Vintermødet 2012 Deponering af radioaktivt affald i Danmark - Risikovurdering af depotkoncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintermødet 2012 Deponering af radioaktivt affald i Danmark - Risikovurdering af depotkoncepter"

Transkript

1 Vintermødet 2012 Deponering af radioaktivt affald i Danmark - Risikovurdering af depotkoncepter Lizzi Andersen sammen med Anders Refsgaard, Lene Schepper, Hans Gottberg Rømer, Magdalena Utko, André Küter, Carsten Skov, COWI A/S og Heidi Sjølin Thomsen, Dansk Dekommissionering 1

2 Del af Dansk Dekommissionering forstudier vedr. et dansk slutdepot 3 Forstudier: 1) Mulige lokaliteter 2) Transport 3) Depotkoncepter og indledende risikovurdering Projektet er udført i et samarbejde mellem: COWI, Studsvik AB og Hasløv & Kjærsgaard A/S Studierne har omfattet: Indledende design af typer af depoter og relaterede affaldsbetingelser. Indledende sikkerhedsvurderinger. Beskrivelse og estimering af udgifter relateret til de foreslåede løsninger. 2

3 Projektmål Konceptuelt design af depotalternativer Risikobaseret beslutningsstøtte for: Valg af lokalitet, herunder geologi Type/design af depot Pakning, fyldmateriale i beholdere samt efterfyldning af depot 3 2

4 Indhold i præsentationen Primært risikovurderingerne - og så lidt om det overordnede Først lidt om depotkoncepter, affaldet, tidsrammerne m.m. Dernæst noget om modelleringen af udslip fra depoterne og grundvandsmodelleringen Så noget om modelleringen af påvirkning af mennesker på kort og især lang tid 4 7 MARTS 2012

5 Grundlag Lidt om affaldet Eksisterende affald Lav-aktivt affald Affald fra spildevandsbehandling Sammenpresset affald og jord Tailings Mellem-aktivt affald Affald fra DR3 Affald fra "Hotcell" Radioaktive kilder Særligt affald Ca. 20 større kilder Forventet affald ved decommisionering Affald fra afvikling af DR1, DR2, og DR3 Grafit Aluminium Rustfrit stål og bly Tung beton og beton Affald fra afvikling af "Hot cell" Rustfrit stål, stål og bly Beton Forskellige komponenter Sekundært affald Bestrålet, opløst uran Bestrålet brændsel Bestrålet brændsel Kerneopløsning fra DR1 Ikke-bestrålet uran 5 7 MARTS 2012

6 Grundlag Emballering/konditionering af affaldet Beholdertyper: 210 liters tønder ISO containere Betonforede stålcontainere Kanistre Fyldmaterialer Beton Bentonit Cement-calcium granulat Sand 6 7 MARTS 2012

7 Grundlag Depotkoncepter Depotkoncepterne omfatter: Et depot tæt på overfladen (over eller under overfladen til en dybde på 30 m) Et depot tæt på overfladen (over eller under overfladen til en dybde på 30 m) i kombination med et borehul. Et mellemdybt depot placeret 30 til 100 m under overfladen. 7

8 Indledende sikkerhedsvurderinger Hovedaktiviteterne inkluderer opfyldning og drift, mulig udtagning af affald på et senere tidspunkt og den passive periode efter lukning af depotet. Vurdering af den forventelige langtidseffekt på en repræsentativ person ved udsættelse for bestråling fra depotet over tid. Alle vurderinger foretages på et generisk ikke et stedsspecifikt grundlag Vurderinger af sandsynlighed for og konsekvenser af eventuelle ulykkestilfælde relateret til de forskellige perioder i depotets levetid. 8

9 Indledende sikkerhedsvurdering Tidslinje Depot lukkes Evt. udtagning Indfyldning Depot glemmes År fra projekt start ,000 1,000,000 Vurdering af uheld Vurdering af langtidsvirkninger 9 7. MARTS 2011

10 Risikoanalyse overordnet metode baggrundsinformation modeller for uheld depotets design indpakning af affald valg af fyldmateriale beskrivelse af affaldet identifikation af hasarder uheld type af hasard forventet forløb udslippets hyppighed og omfang udvaskning af radionuklider spredning af radionuklider fortynding i grundvand og tilbageholdelse i jorden eksponering af person eksponering af person model af langtidsvirkning 10

11 Identifikation af farer Soil types: S1: Clay (fat) S2: Clay (till) S3: Limestone S4: Rock Hydrological: H1: Saturated H2: Unsaturated Types of waste Many Packaging: C1: Steel drum C2: Steel container C3: ISO container C4: Canister Backfill container : BW1: None BW2: Cal-cem gran BW2: Betonite BW4: Concrete BW5: Sand Fill repository : BR1: None BR2: Cal-cem gran BR2: Betonite BR4: Concrete BR5: Sand 11

12 Langtidseffekter Langsom nedbrydning af opbyggede barrierer Udsivning af radioaktive stoffer fra depot til recipient Optagelse i mennesker gennem forskellige kilder Antages at ville ske (dvs. p=1) Meget afhængig af depottype og geologi 12

13 Modellering af langtidseffekter 13

14 Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter Kildeled Fortynding Henfald Dosisomregningsfaktor = Dosis 14

15 Langtidseffekter Kildeled Fortynding Henfald Dosisomregningsfaktor = Dosis Depotmodel: opløselighed geologi D. dybde D. geometri D. strukturer og membraner fyldmaterialer emballager Grundvandsmodel: geologi D. dybde Biosfæremodel : nuklid udløbspunkter 15

16 Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter Kildeleddet: Depotmodel data om mængder af radionuklider i affaldet data om emballering tidspunkter model for vandfyldning af depot model for nedbrydning af strukturer og materialer model for grundvandshastighed model for mængden af vand i depotet 500 m soil, L S repository concrete wall, L R repository backfill, L RB conditioning enclosure, L C conditioning enclosure, L C repository backfill, L RB repository concrete wall, L R conditioning backfill, L CB with nuclides 2500 m soil, L S data om mængden af affald data om nuklidernes opløselighed grundvandsmodel for depot model for strømning af vand gennem depotet model for opløselighed og koncentration af nuklider i grundvandet data om depotets geometri model for tilbageholdelse af nuklider i fyldmaterialer data om geologi model for brøkdelen af radionuklider som funktion af tiden direction of ground water flow 16

17 koncentration af radioaktivitet [GBq/m 3 ] Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter - Depotmodel Tid [år] 17

18 Langtidseffekter Fortynding: Grundvandsmodel NOVEMBER 2011 IDA, SELSKABET FOR RISIKOVURDERING

19 Indledende sikkerhedsvurderinger Konceptuel grundvandsmodel 19 Forudsætninger: den korte boring anvendes til vanding af afgrøder og dyr der dyrkes afgrøder ovenpå eller tæt på deponiet der græsser også dyr her den dybe brønd anvendes til drikkevandsforsyning der fanges fisk m.m. i både vandløbet og kystområdet mennersker opholder sig periodevis på stranden, hvor de kan udsættes for ekstern stråling

20 Langtidseffekter - Grundvandsmodel Near surface Medium deep Borehole Depth 0-10 ML; NS ML Clay, till S ML; NS ML Bz ML ML S ML Bz Bz ML ML; NS S SK Bz Bz ML ML SK SK Bz Bz ML; MD SK SK SK Bz Bz SK SK SK SK Bz SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 20 Near surface Medium deep Borehole Depth 0-10 ML ML Clay, fat S ML ML L; NS ML ML S ML L L ML ML S L; NS L L ML ML L L L L ML L; MD L L L L; MD Bz L L L L Bz Bz L L L; MD SK Bz Bz L L SK SK Bz Bz L; MD SK SK SK Bz Bz SK SK SK SK Bz SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Near surface Medium deep Borehole Forskellige K D kombinationer for hvert nuklid og geologi Depth 0-10 SK; NS Bz Bz ML Limestone ML S ML ML SK SK Bz Bz ML ML S ML SK SK SK Bz Bz ML ML S SK SK SK SK Bz Bz ML ML SK SK; MD SK SK SK Bz Bz ML SK SK SK SK SK SK Bz Bz SK SK SK SK; MD SK SK SK; MD Bz SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK; B SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK; B Near surface Medium deep Borehole Depth 0-10 Granite; NS ML Rock ML S Granite Granite S ML Granite Granite Granite S Granite Granite Granite Granite; MD Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite; MD Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite; B Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite Granite; B

21 fortyndingsfaktor Langtidseffekter - Grundvandsmodel geologi med lavt k D geologi med højt k D Tid [år] 21

22 Langtidseffekter Dosisomregning: Biosfæremodel Dosiskoefficienter for: inhalering indtag ekstern eksponering Udløbspunkter: Den dybe boring Den korte boring Vandløbet Havet Kystlinjen Dosisomregningsfaktorer er beregnet for hvert nuklid og udløbspunkt Omregningsfaktoren er herudover en funktion af plante- og dyretyper, "weathering" og vejrforhold 22

23 Langtidseffekter Kildeled Fortynding Henfald Dosisomregningsfaktor = Dosis 23

24 Dosisgrænser Dosisgrænse for person der bor 1 km fra depotet 1 msv pr uheld 0,01 msv pr år for langtidsvirkninger Gennemsnitlig årlig stråling for personer i Danmark Kilde: Den Store Danske Encyklopædi 24

25 Dosis [msv] Langtidseffekter generelle resultater geologi med lavt k D geologi med højt k D Tid [år] 25

26 Dosis [msv] Langtidseffekter generelle resultater langlivede kortlivede Tid [år] 26

27 Dosis [msv] Langtidseffekter generelle resultater langlivede i geologi med lavt k D kortlivede i geologi med højt k D Tid [år] 27

28 Dosis Dosis [ [msv/år] ] Dosis [ msv/år ] Langtidseffekter - resultater 28 1,E+05 1,E+00 1,E+04 1,E+03 1,E-05 1,E+02 U-238 1,E+01 1,E-10 1,E+00 1,E-15 1,E-01 1,E-02 1,E-20 1,E-03 1,E-04 1,E-25 1,E-05 1,E-06 1,E-30 1,E-07 1,E-08 1,E-35 1,E-09 ML5M5 G1M1 SK8M11 Depot: Depot: 31 Fyld 311 Fyld Fyld i i depot: i i depot: ingen ingen Fyld Fyld Fyld i i beholder: i i beholder: bentonit ingen Scenario 2 22 Cs-137 Dosisgrænse 0.01 msv Am-241 H-3 Ni-63 C-14 H-3 C-14 Pu-238 Ag-108m Dosisgrænse 0.01 Sm-151 msv Th-229 Th-230 Cm-244 Ba-133 U-234 U-234 U-235 Cs-137 U-238 Cs-137 Tc-99 Tc-99 U-234 U-235 1,E-10 1,E Tid Tid [[år] ] Ba-133 Cs-137 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244

29 Dosis [ msv/år ] Dosis [ msv/år ] Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter - resultater 1,E+00 1,E-05 1,E-10 1,E-15 1,E-20 1,E-25 1,E-30 1,E-35 1,E-40 ML5M5 Depot: 3 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Dosisgrænse 0.01 msv H-3 C-14 U-234 Ba-133 U-235 Cs-137 U-238 Tc Tid [ år ] H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 Ba-133 Cs-137 C-14 1,E+00 1,E-05 1,E-10 1,E-15 1,E-20 1,E-25 1,E-30 1,E-35 ML5M5 Depot: G3M6 3 Fyld Depot: i depot: 3 Fyld ingen i depot: Fyld i ingen beholder: Fyld calcium-cement i beholder: ingen granulat Scenario Scenario 2 2 Dosisgrænse 0.01 msv H-3 C-14 H-3 Tc-99 U-235 U-234 U-238 1,E Tid [ år ] Cs-137 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm

30 Dosis [msv/år] Dosis [ msv/år ] Indledende sikkerhedsvurderinger Langtidseffekter - resultater 1,E+05 1,E+04 1,E+03 1,E+02 1,E+01 1,E+00 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 1,E-07 1,E-08 1,E-09 L1M2 Depot: 1 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Cs-137 Am-241 Pu-240 Ni-63 C-14 Pu-239 Ra-226 Pu-238 Np-237 Th-229 Ag-108m Th-230 U-233 Dosisgrænse 0.01 msv U-234 Sm-151 U-236 Pa-231 Tc-99 Cm-244 U-235 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E+00 1,E-05 1,E-10 1,E-15 1,E-20 1,E-25 1,E-30 1,E-35 Dosisgrænse 0.01 msv L1M2 Depot: 2 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Ba-133 H-3 C-14 Cs-137 U-234 U-235 Tc-99 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E Tid [år] 1,E Tid [ år ] U MARTS 2012

31 Usikkerhedsintervaller, depotmodellen, forudsætninger Fysiske forhold (tykkelser, diametre m.m.) forudsættes at være triangulært fordelt Hydraulisk ledningsevne af materialer og omkringliggende jordlag forudsættes at være log-normal fordelt Opløseligheden af nukliderne forudsættes ligeledes at være log-normal fordelt. 31

32 Indledende sikkerhedsvurderinger Usikkerhed og variabilitet i parametrene Da projektet arbejder med generiske geologier, vil der i princippet kunne være meget stor variation i parametrene. Dertil kommer usikkerheden i de konstanter, der har været anvendt i modelleringen af optag i planter, dyr, fisk og mennesker. Anbefalingen var derfor, at operere med en sikkerhedsfaktor på 5 dekader i forhold til dosiskravet for at sikre, at et givet scenarie (dvs. kombination af depottype, geologi og konditionering af affaldet) overholdet kravet. Dette er en meget stor sikkerhedsmargin, som kan sættes ned, når man ser på en konkret lokalitet og en konkret depotudformning og konditionering. 32

33 Indledende sikkerhedsvurdering Eksponering fra luftbårne nuklider Kan ske via direkte udslip af gasser: Rn og CO 2 relevant for terrænnære depoter CO 2 frigivelsen er meget lav selv med en antagelse om, at 10 % af kulstoffet omsættes Radonudslip beregnes spredt med en Gaussisk model Resultater: msv/år Afdampning af Rn fra grundvandsfanen: Radiumkoncentrationen nær depotet vil maks. være 0,2 GBq/m 3. Naturligt svensk grundvand har radiumkoncentrationer på 0,2 til 2455 GBq/m 3 med en medianværdi på 12 GBq/m 3. 33

34 Indledende sikkerheds vurderinger Udsivning af metaller Metaller i depotet: 2 ton uran 50 til 70 ton bly 200 kg cadmium 80 kg beryllium. Maksimale koncentrationer for cadmium og uran for et worst-case scenarie er på henholdsvis 0,0002 µg/liter og 0, µg/liter. Det danske kvalitetskriterium for drikkevand for cadmium: 2 µg/liter Der er ikke noget kriterium for uran. I uforurenet vand i Sverige i vandprøver fra kvartære aflejringer er niveauerne på omkring 0,001 µg/liter. Bly og beryllium tilbageholdes meget længe og fortyndes med en faktor på mindst 10 10, så også her overholdes kriterierne på henholdsvis 5 og 4 µg/liter. 34

35 Uheldstyper Håndteringsulykker Brand Boring og udgravning Uheld oppefra Naturkatastrofer Kemiske reaktioner Energifrigivelse Indtrængning af dyr etc. Bevidst skadelig handling Sikkerhed for arbejdere MARTS 2011

36 Uheldsscenarier - Metode Screening af hasarder Kvantificering af risiko Ja Frekvens beregning Dosissandsynlighed beregning Ja Konservativ dose beregning Dosis 1 msv Risiko resultat Kvalitativ vurdering af gruppe af uheld Behov for kvantificering Nej Anbefalinger Nej Anbefalinger fra kvalitativ vurdering Anbefalinger baseret på risiko resultater MARTS 2011

37 Udgravning - barrierediagram -Arbejds procedurer -Sikkerhedsudstyr - Solid indpakning Mekanisk skade - Dybde af depot Indpakning beskadiget Strålingsbestytt ende effekt reduceret Direkte stråling Udgravning Depot åbnes - Særligt fyld - Solid pakning Indpakning beskadiget - Fyld tilbageholder radionuklider - Affaldet kan ikke spredes med vind Udslip af radionuklider som støv Stråling fra jord Inhalering Boring Depotets beskyttende jord fjernes Stråling fra luft Kontamineret jord fjernes fra depot området 37 - Pakkemateriale eller konditionering tilbageholder radionuklider - Lavt opløselige radionuklider - Solid indpakning - Depot type - Depot dybde

38 Udgravning - antagelser Depot er glemt efter 300 år Udgravning størrelse m 2 År Chance at fare identificeret % % År Andel af dansk byområde Ca. 10 % % (skøn) 38

39 Udgravning - resultater depot År fra opførelse af depot Depottype Hyppighed af udgravning på depotpladsen om året 300 DEP1 1, DEP1 1, DEP2 7, DEP2 7,

40 Resultater Uheld med kortvarige udslip Overfladedepot placeret på moræneler Sandsynlighed for dosis højere end vist Overfladedepot placeret på granit Sandsynlighed for at dosis er højere end værdi 1.00E år opfyldning 1.00E E E-02 10, 30 og 100 år drift. 100 år lukket 30 år fjernelse 1.00E E år opfyldning 10 år drift 1.00E E E E E år lukket år lukket år lukket år lukket 1.00E E E E E år drift 30 år fjernelse 100 år drift 100 år lukket 300 år lukket år lukket år lukket 1.00E E år lukket Dosis (msv/år) Dosis (msv/år) Mellemdybt depot Ø=33 m. Skaktbetjent fra overfladen Sandsynlighed for at dosis er højere end værdi Mellemdybt depot med kaverne. Betjent indefra Sandsynlighed for at dosis er højere end værdi 1.00E E E E E E E E E E år opfyldning 30 år fjernelse 1.00E E E år opfyldning 30 år fjernelse 1.00E E E E E E Dosis (msv/år) Dosis (msv/år)

41 Dosis [msv/år] Dosis [msv/år] Resultater Uheld med længerevarende udslip Tidspunkt Vand til recipient pga. dræningsfejl 10 år 30 år 100 år 300 år 0 1, , , ,E+03 1,E+02 1,E+01 1,E+00 1,E-01 1,E-02 1,E-03 1,E-04 1,E-05 1,E-06 1,E-07 1,E-08 1,E-09 G1M1 Depot: 1 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Cs-137 Pu-238 Am-241 Dosisgrænse 0.01 msv Ni-63 Cm-244 Ag-108m Sm-151 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E+00 1,E-04 Cs-137 Ni-63 Am-241 Ag-108m 1,E-08 Pu-238 Sm-151 Cm-244 1,E-12 1,E-16 1,E-20 1,E-24 1,E-28 1,E-32 1,E-36 ML4M1 Depot: 1 Fyld i depot: ingen Fyld i beholder: ingen Scenario 2 Dosisgrænse 0.01 msv H-3 Ba-133 H-3 C-14 Ca-41 Co-60 Ni-63 Tc-99 Ag-108m Ba-133 Cs-137 Sm-151 Eu-152 Eu-154 Ir-192 Pb-210 Ra-226 Ac-227 Th-229 Th-230 Pa-231 Th-232 U-233 U-234 U-235 U-236 Np-237 U-238 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Am-241 Cm-244 1,E Tid [år] 1,E Tid [år] 41

42 Anbefalinger - generelle Depotplacering 42 Oversvømmelser, vandstigninger etc. Jordskælvs brudlinjer Lufthavne Ikke tæt på vandførende lag Visuelt Tænk over at depotplacering skal kunne huskes i lang tid Depot fyldning Brandbart materiale afdækkes med fyld Håndtering af affald der kan danne støv sker inde i bygninger

43 Anbefalinger Mellemdybe depoter Ved placering nær vandførende lag bør der anvendes beton/betonit fyld Placering i klippe giver lavest doser, forudsat klippen ikke er opsprækket Placering i kalk og fed ler er lige sikker Brandslukningsudstyr samt flugtveje i depoter opereret indefra Borehul Den sikreste og dyreste løsning (egner sig ikke til alt affald) 43

44 Anbefalinger Terrænnære depoter Placer væk fra overfladerecipienter og lavninger Kombineres med borehul Monitering af radioaktivitet i planter Overfladedepot placeres på moræneler beton eller bentonit mellem containere /tønder overvåget drænsystem Under overfladen ikke på moræneler der overlejrer bryozokalk 44

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

International kernekraftstatus 2002

International kernekraftstatus 2002 Risø-R-1401(DA) International kernekraftstatus 2002 Redigeret af B. Lauritzen, B. Majborn, E. Nonbøl og P.L. Ølgaard Forskningscenter Risø, Roskilde Marts 2003 Resumé Rapporten er den niende i en serie

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping.

Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Tove Kjeldsen e-mail: tk@sum.dk Kopi til: sum@sum.dk

Læs mere

Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse. Miljøministeriet, 2013

Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse. Miljøministeriet, 2013 Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse Miljøministeriet, 2013 Titel: Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig Bagatelgrænser Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 1/18 Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. Kørnøv, Lone; Larsen, Sanne Vammen; Aaen, Sara Bjørn; Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle Publication

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Rådgivning og vejledning om indkøb og installation af bjergvarmepumpe system i Nuuk, Grønland. Anna Ekdahl

Rådgivning og vejledning om indkøb og installation af bjergvarmepumpe system i Nuuk, Grønland. Anna Ekdahl Nukissiorfiit, Hovedkontoret Nuuk, Rådgivning og Vejledning Projektnummer 1250061000 Rådgivning og vejledning om indkøb og installation af bjergvarmepumpe system i Nuuk, Grønland Udkast Malmö 2011-06-07_rev

Læs mere

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Førsteårsprojekt Thoriumreaktor Liquid Fluorid Thorium Reactor Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Termodynamik og projekt Niels Bohr Institutet Københavns

Læs mere

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet

KEMISKE STOFFER. Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet KEMISKE STOFFER Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Titel: Forfatter: Vurdering af stoffer i forhold til farlighed i grundvandet Rambøll Danmark A/S Emneord: Grundvand, farlighed,

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone i den umættede zone I opgraderingen af risikovurderingsværktøjet JAGG til version 2.0 vil det som noget nyt være muligt, at vurdere naturlig nedbrydning under nedsivning af oliestoffer i jordens umættede

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere