RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09"

Transkript

1 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

2 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder, boliger, institutioner og større tekniske anlæg placeres? Er der områder i byen, som skal have særlige byudviklingsformål? Hvilken miljøkvalitet skal der være i Københavns byområder? Planloven stiller krav om, at Kommuneplan 2009 giver svar på disse grundlæggende spørgsmål, og at det skal ske med en række retningslinier for de kommende års byudvikling i København. LAVENERGI Københavns Kommune har som noget nyt valgt at udpege og formulere retningslinier for lavenergiområder, hvor der kan hentes miljøgevinster ved at stille krav om lavenergibebyggelse i udviklingen af de nye større byudviklingsområder. STATIONSNÆRHED OG NYE PARKERINGSNORMER Kommuneplanen øger mulighederne for fortætning, særligt i stationsnære byområder, hvor bebyggelsesprocenten kan komme op på 185. De nye bedre muligheder for fortætning skal øge grundlaget for den kollektive trafi k, skabe byliv med en blanding af forskellige funktioner og god økonomi i byudviklingen. Der indføres endvidere nye parkeringsnormer, som bl.a. skal medvirke til at give bilister det sidste skub over i den kollektive trafi k. ARV FRA REGIONPLAN 2005 Efter struktur- og opgavereformen skal Kommuneplan 2009 optage og eller ophæve retningslinier fra Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet. Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan

3 1. UDLÆG AF AREALER TIL BYZONER I RETNINGSLINIER SKAL AFGRÆNSNINGEN AF BYZONE OG SOMMERHUSOMRÅDER I FORHOLD TIL LANDZO- NEN I KOMMUNEN FASTSÆTTES UD FRA: OVERVEJELSER OM DET SAMLEDE AREALFORBRUG TIL BYFORMÅL I DEN 12-ÅRIGE PLANPERIODE OVERVEJELSER OM BYVÆKSTENS FORDELING MEL- LEM KOMMUNENS ENKELTE BYER OG BYDELE. OMDANNELSE Københavns Kommunes byudvikling skal fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af eksisterende, nedslidte områder til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer. Der skal sikres mangfoldighed og kvalitet i byomdannelsen ved at anlægge en helhedsbetragtning på udviklingen. De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges aktivt til at skabe identitet og kvalitet. Der skal desuden planlægges for byrum, aktiviteter, institutioner, kollektiv transport m.v. Byomdannelse af regional betydning skal koordineres med udbygningen af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur, herunder særligt den kollektive trafi kbetjening. Alle arealer til byomdannelse og byudvikling er eksisterende byzone. Endvidere muliggør gældende planlægning en hel eller delvis overførsel af Midterbassinet og Kronløbsbassinet til byzone. BYUDVIKLINGSRÆKKEFØLGE Københavns Kommune fastlægger rækkefølgen for byudvikling af de områder, der har et større omdannelsespotentiale (over etagem). Rækkefølgen omfatter desuden mindre arealer, der indgår i en større sammenhæng eller har væsentlig betydning i forhold til byens overordnede udvikling. Rækkefølgen er et udtryk for en prioritering af byudviklingen i forhold til behovet for investeringer i infrastruktur, kollektiv trafi k og kommunale investeringer i offentlig service, f. eks. skoler. Områderne fastlægges til byudvikling i henholdsvis første del af planperioden ( ), anden del af planperioden ( ) eller i perspektivperioden efter år RÆKKEFØLGEPLANLÆGNINGEN OMFATTER FØLGENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDER: Ved havnen m.m.: 1. De stationsnære havnearealer i Århusgade-området kan omdannes i første del af planperioden. Et havneareal langs Kalkbrænderiløbskaj og et areal langs den nordlige side af Orientbassinet kan omdannes i anden del af planperioden 2. Resten af Nordhavn udlægges som perspektivområde. I planlægningen af en kommende byudvikling skal indgå undersøgelser af en højklasset (skinnebåren) kollektiv trafi k- betjening af området 3. De tidligere industri- og havnearealer i Sydhavnen kan omdannes i første del af planperioden 4. Omdannelsen af de tidligere industriarealer på den sydligste del af Islands Brygge (Artillerivej Syd) kan ske i første del af planperioden 5. Godsbanegården på Vesterbro fastholdes som perspektivområde. Et areal ved Dybbølsbro kan dog omdannes i første del af planperioden 6. Området syd for Øresundsbanen i Kongens Enghave fastholdes som perspektivområde Ørestad: 7. Ørestad Nord forventes fuldt udbygget i første del af planperioden. Faste batteri nord for Njalsgade kan udvikles i første del af planperioden 8. Udbygningen af Ørestad City Center kan fortsætte i første del af planperioden 58 Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan 2009

4 A Det Centrale Byområde B F 5 C E D 3 NY RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING 1. del af planperioden ( ) 2. del af planperioden ( ) Perspektivområder (2021 -) Arealer i landzone Områder omfattet af særlige regler for at fremme byomdannelse: A. Århusgade-området i Nordhavnen inkl. Marmormolen B. Carlsberg C. Grønttorvet D. Sydhavnen E. Artillerivej Syd F. Et areal ved Dybbølsbro Station Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan

5 9. Udviklingen af Ørestad Syd kan fortsætte i første del af planperioden og forventes at strække sig ud over planperioden. Klargøringscenter kan tidligst udvikles i første del af planperioden 10. Amager Fælled bykvarter ved Sundby Station kan påbegyndes i første del af planperioden Ved Ringbanen m.m.: 11. Omdannelse af de stationsnære tidligere industriarealer i Valby (Grønttorvet, Torveporten, områderne ved Ny Ellebjerg Station m.fl.) kan ske i første del af planperioden. Udviklingen af en del af Grønttorvets areal kan først påbegyndes i anden del af planperioden. Udbygningen af området forventes at strække sig ud over planperioden 12. Arealerne i Valby Idrætspark kan udbygges i første del af planperioden 13. Omdannelse af erhvervsarealer ved Kulbanevej kan tidligst ske i anden del af planperioden. Omdannelsen er bl.a. afhængig af de igangværende planovervejelser om udvidelsen af banekapaciteten mellem København og Ringsted 14. Centeromdannelsen ved Vanløse Station forventes afsluttet i første del af planperioden 15. Omdannelsen af arealerne langs Rovsingsgade og ved Ryparken Station kan ske i første del af planperioden 16. Østre Gasværk kan udvikles i første del af planperioden Nordøstamager: 17. På Nordøstamager kan omdannelsen af de tidligere industriområder på de stationsnære arealer ved Øresundsvej og Strandlodsvej videreføres i første del af planperioden. Et areal mellem Amagerbanens trace og Amager Strandvej kan først udvikles i anden del af planperioden 18. Kløverparken og Forlandet er udpeget som perspektivområder. 19. På den sydlige del af Prøvestenen kan der i første del af planperioden etableres nye havnerelaterede virksomheder samt rekreative arealer og en stor lystbådehavn 20. Refshaleøen er udpeget som perspektivområde, hvor en ændret anvendelse først kan fi nde sted efter planperioden. Dele af Margretheholm kan dog omdannes i første del af planperioden Carlsberg-området: 21. Omdannelsen af Carlsberg-området kan påbegyndes i første del af planperioden. En mindre del af området kan først udvikles i anden del af planperioden. Udbygningen af området forventes at strække sig ud over planperioden SÆRLIGE BYOMDANNELSESOMRÅDER Der er udpeget 5 særlige byomdannelsesområder i henhold til Planlovens 11, og disse er indarbejdet i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen. Områderne, der er angivet på kort, omfatter: A. Århusgade-området i Nordhavn inklusiv Marmormolen B. Carlsberg C. Grønttorvet D. Sydhavnen E. Artillerivej Syd F. Et areal ved Dybbølsbro Station LAVENERGIOMRÅDER Alle større byudviklingsområder udpeges til lavenergibebyggelse efter de særlige bestemmelser i plan- og byggelovgivning. Dette indebærer, at nybyggeri vil skulle iagttage kravene til lavenergiklasse 1, men med mulighed for at dispensere for, hvordan den miljømæssige og mest økonomisk fordelagtige energi- og varmeforsyning kan ske i den konkrete område. Kravet om energiklasse 1 skal sikre, at bygherrerne har fokus på at integrere vedvarende energiløsninger i byggeriet, mens muligheden for dispensation skal muliggøre, at der også kan bygges i planlagte eller eksisterende tætte byområder, hvor f. eks. opsætning af vindmøller til el-produktion ikke er muligt. REDEGØRELSE Rækkefølgeplanlægning Rækkefølgeplanlægningen for byudvikling skal bidrage til en bæredygtig udvikling, hvor miljømæssige, trafi kale og sociale hensyn balanceres i forhold til behovet for byomdannelse samt behovet for investeringer i infrastruktur og servicefaciliteter. Der er opstillet en række kriterier, der er lagt til grund for prioriteringen i rækkefølgeplanlægningen. 60 Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan 2009

6 STØRRE UDBYGNINGSMULIGHEDER FOR ERHVERV & BOLIGER I PLANPERIODEN Knudepunktstationer 600 m fra nærmeste station Stationer på metroens 1-4 etape Større udbygningsmuligheder for boliger Øvrige stationer Større udbygningsmuligheder for erhverv Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan

7 Udvikling af de stationsnære områder og områder med stor beliggenhedsværdi bør prioriteres højt Udviklingen bør fremme tætte bykvarterer med et levende og alsidigt byliv Udviklingen bør tilgodese ønsket om et differentieret boligudbud Investeringer i større servicefaciliteter bør underbygges af hurtig boligudbygning Udbygningstakten i et område bør være høj, hvis udbygningen kræver større infrastrukturinvesteringer Udvikling af potentielle udbygningsområder uden højklasset infrastruktur bør foreløbigt udskydes Kriterierne skal sikre, at byudviklingen sker på et miljømæssigt og økonomisk forsvarligt grundlag. Det betyder, at større områder, der helt eller delvist kan betjenes af eksisterende infrastruktur og/eller kommunale servicefaciliteter, prioriteres i rækkefølgeplanlægningen. Bolig- og erhvervsbyggeri i Københavns Kommune Københavns Kommune ønsker at skabe gode muligheder for bolig- og erhvervsbyggeri, der matcher byens nuværende betydning i hovedstadsområdet.. Det underbygges af rækkefølgen for byudvikling, der sikrer attraktive og velbeliggende muligheder for nybyggeri og byomdannelse, så København fortsat kan fremstå som en mangfoldig storby med et varieret udbud af boliger og erhvervslokaler. Boligbyggeri Efter et par år med stærkt stigende boligbyggeri i Københavns Kommune som følge af den økonomiske vækst i Hovedstadsregionen forventes et mere afdæmpet boligbyggeri i de kommende år. I planperioden forventes der et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på ca boliger. Langt de fl este boliger vil blive opført i Københavns større byudviklingsområder i Ørestad, Nordhavn, Sydhavnen, i Valby industrikvarter, på Carlsberg, på Østamager og i Kløvermarkskvarteret. Kommuneplan 2009 udlægger mulighed for at opføre ca boliger i byudviklingsområderne i planperioden. Der er således rummelighed til den forventede boligudbygning i plan- perioden. Rummeligheden skal sikre et bredt udbud af forskellige muligheder for boligbyggeri, samt sikre planmæssig fl eksibilitet og modvirke prisstigninger begrundet i for ringe udbud af byggeret til boligbyggeri. Der er yderligere en rummelighed i kommuneplanens perspektivområder på skønnet ca boliger - primært på arealer langs Øresundskysten. En udvikling af disse områder forudsætter investeringer i den trafi kale infrastruktur. Boligmassen i Københavns Kommune udgør i dag ca. en tredjedel af hovedstadsområdets samlede antal boliger. Boligbyggeriet i København udgjorde dog kun 23,7 % af regionens samlede boligbyggeri i perioden Fraregnes de mange sammenlagte boliger er Københavns andel af boligtilvæksten i hovedstadsområdet dog kun halvt så stor. I perioden har boligbyggeriet generelt ligget på et relativt højere niveau uden for Fingerbyen end inden for Fingerbyen. Uden for Fingerbyen har der således været en vækst i antallet af boliger på 11,3 %, mens væksten i Fingerbyen til sammenligning kun har været på 4,7 %. Boligbyggeriets fordeling i hovedstadsområdet skal blandt andet ses i sammenhæng med de rigelige ubebyggede arealer i regionen, samt ikke mindst prisen på nybyggeri, der er relativt billigere på jomfruelig jord langt fra København. Udviklingen medvirker imidlertid til en uhensigtsmæssig byspredning i hovedstadsområdet, der alt andet lige medfører større transportafstande og højere bilbenyttelse. Rækkefølgeplanen skal være med til at skabe rammer for, at boligbyggeriet i forhold til boligbestanden i Københavns Kommune er på niveau med det øvrige hovedstadsområde. Erhvervsbyggeri Den seneste udvikling inden for erhvervsbyggeriet tyder på, at den afmatning, der har været de seneste par år, forventes at blive afl øst af en positiv udvikling i byggeriet til kontor og butikker m.m. i planperioden. Dette understøttes af, at der i øjeblikket en meget lav ledighed (3 %) i kontorarealer i Københavns Kommune, primært i ældre og utidssvarende lejemål. 62 Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan 2009

8 København har gennem de seneste 10 år samtidig vært for et stigende antal turister, konferencer, kongresser m.v., og dette afspejler sig i fl ere store nybyggerier til disse formål. Der forventes opført ca. 2,5 mio. m² erhvervsbyggeri i planperioden, heraf ca. halvdelen til kontorformål. Der vurderes, at der i samme periode bliver nedrevet omkring 0,5 mio. m² ældre og utidssvarende erhvervsbyggeri især i forbindelse med byomdannelse. Byggeriet forventes overvejende opført i byudviklingsområderne i Ørestad, Nordhavn, Sydhavnen og Carlsberg, samt i Valby industrikvarter og på Nordøstamager. Den samlede rummelighed i byudviklingsområderne til byggeri af kontor, hotel, butikker og lignende samt til institutioner og fritidsfaciliteter skønnes at være omkring 3,5 mio. m². Der er således også rummelighed til erhvervsbyggeri som er større end det forventede byggeri i planperioden. Den større rummelighed skal sikre et bredt udbud af muligheder for erhvervsbyggeri samt en planmæssig fl eksibilitet. mest økonomisk fordelagtige energi- og varmeforsyning kan ske i det konkrete område. Hvis der alene satses på klasse 1 vil de miljømæssige og økonomiske fordele ved kollektiv varmeforsyning gå tabt, mens en ensidig satsning på lavenergi klasse 2 ikke vil høste de miljømæssige gevinster der kan erhverves ved kravet om vedvarende energianlæg. Kravet om energiklasse 1 skal sikre, at bygherrerne har fokus på at integrere vedvarende energiløsninger i byggeriet, mens muligheden for dispensation skal muliggøre, at der også kan bygges i planlagte eller eksisterende tætte byområder, hvor f. eks. opsætning af vindmøller til el-produktion ikke er muligt. Retningslinier til dispensationen til de nye lavenergiområder udarbejdes af Teknik- og Miljøudvalget og sker ift. det konkrete byggeri. Lavenergiområder Alle større byudviklingsområder udpeges som lavenergiområder jævnfør målsætninger i miljømetropolen, der blev vedtaget 29.november (BR 29/ ). Det kan ske efter lavenergiklasse 1 eller 2. Lavenergiklasse 1 giver mulighed for, at stille krav om at energiforsyningen skal komme fra vedvarende energianlæg på det enkelte byggeområde, hvorfor der ikke er tilslutningspligt til fjernvarmenettet til ny bebyggelse. Med lavenergiklasse 2 kan vedvarende energianlæg kombineres med kollektiv varmeforsyning. Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder i øjeblikket på at revidere kravene til lavenergiklasserne, således man i byer kan udpege områder til lavenergiklasse 1, uden at al energiproduktion skal fi nde sted på byggeområdet, f.eks. i form af strømproduktion ved vindmøller på den enkelte bebyggelse. Ministeriet forventer, at revisionen er tilendebragt i Frem til da foreslås, at Københavns Kommune udpeger alle større byudviklingsområder efter lavenergiklasse 1, men med mulighed for at dispensere for, hvordan den miljømæssige og Retningslinjer Hovedstruktur Kommuneplan

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Regionplan 2005. for Hovedstadsregionen. Visioner og hovedstruktur Retningslinjer og redegørelse

Regionplan 2005. for Hovedstadsregionen. Visioner og hovedstruktur Retningslinjer og redegørelse Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Visioner og hovedstruktur Retningslinjer og redegørelse Regionplan 2005 Visioner og hovedstruktur For Hovedstadsregionen Retningslinjer og redegørelse Redaktion og

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLD 5 FORORD 6 DEN TÆNKENDE STORBY. 8 Tænk grønt. 20 Tænk nyt. 16 Tænk blåt. 12 Tænk mangfoldigt 24 KOMMUNEPLAN 2009

INDHOLD 5 FORORD 6 DEN TÆNKENDE STORBY. 8 Tænk grønt. 20 Tænk nyt. 16 Tænk blåt. 12 Tænk mangfoldigt 24 KOMMUNEPLAN 2009 INDHOLD 5 FORORD 6 DEN TÆNKENDE STORBY 8 Tænk grønt DEN BÆREDYGTIGE BY 12 Tænk mangfoldigt BYEN FOR ALLE 16 Tænk blåt BYEN NED TIL VANDET 20 Tænk nyt DEN DYNAMISKE BY 24 KOMMUNEPLAN 2009 26 KOMMUNEPLAN-

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 10.11.014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" (014-018699) 1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Hovedstruktur Regionalt perspektiv Fingerplan 2012 og den regionale

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer 12 1. Det er Viborg Byråds målsætning: at en

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Bilag 1 teglværkshavnen Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 2014

Bilag 1 teglværkshavnen Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 2014 Bilag 1 teglværkshavnen Forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshav nen Borgerrepræsentationen har den XX.XX 2014 vedtaget forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen.

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune

Randers Kommune. Hovedstruktur. mune Randers Kommune Hovedstruktur 2005 Komplan mune Kommuneplan 2005 Udgivet af Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Kort er gengivet med tilladelse fra KMS. Kommuneplanens revision Kommuneplaner skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Carlsberg II Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Borgerrepræsentationen har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplanen er bekendtgjort den 18. april

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Forslag til Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion:

Læs mere

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet baggrund, implementering

Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet baggrund, implementering Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet baggrund, implementering og effekter Lic. techn. Peter Hartoft-Nielsen, Center for Skov, Landskab og Planlægning (FSL) Indledning Stationsnærhedspolitikken

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurderinger (VVM og SMV) Del I Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 Borgerrepræsentationen har den 11. juni 2008

Læs mere