LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej"

Transkript

1 LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej

2 LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej LOKALPLANENS BAGGRUND Kommunalbestyrelsen har i forskellige sammenhænge udtrykt ønske om, at der blev etableret en campingplads i kommunen. Så langt tilbage som i 1979 fremlagde Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan 9, for en campingplads ved Søvangsbugten, men forslaget blev imidlertid stillet i bero på grund af indsigelse fra det daværende Hovedstadsråd samt Miljøministeriet, med baggrund i områdets støjbelastning. Sagen har siden løbende været genrejst, men det planmæssige grundlag for campingpladsen blev først skabt ved vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 2, den Etablering af en campingplads i kommunen, er en opfølgning af Kommunalbestyrelsens turistpolitiske målsætning, som den fremgår i kommuneplan Et indsatsområde som angivet i denne, består blandt andet i: "At satse på overnattende turister, dels fordi det har den største ø- konomiske effekt for det lokale handels-, hotel- og restaurationsliv, og dels fordi det er en turistform, der let lader sig integrere i byens dagligdag". Realisering og drift af campingpladsen påregnes at foregå i privat regi. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er på 12,2 ha, og vejbetjenes fra nord af Bachersmindevej. Mod øst grænser det op til en tidligere frugtplantage og Haveforeningen Søndergården (kolonihaver). Frugtplantagen er i henhold til lokalplan 37 er udlagt til nyttehaveformål. Mod syd grænser det op til de naturfredede strandengsarealer og Søvangsbugten og mod vest til landbrugsarealer. Området er omgivet af beplantning på alle sider. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og hovedparten omfattet af kommuneplantillæg nr.2, til kommuneplan 1988, der indgår i den nugældende kommuneplan Kommuneplantillægget åbner mulighed for at anlægge en mindre campingplads, og det anføres:

3 "På arealet bag Krudthus 3 ved Bachersmindevej, ned mod Søvangsbugten, udlægges et areal til campingplads for at imødekomme et behov for overnatningsfaciliteter for turister i kommunen. Arealet vil kunne rumme campingenheder. Udformning af campingpladsen skal iøvrigt ske efter de principper, der er indeholdt i det tidligere forslag til lokalplan 9, dog skal ny bebyggelse søges placeret i den nordlige del af området, udenfor regionplanen arealreservation til "transportkoiridorfoimål". Vejadgang skal ske fra nord fra Bachersmindevej, henover arealet med Krudthus 3, og skal iøvrigt koordineres med det østfor beliggende areal, der er planlagt til nyttehaveformår'. Lokalplanområdet og dets planbindninger Kommuneplan 1993 Lokalplanområdet omfatter specifikt 4 ejendomme: Matr.nr. 34 b, anvendes idag til ungdomsskole og containerplads (sortering af affald til genbrug). Arealet er 2,96 ha, og udgøres af enkeltområde 9.22, der er udlagt til offentligt formål (ungdomsskole). Ungdomsskolen har til huse i Krudthus 3, der oprindeligt er bygget i 1897, og væsentligt ombygget i 1971 og Bygningen har et etageareal på 540 m, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 2. Lokalplanens afgrænsning Enkeltområde i Rammeplan 1933

4 Herudover indgår matr.nr. 34 f og 34 d, der er pålagt landbrugspligt. Arealet er ca. 8,68 ha, hvoraf 1486 m 2 er vejareal. Arealet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde 9.25, og udlagt til fritidsformål (campingplads). For enkeltområde 9.25 bestemmes endvidere, at der skal sikres en offentlig stiforbindelse langs områdets østlige afgrænsning, til Søvangsbugten. Den sydligste del af matr.nr. 34 er omfattet af enkeltområde 9.83, der er udlagt til ubebyggeligt naturområde (strandeng) Endelig indgår matr.nr. 34 e, der er på 5516 m 2, og hvorpå der idag er beligende et sommerhus, opført i Huset har et etageareal på 58 m 2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca 1. Arealet er omfattet af enkeltområde Vejadgang sker fra Bachersmindevej, over matr.nr. 34 d, 34 f og 34 b. Regionplan 1993 I Regionplan 1993 for Københavns Amt anføres følgende i afsnit 6.3 om retningslinier for overnatningsanlæg: "Mindre campingpladser med en kapacitet på op til 300 enheder kan anlægges på arealer, der udpeges i kommuneplanerne, når det efter en konkret vurdering ikke er i strid med andre arealinteresser". I henhold til opslag 8.1 i regionplanen, er den overvejende del af området omfattet af "arealreservation til transportkorridorformår', hvorefter det generelt skal friholdes for yderligere bebyggelse. Campingpladsen er i henhold til regionplanens opslag 9.5 beliggende i et regionalt friluftsområde, hvor der er fastlagt retningsliner for det almene og organiserede friluftsliv. Landsplandirektiv Strandbeskyttelseslinie Beskyttet naturtype Kystnærhedszonen I henhold til retningslinierne i opslag 7.4 er lokalplanområdet omfattet af bestemmelserne i landsplandirektivet om miljøgener fra Københavns Lufthavn (Miljøministeriets cirkulære af ). I kommuneplantillæg nr. 2 er der, på grundlag af en samlet og konkret vurdering af sagen, sket en afhandling af campingpladsens indplacering i forhold til landsplandirektivets bestemmelser. Den sydlige del af lokalplanområdet, herunder sommerhuset, er omfattet af den kommende strandbeskyttelseslinie på 300 m, hvis endelige placering fastlægges når Strandbeskyttelseskommissionen har gennemgået kysten. Inden for strandbeskyttelseslinien må der ikke foretages byggeri, anlægsarbejder, terrænreguleringer mv., uden tilladelse fra Københavns Amt. Søen "Skomagervælen", der er beliggende på matr.nr. 34 b, er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Hele lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, hvor der i henhold til planlovens 5b stk.l nr.l, kun må opføres ny bebyggelse

5 N OVERORDNEDE BINDNINGER 1 Komposteringsanlæg 2 Containerplads 3 Campingplads Transportkorridor Influensområde for komposteringsanlæg 300 m l c c c c c l Fredet strandeng / EF-fuglebeskytielsesområde um M > Strandbeskyttelseslinie 300 m - Smjkurve 45 db 1: og anlæg, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Ifølge planlovens 16 stk.3 skal der bl.a. redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Planlovens 5b stk.l, nr 4 og 5 foreskriver, at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferieog fritidsbebyggelser, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Campingpladsens indplacering samt dens visuelle fremtræden beskrives i redegørelsen side 7. EF- Fuglebeskyttelsesdirektiv De fredede arealer, som angivet på oversigtskort side 4, er desuden omfattet af EF- Fuglebeskyttelsesdirektiv, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 408 af I henhold til notat fra Ornis consult A/S (maj 1997) indebærer campingpladsens placering ingen nævneværdig ornitologiske konsekvenser for fuglebeskyttelsesområdet, benævnt område 111, j f. i øvrigt redegørelsen, side 7.

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Komposteringsanlæg Containerplads Regionplan 1993 Genevirkninger Støj Lugt Støv Mod nordvest, grænsende op til lokalplanområdet, er der på en del af matr.nr. 38 b (ca m 2 ) placeret et komposteringsanlæg, omfattet af midlertidig landzonetilladelse af og miljøgodkendelse af Anlægget blev opført i , som et forsøgsanlæg, hvor slam og vedholdigt materiale skulle komposteres til muld, i lukkede biocontainere. Anlægget har senest været i drift i 1992, men genoptager produktionen ultimo Anlæggets nuværende kapacitet er ca muld pr.år, og fuldt udbygget vil det have en kapacitet på ca pr. år. Anlægget baseres alene på at modtage lokalt produceret affald. Den eksisterende containerplads bag krudthus 3 er ca m 2, og der sorteres genbrugsaffald i ca. 20 fraktioner. Placeringen betragtes som midlertidig, idet pladsen på sigt påregnes lokaliseret i tilknytning til komposteringsanlægget, jf. illustrationsplanen side 6. I henhold til retningslinierne i regionplanens opslag 8.3, må der ikke i kommune- og lokalplanlægningen udlægges områder til fomreningsfølsom anvendelse indenfor 300 m fra komposteringsanlæg, med mindre det er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed. Potentielle genevirkninger vurderes at være støj, lugt og støv. Støj fra containerpladsen vurderes at være uvæsentlige, mens der kan opstå visse støjgener fra komposteringsanlægget.grenknuseren, der findeler det vedholdige materiale, er den væsentligste bidrager til støjen. Knuseren er monteret i en betongrav, med top i terrænhøjde. Bygningsanlægget er opbygget med lydisolerende betonskærme på tre sider samt tag, ligeledes i beton. Sluse for indmadning af materiale er rettet væk fra kritisk retning, dvs. åbningen er mod vest. Anlægget er indbygget i en 3 m høj støjvold, der strækker sig mod øst og nord. Ifølge notat af , udarbejdet af Acoustica A/S, indebærer denne støjisolering, at grænseværdierne for katagori nr. 6: "Sommerhuse og offentligt tilgængelige rekreative områder niv" i miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984, kan overholdes. Komposteringsprocessen foregår i lukkede biocontainere, og slammet opbevares i lukket slampåslag og tranporteres direkte via snegl til biocontainerne. Anlægget i drift har ikke givet anledning til lugtgener. Slusen til grenknuseren er forsynet med plastlamelgardin, og der er undertryk i knuseren, når den findeler materialet. Hverken komposteringsanlægget eller containerpladsen har i drift givet anledning til støvgener.

7 Illustration af campingplads, med en mulig placering af containerplads

8 LOKALPLANENS INHOLD Områdets opdeling Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, med følgende indhold : Delområde l udlægges til offentligt formål, ungdomsskole, delområde 2 udlægges til campingplads, delområde 3 udlægges til sommerhusformål og delområde 4 udlægges som et naturpræget område, der er omfattet af, og afgrænses mod nord af den kommende strandbeskyttelseslinie på 300 m. Campingplads I de hidtidige overvejelser om campingpladsens placering i kommunen, helt tilbage fra 1979, er alene området mellem Bachersmindevej og Søvangsbugten, fundet relevant. Det har hidtil været, og er stadig Kommunalbestyrelsens opfattelse, at denne placering er optimal. Dels er der direkte adgang til store naturområder, samtidig med at bymæssige kultur- og servicetilbud umiddelbart er inden for rækkevidde, dels er pladsen placeret ud mod et afsnit af de fredede strandengsaraler, som vurderes at kunne bære en øget belastning og dels kan der ske en landskabelig indpasning af pladsen, uden visuelle konflikter i forhold til omgivelserne, specielt i forhold til de fredede arealer ved Søvangsbugten. Der er ingen, og der vil ikke blive etableret visuel kontakt mellem campingpladsen og strandengsarealerne. Campingpladsens hoveddisponering Regionplanens retningslinier, den kommende strandbeskyttelseslinie, naboskabet til komposteringsanlægget mv., lægger kraftige bindninger på campingpladsens udformning og indretning. Følgende principper har ligget til grund for arealets disponering: * At arealerne nærmst komposteringsanlægget og containerpladsen udlægges til de mest "robuste" anvendelser, * at områdets anvendelse gradueres, med et stigende naturindhold mod områdets sydlige del, mod strandengsarealerne og Søvangsbugten, herunder at den kommende strandbeskyttelseslinie respekteres, * at de centrale bygningsanlæg friholdes fra regionplanens korridorudlæg, * at hensynet til de eksisterende kolonihaver i områdets sydøstlige del tilgodeses, og * at der fastlægges nogle overordnede og karakteristiske landskabstræk, som samtidig muliggør en maksimal fleksibilitet med hensyn til områdets detaljerede indretning og anvendelse.

9 Campingpladsen opdeles i 3 markante landskabsrum skabt ved tre tværgående læhegn, bestående af rønnetræer, der visuelt afskærmer pladsen. Landskabsrummene, hvori de enkelte campingenheder er placeret, er sydvestvendte, med et maksimalt solindfald. De centrale servicefunktioner (reception, butik, forvalterbolig mv.) koncentreres i den nordlige del, ved indkørslen til campingpladsen. Her indpases også disponible arealer til f.eks. parkering, servicearealer for auto-campere, materialegård m.v Arealernes placering og afskærmning gør dem anvendelige til vinteropbevaring af campingvogne. AKTUEL SITUATION LOSNING PÅ MELLEM-LANGT SIGT 100 a Eksempel på fremtidige vejføringer

10 Vejbetjeningen sker fra øst, med direkte adgang til arealer for campinghytter, tapsteder, affaldscontainere mm., og videre adgang til de decentrale sanitetsbygninger og campingenheder. Sanitets bygningerne er placeret i transportkorridoren. Vejføringen indebærer at de eksisterende kolonihaver, som iøvrigt afskærmes af beplantning, ikke belastes af trafikstøj. Parallelt med fordelingsvejen, med adskilt af beplantning, forløber en offentlig tilgængelig sti til Søvangsbugten. Eventuel fremtidige vejføringer, i forbindelse med containerpladsen og dens overflytning, er illustreret på tegning en, side 8. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Landbrugslov I henhold til landbrugsloven, skal Landbrug- og Fiskeriministeriet give tilladelse til anlæg af campingpladsen på matr.nr. 34 og 34 af StMaglebyJf Campingreglement Naturbeskyttelseslov I henhold til campingreglementets 2 (bekendtgørelse nr. 593 af ), skal København Amt give personlig tilladelse til udleje og drift af pladsen og i henhold til 8 tillade opstilling af hytter. Eventuel vintercamping eller vinteropbevaring af campingvogne, skal tillades af Amtet i ht. 7, jf. bestemmelsesdelens 2.5, 2.6 og 2.7. Ændringer i tilstanden i delområde 4, som omfattes af strandbeskyttelseslinien på 300 m, skal tillades af Københavns Amt, j f. naturbeskyttelseslovens 15 m.fl. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Fremtidig anvendelse Eksisterende anvendelse Dispensation Private servitutter Med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelser med planens bestemmelser. Lokalplanen er ikke til hinder for, at den nuværende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

11

12 LOKALPLAN 47, For en campingplads ved Bachersmindevej. I henhold til lov om planlægning Jævnfør lovbekendtgørelse nr. 746 af 16 august 1994, fastsættes følgende bestemmelser for det i pkt. 1.2 nævnte område. l FÆLLESBESTEMMELSER Lokalplanens formål l. l Det er lokalplanens formål, at muliggøre anlæg af en campingplads med tilhørende servicebygninger, at sikre en landskabelig indpasning af pladsen, uden skæmmende virkninger på omgivelserne, at sikre, at bebyggelser tilpasses omgivelserne med hensyn til placering, omfang, fremtræden og materialevalg. Lokalplanens område Områdets opdeling l.2 l.3 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag l, og omfatter matr.nr. 34 b, 34 f, 34 d og 34 e, alle af St.Magleby. Lokalplanområdet opdeles i delmråderne l, 2,3 og 4, jf. kortbilag 1. Zoneforhold Landbrugspligt Tekniske forhold l.4 Området er beliggende i landzone. I henhold til planlovens 15 stk. 4 og 36 stk. l nr.5, kan anlæg af bebyggelser, campinghytter og vejanlæg, som nævnt i og , samt skilte og flagstænger, som nævnt i 5.1, udføres uden zonetilladelse. 1.5 I henhold til landbrugsloven må landbrugspligtige arealer, ikke overgå til anden anvendelse, uden tilladelse fra landbrugs- og fiskeriministeriet, jf. redegørelsen side 9. l.6 Ved nybyggeri, tilbygning og ændret anvendelse, må den indendørs støjbelastning ikke overstige 30 db(a) i sove- og opholdsrum. l.7 l.8 El-ledninger må alene udføres som jordkabler. Den almene belysning skal opsættes efter en samlet plan, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Belysningen skal begrænses til områderne omkring adgangsvejen, stikvejene og bygningerne. Armaturerne skal være afskærmede, så der ikke opstår blændning eller utilsigtet belysning. Fortidsminder l.9 Ved nybygninger og anlægsarbejder vil eventuelle fortidsminder være omfattet af museumslovens kap. 6, 26. * 11

13 Skilte Udstykning 1.10 Der må ikke forekomme reklamesldltning, undtaget på evt. dagligvarebutik, og anvisnings- og henvisningsskilte o.lign. kan kun opsættes efter særskilt godkendelse Der kan ikke foretages udstykning i området. 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde l Delområde 2 Delområde 3 Delområde Området må anvendes til offentlige formål., herunder institutions- og fritidsformål, jf. dog pkt Området må kun anvendes til campingplads, med maksimalt 300 campingenheder, og indrettet som angivet på bilag Der kan indenfor området opføres bygninger til fællesfunktioner, der er nødvendige for campingpladsens drift, som f.eks. kontor, reception, mindre dagligvarebutik, cafeteria, fælleskøkken opholdsrum, toiletter og baderum. 2.4 Desuden kan der indrettes bolig for en lejrforvalter. 2.5 Indtil 15 % af det tilladte antal campingenheder kan anvendes til opstilling af hytter. 2.6 Campingpladsen kan anvendes til vintercamping, hvorved forstås kortvarige ferieophold, weekend eller lignende i perioden fra den l. november til den l. marts. 2.7 Vinteropbevaring af campingvogne kan alene ske på arealerne, i den nordvestlige del af området, j f bilag Området må kun anvendes til sommerhusformål. 2.9 Området udlægges til naturområde, og der må ikke etableres bygninger eller andre faste anlæg, jf. redegørelsen, side 9. 3 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde l Delområde I området tillades kun yderligere bebyggelse, såfremt det sker som udvidelse eller erstatning af den eksisterende bygning. Eventuel udvidelse må ikke ske i bygningens længderetning, men alene syd for bygningen. 3.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5, og bebyggelsen må højst opføres i l etage, med en maksimal højde på 6 m. 3.3 Bebyggelser i området må i princippet kun opføres med en placering, som vist på bilag 3, og maksimalt opføres i l etage med en maksimal højde på 5 m. 3.4 Byggefelt l må maksimalt indeholde et etageareal på 600 m, og heraf må forvalterboligen maksimalt udgøre 60 m 2. 12

14 3.5 Byggefelterne 2 og 3 må kun anvendes til bad, toiletter, fælles køkken og -opholdsrum. Etagearealet for byggefelterne hver for sig, må højst udgøre 200 m Campinghytter skal i princippet placeres som vist på kortbilag 3, og den enkelte hyttes bruttoetageareal må ikke overstige 16 m 2, og højden ikke overstige 3,5 m. Bebyggelse, som beskrevet i 3.5, kan alternativt placeres på disse arealer. Delområde Bebyggelse i området må maksimalt opføres i l etage, og der kan kun tillades mindre udvidelser af det eksisterende bruttoetageareal på 58 m 2, i forbindelse med modernisering. 4 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Delområde l Delområde 2 Delområde Tilbygninger skal i form og materialer udføres i harmoni med den oprindelige bygning. 4.2 Bygninger og hytter skal i udformning og udseende tilpasses campingpladsens karakter, og farverne skal være afdæmpede. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage, med et materiale og farvevalg, der harmonerer med facaden. 4.3 Bygninger skal udføres som murede eller træbeklædte huse.murede facader og gavle skal udføres af tegl der tyndpudsbehandles eller overfladebehandles. Træbeklædte facader og gavle skal fremstå i mørke farver. 4.4 Campinghytter skal udføres med bræddebeklædning i afdæm pede farver. 4.5 Bygningen skal udføres som et muret eller træbeklædt hus, i afdæmpede farver. 5 UBEBYGGEDE AREALER Delområde l Delområde På området nord for Krudthus 3 må der ikke etableres bygningsanlæg, og området skal i princippet henligge i naturtilstand eller landbrugsmæssigt dyrket, herunder eksempelvis udlagt til afgræsning. Der er mulighed for opstilling af skilt og flagstænger samt anlæg af cykelsti langs Bachersmindevej. 5.2 Søen "Skomagervælen" skal bevares og plejes som sø med vandspejl, og med naturlig vegetation langs brinkerne. 5.3 Området syd for krudthus 3 kan inddrages til institutions- og fritidsmæssige formål, udformet efter en samlet landskabsplan. Den eksisterende containerplads kan fortsætte som hidtil, og der kan tillades mindre udvidelser 5.4 Området skal henligge med græs, spredte træer, buske, hække samt læhegn, som angivet på beplantnigsplanen, bilag 4. Den eksisterende træbeplantning langs områdets afgrænsning må 13

15 ikke fjernes, men skal vedligeholdes og om nødvendigt suppleres. 5.5 Området kan afgrænses med trådhegn med en maksimal højde på l m, dog kun i forbindelse med beplantning. Eventuel hegning mod syd, skal godkendes særskilt af kommunalbestyrelsen. 5.6 Som forudsætning for ibrugtagen af campingpladsen, skal der etableres 3 beplantningshegn bestående af rønnetræer, som angivet på beplantningsplanens nr. 2, jf. bilag 4. Delområde 3 Delområde Området skal afgrænses af beplantning bestående af egnskarakteristiske løvfældende træer og buske. 5.8 Området skal henligge i naturtilstand, og kan inddrages som supplerende rekreativt areal for campingpladsen, med en beplantning som angivet på bilag 4, jf. iøvrigt redegørelsen, s 9. 6 VEJ OG STIFORHOLD 6. l Strækningen A-B udlægges som en offentlig tilgængelig vej/sti, i en bredde af mindst 6 m, j f. kortbilag Strækningen B - C - D udlægges som en offentlig tilgængelig sti i eget tracé, i en bredde på mindst 4 m. Stien, der tilsluttes Søvangsstien, udgør samtidig vejadgangen til matr.nr. 34 e. 6.3 De interne veje samt parkeringspladser på campingpladsen, anlægges som angivet på bilag 2 og 3. Vejstrækningerne belægges med grus eller lignende belægning. 6.4 Vejbetjeningen af Krudthus 3 og containerpladsen, kan ændres, som angivet i redegørelsen, side 8. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplan 47 er vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den 17. juni Jens Breinholt Schou Viceborgmester Fler Områdechef 14

16

17 ILLUSTRATIONSPLAN BILAG 2 kontor/kiosk, boli fservicearealer, saffiltetstiyvm 100 m

18 HOVEDDISPONERING BILAG 3 kontor/kiosk, boli servicearealer, satftitetstiytan. /, 2,3 Byggefelter 4 Mulighed for vinteropbevaring af campingvogne 5 Placering af campinghytter m. v. Sti med offentlig adgang Rønnetræer Q _ m

19 BEPLANTNINGSPLAN BILAG 4 kontor/kiosk/ bolitf"~"~"~ fservicearealer, sa\ntt l^ - Beskrivelse af beplantning m.m. O Eksisterende levende hegn på jorddiger langs øst- og vestskel. Østhegn med række af store landevejspopler og søjlepopler underplantet med en el.to rækker hvidtjørn. Popler skæres ned til 3-5 ms højde efter grenbygning (stynes). Tjørn beskæres og efterplantes i huller med Crataegus laevigata. Vesthegn med lavere bevoksning af pil, tjørn, bukketorn, hyld og enkelte store popler. Popler beskæres som østhegn. Huller i bevoksning efterplantes med hvidtjørn og bukketorn, Lycium barbarum. ( ) Nye smalle hegn af rønnetræer 3J l eller 2-rækkede hvidblomstrende hegn. Som hovedregel med 2 planter pr.ib.m. af:: slåen, Prunus spinosa og hvidtjørn, Crataegus laevigata (5o%-5o%). ^OSolitære træer og trægrupper. Større træer: ask, Fraxinus excelsior. sølvpil, Salix alba Sericea Mindre træer: tjørn, Crataegus laevigata og vildæble, Malus sylvestris Masyl 5 J Lavt levende hegn/hæk ved vej og sti. 1 række bukketorn, Lycium barbarum med 2 planter pr. m. Andre elementer i anlægget. Som græs anbefales "mini-turf" type som er lav og ikke skal slås så ofte. Veje og parkering ved. centerområdet påregnes ud ført i asfalt. Fordelingsvej i grus og øvrige køre spor med "grusarmeret" græs :n

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten DRAGØR KOMMUNE Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3 - for en campingplads ved Søvangsbugten INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund side 5 Planens indhold side 7 Planens forhold til

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-16 Lokalplan for et område til offentlige formål, modtage- og kompostplads i Hårlev Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelser Lokalplanens formål 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE. Lokalplan 21.02. For et camping- og ferieområde i Emmerbølle

LANGELAND KOMMUNE. Lokalplan 21.02. For et camping- og ferieområde i Emmerbølle LANGELAND KOMMUNE Lokalplan 21.02 For et camping- og ferieområde i Emmerbølle Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999. i ~ .~ ~ Skærven

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999. i ~ .~ ~ Skærven Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, marts 1999.~ ~ i ~ Skærven 2 Indhold Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 6 Forhold til anden planlægning 6 Forsyningsforhold 8 Lokaiplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

Lokalplan nr. 6.20 "Område til ferieog fritidsformål, Hou "

Lokalplan nr. 6.20 Område til ferieog fritidsformål, Hou Lokalplan nr. 6.20 "Område til ferieog fritidsformål, Hou " HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING... II REDEGQIRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND... 3 LOKALPLANENS INDHOLD...

Læs mere

JUELSMINDE KOMMUNE. Lokalplan nr. 12.Z3.01. Campingplads ved Sandbjerg Vig

JUELSMINDE KOMMUNE. Lokalplan nr. 12.Z3.01. Campingplads ved Sandbjerg Vig JUELSMINDE KOMMUNE Lokalplan nr. 12.Z3.01 Campingplads ved Sandbjerg Vig 1 Kommuneplan og lokalplan Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 4. 126. Område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping. Luftfoto af området

Lokalplan 4. 126. Område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping. Luftfoto af området Lokalplan 4. 126 Område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping Luftfoto af området Christiansfeld Kommune dec. 2003 Lokalplan nr. 4.126 - område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole

LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole LOKALPLAN 2-32 Køge Handelsskole KØGE KOMMUNE 1997 KØGE KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 2-32 Køge Handelsskole INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 5 Lokalplanens formål... 5 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård.

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård. SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79 Daginstitution ved Nysøgård. En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere