Ring eventuelt om de aktuelle priser på Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse."

Transkript

1 Prisstruktur Alle priser i prislisten vil blive pålagt kr. 0,65/kg for emballeret affald Prisgrupper mærket med Halogen *) Halogen er fællesbetegnelsen for brom, chlor, fluor og iod. Når disse indgår i organiske forbindelser udvikler de sure røggasser, som medfører øget behov for rensning. A Affaldsgruppe A Olieaffald Dieselolie Fuelolie Fyringsolie Gasolie Hydraulikolie Smøreolie/fedt Olieemulsioner Oliefiltre Olie fra olie- og benzinudskillere Olieforurenet jord og sand Varmetransmissionsolie (PCB fri) MA1 Olieemulsioner pumpbart kr. 1,20 kr. 1,20 MA2 Pumpbart olieaffald med max. 10% vand kr. 0,00 kr. 0,00 MA21 Pumpbart olieaffald med over 10% vand kr. 1,14 kr. 0,60 MA3 Oliefiltre/fast olieaffald i IBC-containere til forbrænding kr. 1,24 Efter aftale MA4 Olieforurenet jord kr. 1,85 kr. 1,10 MA5 Fast olieaffald i plastemballager som ikke kan neddeles kr. 2,10 Efter aftale MA6 Fast olieaffald emballeret i jern/plast emballager til anden behandling kr. 4,45 Efter aftale MA7 Fast olieholdigt som skal neddeles (eks hydraulikslanger) kr. 1,85 Efter aftale Når affaldet deklareres i gruppe A, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet kun indeholder mineralolieprodukter, evt. blandet med vand, jord eller sand. Halogen*) og svovlholdigt affald samt affald med PCB hører under gruppe B Der ikke er tilsat emulgerende stoffer. Organisk affald med brændværdi over 18 MJ/kg hører normalt under PCB. Der ikke er tilsat uorganiske kemikalier. Spildolie ikke indeholder bore - eller skæreolier. Der er mindre end 1,0% halogen*) og svovl i affaldet B Affaldsgruppe B Halogenholdigt affald (eller svovl) Bore- og skærevæsker med over 1,0% halogen (halogener er grundstofferne iod, brom, flour og chlor) og svovl Chloroform Chlorethene Freon Halogenholdigt*) limaffald Methylenchlorid PVC-affald Perchlor Renseriaffald Tetrachlor Trichlor Trichlorethylen (Genklene) Andre halogenholdige (trichlormethan) opløsningsmidler Kondensatorer og transformatorer PCB-holdig olie MB1 Pumpbart basispris kr. 3,95 Efter aftale MB2 Ikke pumpbart - basispris kr. 6,95 Efter aftale MBFAST Fast tillæg for B1- og B2 affald < kg kr. 9,20 MB210 Tillæg for halogen/svovl 1-10% kr. 1,14 MB235 Tillæg for halogen/svovl 10-35% kr. 5,25 MB260 Tillæg for halogen/svovl % kr. 15,75 MB3 Kondensatorer til genanvendelse kr. 15,00 MB4 Transformatorer, maximalt kg pr. stk. < 50 ppm kr. 5,38 MB5 Transformatorer, maximalt kg pr. stk. > 50 ppm kr. 47,80 MB6 PCB og blyholdigt affald, træ,aluminium, glas kr. 5,04 Efter aftale MB7 PCB og blyholdigt affald beton og jord NB tillæg for neddeling af beton kr. 6,62 Efter aftale MB8 CFC-gas i 700 l returbeholdere kr. 34,95 MB9 Halon i trykbeholdere kr. 34,95 MB10 PCB holdige fuger emballeret i jernfade kr. 7,06 Når affaldet deklareres i gruppe B, indestår affaldsproducenten for, at: affaldsgruppe O Affaldet ikke indeholder isocyanat. Affaldet ikke indeholder bekæmpelsesmidler. Når summen af halogen- og svovlindhold overstiger 1% er det altid gruppe B.

2 Derudover betales der for transporttid samt af- og pålæsning. C Affaldsgruppe C Flydende, energiholdigt organisk-kemisk affald uden halogen*) eller svovl MC1 Pumpbart, energiholdigt organisk-kemisk affald med brændværdi 18 MJ/kg og max. 50% vand kr. 2,15 kr. 1,45 Acetone Alkoholer (f.eks. sprit) Animalske olier Benzen (stenkulsnafta) Benzin Butylacetat Ether Ethylacetat Fortynder Hexan Methylethylketon (MEK) Methylisobutylketon (MIBK) Petroleumsether Styren Syntetisk olie Terpentin Toluen (toluol) MC1PT Pumpbart, energiholdigt organisk-kemisk affald med brændværdi 18 MJ/kg og max. 50% vand i palletanke kr. 2,15 kr. 1,45 MC6 Opløsningsmidler i småemballager kr. 2,10 MC6U Opløsningsmidler i småemballager emballeret i jernfade kr. 6,82 Når affaldet deklareres i gruppe C, indestår affaldsproducenten for, at: Brændværdien er mindst 18 MJ/kg, og at vandindholdet er maksimum 50%. Affaldet ikke indeholder halogen *), svovl, kviksølv eller bekæmpelsesmidler. Er brændværdien under 18 MJ/kg deklareres affaldet i gruppe H. OBS: En nedre brændværdi på 18 MJ/kg svarer normalt til, at affaldet højst indeholder 50% vand. H Affaldsgruppe H Organisk-kemisk affald uden halogen*) eller svovl MH1 Pumpbart malings- og limaffald med opløsningsmidler kr. 3,85 kr. 1,87 Affedterbade Aminer Asfalt Bitumen Bremsevaskevand Eddikesyre Epoxyforbindelser Ethylenglycol Filtre fra udsugning Fiksérbade Forurenede klude Formalin Fremkalder Kølervæske Latex Lim Malingsrester Organiske syrer Organiske salte Phenol Polyoler Syntetiske olier Sæbe MH1KK Pumpbart vandbaseret maling, lim og lign. kr. 1,50 Efter aftale MH11 Pumpbart organisk-kemisk affald til omemballering kr. 2,65 Efter aftale MH12 Pumpbart neutraliseret spildevand efter aftale kr. 1,18 kr. 0,92 MH13 Kølervæske til nyttiggørelse kr. 1,62 Efter aftale MH14 Køle-smøremidler, skæreolie og lign. kr. 1,18 kr. 0,92 MH15 Vaskevand med indhold af metaller (analyse) kr. 1,18 Efter aftale MH16 Slamindhold fra M14/15/16/17/18 kr. 3,75 Efter aftale MH17 Vandig bejdse, neutral (analyse) kr. 1,18 Efter aftale MH18 Alkalisk rensevæske kr. 1,18 Efter aftale MH2 Ikke pumpbart organisk-kemisk affald i plastfade kr. 2,10 Efter aftale MH2U Ikke pumpbart organisk-kemisk affald i jernfade m.m kr. 4,45 Efter aftale MH2CT Malingsrester o.l. i containere efter sorteringsvejledning kr. 1,24 Efter aftale MH2KK Fast organisk-kemisk affald på vandbasis kr. 6,82 Efter aftale MH3 Fremkalder kr. 3,58 Efter aftale MH4 Fixér kr. 3,58 Efter aftale MH6 Bremsevæske til genanvendelse kr. -1,00 Efter aftale MH7 Organiske syrer i småemballager kr. 4,45 Efter aftale Når affaldet deklareres i gruppe H, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder halogen *), svovl, kviksølv eller bekæmpelsesmidler eller isocyanat. Emballering: Surt affald skal emballeres i plasttromler eller plastforede spunstromler eller spændelågsfade!

3 er omfattet af Miljø- og Energiministeriets særlige bekendtgørel ser. K Affaldsgruppe K Kviksølvholdigt affald COD-væsker Kjeldahlvæsker - kviksølvholdige Kviksølv Kviksølvtermometre Kviksølvbejdset såsæd Amalgamaffald MK1 Kviksølvholdigt COD-væske kr. 28,30 MK2 Kviksølvholdigt Kjeldahl-væske kr. 28,30 MK4 Blandede batterityper udenfor producentansvar Kr. 5,90 MK8 Andet kviksølvholdigt affald kr. 40,00 MK5 Kviksølvholdigt affald, Amalgam kr. 20,00 MK6 Kviksølvholdige lyskilder udenfor WEEE kr. 7,60 MK8 Knuste lyskilder kr. 40,00 Modtages ikke Når affaldet deklareres i gruppe K, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder reaktivt affald, som beskrevet under Bland aldrig kviksølvholdigt affald sammen med andre typer affald! Er affaldet kviksølvholdigt, skal dette altid fremgå klart af deklarationen. O Affaldsgruppe O Reaktivt affald De nævnte stofbetegnelser og -grupper er kun anført som eksempler. Der er mange flere stoffer i hver af de fire kategorier. MO1 Oxiderende stoffer kr. 35,30 MO2 Organiske peroxider kr. 35,30 MO3 Stoffer, der udvikler syredampe ved kontakt med vand kr. 18,30 MO4 Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand kr. 18,30 MOFYR Fyrværkeri pakket efter KK-regler kr. 11,53 Modtages ikke Emballering: Selvom de fire forskellige typer alle hører under gruppe O, skal de altid holdes adskilt både fra hinanden og fra alt andet affald. Med mindre affaldet fremsendes i originale emballager, skal der altid benyttes helt rene plastemballager. Oxiderende stoffer i henhold til ADR kl. 5.1 Borat og perborat Bromater og perbromater Chlorater og perchlorater Chromater og dichromater Hydrogenperoxid Hypocloriter (faste) Iodater og periodater Manganater og permanganater Mønje Nitrit og nitratsalte Uorganiske peroxider Sølvnitrat. Organiske peroxider i henhold til ADR kl. 5.2 Acetone-peroxid Acetylacetoneperoxid Cyclohexanonperoxid Dibenzoylperoxid Methylethylketonperoxid Stoffer, der i henhold til ADR kl. 8 pkt. 11 og 12 udvikler syredampe ved kontakt med vand Aluminiumchlorid (vandfri) Chlorsulfonsyre Ferrichlorid (vandfri) Phosphoroxychlorid Siliciumtetrachlorid Svovldichlorid Thionylchlorid Titantetrachlorid Stoffer, der i henhold til ADR kl. 4.3 udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Alkalimetaller og legeringer Aluminium (pulver) Amider af metaller Carbider Chlorsilaner Ferrosilicium Hydrider Lithiumaluminiumhydrid Phosphider Silicider Stoffer, der reagerer yderst voldsomt med vand Phosphorpentaoxid S Affaldsgruppe S Elektronikaffald m.m.udenfor WEEE MS 12 Print kvalitet I Godtgørelse kr. 30,00 Efter aftale MS 13 Print kvalitet II Godtgørelse kr. 3,15 Efter aftale MS14 Blandet elektronikaffald kr. 1,20 Efter aftale MS15 Forbehandlede skærme kr. 2,80 Efter aftale MS20 Kompressorer uden olie Godtgørelse kr. 3,00 Efter aftale MS21 Blandede kabler 30-34% Godtgørelse kr. 10,30 Efter aftale MS22 Afbøjningsspoler Godtgørelse kr. 9,10 Efter aftale MS23 Aluminium Godtgørelse kr. 6,45 Efter aftale MS24 Dynamoer og småmotorer Godtgørelse kr. 4,20 Efter aftale NB: Metaller afregnes til dagspriser (alle priser med godtgørelse). Resten afregnes til månedspriser.

4 T Affaldsgruppe T Bekæmpelsesmidler Bejdset såsæd Insektmidler (Insekticider) Musegift Rottegift Svampemidler (Fungicider) Ukrudtsmidler (Herbicider) Tømte emballager fra bekæmpelsesmidler MT2 Bekæmpelsesmidler i plastemballager kr. 2,10 Modtages ikke MT2U Bekæmpelsesmidler á max. 100 kg i andre emballager kr. 9,40 Modtages ikke MT3 Lukkede, tømte emballager i lukkede pesticidsække max. 20 kg Når affaldet deklareres i gruppe T, indestår affaldsproducenten for, at: kr. 90,00 pr. sæk Efter aftale X Affaldsgruppe X Uorganisk-kemisk affald Basiske cyanidholdige affedterbade Bejdsesyrer Chromsvovlsyre Chromsyre Ferrichlorid Flussyre Galvaniske bade Hærdesalte Kaliumhydroxid Kviksølvfri kjeldahlvæsker Lud Metalhydroxidslam Natriumhydroxid Phosphorsyre Salpetersyre Saltsyre Svovlsyre Uorganiske salte MXPT1 NaOH eller KaOH i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT2 Svovlsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT3 Saltsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT4 Salpetersyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT5 Fosforsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT6 Pumpbart, cyanidholdigt (ph > 10) i palletanke kr. 3,84 Efter aftale MXPT7 Chromsyre i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MXPT8 Sure bejsebade i palletanke kr. 2,96 Efter aftale MX1DK Pumpbart, uorganisk kemisk i dunke kr. 9,04 Efter aftale MX1PT Andet uorganisk kemisk i palletanke + analyse kr. 3,80 Efter aftale MX1TP Pumpbart, uorganisk kemisk i tromler kr. 4,34 Efter aftale MX2DK Pumpbart, cyanidholdigt (ph > 10) i dunke kr. 10,76 Efter aftale MX2TR Pumpbart, cyanidholdigt (ph > 10) i tromler kr. 6,22 Efter aftale MX3 Uorganisk fast affald til deponi kr. 6,95 Efter aftale MX4 Faste hærdesalte Efter aftale Efter aftale MX5SYRE Uorganiske syre i småemballager kr. 4,45 Efter aftale MX5BASE Baser i småemballager kr. 4,45 Efter aftale OBS: Hvis affaldet indeholder et eller flere af nedenstående stoffer, skal dette fremgå af deklarationen: Ammonium tungmetaller Cyanid Flussyre (flourider) Tensider Komplexbindere. Når affaldet deklareres i gruppe X, indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder organiske forbindelser, som f.eks. olie, fedt og komplexdannere. Cyanidholdigt affald har ph over 10. Cyanidholdigt affald må kun transporteres, hvis ph er over 10. Indeholder affaldet organiske forbindelser, er det arten af disse der afgør, hvilken gruppe affaldet skal deklareres i.

5 er omfattet af Miljø- og Energiministeriets særlige bekendtgørel ser. Z Affaldsgruppe Z Andet affald Asbest stærkt støvende, pakket ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse Blandet affald fra laboratorier Blandet affald fra private Bremsebelægninger Isocyanater (MDI, TDI) Kanyler i bokse der er godkendte Medicinaffald Spraydåser Trykflasker Tømt emballage Ukendt affald Flyveaske/ røggasrensprodukt MZ2 Isocyanatholdigt affald < 25 ltr emballager kr. 9,25 MZ2T Isocyanatholdigt affald > 25 ltr emballager kr. 9,65 MZ3 Medicinaffald i apotekerbokse (medicin, der er indleveret af private) kr. 30,00 pr. boks Modtages ikke MZ4 Medicinaffald i øvrigt, herunder ikke anvendt, formuleret medicin i plastfade kr. 2,10 Efter aftale MZ4U Medicinaffald i øvrigt, emballeret i jernfade kr. 6,14 Efter aftale MZ5 Affald i småemballager fra laboratorier Liste over enkeltstoffer skal vedhæftes deklarationen. Mangler listen beregnes kr. 600 i tillæg pr. emballage kr. 13,41 MZ6 Blandet affald fra private i husholdninger Miljøfarligt affald kr. 9,75 MZ7 Spraydåser kr. 2,95 MZ10 Stålflasker og trykbeholdere til specialbehandling kr. 19,00 MZ11 Asbestholdigt kemikalieaffald, leveret i spændelågsfad, befugtet og pakket i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelser MZ13 Gasflasker til genanvendelse kr. 2,95 Modtages ikke kr. 1,30 Modtages ikke DEPO Farligt affald til ekstern deponi Efter aftale Efter aftale MZ141 Erhvervsbatterier - Blanding af brunstens- og alkalibatterier kr. 8,01 MZ150 Akkumulatorer, blyholdige til genanvendelse i akkukasser. Godtgørelse kr. 4,52 MZ151 Akkumulatorer bly, ukorrekt emballeret / Truckbatterier kr. 2,52 MZ154 Cipelbatterier uden kviksølv kr. 6,48 Efter aftale MZ 16 Bremse- og koblingsdele kr. 1,16 MZ 17 Bremsevaskevand kr. 1,18 MZ 18 Flyveaske / røggasrensningsprodukt kr. 1,16 Når affaldet deklareres i gruppe Z indestår affaldsproducenten for, at: Affaldet ikke indeholder løse kanyler eller andre skarpe/spidse genstande. Metaller afregnes efter dagspriser (akkumulatorer) Løse kanyler i affaldet udgør en uacceptabel risiko for Mokanas personale i inspektions- og sorteringsprocessen. Dette affald vil blive sorteret efter regning. Ukendt affald - kontakt I/S Mokana! Mokana/behandler vil da foretage en identifikation af affaldet mod betaling. Flyveaske skal emballeres i Bigbags og skal være lukkede og slutte tæt

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune. Bilag

Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune. Bilag Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Bilag Si Sortering til bortskaffelse Erhvervsvirksomhederne har pligt til at sortere affaldet i fraktioner og til de former for bortskaffelse, der er

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere