Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011"

Transkript

1 Til Helferup d Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar Vedr. anlag af en nv containerhavn og krvdstootterminal i Nordhavnen. Vi anser en udfyldning ud iform som vist, for at vere realiseringen af fsrste etape for proiekt "Urban Delta", med yderligere skadevirkninger for omgivelserne til falge trods det, at Forslag til Anlegslov har til hensigt derved at afslutte al videre udfyldning i Oresund ud for det eksisterende Nordhavn., Som det fremgiir af det udsendte materiale vedr. Forslag til Anlegslov bl.a. i bemerkningerne til lovforslaget, er det rkke tidligere vedt, at den nuv rende containerterminalen skal forblive i Nordhavnen eller, at der samtidigt skal ske en kraftig forsgelse af dens kapacitet her. Det fremg&r endvidere, at en vesentlig grund til forslagets optyldninger i Nordhavnens nuverende omrade og ud er, at det er en billig lasning for bortskaffelse jord fra anleg af Cityringen og tilkarselsveje Nordhavnen, og dels, at fa nye byggegrunde her til indtagt for dakning af Kabenhavn Kommunes og Statens anlegsunderskud og Metroen. Da iordmangden fra bade den nve Citvring og veianlegsarbejderne til Nordhavnen samt forbindelsen til Lyngbyvej kan dakke behovene for opfyldningerne i ndentor det nuverende NordhavnsomrAds byudviklingsprogram, er det tkke acceptabelt e, at etablere yderligere opfyldninger ud ved at modtage jord fra andre arbeider indenfor kommunen - eller fra andre - mod betaling! Vort hovedsynspunkt er derfor: a) b) c) Den ny containerhavn bsr ikke anlagges i Nordhavnen. Krydstogtterminalen skal antegges i forbindelse med opfyldninger indenlor det eksisterende nordhavnsomride. Opfyldning ud i Oresund skal helt undgis og kvaliteter bevares.-,

2 2 ad. a) Containerterminalen snskes i Forslag til Anlegslov dels aget og dels flyttet af hensvn til gener for den omliggende byfornyelse i Nordhavn. Den bsr af samme 8rrsager lokaliseres et andet sted, end iydre Nordhavn. Den er i alle tilfalde tenkt midlertidig iforhold til sigtet med planen for udbygningen af "Urban Delta" og kunne f.eks. foresltrs anlagt allerede nu p& tortsatte opfyldninger ud fra PrsvestensomrAdet eller ved Malmo. Et terminlanlag for containere ud i Oresund p& det halve af den viste oofvld- 169_09 med en frekvens pi skibsanlsb om ugen, som Forslag til Anlagslov n vner, er en betydelig udvidelse iforhold til det nuvarende anlag, og vil, som vist bl.a. i WM-redegorelsen, medfare vesentlige oavirk ninger af miljoet i et stort omride af Nordhavnen og kysten mod nord. Landtransporten til og fra - ogsa i dagndrift - vil belaste ikke alene de nye etagemeter byudviklede omrider i indre og ydre Nordhavn (med mindre tunnelfsringerne anlagges helt frem til terminalen), men den vil ogs& krave behov for alle de 3 veibaner i tunnelrsrene i forbindelsen op til Lyngbyvej, som nu er sparet ned til kun 2. Dette sidste kunne skyldes, at man belv klar over, at en del af container trafikken er i transit d.v.s ikke angir kebenhavnsomridet! Endvidere synes det helt urimeligt rent miliomessigt, at sende al containertrafikken, d.v.s. ogsa den til det svdlige omride for Ksbenhavn nord-vestpa fsrst ad den iforvejen starkt belastede Lyngbyvej, hvilket m& fa en havnetunnel i spil og / eller en forbindelse via Reffshalen - Amagermotorvejen! Ved Forslagetil Anlegslov vil de nye byudviklede bolig- og erhvervsomr&der blive afskaret fra deres primere kystomr&des rekreative verdi af en indhegnet 50 ha. stor terminal i dsgndrift med opstablinger i 21 m.s hojde, med etagemeter i 25 m.s hojde og talrige belysningsstandere samt behov for 4 galgekraner i 120 m.s hojde. Dette er stojende samt lys- og synsforurenende og dertil med hojder og en vejrmassig beliggenhed, som intet foranliggende beplantningsbalte vil kunne tale. skjule eller afbsde. Funktionen her vil medfsre, at byen fornemme nye "Honnorkal for krydstogtspassagere samme steds, winger disse til at skulle passerer klods op til div. store containerskibe og deres lagerstablinger - det svarer til, da herremanden og bonden far itiden anlagde moddingen midt p r gardspladsen, s& alle besogende kunne se, hvor velhavende han var. Det gor man trods alt ikke i dag, for det var en ojenbe - og alt for miljobelastende! vedr. b) Krydstogtterminalen vurderetil at have behov for 800 m. k4p Det lsses ved at forskyde den smri 300 m. mod SV langs den nwarende begrensning af Nordhavnen langs Kronelobet, som vist pi vedlagte Bilag A. Dette er opnaet uden udbygning af Nordhavnsomr&det ud men alene ved opfyldninger indenfor denne og uden endringer iforhold til fra- og tilksrsel, som vist i Forslag til Anlegslov. Den f&r derved yderligere tillaqt kvaliteten ved sammenheng med den stadigt aktive gammel lrrydstogtkaj. -3

3 3 Midlertidig tilksrsel af iord samt behandling og lagring af samme inden genanvendelse vil ligeledes, som vist pa skitsen, kunne forega indenfor det eksisterende Nordhavnsomr&de med tilsvarende areal og trafiklinier som i Forslag til Anlegslov. Vedr. c) Containertrafikken pi Lyngbyvej vil dermed ikke komme til at fylde ekstra op. Vejen er allerede sterkt belastet og en negativ miljofaktor for store boligomr&der bl.a. i Gentofte Kommune. Den voldsomt dominerend endring af udsynet nordfra mod sydost hvis det forelagte Forslag til Anlagslov blev realiseret, kan undgas og liges& de stajmessige gener for det nuvarende kystomr&de langs Svanemsllebugten og Tuborg. Se vedlagte bilag B. De urealistiske skarmende beplantninger til reduktion af syns-, lys- og stoivirkning fra terminalen behsver ikke at blive forsogt etableret. Den ivvm-redegorelsenavnte oggde_elosion langs Hellerupkysten og de deraf nsdvendige afvergeforanstaltninger kan undg6s. De lovmessige bestemmelser om fri tilgangelighed og ferdsel langs de danske kyster vil komme til at galde ogsi for denne, hvad den jo ogsa bar! Den fredede gronbrogede tudse firr ligesom den sjelden sommerfugleart mulighed for at overleve i omr&det. I forbindelse med implimenteringen af EU-oversvsmmelsesdirektiv skal der senest i 2013 vere udarbejdet kort over den nuverende oversvommelsesriciko i de enkelte medlemslande. Materialet for kobenhavnsomridet samt omr&det nord og syd herfor foreligger. Overskudsjord vil saledes med fordel ved rettidig omhu kunne anvendes til beskyttelse af de truede omr6der. Der vil endvidere vare behov for en kanal fra bunden af Svanemollebugten til Kbh.s havn til at tage vandpresset ved vind fra og hojvandstand og til at give sikker forbindelse her for roere og mindre bide. Hellerup og Maglegaard Sognes Grundejerforening Info a hmg. dk Med venlig hilsen v. formanden Britta Andersen Hambros A116 I 2900 Hellerup Bilag: A B Kortskitse af vort andringsforslag Udsigt fra Charlottenlund Fort i ojeblikket. Udsigt fra Charlottenlund Fort hvis Forslag til Anlagslov gennemfsres. Udsigt fra Charlottenlund Fort hvis vort forslag gennemfores. Visiialiseringerne udfsrt efter arkitektfirnaet Halssv & Kj ergaards lotonntager i Kystdirektoratets og Ksbenhavn Kommunes udgivelse: NORDHAVNEN SKAL UDVIDES til 2.off. horing

4 BILAG A rftioig op$(ins allebugten Modtage- og kartetingsplads ffiffi Byudviklingsomrdde, faee 1 Byudviklingsomdde, fsee 2 Plan fra 2009 i udgivelsen "NORDHAVNEN SKAL UDVIDES" til 2. otf. horing om Nordhavnsomradet med den patankte opfyldning ud og den nye Krydstogtkaj markeret. Pi planen er indtegnet den andring, som vi foreslir, hvorved krydstogtkajen forskydes ca 300 m. mod SV, serledes at den kan rummes indenfor Nordhavnens nuvarende omrade og komme iforbindelse til den bevarede krydstogtkaj her. Opfyldningen ud slojfes og containerterminalen flyttes til en anden lokalitet.

5 BILAG B ''o'.;,., r.: r{'tr;.l Udsigten fra Charlottenlunel Fort fsr llordhavnen udvides, og den nye kryclstogtkai og slen nye c,ontai.qerterminal etahleres. Udsigten fra Oharlottenloncl Fort efler Nordhavnen er udvidet lrlec! den nye krydstogtkai og nye containerterminal. Uclsigien ira Charloltenlund For"t elter Nordhavnen er etableret med clen n)re Krydstogtkai. sorn vort endringsforstag anviser. Visualiseringerne udfsrt efter arkitektfirmaet Hasslsv & Kjergaards totomontager i Kystdirektoratets og Kobenhavn l(ommunes udgivelse til 2. off. horing Q9'.NORDHAVNEN SKAL UDVIDES'.

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Screening af placeringsmuligheder for containerterminal

Screening af placeringsmuligheder for containerterminal Arbejdsgruppen vedr undersøgelse af fremtidige placeringer af havnedrift i København Screening af placeringsmuligheder for containerterminal Rapport April 2009 Udgivet af: Transportministeriet, Københavns

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Udsigt fra Charlottenlund Fort Udsigten efter foreslået opfyldning i Øresund, udvidelse af Nordhavnen med 100 hektar, 30 m høje bygninger, krydstogtskaj,

Læs mere

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der

Læs mere

73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh.

73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N noahtrafik@noah.dk Kbh. den 7. juni 2012 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Rådhus 1595 København V Vedrørende Handlingsplan for GRØN

Læs mere

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson <AKA@jm.dk> t.o. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Rødderne fra Hellerup

Rødderne fra Hellerup NYHEDSBREV NR. 28 September 2011 2/2011 Gerda Rump Christensen, formand A.N. Hansens Allé 12, 2900 Hellerup Tlf. 39 62 04 17, e-mail gerdarump@mail.dk Otto Mønsted Nielsen, kasserer og sekretær Almindingen

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

Hvidbog for den videre VVM-procces for

Hvidbog for den videre VVM-procces for Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 15. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 15.02.05 Afbud

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon +45 3311 1700 By & Havn I/S Nordre Toldbod

Læs mere

Protesten fra Park Hotel

Protesten fra Park Hotel AF PERNILLE STENSGAARD Protesten fra Park Hotel Ingen skænkede Gentoftes kontinentalsokkel en tanke i de lykkelige dage i begyndelsen af 2009, hvor København fejrede tilblivelsen af en ny stor bydel lagt

Læs mere

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2027981 Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 15. juli 2015 Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1015 Unitterminal i Køge Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-25 Forslag til tillæg

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere