KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 194/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne ( 1 ) overholdes, særlig artikel 15, stk. 5, og artikel 63, stk. 1, og under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 2 ), særlig artikel 53, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat harmoniserede fællesskabsrammer med generelle bestemmelser for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol, herunder offentlig kontrol af foderstoffer og fødevarer, der føres ind fra tredjelande. Desuden skal der i henhold til forordningen udarbejdes en liste over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der på grundlag af kendte eller begyndende risici skal underkastes mere intensiv offentlig kontrol på indgangsstedet til områder anført i bilag I til nævnte forordning (listen). Denne mere intensive kontrol bør gøre det muligt at indføre mere effektive foranstaltninger mod den kendte eller begyndende risiko og at indsamle præcise overvågningsoplysninger om forekomsten og prævalensen af utilfredsstillende resultater af laboratorieundersøgelser. (2) For at udarbejde listen bør der tages højde for visse kriterier, som gør det muligt at identificere en kendt eller begyndende risiko vedrørende et bestemt foderstof eller en bestemt fødevare af ikke-animalsk oprindelse. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, rapporter fra tredjelande, informationsudvekslingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og videnskabelige vurderinger, anvendes med henblik på udarbejdelse og opdatering af listen. (4) I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne med henblik på tilrettelæggelsen af den mere intensive kontrol udpege særlige indgangssteder, hvor der er adgang til de nødvendige kontrolfaciliteter for de forskellige typer fødevarer og foderstoffer. På denne baggrund bør der i nærværende forordning fastsættes mindstekrav for de udpegede indgangssteder for at sikre en vis grad af ensartethed med hensyn kontrollens effektivitet. (5) I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af den mere intensive kontrol kræve, at foderstof- og fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingerne, giver forhåndsmeddelelse om en sendings ankomst og art. På denne baggrund bør der udformes en model for et fælles importdokument (CED) for foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er omfattet af forordningen, for at sikre en ensartet tilgang i hele Fællesskabet. CED-dokumentet bør kunne anvendes af toldmyndighederne, når sendinger klareres med henblik på overgang til fri omsætning. (6) For desuden at sikre et vist niveau af ensartethed på fællesskabsplan med hensyn til den mere intensive offentlige kontrol bør det i nærværende forordning bestemmes, at en sådan kontrol skal omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol. (7) Der bør være tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for tilrettelæggelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Derfor bør medlemsstaterne opkræve nødvendige gebyrer til dækning af omkostninger i forbindelse med denne kontrol. Beregningen af disse gebyrer bør foretages i overensstemmelse med kriterierne i bilag VI til forordning (EF) nr. 882/2004. (3) Indtil der er vedtaget en standardiseret metode og standardiserede kriterier for udarbejdelsen af listen, bør data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem for foder og fødevarer (RASFF) som fastsat i (8) I henhold til Kommissionens beslutning 2005/402/EF af 23. maj 2005 om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie ( 3 ) skal alle sendinger af sådanne produkter ledsages af en analyserapport, som godtgør, at produktet ikke indeholder ( 1 ) EUT L 165 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 31 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 135 af , s. 34.

2 L 194/12 Den Europæiske Unions Tidende nogen af følgende stoffer: Sudan I (CAS-nr ), Sudan II (CAS-nr ), Sudan III (CAS-nr ) eller Sudan IV ( ). Efter vedtagelsen af disse foranstaltninger er hyppigheden af meddelelser til RASFF faldet, hvilket vidner om en betydelig forbedring med hensyn til forekomsten af Sudan-farvestoffer i de relevante produkter. Kravet om analyserapporter for hver sending af importerede produkter, som er fastsat i beslutning 2005/402//EF, bør derfor afskaffes, og der bør i stedet indføres en ensartet, mere intensiv kontrol af disse sendinger ved EF-indgangsstedet. Beslutning nr. 2005/402/EC bør derfor ophæves. (9) I henhold til bestemmelserne i Kommissionens beslutning 2006/504/EF af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter ( 1 ) skal kontrolhyppigheden være mere intensiv (50 % af alle sendinger) for at afsløre aflatoksiner i jordnødder med oprindelse i Brasilien. Efter vedtagelsen af disse foranstaltninger er hyppigheden af meddelelser til RASFF vedrørende aflatoksiner i jordnødder fra Brasilien faldet. Foranstaltningerne i beslutning 2006/504/EF bør derfor afskaffes for sådanne varer, som i stedet bør underkastes et ensartet, mere intensivt kontrolniveau ved indgangsstedet til Fællesskabet. Beslutning 2006/504/EF bør ændres i overensstemmelse hermed. (10) Anvendelsen af mindstekrav til de udpegede indgangssteder kan frembyde praktiske vanskeligheder for medlemsstaterne. Derfor bør der i denne forordning fastsættes en overgangsperiode, i hvilken disse krav gennemføres gradvist. Således bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i overgangsperioden have mulighed for at udføre den påkrævede identitetskontrol og fysiske kontrol ved andre kontrolsteder end de udpegede indgangssteder. Sådanne kontrolsteder bør opfylde de i nærværende forordning fastsatte mindstekrav til indgangssteder. (11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Genstand Denne forordning fastsætter bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol, der skal udføres i overensstemmelse med artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004, for indgangsstederne til de områder, der er omhandlet bilag I til nævnte forordning, for så vidt angår import af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I til denne forordning. ( 1 ) EUT L 199 af , s. 21. Artikel 2 Ajourføring af bilag I I forbindelse med udformningen af listen i bilag I og de regelmæssige ændringer heraf skal der som minimum anvendes følgende informationskilder: a) data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem RASFF b) rapporter og oplysninger stammende fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets aktiviteter c) rapporter og oplysninger fra tredjelande d) informationsudvekslingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet e) eventuelle videnskabelige vurderinger. Listen i bilag I revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal. Artikel 3 Definitioner I denne forordning forstås ved: a)»fælles importdokument (CED)«: det dokument, der skal udfyldes af lederen af foderstof- og fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, jf. artikel 6, og som der findes en model for i bilag II, og af den kompetente myndighed, der bekræfter, at der er foretaget offentlig kontrol b)»udpeget indgangssted«: det indgangssted, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, første led, i forordning (EF) nr. 882/2004, til et af de i bilag I til nævnte forordning omhandlede områder; for så vidt angår sendinger, der ankommer ad søvejen og omlades til et andet skib, der skal transportere dem til en havn i en anden medlemsstat, er det udpegede indgangssted sidstnævnte havn c)»sending«: mængde foderstof eller fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i listen i bilag I til nærværende forordning, af samme klasse eller betegnelse, omfattet af de(t) samme dokument(er), og som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme tredjeland eller del af et tredjeland. Artikel 4 Mindstekrav til de udpegede indgangssteder Uden at artikel 19 derved tilsidesættes, skal de udpegede indgangssteder som minimum råde over: a) et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaringer til at udføre den foreskrevne kontrol af sendingerne

3 Den Europæiske Unions Tidende L 194/13 b) relevante faciliteter, der gør det muligt for den kompetente myndighed at foretage den fornødne kontrol c) detaljerede anvisninger for prøveudtagning med henblik på analyse og forsendelse af sådanne prøver til et laboratorium, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 (det udpegede laboratorium) d) faciliteter, hvor tilbageholdte sendinger (og containergods) kan opbevares under de rette betingelser, indtil de i litra c) omhandlede analyseresultater foreligger, og et tilstrækkeligt antal opbevaringsrum, herunder kølerum i de tilfælde, hvor kontrollerede temperaturer er nødvendige på grund af sendingens art e) aflæsningsudstyr og passende udstyr til prøveudtagning med henblik på analyse f) mulighed for at foretage aflæsning og prøveudtagning med henblik på analyse på et afskærmet/overdækket sted, hvis dette er påkrævet g) et udpeget laboratorium, som kan foretage de i litra c) nævnte analyser, idet laboratoriet skal ligge så tæt på, at prøverne hurtigt kan fragtes derhen. Artikel 5 Liste over udpegede indgangssteder Medlemsstaterne skal for hvert af de i bilag I anførte produkter udarbejde en ajourført liste over de udpegede indgangssteder, som gøres offentligt tilgængelig på internettet. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadresserne for disse lister. Kommissionen skal angive de nationale links til disse lister på sit websted. En medlemsstat kan dog give sit samtykke til, at det fælles importdokument affattes på et andet af Fællesskabets officielle sprog. Artikel 8 Mere intensiv offentlig kontrol på udpegede indgangssteder 1. Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal uden unødig forsinkelse foretage: a) dokumentkontrol af alle sendinger inden for to arbejdsdage efter deres ankomst til det udpegede indgangssted, med mindre der opstår særlige og uundgåelige forhold b) identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, med de hyppigheder, der er fastlagt i bilag I, på en sådan måde, at ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter ikke kan forudsige, om en bestemt sending vil blive underkastet sådan kontrol; resultaterne af den fysiske kontrol skal være tilgængelige så hurtigt som teknisk muligt. 2. Når kontrollen i stk. 1 er gennemført, skal den kompetente myndighed: a) udfylde den relevante del i del II af det fælles importdokument; og den ansvarlige embedsmand i den kompetente myndighed skal stemple og underskrive originalen b) lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument. Artikel 6 Forhåndsmeddelelse om sendinger Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingens art. I den forbindelse skal de udfylde del I i det fælles importdokument og sende det til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted, mindst en arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst. Artikel 7 Sproget i det fælles importdokument Det fælles importdokument affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret. Originalen af det fælles importdokument skal ledsage sendingen under den videre transport, indtil den ankommer til bestemmelsesstedet som angivet i CED-dokumentet Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted kan, i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol, give tilladelse til videre transport af sendingen. Hvis en sådan tilladelse gives, skal den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted underrette den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, og der træffes relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders konstante kontrol og på ingen måde kan ændres i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol. I tilfælde, hvor sendingen transporteres, uden at resultaterne af den fysiske kontrol foreligger, udstedes i stedet en attesteret kopi af det originale CED-dokument

4 L 194/14 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 9 Særlige omstændigheder 1. På den pågældende medlemsstats anmodning kan Kommissionen give de kompetente myndigheder på visse udpegede indgangssteder med særlige geografiske forhold tilladelse til at udføre fysisk kontrol ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: a) effektiviteten af den kontrol, der foretages på det udpegede indgangssted, påvirkes ikke i negativ retning b) lokalerne opfylder kravene i artikel 4, i det omfang det er relevant, og er af medlemsstaten godkendt til dette formål c) der er truffet relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders og det udpegede indgangssteds konstante kontrol fra det øjeblik, den ankommer til det udpegede indgangssted, og på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet. 2. Uanset artikel 8, stk. 1, kan det i forbindelse med beslutningen om at medtage et nyt produkt i bilag I under ekstraordinære omstændigheder bestemmes, at identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af det pågældende produkt eventuelt kan udføres af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet som anført på CED-dokumentet ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, hvis betingelserne i stk. 1, litra b) og c), er opfyldt, og forudsat at følgende betingelser er opfyldt: a) Produktets meget forgængelige art eller emballagens særlige egenskaber betyder, at prøveudtagning på det udpegede indgangssted uundgåeligt ville medføre en alvorlig risiko for fødevaresikkerheden eller beskadigelse af produktet i uacceptabel grad. elektronisk udgave heraf, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle de i artikel 8, stk. 1, foreskrevne kontroller er udført, og der foreligger gunstige resultater af en eventuel fysisk kontrol. Artikel 11 Forpligtelser for ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder Hvor sendingens særlige egenskaber berettiger det, skal foderstof- og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant stille følgende til rådighed for den kompetente myndighed: a) tilstrækkelige menneskelige ressourcer og logistik til aflæsning af sendingen med henblik udførelse af den offentlige kontrol b) passende udstyr til prøveudtagning med henblik på analyse i forbindelse med særtransporter og/eller særlige emballeringsformer, såfremt det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det standardprøveudtagningsudstyr. Artikel 12 Opdeling af sendinger Sendinger må ikke opdeles, før den intensiverede offentlige kontrol er fuldendt, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af den kompetente myndighed, jf. artikel 8. Hvis sendingen efterfølgende opdeles, skal hver del af den ledsages af en bekræftet kopi af det fælles importdokument, indtil det er overgået til fri omsætning. b) De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted og de kompetente myndigheder, der udfører den fysiske kontrol, har indført relevante samarbejdstiltag for at sikre, at i) sendingen på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet ii) kravene om afrapportering i artikel 15 overholdes fuldt ud. Artikel 10 Overgang til fri omsætning Overgangen til fri omsætning er betinget af, at foderstof-og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument eller en Artikel 13 Manglende overholdelse Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse, skal den ansvarlige embedsmand ved den kompetente myndighed udfylde det fælles importdokuments del III, og der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004. Artikel 14 Gebyrer 1. Medlemsstaterne skal sikre opkrævning af gebyrer, som foranlediges af den i nærværende forordning foreskrevne mere intensive offentlige kontrol, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004 og kriterierne i bilag VI til forordning (EF) nr. 882/2004.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 194/15 2. Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter, som er ansvarlige for sendingen, skal betale de i stk. 1 omhandlede gebyrer. Artikel 15 Rapportering til Kommissionen 1. Medlemsstaterne skal til Kommissionen indsende en rapport om sendinger med henblik på en løbende vurdering af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I. Denne rapport indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter hvert kvartal. 2. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger: a) oplysninger om sendingen, herunder: i) størrelsen angivet som sendingens nettovægt ii) oprindelseslandet for hver sending b) antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse c) resultaterne af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede kontrol. 3. Kommissionen samler de rapporter, der er modtaget i overensstemmelse med stk. 2, og stiller dem til rådighed for medlemsstaterne. Artikel 16 Ændring af beslutning 2006/504/EF I beslutning 2006/504/EF foretages følgende ændringer: 1) Artikel 1, litra a), nr. iii), iv) og v), udgår 2) Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:»a) alle fødevaresendinger fra Brasilien«. 3) Artikel 7, stk. 3, udgår. Artikel 17 Ophævelse af beslutning 2005/402/EF Kommissionens beslutning 2005/402/EF ophæves. Artikel 18 Anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra 25. januar Artikel 19 Overgangsforanstaltninger 1. Såfremt et udpeget indgangssted ikke råder over de nødvendige faciliteter til at foretage den i artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede fysiske kontrol, kan denne kontrol i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato foretages ved et andet kontrolsted i samme medlemsstat, som af den kompetente myndighed er godkendt hertil, før varerne klareres med henblik på overgang til fri omsætning, forudsat at dette kontrolsted opfylder mindstekravene i artikel Medlemsstaterne skal på deres websted offentliggøre en liste over de kontrolsteder, der er godkendt i overensstemmelse med stk. 1. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli På Kommissionens vegne Androulla VASSILIOU Medlem af Kommissionen

6 L 194/16 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I A. Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted Foderstoffer og fødevarer (påtænkt anvendelse) KN-kode Oprindelsesland Fare Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol ( 1 ) (%) Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer) Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer) Sporstoffer (foderstoffer og fødevarer) ( 2 ) ( 3 ) Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer), især jordnøddesmør (fødevarer) Krydderier (fødevarer): Capsicum spp (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika) Myristica fragrans (muskatnød) Zingiber officinale (ingefær) Curcuma longa (gurkemeje) Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer) ; ; ; ; ; ; ; 2820; 2821; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Argentina Aflatoksiner 10 Brasilien Aflatoksiner 50 Kina Cadmium og bly 50 Ghana Aflatoksiner 50 Indien Aflatoksiner 50 Indien Aflatoksiner 10 Melonfrø (egusi) og deraf afledte ex Nigeria Aflatoksiner 50 produkter ( 4 ) (fødevarer) Tørrede druer (fødevarer) Usbekistan Ochratoksin A 50 Chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie (fødevarer) Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer) Basmatiris til direkte konsum (fødevarer) Basmatiris til direkte konsum (fødevarer) Mango, meterbønner (Vigna sesquipedalis), Kavela (Momordica charantia), flaskegræskar (Laganaria siceraria), peberfrugter og auberginer (fødevarer) ; ; ; ; ; Alle tredjelande Sudan-farvestoffer 20 Vietnam Aflatoksiner 10 ex Pakistan Aflatoksiner 50 ex Indien Aflatoksiner 10 ex ; ; ; ; ; Den Dominikanske Republik Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS (*) 50

7 Den Europæiske Unions Tidende L 194/17 Foderstoffer og fødevarer (påtænkt anvendelse) KN-kode Oprindelsesland Fare Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol ( 1 ) (%) Bananer Den Dominikanske Republik Grøntsager, ferske, kølede eller frosne (peberfrugter, courgetter og tomater) ; ; Tyrkiet Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS (*) Pesticider: methomyl og oxamyl Pærer Tyrkiet Pesticid: amitraz 10 Grøntsager, ferske, kølede eller frosne (fødevarer) meterbønner (Vigna sesquipedalis) auberginer kål (Brassica) ; ; 0704; Thailand Fosfororganiske pesticidrester (*) Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoate, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid. ( 1 ) Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med»ex«(f.eks. Ex : kun produkter, der indeholder hasselnødder, er omfattet). ( 2 ) De i dette punkt omhandlede sporstoffer, er sporstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. bilag I, punkt 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (EUT L 268 af , s. 29). ( 3 ) De fastsatte grænseværdier for bly og cadmium i tilsætningsstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EFT L 140 af , s. 10), skal danne grundlag for foranstaltninger. Hvis sporstofferne er mærket som kosttilskud, jf. definitionen i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af , s. 51), finder grænseværdierne i forordning (EF) nr. 1881/2006 anvendelse. ( 4 ) De fastsatte grænseværdier for aflatoksiner i jordnødder og deraf afledte produkter i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 (EUT L 364 af , s. 5, skal danne grundlag for foranstaltningen B. Definitioner I dette bilag forstås ved: a)»chili«: krydderier af slægten Capsicum, tørrede og knuste eller formalede, henhørende under KN-kode , uanset form, bestemt til konsum b)»chiliprodukter«: karrypulver henhørende under KN-kode , uanset form, bestemt til konsum c)»gurkemeje«: tørret og knust eller formalet gurkemeje henhørende under KN-kode , uanset form, bestemt til konsum d)»palmeolie«: palmeolie henhørende under KN-kode , uanset form, bestemt til direkte konsum e)»sudan-farvestoffer«henviser til følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr ) ii) Sudan II (CAS-nr ) iii) Sudan III (CAS-nr ) iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr ).

8 L 194/18 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

9 Den Europæiske Unions Tidende L 194/19

10 L 194/20 Den Europæiske Unions Tidende Vejledning i udfyldelse af CED-dokumentet Generelt: Del I Rubrik I.1. Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre. Denne del udfyldes af lederen af foderstof- eller fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, med mindre andet er angivet. Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af foderstof- og fødevarevirksomhed), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Rubrik I.2. Denne rubrik udfyldes af myndighederne på det udpegede indgangssted (DPE), jf. artikel 2. Rubrik I.3. Rubrik I.4. Rubrik I.5. Rubrik I.6. Rubrik I.7. Rubrik I.8. Rubrik I.9. Rubrik I.10. Rubrik I.11. Rubrik I.12. Rubrik I.13. Rubrik I.14. Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af foderstof- og fødevarevirksomhed), som sendingen sendes til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Den ansvarlige for sendingen (herunder agent, klarerer eller leder af foderstof- og fødevarevirksomhed): Den person, som er ansvarlig for sendingen, når den frembydes på det udpegede indgangssted, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de ansvarlige myndigheder på importørens vegne. Der angives navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Oprindelsesland: Det land, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet. Afsendelsesland: Det land, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til Fællesskabet. Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Bestemmelsessted: Leveringsadresse i Fællesskabet. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Ankomst til det udpegede indgangssted: Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til det udpegede indgangssted. Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på officielle dokumenter, der eventuelt ledsager sendingen. Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: For fly flynummer, for skibe skibsnavn, for lastbiler registreringsnummerpladen på denne og på en eventuel anhænger, for tog togets og godsvognens nummer. Dokumentreference: Luftfragtbrevsnummer, konossementnummer eller handelsnummer for tog eller lastbil. Varebeskrivelse: Giv en udførlig beskrivelse af varen (for foderstoffer angives typen). Varekode eller HS-kode i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system. Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel. Nettovægt: Det faktiske produkts vægt i kg uden emballage. Denne defineres som produkternes masse uden container eller emballage. Rubrik I.15. Rubrik I.16. Rubrik I.17. Rubrik I.18. Rubrik I.19. Rubrik I.20. Rubrik I.21. Antal kolli. Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur. Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne. Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik afhængigt af, om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i så fald afkrydses rubrikken»konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses rubrikken»yderligere forarbejdning«) eller er beregnet til»foderstoffer«(i så fald afkrydses rubrikken»foderstoffer«). Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant. Overførsel til et kontrolsted: I den i artikel 17 nævnte overgangsperiode skal det udpegede indgangssted afkrydse denne rubrik for at tillade videre transport til et andet kontrolsted. Ikke relevant. Rubrik I.22. Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import (artikel 8). Rubrik I.23. Rubrik I.24. Ikke relevant. Sæt kryds ved det relevante transportmiddel.

11 Den Europæiske Unions Tidende L 194/21 Del II Rubrik II.1. Rubrik II.2. Rubrik II.3. Denne del udfyldes af den kompetente myndighed Brug samme referencenummer som i rubrik I.2. Eventuelt til toldmyndighedernes brug. Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger. Rubrik II.4. Myndigheden på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen udtages til fysisk kontrol, som i den i artikel 17 omhandlede overgangsperiode kan udføres på et andet kontrolsted. Rubrik II.5. Rubrik II.6. Rubrik II.7. Rubrik II.8. Rubrik II.9. Rubrik II.10. Rubrik II.11. Rubrik II.12. Rubrik II.13. Rubrik II.14. Rubrik II.15. Rubrik II.16. Rubrik II.17. Rubrik II.18. Rubrik II.19. Rubrik II.20. Rubrik II.21. I den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, skal myndigheden på det udpegede indgangssted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol/identitetskontrol angive, til hvilket kontrolsted sendingen kan transporteres med henblik på fysisk kontrol. Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen eller identitetskontrollen. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af»videresending«,»destruktion«,»forarbejdning«og»anvendelse til andre formål«angives i rubrik II.7. I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnumre og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, f.eks. i rubrik II.6»videresending«,»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«. Til den kompetente DPE-myndigheds officielle stempel. Underskrift af den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted. Ikke relevant. Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af identitetskontrol. Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af den fysiske kontrol. Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af laboratoriekontrollen. Denne rubrik udfyldes med den stof- eller patogengruppe, for hvilken der skal foretages laboratorieundersøgelse. Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der skal overgå til fri omsætning i Fællesskabet. Ikke relevant. Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af utilfredsstillende resultat af den fysiske kontrol. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af»videresending«,»destruktion«,»forarbejdning«og»anvendelse til andre formål«angives i rubrik II.18. Årsag til afvisning: Anvendes i givet fald for at tilføje relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante rubrik. I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnumre og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, f.eks. i rubrik II.16»videresending«,»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«. Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål. Her sætter myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, sit officielle stempel. Her sætter den ansvarlige embedsmand på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, på kontrolstedets kompetente myndighed sin underskrift. Del III Rubrik III.1. Rubrik III.2. Rubrik III.3. Denne del udfyldes af den kompetente myndighed Oplysninger om videresending: Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og videresendingsdato, så snart disse kendes. Opfølgning: Angiv den enhed inden for den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«af sendingen. Denne kompetente myndighed skal her angive resultatet af sendingens ankomst, og om sendingen er i overensstemmelse med angivelserne. Her sætter den ansvarlige embedsmand på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, på kontrolstedet, sin underskrift i tilfælde af»videresending«. Underskrift for den tjenestemand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed i tilfælde af»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«af sendingen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet den 13. juni 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Fødevarestyrelsen VERSION 1 af 13. november 2015 Oversigt over frugt, grønt og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003D0881 DA 07.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 5.11.2003 L 287/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong»

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong» CIR nr 9268 af 05/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00804 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 27.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 299/31 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Fødevarestyrelsen VERSION 10 af 5. juli 2017 Oversigt over frugt, grønt og andre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere