Forretningsbetingelser Generelle 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser Generelle 2015"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Generelle stærk på logistik og samarbejde

2 Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail: Infrastruktur & miljøudvikling: Teknisk chef Mette Schmidt Mail: Ejendomsudvikling & planlægning: Ejendomschef Jørgen G. Frandsen Mail: Salg og Marketing: Salgs- og marketingchef Ole Brøndum Mail: Økonomi: Økonomi- og IT-chef Betina C. M. Nielsen Mail: Ledelsessekretariat: Sekretariatschef Lise-Lotte Terp Mail: Aalborg Havn A/S Langerak 19 Postboks Aalborg Øst Telefon Telefax Trafik & Operation Døgnvagt - direkte telefonlinje , VHF kanal

3 Den i nærværende betingelser anvendte betegnelse Aalborg Havn er dækkende for moderselskabet Aalborg Havn A/S og datterselskabet Aalborg Havn Logistik A/S. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BETALINGSBETINGELSER SKIBS- OG VAREAFGIFT FERSKVAND ELFORSYNING AFFALD FRA SKIBE MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V RENGØRING AF AREALER ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED INFRASTRUKTURAFGIFT TAKSTER I ØVRIGT ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

4 1. INDLEDNING 1.1. Generelt Alle takster er eksklusive moms. Vedrørende regulering af de overordnede forhold omkring Aalborg Havn henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne og Ordensreglement for Aalborg Havn Serviceydelser For lastning/losning via havnens områder opkræves betaling i form af infrastrukturafgifter som skibsafgifter, og omsætningsafgifter som vareafgifter Bestilling af serviceydelser Forespørgsler vedrørende og bestilling af Aalborg Havns serviceydelser sker ved henvendelse til Aalborg Havn, Trafik & Operation, tlf Security ISPS Aalborg Havn har 7 godkendte faciliteter. UN Locator code: DKAAL Overordnet sikringsansvarlig: Havnekaptajn Peter J. Petersen Tlf Mail: Der opkræves særskilt sikringsafgift for anløb til de godkendte havneområder. Afgiften beregnes for hver fyldt containerenhed, hver vingeenhed og hver tons, der går via kaj i ISPS sikrede havneområder. Sikringsafgift containere pr. enhed: Kr. 6,00. Sikringsafgift pr. vingeenhed: Kr. 80,00. Sikringsafgift pr. godstons: Kr. 0,12. Udstedelse af ID adgangskort for virksomheder der ikke er omfattet af sikringsafgiften: Kr. 200,00 pr. kort. Normal arbejdstid: Normal arbejdstid for havnen er hverdage: Mandag - torsdag fra Fredag: fra

5 2. BETALINGSBETINGELSER Betalingsfristen for ydelser hos Aalborg Havn er: 30 dage netto, med mindre andet er aftalt med Aalborg Havn, og der i forbindelse hermed er stillet tilfredsstillende sikkerhed. Ved overskridelse af betalingsfrister beregnes gebyr og renter. Rykkergebyr: Dkk. 100,00 Renter: Diskonto + 7% Ansvar og ansvarsbegrænsning, jfr. Afsnit 12 side SKIBS- OG VAREAFGIFT 3.1. Skibsafgift Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotons (BT) og tariferes i følgende afgiftsintervaller: Sats BT Kr./BT I ,60 II ,10 III Over ,60 Pramafgift 4,25 Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 1 uge regnet fra ankomstdagen. Ved ophold over 1 uge beregnes forholdsmæssig skibsafgift pr. påbegyndt døgn. Ved liggetid over 2 uger betales normal skibsafgift pr. påbegyndt døgn fratrukket 25%. 5

6 Skibe med jævnlige anløb For linieskibe i fast rute, kan der efter forhandling aftales individuelle retningslinjer for skibsafgiftens beregning og opkrævning. Følgende generelle retningslinjer vil være grundlag for sådanne aftaler: A. Anløb efter aftalens indgåelse. B. Aftalen skal gælde bestemte skibe og godstyper. C. Der medtages gods i linietrafik Pramme m.v. og bugserbåde For pramme m.v. og fartøjer, som bugserer eller assisterer disse, betales en samlet pramafgift, som beregnes efter prammens bruttotonnage (BT). Afgiften dækker for en uges henliggen regnet fra ankomstdagen Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: A. Skibe under 100 BT. B. Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. C. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for reparation, proviantering, afvente broåbning, søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne og lignende samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. D. Lystfartøjer. Dog kun ophold udenfor faste liggepladser i op til 24 timer efter tilladelse Vareafgift Almindelige bestemmelser Af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning respektive lastning blev påbegyndt. 6

7 Såfremt en vare ikke er særskilt specificeret, udgør betalingen kr. 15,70/ton. Af fisk og skaldyr, der losses fra fiskerfartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales en værditakst ved salg i første hånd Fritagelse for vareafgift Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift: Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren eller skibets agent i sin angivelse begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift. A. Tomme containere, trailere og lignende der anvendes i forbindelse med linietrafik, når disse ikke forsendes som handelsvarer. B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. C. Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskerfartøjer - der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj. D. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke, der til havnen er betalt vareafgift for indgående, kan det i særlige tilfælde aftales med havnen, at der gives fritagelse for betaling af vareafgift for udgående søværts varetransport. E. Gods, der skiftes via kaj under samme ophold i havnen til samme skib uden yderligere behandling eller forarbejdning Afgivelse af oplysninger Skibsafgift: Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibsafgifter nødvendige oplysninger om skibet. Inkluderet i oplysningerne skal være reder-/charternavn samt VAT-nummer for EU baserede reder-/chartervirksomheder. På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved at fremlægge relevante skibspapirer. 7

8 Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest ved skibets afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen herefter. Vareafgift: Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af vareafgifter nødvendige oplysninger om skibets ladning, ved indsendelse af skibs- og godsangivelse. På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved at fremlægge ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest 8 dage efter skibets afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen herefter Vareafgifter Kr. 5,15 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. Sukkerroer mv. Jord- og stenarter, gipssten og svovl. Granitskærver mv. Malme, slagger og aske. Silikater. Diverse rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien Kr. 5,60 pr. ton. Diverse brændsels-baller. Kalk. 8

9 3.4.3 Kr. 9,40 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Korn og diverse foderstoffer. Kartofler, foderærter og tapioka. Mel af gryn og korn samt pellets. Olieholdige frø og frugter. Forarbejdet dyrefoder. Salt, cement og mørtel. Fiskemel, kokoskager, soyabønnekager, bomuldsfrøkager, rapskager mv. Kaligødning samt diverse gødningsstoffer. Rå fosfat og superfosfat. Sphagnum, let klinker. Koks. Træ uforarbejdet og groft forarbejdet. Fliser, klinker og andre keramiske produkter. Forarbejdede produkter af cement og beton Mursten. Rockwool Kr. 9,70 pr. ton. Uædle metaller. Metalaffald, ædle i øvrigt. Stål- & jernskrot kr. 14,65 pr. ton Ovenstående omfatter varer som: Animalske og vegetabilske fedtstoffer/olier. Melasse, vinasse. Kul, stenkul og brunkul Kr. 14,85 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Olie, benzin Kr. 615,00 pr. enhed Vinger til vindmøller. 9

10 3.4.8 Kr. 167,00 pr. enhed med last Last i enheder som: 20 /40 containere. Løstrailere. Forvogn + hænger Kr. 15,70 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Jern, stål, herunder valsede produkter, profiler, rør, plader, diverse profiler, sektioner og skibe. Stykgods i øvrigt. Varer som ikke kan henføres til øvrige punkter Kr. 17,75 pr. ton. Projektgods med godsvægt over 80 tons pr. enhed Kr.2,85% af salgsværdi Fisk samt muslinger direkte fra fiskeri. I øvrigt kan forespørgsler vedrørende vareafgifter altid rettes til Aalborg Havn. 10

11 4. FERSKVAND Levering af ferskvand sker fra hydranter placeret langs Aalborg Havns bolværker. Ved levering af ferskvand udenfor normal arbejdstid beregnes et tilkaldelseshonorar samt overtidstillæg. Grundtakts Pr. m³ Kr. 55,00 Gebyr pr. levering Kr. 540,00 Overtidstillæg til kl. 22 Pr. time Kr. 200,00 Overtidstillæg i øvrigt Pr. time Kr. 400,00 Tilkaldelseshonorar Kr. 460,00 5. ELFORSYNING Levering af strøm over 63A kræver installatørassistance. Udgiften hertil afholdes af brugeren. Havnen leverer ikke forsyningskabel fra tilslutningsskab til bruger. Brugeren er ansvarlig for eventuel skade, der under tilslutningen tilføjes ham selv eller tredjemand såvel som for den skade, der tilføjes havnens ejendom. For skibe, der ikke betaler skibsafgift, tillægges tilslutningsminimum et grund-gebyr, se nedenstående. Havnen påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med levering af strøm. Kaj Skab V / 10A x x 380V / 16A x x 380V / 32A x 380V / 63A 11

12 A: 220V - 380V 16A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 31,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 16,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris B: 380V til og med 63A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 46,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 23,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris C: 380V over 63A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 69,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 35,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris Grundgebyr Til- & frakobling Kr. 560,00 Ved levering af strøm over 63A kræves endvidere installatørassistance. Udgiften hertil betales af brugeren. Ved anvendelse af mobiltavler i forbindelse med hovedtavle beregnes dobbelt tilslutningsafgift. Om de generelle ansvarsforhold, jf. I øvrigt afsnit 12 side AFFALD FRA SKIBE 6.1. Lovgrundlag I medfør af Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven), samt Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner (Modtagebekendtgørelsen), har Aalborg Havn etableret en modtageordning for fast og flydende affald fra fartøjer, der anløber havnen. 12

13 6.2. Definitioner Driftsaffald: Enhver form for affald, herunder spildevand og andre rester end lastrester, som frembringes, mens skibet er i drift. Lastrester: Rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning og losning. Til lastrester henføres ligeledes tankskyllevand og ballastvand. Havneafgift: Det beløb et skib normalt betaler for havneanløb. Betaling for modtagelse af driftsaffald efter bekendtgørelsen er indeholdt i den normale havneafgift, og er således ikke afhængig af den afleverede mængde eller type affald. Dette princip betegnes som: No special fee (NSF) Generelle bestemmelser Der kan modtages følgende typer driftsaffald: Dagrenovation Olieholdigt affald (se specifikation, pkt ). Kloakspildevand Betaling for aflevering af driftsaffald er inkluderet i den normale havneafgift. Havnen er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde skibet, med hensyntagen til dets størrelse og type, ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb Hvis der ønskes aflevering af affald uden for havnens almindelige arbejdstid Hvis der ikke betales normal havneafgift Hvis der ikke, mindst 24 timer inden der ønskes afleveret affald, er indsendt affaldsanmeldelse (jf. afsnit 6.5 om affaldsanmeldelsen). 13

14 6.4. Særlige betingelser for aflevering under NSF Mængder for aflevering af olierester eller kloakspildevand skal være på minimum 2m³. Ved afhentning af mindre mængder opkræves særskilt betaling. Max. 8m³ ved aflevering til slamsuger eller anden mobil recipient. Fartøjet skal være forsynet med standardkobling, og der skal fra skibet kunne pumpes til gældende modtagekapacitet. Olie og olieholdige blandinger må ikke indeholde andre kemikalier end normale additiver. Ved fast rutefart henvises til indgåelse af aftaler mellem rederi og Aalborg Havn. Opmærksomheden henledes på at: Forsinkelse uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering med lavere pumpehastighed end 3m 3 i timen, vil blive debiteret skibet i henhold til gældende takster. Krydstogtskibe, der ønsker at benytte modtageordningen i en udstrækning, der i henhold til nærværende Kapitel 6 ikke falder ind under NSF reglerne, skal indgå særlig aftale herom. Særskilt betaling vil blive debiteret for ydelser på grundlag af de af havnen til enhver tid gældende takster. Disse fremgår af forretningsbetingelser for Aalborg Havn Om affaldsanmeldelsen Skibsføreren på et skib, der planlægger at anløbe havnen, skal udfylde en affaldsanmeldelse, med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald skibet ønsker at aflevere. Nævnte formular skal være havnen i hænde senest 24 timer inden afleveringen ønskes påbegyndt, jævnfør pkt I særlige tilfælde, hvor 24-timers varsel ikke har været muligt, kan havnen acceptere at modtage under forudsætning af, at havnen ikke påføres ekstra omkostninger i denne forbindelse. For dækning af eventuelle ekstra omkostninger kan havnen opkræve særskilt betaling. 14

15 6.6. Særlige bestemmelser for de enkelte affaldstyper Dagrenovation Der kan rekvireres affaldsbeholder(e) á 600 l, som leveres ved fartøjets liggeplads, inden for havnens normale arbejdstid; men beholderne kan i særlige tilfælde, efter havnens skøn, også leveres på andre tidspunkter. Beholderne er kun beregnet til kabysaffald og lignende (ikke miljøbelastede affald). Større enheder af driftsaffald samt kemikalier af enhver art må ikke deponeres i beholderne Flydende affald Olierester og olieholdige blandinger Der kan afleveres olieslam, brugt smøreolie, maskinslop og lignende. Olieaffaldet afhentes af slamsuger ved kaj. Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, der hindrer adskillelse i en oliefase og i en vandfase modtages ikke. For modtagelse af ikke pumpbart slopolie mv., som godkendes leveret i tønder, fade eller lignende opkræves særskilt betaling, herunder for rengøring af og evt. destruktion af emballagen. For modtagelse af små mængder på under 2m³, kræves særskilt betaling Kloakspildevand Der afhentes med tankvogn ved kaj, alternativt kan der henvises til kajer med kloaksystem. Ved anmeldelse om aflevering af kloakspildevand skal skibets pumpekapacitet oplyses. For modtagelse af små mængder på under 2m³ kræves særskilt betaling Kemikalieaffald Modtagelse kan kun ske efter særskilt aftale og mod betaling. 15

16 6.8. Lastrester For modtagelse og håndtering af lastrester vil fartøjer blive debiteret for ydelsen i henhold til de for Aalborg Havn til enhver tid fastsatte takster. Er taksten ikke fastsat for den pågældende ydelse, debiteres den faktiske udgift med + 15 % Øvrige bestemmelser Olieaffald, ballast og tankskyllevand indeholdende eksempelvis kemikalier, fareklasse 1 og 2 produkter eller emulgerende stoffer modtages ikke Virksomheder der reparerer skibe, selskaber der driver havnerundfart, og virksomheder der driver havnebugsering, må selv opretholde og bekoste egne modtageanlæg Virksomheder der afskiber eller modtager olieprodukter eller flydende skadelige stoffer i bulk, skal selv etablere modtageanlæg herunder modtage olie- eller kemikalieblandet ballast- og tankskyllevand Ansvar Rederiet er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger fra skibsføreren om affaldets art og sammensætning samt for lækage forårsaget af eget defekt materiel (f.eks. koblingsled eller emballage) eller fejlbetjening af eget materiel ved aflevering. Ansvaret gælder også for skader, der i denne forbindelse påføres tredjemand Havnebestyrelsen for Aalborg Havn er ansvarlig for udarbejdelse af havnens plan for affaldshåndtering og regelsættet vedrørende modtage-ordningen. Havnekaptajnen er ansvarlig for planens gennemførelse og vedligeholdelse. 16

17 6.11. Rekvirering og henvendelser Henvendelser vedrørende modtageordninger, rekvirering af ydelser mv. skal ske til: Aalborg Havn - Trafik & Operation: (Døgnbetjening). Telefon: (+45) Telefax: (+45) Indberetning om utilstrækkelig kapacitet fremsendes til: Aalborg Havn A/S Langerak Aalborg Øst Klageformular kan rekvireres hos Trafik & Operation. Dagrenovation Affaldsbeholdere á 600 l Pr. stk. Kr. 970,00 Større enheder Faktisk udgift + 15 % Kemikalier Faktisk udgift + 15 % Overtid og tilkaldelseshonorar som under afsnit 4 Olierester m.v. Olierester m/slamsuger Pr. m³ Kr. 900,00 Olierester m/slamsuger/minimumstakst Kr ,00 Tromler Faktisk udgift + 15 % Overtid og tilkaldelseshonorar iflg. underleverandørs takster Kloakspildevand Via standardflangekobling Faktisk udgift + 15 % Slamsuger Pr. m³ Kr. 900,00 Slamsuger/minimumstakst Kr ,00 Overtid og tilkaldelseshonorar iflg underleverandørs takster Flydende stoffer i bulk Rester Faktisk udgift + 15 % Overtid og tilkaldelseshonorar iflg. underleverandørs takster 17

18 7. MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V. 7.1 Generelle bestemmelser Oplægning af gods m.v. sker efter havnens anvisning. Ved oplægning af gods skal godsets art, mængde og eventuel fareklasse opgives. Endvidere skal oplyses om godsets ejerforhold. Aalborg Havn påtager sig intet ansvar for gods, herunder containere, maskiner og materiel, der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Aalborg Havn påtager sig endvidere intet ansvar for eventuelle skader, som det oplagte/opstillede måtte påføre tredjemand. 7.2 Oplægning af gods Eksportgods, der samles med henblik på senere lastning i skib, kan henligge vederlagsfrit nær kaj i 1 uge, inden der opkræves pladsleje, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Importgods fra skib kan henligge vederlagsfrit på pladser nær kaj i 1 uge efter losning, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Ikke-skibsgods, dvs. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode Gods m.v. kan oplægges på månedsleje på pladser længere væk fra kaj Ved hensætning af skurvogne og materiel for anvendelse til byggeplads eller lignende, svares pladsleje pr. påbegyndt måned eller efter aftale. 7.3 Særlige vilkår for oplægning m.v. Oplagt gods skal være forsynet med ejer betegnelse og dato for oplægning. Enhver form for gods, der har været oplagt i mindst 1 uge nær kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 48 timer. Gods, der er oplagt længere væk fra kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 14 dage. Hvis fristen for 18

19 fjernelse af sådant gods ikke overholdes, er havnen berettiget til at lade det flytte eller fjerne for ejers regning og risiko. Kajer og kajgader må ikke overbelastes. Største tilladte belastning er 2 ton/m³. 3 meter fra kajkanten skal holdes fri for løsvarer. Ved oplægning af bulkgods, der medfører risiko for støvgener, vil følgende skærpede krav være gældende: Bulkgodset skal fjernes hurtigst muligt efter endt losning. Ved lastning af sådant bulkgods må det tidligst oplægges på kaj 48 timer, inden lastning påbegyndes. Hvis bulkgodset henligger i mere end 48 timer efter endt losning, kan havnen foranledige godset oversprayet med ferskvand mindst en gang i døgnet for ladningsejerens regning i de tilfælde, hvor der efter havnens skøn er risiko for støvgener. I tilfælde af stærk blæst på laste- og lossetidspunktet, hvor der efter havnens skøn kan opstå støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil en omgående oversprayning for ladningsejerens regning blive påbegyndt. Under særlige ugunstige vejrbetingelser kan havnen forlange lastningen og eller losningen standset Midlertidig pladsleje Import- og eksportgods Pr. m²/uge Kr. 2,30 Ikke skibsgods Pr. m²/uge Kr. 2,70 Befæstet Pr. m²/måned Kr. 6,20 Ubefæstet Pr. m²/måned Kr. 3,30 Kajnære projektområder Pr. m²/måned Kr.12,62 Der opkræves et sværgodstillæg på Kr. 4,00 pr. m 2 /måned, udover den ovenstående pladsleje, for leje af projektpladser, der er særligt forstærket til håndtering af tung last. 19

20 7.5. Trailerparkering Vi har mulighed for at anvise pladser til Trailerparkering. Grusplads uden belysning Modulvogntogsplads med belægning og lys Pr. plads/måned Kr. 212,00 Pr. plads/måned Kr. 341,00 Aalborg Havn anviser og reserverer pladsen. 8. RENGØRING AF AREALER 8.1 Rengøring af arealer Med henvisning til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, skal ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede sikre, at det anvendte kajområde, rengøres efter laste/losseoperationens afslutning. Ladningsspild skal opsamles i containere eller opfejes ved fejemaskine og deponeres på godkendt losseplads. Alternativt kan spildet opsamles og anvendes af ladningsejeren. 8.2 Ansvar Ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede er ansvarlig for nævnte rengøring og for udgifterne i forbindelse hermed, herunder deponering på godkendt losseplads. Ved bestilling af liggeplads og kraner skal ordregiveren meddele havnen om hvilken virksomhed, der er ansvarlig for rengøringen, og i forbindelse hermed om det ønskes, at havnen skal udføre rengøringen efter regning. 8.3 Tilsyn Havnen fører tilsyn med, at ovenstående regler overholdes. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor det pågældende bulkgods, efter havnens skøn, ikke vil kunne lastes/losses, uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil losning/ lastning blive stoppet. 20

21 9. ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED Aalborg Havn har indgået aftale med Fødevaredirektoratet om at være operatør for den veterinære grænsekontrolstation på Aalborg Havn i overensstemmelse med Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder. Grænsekontrollen er beliggende i Østhavnen på følgende adresser: Al veterinær kontrol af frosne fødevarer sker på adressen Lilledybet 8. Al kontrol af andre produkter (ikke-konsum varer og konsum kølevarer) sker i Grønlandshavnens bygning E2. Den veterinære grænsekontrol foretages af Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Nordjylland, der opkræver afgiften for den veterinære kontrol. Der opkræves en afgift hos vareejerne/importørerne for benyttelse af grænsekontrollen. Afgiften er fastlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen og den indgåede aftale med Fødevaredirektoratet. Partier i container Pr. container enhed Kr. 340,00 Godspartier i øvrigt Pr. ton (min). Kr. Kr. 23,50 200,00) For tilbageholdte varer faktureres særskilt lagerleje. 21

22 10. INFRASTRUKTURAFGIFT 10.1 Benyttelse af jernbanesporene Af hver jernbanevogn, der passerer havnesporene på Aalborg Havn, svares ved af- og pålæsning en afgift til havnen, såfremt ladningen ikke tidligere er belagt med vareafgift til havnen eller senere, uden at være forarbejdet, måtte blive dette. Afgiften, der betales af modtageren (afsenderen), tjener til delvis dækning af havnens omkostninger ved sporenes vedligeholdelse m.v. Det påhviler modtageren (afsenderen), straks efter vognens passage af sporet, at give Aalborg Havn - Trafik & Operation besked herom. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre fortabelse af ret til at modtage vogne på havnens spor for vedkommende modtager (afsender). Jernbanevogne Pr. stk. Kr. 290,00 22

23 11. TAKSTER I ØVRIGT Lystbåd fast liggeplads Pr. m 2 pr. år Kr. 174,00 Lystbåd < 10 meter gæsteplads Pr. døgn Kr. 137,00 Lystbåd > 10 meter gæsteplads Pr. døgn Kr. 167, Lagerbygning på kornterminal Benyttelse af lager 0,85 kr./m 2 /kalenderdag Benyttelse under 50% (608 m 2 ) min. halvdelen af bygningen Benyttelse over 50% (1216 m 2 ) min. hele bygningen 11.2 Arealer Nye areallejekontrakter. Areal- Klasse Områdebetegnelse Arealleje kr. pr. m 2 pr. år (1) (2) 1 Centralhavn, nærmest bolværk Kr. 37,90 Kr. 56,48 2 Centralhavn, længere fra bolværk Kr. 33,94 Kr. 52,51 3 Østhavnen, nord for Langerak Kr. 29,11 Kr. 47,68 4 Østhavnen, syd for Langerak Kr. 20,93 Kr. 39,51 (1) Havnemæssige virksomheder. (2) Ikke-havnemæssige virksomheder. 23

24 12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt det godtgøres, at Aalborg Havn (herefter benævnt Havnen) ved fejl eller forsømmelser har forårsaget en tingsskade eller en personskade, begrænses havnens ansvar. Udover hvad der efterfølgende her særligt er anført, vil Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007) være gældende for godshåndtering, der udføres med Aalborg Havn som operatør. For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade konstateres. Værdien af godset skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris, bestemmes prisen efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Havnens ansvar kan ikke overstige 667 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er tabt eller skadet, afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. For containere eller tilsvarende transportenheder med gods, kan erstatningen ikke overstige SDR pr. enhed. Transportdokumentets oplysninger vedrørende godset skal indgå i nævnte erstatningsberegning. Havnen garanterer ikke for de i søkort, havnelods og sejladshåndbøger for havneområdet og i sejlløb anførte dybder. Havnen garanterer ikke for, at udlagt farvandsafmærkning i havneområde og sejlløb til stadighed er på plads og i orden. Det samlede ansvar, som kan pålægges Havnen, kan ikke i noget tilfælde overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK 1 million. Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved en og samme hændelse. Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab som tidstab, konsekvenstab eller følgeskader. Havnen er, som en følge af ovenstående, alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af Havnens ansatte. 24

25 For havnens ansatte gælder samme indsigelser og ansvarsbegrænsning som for havnen. Den, der forsikrer Havnen mod ansvar for krav, der er undergivet ansvarsbegrænsningen, har samme ret til at begrænse ansvaret som havnen selv. Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel 7, 152, stk. 2, angivne beregningsenhed. Omregningen af SDR til dansk mønt foretages efter kurser på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller, hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. 25

26 26

27 27

28

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2018

Forretningsbetingelser Generelle 2018 Forretningsbetingelser Generelle 2018 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015

Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Femø havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering. År: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lolland Havne Torben Christiansen Havnefoged Femø Havn Indhold: 1. Beskrivelse

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

Affaldsplan for Agernæs Havn

Affaldsplan for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 om beskyttelse af havmiljøet af 3. juli 2013.

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn

Affaldsplan 2014-2016 for Agernæs Havn Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015

Kragenæs Færgehavn Plan for affaldsmodtagelsen og håndtering år: 2015 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnemester Lollands havne Torben Christiansen Ansvarlig for gennemførelsen: Havnemester Lollands havne Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Affaldsplan for Kerteminde Marina

Affaldsplan for Kerteminde Marina Ansvarlig for udarbejdelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Ansvarlig for gennemførelsen: Driftsleder: Jimmy Stig Pedersen Relevant lovgivning: Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag

Affaldsplan 2014-2016 for Bågø Havn Forslag Forslag Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Kommune By, Land og Kultur Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Kommune Relevant lovgivning: BEK nr. 414 af 10/05/2012 (Bekendtgørelse om modtagefaciliteter

Læs mere

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

HORSENS ERHVERVSHAVN Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Peter Larsen Ansvarlig for gennemførelsen: Peter Larsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet LBK nr. 963 af 3/7/2013 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer,

Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Affaldscontainere sorteres i følgende affaldstyper Flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand) Farligt flydende affald (Akkumulatorer, Kemikalie- og malingsrester) Farligt fast affald (oliefiltre,

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Ansvarlig for gennemførelsen: Havnefoged Ove Pedersen/ Vordingborg Kommune Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne

Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Nexø Havn A/S (Affaldshåndteringsplan) Indholdsfortegnelse 1. Formål med modtageordningerne 2. Ansvarlig i havnen 3. Generelle regler for modtageordninger

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa

Affaldsplan for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for.  AABENRAA HAVN Mellemvej 25 DK-6200 Aabenraa Affaldsplan 2016-2019 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN DK-6200 Aabenraa www.aabenraahavn.dk 1. Ejer og driftsforhold Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og er reguleret

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina

Affaldsplan. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for. Bogense Havn og Marina Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Bogense Havn og Marina 2012-2015 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger er til brug for Miljøstyrelsens samlede vurdering af affaldsplanen

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Ansvarlig for udarbejdelsen: Ole Edlund Jensen Mail. edlund@mail.dk Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsesformand Palle Danielsen Orebyvej 243 4990 Sakskøbing Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003

SÆBY HAVN A F FA L D S P L A N JUNI 2003 SÆBY HAVN AFFALDSPLAN JUNI 2003 A F FA L D S P L A N Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018

Rødvig Lystbådehavn Plan for modtagelse og håndtering af affald 2016-2018 Havnens adresse: Rødvig Lystbådehavn Tlf: 56 50 60 07 Havnevej 21 4673 Rødvig Stevns Havnens størrelse: 130 bådpladser Ansvarlig for udarbejdelsen: Rødvig Lystbådehavn og Stevns Kommune Ansvarlig for gennemførelsen:

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014

Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Maj 2014 Affaldsplan for Sæby Havn Indhold 1. Beskrivelse af havnens modtageordning. 2. Vurdering af behov for ændringer af havnens modtagefaciliteters type og kapacitet. 3. Beskrivelse

Læs mere