Forretningsbetingelser Generelle 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser Generelle 2015"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Generelle stærk på logistik og samarbejde

2 Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail: Infrastruktur & miljøudvikling: Teknisk chef Mette Schmidt Mail: Ejendomsudvikling & planlægning: Ejendomschef Jørgen G. Frandsen Mail: Salg og Marketing: Salgs- og marketingchef Ole Brøndum Mail: Økonomi: Økonomi- og IT-chef Betina C. M. Nielsen Mail: Ledelsessekretariat: Sekretariatschef Lise-Lotte Terp Mail: Aalborg Havn A/S Langerak 19 Postboks Aalborg Øst Telefon Telefax Trafik & Operation Døgnvagt - direkte telefonlinje , VHF kanal

3 Den i nærværende betingelser anvendte betegnelse Aalborg Havn er dækkende for moderselskabet Aalborg Havn A/S og datterselskabet Aalborg Havn Logistik A/S. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING BETALINGSBETINGELSER SKIBS- OG VAREAFGIFT FERSKVAND ELFORSYNING AFFALD FRA SKIBE MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V RENGØRING AF AREALER ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED INFRASTRUKTURAFGIFT TAKSTER I ØVRIGT ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

4 1. INDLEDNING 1.1. Generelt Alle takster er eksklusive moms. Vedrørende regulering af de overordnede forhold omkring Aalborg Havn henvises til Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne og Ordensreglement for Aalborg Havn Serviceydelser For lastning/losning via havnens områder opkræves betaling i form af infrastrukturafgifter som skibsafgifter, og omsætningsafgifter som vareafgifter Bestilling af serviceydelser Forespørgsler vedrørende og bestilling af Aalborg Havns serviceydelser sker ved henvendelse til Aalborg Havn, Trafik & Operation, tlf Security ISPS Aalborg Havn har 7 godkendte faciliteter. UN Locator code: DKAAL Overordnet sikringsansvarlig: Havnekaptajn Peter J. Petersen Tlf Mail: Der opkræves særskilt sikringsafgift for anløb til de godkendte havneområder. Afgiften beregnes for hver fyldt containerenhed, hver vingeenhed og hver tons, der går via kaj i ISPS sikrede havneområder. Sikringsafgift containere pr. enhed: Kr. 6,00. Sikringsafgift pr. vingeenhed: Kr. 80,00. Sikringsafgift pr. godstons: Kr. 0,12. Udstedelse af ID adgangskort for virksomheder der ikke er omfattet af sikringsafgiften: Kr. 200,00 pr. kort. Normal arbejdstid: Normal arbejdstid for havnen er hverdage: Mandag - torsdag fra Fredag: fra

5 2. BETALINGSBETINGELSER Betalingsfristen for ydelser hos Aalborg Havn er: 30 dage netto, med mindre andet er aftalt med Aalborg Havn, og der i forbindelse hermed er stillet tilfredsstillende sikkerhed. Ved overskridelse af betalingsfrister beregnes gebyr og renter. Rykkergebyr: Dkk. 100,00 Renter: Diskonto + 7% Ansvar og ansvarsbegrænsning, jfr. Afsnit 12 side SKIBS- OG VAREAFGIFT 3.1. Skibsafgift Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotons (BT) og tariferes i følgende afgiftsintervaller: Sats BT Kr./BT I ,60 II ,10 III Over ,60 Pramafgift 4,25 Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 1 uge regnet fra ankomstdagen. Ved ophold over 1 uge beregnes forholdsmæssig skibsafgift pr. påbegyndt døgn. Ved liggetid over 2 uger betales normal skibsafgift pr. påbegyndt døgn fratrukket 25%. 5

6 Skibe med jævnlige anløb For linieskibe i fast rute, kan der efter forhandling aftales individuelle retningslinjer for skibsafgiftens beregning og opkrævning. Følgende generelle retningslinjer vil være grundlag for sådanne aftaler: A. Anløb efter aftalens indgåelse. B. Aftalen skal gælde bestemte skibe og godstyper. C. Der medtages gods i linietrafik Pramme m.v. og bugserbåde For pramme m.v. og fartøjer, som bugserer eller assisterer disse, betales en samlet pramafgift, som beregnes efter prammens bruttotonnage (BT). Afgiften dækker for en uges henliggen regnet fra ankomstdagen Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: A. Skibe under 100 BT. B. Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. C. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for reparation, proviantering, afvente broåbning, søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne og lignende samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. D. Lystfartøjer. Dog kun ophold udenfor faste liggepladser i op til 24 timer efter tilladelse Vareafgift Almindelige bestemmelser Af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning respektive lastning blev påbegyndt. 6

7 Såfremt en vare ikke er særskilt specificeret, udgør betalingen kr. 15,70/ton. Af fisk og skaldyr, der losses fra fiskerfartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales en værditakst ved salg i første hånd Fritagelse for vareafgift Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift: Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren eller skibets agent i sin angivelse begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift. A. Tomme containere, trailere og lignende der anvendes i forbindelse med linietrafik, når disse ikke forsendes som handelsvarer. B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. C. Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskerfartøjer - der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj. D. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke, der til havnen er betalt vareafgift for indgående, kan det i særlige tilfælde aftales med havnen, at der gives fritagelse for betaling af vareafgift for udgående søværts varetransport. E. Gods, der skiftes via kaj under samme ophold i havnen til samme skib uden yderligere behandling eller forarbejdning Afgivelse af oplysninger Skibsafgift: Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibsafgifter nødvendige oplysninger om skibet. Inkluderet i oplysningerne skal være reder-/charternavn samt VAT-nummer for EU baserede reder-/chartervirksomheder. På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved at fremlægge relevante skibspapirer. 7

8 Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest ved skibets afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen herefter. Vareafgift: Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af vareafgifter nødvendige oplysninger om skibets ladning, ved indsendelse af skibs- og godsangivelse. På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved at fremlægge ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest 8 dage efter skibets afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen herefter Vareafgifter Kr. 5,15 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. Sukkerroer mv. Jord- og stenarter, gipssten og svovl. Granitskærver mv. Malme, slagger og aske. Silikater. Diverse rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien Kr. 5,60 pr. ton. Diverse brændsels-baller. Kalk. 8

9 3.4.3 Kr. 9,40 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Korn og diverse foderstoffer. Kartofler, foderærter og tapioka. Mel af gryn og korn samt pellets. Olieholdige frø og frugter. Forarbejdet dyrefoder. Salt, cement og mørtel. Fiskemel, kokoskager, soyabønnekager, bomuldsfrøkager, rapskager mv. Kaligødning samt diverse gødningsstoffer. Rå fosfat og superfosfat. Sphagnum, let klinker. Koks. Træ uforarbejdet og groft forarbejdet. Fliser, klinker og andre keramiske produkter. Forarbejdede produkter af cement og beton Mursten. Rockwool Kr. 9,70 pr. ton. Uædle metaller. Metalaffald, ædle i øvrigt. Stål- & jernskrot kr. 14,65 pr. ton Ovenstående omfatter varer som: Animalske og vegetabilske fedtstoffer/olier. Melasse, vinasse. Kul, stenkul og brunkul Kr. 14,85 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Olie, benzin Kr. 615,00 pr. enhed Vinger til vindmøller. 9

10 3.4.8 Kr. 167,00 pr. enhed med last Last i enheder som: 20 /40 containere. Løstrailere. Forvogn + hænger Kr. 15,70 pr. ton. Ovenstående omfatter varer som: Jern, stål, herunder valsede produkter, profiler, rør, plader, diverse profiler, sektioner og skibe. Stykgods i øvrigt. Varer som ikke kan henføres til øvrige punkter Kr. 17,75 pr. ton. Projektgods med godsvægt over 80 tons pr. enhed Kr.2,85% af salgsværdi Fisk samt muslinger direkte fra fiskeri. I øvrigt kan forespørgsler vedrørende vareafgifter altid rettes til Aalborg Havn. 10

11 4. FERSKVAND Levering af ferskvand sker fra hydranter placeret langs Aalborg Havns bolværker. Ved levering af ferskvand udenfor normal arbejdstid beregnes et tilkaldelseshonorar samt overtidstillæg. Grundtakts Pr. m³ Kr. 55,00 Gebyr pr. levering Kr. 540,00 Overtidstillæg til kl. 22 Pr. time Kr. 200,00 Overtidstillæg i øvrigt Pr. time Kr. 400,00 Tilkaldelseshonorar Kr. 460,00 5. ELFORSYNING Levering af strøm over 63A kræver installatørassistance. Udgiften hertil afholdes af brugeren. Havnen leverer ikke forsyningskabel fra tilslutningsskab til bruger. Brugeren er ansvarlig for eventuel skade, der under tilslutningen tilføjes ham selv eller tredjemand såvel som for den skade, der tilføjes havnens ejendom. For skibe, der ikke betaler skibsafgift, tillægges tilslutningsminimum et grund-gebyr, se nedenstående. Havnen påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med levering af strøm. Kaj Skab V / 10A x x 380V / 16A x x 380V / 32A x 380V / 63A 11

12 A: 220V - 380V 16A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 31,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 16,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris B: 380V til og med 63A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 46,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 23,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris C: 380V over 63A: Tilslutningsafgift, indtil 15 dage Pr. døgn Kr. 69,00 Tilslutningsafgift, efter 15 dage Pr. døgn Kr. 35,00 KWH inkl. stats- og CO 2 afgift gældende dagspris Grundgebyr Til- & frakobling Kr. 560,00 Ved levering af strøm over 63A kræves endvidere installatørassistance. Udgiften hertil betales af brugeren. Ved anvendelse af mobiltavler i forbindelse med hovedtavle beregnes dobbelt tilslutningsafgift. Om de generelle ansvarsforhold, jf. I øvrigt afsnit 12 side AFFALD FRA SKIBE 6.1. Lovgrundlag I medfør af Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven), samt Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner (Modtagebekendtgørelsen), har Aalborg Havn etableret en modtageordning for fast og flydende affald fra fartøjer, der anløber havnen. 12

13 6.2. Definitioner Driftsaffald: Enhver form for affald, herunder spildevand og andre rester end lastrester, som frembringes, mens skibet er i drift. Lastrester: Rester af lastmaterialer i lastrum eller tanke efter at losning og rengøring er afsluttet, herunder også restmængder fra lasten og spild ved lastning og losning. Til lastrester henføres ligeledes tankskyllevand og ballastvand. Havneafgift: Det beløb et skib normalt betaler for havneanløb. Betaling for modtagelse af driftsaffald efter bekendtgørelsen er indeholdt i den normale havneafgift, og er således ikke afhængig af den afleverede mængde eller type affald. Dette princip betegnes som: No special fee (NSF) Generelle bestemmelser Der kan modtages følgende typer driftsaffald: Dagrenovation Olieholdigt affald (se specifikation, pkt ). Kloakspildevand Betaling for aflevering af driftsaffald er inkluderet i den normale havneafgift. Havnen er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af følgende punkter er opfyldt: Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde skibet, med hensyntagen til dets størrelse og type, ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb Hvis der ønskes aflevering af affald uden for havnens almindelige arbejdstid Hvis der ikke betales normal havneafgift Hvis der ikke, mindst 24 timer inden der ønskes afleveret affald, er indsendt affaldsanmeldelse (jf. afsnit 6.5 om affaldsanmeldelsen). 13

14 6.4. Særlige betingelser for aflevering under NSF Mængder for aflevering af olierester eller kloakspildevand skal være på minimum 2m³. Ved afhentning af mindre mængder opkræves særskilt betaling. Max. 8m³ ved aflevering til slamsuger eller anden mobil recipient. Fartøjet skal være forsynet med standardkobling, og der skal fra skibet kunne pumpes til gældende modtagekapacitet. Olie og olieholdige blandinger må ikke indeholde andre kemikalier end normale additiver. Ved fast rutefart henvises til indgåelse af aftaler mellem rederi og Aalborg Havn. Opmærksomheden henledes på at: Forsinkelse uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering med lavere pumpehastighed end 3m 3 i timen, vil blive debiteret skibet i henhold til gældende takster. Krydstogtskibe, der ønsker at benytte modtageordningen i en udstrækning, der i henhold til nærværende Kapitel 6 ikke falder ind under NSF reglerne, skal indgå særlig aftale herom. Særskilt betaling vil blive debiteret for ydelser på grundlag af de af havnen til enhver tid gældende takster. Disse fremgår af forretningsbetingelser for Aalborg Havn Om affaldsanmeldelsen Skibsføreren på et skib, der planlægger at anløbe havnen, skal udfylde en affaldsanmeldelse, med oplysninger om hvilke typer og mængder af affald skibet ønsker at aflevere. Nævnte formular skal være havnen i hænde senest 24 timer inden afleveringen ønskes påbegyndt, jævnfør pkt I særlige tilfælde, hvor 24-timers varsel ikke har været muligt, kan havnen acceptere at modtage under forudsætning af, at havnen ikke påføres ekstra omkostninger i denne forbindelse. For dækning af eventuelle ekstra omkostninger kan havnen opkræve særskilt betaling. 14

15 6.6. Særlige bestemmelser for de enkelte affaldstyper Dagrenovation Der kan rekvireres affaldsbeholder(e) á 600 l, som leveres ved fartøjets liggeplads, inden for havnens normale arbejdstid; men beholderne kan i særlige tilfælde, efter havnens skøn, også leveres på andre tidspunkter. Beholderne er kun beregnet til kabysaffald og lignende (ikke miljøbelastede affald). Større enheder af driftsaffald samt kemikalier af enhver art må ikke deponeres i beholderne Flydende affald Olierester og olieholdige blandinger Der kan afleveres olieslam, brugt smøreolie, maskinslop og lignende. Olieaffaldet afhentes af slamsuger ved kaj. Olieholdigt affald, der indeholder emulgerende stoffer, der hindrer adskillelse i en oliefase og i en vandfase modtages ikke. For modtagelse af ikke pumpbart slopolie mv., som godkendes leveret i tønder, fade eller lignende opkræves særskilt betaling, herunder for rengøring af og evt. destruktion af emballagen. For modtagelse af små mængder på under 2m³, kræves særskilt betaling Kloakspildevand Der afhentes med tankvogn ved kaj, alternativt kan der henvises til kajer med kloaksystem. Ved anmeldelse om aflevering af kloakspildevand skal skibets pumpekapacitet oplyses. For modtagelse af små mængder på under 2m³ kræves særskilt betaling Kemikalieaffald Modtagelse kan kun ske efter særskilt aftale og mod betaling. 15

16 6.8. Lastrester For modtagelse og håndtering af lastrester vil fartøjer blive debiteret for ydelsen i henhold til de for Aalborg Havn til enhver tid fastsatte takster. Er taksten ikke fastsat for den pågældende ydelse, debiteres den faktiske udgift med + 15 % Øvrige bestemmelser Olieaffald, ballast og tankskyllevand indeholdende eksempelvis kemikalier, fareklasse 1 og 2 produkter eller emulgerende stoffer modtages ikke Virksomheder der reparerer skibe, selskaber der driver havnerundfart, og virksomheder der driver havnebugsering, må selv opretholde og bekoste egne modtageanlæg Virksomheder der afskiber eller modtager olieprodukter eller flydende skadelige stoffer i bulk, skal selv etablere modtageanlæg herunder modtage olie- eller kemikalieblandet ballast- og tankskyllevand Ansvar Rederiet er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger fra skibsføreren om affaldets art og sammensætning samt for lækage forårsaget af eget defekt materiel (f.eks. koblingsled eller emballage) eller fejlbetjening af eget materiel ved aflevering. Ansvaret gælder også for skader, der i denne forbindelse påføres tredjemand Havnebestyrelsen for Aalborg Havn er ansvarlig for udarbejdelse af havnens plan for affaldshåndtering og regelsættet vedrørende modtage-ordningen. Havnekaptajnen er ansvarlig for planens gennemførelse og vedligeholdelse. 16

17 6.11. Rekvirering og henvendelser Henvendelser vedrørende modtageordninger, rekvirering af ydelser mv. skal ske til: Aalborg Havn - Trafik & Operation: (Døgnbetjening). Telefon: (+45) Telefax: (+45) Indberetning om utilstrækkelig kapacitet fremsendes til: Aalborg Havn A/S Langerak Aalborg Øst Klageformular kan rekvireres hos Trafik & Operation. Dagrenovation Affaldsbeholdere á 600 l Pr. stk. Kr. 970,00 Større enheder Faktisk udgift + 15 % Kemikalier Faktisk udgift + 15 % Overtid og tilkaldelseshonorar som under afsnit 4 Olierester m.v. Olierester m/slamsuger Pr. m³ Kr. 900,00 Olierester m/slamsuger/minimumstakst Kr ,00 Tromler Faktisk udgift + 15 % Overtid og tilkaldelseshonorar iflg. underleverandørs takster Kloakspildevand Via standardflangekobling Faktisk udgift + 15 % Slamsuger Pr. m³ Kr. 900,00 Slamsuger/minimumstakst Kr ,00 Overtid og tilkaldelseshonorar iflg underleverandørs takster Flydende stoffer i bulk Rester Faktisk udgift + 15 % Overtid og tilkaldelseshonorar iflg. underleverandørs takster 17

18 7. MIDLERTIDIG OPLÆGNING AF GODS M.V. 7.1 Generelle bestemmelser Oplægning af gods m.v. sker efter havnens anvisning. Ved oplægning af gods skal godsets art, mængde og eventuel fareklasse opgives. Endvidere skal oplyses om godsets ejerforhold. Aalborg Havn påtager sig intet ansvar for gods, herunder containere, maskiner og materiel, der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Aalborg Havn påtager sig endvidere intet ansvar for eventuelle skader, som det oplagte/opstillede måtte påføre tredjemand. 7.2 Oplægning af gods Eksportgods, der samles med henblik på senere lastning i skib, kan henligge vederlagsfrit nær kaj i 1 uge, inden der opkræves pladsleje, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Importgods fra skib kan henligge vederlagsfrit på pladser nær kaj i 1 uge efter losning, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed Ikke-skibsgods, dvs. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode Gods m.v. kan oplægges på månedsleje på pladser længere væk fra kaj Ved hensætning af skurvogne og materiel for anvendelse til byggeplads eller lignende, svares pladsleje pr. påbegyndt måned eller efter aftale. 7.3 Særlige vilkår for oplægning m.v. Oplagt gods skal være forsynet med ejer betegnelse og dato for oplægning. Enhver form for gods, der har været oplagt i mindst 1 uge nær kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 48 timer. Gods, der er oplagt længere væk fra kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 14 dage. Hvis fristen for 18

19 fjernelse af sådant gods ikke overholdes, er havnen berettiget til at lade det flytte eller fjerne for ejers regning og risiko. Kajer og kajgader må ikke overbelastes. Største tilladte belastning er 2 ton/m³. 3 meter fra kajkanten skal holdes fri for løsvarer. Ved oplægning af bulkgods, der medfører risiko for støvgener, vil følgende skærpede krav være gældende: Bulkgodset skal fjernes hurtigst muligt efter endt losning. Ved lastning af sådant bulkgods må det tidligst oplægges på kaj 48 timer, inden lastning påbegyndes. Hvis bulkgodset henligger i mere end 48 timer efter endt losning, kan havnen foranledige godset oversprayet med ferskvand mindst en gang i døgnet for ladningsejerens regning i de tilfælde, hvor der efter havnens skøn er risiko for støvgener. I tilfælde af stærk blæst på laste- og lossetidspunktet, hvor der efter havnens skøn kan opstå støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil en omgående oversprayning for ladningsejerens regning blive påbegyndt. Under særlige ugunstige vejrbetingelser kan havnen forlange lastningen og eller losningen standset Midlertidig pladsleje Import- og eksportgods Pr. m²/uge Kr. 2,30 Ikke skibsgods Pr. m²/uge Kr. 2,70 Befæstet Pr. m²/måned Kr. 6,20 Ubefæstet Pr. m²/måned Kr. 3,30 Kajnære projektområder Pr. m²/måned Kr.12,62 Der opkræves et sværgodstillæg på Kr. 4,00 pr. m 2 /måned, udover den ovenstående pladsleje, for leje af projektpladser, der er særligt forstærket til håndtering af tung last. 19

20 7.5. Trailerparkering Vi har mulighed for at anvise pladser til Trailerparkering. Grusplads uden belysning Modulvogntogsplads med belægning og lys Pr. plads/måned Kr. 212,00 Pr. plads/måned Kr. 341,00 Aalborg Havn anviser og reserverer pladsen. 8. RENGØRING AF AREALER 8.1 Rengøring af arealer Med henvisning til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, skal ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede sikre, at det anvendte kajområde, rengøres efter laste/losseoperationens afslutning. Ladningsspild skal opsamles i containere eller opfejes ved fejemaskine og deponeres på godkendt losseplads. Alternativt kan spildet opsamles og anvendes af ladningsejeren. 8.2 Ansvar Ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede er ansvarlig for nævnte rengøring og for udgifterne i forbindelse hermed, herunder deponering på godkendt losseplads. Ved bestilling af liggeplads og kraner skal ordregiveren meddele havnen om hvilken virksomhed, der er ansvarlig for rengøringen, og i forbindelse hermed om det ønskes, at havnen skal udføre rengøringen efter regning. 8.3 Tilsyn Havnen fører tilsyn med, at ovenstående regler overholdes. Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor det pågældende bulkgods, efter havnens skøn, ikke vil kunne lastes/losses, uden at dette vil medføre væsentlige støvgener for virksomheder i umiddelbar nærhed, vil losning/ lastning blive stoppet. 20

21 9. ANVENDELSE AF VETERINÆRT KONTROLSTED Aalborg Havn har indgået aftale med Fødevaredirektoratet om at være operatør for den veterinære grænsekontrolstation på Aalborg Havn i overensstemmelse med Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder. Grænsekontrollen er beliggende i Østhavnen på følgende adresser: Al veterinær kontrol af frosne fødevarer sker på adressen Lilledybet 8. Al kontrol af andre produkter (ikke-konsum varer og konsum kølevarer) sker i Grønlandshavnens bygning E2. Den veterinære grænsekontrol foretages af Fødevaredirektoratet, Fødevareregion Nordjylland, der opkræver afgiften for den veterinære kontrol. Der opkræves en afgift hos vareejerne/importørerne for benyttelse af grænsekontrollen. Afgiften er fastlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen og den indgåede aftale med Fødevaredirektoratet. Partier i container Pr. container enhed Kr. 340,00 Godspartier i øvrigt Pr. ton (min). Kr. Kr. 23,50 200,00) For tilbageholdte varer faktureres særskilt lagerleje. 21

22 10. INFRASTRUKTURAFGIFT 10.1 Benyttelse af jernbanesporene Af hver jernbanevogn, der passerer havnesporene på Aalborg Havn, svares ved af- og pålæsning en afgift til havnen, såfremt ladningen ikke tidligere er belagt med vareafgift til havnen eller senere, uden at være forarbejdet, måtte blive dette. Afgiften, der betales af modtageren (afsenderen), tjener til delvis dækning af havnens omkostninger ved sporenes vedligeholdelse m.v. Det påhviler modtageren (afsenderen), straks efter vognens passage af sporet, at give Aalborg Havn - Trafik & Operation besked herom. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre fortabelse af ret til at modtage vogne på havnens spor for vedkommende modtager (afsender). Jernbanevogne Pr. stk. Kr. 290,00 22

23 11. TAKSTER I ØVRIGT Lystbåd fast liggeplads Pr. m 2 pr. år Kr. 174,00 Lystbåd < 10 meter gæsteplads Pr. døgn Kr. 137,00 Lystbåd > 10 meter gæsteplads Pr. døgn Kr. 167, Lagerbygning på kornterminal Benyttelse af lager 0,85 kr./m 2 /kalenderdag Benyttelse under 50% (608 m 2 ) min. halvdelen af bygningen Benyttelse over 50% (1216 m 2 ) min. hele bygningen 11.2 Arealer Nye areallejekontrakter. Areal- Klasse Områdebetegnelse Arealleje kr. pr. m 2 pr. år (1) (2) 1 Centralhavn, nærmest bolværk Kr. 37,90 Kr. 56,48 2 Centralhavn, længere fra bolværk Kr. 33,94 Kr. 52,51 3 Østhavnen, nord for Langerak Kr. 29,11 Kr. 47,68 4 Østhavnen, syd for Langerak Kr. 20,93 Kr. 39,51 (1) Havnemæssige virksomheder. (2) Ikke-havnemæssige virksomheder. 23

24 12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Såfremt det godtgøres, at Aalborg Havn (herefter benævnt Havnen) ved fejl eller forsømmelser har forårsaget en tingsskade eller en personskade, begrænses havnens ansvar. Udover hvad der efterfølgende her særligt er anført, vil Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007) være gældende for godshåndtering, der udføres med Aalborg Havn som operatør. For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade konstateres. Værdien af godset skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris, bestemmes prisen efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Havnens ansvar kan ikke overstige 667 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er tabt eller skadet, afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb. For containere eller tilsvarende transportenheder med gods, kan erstatningen ikke overstige SDR pr. enhed. Transportdokumentets oplysninger vedrørende godset skal indgå i nævnte erstatningsberegning. Havnen garanterer ikke for de i søkort, havnelods og sejladshåndbøger for havneområdet og i sejlløb anførte dybder. Havnen garanterer ikke for, at udlagt farvandsafmærkning i havneområde og sejlløb til stadighed er på plads og i orden. Det samlede ansvar, som kan pålægges Havnen, kan ikke i noget tilfælde overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK 1 million. Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved en og samme hændelse. Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab som tidstab, konsekvenstab eller følgeskader. Havnen er, som en følge af ovenstående, alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af Havnens ansatte. 24

25 For havnens ansatte gælder samme indsigelser og ansvarsbegrænsning som for havnen. Den, der forsikrer Havnen mod ansvar for krav, der er undergivet ansvarsbegrænsningen, har samme ret til at begrænse ansvaret som havnen selv. Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel 7, 152, stk. 2, angivne beregningsenhed. Omregningen af SDR til dansk mønt foretages efter kurser på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller, hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen. 25

26 26

27 27

28

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

NÅR DU HAVNER I STRUER...

NÅR DU HAVNER I STRUER... Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn NÅR DU HAVNER I STRUER... DOCKING IN STRUER... Tariff and Guide for Holstebro-Struer Harbour 2012 Udgaven Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere