VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014"

Transkript

1 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

2 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder: Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m. herunder de tilhørende bekendtgørelser. Sidetal i notatet refererer til håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. af oktober Notatet revideres efter behov. 2 JUNI 2014

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HÅNDBOGEN Side 8, 70 og 78 om cyklister og fodgængere i arbejdsfrit område Side 22 om arbejdspladsbelysning og blænding Side 25 om definition af vejlukning Side 26 om midlertidig råden over vejareal Side 26 og 29 om beskrivelse af beskyttelsesniveauer Side 26 og 29 om godkendelse af beskyttelsesniveauer Side 27 om stedfæstelse af første og sidste tavlesnit Side 29 om henstillede arbejdskøretøjer Side 29 om vejklasser og brug af tegninger for byområde på statsveje Side 36 om kø-beregning Side 48 og 112 om N46 Markeringslygter Side 51 om rækværk langs stier Side 52 om udeladelse af løbelys på N44, Side 53, 70, 130 og 133 om sikkerhedsafstand efter beskyttelsesmodul Side 58 om nedtællingsmoduler på lyssignaler Side 58 om signalanlæg og tegngivning Side 66 om snerydning Side 66 om sikkerhedsafstand efter TMA og afspærringsvogn/begrænsningslinje Side 70 om kant- og baggrundsafmærkning på køretøjer Side 70 og 78 om beskyttelsesniveauers status Side 71 om beskyttelsesniveau ved trafiktilsyn Side 71 om beskyttelsesniveauer ved tilsyn og retablering af afmærkning på motorveje Side 71 om ledningsarbejde som bevægeligt vejarbejde Side 71 og 79 om valg af beskyttelsesniveauer Side 72 om beskyttelsesniveauer ved opsætning af vejudstyr Side 72 om opmåling på lokalveje i åbent land og trafikveje/lokalveje i byområde Side 73 om beskyttelsesniveauer ved maskinel vejservice på motorveje Side 73 om beskyttelsesniveauer ved brøndarbejde Side 73 om manuelt vejarbejde på vognbaner på motorveje Side 76 om belysning og reflekser på containere Side 77 om henlæggelse af materiel og materialer Side 77 om henstilling af arbejdskøretøjer Side 79 om hastighedsnedsættelse i forhold til arbejdsstedets afstand til kørebanen Side 95 om tolerance ved stilladsarbejde Side 96 om afstand mellem C55-tavler Side 49, 108, 110 og 134 om afstand mellem N42 på trafikværn Side 110 om afstand mellem N Side 112 om DS/EN om Vejudstyrs eftergivelighed Side 123 om overgangsbestemmelse for Z 93 Gult blinksignal. Jf. 94 stk Side 133 om godkendelse af TMA Side 134 om trafikværnslængder ved begrænsede pladsforhold Side 148 om advarselsklæder for vejarbejdere Side 148 om reflekser og spærrebomme på køretøjer Side 152 om betonklodser Side 154 om vægtgrænser på beskyttelsesmoduler 15 JUNI

4 2 TEGNINGER Generelt: Tavler i begge vejsider Generelt: Arbejdsfrit område efter TMA B-tegninger: C51-tavler er ikke vist B-tegninger: Overflødig tekst D15, B-tegninger: Brug på statsveje B107 m.fl.: UD1-tavler uden krydsning B704, B705 og B706: Forkert brug af D16-tavler B803 og B804: Forkerte C55-tavler B803 og B804: Mangler i indholdsfortegnelsen L-tegninger: Størrelser på C55 og C L-tegninger: Spærrelinje sammen med C L1002: Indsnævring af kørebanen med afspærringsvogn M351: Note M363: Størrelse på E16-tavler M600: Reflekstype JUNI 2014

5 1 HÅNDBOGEN 1.1 Side 8, 70 og 78 om cyklister og fodgængere i arbejdsfrit område Arbejdsområdet må ikke anvendes til cyklister eller fodgængere, hvilket skaber problemer, når de så i stedet skal være på kørebanen (fx broer). Svar: Det er rigtigt, at arbejdsfrit område hvori frimeteren tidligere kunne medregnes - ikke længere må anvendes til færdsel, da arbejdsfrit område er en del af arbejdsområdet. Til gengæld er der ikke længere krav om frimeter (beskyttelsesniveau 3), og frimeteren kan med fordel udelades, hvis der er en afmærket cykelsti, fællessti eller delt sti eller fortov mellem arbejdsstedet og motorkøretøjer. Alternativt kan opsættes trafikværn til beskyttelse af lette trafikanter. 1.2 Side 22 om arbejdspladsbelysning og blænding Håndbog afsnit side 22: Arbejdspladsbelysning bør.. Skal der ikke stå må i stedet for bør Svar: Der foreligger ikke bindende bestemmelser om arbejdspladsbelysning, så blænding af trafikanterne undgås. Dog kan politiet forlange lysindretninger fjernet, hvis de er vildledende eller til ulempe for færdslen jf. færdselslovens Side 25 om definition af vejlukning Håndbog afsnit 2.5 side 25 øverst: Lukning af en vej i 5 stk. 6 overfor betyder, at vejen er midlertidigt spærret for motorkøretøjer i en eller begge retninger Bør denne sætning ikke ændres til: Midlertidig lukning af en vej jf. 5 stk. 5 betyder, at vejen er midlertidigt spærret for motorkøretøjer. Svar: Det er korrekt forstået, at 5, stk. 5 betyder, at vejen er midlertidigt spærret for motorkøretøjer. I øvrigt rettes henvisningen ved næste revision. 1.4 Side 26 om midlertidig råden over vejareal Begrebet Midlertidig råden over vejareal. I den forhenværende BEK om afmærkning af vejarbejde 1 nr. 8) var anført, at midlertidig råden over vejarealet sidestilles med vejarbejde i afmærkningsmæssig henseende. Svar: Begrebet midlertidig råden har ikke eksisteret i vejloven men er et slangudtryk. Det korrekte begreb er Særlig råden over vejareal, som reguleres i vejlovens 102. Dvs. vejbestyrelsen/vejmyndigheden skal sagsbehandle efter 102 og kan i den forbindelse stille som vilkår, at der skal afmærkes som ved vejarbejde. 1.5 Side 26 og 29 om beskrivelse af beskyttelsesniveauer Hvor skal beskyttelsesniveauer beskrives, og hvem skal beskrive dem jf. 7 og 70? Den nye håndbog side 26 står Det anbefales, at beskyttelsesniveauer for vejarbejdere beskrives i graveansøgningen eller rådighedsansøgningen, men på side 27 står Vejmyndigheden behandler afmærkningsplanen med fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed ud fra forudsætningerne i 1 99 er forklaret i Færdselsloven med kommentarer (1992). JUNI

6 ansøgningen, mens beskyttelsen af vejarbejdere er bygherrens og entreprenørens ansvar og derfor ikke nødvendigvis fremgår af afmærkningsplanen. Skal beskyttelsesniveau beskrives i en rådighedsansøgning og skal vejmyndigheden tage stilling? Svar: Ifølge BEK 7 kræves det, at der skal foreligge en beskrivelse af beskyttelsesniveauer jf. bilag 4 i BEK, før et vejarbejde sættes i gang, og det anbefales, at beskyttelsesniveauer beskrives i graveansøgningen eller rådighedsansøgningen. I en kommende ændringsbekendtgørelse vil det blive tydeliggjort, at beskyttelsesniveauet ikke nødvendigvis beskrives på afmærkningsplanen. Arbejdsgiveren har ansvaret for de ansattes sikkerhed, og entreprenøren fastsætter selv det/de nødvendige beskyttelsesniveau(er) evt. med udgangspunkt i håndbogens blå skemaer side og Selvom entreprenøren selv fastsætter de nødvendige beskyttelsesniveauer, kan bygherren dog have fastsat krav om (fx i udbud og øvrige kontraktarbejder), at nogle arbejdsprocesser udføres maskinelt. Vejmyndigheden kommer dog i visse tilfælde til at tage stilling eller drøfte beskyttelsesniveauerne med entreprenøren. Fx hvis denne ønsker at spærre en vej (niveau 8), eller hvis der opsættes trafikværn, hvor dette ikke skønnes nødvendigt i de blå skemaer med arbejdsprocesserne, eller hvor det kan påvirke trafiksikkerheden. 1.6 Side 26 og 29 om godkendelse af beskyttelsesniveauer Hvem skal godkende beskyttelsesniveauet? Svar: Der er ingen myndighedsgodkendelse af beskyttelsesniveauet inden igangsætning af arbejdet. Arbejdstilsynet er myndighed for arbejdsmiljøet på arbejdsstedet, mens vejmyndighed og politi er myndighed i trafikområdet. Bemærk dog at beskyttelsesniveauerne omfatter afmærkning og andre foranstaltninger, som ikke må bruges uden vejmyndighedens godkendelse. Selvom entreprenøren har beskrevet beskyttelsesniveauet i rådighedstilladelsen/gravetilladelsen, medfører det ikke, at vejmyndigheden dermed har godkendt, om beskyttelsesniveauet er passende i forhold til beskyttelse af vejarbejderne. Vejmyndigheden skal dog kontrollere, at entreprenøren har beskrevet et beskyttelsesniveau. Tilsvarende skal politiets samtykke indhentes i forbindelse med fx hastighedsnedsættelser m.m. jf Side 27 om stedfæstelse af første og sidste tavlesnit Mellem første og sidste tavlesnit kan tavlernes indbyrdes placering tilpasses eksisterende forhold på stedet og dermed variere fra afmærkningsplanen. Hidtil er der ikke accepteret ændringer fra standardtegningerne fx standardtegning 10-2 suppleret med C55(50). Er vi nødt til at ændre denne praksis igen, og vil vi reelt fremover ikke se specifikke afmærkningsplaner? Svar: Årsagen til 8 er et ønske om at have stedfæstet den første og sidste afmærkning ikke mindst af hensyn til de kommende visninger af vejarbejder i diverse IT-systemer. 6 JUNI 2014

7 Hvis tavlerne ikke kan opstilles i overensstemmelse med afmærkningsplanen, skal vejmyndigheden kontaktes. Vejmyndigheden afgør, om der kan anvendes ændrede standardtegninger (generelle afmærkningsplaner) i den konkrete situation. 1.8 Side 29 om henstillede arbejdskøretøjer Håndbog afsnit 2.10 side 29: Henstillede arbejdskøretøjer Afsnittet er uklart - hvad menes der? Svar: Der kan ses bort fra de sidste 3 ord i sætningen eller vejarbejdernes sikkerhed. 1.9 Side 29 om vejklasser og brug af tegninger for byområde på statsveje I den nye håndbog side 29 afsnit 2.9 Vejklasser og vejtyper er anført, at alle statsveje er klassificeret som gennemfartsveje. Begrebet gennemfartsveje er kun nævnt under åbent land (uden for tættere bebygget område). Betyder det, at alle de nye tegninger for vejarbejde i byområde ikke kan anvendes på statsveje? Svar: Nej. Alle VD's veje er trafikveje i relation til skemaerne med beskyttelsesniveauer, uanset om vi er i by eller åbent land. (på statsvejnettet bruges såvel by- som tegningerne for åbent land) Side 36 om kø-beregning I 10 er anført: Ved stationært vejarbejde på trafikveje skal vejbestyrelsen eller vejmyndigheden vurdere, om der med stor sandsynlighed vil opstå væsentlig kødannelse afledt af vejarbejdet, og i så fald skal den forventede kølængde beregnes og konsekvenserne vurderes. Hvem skal foretage disse beregninger og konsekvensvurderinger? Svar: Opgaven bør varetages af den, som forestår arbejdet. Det er vejmyndighedens ansvar, at beregninger og vurdering foreligger, men vejmyndigheden kan uddelegere opgaven Side 48 og 112 om N46 Markeringslygter Er formuleringerne i 57 og 64 efter hensigten mht. lygtetændingstiden og hele døgnet? 57. N 46 Markeringslygter skal anvendes til markering af afspærring på cykelsti og fortov i lygtetændingstiden, medmindre afspærringen er tilstrækkeligt belyst. 64. Tværafspærring på cykelsti skal afmærkes med O 45 Spærrebom mindst i størrelse ca cm. Over O 45 Spærrebom på cykelsti skal placeres mindst to stk. N 46 Markeringslygter tændt hele døgnet, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Svar: I en kommende ændringsbekendtgørelse vil det i 57 og 64 fremgå, at N 46 Markeringslygter skal være tændt i lygtetændingstiden, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst Side 51 om rækværk langs stier Henvendelse om det anførte om rækværk. AT-vejledning 2.1 synes udgået og erstattet af BEK nr Faldhøjden er fjernet. Svar: At-vejledning 2.1 er erstattet med At-Vejledning 2.4.1, hvori afsnit 5 omhandler Fald fra højden på byggepladser. JUNI

8 1.13 Side 52 om udeladelse af løbelys på N44,1 62 stk. 8: Hvorfor må man ikke undlade løbelys på N 44,1 Markeringscylinder, når man må i stk. 9, hvor der i stedet anvendes en N 44,2 Markeringskegle. Begge steder på lokalveje. Svar: Det er hensigten, at løbelys kan udelades på både N44,1 og N44,2 på lokalveje i dagslys, men for nærværende er det kun lovligt at undlade løbelys på N44,2 Markeringskegle Side 53, 70, 130 og 133 om sikkerhedsafstand efter beskyttelsesmodul Hvad er sikkerhedsafstanden ved manuelt vejarbejde bag et beskyttelsesmodul? Svar: Det forudsættes, at et beskyttelsesmodul ikke flytter sig ved påkørsel, og der er derfor ingen anbefalet sikkerhedsafstand (bufferzone) efter et beskyttelsesmodul. For at reducere risikoen for påkørsel af vejarbejdere, hvis en bilist mister herredømmet ud for beskyttelsesmodulet anbefales følgende: Ved brug af beskyttelsesmodul uden supplerende kantafmærkning til afgrænsning af arbejdsområdet anbefales det at afgrænse arbejdsstedet af en (usynlig) 8 -frakørselsvinkel jf. forudsætninger i håndbog om Vejautoværn. Figur 1.1 Eksempel på vejledende sikkerhedsafstand og afgrænsning af arbejdssted med manuelt vejarbejde efter beskyttelsesmodul i 2. vognbane på 4-sporet vej med midterrabat. Arbejdsstedets længde varierer i forhold til afstanden til autoværnet Side 58 om nedtællingsmoduler på lyssignaler Farven på nedtællingssignaler på midlertidige lyssignaler. I BEK 80 stk. 2 er anført, at de skal være hvide, men der er et ønske om, at de skal være røde, da det er farven landene omkring os anvender. Svar: Det er besluttet ændre farven til rød i en kommende ændringsbekendtgørelse. Det vil dog være muligt at anvende hvide nedtællingssignaler i en overgangsperiode Side 58 om signalanlæg og tegngivning Den nye håndbog afsnit side 58 vedr. signalanlæg og tegngivning, hvad menes der i forhold til færdselslovens 89? 8 JUNI 2014

9 Svar: Der kan ses bort fra den sidste del af sætningen, som derfor bliver: I perioder med megen trafik i én eller begge retninger kan det være nødvendigt at styre signalanlægget manuelt Side 66 om snerydning Er snerydning omfattet af bekendtgørelsen om afmærkning af vejarbejder? Svar: Nej, snerydning er ikke vejarbejde, og arbejdsprocessen maskinel snerydning i håndbogen om Afmærkning af vejarbejder m.m. samt BEK 85 stk. 2 fjernes ved næste revision Side 66 om sikkerhedsafstand efter TMA og afspærringsvogn/begrænsningslinje Håndbog afsnit side 66: under d) Det bør præciseres, at der ikke må arbejdes i en afstand af 50 m fra TMA og 200 m fra afspærringsvogn/begrænsningslinje? Svar: Forslaget overvejes ved næste revision af håndbogen Side 70 om kant- og baggrundsafmærkning på køretøjer Beskyttelsesniveau 2. Er det nok, at kant- og baggrundsafmærkningen er opsat på køretøjet, når arbejdet udføres som maskinarbejde fx græsslåning på motorvej? Svar: Ja, tavler må opsættes på arbejdskøretøjer i visse tilfælde Side 70 og 78 om beskyttelsesniveauers status Er beskyttelsesniveauer bindende? Svar: Ja, de 8 beskyttelsesniveauer med tilhørende sikkerhedsforanstaltninger er bindende, men arbejdsprocesserne er vejledende. Hvis der ikke anvendes de anbefalede beskyttelsesniveauer for den pågældende arbejdsproces, bør der anvendes noget mindst lige så sikkert Side 71 om beskyttelsesniveau ved trafiktilsyn Hvilket beskyttelsesniveau skal man anvende, når der skal føres tilsyn fra vejmyndighedens side på arbejdsstedet? Svar: Hvis vejmyndighedens tilsyn kun er kortvarigt, fx at man holder ind til siden for inspektion, kræver det ikke noget beskyttelsesniveau, med mindre man er på motorvejen, hvor der skal være spærrebom (beskyttelsesniveau 2) bagerst på tilsynsbilen. Derudover skal afmærkningslygte (rotorblink) være tændt samt blinkende kryds på køretøjer i nødsporet. Desuden skal tilsynsførende være iført advarselsklæder jf. Arbejdstilsynets regler Side 71 om beskyttelsesniveauer ved tilsyn og retablering af afmærkning på motorveje Tilsyn af kant- og baggrundsafmærkning og anden vejafmærkning i forbindelse med vejarbejder på motorveje fx opretning af N 42 Kantafmærkningsplader mod nødspor eller arbejdsområde. Er det arbejdsproces Opsætning og nedtagning af midlertidige skilte som kræver beskyttelsesniveau 2+4 samt 80 km/h forbi arbejdsstedet eller er det at betragte som manuel vejservice i nødspor eller yderrabat og derved 2+3 samt 80 km/h forbi arbejdsstedet. Problemet med sidstnævnte er dog, at der ikke er frimeteren, da N 42 netop står på grænsen mellem den kørende trafik og arbejdsområdet. I dag er det tilsyn, der køres med afmærkningen fra en almindelig kassevogn fremadrettet skal det i givet fald være en lastbil på minimum 7 tons. JUNI

10 Svar: Ved tilsyn med N 42 kantafmærkningsplader o.lign. fra nødspor eller arbejdsområde, er det tilstrækkeligt at anvende et køretøj under 3,5 ton (kassevogn, ladbil o.lign.), men ved tilsyn fra kørebanen, bør vejarbejdere beskyttes af et beskyttelsesmodul (minimumsvægt på 7 ton). Se også notatet: Tillæg til arbejdsprocesser og beskyttelsesniveauer ved afmærkning af vejarbejder Side 71 om ledningsarbejde som bevægeligt vejarbejde Der er en del eksterne ledningsarbejder, som ikke er stationære, dvs. af så kort varighed, at beskyttelsesniveau vurderes som ved bevægelige arbejder. Problemet er dog, at tabellen med beskyttelsesniveauer for bevægelige arbejder ikke indeholder nogle ledningsarbejder. De er blot nævnt i tabellen med stationære vejarbejder. Det ville være en stor hjælp at kunne oplyse, hvordan beskyttelsesniveauet vælges ved præcis de samme typer arbejder, som nævnes i tabellen for de stationære arbejder. Ved næste revision foreslås, at ledningsarbejder beskrives i begge tabeller. Svar: Forslaget medtages ved næste revision Side 71 og 79 om valg af beskyttelsesniveauer Hvilket beskyttelsesniveau skal vi bruge? Svar: Beskyttelsesniveauer og hastighedsbegrænsninger i håndbogens blå skemaer er vejledende, men de bør så vidt muligt følges, da vejarbejdets parter er blevet enige om dette Side 72 om beskyttelsesniveauer ved opsætning af vejudstyr Håndbogen side 72. Opsætning af permanent vejudstyr (skilte, nødtelefoner mm.): Den anførte hastighed på 80 km/h samt beskyttelsesniveau synes forkert. Den bør være hastighed=uændret samt beskyttelsesniveau 2+3. Dog er det anførte godt nok, såfremt arbejdet foregår i midterrabatten. Svar: Se notatet: Tillæg til arbejdsprocesser og beskyttelsesniveauer ved afmærkning af vejarbejder Side 72 om opmåling på lokalveje i åbent land og trafikveje/lokalveje i byområde Opmåling på kørebanen på en lokalvej i åbent land eller trafikveje i byområde. Der synes at være en fejl i håndbogen side 72 under arbejdsprocessen for manuel opmåling på kørebane. Der er ikke taget stilling til beskyttelsesniveauet for de 3 situationer lokalveje i by/åbent land og trafikveje i by. Der er anført en note J, men den giver ikke mening. Svar: På lokalveje i åbent land og trafikveje/lokalveje i byområde forudsættes det, at hastighedsniveauet og/eller trafikmængden er lavere end på motorveje og trafikveje i åbent land. Det forudsættes desuden, at opmålere hovedsageligt arbejder i vejkant/rabat/fortov og kun lejlighedsvis træder ud på kørebanen, når der er ophold i trafikken. Endelig forudsættes det, at der anvendes A39, advarselsklæder og evt. afmærkningslygte på arbejdskøretøjer. Note J ændres ved næste revision. 10 JUNI 2014

11 1.27 Side 73 om beskyttelsesniveauer ved maskinel vejservice på motorveje Maskinel vejservice på vognbaner på motorveje kræver 80 km/h forbi arbejdsstedet og beskyttelsesniveauerne 2+4+5, hvilket vil sige, at der skal være kant- og baggrundsafmærkning på køretøjet, som skal veje mindst 7 ton og arbejdet skal være maskinarbejde. Skal der også anvendes en TMA? Svar: Ja. TMAen er opsat af hensyn til vejtrafikken og skal være den første trafikanterne møder. Vejservicemaskinerne kører i det efterfølgende arbejdsområde Side 73 om beskyttelsesniveauer ved brøndarbejde Arbejde i eller med brønde. Hvilket beskyttelsesniveau sådant et arbejde have? Svar: Manuelt vejservice på vognbaner Side 73 om manuelt vejarbejde på vognbaner på motorveje Manuelt arbejde (fx vejservice eller fræsning af spoler) på vognbaner på motorveje. Beskyttelsesniveau kan beskyttelsesmodulet være TMAen eller skal der være et beskyttelsesmodul ud over TMAen? Svar: TMAen kan udgøre et beskyttelsesmodul, så yderligere beskyttelsesmodul kan undværes, selvom arbejdsstedet er langt efter TMAen. Det forudsætter dog, at hastigheden på motorveje holdes nede på 80 km/h - om nødvendigt med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvis hastigheden væsentligt overstiger 80 km/h, bør der suppleres med yderligere et beskyttelsesmodul ved arbejdsstedet Side 76 om belysning og reflekser på containere Håndbogens side 76. Tilstrækkelig belyst er det på fortov og cykelsti eller tænkes der på belysning af afmærkningen med projektører? Svar: Udgangspunktet er at containere afmærkes i henhold til BEK om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. Af denne BEK fremgår, at containeren skal være forsynet med refleksanordninger. I lygtetændingstinden skal der være et antal hvide blinkende lygter, som skal kunne ses på mindst 150 meters afstand. Hvis lågerne står åbne, så refleksanordningerne ikke er synlige, skal containeren afmærkes som stationært vejarbejde jf. BEK om afmærkning af vejarbejde 92. Er containeren placeret på cykelsti og eller fortov, skal O 45 Spærrebom forsynes med N 46 markeringslygter tændt i lygtetændingstiden, med mindre afmærkningen er tilstrækkelig belyst. Står containeren på kørebanen, skal O 45 Spærrebom forsynes med Z 93 Gult blinksignal tændt døgnet rundt Side 77 om henlæggelse af materiel og materialer BEK 14:...materiel og materialer må ikke henlægges uafskærmet i længere tid i under tre meters afstand til vognbaner med motorkørende trafik. JUNI

12 Er bestemmelsen i strid med, hvad der undervises i på kurserne Vejen som arbejdsplads omkring faste genstande i sikkerhedszonen samt placering af køretøjer uden for arbejdstiden? Svar: Bestemmelsen er et minimuskrav, og vejbestyrelsen kan i en instruks selv sætte skærpede regler. Desuden kan vejbestyrelsen acceptere, at fx asfaltudlæggere henstilles på rabatter, fordi det samlet set vurderes mere risikofyldt at transportere dem væk efter arbejdets ophør. En entreprenør kan indgå aftale med en lodsejer om at placere materiel og materialer på privat grund uden for vejareal men indenfor sikkerhedszonen, MEN entreprenøren må ikke køre maskiner henover vejskel uden vejbestyrelsens tilladelse, da der i så fald er tale om en overkørsel. 14 er en undtagelsesbestemmelse, som muliggør opbevaring af fx grus, som kan være uhensigtsmæssigt at opbevare fx på tilstødende arealer eller langt væk fra arbejdsstedet. Ifølge Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land skal autoværn opsættes, ved nyanlæg, hvis tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres, og på eksisterende veje, hvis nyt påkørselsfarligt vejudstyr opsættes indenfor sikkerhedszonen Udgangspunktet er derfor, at der ikke må placeres faste genstande 2 i sikkerhedszonen (fx 6 m ved 80 km/h) uden trafikværn. 14 muliggør dog placering af fx grusbunker eller materiel placeret i sikkerhedszonen i kortere perioder men dog aldrig tættere end 3 m på kørebanen uden trafikværn. Brøndgods og containere må dog ikke placeres i sikkerhedszonen uden trafikværn Side 77 om henstilling af arbejdskøretøjer Må man parkere eller henstille arbejdskøretøjer i arbejdsfrit område? Svar: Nej, der må ikke henstilles arbejdskøretøjer under 3 m fra vognbaner jf. 14. Generelt er arbejdsfrit område dog kun en vejledende afstand for arbejdskøretøjer i brug, da de ikke er nævnt i definitionen 1 pkt Side 79 om hastighedsnedsættelse i forhold til arbejdsstedets afstand til kørebanen Hvor langt væk skal arbejdet være fra kørebanekant, førend det ikke længere er nødvendigt at nedsætte hastigheden? Spørgsmålet kommer ofte fra entreprenører, som skal lave en styret underboring. De læser sig frem til, at der må være tale om et ledningsarbejde i yderrabat og at de dermed, på en trafikvej i åbent land, skal skilte med 50 km/t. Gælder dette også, hvis man er 2 meter / 3 meter / 5 meter / 10 meter fra kørebanekanten? Svar: To forhold bør iagttages ved ledningsarbejder i yderrabat: Sikkerhedszonen for bilisterne. Er udgravningen dybere end 1,0 m, skal der etableres trafikværn, hvis afstanden til kanten af ledningsgraven er mindre end 3 m (hastigheden er 50 km/h) Beskyttelsesniveauerne for vejarbejderne. Her vil gælde de samme grundregler som for stationært vejarbejde. Afstanden er som udgangspunkt ikke relevant her Jf. Arbejdstilsynet. I Håndbogen er der 2 muligheder for at vælge beskyttelsesniveau: 1) Udgravning til vejafvanding i vejkant 2 Eksempler på faste genstande fremgår af håndbogen side JUNI 2014

13 2) Ledningsarbejde i yderrabat Ad 1) Anvendes ved udgravninger dybere end 1,0 m Ad 2) Anvendes i øvrigt Styrede underboringer placeres typisk i 1), da der normalt graves et dybt hul. Trafikværn er den eneste løsning for beskyttelsesniveau 6, når arbejdet foregår tæt på trafikken, men er der plads til et beskyttelsesmodul i rabatten, kan dette anvendes i stedet Side 95 om tolerance ved stilladsarbejde Håndbog afsnit side 95: I den gamle vejregel om afmærkning af vejarbejder regnede man med en tolerance på 0,5 m. Den er nu 0,2 m. Hvorfor det? Svar: Arbejdstilsynet er enig i, at kravet om 0,5 m var for restriktivt, hvorfor toleranceafstanden er reduceret til 0,2 m Side 96 om afstand mellem C55-tavler I den gamle vejregel var anført retningslinjer for de afstande, hvormed en C 55 Lokal hastighedsbegrænsning skal gentages i by, åbent land og motorvej. Hvor står det nu? Svar: Anbefalede max-afstande mellem C55 står i håndbogen side 96 og stammer fra håndbog om Forbudstavler Side 49, 108, 110 og 134 om afstand mellem N42 på trafikværn Hvad skal afstanden være mellem N 42 Kantafmærkningsplader opsat på trafikværn? Svar: Afstande mellem N42 skal/bør være i overensstemmelse med afstanden mellem N 42 uden trafikværn, som anført i håndbogens figur 6.18 side 110. Afstandene er max afstande, så hvis trafikværnskonstruktionen gør det hensigtsmæssigt at placere dem tættere, er det naturligvis i orden, men N 42 må ikke placeres med større afstand end angivet i 65, stk. 3 dvs. 30 m i åbent land og 10 m i byområde Side 110 om afstand mellem N44 Håndbogen side 110 afsnit Ved 80 km/h på motorveje er der da frit valg for afstand mellem N 44 kegler/cylinder mellem 15 m eller 30 meters afstand? I bekendtgørelsen er der krav om, at afstanden max. må udgøre 30 m. Svar: Ja, med mindre der er stillet krav om en bestemt afstand i udbudsmaterialet eller på generelle afmærkningsplaner Side 112 om DS/EN om Vejudstyrs eftergivelighed Håndbog afsnit 1.8: Hvorfor er DS/EN om vejudstyrs eftergivelighed ikke nævnt? Svar: Henvisning til DS/EN om Eftergiveligt vejudstyr tilføjes ved næste revision. JUNI

14 1.39 Side 123 om overgangsbestemmelse for Z 93 Gult blinksignal. Jf. 94 stk. 5. Svar: Gult blinksignal må anvendes uden at leve op til de i bilag 2 anførte krav indtil 1. januar Det vil fx sige krav til regulering af lysstyrken. I en kommende ændringsbekendtgørelse tydeliggøres det, at Z 93 Gult blinksignal må anvendes i den udførelse, som fremgik af bekendtgørelsen fra 2012 ( 37 stk. 2) frem til 1. januar Dermed er kravet om en mindste blinkvarighed på 0,2 sek. (200 ms) opretholdt. Ændringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft inden sommeren Side 133 om godkendelse af TMA Hvem godkender en TMA? Svar: For statsveje gælder, at er VD i tvivl om, hvorvidt et produkt (TMA eller påkørselsdæmper) opfylder bekendtgørelsens krav, skal testrapporter sendes til VD's Fagnetværk for vejudstyr, som tager stilling på baggrund af de fremsendte testrapporter. Stillingtagen gælder kun for statsveje. VD tager ikke stilling til, hvorvidt en TMA er forsvarligt eller lovligt tilkoblet det bærende køretøj. Her henvises til Trafikstyrelsen, der er myndighed for køretøjer. En TMA monteret på det bærende køretøj skal kunne synes og godkendes af Trafikstyrelsen Side 134 om trafikværnslængder ved begrænsede pladsforhold I byer har man oftest ikke mulighed for at opsætte trafikværnet i den længde som trafikværnene er testet ved. I skemaet med arbejdsprocesser anbefales det at opstille trafikværn ved fx ledningsarbejde i kørebane. Det kan give problemer, hvis det kun er et kort stykke, der er opgravet i forbindelse med reparation af fx en kloak eller fjernvarmeledning. Er det i orden kun at opsætte nogle få elementer, selvom dette er betydeligt kortere end testlængden? Svar: I byområde og på øvrige veje med hastighedsgrænse 50 km/h eller lavere er testlængden mindre relevant, fordi arbejdsbredden gælder ved påkørsel med lastbil ved 70 km/h. Det anbefales at overholde Vejautoværnsreglernes krav fx 8 graders reglen. Derudover bør trafikværnet fastgøres i enderne, hvis det opstilles i en kortere længde end testlængden Side 148 om advarselsklæder for vejarbejdere Håndbogens side 148. Er det ikke et krav, at vejarbejdere er iført klasse 3-advarselsklæder fx uden for det afmærkede område? Det anføres her i håndbogen, at Arbejdstilsynet anbefaler, men i AT-Vejledningen afsnit 2.1. Klasse 3-advarselsklæder side 5 er anført, at Arbejdstilsynet stiller krav, så det stemmer ikke overens? Svar: Arbejdstilsynet har oplyst, at klasse 3 er en anbefaling og den måde Arbejdstilsynet finder, at arbejdsmiljøloven kan efterleves. 14 JUNI 2014

15 1.43 Side 148 om reflekser og spærrebomme på køretøjer Der er sket ændring i forhold til tidligere vedr. afmærkning af køretøj, hvor det var anført, at arbejdskørertøjer skulle forsynes med en O 45 spærrebom. Nu fremgår det af Trafikstyrelsens bekendtgørelse, at arbejdskøretøjer skal forsynes med O 43 Spærrebom burde dette bekendtgøres? Svar: Generelt er refleksanordninger på køretøjer underlagt Trafikstyrelsens Detailforskrifter for køretøjer, mens vejafmærkning (på køretøjer) er underlagt Vejdirektoratets bekendtgørelser om vejafmærkning. I Trafikstyrelsens Detailforskrifter for køretøjer 3 nævnes ikke specifikt O 43 Spærrebom, men det nævnes, at arbejdskøretøjer kan være forsynet med supplerende refleksafmærkninger, som i så fald skal være diagonale og rød/hvide eller rød/gule, da Trafikstyrelsen har i mødekommet et ønske fra transportbranchen om at tillade reflekser med diagonale striber, som anvendes i andre EUlande. Arbejdskøretøjer bør dog fortsat være monteret med O 45 Spærrebom (med lodrette striber), da vejafmærkning med diagonale striber i visse situationer fejlagtigt kan vise, at arbejdskøretøjet kan passeres på begge sider Side 152 om betonklodser Må vi bruge betonklodser i byområde? Svar: På statsveje må betonklodser anvendes på strækninger, hvor den permanente hastighedsbegrænsning ikke overstiger 50 km/h, og på øvrige veje kan hastighedsgrænsen nedsættes til 50 km/h. Betonklodser kan ikke bruges som trafikværn, da de ikke er påkørselstestet Side 154 om vægtgrænser på beskyttelsesmoduler På lærermøde for AMU/EUC blev det foreslået at overveje differentierede vægtgrænser på beskyttelsesmoduler, så man kan bruge kassevogne på fx >= 1,5 ton som beskyttelsesmodul i byområde <=50 km/h. Svar: Vægtgrænsen på 7 ton fremgår af BEK og ændres ikke Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej JUNI

16 2 TEGNINGER 2.1 Generelt: Tavler i begge vejsider Skiltning i begge sider af kørebanen: Jf. 27 er der ikke er krav om dobbeltskiltning på hovedlandeveje? Stemmer dette overens med håndbogens tegningsbilag? Svar: Jf. 27 er der kun krav om tavler i begge vejsider (dobbeltskiltning) på motorveje, men tavle i venstre side kan dog udelades på ramper eller andre strækninger med kun én vognbane i samme retning. På 2-sporede veje (1+1) skal der opsættes tavler i begge sider, hvis det fremgår under de enkelte færdselstavler i BEK om anvendelse af vejafmærkning eller BEK om afmærkning af vejarbejder. Tilsvarende for almindelige 3- og 4-sporede veje (ikke- motorveje). På de generelle afmærkningsplaner er der fortsat tavler i begge vejsider som anbefalet på det overordnede vejnet (trafikveje), selvom nogle veje kun 2-sporede (1+1). De generelle afmærkningsplaner er generelt vejledende eksempler, men hvis de bruges som grundlag i en rådighedstilladelse/gravetilladelse, skal tavlerne opsættes som vist på planerne. 2.2 Generelt: Arbejdsfrit område efter TMA Arbejdsfrit område er rykket tæt på TMA, hvorfor det? Svar: Nej, det arbejdsfri område er ikke rykket tættere på TMAen, men i de nye tegningshåndbøger vises arbejdsområdet, som er det område entreprenøren har råderet over, men tegningerne viser ikke arbejdsfrit område. Det anbefales fortsat at have et arbejdsfrit område (en del af arbejdsområdet) 50 m efter TMAen jf. håndbogen side B-tegninger: C51-tavler er ikke vist Hvorfor er C 51 Overhaling forbudt ikke vist på tegninger for byområde? Svar: Det skyldes, at der i BEK om anvendelse af vejafmærkning 88 står: Inden for tættere bebygget område må tavlen kun anvendes i begrænset omfang. (citeret i håndbogen side 95). 2.4 B-tegninger: Overflødig tekst D15,3 Tegningshæftet By: Tekst D 15,3 bør slettes Svar: Det vil blive ændret ved næste revision af tegningerne. 2.5 B-tegninger: Brug på statsveje I den nye håndbog side 29 afsnit 2.9 Vejklasser og vejtyper er anført, at alle statsveje er klassificeret som gennemfartsveje. Begrebet gennemfartsveje er kun nævnt under åbent land (uden for tættere bebygget område). Betyder det, at alle de nye tegninger for vejarbejde i byområde ikke kan anvendes på statsveje? Svar: Nej. Alle VD's veje er trafikveje i relation til skemaerne med beskyttelsesniveauer både i byområde og åbent land. På statsveje kan derfor bruges tegninger for både byområde og åbent land). 16 JUNI 2014

17 2.6 B107 m.fl.: UD1-tavler uden krydsning Anvendelse af UD1 mod venstre under D 21 Påbudt cykelsti tavlen. Dette må være en fejl, idet man normalt anvender denne tavle kombination, hvor cyklisterne skal krydse kørebanen og finde cykelstien på modsatte side. Det er ikke tilfældet på B- og L-tegningerne, hvor cyklisterne blot sendes ud på kørebanen langs arbejdsområdet. Svar: Det er korrekt, at den nævnte tavlekombination var tænkt som beskrevet. Vi vil derfor ændre tegningsbilaget, så der ikke vises UD1, når cyklerne skal forblive i samme vejside, men kun D 21. Det vil blive ændret i næste udgave af tegningsbilagene. 2.7 B704, B705 og B706: Forkert brug af D16-tavler Tegninger for vejarbejde i byområde: På tegning B0704, B0705 og B0706 synes D16 tavlen ikke at blive anvendt i overensstemmelse med vejreglernes Håndbog om Påbudstavler. Svar: D16-tavler fjernes fra afspærringsvogne ved næste revision. Ifølge BEK om Vejafmærkning 20 kan motorkøretøjer og store knallerter passere D 16 Påbudt passage på begge sider, men i håndbog om Påbudstavler anbefales det at anvende N 43 Spidsmarkering i stedet for D 16, hvis de to retninger ikke fører samme sted hen. 2.8 B803 og B804: Forkerte C55-tavler Der er fejlagtigt vist C55 50 på tegningerne B803 og B804. Svar: C55 50 fjernes ved næste revision, da de ikke må bruges i byområde. 2.9 B803 og B804: Mangler i indholdsfortegnelsen Tegningerne mangler i indholdsfortegnelsen. Svar: Tilføjes ved næste revision af tegningerne L-tegninger: Størrelser på C55 og C59 På L-tegningerne er angivet, at C55 og C 59 skal være Ø70 cm, men det er vel ikke korrekt på 90 km/h strækninger. Svar: Nej, det er korrekt. I så fald skal tavlediameteren være Ø90 cm, hvilket ændres ved næste revision 2.11 L-tegninger: Spærrelinje sammen med C51 Er det et krav, at der skal være spærrelinje, når der skiltes med C 51 Overhaling forbudt. I tegningsbilaget fx L0203, L0301 er dette ikke tilfældet. Svar: Som udgangspunkt bør der være overensstemmelse mellem færdselstavler og kørebaneafmærkning, men det er ikke et krav at udlægge spærrelinje ved brug af C 51 ved vejarbejde Det overvejes at ændre tegningerne ved næste revision. JUNI

18 2.12 L1002: Indsnævring af kørebanen med afspærringsvogn Hvorledes skal skiltningen på afspærringsvogn se ud for, at vi må bruge den på en almindelig 2- sporet landevej / og for almindelig 2 sporet vej i et byområde? Der er i tegningseksempel L1002 vist en afspærringsvogn kun med A39, men på der er også skrevet D 15,3 men D15,3 må vel ikke bruges? jf. Bek D15.. må ikke påbyde passage til vognbaner med modkørende trafik Må vi sætte en A 39 tavle øverst med en A 43,3 nedenunder? Hvis ja, så kunne tegningseksempel L1002 vel tilføjes A43,3? Lyspil og lysende kryds må vel aldrig ikke anvendes på 2 sporede veje? Svar: Teksten D 15,3 fjernes ved næste revision. Det er rigtigt forstået, at der ikke må anvendes D 15 eller gul lyspil, som påbyder passage til vognbaner med modsatrettet færdsel jf A43 skal opstilles i overensstemmelse med BEK om anvendelse af vejafmærkning 30. Blinkende kryds bør kun anvendes på nødspor, og lyspil må ikke påbyde passage til vognbaner med modkørende trafik M351: Note 17 M351 note 17 er vist på tegningen, men ikke anført noget tekst. Svar: Noten er en fejl, som rettes ved næste revision M363: Størrelse på E16-tavler Størrelserne af E 16 tavlerne på M0363 er ikke ens. Nogle af dem virker meget små. Hvad skal størrelsen på versalhøjden være på undertavler til E 16 tavler, A 39 osv.? Svar: Det er korrekt. Vejdirektoratet har i 2014 igangsat et arbejde med at re-designe de forskellige E 16 tavler, der anvendes ved vejarbejder herunder vurdere størrelsen af disse. Tilsvarende forventes et arbejde med versalhøjder af undertavler generelt at blive igangsat i Generelt fremgår tavlestørrelser af håndbog om Tavleoversigt M600: Reflekstype 3 M0600: Der er anført, at reflekstypen for den gule bundfarve skal være type 3. Dette er i strid med BEK om vejarbejde 26 stk. 3. Svar: Ved næste revision af tegningerne ændres reflekstypen for den gule bundfarve på motorveje til type JUNI 2014

19

20 Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk vejregler.dk EAN:

VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015

VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015 VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på brugernes spørgsmål til

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm. LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm. BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT SEPTEMBER 01 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER VEJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog er bilag 10 til Afmærkning af vejr m.m., der indgår i nedenstående serie

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012 Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser 2 Høringsudgave FORORD Denne håndbog omhandler vejreglen for Afmærkning af vejarbejder m.m. Vejreglen for Afmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. BEK nr 1129 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 13/03087 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Ulrik Winther Blindum Mail ub@vd.dk Telefon +45 7244 3457 Dokument 16/08059-4 Side 1/24 Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk.

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 2 Oktober 2013 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder. Afmærkning af

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. juni Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22. juni Nr. 818.

Lovtidende A Udgivet den 27. juni Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22. juni Nr. 818. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. juni 2017 22. juni 2017. Nr. 818. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER 2 Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆ ANLÆG OG AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER

HÅNDBOG AFMÆ ANLÆG OG AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER HÅNDBOG AFMÆ ÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER 2017 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.v. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder.

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Parkering i. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Parkering i. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Parkering i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Denne folder er beregnet til brug for ABGs afdelinger, det vil sige afdelingsbestyrelser, varmemestre, inspektører m.m. Parkering i Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00173-18 Side 1/8 Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere.

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere. Birte og Max Watson Gartnervænget 15 3520 Farum Dato 21. juli 2016 Sagsbehandler Marcus Philip Louens Mail mapl@vd.dk Telefon +45 7244 3675 Dokument 16/08410-5 Side 1/10 på forespørgsel vedr. retningslinjer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H439.06.75 Belysning H439 Herning - Viborg >>> Hessellundvej, Karup JUNI 2014 H439 Herning - Viborg H43906 Hessellundvej, Karup Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Rev. Dato Bem. Belysningsplaner

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere