LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej"

Transkript

1 LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej

2 LOKALPLAN 47 for en campingplads ved Bachersmindevej LOKALPLANENS BAGGRUND Kommunalbestyrelsen har i forskellige sammenhænge udtrykt ønske om, at der blev etableret en campingplads i kommunen. Så langt tilbage som i 1979 fremlagde Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan 9, for en campingplads ved Søvangsbugten, men forslaget blev imidlertid stillet i bero på grund af indsigelse fra det daværende Hovedstadsråd samt Miljøministeriet, med baggrund i områdets støjbelastning. Sagen har siden løbende været genrejst, men det planmæssige grundlag for campingpladsen blev først skabt ved vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 2, den Etablering af en campingplads i kommunen, er en opfølgning af Kommunalbestyrelsens turistpolitiske målsætning, som den fremgår i kommuneplan Et indsatsområde som angivet i denne, består blandt andet i: "At satse på overnattende turister, dels fordi det har den største ø- konomiske effekt for det lokale handels-, hotel- og restaurationsliv, og dels fordi det er en turistform, der let lader sig integrere i byens dagligdag". Realisering og drift af campingpladsen påregnes at foregå i privat regi. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er på 12,2 ha, og vejbetjenes fra nord af Bachersmindevej. Mod øst grænser det op til en tidligere frugtplantage og Haveforeningen Søndergården (kolonihaver). Frugtplantagen er i henhold til lokalplan 37 er udlagt til nyttehaveformål. Mod syd grænser det op til de naturfredede strandengsarealer og Søvangsbugten og mod vest til landbrugsarealer. Området er omgivet af beplantning på alle sider. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og hovedparten omfattet af kommuneplantillæg nr.2, til kommuneplan 1988, der indgår i den nugældende kommuneplan Kommuneplantillægget åbner mulighed for at anlægge en mindre campingplads, og det anføres:

3 "På arealet bag Krudthus 3 ved Bachersmindevej, ned mod Søvangsbugten, udlægges et areal til campingplads for at imødekomme et behov for overnatningsfaciliteter for turister i kommunen. Arealet vil kunne rumme campingenheder. Udformning af campingpladsen skal iøvrigt ske efter de principper, der er indeholdt i det tidligere forslag til lokalplan 9, dog skal ny bebyggelse søges placeret i den nordlige del af området, udenfor regionplanen arealreservation til "transportkoiridorfoimål". Vejadgang skal ske fra nord fra Bachersmindevej, henover arealet med Krudthus 3, og skal iøvrigt koordineres med det østfor beliggende areal, der er planlagt til nyttehaveformår'. Lokalplanområdet og dets planbindninger Kommuneplan 1993 Lokalplanområdet omfatter specifikt 4 ejendomme: Matr.nr. 34 b, anvendes idag til ungdomsskole og containerplads (sortering af affald til genbrug). Arealet er 2,96 ha, og udgøres af enkeltområde 9.22, der er udlagt til offentligt formål (ungdomsskole). Ungdomsskolen har til huse i Krudthus 3, der oprindeligt er bygget i 1897, og væsentligt ombygget i 1971 og Bygningen har et etageareal på 540 m, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 2. Lokalplanens afgrænsning Enkeltområde i Rammeplan 1933

4 Herudover indgår matr.nr. 34 f og 34 d, der er pålagt landbrugspligt. Arealet er ca. 8,68 ha, hvoraf 1486 m 2 er vejareal. Arealet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområde 9.25, og udlagt til fritidsformål (campingplads). For enkeltområde 9.25 bestemmes endvidere, at der skal sikres en offentlig stiforbindelse langs områdets østlige afgrænsning, til Søvangsbugten. Den sydligste del af matr.nr. 34 er omfattet af enkeltområde 9.83, der er udlagt til ubebyggeligt naturområde (strandeng) Endelig indgår matr.nr. 34 e, der er på 5516 m 2, og hvorpå der idag er beligende et sommerhus, opført i Huset har et etageareal på 58 m 2, svarende til en bebyggelsesprocent på ca 1. Arealet er omfattet af enkeltområde Vejadgang sker fra Bachersmindevej, over matr.nr. 34 d, 34 f og 34 b. Regionplan 1993 I Regionplan 1993 for Københavns Amt anføres følgende i afsnit 6.3 om retningslinier for overnatningsanlæg: "Mindre campingpladser med en kapacitet på op til 300 enheder kan anlægges på arealer, der udpeges i kommuneplanerne, når det efter en konkret vurdering ikke er i strid med andre arealinteresser". I henhold til opslag 8.1 i regionplanen, er den overvejende del af området omfattet af "arealreservation til transportkorridorformår', hvorefter det generelt skal friholdes for yderligere bebyggelse. Campingpladsen er i henhold til regionplanens opslag 9.5 beliggende i et regionalt friluftsområde, hvor der er fastlagt retningsliner for det almene og organiserede friluftsliv. Landsplandirektiv Strandbeskyttelseslinie Beskyttet naturtype Kystnærhedszonen I henhold til retningslinierne i opslag 7.4 er lokalplanområdet omfattet af bestemmelserne i landsplandirektivet om miljøgener fra Københavns Lufthavn (Miljøministeriets cirkulære af ). I kommuneplantillæg nr. 2 er der, på grundlag af en samlet og konkret vurdering af sagen, sket en afhandling af campingpladsens indplacering i forhold til landsplandirektivets bestemmelser. Den sydlige del af lokalplanområdet, herunder sommerhuset, er omfattet af den kommende strandbeskyttelseslinie på 300 m, hvis endelige placering fastlægges når Strandbeskyttelseskommissionen har gennemgået kysten. Inden for strandbeskyttelseslinien må der ikke foretages byggeri, anlægsarbejder, terrænreguleringer mv., uden tilladelse fra Københavns Amt. Søen "Skomagervælen", der er beliggende på matr.nr. 34 b, er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Hele lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, hvor der i henhold til planlovens 5b stk.l nr.l, kun må opføres ny bebyggelse

5 N OVERORDNEDE BINDNINGER 1 Komposteringsanlæg 2 Containerplads 3 Campingplads Transportkorridor Influensområde for komposteringsanlæg 300 m l c c c c c l Fredet strandeng / EF-fuglebeskytielsesområde um M > Strandbeskyttelseslinie 300 m - Smjkurve 45 db 1: og anlæg, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Ifølge planlovens 16 stk.3 skal der bl.a. redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne. Planlovens 5b stk.l, nr 4 og 5 foreskriver, at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferieog fritidsbebyggelser, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Campingpladsens indplacering samt dens visuelle fremtræden beskrives i redegørelsen side 7. EF- Fuglebeskyttelsesdirektiv De fredede arealer, som angivet på oversigtskort side 4, er desuden omfattet af EF- Fuglebeskyttelsesdirektiv, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 408 af I henhold til notat fra Ornis consult A/S (maj 1997) indebærer campingpladsens placering ingen nævneværdig ornitologiske konsekvenser for fuglebeskyttelsesområdet, benævnt område 111, j f. i øvrigt redegørelsen, side 7.

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Komposteringsanlæg Containerplads Regionplan 1993 Genevirkninger Støj Lugt Støv Mod nordvest, grænsende op til lokalplanområdet, er der på en del af matr.nr. 38 b (ca m 2 ) placeret et komposteringsanlæg, omfattet af midlertidig landzonetilladelse af og miljøgodkendelse af Anlægget blev opført i , som et forsøgsanlæg, hvor slam og vedholdigt materiale skulle komposteres til muld, i lukkede biocontainere. Anlægget har senest været i drift i 1992, men genoptager produktionen ultimo Anlæggets nuværende kapacitet er ca muld pr.år, og fuldt udbygget vil det have en kapacitet på ca pr. år. Anlægget baseres alene på at modtage lokalt produceret affald. Den eksisterende containerplads bag krudthus 3 er ca m 2, og der sorteres genbrugsaffald i ca. 20 fraktioner. Placeringen betragtes som midlertidig, idet pladsen på sigt påregnes lokaliseret i tilknytning til komposteringsanlægget, jf. illustrationsplanen side 6. I henhold til retningslinierne i regionplanens opslag 8.3, må der ikke i kommune- og lokalplanlægningen udlægges områder til fomreningsfølsom anvendelse indenfor 300 m fra komposteringsanlæg, med mindre det er godtgjort, at der ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed. Potentielle genevirkninger vurderes at være støj, lugt og støv. Støj fra containerpladsen vurderes at være uvæsentlige, mens der kan opstå visse støjgener fra komposteringsanlægget.grenknuseren, der findeler det vedholdige materiale, er den væsentligste bidrager til støjen. Knuseren er monteret i en betongrav, med top i terrænhøjde. Bygningsanlægget er opbygget med lydisolerende betonskærme på tre sider samt tag, ligeledes i beton. Sluse for indmadning af materiale er rettet væk fra kritisk retning, dvs. åbningen er mod vest. Anlægget er indbygget i en 3 m høj støjvold, der strækker sig mod øst og nord. Ifølge notat af , udarbejdet af Acoustica A/S, indebærer denne støjisolering, at grænseværdierne for katagori nr. 6: "Sommerhuse og offentligt tilgængelige rekreative områder niv" i miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984, kan overholdes. Komposteringsprocessen foregår i lukkede biocontainere, og slammet opbevares i lukket slampåslag og tranporteres direkte via snegl til biocontainerne. Anlægget i drift har ikke givet anledning til lugtgener. Slusen til grenknuseren er forsynet med plastlamelgardin, og der er undertryk i knuseren, når den findeler materialet. Hverken komposteringsanlægget eller containerpladsen har i drift givet anledning til støvgener.

7 Illustration af campingplads, med en mulig placering af containerplads

8 LOKALPLANENS INHOLD Områdets opdeling Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, med følgende indhold : Delområde l udlægges til offentligt formål, ungdomsskole, delområde 2 udlægges til campingplads, delområde 3 udlægges til sommerhusformål og delområde 4 udlægges som et naturpræget område, der er omfattet af, og afgrænses mod nord af den kommende strandbeskyttelseslinie på 300 m. Campingplads I de hidtidige overvejelser om campingpladsens placering i kommunen, helt tilbage fra 1979, er alene området mellem Bachersmindevej og Søvangsbugten, fundet relevant. Det har hidtil været, og er stadig Kommunalbestyrelsens opfattelse, at denne placering er optimal. Dels er der direkte adgang til store naturområder, samtidig med at bymæssige kultur- og servicetilbud umiddelbart er inden for rækkevidde, dels er pladsen placeret ud mod et afsnit af de fredede strandengsaraler, som vurderes at kunne bære en øget belastning og dels kan der ske en landskabelig indpasning af pladsen, uden visuelle konflikter i forhold til omgivelserne, specielt i forhold til de fredede arealer ved Søvangsbugten. Der er ingen, og der vil ikke blive etableret visuel kontakt mellem campingpladsen og strandengsarealerne. Campingpladsens hoveddisponering Regionplanens retningslinier, den kommende strandbeskyttelseslinie, naboskabet til komposteringsanlægget mv., lægger kraftige bindninger på campingpladsens udformning og indretning. Følgende principper har ligget til grund for arealets disponering: * At arealerne nærmst komposteringsanlægget og containerpladsen udlægges til de mest "robuste" anvendelser, * at områdets anvendelse gradueres, med et stigende naturindhold mod områdets sydlige del, mod strandengsarealerne og Søvangsbugten, herunder at den kommende strandbeskyttelseslinie respekteres, * at de centrale bygningsanlæg friholdes fra regionplanens korridorudlæg, * at hensynet til de eksisterende kolonihaver i områdets sydøstlige del tilgodeses, og * at der fastlægges nogle overordnede og karakteristiske landskabstræk, som samtidig muliggør en maksimal fleksibilitet med hensyn til områdets detaljerede indretning og anvendelse.

9 Campingpladsen opdeles i 3 markante landskabsrum skabt ved tre tværgående læhegn, bestående af rønnetræer, der visuelt afskærmer pladsen. Landskabsrummene, hvori de enkelte campingenheder er placeret, er sydvestvendte, med et maksimalt solindfald. De centrale servicefunktioner (reception, butik, forvalterbolig mv.) koncentreres i den nordlige del, ved indkørslen til campingpladsen. Her indpases også disponible arealer til f.eks. parkering, servicearealer for auto-campere, materialegård m.v Arealernes placering og afskærmning gør dem anvendelige til vinteropbevaring af campingvogne. AKTUEL SITUATION LOSNING PÅ MELLEM-LANGT SIGT 100 a Eksempel på fremtidige vejføringer

10 Vejbetjeningen sker fra øst, med direkte adgang til arealer for campinghytter, tapsteder, affaldscontainere mm., og videre adgang til de decentrale sanitetsbygninger og campingenheder. Sanitets bygningerne er placeret i transportkorridoren. Vejføringen indebærer at de eksisterende kolonihaver, som iøvrigt afskærmes af beplantning, ikke belastes af trafikstøj. Parallelt med fordelingsvejen, med adskilt af beplantning, forløber en offentlig tilgængelig sti til Søvangsbugten. Eventuel fremtidige vejføringer, i forbindelse med containerpladsen og dens overflytning, er illustreret på tegning en, side 8. TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Landbrugslov I henhold til landbrugsloven, skal Landbrug- og Fiskeriministeriet give tilladelse til anlæg af campingpladsen på matr.nr. 34 og 34 af StMaglebyJf Campingreglement Naturbeskyttelseslov I henhold til campingreglementets 2 (bekendtgørelse nr. 593 af ), skal København Amt give personlig tilladelse til udleje og drift af pladsen og i henhold til 8 tillade opstilling af hytter. Eventuel vintercamping eller vinteropbevaring af campingvogne, skal tillades af Amtet i ht. 7, jf. bestemmelsesdelens 2.5, 2.6 og 2.7. Ændringer i tilstanden i delområde 4, som omfattes af strandbeskyttelseslinien på 300 m, skal tillades af Københavns Amt, j f. naturbeskyttelseslovens 15 m.fl. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Fremtidig anvendelse Eksisterende anvendelse Dispensation Private servitutter Med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelser med planens bestemmelser. Lokalplanen er ikke til hinder for, at den nuværende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.

11

12 LOKALPLAN 47, For en campingplads ved Bachersmindevej. I henhold til lov om planlægning Jævnfør lovbekendtgørelse nr. 746 af 16 august 1994, fastsættes følgende bestemmelser for det i pkt. 1.2 nævnte område. l FÆLLESBESTEMMELSER Lokalplanens formål l. l Det er lokalplanens formål, at muliggøre anlæg af en campingplads med tilhørende servicebygninger, at sikre en landskabelig indpasning af pladsen, uden skæmmende virkninger på omgivelserne, at sikre, at bebyggelser tilpasses omgivelserne med hensyn til placering, omfang, fremtræden og materialevalg. Lokalplanens område Områdets opdeling l.2 l.3 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag l, og omfatter matr.nr. 34 b, 34 f, 34 d og 34 e, alle af St.Magleby. Lokalplanområdet opdeles i delmråderne l, 2,3 og 4, jf. kortbilag 1. Zoneforhold Landbrugspligt Tekniske forhold l.4 Området er beliggende i landzone. I henhold til planlovens 15 stk. 4 og 36 stk. l nr.5, kan anlæg af bebyggelser, campinghytter og vejanlæg, som nævnt i og , samt skilte og flagstænger, som nævnt i 5.1, udføres uden zonetilladelse. 1.5 I henhold til landbrugsloven må landbrugspligtige arealer, ikke overgå til anden anvendelse, uden tilladelse fra landbrugs- og fiskeriministeriet, jf. redegørelsen side 9. l.6 Ved nybyggeri, tilbygning og ændret anvendelse, må den indendørs støjbelastning ikke overstige 30 db(a) i sove- og opholdsrum. l.7 l.8 El-ledninger må alene udføres som jordkabler. Den almene belysning skal opsættes efter en samlet plan, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Belysningen skal begrænses til områderne omkring adgangsvejen, stikvejene og bygningerne. Armaturerne skal være afskærmede, så der ikke opstår blændning eller utilsigtet belysning. Fortidsminder l.9 Ved nybygninger og anlægsarbejder vil eventuelle fortidsminder være omfattet af museumslovens kap. 6, 26. * 11

13 Skilte Udstykning 1.10 Der må ikke forekomme reklamesldltning, undtaget på evt. dagligvarebutik, og anvisnings- og henvisningsskilte o.lign. kan kun opsættes efter særskilt godkendelse Der kan ikke foretages udstykning i området. 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde l Delområde 2 Delområde 3 Delområde Området må anvendes til offentlige formål., herunder institutions- og fritidsformål, jf. dog pkt Området må kun anvendes til campingplads, med maksimalt 300 campingenheder, og indrettet som angivet på bilag Der kan indenfor området opføres bygninger til fællesfunktioner, der er nødvendige for campingpladsens drift, som f.eks. kontor, reception, mindre dagligvarebutik, cafeteria, fælleskøkken opholdsrum, toiletter og baderum. 2.4 Desuden kan der indrettes bolig for en lejrforvalter. 2.5 Indtil 15 % af det tilladte antal campingenheder kan anvendes til opstilling af hytter. 2.6 Campingpladsen kan anvendes til vintercamping, hvorved forstås kortvarige ferieophold, weekend eller lignende i perioden fra den l. november til den l. marts. 2.7 Vinteropbevaring af campingvogne kan alene ske på arealerne, i den nordvestlige del af området, j f bilag Området må kun anvendes til sommerhusformål. 2.9 Området udlægges til naturområde, og der må ikke etableres bygninger eller andre faste anlæg, jf. redegørelsen, side 9. 3 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde l Delområde I området tillades kun yderligere bebyggelse, såfremt det sker som udvidelse eller erstatning af den eksisterende bygning. Eventuel udvidelse må ikke ske i bygningens længderetning, men alene syd for bygningen. 3.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5, og bebyggelsen må højst opføres i l etage, med en maksimal højde på 6 m. 3.3 Bebyggelser i området må i princippet kun opføres med en placering, som vist på bilag 3, og maksimalt opføres i l etage med en maksimal højde på 5 m. 3.4 Byggefelt l må maksimalt indeholde et etageareal på 600 m, og heraf må forvalterboligen maksimalt udgøre 60 m 2. 12

14 3.5 Byggefelterne 2 og 3 må kun anvendes til bad, toiletter, fælles køkken og -opholdsrum. Etagearealet for byggefelterne hver for sig, må højst udgøre 200 m Campinghytter skal i princippet placeres som vist på kortbilag 3, og den enkelte hyttes bruttoetageareal må ikke overstige 16 m 2, og højden ikke overstige 3,5 m. Bebyggelse, som beskrevet i 3.5, kan alternativt placeres på disse arealer. Delområde Bebyggelse i området må maksimalt opføres i l etage, og der kan kun tillades mindre udvidelser af det eksisterende bruttoetageareal på 58 m 2, i forbindelse med modernisering. 4 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Delområde l Delområde 2 Delområde Tilbygninger skal i form og materialer udføres i harmoni med den oprindelige bygning. 4.2 Bygninger og hytter skal i udformning og udseende tilpasses campingpladsens karakter, og farverne skal være afdæmpede. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage, med et materiale og farvevalg, der harmonerer med facaden. 4.3 Bygninger skal udføres som murede eller træbeklædte huse.murede facader og gavle skal udføres af tegl der tyndpudsbehandles eller overfladebehandles. Træbeklædte facader og gavle skal fremstå i mørke farver. 4.4 Campinghytter skal udføres med bræddebeklædning i afdæm pede farver. 4.5 Bygningen skal udføres som et muret eller træbeklædt hus, i afdæmpede farver. 5 UBEBYGGEDE AREALER Delområde l Delområde På området nord for Krudthus 3 må der ikke etableres bygningsanlæg, og området skal i princippet henligge i naturtilstand eller landbrugsmæssigt dyrket, herunder eksempelvis udlagt til afgræsning. Der er mulighed for opstilling af skilt og flagstænger samt anlæg af cykelsti langs Bachersmindevej. 5.2 Søen "Skomagervælen" skal bevares og plejes som sø med vandspejl, og med naturlig vegetation langs brinkerne. 5.3 Området syd for krudthus 3 kan inddrages til institutions- og fritidsmæssige formål, udformet efter en samlet landskabsplan. Den eksisterende containerplads kan fortsætte som hidtil, og der kan tillades mindre udvidelser 5.4 Området skal henligge med græs, spredte træer, buske, hække samt læhegn, som angivet på beplantnigsplanen, bilag 4. Den eksisterende træbeplantning langs områdets afgrænsning må 13

15 ikke fjernes, men skal vedligeholdes og om nødvendigt suppleres. 5.5 Området kan afgrænses med trådhegn med en maksimal højde på l m, dog kun i forbindelse med beplantning. Eventuel hegning mod syd, skal godkendes særskilt af kommunalbestyrelsen. 5.6 Som forudsætning for ibrugtagen af campingpladsen, skal der etableres 3 beplantningshegn bestående af rønnetræer, som angivet på beplantningsplanens nr. 2, jf. bilag 4. Delområde 3 Delområde Området skal afgrænses af beplantning bestående af egnskarakteristiske løvfældende træer og buske. 5.8 Området skal henligge i naturtilstand, og kan inddrages som supplerende rekreativt areal for campingpladsen, med en beplantning som angivet på bilag 4, jf. iøvrigt redegørelsen, s 9. 6 VEJ OG STIFORHOLD 6. l Strækningen A-B udlægges som en offentlig tilgængelig vej/sti, i en bredde af mindst 6 m, j f. kortbilag Strækningen B - C - D udlægges som en offentlig tilgængelig sti i eget tracé, i en bredde på mindst 4 m. Stien, der tilsluttes Søvangsstien, udgør samtidig vejadgangen til matr.nr. 34 e. 6.3 De interne veje samt parkeringspladser på campingpladsen, anlægges som angivet på bilag 2 og 3. Vejstrækningerne belægges med grus eller lignende belægning. 6.4 Vejbetjeningen af Krudthus 3 og containerpladsen, kan ændres, som angivet i redegørelsen, side 8. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplan 47 er vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den 17. juni Jens Breinholt Schou Viceborgmester Fler Områdechef 14

16

17 ILLUSTRATIONSPLAN BILAG 2 kontor/kiosk, boli fservicearealer, saffiltetstiyvm 100 m

18 HOVEDDISPONERING BILAG 3 kontor/kiosk, boli servicearealer, satftitetstiytan. /, 2,3 Byggefelter 4 Mulighed for vinteropbevaring af campingvogne 5 Placering af campinghytter m. v. Sti med offentlig adgang Rønnetræer Q _ m

19 BEPLANTNINGSPLAN BILAG 4 kontor/kiosk/ bolitf"~"~"~ fservicearealer, sa\ntt l^ - Beskrivelse af beplantning m.m. O Eksisterende levende hegn på jorddiger langs øst- og vestskel. Østhegn med række af store landevejspopler og søjlepopler underplantet med en el.to rækker hvidtjørn. Popler skæres ned til 3-5 ms højde efter grenbygning (stynes). Tjørn beskæres og efterplantes i huller med Crataegus laevigata. Vesthegn med lavere bevoksning af pil, tjørn, bukketorn, hyld og enkelte store popler. Popler beskæres som østhegn. Huller i bevoksning efterplantes med hvidtjørn og bukketorn, Lycium barbarum. ( ) Nye smalle hegn af rønnetræer 3J l eller 2-rækkede hvidblomstrende hegn. Som hovedregel med 2 planter pr.ib.m. af:: slåen, Prunus spinosa og hvidtjørn, Crataegus laevigata (5o%-5o%). ^OSolitære træer og trægrupper. Større træer: ask, Fraxinus excelsior. sølvpil, Salix alba Sericea Mindre træer: tjørn, Crataegus laevigata og vildæble, Malus sylvestris Masyl 5 J Lavt levende hegn/hæk ved vej og sti. 1 række bukketorn, Lycium barbarum med 2 planter pr. m. Andre elementer i anlægget. Som græs anbefales "mini-turf" type som er lav og ikke skal slås så ofte. Veje og parkering ved. centerområdet påregnes ud ført i asfalt. Fordelingsvej i grus og øvrige køre spor med "grusarmeret" græs :n

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø Lokalplan nr. 1032 Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø December 2013 INDHOLD 5 5 6 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. R 31.11.01

LOKALPLAN NR. R 31.11.01 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder:

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 - for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere