomhed. Dette er naturligvis langt fra tilfældet i CLSI, hvilket skyldes forudsætningsbrudene, der ikke påvirker diskussionen om, at prisfastsættelsen kan minde om Bertrand konkurrence. Ifølge Alix et. al (1999) er der problemer med at fylde kapaciteten op, konkurrencen er enorm intensiv og usikker, og der kræves høje investeringer, og netop disse faktorer kan tyde på, at der er Bertrand lignende konkurrence i øjeblikket. Anskues høj konkurrenceintensitet og usikkerhed fra et operationelt niveau, betyder det netop, at prisen bliver fastsat tæt på den enkelte virksomheds marginale omkostninger, og når dette sammenkobles med overkapacitet i branchen og høje adgangsbarrierer, ligner det på mange måde en Bertrand-konkurrence. Jf. afsnit 4.1 lader kundernes præferencer til at afhænge af de økonomiske tider, hvor prisen i højkonjunkturer ikke er det eneste parameter, der kan skrues på. Dermed udfordres antagelsen om homogene produkter i Bertrand modellen betydeligt, hvilket bringer Bertrands model omhandlende differentierede produkter i spil samt implikationerne af dette. Denne model tager udgangspunkt i en efterspørgselskurve, der individuel er mere uelastisk, hvor en virksomheds forøgelse af prisen ikke resulterer i samme salgsreduktion som ved en elastisk efterspørgselskurve, men derimod afspejler den enkelte kundes præferencer (Martin 1994). Da der som tidligere skrevet i øjeblikket hovedsagligt konkurreres på prisen i CLSI, og de enkelte rederier givetvis ville kunne have opretholdt en høj pris uden at tabe for meget af deres salg, hvis produktet havde været heterogent, har denne rapport dog udelukkende valgt at benytte Bertrands model for homogene produkter Barometrisk prislederskab En anden form for oligopol er prislederskab, hvor virksomhederne ændrer priser parallelt med hinanden. Der skelnes normalvis mellem dominant prislederskab og barometrisk prislederskab, hvor prisen ved dominant prislederskab kun bliver sat af én virksomhed, hvorefter de andre virksomheder følger med. Dette er ikke tilfældet i CLSI, hvorfor relevansen synes højest for barometrisk prislederskab. Den normale praksis i CLSI når der ageres som barometrisk prisleder, er offentligt at melde rateforhøjelser eller nedsættelser ud eksemplificeret ved nedenstående annoncering fra det tyske rederi Hapag-Lloyd: Side 15 af 83

21 Det tyske rederi Hapag-Lloyd varsler en generel rateforhøjelse på containerfragt fra Østasien, Indien og Mellemøsten til den sydamerikanske østkyst. Rateforhøjelsen er på 750 dollar per 20 fods container (TEU), og den implementeres per 1. september. (Ritzau Finans 2013b) Overstående meddelelse har til formål at forsøge at hæve rateprisen på containerfragt, og kunne principielt være kommet fra hvilken som helst aktør i CLSI, da udmeldinger i et barometrisk prislederskab ikke er relateret til én virksomhed eller dens størrelse. Derimod skifter lederskabet, hvis den udmeldende virksomhed ikke lykkes med at fastsætte den rigtige fremtidige pris, og det er herefter den næste virksomhed som annoncerer, der virker som barometer for resten af branchen (Lipczynski et al., 2009). At overstående er lovligt skyldes, at shippingbranchen som en af de eneste brancher har tilladelse til at melde priser ud offentligt, selvom dette normalvis er forbudt af konkurrencemyndighederne som konkurrenceforvridende adfærd. Dette skyldes, at der fra autoriternes side er en frygt for, at parametre som service og leveringstider vil blive tilsidesat, hvis ikke rateudmeldinger var tilladt (Ferrari, Benacchio 2007). Dog er blandt andre Mærsk under undersøgelser af EU s konkurrencestyrelse for konkurrenceforvridende adfærd i forbindelse med offentliggørelse af rateforhøjelser (Andersen 2013e), hvilket står i skærende kontrast til de lempende bestemmelser for CLSI Cournot s duopoly model I stedet for at konkurrere på prisen er det også muligt at konkurrere på mængder. Her er Cournot s duopol model central, da det var den første succesfulde model, der forsøgte at forklare, hvordan ligevægten fremkommer i et oligopol (Lipczynski et al., 2009). Ligesom i Bertrand modellen forudsætter Cournot modellen to virksomheder i et oligopol også kaldet duopol, der begge ønsker at maksimere deres profit. De marginale omkostninger er konstante i modellen, og der er ligesom Bertrand krav til høje adgangsbarrierer. Cournot modellen forudsætter ligeledes homogene varer, og her er der ligesom Bertrand et minimalt forudsætningsbrud. I Cournot modellen handler virksomhederne simultant, og der er ingen opfølgende runder fra det første udspil. Dog fremkommer ligevægtsprisen og ligevægtsmængden ligesom i Bertrand, ved at virksomhederne agerer sekventielt, når de skal fastsætte deres egen mængde. Side 16 af 83

22 Motivet for at øge udbuddet af ens egen kapacitet er, at holde andre konkurrenter ude og tage hele markedsandelen alene under forudsætning af, at de to virksomheder har samme marginale omkostninger (Martin 1994). Denne strategi lod også til at være gældende i CLSI, hvor TEU kapaciteten i markedet blev øget signifikant via nye investeringer i 00 erne. At mange af virksomhederne udførte denne strategi i praksis, bidrog derfor til en branche, hvor overkapacitet sidenhen har været gældende og ordrebøgerne samtidig fulde (RS Platou 2014), og som Cournot modellen foreskriver, blev prisen som naturlig konsekvens af overkapaciteten sat under pres. Da ingen af rederierne for alvor har virket interesseret i at trække kapacitet ud af markedet, har Cournot-konkurrencen derfor været en medvirkende årsag til den nuværende branchesituation. 5.3 Konkurrenceformen i branchen CLSI kan betegnes som loose oligopoly, men hvor tendensen de senere år er gået imod en mere koncentreret branche. Dette ønskes derfor sammenholdt med de beskrevne konkurrenceformer, for at vurdere hvilken konkurrenceform der i øjeblikket hersker. Som situationen er nu, hvor virksomheder melder rateforhøjelser ud, kan det ligne en branche, der prøver at få en destruktiv Bertrand lignende priskonkurrence rettet op ved hjælp af barometrisk prislederskab. CLSI har igennem flere år været enormt presset, hvor det samlet underskud på 32 milliarder dollars i 2009 (AkitieUgeBrevet 2009), kunne tyde på en branche, hvor prisen er konkurreret tæt på eller under de marginale omkostninger. Når dette sammenholdes med, at der eksisterer overkapacitet i branchen, og at der er mange nye skibe undervejs, kan barometrisk prislederskab derfor være et forsøg på at komme ud af den underskudsgivende spiral, da den udbudte mængde ikke lader til at regulere prisen op de kommende år. Spørgsmålet er så, om der ligeledes findes elementer af Cournot-konkurrence. Flere rederier har annonceret (Ritzau 2011), at de tager kapacitet ud af deres flåde, og dette kan netop være et Cournot motiv. Her bør der dog sættes spørgsmålstegn ved troværdigheden, idet rederierne på den ene side trækker kapacitet ud, men på den anden side bestiller endnu større skibe med større kapacitet. Det indikerer derfor forsøg på at få konkurrencen tilbage til Cournot-konkurrence, men samtidig frygt for at blive slået på Bertrand priskonkurrence. Hvorledes der hersker Cournot- eller Bertrand-konkurrence i branchen, lader derfor til at være tvetydigt, hvorfor en blanding af disse to konkurrenceformer synes mere beskrivende. Hvad der til gengæld bør diskuteres i denne forbindelse, er tidsperspektivet. Side 17 af 83

23 Økonomiske teorier foreskriver, at produktionen på lang sigt vil ende i dens naturlige ligevægt (Blanchard 2009), og denne antagelse vil derfor ligge til grund for den videre analyse. Værd at bemærke er dog, at den naturlige ligevægt er et teoretisk begreb, der i praksis aldrig kan fastlægges, hvorfor den naturlige ligevægt bør anses som en magnetiserende faktor, der trækker over- og underkapacitetstider tilbage til den naturlige ligevægt. Da en af forudsætningerne for Bertrand modellen netop er ubegrænset kapacitet, bør det derfor undersøges, hvorvidt Bertrand-konkurrencen, som tilfældet er nu, er dominerende i tider, hvor der er overkapacitet. Tager man udgangspunkt i de offentlig udmeldte rateforhøjelser, kan det retfærdigvis antages, at det er et forsøg på at rette op på den nuværende priskrig. Netop denne priskrig er et tegn på Bertrand-konkurrence, hvor virksomheder konsekvent går under hinanden for at erobre markedsandele. Hvad der gør denne diskussion mere interessant, er sammenhængen med kapaciteten. Ifølge Drewry (Bowman 2013) vil kapaciteten øges 6,8 % i det kommende år, hvorimod efterspørgslen kun vil øges med det halve. Ydermere forudsiger Allianz (Andersen 2014a), at Mærsks Triple-E skibe i løbet af 4-5 år vil være overtrumfet af skibe med kapacitet op til TEU, og motivet for disse investeringer er entydigt. Der investeres massivt med fokus på stordriftsfordele - en strategi der skyldes ønsket om lavere marginale omkostninger. Sammenkobles dette med teorien bag Bertrand, hvor virksomheder konkurrerer ned til deres marginale omkostninger, begynder der at vise sig tydelige tendenser for øjeblikkelig Bertrandkonkurrence, nemlig priskrig hvor lave marginale omkostninger spiller en væsentlig rolle, samt ubegrænset kapacitet. Det lader derfor til, at Bertrand-konkurrence på kort sigt vil være den dominerende konkurrenceform, indtil der kommer balance i forholdet mellem udbud og efterspørgsel igen en ligevægt der grundet størrelsen i de nuværende ordrebøger først kan blive aktuel efter 2016 ifølge Alphaliner (Andersen 2013d). Betragtes CLSI derimod i et langsigtet tidsperspektiv, må det retfærdigvis antages, at der vil ske en stabilisering i branchen resulterende i, at overkapaciteten udjævnes. Dermed bliver Bertrand antagelsen omkring ubegrænset kapacitet udfordret, og diskussionen, om hvorvidt CLSI befinder sig i Cournot-konkurrence eller ej, finder sin relevans. Side 18 af 83

24 Under højkonjunkturen i midten af 00 erne var det nærmere underkapacitet end overkapacitet, der var problemet. Således udtalte Robert Kledal viceadministrerende direktør Mærsk Line USA ultimo 2006 følgende: Mens der har været snak om overkapacitet, er den øgede kapacitet, efter vores erfaring, blevet absorberet af volumenvækst. (RB-Børsen 2006) Overstående citat indikerer, at branchen i 2006 ikke var præget af overkapacitet og lave priser. Derimod fremgår det af artiklen, at der i perioden forinden var blevet produceret store overskud, og netop dette faktum bevirkede til, at der blev investeret i ekstra kapacitet, hvilket er et tegn på Cournot-konkurrence. Den forestående recession, som sænkede efterspørgslen, havde dermed en dobbelteffekt i form af både lavere efterspørgsel og større kapacitet, og dermed ramte CLSI ind i en situation med overkapacitet og en Bertrand lignende konkurrenceform. Jf. afsnit & sker der en gradvis større konsolidering i branchen illustreret ved udviklingen i CR 4 og HHI. Udviklingen med stigende koncentration ser ud til at fortsætte, hvor bl.a. Hapag-Lloyd og CSAV i øjeblikket er i forhandlinger om fusionering (Ritzau Finans 2014b) en konsolidering der givetvis vil være udslagsgivende for konkurrenceformen på sigt. Således må det antages, at få virksomheder, der sidder på hovedparten af kapaciteten, har nemmere ved at koordinere kapacitetsudtræk, end virksomheder hvor kapaciteten er spredt ud på mange rederier. Dermed vil en endnu mere koncentreret branche have nemmere ved at nedregulere kapaciteten, således overkapacitet ikke er et tema på lang sigt, og Cournot-konkurrence igen kan blive dominerende. 6 PESTEL analyse Som værktøj til at analysere alle de makroøkonomiske faktorer der kan spille ind på en branche, kan PESTEL analysen anvendes. Denne tager udgangspunkt i seks forskellige faktorer nemlig påvirkningen fra politik, økonomi, sociologi, teknologi, miljø samt lovgivningen. Når denne rapport vælger at inddrage PESTEL analysen, er det fordi, at CLSI i høj grad bliver påvirket af nogle af faktorerne, og en videre analyse af disse er derfor essentiel. Side 19 af 83

25 6.1 Politiske faktorer CLSI er om nogen en branche, hvor den politiske ageren - både nationalt og internationalt - influerer betydeligt på virksomhederne og deres strategiske tiltag. Så længe der er politisk stabilitet, gør det betingelserne lettere for rederierne, da de er afhængige af samhandel landende i mellem. Politisk stabile lande er mere tilbøjelige til at handle med hinanden, da der er enighed om grundlæggende politiske principper. Ved uenigheder på tværs af lande, kan der eksempelvis nedlægges handelsblokader over et bestemt land, hvilket mindsker samhandlen og dermed efterspørgslen efter skibstransport. I skrivende stund er der enorme spændinger omkring ét af de fire BRIK-lande Rusland og dets militære ageren i Ukraine, og der påtænkes økonomiske sanktioner (Lauritzen 2014), hvilket bl.a. også vil kunne mærkes i CLSI i form af mindre samhandel. En politisk organisation som har til formål at fremme verdens samhandel er World Trade Organization. I 2013 var den hovedaktør i en aftale, der på sigt skønnes at nedbringe fragtomkostningerne med skib med % grundet mindre bureaukrati ved toldkontrollen (Andersen 2013c). Dette antages alt andet lige, at øge efterspørgslen på oversøisk transport, og dermed forbedre situationen i CLSI. Ydermere påvirker politiske unioner som EU og ASEAN ligeledes shippingbranchen, da disse bl.a. dikterer graden af protektionisme i deres respektive geografiske områder. Dette kommer eksempelvis til udtryk i form af told på produkter uden for det indre marked, og dette er ligeledes en hæmsko for verdens samhandel. EU har dog igangsat muligheden for indgåelse af fire frihandelsaftaler med henholdsvis USA, Canada, Japan og Sydkorea (Knudsen 2014) - aftaler hvis motiv er at øge samhandlen mellem de fire lande og EU. Dette vil alt andet lige øge transporten af varer på de oversøiske ruter, og dermed øge efterspørgslen i CLSI. På trods af at toldreguleringer er hæmmende for CLSI, kan det også være en styrke, at have hovedsæde i en stærk union/land. De tre medlemmer af P3-alliancen har alle hovedsæde i Europa, hvilket kan vise sig at være en styrke, da EU gerne ser alliancen trumfet igennem, modsat regulatorerne i Kina som stiller sig skeptisk overfor alliancen grundet pres fra de kinesiske rederier (Rudbeck 2013b). Det kan dog også have den modsatte effekt. Kina bliver af mange betegnet som et protektionistisk land, der forsøger at hjælpe hjemlige kinesiske virksomheder (Aktiefokus 2012b). I forbindelse med P3-alliancen har kinesiske afskibere opfordret de kinesiske myndigheder til at blokere for P3- Side 20 af 83

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse Bachelorafhandling Forfattere: Nationaløkonomisk institut Catarina Kaalund Andersen, 300917 Maria Frank Christensen, 300817 Vejleder: Philipp J.H. Schröder Karteldannelse og stabilitet - en komparativ

Læs mere

Handelshøjskolen i København

Handelshøjskolen i København H.D. studiet i Finansiering Speciale forår 2010 ----------- Opgaveløser: Berit Dommerby Kristensen Vejleder: John Kristensen Opgavenummer: 45 Den finansielle krises indflydelse på markedet for containertransport

Læs mere

Michael Hartung Mortensen (MM75501) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden

Michael Hartung Mortensen (MM75501) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden Forfattere: Jeppe Vissing (JV75369) & Michael Hartung Mortensen (MM75501) Vejleder: Nicolai Borcher Hansen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden Aarhus School of Business Forår 2009

Læs mere

Fusionen mellem Telia og Telenor

Fusionen mellem Telia og Telenor Forfattere: Søren Lassen Eksamens nr.: 201207675 Mathias Busse Eksamens nr.: 201207678 Vejleder: Valdemar Smith Institut for Økonomi Antal anslag: 152.123 Bachelorafhandling Fusionen mellem Telia og Telenor

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Torm A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Torm A/S HA Almen Bacheloropgave Erhvervsøkonomiskinstitut Forfatter: Søren Stoltenborg Vejleder: Kasper Thordal Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Torm A/S Aarhus School of Business and Social Sciences

Læs mere

Aalborg Universitet 30.maj 2012 Speciale Per Kongsgaard Andersen 2006-2872

Aalborg Universitet 30.maj 2012 Speciale Per Kongsgaard Andersen 2006-2872 Executive summary The thesis you are about to read is a valuation of the Danish facility services company ISS A/S. In 2005 ISS was bought by a private equity fund, PurusCo, owned by funds controlled by

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 2013 Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 Forfatter: Morten Hukiær Jensen Uddannelse: Cand.Ling.Merc Vejleder: Lars Abel Ekstern lektor Department

Læs mere

FORFATTER: RASMUS INGEMAN ANDERSEN

FORFATTER: RASMUS INGEMAN ANDERSEN Kandidatafhandling Business Performance Management Institut for Marketing og Statistik Vejleder: Karen Brunsø Sportssponsering Et kvalitativt studie af købsadfærd indenfor dansk topfodbold FORFATTER: RASMUS

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Værdiansættelse af SAS Group

Værdiansættelse af SAS Group Værdiansættelse af SAS Group» Med særligt fokus på redningsplanens tilstrækkelighed «HA almen, 6. semester Erhvervsøkonomisk Institut Faglig vejleder Palle Nierhoff Udarbejdet af Jens Christian Petersen

Læs mere

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis Relationsmarkedsføring på BtC-markedet Styrker og svagheder i teori og praksis Relationship marketing on the BtC market Strengths and weaknesses in theory and practice Februar 2011 Kandidatafhandling Cand.merc.EMF,

Læs mere

Apple Inside: Tre strategiske paradigmer anvendt på en virksomhed

Apple Inside: Tre strategiske paradigmer anvendt på en virksomhed Apple Inside: Tre strategiske paradigmer anvendt på en virksomhed i forandring Engelsk titel: Apple Inside: Three Strategic Paradigms applied to a Company in change Kandidatafhandling af: Martin Ahm Nielsen

Læs mere

108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa?

108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? Bachelorafhandling Institut for Økonomi Forfatter: Casper Norre Christensen Antal tegn: Vejleder: 108.835 Valdemar Smith Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? AARHUS UNIVERSITY

Læs mere

Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark

Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark Bacheloropgave i Ledelse 1. maj 2010 Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark Forfatter: Anders Krantz Kristensen Eksamensnummer: 283932 HA-international (engelsk) U30int Daniel Andreas

Læs mere

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Skribent Simon Marcus Kristensen Studienummer: 301265 Vejleder Bjarne Taulo Sørensen Institut for marketing og organisation Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Anslag: Anslag i alt

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Stålcirkulering i shippingbranchen

Stålcirkulering i shippingbranchen Abstract The introduction of a Cradle to Cradle passport as a part of the Triple E project by Maersk Line is an innovative step towards a more sustainable shipping industry. A Cradle to Cradle passport

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Analyse og Værdiansættelse af Vestjysk Bank

Analyse og Værdiansættelse af Vestjysk Bank HA alm. 6. semester Bachelorafhandling Forfatter Chris Kudahl Sørensen 30467 Vejleder Palle Nierhoff Institut for Økonomi Analyse og Værdiansættelse af Vestjysk Bank Tegn (uden mellemrum): 69.842 + 23*800

Læs mere

Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer.

Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer. Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer. Dato: 18. december 2014 Skrevet af: Vejleder: Lone Samuelsson Joachim Børgesen (52859) Fag: HA almen bachelorprojekt Filip Grenov

Læs mere

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche)

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) ) Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) Udarbejdet)af:)) ) Kristine!Kliver!Christiansen!.!50385! Mads!Zerlang!Jacobsen!.!49052! Mads!Hauberg!Davidsen!.!49031!! RUC.)Ha.)5.)Semester.)17)December) 2014.)

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Optimering af forretningsprocesser i Bygma Kolding

Optimering af forretningsprocesser i Bygma Kolding Optimering af forretningsprocesser i Bygma Kolding 1. Maj 2014 Oliver Adsbøl Hald 302542 302377 302873 302848 Anslag eksl. mellemrum: 218.258 Aarhus School of Business and Social Sciences Vejleder: Povl

Læs mere

Cand.merc. marketing Kandidatafhandling AAU, 2008

Cand.merc. marketing Kandidatafhandling AAU, 2008 Executive Summary The purpose with this thesis is to study how a business carries through changing from corporate branding to experience economy seen in a commercial perspective. The commercial perspective

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere