Brugervejledning. Rette fejl i uheld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Rette fejl i uheld"

Transkript

1 Brugervejledning Rette fejl i uheld Marts 2007

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf.: Fax.: Notat: Brugervejledning Rette fejl i uheld Marts 2007 Dato: 16. marts 2007 Forfattere: Myrna Petersen, Stig R. Hemdorff Udgiver: Vejdirektoratet

3 0. Indhold 0. Indhold 1 1. Indledning 3 2. Brug af programmet Avanceret søgning Uheld udvalgt Ombytning af elementer/personer Kombinationskontrol Forklaring til udvalgte parametre Generelle parametre Vejparametre til stedfæstelse Eksempler på udskrift Parameternavne - uheld Parameterkoder Uheldsparametre Elementparametre Personparametre 47

4 2

5 1. Indledning For at sikre at vi arbejder på et så korrekt datagrundlag som muligt, er det vigtigt, at fejl i uheldsregistreringerne bliver rettet. I forbindelse med uheldssystemet foretages en række kombinationskontroller, som undersøger for logiske sammenhænge mellem informationerne. Kombinationskontrollerne medfører, at uheldet bliver fejlmarkeret, hvis der er brud på den logiske sammenhæng. Fejlmarkering kan også ske, hvis der er nogle kritiske parametre, der ikke er udfyldt. Selvom et uheld ikke er fejlmarkeret i forbindelse med kombinationskontrollerne, kan der godt være fejl i oplysningerne alligevel. Det er fx ikke muligt at kontrollere maskinelt, om et uheld faktisk er sket indenfor eller udenfor byzone, eller om gade- /vejtypen passer med oplysningerne det pågældende sted. Her er det op til de ansvarlige for at stedfæste og rette uheld selv at foretage en gennemgang. Efter indførelsen af stedfæstelse via kort er stedfæstelsesproceduren og retteproceduren blevet skilt lidt ad, fordi der ikke kan rettes i uheldsoplysningerne direkte i forbindelse med stedfæstelse via kort, da der kun er begrænsede informationer til rådighed. Det anbefales derfor, at man først stedfæster sine uheld, og dernæst går over i retteprogrammet og søger de uheld frem, som er fejlmarkerede, og retter op på disse fejl. For personskadeuheld gælder det specielle, at oplysninger kun kan rettes centralt i Vejdirektoratet. Det er muligt at foreslå rettelser til personskadeuheld. Hvordan dette gøres er beskrevet særskilt i Brugervejledning Rettelser til personskadeuheld. Yderligere gælder for personskadeuheld, at der ikke længere kan rettes, når et uheldsår er afsluttet og lukket. Det skyldes, at vi umiddelbart efter uheldsårets afslutning sender en fil til Danmarks Statistik med oplysningerne om personskadeuheld. Det er vigtigt, at de tal, man kan se hos Danmarks Statistik, er de samme, som man kan se hos os. Det er baggrunden for, at der ikke rettes efter uheldsåret er afsluttet. 3

6 4

7 2. Brug af programmet Adgang til programmet er via Vejsektoren.dk fra Uheldssiden under emnet Stedfæste og rette. Man kan komme direkte til uheldssiden via På denne side vælges emnet Rette uheld. Øverst på den side, der kommer frem, er der mulighed for at klikke på Start program. Det vil kalde ajourføringsprogrammet. Før man bruger programmet første gang, er det vigtigt at klikke på VIGTIGT første gang, fordi der kræves installation af nogle komponenter, før programmet kan køre. Har man problemer med installationen af komponenterne, kan det skyldes manglende rettigheder til at installere programmer på PC en. Er det tilfældet, må man kontakte den lokale IT-support. Før man kommer ind i selve programmet, skal man i et lille logon billede angive brugernavn, adgangskode og database (normalt vil databasen være angivet på forhånd). Figur 1. Logon billede Det er vigtigt, at der ud for database sikres, at der står AjourVIS. Ajourvis er den database, hvor oplysningerne registreres og umiddelbart efter kan anvendes. Det er også fra AjourVIS oplysninger overføres til de lokale uheldssystemer i kommunerne (VEJ- MAN classic ). 5

8 Det første billede man møder, når ens brugernavn og adgangskode er godkendt, og programmet er startet, er et blankt inddateringsbillede. Figur 2. Startbillede På skærmbilledet er nogle felter markeret med lysegul baggrund Beregnet parameter. Disse felter kan der ikke rettes i. Fx er Politikreds (Politikr) lysegul, denne værdi er beregnet ud fra oplysningerne om kommunen (Uheldskom.). Felterne Vejid og KM i gruppen Aktuel stedfæstelse refererer til den aktuelle stedfæstelse for uheld, der er sket på veje, som er registreret i VIS/vejman.dk. Den aktuelle stedfæstelse indsættes, når uheldsoplysningerne gemmes i forbindelse med stedfæstelsen, hvis det er muligt. Der er ikke tale om en direkte indsættelse af oplysninger, men om indsættelse af en kobling til vejoplysningerne. Ændres vejoplysningerne, vil den aktuelle stedfæstelse også ændre sig. For kommuneveje vil disse felter normalt være blanke, da kommuneveje generelt ikke er registreret i VIS/vejman.dk, dog vil den typisk eksistere for de tidligere amtsveje. På skærmbilledet er der også nogle felter, som er markeret med lyseblå ( Bør ikke rettes ). Det drejer sig om politiets information om uheldsstedet. Her er det muligt at rette i oplysningerne, men man bør ikke gøre det, da oprindelig information så vil gå tabt. Er man uenig i politiets stedsangivelse, angiver man i stedet sine egne oplysninger under oprindelig stedfæstelse. 6 For uheld før 1. januar 2007 kan der typisk være forskel på politiets information om politikreds og politikredsen i uheld. Det skyldes, at politiets information henviser til de gamle 54 politikredse, som eksisterede før 1. januar 2007, hvorimod uheldets oplysning om politikreds henviser til de nuværende 12 politikredse.

9 Øverst på billedet er en række navigationsknapper, hvor man kan kalde de forskellige funktioner, men det er også i vid udstrækning muligt at bruge genvejstaster. OK (F3) Gem Indtast forespørgsel (Shift + F9) Indsæt post (F12) Slet post (Shift + F8) Fortryd Afslut Udfør forespørgsel (F9) Forrige post (F7) Anuller forespørgsel (F12) Næste post (F8) Figur 3. Navigationsknapper Vis værdiliste (F4) Når man skal finde de uheld, der skal checkes for fejl, vil den første handling være at klikke på "Indtast forespørgsel" for at få søgt de uheld frem, som man skal gøre noget ved. Funktionen Slet post er generelt låst. Ønsker man at få slettet et uheld, fordi man mener, at det ikke er et trafikuheld, der skal registreres, må man henvende sig til Vejdirektoratet for at få det gjort. Det kan fx være uheld på flysiden i lufthavne eller uheld på køretekniske anlæg, som politiet ikke burde have registreret som et uheld. Har man valgt Indtast forespørgsel eller trykket Shift + F9 skifter felterne nu farve til blå, så man kan se, at man er i søgefunktionen. 7

10 Figur 4. Søgebillede 2.1 Avanceret søgning For at finde alle fejlmarkerede uheld på en gang er det nødvendigt at anvende en avanceret søgning. Den avancerede søgninger gør brug af SQL (Standard Query Language). Når man befinder sig i søgebilledet (blå felter) kan man indtaste et &-tegn i et vilkårligt felt, hvorefter efterfølgende søgebillede kommer frem uden nogen information, når man trykker F9 eller klikker på Udfør søgning. Det må kraftigt anbefales, at man udfylder grundinformationerne (fx kommune, år og vej1kategori) i søgebilledet og nøjes med de mere avancerede kriterier i SQL, da det mindsker risikoen for skrivefejl: 8

11 Figur 5. Primær søgning I den primære søgning er angivet, at vi ønsker at finde uheld i Aalborg kommune (Uheldskom. = 851) i 2006 (År = 2006) på kommuneveje (Vej1kategori = 2). Yderligere er angivet, at vi kun vil se på endeligt indberettede uheld (Status = 1). Ved Uheldsid er angivet et &, fordi vi ønsker at angive nogle yderligere afgrænsninger i den avancerede afgrænsning, nemlig at søge efter uheld der er fejlmarkeret. Skal man finde de uheld frem, som er blevet fejlmarkerede i forbindelse med kombinationskontrollerne, er det en fordel at anvende den avancerede søgning, fordi man dermed kan få alle fejltyper med på én gang. I modsat fald skal man spørge på hver enkelt fejltype (1 Uheld, 2 Uheld-Element osv.) hver for sig i det primære søgebillede. I den avancerede søgning kan man finde alle fejlmarkerede uheld på én gang ved at angive kriteriet Fejl > 0. Figur 6. Søgning på alle fejlmarkerede uheld 9

12 I forbindelse med søgning på datoer, skal dato angives på en lidt speciel måde for at få omsat oplysningen til Oracle's interne datoformat. Det kan fx være, hvis man ønsker at finde uheld fra en bestemt dato og frem. Figur 7. SQL-søgning på datoer Forreste del i TO_DATE fortæller SQL startdatoen, her angivet med år-måned-dag. Husk, at der skal bruges og ikke omkring datoen. Sidste del fortæller, at formatet er år-måned-dag, så Oracle ved ud fra hvilket format, datoen skal omsættes. Bagerst i notatet er en oversigt over de parameternavne, som er knyttet til felterne. Det er disse navne, der skal anvendes ved SQL-afgrænsning. Man skal bemærke, at det kun er informationer på uheldsniveau, der kan anvendes i forbindelse med afgrænsningen. Sammen med parameternavnene er vist de tilladte værdier for parameteren. Bortset fra nogle få tekstfelter er det talværdierne, der skal anvendes i afgrænsningen. I tekstfelter kan % bruges som joker-tegn. (Oracle anvender % i modsætning til en række andre programmer, der anvender *). Vil man fx finde uheld, hvor politiet har angivet en bestemt vej som vej2, det kunne være Holbækvej, men man er lidt i tvivl om stavningen, kan man i feltet Pol_vej2_vejnavn skrive Holb% eller i den udvidede søgning skrive pol_vej2_vejnavn LIKE 'Holb%'. Det vil give alle de uheld, hvor vejnavnet for vej2 starter med Holb. I Roskilde kommune vil det fx give uheld med både Holbæk Motorvejen og Holbækvej som vej2 hos politiet. 2.2 Uheld udvalgt Efter gennemførelse af udvælgelsen vises informationerne for det først fundne uheld i skærmbilledet. Man kan bladre frem og tilbage mellem uheldene via ikonerne "Forrige post" - alternativt trykke F7 eller PageUp - og "Næste post" - alternativt trykke F8 eller PageDn -. Det totale antal fundne uheld vises nederst til venstre, men først når man står på det sidste uheld. Man kan hoppe til sidste uheld ved at vælge sidste post under Post i den øverste menu-linie og hoppe tilbage ved at vælge første post. For at få vist antallet af poster nederst til venstre kan det være nødvendigt først at maximere billedet. 10

13 Øverst i selve uheldsbilledet findes en navigationsbjælke med muligheder for handlinger i forbindelse med uheldene. Udskriv aktuelt uheld Vis element/person Udskriv Ombyt elementer/ uheldsoversigt Vis uheld personer Aktiver kun stedfæstelse Udskriv Aktuelt uheld Alle uheld Vis uheldsoversigt alle uheld Kombinationskontrol (Shift F6) Rettelsesforslag til personskadeuheld Figur 8. Navigationsbjælke ajourføring Se rettelsesforslag Udskrift af uheld henvender sig specielt til dem, der bedre kan overskue muligheden for, hvor fejlen er, når man har det hele samlet på en side, idet udskriften giver et samlet overblik over både uhelds-, element- og personoplysningerne. For personskadeuheld kan der (som tidligere nævnt) ikke foretages rettelser af uheld-, element- og personoplysninger direkte. I stedet kan man klikke på ikonet Rettelsesforslag til personskadeuheld og på det viste skærmbillede angive sine forslag til rettelser. Anvendelsen er beskrevet nærmere i Brugervejledning Rettelser til personskadeuheld. Der er mulighed for at skifte mellem at se selve uheldsinformationerne og informationerne om elementer og personer. 11

14 Figur 9. Uheldsoversigt og element-/personoversigt Selvom det også er muligt at ændre i stedfæstelsesoplysningerne her, bør det ikke ske. Det skyldes, at der i dette program, ikke er nogen kobling til koordinater, så en eventuel ændring vil ikke afspejle sig i en ændring af koordinaterne. Oplysninger som bykode, Husnr, Stiuheld og Supplerende uheldsoplysninger kan dog godt rettes, da de ikke er knyttet til visning ud fra koordinater. Flytning af et uheld fra en kommune til en anden kan ikke foretages af den enkelte kommune. Her må der rettes henvendelse til det lokale Vejcenter for at få flyttet uheldet. Vil man se en samlet oversigt over alle fundne uheld kan man klikke på "Vis uheldsoversigt". Det vil give en udskrift med hovedinformationer om de enkelte uheld, der er fundet frem i søgningen. Figur 10. Uheldsoversigt Uheldsoversigten kan være en hjælp til at markere uheldene, efterhånden som man har fået rettet fejlene ved at strege dem af på listen. 12 Yderst til højre er pilen for "Værdiliste". En værdiliste er en liste over på forhånd definerede tilladte værdier. Er pilen sort, findes der en værdiliste. Er den grå findes der ingen værdiliste til det pågældende felt. Værdilisten fås frem ved at klikke på pilen eller trykke F4.

15 Værdiliste Figur 11. Værdiliste Hvis man vil søge i værdilister, kan man starte med at skrive første tal/bogstav på det man søger. Om der skal bruges tal eller bogstav afhænger af den enkelte værdiliste. Man kan selvfølgelig også bruge PilOp, PilNed, PageUp eller PageDn. Når det ønskede er fundet kan man dobbeltklikke på det fundne eller trykke Retur, hvorefter den markerede værdi sættes ind i feltet. 2.3 Ombytning af elementer/personer I forbindelse med konstatering af fejl kan det være nødvendigt at ombytte elementer, det er især, hvis man har ændret uheldssituationen. Her kan man ikke bare ændre numrene på elementerne på grund af den måde, som databasen fungerer på. Ændrer man bare numrene fungerer det ved først at slette og dernæst oprette den nye, hvilket ikke kan lade sig gøre, fordi der generelt er lukket for at slette. Derfor er der indført en knap, hvor man kan vælge at bytte om på elementer eller personer. 13

16 Figur 12. Ombyt elementer eller personer Ønsker man fx at bytte rundt på element 1 og 2, skrives i de øverste felter, at 1 skal skiftes til 2. Det vil medføre, at det tidligere element 1 bliver element 2. Tilsvarende bliver det tidligere element 2 til element 1. Der trykkes herefter på OK ud for Omnummerer elementer. Er det personer, der skal byttes rundt på, er det vigtigt at skrive, hvilket element det er i, at personerne skal byttes rundt. 2.4 Kombinationskontrol For alle uheld, der læses ind i VIS/vejman.dk, foretages en kontrol af korrektheden af en række sammenhænge i oplysningerne. Denne kontrol kaldes en kombinationskontrol. Opdages der fejl i forbindelse med kontrollen vil uheldet blive fejlmarkeret. Det sker i praksis ved, at parameteren Fejl sættes til en værdi forskellig fra 0. Hvilken værdi der angives, er forklaret nærmere i afsnit 5. For endelige personskadeuheld bør der principielt ikke komme en fejlmarkering. Dog kan der komme en fejlmarkering, hvis man har glemt at indtaste bykode for uheld sket i byzone. Er der rettelser til personskadeuheld ud over stedoplysninger, skal rettelserne som tidligere nævnt angives ved brug af ikonet rettelser til personskadeuheld. Rettelser bør kun angives for endelige oplysninger. Er der fejl i materielskadeuheld eller ekstrauheld er det op til den enkelte vejbestyrelse at få korrigeret informationen i VIS/vejman.dk. For at se, hvad der har ført til fejlmarkeringen, kan man køre kombinationskontrollen ved at klikke på enten ikonet med ét plus, der alene viser kontrollen for det uheld, man står ved, eller ikonet med to plusser, der viser kontrollen for alle udvalgte uheld. Når kombinationskontrollen er kørt, kommer der en fejlliste frem. 14

17 Figur 13. Fejlliste oversigt På fejllisten er de enkelte fundne fejl vist. I eksemplet er der fundet både fejl på uhelds- og elementniveau for det valgte uheld. Billedet lukkes ved at klikke på ikonen med rødt kryds. Vil man have en papirudskrift af fejloplysningerne kan man klikke på printer-ikonet. De to pil-ikoner giver mulighed for at skifte mellem oversigt (venstre-pil) og detalje (højre-pil). Figur 14. Fejlliste - detalje På oversigten er i kollonnen Nøgle vist uhelds_id, element nummer. I det viste eksempel er fejlen altså fundet for uhelds_id i element nummer 1. Er fejlen på personniveau vil nøglen være vist som uhelds_id, element nummer, person nummer. På detalje oversigten er vist en tekstbeskrivelse af kontrollen under Fejlbeskrivelse. 15

18 16 For at gennemskue fejlen vil det være en stor fordel at have parameterværdiernes betydning ved siden af sig. Det viste eksempel siger, at når oplysningen om vigepligt i elementet har værdierne 4, 5 eller 6 (stoptavle, hajtænder eller ubetinget vigepligt i øvrigt) så skal vejudformning på uheldsniveau være en eller anden form for kryds (1-6) eller anden vejudformning (12). Man må altså her ind og vurdere, om det er vejudformningen, der er forkert, eller det er vigepligterne. Typisk vil det være vigepligterne.

19 3. Forklaring til udvalgte parametre I dette afsnit er de parametre, der har særlig betydning i forbindelse med rettelse af uheld og også stedfæstelsen forklaret nærmere. For de generelle uhelds-, element- og personparametre henvises til Vejdirektoratet og Danmarks Statistiks vejledning fra september 2003, som kan ses på 3.1 Generelle parametre Status - uheld (sættes af programmet ved indlæsning) 1 Endelig For materielskadeuheld og ekstrauheld vil der ikke komme yderligere oplysninger. For personskadeuheld kan der stadig komme rettelser, så længe uheldsåret ikke er afsluttet. 2 Foreløbig Der vil sandsynligvis mangle enkelte informationer, fx oplysninger om elementer og personer. Fejl (sættes af programmet ved kontrol) 1 Fejl på uheldsniveau 2 Fejl på elementniveau 3 Fejl mellem uhelds- og elementoplysninger 4 Fejl på personniveau 5 Fejl mellem uhelds- og personoplysninger 6 Fejl mellem element- og personoplysninger 7 Fejl mellem uhelds-, element- og personoplysninger 3.2 Vejparametre til stedfæstelse Stedfæstelsesstatus (sættes af programmet) 0 Endnu ikke stedfæstet 1 Foreløbigt stedfæstet med vejkategori for vej1 2 Endeligt stedfæstet Kommunekode (Uheldkommune) Er en entydig 3-cifret talkode for kommunen. 1 Bykode (Uheldbykode) Er en entydig 4-cifret talkode for navnet på byzonetavlerne. 2 1 En oversigt over kommunekoder kan ses i afsnit 6 2 En oversigt kan ses under tilknyttede filer på Vejsektoren.dk, der hvor programmet Rette uheld startes 17

20 Vej1kategori (Vejkategori) 0 Statsveje (bestyret af Vejdirektoratet) 1 Amtsveje (eksisterer nogen tid endnu af hensyn til gamle uheld) 2 Kommuneveje 3 Private fællesveje 4 Andre statslige veje Admvej1nr (Adm Vej1 nr) Er vejens 7-cifrede entydige administrative nummer, som det er registreret i den centrale vej- og stifortegnelse (CVF en). Admvej1del (Adm Vej1 del) 0 Ingen vejdel 1 Delt tracé højre 2 Delt tracé venstre 3 Rampe op højre 4 Rampe op venstre 5 Rampe ned højre 6 Rampe ned venstre 7 Gren ved ramper højre 8 Gren ved rampe venstre 11 Sideanlæg højre vejside 12 Sideanlæg venstre vejside 21 Selvstændig sti højre vejside 22 Selvstændig sti venstre vejside De angivne konventioner for vejdel refererer til anvendelsen i VIS s/vejman.dk s vejoplysninger. Op og ned i forhold til ramper er i forhold til kilometreringsretningen. Sideanlæg og selvstændige stier kan være yderligere underinddelt med bogstav. I det klassiske VEJMAN-system betegnes vejdel sidevejsnummer. Dette nummer kan i stedet angives her. Bemærk, at vejdel er en tekststreng på op til 8 karakterer, så det er muligt at angive både sidevejsnummer og sidevejsbogstav i forbindelse med stedfæstelse. Vej1kmt (vej1 km og vej1 m) Er kilometreringen (stationeringen) for uheldet. Oplysningen består af en 3-cifret kilometerdel og en 4-cifret meterdel. Er der tale om en stationering (den faktiske afstand fra vejens start), angives bare meterdelen under meterdel uden at tage hensyn til, at der er mulighed for 4 cifre. Uheld i kryds (Krydsuheld) 0 Ikke krydsuheld 1 Krydsuheld 18 HUSK: Skal indtastes også selvom de øvrige vejoplysninger i princippet giver information om det. Indtastes oplysningen ikke, kan man ikke komme videre i sin indtastning. Mangler oplysningen vil uheldet være fejlmarkeret.

21 Vej2kategori (Vej2 kategori) Er vejkategorien for den krydsende vej ved uheld i kryds. Her kan anvendes samme værdier som for vejkategori Admvej2nr (Adm Vej2 nr) Er det administrative vejnummer for den krydsende vej. Admvej2del (Adm Vej2 del) Er vejdelen for den krydsende vej. Her kan anvendes samme værdier som for vejdel. Husnr (Husnr) Er 3 cifre og evt. et bogstav, der angiver, ud for hvilket husnummer uheldet er sket. (Anvendes kilometrering er det ikke nødvendigt tillige at angive husnummer, men det kan gøres). Sti Uheld (Stiuheld) 0 Uheld på selve vejen 1 Uheld på en selvstændig sti udenfor vejarealet men med samme vejnummer som vejen 2 Uheld på en parkeringsplads i tilknytning til vejen med samme vejnummer som vejen 3 Uheld sket i særskilt markeret vognbane med symbolet BUS påmalet (HUSK at indtaste 0, når uheldet er på selve vejen) Egentlig burde denne parameter have haft et andet navn, da anvendelsen er blevet udvidet i forhold til den oprindelige brug. Desværre er det ikke simpelt at ændre parameternavne i systemet. Det er derfor valgt at bevare navnet, selvom anvendelsen er udvidet. Sup-felt (Suplkode) Er et valgfrit felt, hvor der kan angives op til 4 tal eller bogstaver. Nogle steder anvendes det fx til at angive kommunale statistikdistrikter. Ud over de stedkoder, der knytter sig direkte til vejoplysningerne i VIS, findes følgende oplysninger baseret på informationen fra politiet: Uheldssted (Pol uheldssted) Er navnet på vej1 svarende til CPR-Vej1kode. Grundpunkt (Pol grundpkt) Er en tekst, der angiver hvilket grundpunkt, der er anvendt for angivelse af afstand. Kan også indeholde information om kilometer. 19

22 Afstand Pkt (Pol afstand) Er afstanden fra grundpunktet til uheldsstedet. Hvis grundpunkt og uheldssted er identiske er enten angivet 0 eller ingenting her. Retning (Pol retning) Er retningen fra grundpunktet til uheldsstedet N Nord Ø Øst V Vest S Syd blank Når afstanden er 0 Kommune Vej1 (Pol kommune) Er en entydig 3-cifret talkode for kommunen, i hvilken Vej1 ligger. Bynavn (Pol bynavn) Navnet på det sted, hvor uheldet er sket. Dette vil typisk svare til det navn, der er knyttet til byzonetavlerne og dermed bykoden. Der kan alternativt være angivet navnet på postdistriktet, selvom det som sådan ikke har noget med bynavn at gøre. Postnr (Pol postnr) Er en entydig 4-cifret talkode for postnummeret, hvor uheldet er sket. Kommune Vej2 (Pol vej2 kommune) Er en entydig 3-cifret talkode for kommunen, i hvilken den skærende Vej2 ligger. Denne vil kun forekomme ved krydsuheld, og vil typisk være identisk med kommunen for Vej1. Vejnavn vej2 (Pol vej2 vejnavn) Er vejnavnet for den krydsende vej ved uheld i kryds. CPR Vej1 (Pol vej1kode) Er den 4-cirfrede CPR vejkode for Vej1. Husk, at CPR vejkoden ikke nødvendigvis er identisk med den administrative vejkode, som skal anvendes i forbindelse med stedfæstelsen. Hus1nr (Pol husnr) Er 3 cifre og evt. et bogstav, der angiver ud for hvilket husnummer på Vej1 uheldet skete. CPR Vej2 (Pol vej2kode) Er den 4-cifrede CPR vejkode for Vej2 Hus2nr (Pol vej2 husnr) Er 3 cifre og evt. et bogstav, der angiver ud for hvilket husnummer på Vej2 uheldet skete ved krydsuheld. 20

23 4. Eksempler på udskrift Stedfæstelsesblanket: Figur 15. Stedfæstelsesblanket 21

24 22

25 5. Parameternavne - uheld Den følgende liste viser de navne, som skal anvendes i forbindelse med avanceret SQL-søgning. I afsnit 6 kan man se de talkoder, som kan anvendes i forbindelse med søgningen for de parametre, der har en værdiliste. For de øvrige, fx vejnumre, er man henvist til at bruge den viden man har om mulige værdier. Navn på skærmbilledet Parameter navn Data-type Data længde Kommentar År AAR Tal 4 (Del af Admvej1nr) ADM_VEJ1_DEL Tekst 8 Vejdel for vej1 da uheldet blev stedfæstet (Del af Admvej1km) ADM_VEJ1_KM Tal 3 Kilometerdel for vej1 da uheldet blev stedfæstet (Del af Admvej1km) (Del af Admvej1nr) (Del af Admvej2nr) (Del af Admvej2nr) ADM_VEJ1_M Tal 4 Meterdel for vej da uheldet blev stedfæstet ADM_VEJ1_NR Tal 7 Vejnummer for vej1 da uheldet blev stedfæstet ADM_VEJ2_DEL Tekst 8 Vejdel for vej2 da uheldet blev stedfæstet ADM_VEJ2_NR Tal 7 Vejnummer for vej2 da uheldet blev stedfæstet Belysning BELYSNING Tal 1 Uheldsbykode BYKODE Tal 4 BESTYRER Tal 3 Vejbestyrernr baseret på vejkategorien for vej1 da uheldet blev stedfæstet Byzone BYZONE Tal 1 DAG Tal 2 Beregnet ud fra dato Uheldsdato DATO Internt 7 datoformat Fejl FEJL Tal 1 Føre FOERE Tal 2 Hast Begr HAST_BEGR Tal 3 Husnr HUSNR Tekst 4 IVS_ID Tekst 10 Opdateringsnummer for sending fra POL- SAS Uheldskom KOMMUNE Tal 3 Kr Uheld KRYDS_UHELD Tal 1 23

26 Parameter navn Navn på skærmbilledet Datatype Data længde Kommentar Lys LYS Tal 1 MAANED Tal 2 Beregnet ud fra dato (Del af Time) MINUT Tal 2 Pol_Afstand POL_AFSTAND_PKT Tekst 4 Pol_Bynavn POL_BYNAVN Tekst 34 Pol_Grundpkt POL_GRUNDPKT Tekst 30 Pol_Husnr POL_HUSNR Tekst 4 Pol_Komm POL_KOMMUNE Tal 3 Pol_Lokalitet POL_LOKALITET Tekst 34 Pol_Politikreds POL_POLITIKREDS Tal 2 Politiets angivelse af politikredsen Pol_Postnr POL_POSTNR Tal 4 Pol_Retning POL_RETNING Tekst 1 Pol_Uheldssted POL_UHELDSSTED Tekst 34 Pol_Vej1kode POL_VEJ1KODE Tal 4 Pol_Vej2_Husnr POL_VEJ2_HUSNR Tekst 4 Pol_Vej2kode POL_VEJ2KODE Tal 4 Vej2_kom POL_VEJ2_KOMMUNE Tal 3 Pol_Vej2_Navn POL_VEJ2_VEJNAVN Tekst 34 Politikr POLITIKREDS Tal 2 Beregnet på baggrund af kommune Pol_Retning PUNKT_RETNING Tal 1 Randbebyg RANDBEBYGGELSE Tal 1 Retning RETNING Tal 1 Sigt SIGT Tal 1 Skolevejsuh SKOLEVEJSUHELD Tal 1 Status STATUS Tal 1 Status for uheldsoplysningerne Stedf_Dato STEDF_DATO Internt datoformat 7 Dato for indtastning af seneste stedfæstelse Stedf_Status STEDF_STATUS Tal Status for stedfærstelsen 24

27 Parameter navn Navn på skærmbilledet Datatype Data længde Stiuheld STI_UHELD Tal 1 Tekst TEKST Tekst 2000 (Del af Time) TIME Tal 2 Trdato TRANS_DATO Internt datoformat Kommentar 7 Dato for overførsel af oplysning/rettelse Bruger TRANS_USER Tekst 60 Brugernavn for den der har rettet sidst UGEDAG Tal 1 Er beregnet ud fra datoen Dræbte UHANTDRAEBTE Tal For endelige uheldsoplysninger beregnet på baggrund af personoplysninger Tilskade UHANTTILSK Tal For endelige uheldsoplysninger beregnet på baggrund af personoplysninger Uheldsart UHELDSART Tal 1 Uheldssit UHELDSSITUATION Tal 3 Uheld_supplerende UHELD_SUPL Tekst 4 Uheldsid UH_ID Tal Intern nummerering af uheld. Kan fx bruges når man skal søge et enkelt uheld frem Vejarbejde VEJARBEJDE Tal 1 Vejr VEJR Tal 2 Vejudformn VEJUDFORMNING Tal 2 Vej1kategori VEJ1_KATEGORI Tal 1 Vej2kategori VEJ2_KATEGORI Tal 1 X Koord X_KOORD Tal 9 Er en henvisning til den tabel, hvor koordinater i forbindelse med stedfæstelse via kort er registreret Y Koord Y_KOORD Tal 9 Er en henvisning til den tabel, hvor koordinater i forbindelse med stedfæstelse via kort er registreret De med gråt markerede parametre findes ikke på skærmbilledet. 25

28 26

29 6. Parameterkoder I det følgende er vist oversigter over de tilladte kodeværdier for de parametre, hvor der findes en værdiliste. Parametrene er sorteret alfabetisk efter navn. 6.1 Uheldsparametre BELYSNING 1 Findes ikke Ej 2 Tændt Tændt 3 Ikke tændt Ej tændt 9 Uoplyst Uopl BYKODE Se særskilt notat med bykoder BYZONE 1 Byzone By 2 Landzone Land FEJL 0 Ingen fejl Ingen 1 Uheld Uheld 2 Element Element 3 Uheld-element Uh-el 4 Person Person 5 Uheld-person Uh-pers 6 Element-person El-pers 7 Uheld-element-person Uh-el-pers 27

30 FOERE (føre) Bemærkning 1 Tørt 2 Vådt 3 Glat, sne/is Glat sne 4 Glat i øvrigt Glat iøv 99 Uoplyst 13 Tørt/Glat 23 Vådt/Glat Udgået sep 2003 konverteret til 4 KOMMUNE Vejcenter: Hovedstaden 101 København København 147 Frederiksberg Frederiksb 151 Ballerup Ballerup 153 Brøndby Brøndby 155 Dragør Dragør 157 Gentofte Gentofte 159 Gladsaxe Gladsaxe 161 Glostrup Glostrup 163 Herlev Herlev 165 Albertslund Albertslun 167 Hvidovre Hvidovre 169 Høje-Taastrup Høje-Taast 173 Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taa 175 Rødovre Rødovre 183 Ishøj Ishøj 185 Tårnby Tårnby 187 Vallensbæk Vallensbæk 190 Furesø Furesø 201 Allerød Allerød 210 Fredensborg Fredensbor 217 Helsingør Helsingør 219 Hillerød Hillerød 223 Hørsholm Hørsholm 230 Rudersdal Rudersdal 240 Egedal Egedal 250 Frederikssund Frederikss 253 Greve Greve 259 Køge Køge 260 Frederiksværk-Hundested Frederiksv 265 Roskilde Roskilde 269 Solrød Solrød 270 Gribskov Gribskov 350 Lejre Lejre 28

31 Vejcenter: Sjælland 306 Odsherred Odsherred 316 Holbæk Holbæk 320 Faxe Faxe 326 Kalundborg Kalundborg 329 Ringsted Ringsted 330 Slagelse Slagelse 336 Stevns Stevns 340 Sorø Sorø 360 Lolland Lolland 370 Næstved Næstved 376 Guldborgsund Guldborgsu 390 Vordingborg Vordingbor 400 Bornholm Bornholm 411 Christiansø Christians Vejcenter: Syddanmark 410 Middelfart Middelfart 420 Assens Assens 430 Faaborg-Midtfyn Faaborg-Mi 440 Kerteminde Kerteminde 450 Nyborg Nyborg 461 Odense Odense 479 Svendborg Svendborg 480 Nordfyns Nordfyns 482 Langeland Langeland 492 Ærø Ærø 510 Haderslev Haderslev 540 Sønderborg Sønderborg 550 Tønder Tønder 561 Esbjerg Esbjerg 563 Fanø Fanø 575 Vejen Vejen 580 Aabenraa Aabenraa 607 Fredericia Fredericia 621 Kolding Kolding 29

32 30 Vejcenter: Østjylland 615 Horsens Horsens 630 Vejle Vejle 706 Syddjurs Syddjurs 707 Norddjurs Norddjurs 710 Favrskov Favrskov 727 Odder Odder 730 Randers Randers 740 Silkeborg Silkeborg 741 Samsø Samsø 746 Skanderborg Skanderbor 751 Århus Århus 766 Hedensted Hedensted Vejcenter: Midt-/Vestjylland 530 Billund Billund 573 Varde Varde 657 Herning Herning 661 Holstebro Holstebro 665 Lemvig Lemvig 671 Struer Struer 756 Ikast-Brande Ikast-Bran 760 Ringkøbing-Skjern Ringkøbing 779 Skive Skive 791 Viborg Viborg Vejcenter: Nordjylland 773 Morsø Morsø 787 Thisted Thisted 810 Brønderslev Brøndersle 813 Frederikshavn Frederiksh 820 Vesthimmerlands Vesthimmer 825 Læsø Læsø 840 Rebild Rebild 846 Mariagerfjord Mariagerfj 849 Jammerbugt Jammerbugt 851 Aalborg Aalborg 860 Hjørring Hjørring

33 KRYDS_UHELD 0 Nej 1 Ja LYS 1 Dagslys Dagsl 2 Tusmørke Tusmk 3 Mørke Mørke 9 Uoplyst Uopl POLITIKREDS Værdi Navn Forkortelse 1 Nordjyllands Politi Nordjyll 2 Østjyllands Politi Østjyll 3 Midt- og Vestjyllands Politi Midtvestjy 4 Sydøstjyllands Politi Sydøstjyll 5 Syd- og Sønderjyllands Politi Sydsdrjyll 6 Fyns Politi Fyn 7 Sydsjæl. og Lolland-Fl. Politi Sydsjæll 8 Midt- og Vestsjællands Politi Midtvestsj 9 Nordsjællands Politi Nordsjæll 10 Københavns Vestegns Politi Kbhvestegn 11 Københavns Politi København 12 Bornholms Politi Bornholm RANDBEBYGGELSE 1 Forretningsgade Forret 2 Industrikvarter Indust 3 Etagebeboelse Etage 4 Villakvarter Villa 5 Facadeløs vej Ej Facad 6 Ingen randbebyggelse Ingen 9 Uoplyst Uopl 31

34 RETNING 1 Nord N 2 Nordøst NØ 3 Øst Ø 4 Sydøst SØ 5 Syd S 6 Sydvest SV 7 Vest V 8 Nordvest NV 9 Uoplyst UO SIGT 1 Sigtbart Sigt 2 Nedsat sigt Ej sigt 9 Uoplyst Uopl SKOLEVEJSUHELD 1 Skolevejsuheld Skolevej 2 Ikke skolevejsuheld Ej skole STATUS 1 Endeligt uheld Endelig 2 Foreløbigt uheld Foreløbig STEDF_STATUS 0 Ej stedfæstet EjStedf 1 Foreløbig stedfæstet ForlStedf 2 Endelig stedfæstet EndlStedf STI_UHELD 0 Intet Intet 1 Selvstændig sti Selvst.Sti 2 Parkeringsplads og lign. Parkering 3 Busbane Busbane 32

35 UHELDSART 1 Personskadeuheld Pskduh 2 Materielskadeuheld Mskduh 3 Anden materielskadeuheld Anmsuh 4 Ekstrauheld Exuh UHELDSSITUATION Se særskilt kodeark VEJARBEJDE 1 Vejarbejde Ja 2 Ikke vejarbejde Nej VEJR 1 Ingen nedbør Tørt 2 Regn Regn 3 Tåge Tåge 4 Sne,slud,hagl Sne 5 Stærk blæst Blæst 15 Tørt/blæst Udgået sep 2003 konverteret til 5 23 Regn/tåge Regn/tåge 25 Regn/blæst Regn/blæst 34 Tåge/sne Tåge/sne 35 Tåge/blæst Tåge/blæst 45 Sne/blæst Sne/blæst 99 Uoplyst Uopl VEJ1_KATEGORI/VEJ2_KATEGORI 0 Hovedlandevej Hldv 1 3 Landevej Ldv 2 Kommunevej Komv 3 Privat fællesvej Fællesvej 4 Anden statslig And. Stat 3 Denne værdi vil udgå efter afslutningen af uheldsåret 2006, da der jo ikke længere eksisterer amtsveje 33

36 34 VEJUDFORMNING 1 4-benet kryds +-kryds 2 3-benet kryds T-kryds 3 Kryds i øvrigt Øv kryds 4 Rundkørsel Rundkørs 5 Kryds med sti Stikryds 6 Ud-/indkørsel Udkørsel 7 Flettestrækning Flettest 8 Baneoverskæring Jernbane 9 På bro Udgået sep 2003 konverteret til Kurve Kurve 11 Lige vej Lige vej 12 Anden vejudformning And.vej 13 Selvstændig Cykelsti Selv/sti 14 På bro På bro 15 Under bro Under bro 99 Uoplyst Uopl

37 Trafikuheld 0 Uheldssituationer med elementnummerering Eneuheld 011 Eneuheld på lige vej-/i kryds ved ligeudkørsel, til højre Eneuheld på lige vej/i kryds ved ligeud kørsel, til venstre Eneuheld i eller efter højresvingende kurve, til venstre 022 Eneuheld i eller efter venstresvingende kurve, til højre 023 Eneuheld i eller efter højresvingende kurve, til højre 024 Eneuheld i eller efter venstresvingende kurve, til venstre 031 Eneuheld v/ ligeudkørsel i T-kryds, indkørsel, rundkørsel o.l Eneuheld v/ svingning i kryds, indkørsel, rundkørsel o.l. 040 Eneuheld på kørebanen fx styrt med 2- hjulet køretøj 050 Eneuheld i forbindelse med vending Ligeudkørende på samme vej og med samme kurs Overhaling venstre om mellem ligeudkørende samme retning 112 Overhaling højre om mellem ligeudkørende samme retning 140 Påkørsel bagfra mellem ligeudkørende samme retning Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 151 Vognbaneskift/ indfletning til venstre samme retning 152 Vognbaneskift eller udfletning til højre samme retning 160 Trængning mellem ligeudkørende samme retning 170 Vending foran medkørende Mødeuheld ved overhaling 241 Mødeuheld i element 2's kørebanehalvdel 242 Mødeuheld i øvrigt 250 Vending foran modkørende Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 270 Bakning ved kørsel mod færdselsretning Påkørsel bagfra af køretøj placeret for højresving 312 Højresving ind foran medkørende 313 Trængning mellem samtidigt højresvingende samme retning 321 Påkørsel bagfra af køretøj placeret for venstresving Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 322 Venstresving ind foran medkørende 323 Trængning mellem samtidigt venstresvingende samme retning Venstresving ind foran modkørende 420 Modkørende højreog venstresvingende Krydsende køretøjer uden svingning 430 Modkørende begge venstresvingende 440 Højresving ind foran modkørende Ligeudkørende, krydsende køretøjer med sende køretøjer med Ligeudkørende, kryd- element 2 fra højre element 2 fra venstre 35

38 Trafikuheld 6 Uheldssituationer med elementnummerering Kørende på krydsende veje med svingning Højresving ud foran "medkørende" krydsende veje 620 Højresving ud foran "modkørende" krydsende veje 641 Højre- og venstresvingende køretøjer på krydsende veje 642 Venstre- og højresvingende køretøjer på krydsende veje 643 Venstresvingende køretøjer på krydsende veje Højresvingende køretøjer på "medkørende" Venstresving ud foran krydsende veje krydsende veje Venstresving ud foran Bakning om hjørne "modkørende" modpart på krydsende veje krydsende vej Påkørsel af parkeret køretøj Påkørsel af parkeret køretøj i højre gade- eller vejside Fodgængeruheld Uheld med fodgængere, der krydser kørebanen fra et køretøjs højre side 720 Påkørsel af parkeret køretøj i venstre gade- eller vejside 740 Påkørsel af parkeret/holdende køretøj hvor dør åbnes Påkørsel af parkeret Påkørsel af parkeret køretøj ved vinkelret- køretøj ved parkeringsmanøvre i /skråparkering øvrigt Uheld med fodgængere, der krydser kørebanen fra et køretøjs venstre side 811 Fodgængere fra højre fortov eller rabat i øvrigt Fodgængere trådt frem foran/ud mellem holdende køretøjer Fodgængere fra højre før køretøjs passage af kryds Fodgængere fra højre Fodgængere fra højre efter køretøjs passage efter højresving af kryds 878 Fodgængere fra højre efter venstresving Fodgængeruheld i øvrigt 812 Fodgængere fra venstre fortov eller rabat i øvrigt Fodgængere trådt Fodgængere fra venstre før køretøjs pas- frem bagved holdende køretøj sage af kryds 873 Fodgængere fra venstre efter køretøjs passage af kryds 875 Fodgængere fra venstre efter højresving 877 Fodgængere fra venstre efter venstresving Passagerer til eller fra busstoppested 821 Ud- eller indstigning fra/i et køretøj i bevægelse 835 Fodgængere, der opholder sig på kørebanen 841 Fodgængere gående i vejens højre side Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen 851 Fodgængere gående i vejens venstre side 860 Fodgængere på fortov, helle eller lignende 880 Fodgænger påkørt ved bakning 910 Dyr på kørebanen Genstande mv. på Afspærringsmateriel eller over kørebanen. på kørebanen 940 Jernbanetog og køretøj 36

39 6.2 Elementparametre ART_BOGSTAV A Anhænger/sidevogn Anhæ/Sidev B Barnevogn Barnevogn C Campingvogn Cam/vogn H Hund i snor Hund i sno S Skolebus Skolebus CYKELSTI 1 Ikke cyklist/knallertkører Ej cyk/kn 2 Dobbeltrettet sti Dobbelt 3 Enkeltrettet sti Enkelt 4 Kant- /cykelbane Kantbane 5 Intet særskilt anlæg Ikke sti 9 Uoplyst Uoplyst ELEMENTART 0 Flygtet (gammel værdi nu 79) Flygtet 1 Rytter til hest Rytter 11 Personbil Pbil 12 Hyrevogn Taxa 13 Udrykn <3.5t Ambu 21 Vare <2t Vare 22 Vareb 2-3.5t Vbil 31 Lastbil Last 32 Sættevogn Sætv 33 Rutebus Rbus 34 Anden bus Abus 35 Udrykn >3.5t Udrk 36 Traktor o.l. Trak 37 Motorredskab M-redskab 41 Motorcykel Mc 42 Motorkøretøj under 400 kg M< Knallert-45 ændret Kn45æ 45 Knallert-45 Kn45 50 Ænd knallert Kn30æ 51 Knallert Kn30 61 Cykel Cykl 71 Fodgænger Fodg 72 Fodgænger på hjul Fohj 79 Flygtet element Flygt 37

40 ELEMENTART - fortsat 80 Jernbanetog Tog 81 Dyr Dyr 82 Sten roer mm Sten 83 Jord grus mm Jord 84 Afspærring Afsp 85 Fartdæmper Bump 86 Container Cont 87 Hul i jorden Hul 88 Bro eller portal Bro 89 Andet på vej Div 91 Vejtræ Træ 92 Andre træer Atræ 93 Midtautoværn Mvrn 94 Autoværn iøv Værn 95 Lysmast mm Mast 96 Husmur Mur 97 Ting u.f.vej Divu 99 Manglende Mngl FODGAENGER (fodgænger) 1 Ikke fodgænger Ej fodg 2 Langsgående på fortov Fortov 3 Langsgående uden for fortov Uf. fort 4 Langsgående intet fortov Ej fort. 5 Krydsende i fodgængerfelt Fod.felt 6 Krydser men ikke i fodgænger Uf.ffelt 7 Fodgængerfelt fandtes ikke Ej ffelt 8 På kørebanen i øvrigt På vej 0 Fodgænger på helle Helle 9 Uoplyst Uopl Værdien 0 tilføjet september

41 GADEVEJTYPE Bemærkning 7 Ensrettet vej Ensret Kun for uheld før sep Grusvej Grusv Kun for uheld før sep Motorvej generelt Motorv gen Konverteret fra kode 1 før Motorvej <= 3 spor Motorv 3sp 24 Motorvej 4 spor Motorv 4sp 25 Motorvej 5 spor Motorv 5sp 26 Motorvej 6 spor Motorv 6sp 27 Motorvej >= 7 spor Motorv 7sp 30 Motortrafikvej generelt Motrfv gen Konverteret fra kode 2 før Motortrafikvej 1 spor Motrfv 1sp 32 Motortrafikvej 2 spor Motrfv 2sp 33 Motortrafikvej 3 spor Motrfv 3sp 34 Motortrafikvej >= 4 spor Motrfv 4sp 40 Rampe generelt Rampe gen Konverteret fra kode 3 før Rampe 1 spor Rampe 1sp 42 Rampe 2 spor Rampe 2sp 43 Rampe >= 3 spor Rampe 3sp 52 2 spor med midterrabat 2sp-mr Konverteret fra kode 9 før spor med midterrabat 3sp-mr 54 >= 4 spor med midterrabat 4sp-mr Konverteret fra kode 13 før spor i øvrigt 1-spor 56 2 spor i øvrigt 2-spor Konverteret fra kode 10 og 11 før spor i øvrigt 3-spor Konverteret fra kode 12 før >= 4 spor i øvrigt 4-spor Konverteret fra kode 14 før Fartdæmpet vej 20/25 Fartdp Fartdæmpet vej 30/35 Fartdp Fartdæmpet vej >= 40 Fartdp Fartdæmpet vej iøvrigt Fartdp iøv Konverteret fra kode 4 før Opholds- og legeområde Pgf.40 Konverteret fra kode 5 før Gågade Gågade Konverteret fra kode 6 før Selvstændig sti Sti Konverteret fra kode 15 før Parkeringsplads P-plads 83 Plads, havneterræn el. lign. Plads Konverteret fra kode 16 før Ind-/udkørsel Ind/ud Konverteret fra kode 17 før Uoplyst Uopl Fra september 2003 er der taget en ny definition af Gade-/vejtype i brug. Af hensyn til tidligere informationer er der i VIS oprettet nogle koder, som ikke findes i den nye definition. Koderne er markeret med gråt. Disse koder må ikke anvendes i forbindelse med rettelse af Gade-/vejtype. 39

42 KOLLIS_PKT (kollissionspunkt) 0 Uskadt elementet Uskadt 1 Foran højre For højre 2 Højre foran Højre for 3 Kollision på højre side af elementet Højre Side 4 Højre bag Højre bag 5 Bagpå højre Bag højre 6 Kollision bag på elementet Bag på 7 Bagpå venstre Bag venstre 8 Venstre bag Venstre bag 9 Kollision på venstre side af elementet Venstre Side 10 Venstre foran Venstre for 11 Foran venstre For venstre 12 Kollision foran på elementet Foran 77 Rullet rundt Rullet rundt 88 Kompliceret kollision Kompliceret 99 Andet eller uoplyst Andet LYGTEFEJL 1 Ingen fejl 2 Fejl foran 3 Fejl bagpå 4 Fejl siden 5 Flere fejl 6 Ej kørelys 9 Uoplyst 40

43 MANOEVRE (manøvre) 1 Gående Gående 2 Holdende for ligeudkørsel Hold-lu 3 Holdende for højresving Hold-hs 4 Holdende for venstresving Hold-vs 5 Højresvingende H-sving 6 Venstresvingende V-sving 7 Parkeringsmanøvre, fremad P-frem 8 Parkeringsmanøvre, bakning P-bak 9 Bakning med svingning Bak-svg 10 Bakning i øvrigt Bakning 11 Indfletning Indflet 12 Udfletning Udflet 13 Ligeudkørsel Ligeud 14 Parkeret/standset Parkert 99 Uoplyst Uoplyst NATIONALITET 73 Afghanistan AFG 40 Albanien AL 38 Algeriet DZ 28 Andet udenlandske DIV 19 Andorra AND 125 Angola PAN 105 Argentina RA 74 Armenien ARM 154 Aruba AA 20 Australien AUS 112 Azerbaidjan AZ 75 Bangladesh BAD 11 Belgien B 124 Benin DY 33 Beredsskabsstyrelsen BRS 153 Bolivia RB 41 Bosnien-Hercegovina BOS 76 Brasilien BR 140 Brunei BRU 42 Bulgarien BG 171 Bukina Faso VOL 113 Burundi BUD 129 Cameron TC 70 Canada CDN 128 Chile RCH 41

44 42 NATIONALITET fortsat 116 Colombia CO 170 Congo-Brazzaville RCB 92 Corps Consulaire CC 90 Corps Diplomatique CD 166 Costa Rica CR 121 Cuba C 43 Cypern CY 0 Danmark DK 36 DK special køretøj iøvr. DKS 144 Dominikanske Republik DOM 127 Ecuador EC 107 El Salvador ES 78 Elfenbenskysten CI 44 Estland EW 103 Etiopien ETH 159 Fiji FJI 91 Filippinerne PI 45 Finland FIN 88 Flygtet køretøj FLU 31 Flyvevåbnet FLV 13 Frankrig F 46 Færøerne FR 72 Gambia WAG 104 Georgien RG 86 Ghana GH 148 Gibraltar GBZ 47 Grækenland GR 8 Grønland G 152 Guatemala GDA 135 Guinea GUI 111 Guyana GUY 169 Haiti RH 16 Holland NL 141 Honduras HON 94 Hong Kong HK 48 Hviderusland HVR 30 Hæren HRN 5 Indien IND 120 Indonesien RI 27 Iran IR 25 Iraq IRQ 17 Irland IRL 49 Island IS 6 Israel IL 15 Italien I

45 NATIONALITET fortsat 138 Jamaica JA 4 Japan J 7 Jordan HKJ 50 Jugoslavien, rest YUG 108 Kampuchea K 142 Kazakhstan KA 119 Kenya EAK 39 Kineseske Folkerepub RC 132 Kirgisien KI 51 Kroatien HR 149 Kuwait KWT 35 Køretøjer på stelnr- XXX 164 Laos LAO 52 Letland LV 79 Libanon RL 137 Liberia LB 117 Libyen LAR 53 Litauen LT 18 Luxembourg L 165 Madagascar RM 54 Makedionien MAK 163 Malaysia MAL 109 Malta GBY 3 Marokko MA 126 Mauritius MS 101 Mexico MEX 66 Militær og CF (gammel MILI kode fra før 1997) 55 Moldavien MLD 56 Monaco MC 131 Mongolske Folkerepublik MOF 146 Mosambique MOC 133 Myanmar (Burma) BUR 150 Namibia SWA 160 Nepal NEP 110 New Zealand NZ 145 Nicaraqua NIC 87 Nigeria WAN 147 Nordkorea NKO 2 Norge N 65 Pakistan PAK 151 Panama PA 95 Peru PE 43

46 44 NATIONALITET fortsat 57 Polen PL 58 Portugal P 34 Prøvenummerplade PRO 102 Republikken Yemen RYE 162 Reunion RU 59 Rumænien R 60 Rusland RF 118 Rwanda RWA 168 Saudi Arabien SAR 22 Schweiz CH 139 Senegal SN 161 Serbien Montenegro SM 85 Sierra Leone WAL 96 Singapore SGP 61 Slovakiet SQ 62 Slovenien SLO 26 Somalia SOM 63 Spanien E 24 Sri Lanka CL 37 Statsløse STA 14 Storbritannien GB 93 Sudan SUD 158 Surinam SME 1 Sverige S 143 Swaziland SD 134 Sydafrikanske Union ZA 136 Sydkorea ROK 81 Syrien SYR 32 Søværnet SVN 167 Tadzjikistan TAD 122 Tanzania EAT 82 Thailand T 64 Tjekkiet CS 83 Togo TG 155 Tonga TGA 114 Trinidad&Tobago TT 97 Tunesien TN 156 Turkmenien TU 69 Tyrkiet TR 12 Tyskland D 23 U.S.A. USA 77 Udryk. på særlige plader UDR 10 Uganda EAU 67 Ukraine UA 68 Ungarn H

47 NATIONALITET fortsat 99 Uoplyst køretøj UOP 29 Uoplyst nationalitet UPN 115 Uruguay U 130 Usbekistan UZ 123 Venezuela YV 157 Vestsamoa WS 84 Vietnam VN 80 Visse S.N.G. lande SU 100 Zaire ZRE 71 Zambia Z 106 Zimbabwe RSR 9 Ægypten ET 21 Østrig A Værdien er alene en intern kode. Koderne anvendes også for nationalitet ved personer. Værdierne opdateres løbende, når der indkommer registreringer for nye lande. STIFORLOEB (stiforløb) 1 Ikke cykel/knallert Ej cyk/kn 2 Ikke krydsuheld Ej kryds 3 Sti i kryds Sti 4 Felt i kryds Felt 5 Intet i kryds Intet 6 Afkortet cykelsti Afk.C-sti 9 Uoplyst Uoplyst STIBRUG 1 Ikke cykel/knallert Ej cyk/kn 2 På fortov På fortov 3 På sti i færdselsretning Ja med 4 Uden for sti i færdselsretning Nej med 5 På sti mod færdselsretning Ja mod 6 Uden for sti mod færdsel Nej mod 7 Cykelsti mv anvendt Anvendt 8 Cykelsti mv ej anvendt Ej anvendt 9 Uoplyst Uoplyst De med grå markerede værdier er pr. september 2003 erstattet af værdierne 7 og 8. Kodeværdierne er bevaret i VIS af hensyn til tidligere registreringer. 45

48 46 VIGEPLIGT 1 Grønt lyssignal Grønt lys 2 Gult lyssignal Gult lys 3 Rødt lyssignal Rødt lys 4 Stoptavle Stoptavle 5 Ubet.vp. afmærket U.vp. afm 6 Ube.vp. ikke afmærket U.vp. iafm 7 Højrevigepligt Højre vp. 8 Ingen vigepligt Ingen 9 Uoplyst Uopl

49 6.3 Personparametre HOSPITAL 1 Indlagt på hospital Indlagt 2 Indlagt til observation Indlagt ob 3 Skadestuebehandlet Skadestue 4 Øvrige Øvrige 9 Uoplyst Uoplyst KOEN (køn) 1 Mand 2 Kvinde NATIONALITET Se under elementer PERSONART 1 Med kørekort M.kkort 2 Galt kørekort G.kkort 3 Uden kørekort U.kkort 4 Med knallertbevis M.knbev 5 Uden knallertbevis U.knbev 6 Fører, kørekort kræves ikke Fører 7 Forsædepassager For.pas 8 Bagsædepassager Bag.pas 9 Passager i øvrigt Pas.iøv 10 Fodgænger Fodg 79 Flygtet Flugt 88 Uoplyst motorfører U./mf 89*) Fører ikke tilstede Ingen 90 Passager i barnev/cykelanh Pas.bv/cya 99 Uoplyst Uoplyst *) Anvendes især i forbindelse med tilskadekomne passagerer i forbindelse med parkerede køretøjer, hvor der ikke er nogen fører for at sikre, at passagerer nummereres som nummer 2 og opefter. De med gråt markerede værdier er udgået pr. september er konverteret til 79 og 90 konverteret til 9. 47

50 PERSONSKADE 1 Dræbt Dr 2 Alvorligt tilskade Alv 3 Lettere tilskade Let 9 Uskadt Usk PROMILLE_TYPE 0 Målt Målt 1 Ej målt, skønnet påvirket Ej målt 2 Ej målt, skønnet ædru Ædru 3 Blodprøve taget Blodpr Hvis værdien er 0, vil der være information om promillens størrelse i parameteren PROMILLE. Værdien i PROMILLE kan godt være mindre end 51 (0,51 o/oo), da det er den målte værdi, der står i parameteren. Værdien 1 svarer til koden 888 i promille i indberetning af trafikuheld. Værdien 2 svarer til koden 999 i promille i indberetningen. Værdien 3 svarer til koden 777 i promille i indberetningen. Ved værdierne 1-3 er der ingen information i parameteren PROMILLE. Skal man finde både dem der er spirituspåvirkede og dem der er skønnet påvirket, skal man derfor spørge på PROMILLE > 50 og PROMILLE_TYPE = 1. SELE 0 Fodgænger Fodg 1 Med sele Sele 2 Med hjelm Hjelm 3 Uden sele/hjelm Uden 4 Fremvendt barnestol benyttet F/barnstol 5 Bagvendt barnestol benyttet B/barnstol 6 Med sele/airbag udløst MS/+airbag 7 Med sele/airbag ikke udløst MS/-airbag 8 Uden sele/airbag udløst US/+airbag 9 Uoplyst Uopl 48

51 SKADETYPE 1 Hovedskade Hoved 2 Brystskade Bryst 3 Rygsøjle Ryg 4 Armbrud Arm 5 Benbrud Ben 6 Flere alvorlige skader Flere 7 Forbrænding Forbr 8 Alene lettere skade Let 9 Uskadt Uska SYGDOM 1 Medicin Medicin 2 Pludselig sygdom Sygdom 3 Uegnet anden årsag Uegnet 4 Blodprøve sendt Blodpr. 5 Påvirket af narkotika Narkotika 6*) Narkotika og medicin Nark/med 9 Intet at bemærke Intet *) Indført pr. september

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife)

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) v. 7.6.0 - En guide udarbejdet af Alex Petersen julle.p Sidst opdateret d. 5. august 2009 v. 1.05 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse 1...3 1.1 Hvad er GSAK?...3 1.2 Pocket

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data

Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Forfatter: Jesper Lund/Lone Juul Hune UNI C UNI C, 25.01.2012

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Center for Trafik og Transport Afleveringsdato: 24. oktober 2005 Eksamensprojekt udført af Rikke Hougaard Sørensen Studienummer: s035101

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik

WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System 29-09-2013 Udgivet af: DPA-System September 2013 7. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere